Anda di halaman 1dari 9
NILAI DAN ETIKA DALAM PENGURUSAN “Tindakan atau tingkahlaku seseorang pengurus adalah dipengaruhi oleh nilai-nilai peribadi mereka”. v iam D. Guth & Renato Taguiri, ‘Personal Values and Corporate trategy,” ISMAIL MAN Pegawai Projek rederick Winston Taylor \g juga dikenali i, “Bapa Pengurusan Saintifik” telah menulis buku, “Principles of Scien- tific pada tahun 1911 turut menjelaskan bahawa_ nilai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama sesuatu masyarakat. Etika pula bermaksud seba Management” adalah suatu tanggungjawab da tethadap masyarakat tertentu, Sehubungan dengan itu, adalah menjadi tan; nwab para pengurus untuk memastikan usaha-usaha penerapan nilai dan etika perlu diterjemahkan melalui tingkahlaku n akibat tingkablaku seseorang un anggota organisasi khususnya semasa memberi perkhidmatan kepada masyarakat, Penerapan nila dan etika dalam konteks pengurusan adalah diharapkan akan disebarkan kepada kehidupan realiti masyarakat serta memberi kesejahteraan kepada negara. Persoalannya ialah adakah para pengurus berupaya menyahut cabaran untuk mewujudkan anggota 0} dan beretika? —Jika ini dapat dicapai tentulah tidak sukar untuk mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika sepenuhnya, kuat beragama dengan nilai kerohanian serta disemai dengan nilai etika paling tinggi. Secara umumny anggota organisasi dan masyarakat telah menerima hakikat bahawa perlu wujudnya penjelmaan nilai dan etika yang baik dan menolak amalan nilai dan etika yang buruk. Dari sudut sosiologi pula, William Graham Sumner dalam anisasi yang bermoral ya seluruh bukunya Folkways (1906) turut menjelaskan tentang norma yang terdapat dalam masyarakat dan ianya telah menjadi amalan ramai. Ta juga merupakan peraturan yang berkaitan dengan tingkahlaku harian masyarakat'. Secara umumnya, nilai-nilai golongan majoriti kerapkali mempengaruhi kepercayaan dan tingkahlaku masyarakat Tindakan atau tingkahlaku seseorang pengurus adalah dipengaruhi oleh nilai- nilai peribadi mereka’. Walaupun begitu keputusan sescorang pengurus itu bukanlah dipengaruhi oleh faktor-faktor nilai dan etika sahaja tetapi juga bergantung kepada beberapa situasi khusus yang dihadapi oleh seseorang pengurus yang berpengaruh serta boleh menguasai berkelakuan* ci Dalam konteks Perkhidmatan Awam di Malaysia, cabaran yang perlu dihadapi oleh pa menerapkan nilai dan etika di kalangan penjawat a aa pengurus ialah bagaimana awam agar selari dengan perlaksanaan dasar-dasar utama kerajaan. Justeru itu: suatu “framework” nilai dan etika telah diwujudkan yang mencakupi ‘empat peranan utama perkhidmatan awam seperti Noran Fauzigh Yaakub. “Pengantar Sosiologi” . Penerbitan Fajar Bakti, PJ, 1987, ms 108, James. A. F, Stoner.d& Charles Wankel, Pengurusan, m.s 92 William D. Guth & Renato Taguiti, “Personal Values and Corporate Strategy.” Harvard Business Review 44, 1965, ms, 123, “Lihat George W. England, American Ma Mac 1967, 53-68 ersonal Value System of jemy of Management Journal 10, berikut i) Perkhidmatan Awam adalah satu institusi Seba satu sistem sosial, Perkhidmatan Awam adalah tanggungjawab pemimpin negara. Justeru itu, hubungkait Perkhidmatan arakat mestilah jelas. Awam utama masyarakat dan negara gai Awam dengan masy ii) Perkhidmatan perkhidmatan kepada Raja, kerajaan, dan masyarakat (rakyat) dengan penuh memberikan kesetiaan. Perkhidmatan itu dilakukan dengan —membuat __ perencanaan, pengelolaan, penyenggaraan dan perlaksanaan dasar melalui ilmu dan pemikiran yang mendalam iii) Perkhidmatan Awam bertanggungjawab membentuk satu masyarakat yang. adil dengan sistem ekonomi terbuka yang berpandukan kepada kepentingan awam; menjaga keamanan dan_perundangan. menggalakkan inovasi, penyelidikan, dan pembangunan tamadun, iv) Perkhidmatan Awam menjalankan hak- hak dan kuasa-kuasanya dengan penuh wwab serta berlaku adil kepada tanggun rakyat yang menerima khidmatnya* Apakah pengertian nilai dan etika dai perspektif seorang pengurus? Carol W, Lewis dalam bukunya: “The Ethics Chailenge in Public Service”, turut menjelaskan bahawa nilai adalah, “beliefs about right and etika pula ditakrifkan sebagai, “Thinking systematically about morals and con- duct and making judgments about right and wrong”. Secara umumnya nilai diertikan sebagai Kepercayaan yang mendorong seseorang atau sebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yan wrong” da berasaskan nilai-nilai_ utama SINTAN, “Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam’”, 1991 MS 18 masyarakat. Nilai-nilai dalam Perkhidmatan Awam adalah meliputi sikap taat setia kepada Yang Dipertuan Agong (Raja). negara dan kerajaan, Selain dari itu penjawat awam juga perlulah