Anda di halaman 1dari 28

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1
“Peneraju Pendidikan Negara”

2
3
Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri
dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
penekanan kepada:

Pembangunan modal insan


Penghasilan pelajar celik minda
Pembentukan warga yang menguasai
ilmu, kemahiran dan maklumat
Program membangunkan akal
manusia dalam melahirkan
insan Ulul al-bab

4
Teras ke-2 PIPP

Dasar
Membangunkan modal insan
yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

Matlamat
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan
kompetensi serta menerapkan nilai

5
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji
semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
untuk melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa depan

6
Kurikulum Sekolah Rendah

1983 – Kurikulum Baru Sekolah


Rendah (KBSR)
1993 – Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR)
2003 – KBSR (Semakan)
2011 – Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR)

7
KURIKULUM KEBANGSAAN

“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK


KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN
UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID
DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI,
MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN
MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN
UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”

[ AKTA PENDIDIKAN 1996


PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN)
PENDIDIKAN 1997 ]

8
Murid yang seimbang Warga Negara
dari segi intelek, Bertanggung jawab
rohani, jasmani dan • Berbudi
emosi
• Bersatu padu
• Berilmu Pengetahuan
• Patriotik
• Berketrampilan
• Adil
• Percaya kepada Tuhan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM
• Penyayang
• Berakhlak Mulia • Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• Berbakti
• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan
•Murid yang Berdikari
• Wawasan 2020
Pekerja Berilmu
• Rangka Rancangan Jangka Panjang • Inovatif
Global Player • Cabaran Abad Ke-21 • Kreatif
• Daya Saing • Model Baru Ekonomi (MBE) • Dahagakan Ilmu
• Daya Tahan • Menguasai Kemahiran
• Teori Pembelajaran
•Kemahiran Teknologi Maklumat &
Berkomunikasi • 4 Pillars of Education (UNESCO) Komunikasi
•Jati Diri • Pencipta Teknologi
•Belajar Sepanjang
Hayat

9
Proses melakukan satu bentuk perubahan
yang holistik kepada kurikulum
persekolahan sedia ada yang melibatkan
perubahan bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi, peruntukan masa, kaedah
pentaksiran, bahan dan pengurusan
kurikulum di sekolah.

10
11
• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• Berasaskan Prinsip KBSR :
- Pendekatan Bersepadu
- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh
- Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk
Semua Murid
- Pendidikan Seumur Hidup

12
KOMUNIKASI

Kemahiran Asas
(Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa
Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM PERKEMBANGAN DIRI


SEKELILINGNYA MURID INDIVIDU
Kerohanian, Nilai dan Sikap Kesenian dan Rekreasi
Pendidikan Islam Muzik
Pendidikan Moral Seni Visual
Pendidikan Sivik & Pendidikan Jasmani &
Kewarganegaraan Pendidikan Kesihatan
Kemanusiaan dan Persekitaran Kemahiran Hidup
Sains Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan

13
BAHASA

Keusahawanan

NILAI MURNI SAINS &


TEKNOLOGI

INSAN SEIMBANG
Berfikiran Kritis & Kreatif
dan Inovatif

Kreativiti dan Teknologi Maklumat


Inovasi & Komunikasi

PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM


SEKITAR

15
Tahap ll Sekolah Rendah
(Tahun 4 – 6)

an pengukuhan dan aplikasi 3M dan


ah menaakul, kemahiran asas TMK,
o l perkembangan sosioemosi,
e k kerohanian, fizikal, sikap dan nilai
r s
P e
Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3)
ap penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran
a h asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian,
T fizikal, kognitif, sikap, dan nilai

Prasekolah
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah,
persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M
dan menaakul

16
KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan
standard pembelajaran

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


Penyataan spesifik tentang Satu penetapan kriteria
perkara yang murid patut atau indikator kualiti
ketahui dan boleh lakukan pembelajaran dan
dalam suatu tempoh pencapaian yang boleh
persekolahan merangkumi diukur bagi setiap standard
aspek pengetahuan, kandungan.
kemahiran dan nilai.

