Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER

Jl. Raya Cikotok Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL T.P 2006/2007 Mata Pelajaran : Bahas Sunda + Mengarang Hari, Tanggal : Salasa, 19 Desember 2006 Kelas : VIII Waktu : 90 Menit PETUNJUK KHUSUS : JAWABLAH DENGAN MENGHITAMKAN LINGKARAN YANG TERCANTUM PADA ALTERNATIF JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR, PADA LEMBAR JAWABAN I PILIHAN GANDA
1. Saha anu mokalan ngadeegkeun sakola kautaman istri di lingkungan pandopo Garut ? a. Raden Kartini b. Raden Dewi sartika c. Raden ayu Lasminingrat d. Raden Ayu Diningrat 2. Dina taun sabaraha di dirikeunana sakola eta teh ? a. Taun 1907 b. Taun 1908 c. Taun 1909 d. Taun 1910 3. Dina taun sabaraha anjeunan di babar keunnana teh ? a. Taun 1843 b. Taun 1853 c. Taun 1783 d. Taun 1753 4. Anjeunana teh putra kapala penghulu kabupaten garut Saha nami bapana teh ? a. Raden Haji Muhammad Isa c. Raden Haji Muhammad Yasa b. Raden Haji Muhammad Musa d. Raden Haji Muhammad Daud 5. Buku-buku sastra karangan urang Eropa Seueur anu di terjemahkeun ku Raden Ayu teh naon di antaranana judul buku eta teh ? a. Warna sari jeung kulit ade c. Kulit ade jeung intan sari b. Warna sari jeung kulit kalde d. Kulit kalde jaeung sinar sari 6. Raden Ayu nikahna ka Bupati Garut saha namina ? a. Raden Adipati Aria Wira Tanudatar VII c. Raden Adipati Aria Wira Tanudatar VI b. Raden Adipati Aria Wira Tanudatar VIII d. Raden Adipati Aria Wira Tanudatar XI 7. Dina taun sabara Raden Ayu Nikah na teh ? a. Taun 1910 b. Taun 1911 c. Taun 1912 d. Taun 1913

8. Dina yuswa sabaraha taun anjeuna ngantunkeun teh ? a. 104 Taun b. 105 Taun c. 103 Taun d. 106 Taun 9. Cing sebatkeun saatos anjeunana ngantunkeun kusaha di teraskeunnana garapanana dina widang pendidikan teh ? a. Raden Armananingrat c. Raden Purmawaningrat b. Raden argunaningrat d. Raden Purnamaningrat 10. Kecap wanoja sami sareng a. Istri b. Awewe c. Perempuan d. Gadis 11. Di lajeungkeun asal kecap lajeung baha lemesna..... a. Maju b. Terus c. Tulus d. Hayu 12. Raden Ayu nikahna ka Bupati Garut, kecap Bupati ka asup kana istilah organisasi ? a. Organisasi Pamarentahan b. Organisasi profesi c. Organisasi politik d. Organisasi Kaagamaan 13. Lamun di tilik dina widang garapanana anu disebut bidang organisasi ka agamaan teh naon ? a. Partai Demokrasi Indonesia c. Organisasi intr sekolah b. Nahdatul Ulama d. Lingkungan seni sunda 14. Etika tina basa Yunani hartina............. a. Kasusilaan, ahlak,moral c. Tingkah laku b. Budi pekerti d. B jeung C bener 15. Kecap Kebek sami sareng............... a. Pinuh b. Tumpah c. Kurang d. Saeutik 16. Kecap udagan hartina ? a. Lalampah b. Aturan c. Maksud Tujuan 17. Kecap sawaktu-waktu anu henteu mayeng ka asup kana kecap ? a. Warna kecap c. Kecap pangantet b. Kecap bilangan d. Kecap panyambung 18. Saratus,sarebu, ka sapuluh rebu jeung ka sajuta. Kaasup kana kecap.............. a. Kecap sulur c. Kecap Pangantet b. Kecap bilangan d. Kecap panyambung 19. Kecap panyambung nyaeta kecap anu nyambungkeun dua kalimah atawa leuwih, Contona ? a. Laju, maju c. Tuluy, Jeung b. Tuluy, maju d. Laju, tuluy 20. Saha anu sok nyaritakeun lalkon dina wayang golek teh ? a. Sinden c. Sinden jeung dalang b. Panayagan d. Dalang 21. Dina abad sabaraha nusantara geus ka koncara ku sabab nga hasilkeunrempah-rempah ? a. Abad ka 14 c. Abad ka 16 b. Abad ka 15 d. Abad ka 17

