Anda di halaman 1dari 3

Spektrum Perubahan

Sebarang perubahan yang rutin dan terancang seharusnya tidak menggangu perjalanan harian
organisasi. Jika rutin terganggu, maka ada perkara yang tidak kena. Oleh kerana perubahan
tersebut terancang dan semua ahli memahaminya, ia tidak melibatkan sebarang ketidak-
tentuan dan ahli cuma akan menjalankan tugas masing-masing.
Sebaliknya adalah perubahan radikal yang tidak terlalu kerap berlaku. Apabila berlaku,
perubahan radikal adalah membimbangkan ahli organisasi kerana Iaktor ketidak-tentuan yang
jauh lebih tinggi.
Kita boleh menganggap kedua jenis perubahan tersebut, sebagai dua penghujung spektrum.
Antara dua penghujung ini, kita akan mendapati perubahan inkremental. Ia bukan perkara
biasa kerana jarang berlalku namun perubahan yang berlaku tidak memporak-perandakan
organisasi.

Apabila merancang satu iniasiatiI perubahan, adalah mustahak untuk mempertimbangkan :
O Betapa kompleks proses perubahan tersebut?
O Betapa besar impak hasil akhir perubahan tersebut?

Perubahan Kecil Perubahan Besar
O angkah inkremental
O Proses evolusi
O %idak ramai terlibat
O epat dilaksanakan
O Kos rendah
O ilai rendah
O #isiko rendah
O %ransIormasi peringkat asas
O Proses revolusi
O InisiatiI menyeluruh pelbagai peringkat
O Penglibatan menyeluruh ahli organisasi
O %eknologi baru
O #amai pembekal dan vendor
O ilai, kos dan risiko tinggi
ebih besar perubahan tersebut, lebih terperinci perancangan dan pengurusan yang
diperlukan. Spektrum perubahan adalah satu alat yang berguna untuk memastikan para
pemegang amanah, ahli organisasi dan para perancang proses memahami skop dan saiz
iniasiatiI perubahan yang akan dijalankan dan dinyatakan dengan tepat dalam dokumen
perancangan. Ia turut melibatkan sesi sumbang-saran.
$esi sumbang-saran adalah teknik penggunaan ide-ide dari sekumpulan manusia untuk
meransang ide-ide lain. Ide-ide ini kemudian digabung untuk membentuk satu jawapan yang
praktikal terhadap persoalan yang dikemukakan pada kumpulan di awal sesi. ObjektiI asal
harus dinyatakan dengan jelas dan tepat. ObjektiI yang kabur mungkin menyebabkan
kumpulan tersasar ke arah yang tidak produktiI.
%iada kritikan dibenarkan, ide-ide yang luar biasa digalakkan. Ide-ide yang pelik boleh
membawa arah yang diperlukan bagi mencapai objektiI yang ditetapkan. Sebahagian dari
konsep sumbang-saran adalah adalah membina berdasarkan ide orang lain. Seringkali
kumpulan dalam satu-satu sesi sumbang-saran datang dari latarbelakang yang berbeza yang
akan membawa perspektiI berbeza pada permasalahan yang dihadapi. Ini akan meransang ide-
ide baru dan pemikiran di luar persempadanan biasa.
Satu lagi konsep asas adalah ketua tempat kerja ahli kumpulan sesi sumbang-saran tidak boleh
terlibat sama dalam sesi sumbang-saran. Kehadiran ketua mungkin menghalang percambahan
ide-ide luar biasa atau yang tidak selari demgan citarasa ketua tersebut.
aya-gaya Pengurusan Perubahan
Apabila merancang satu iniasiatiI perubahan, adalah penting bagi para pemimpin
mempertimbangkan bagaimana mereka akan melibatkan warga organisasi yang terlibat.
Kurang penglibatan akan menyebabkan komitmen yang rendah dan rintangan terhadap
perubahan yang tinggi. Manakala, penglibatan yang signiIikan mampu membawa komitmen
yang tinggi tetapi kemungkinan memerlukan tempohmasa yang lebih panjang
aya Kebaikan Keburukkan
1. 1.Paksaan
2. -Menggunakan Kuasa bagi memaksa perubahan
O %indakan yang cepat O Komitmen rendah
2. Arahan
-Keputusan di tangan ketua.
-Menggunakan Kuasa bagi memaksa perubahan
O %indakan yang cepat
O okus dan arah yang
jelas pada perubahan
O Komitmen rendah
kerana penglibatan
yang rendah
3. 3. Penglibatan
4. Arahan tentang apa yang harus diubah
5. Koloborasi tentang bagaimana ianya dibuat
O Perkongsian
pemilikkan perubahan
O #angkakerja yang
terkawal
O Mudah membentuk
hasil
O Perlu masa untuk
komitmen warga
O oleh dianggap
manipulasi
4. Koloborasi
6. -Kerjasama luas tentang apa dan bagaimana
perubahan dibuat
O Perkongsian luas
komitmen dan
pemilikkan perubahan

O Makan masa
O Kurang kawalan
atas keputusan
O Mungkin ada
paradigma sedia
5. Komunikasi
-%alkimat dan penerangan bagi memberi
keIahaman dan komitmen
O Sokongan kuat
kepada perubahan
O KeIahaman meluas
tentang perubahan
O Makan masa
O Kurang potensi
untuk perubahan
radikal
.