17
• Memastikan semua murid mencapai tahap
yang ditetapkan dalam standard
• Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan
nilai diukur dengan jelas
• Memberi fokus terhadap keberkesanan
pelaksanaan p&p
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan
(assessment for learning)

18
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
BIL MODUL
SK SJKC SJKT
MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia 360 300 300
2 Bahasa Inggeris 300 150 150
Bahasa Cina 360
3
Bahasa Tamil 360
4 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 120
5 Pendidikan Jasmani 60 60 60
6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
7 Matematik 180 180 180
MODUL TERAS TEMA
8
Dunia Kesenian:
60 60 60
• Dunia Seni Visual
• Dunia Muzik 30 30 30

9 60 60 60
Dunia Sains dan Teknologi
MODUL ELEKTIF
10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - -
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1380 1380 1380
19
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
BIL MATA PELAJARAN
SK SJKC SJKT

MATA PELAJARAN TERAS


1 Bahasa Malaysia 300 270 270
2 Bahasa Inggeris 300 150 150
Bahasa Cina - 300 -
3
Bahasa Tamil - - 300
4 Matematik 180 180 180
5 Sains 120 120 120
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 150
7 Pendidikan Jasmani 60 60 60
8 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
9 Pend. Seni Visual 60 60 60
10 Pend. Muzik 30 30 30
11 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 60
12 Sejarah 60 60 60
MATA PELAJARAN ELEKTIF
13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - -
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1500 1500 1500
20
PENDIDIKAN KHAS
“Peneraju Pendidikan Negara”
Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :-
1. Masalah Pembelajaran
2. Masalah Pendengaran
3. Masalah Penglihatan
Bahan Kurikulum
•Dokumen Standard Kurikulum
Bahan Sokongan Kurikulum
• Buku Teks
• Buku Panduan Pengajaran
• Buku Panduan Kreativiti
• Buku Panduan Keusahawanan
• Buku Panduan TMK

22
23
Penilaian P&P

• Dijalankan secara berterusan untuk mengesan


perkembangan dan pencapaian murid dalam
pembelajaran

• Menggunakan kaedah penilian pelbagai

• Bersifat autentik dan holistik

24
Apakah saluran yang disediakan
kepada guru-guru yang menghadapi
masalah berkaitan KSSR?

1.Guru digalakkan menghubungi JU, pegawai


PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan
khidmat nasihat berkaitan KSSR.

2.KPM menyediakan laman web KSSR (


www.moe.gov.my/bpk) untuk memudahkan
guru berinteraksi sekiranya menghadapi
masalah.

25
KBSR VS KSSR
KBSR (1983-2010) KSSR (bermula 2011)
REKA BENTUK KURIKULUM REKA BENTUK KURIKULUM
Linear berasaskan 3 Bidang: Modular berasaskan 6 Tunjang:
•Komunikasi •Komunikasi
•Manusia dan Alam Kelilingnya •Kerohanian, Sikap & Nilai
•Perkembangan Diri Individu •Kemanusiaan
•Perkembangan Fizikal & Estetika
•Sains dan Teknologi
•Keterampilan Diri
BAHAN KURIKULUM BAHAN KURIKULUM
•Sukatan Pelajaran •Dokumen Standard Kurikulum
ORGANISASI KURIKULUM ORGANISASI KURIKULUM
Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Tahap I (Tahun 1, 2 & 3)
•Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan •Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul
 Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Elektif.
•Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan  Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
•Mata pelajaran Teras & Elektif
FOKUS FOKUS
3M (Membaca, Menulis dan Mengira) 4M (Membaca, Menulis Mengira dan Menaakul).
Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan
Kreatif Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara
 Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar
lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad
ke-21;
 Guru memainkan peranan yang penting bagi
mengupayakan P&P yang berkesan; dan
 Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan
komitmen menyeluruh daripada semua pihak
termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum,
ibu bapa serta pihak berkepentingan.

27
28