22. Hasil tatanen naon anu di pikabutuh pisan ku bangsa Eropa teh ? a. Katuncar, sahang, cengkeh c. Paneli, sahang, cengkeh b. Anggur, cengkeh, paneli d. Cengkeh, paneli, katuncar 23. Naon hartina cultuur stel sel teh ? a. Gawe beurat c. Gagawean b. Tanam paksa d. Di pigawe 24. Di Jawa barat nu nyebutkeun yen kagiatan tatanen teh tos aya di jaman karajaan ? a. Karajaan Tarumanagara c. Karajaan Majapahit b. Karajaan Mula Warman d. Karajaan Singosari 25. Dina tahun sabaraha ngadegkeun nana karajaan eta teh ! a. 384-669 M c.385-669 M b. 385-660 M d. 375-660 M 26. Saha namina raja karajaan Tarumanagara teh ? a. Raja Sulaeman c. Raja Adipatidiningrat b. Raja Mulawarman d. Gajah mada 27. Kecap komoditas kaasup kana kecap ! a. Kabeungharan basa c. Kamaheran basa b. Wacana d. Adegan kalimah 28. Kecap ka koncara sami sareung ? a. Kawentan c. Kasohor b. Maju d. Unggul 29. Leuwih loba atawa leuwih gede ti biasanana disebut ? a. Nyirorot c. Di rojong b. Mucekil d. Wincikan 30. Lantaran boh binihna boh parabahna ka itung mahal ka asup ngagunakeun kecap ? a. Kecap boh....... boh............ c. Babaran kecap b. Kecap atuh-atuhan d. Kecap nya.......... boh.........

II ESSAY

1. Salain ti Raden Ayu lasminingrat, saha deui pahlawan ti Sunda dina


widang pendidikan teh ?

2. Terangkeun ku hidep, naon sababna Raden Ayu dianggap ageung jasanadina widang pendidikan ? 3. Naon ari nu dimaksud tatakrama teh ? 4. Pek terangkeun, naon gunana tatakrama teh ? 5. Naon sababna kaum penjajah jul jol daratang ka nagara urang ? III NGARANG Pilih salah sahiji judul karangan di handap ieu ! 1. Hari raya Idul Fitri Liburan sakola

2.

PRAK DI PIGAWE

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER


Jl. Raya Cikotok Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL T.P 2006/2007 Mata Pelajaran : Bahas Sunda + Mengarang Hari, Tanggal : Salasa, 19 Desember 2006 Kelas : IX Waktu : 90 Menit PETUNJUK KHUSUS : JAWABLAH DENGAN MENGHITAMKAN LINGKARAN YANG TERCANTUM PADA ALTERNATIF JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR, PADA LEMBAR JAWABAN I PILIHAN GANDA 1. Parabot dapur anu sok diangge ngalemeskeun kalapa nyaeta.............. a. Piring b. Serok c. Sendok d. Parudan / kuhkuran 2. Paranti ngala pare gede nyaeta a. A. Arit b. Koeang c. Golok d. Etem 3. Salah sahiji dongeng fabel nyaeta.................... a. sikabayan b. Mite c. Situ bagendit d. Buaya jeung kancil 4. Salah sahiji pakarang urang Sunda nyaeta............... a. Rencong b. Kujang c. Mandau d. Keris 5. Kasenian Khas Jawa Barat anu sok di igelkeun ku dalang, nyaeta.............. a. Jaipong b. Pencak silat c. Wayang golek d. Tari kupu - kupu 6. Waditra Sunda anu cara menkeunnana di petik nyaeta................ a. Suling b. Angklung c. calung d. Kacapi 7. Kasenian khas Subang nyaeta.. a. Sisingaan b. Tarling c. Jaipong d. Penca silat 8. Pencipta angklung nyaeta............ a. Darso b. Daeng Sutigna c. Asep Sunandar d. Mang Koko 9. Teu beunang di hurang sawah teu beunang di pika memet, hartina.......... a. hurang b. Simeut c. Cong - corang d. Piteuk 10. Belut sisit saba darat, ka pirang-ray siang wengi, hartina.. a. Cak cak b. Buaya c. Oray d. Biawak