bersikap amanah, bersih dan jujur ketika Penjawat utama bertugas. Awam juga perlu wungjawab, dan berkecuali dengan tidak ‘membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar bethubung dengan sesuatu tuntutan yang berkaitan dengan tugas awamnya. Sehubungan perlulah bertan; dengan itu, penjawat awam mengamalkan nilai-nilai_murni seperti adil saksama, cemerlang, berkuslliti, Ketepatan masa, ramah dan mesra terhadap pelanggan. Penjawat awam juga perlu sentiasa mengamalkan sikap berjimat cermat khususnya semasa menguruskan harta kerajaan, Selain dari itu, penjawat awam bersikap positif, berdayacipta. dan “enterprising” merupakan nilai-nilai tambahan yang perlu diamalkan supaya Perkhidmatan Awam dapat juga perlu responsif. dan ianya berganding bahu dengan sektor swasta untuk bersaing di arena antarabangsa®. Etika juga membawa maksud peraturan atau tanggungjawab dan etika memberi kesan kepada tingkablaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat Sebagai anggota Perkhidmatan Awam adalah menjadi kewajipan tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja. Larangan atau kebenaran berhubung dengan tingkahlaku telahpun tertera dalam Peratur untuk — memahami peraturan Pegawai Awam 1993 yang perilaku Perkhidmatan Awam khususnys dengan orang awam. Selain dari itu etika juga mencakupi Perintah Am, Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja, Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Arahan Perkhidmatan, Pekeliling Perbendaharaan, Pengurusan masa, Teras Perkhidmatan Awam, Etika Perkhidmatan Awam, membataskan anggota ketika berurusan Awam, "Tbidsms 44, Konsep Perkhidmatan Cemerlang, Dasar Pandang Ke Timur, Bersih Cekap Amanah, Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran, Kepimpinan Melalui Teladan. Gerakan Budaya Kerja Cemerlang. Peng Kualiti Perkhidmatan Awam, Anug. rah Kualiti Perdana urusan dalam Menteri dan seb ainya yany dilaksanakan oleh kerajaan diterapkan kepada selurub au diperolehi dari agama. pendidikan, keluarga dan persekitaran yang merupakan budaya bagi sesuatu Sumber nilai dan etika yang i 0 sgota organisasi ini masyarakat tersebut, Kepentingan nilai dan etika Perkhidmatan Awam sangat penting ke arah meningkatkan imej sesebuah organisasi kerana faktor seperti berikut: a) Nilai danetika akan m ianya memberi makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkahlaku anggota ntukan arah da Perkhidmatan Awam bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah sebagai kakitangan_awam b) —Selain dari itu, nilai dan etika merupakan alat untuk menyatu dan menyelaras di kalangan anggota-anggota Perkhidmatan Awam sebagai institusi utama yang kepada pembangunan tamadun masyarakat ©) Nilai dan etika Perkhidmatan Awam berperanan sebagai standard mutlak bagi mendorong ai membuat — sumbangan \ggota Perkhidmatan Awam untuk berkhidmat dengan penuh ikhlas dan berkesan’. Dari sudut pengurusan organisasi pula, nilai dan etika juga turut menerangkan peranan para pengurus yang turut mempengaruhi beberapa keputusan dan tindakan sesebuah organisasi. Hasil ijian Barry Posner dan Warren Semidt tentang nilai dan etika para pengurus telah merumuskan Ibid. ms 51 “Toid. ms 51 beberupa perkara seperti berikut i) Matlamat paling utama para pengurus ialah_mewujudkan organisasi_ yang berkesan ii) Memaksimumkan untung dan kepentingan para pemegang saham tidak merupakan diutamakan oleh matlamat-matkamat yan; para pengurus yang dikaji iii) Melayan para pela pen iv) Kejujuran adalah sifat utama yang perlu diserapkan oleh para pengurus disemua peringkat v) Tekanan untuk menyesuaikan piawa organisasi didapati begitu: nyata, vi) Suamifisteri adalah penting dalam pasangannya (peketja) berhadapan dengan dilema-dilema etika. vii) Kebanyakan dari para pengurus memohon nasihat dari pihak-pihak lain khususnya membantu dalam usaha untuk menyelesaikan dilema dilema etika’, Apakah faktor yang mempengaruhi keputusan berhubung dengan masalah nilai dan etika dalam sesebuah organisasi? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai diri seseorang pekerja. Walaubagaimanapun ianya bergantung kepada faktor-faktor dan situasi-situasi yan mempengaruhi seseorang dari aspek fizikal ataupun psikologiny: sosialisasi melalui hubungan kelas Nilai terbentuk melalui prose keluarga, bilangan ahli keluarga dan masyarakat. Sosialisasi ialah satu proses penyesuaian individu sary Z. Posner & Warren H. Schmidt, “Values and the American Manager’ An Update.” California Management Review 26, no. (sj ng 1984:202-216, Tinjauan Gallup tidak lama dahulu men. njukkan bahawa para eksekutf syarikat mempunyai piawaian etika yang lebih tinggi daripads orang Lihat Wall Street Journal, 3 November, 1983. bal. 33