11. Pupuh kinanti aya .............padalisan a. 7 b. 8 c. 10 d.6 12. Pun bapa nuju tuang, abdi nuju.......... a. Dahar b. Babacakan c. Neda d. Tetegek 13. Iraha bapa bade .................ka Bandung teh bu ? a. Indit b. Angkat c. Mulih d. Wangsul 14. Bumi tina panggung bilikna kaciri...................... a. Kedeplik c. Kerep b. Carang / nyaraknyak d. Ipis 15. Pahlawan atikan Sunda anu asalna ti Bandung............ a. Kristina Martahahohu c. Dewi sartika b. Kartini d. Cut nyak din 16. Dasar atuh maneh sok hese digawe, sok kena paribasa........... a. Beurat birit c. Hampang leungeun b. Hampang birit d. Hejo tiang 17. Ugeran guru wilangan jeung guru lagu dina pupuh kinanti nyaeta a. 8i 8a 8u 8i 8a 8u c. 7u 10u 12i 8u 8o b. 8u 8i 8a 8i 8a 8i d. 12u 8i 8u 8i 8o 18. Carita anu aya di daerah Jawa Barat, anu nyaritakeun anak bogoh kaindung nyaeta......... a. Situ bagendit c. Sangkuriang b. Situ sipatahunan d. Lutung kasarung 19. Lamun diri urang geuring kacida, maka sagala harta benda dijual, asup kana paribasa...... a. Teng manuk teng anak merak kukuncungan b. Asa ditonjok congcot c. Banda tatalang raga d. Mobok panggih gorowong 20. ..........kuring mah bisa kajieun gedong teh da hirupge batan sakie, pikeun ngeusian titik-titik anu merenah nyaeta............ a. Pakasaban b. Pagawean c. Pamadegan d. Pamuhalan 21. Anak belut disebut............. a. Bonceret b. Cingok c. Kuntit d. Deleg 22. Anak gajah disebut................ a.Bocokok b. Menel c. Bonceret d. Bilatung 23. Teu sanggup kuring mah kudu................jalma curaling mah sarieun teuing a. Kagorengan c. Ka ampihan b. Kacokotan d. Katingtriman

24. Teu beunang di supa dulang, teu beunag di bebenjokeun hartina........ a. Liwet b. Kurupuk c. Kejo d. Opak III Eusian ku kecap panganteur ! 25. Budak anu tos teu boga indung bapa disebut............... 1. Berebet budak the.. a. Yatim b. Piatu c. Pahatu d. Pahatu lalis 26. Jalma anu sok daek mere maweh ka sasama disebut................... 2. Ujug ujug jekok budak the a. Dermawan b. Sastrawan c. Wartawan d. Hartawan 3. Waktu kuring nongton lampu teh pes.. 27. Jalam nu sok bageur ka urang dibalas ku kagorengan ka asup kana paribasa............... a. Adean ku kuda beureum c. Hejo tihang 4. Kulantaran geus panceng budak ujug ujug wer. b. Adat ka kurung ku iga d. Cai susu di baleus cai tuba 5. Waktu diuk paduduaan kuring teu tahan, ujug ujug dut.. 28. Lemesna kelek nyaeta.................... a. Lelepen b. Ali c. Kelingking d. Ingkab IV Eusian ku kecap murwakanti ! 29. Lemesna Ali nyaeta....................... 1. Bru di..................... a. Angket b. Tarang c. Lelepen d. Cepil 30. Jalma anu tara indit - inditan jauh disebut.................... 2. Bro di.................... a. Kurung batok c. Hampang Leungeun 3. Ngalayah di..................... b. Hampang birit d. Beurat birit 4. Ditilik ti gigir .................. II ESSAY 5. disawang ti tukang ........................... I Hartikeun paribasa dihandap ! 1. Adean kukuda beureum hartina 2. Teng manuk teng anak merak kukuncungan hartina 3. Saperti ucing jeung anjing hartina.. 4. Gede hulu hartina.. 5. Buruk buruk papan jati hartina II Eusian ku kecap panganteb! 1. Koneng mani 2. Beureum mani 3. Mani nyarak nyak bawaning ku 4. Mani gagadungan bawaning ku 5. Mani kedeplik bawaning ku

PRAK DI PIGAWE

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER


Jl. Raya Cikotok Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL T.P 2006/2007 Mata Pelajaran : Bahas Sunda + Mengarang Hari, Tanggal : Salasa, 19 Desember 2006 Kelas : VII Waktu : 90 Menit PETUNJUK KHUSUS : JAWABLAH DENGAN MENGHITAMKAN LINGKARAN YANG TERCANTUM PADA ALTERNATIF JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR, PADA LEMBAR JAWABAN I PILIHAN GANDA Walungan Cilangla Di wetaneun leumbur aya walungan rada gede, eta walungan katelahna cilangla. Cilangla teh gede manfaatna keur urang lembur mah. Lmun ngangkut kayu, awi, malah ngangkut hasil panen kalapa atawa pare oge cukup ku ngandelkeun rakit. Komo barang alana beh girang, sabngsa kai, awi kitu deui kalapa mah tinggal di palidkeun bae ka hilir. Urang leumbur ngarasa tanggung jawab ngaksa jeung ngariksa Cilangla tina karuksakan, tara ayu kumawani ngagunasika tangkal awi boh tatangkalan lainna nu mager wahangan. Tara aya urang leumbur anu tega miceun runtah atawa kokotor ka wahangan. Nu mantak, sanajan sisi wahangan teh barala jeung harieum cainmah tetep canembrang herang. 1. Jumlah paragrap bacaan diluhur aya .................... a. 2 paragrap b. 3 paragrap c. 1 paragrap d. 4 paragrap 2. Mangpaat Cilangla keur urang leumbur nyaeta .............................. a. Ngangkut awi b. Malidkeun rakit c. Malidkeun kalapa d. Ngangkut hasil tatanen 3. Naon sababna walungan Cilangla caina herang canembrang................................... a. Sabab tara aya urng leumbur anu ngaguna sika tangkal awi b. Sabab walungan Cilangla dipager ku tatangkalan c. Sabab sisi-sisi wahangan barala jeung harieum d. Sabab tara aya urang leumbur anu miceun runtah ka wahangan

4. Usum ka tiga taun ieu mah rada lila arti ka tiga nyaeta....................... a. Usum halodo b. usum hujan c. Usum melak pare d. Usum tandur 5. Sawatara poe ka tukang,kuring teu sakola. Sawtara artina..................... a. Waktu b. sababaraha c. Kamari d. Kapungkur 6. Kurang sehat lamun di hareupeun imah hieum mah. Harieum hartina............... a. ariuh b. Panas c. Tiis d. Caang 7. Dahan tatangkalan teu meunang aya anu ngaroyom kana kawat listrik. Hartina royom nyaeta....................... a. Condong b. Nganjer c. Ngareuy d. Ngabalaan 8. Harti denotatif nyaeta............................ a. Harti nu sabenerna c. Harti nu ngaleutikan b. Harti nu teu sabenerna d. Harti paribasa 9. Kalimah dihandap kua anu nuduhkeun harti denotatif nyaeta.................. a. Kang Ujang mah saungna gede tur weweg b. Ta budak gede hulu mah. Tara aya anu resepeun c. Si Andi mah hampang birit d. Si Marni mah panjang leungan budak teh 10. Kalimah di handap ieu anu nuduhkeun harti konotatif nyaeta......................... a. Lentah darat teh musuh utama masyarkat b. Jing-jing bae kantong teh da hampang c. Ari ngagambar kubus mah kudu masagi d. Ulah ancrub ka leubah dinya, loba lentah 11. Kecap anu hartina ngaleugaan nyaeta.................... a. Aki b. Ustadz c. Ulama d. Kitab 12. Kecap anu hartina ngaheureutan (ngaleutikan) nyaeta............................ a. Aki b. Akang c. Ema d. Ustadz Nober 1 dina conto surat nyaeta nerang 13. 1.. keun 2 a. Alamat jero b. Salam penutup ..3 C. Titi mangsa 4.a D. Salam pamuka
4.b 4.c

5.. 6 7..

14. Nombor 2 dina conto surat nyaeta nerang keun...................... II ESSAY a. Salam pembuka b. Alamat jero c. Kalimah bubuka d. Ngaran jelas 15. Nombor 4 d dina conto surat nyeta nerang keun .................. 1. Hal naon bae anu bisa nimbulkeun awak lintuh ? a.Eusi surat saenyana b. Eusi surat c. Salam penutup d. Ngaran jelas 2. Sebutkeun rupa-rupa kasakit anu bisa nerap ka jalma lintuh ! 16. Nombor 5 dina carita surat nerangkeun ............ 3. Kumaha ari kadaharan nu saimang teh ! a. salam penutup b. Ngaran jelas nu nulis c. Tekenan d. Salam pamuka 4. Robah kalimah-kalimah dihandap kana basa lemes ! 17. Kecap tamiang di wangun ku................... a. Poe kamari kuring balik ti Bandung a. Tilu engang b. Opat engang c. Dua engang d. Lima engang b. Pa Ahmad isuk rek meuli motor 18. Jumlah vokal dina basa sunda aya ....................... 5. Jieun kalimah tina kecap a. 8 b. 7 c. 6 d. 5 a. Kang 19. Di handap ieu nu ka asup kana huruf vokal nyaeta ................. b. Ulama a. a,i,o,n b. e,o,i,b c. a,i,u,o d. a,i,u,o,c 20. Vokal anu nyicingan tempat di tengah, nyaeta...................... III Ngaeang a. paur b. Abdi c. Adi d. ima 21. vokal anu nyicingan tempat di awal nyaeta.................. Jieun surat pribadi anu eusina bebas ! a. asuh b. Soang c. Nila d. paur 22. Kecap anu diwangun ku vokal wunkul nyaeta.................. a. ieu b. uan c. aih d. leuh 23. Vokal anu nyicingan temap di tungtung nyaet........................... a. sampeu b. ngkang c. paur d. imah 24. Konsonan anu nyicingan tempat di awal nyaeta.......................... a. mahal b. aman c. Infaq d. ateul 25. Konsonan anu nyicingan tempat di tungtung nyaeta.................... a. semah b. ieu c. Nyai d. ai 26. ka lebah dinyamah ta aya nu wani ngaliwat peuting, sabab geus kacap loba ucing gering harti ucing gering nyaeta.................... a. ucing anu gering c. ririwa anu mang rupa ucing b. ucing anu sok kaluar peuting d. Ririwa anu mang rupa ucing gering 27. Si Linamah budak teh ipis biwir. Ipis biwir artina.................... a. beuki ngomong b. beuki nyarekan c. Cicingeun d. Biwirna ipis 28. Rarangken hareup di anu nerangkeun kecap pagawean aktif nyeta...................... a. gawe b. diciwit c. ditakol d. diusap 29. Rarangken hareup di anu nerangkeun kecap pagawean pasif nyaeta ................. a. dihina b. diajar c. Disarung d. ditopi 30. Rarangken hareup ka anu nerangkeun kecap pagawean pasif nyaeta.................. a. kadupak b. kaasih c. Kadaek d. Kaera