Anda di halaman 1dari 24

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

7t08tl

Bahagian A
Jawab semua soalan.

Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 50 minit. Rajah I menunjukkan sebahagian kerja menguji larasuhu menggunakan meter pelbagai.

Terminal

Probe

Bebuli Derasa

Rajah

Berdasarkan Rajah 1, tandakan () bagi penyataan kerja menguji larasuhu yang betul dan ( x ) yang tidak berkenaan dalam ruang jawapan.

Penyataan Kerja Menyentuh kedua-dua probe meter pelbagai dan melaraskan jarum penunjuk meter pelbagai pada 0O.
Menyentuh kedua-duaprobe pada bebuli perasa dan catatkan bacaan meter pelbagai.

Ruang Jawapan

Menyentuh kedua-dua probe pada terminal larasuhu bila suis larasuhu disetkan pada kedudukan maksimum. Menyentuh satu probe pada terminal larasuhu dan satt probe pada bebuli perasa.

Menyentuh kedua-dua probe pada terminal larasuhu bila suis larasuhu disetkan pada kedudukan minimum.
Skor 4
3

lSkor:51

2
1

7l08ll

O 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT 2 Rajah 2 menunjukkan sebahagian

7t08tr

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

kerja menguji rintangan motor pemampat unit

penyaman udara pisah menggunakan meter pelbagai.

B
C

Rajah 2

Berikut adalah penyataan kerja menguji rintangan motor pemampat yang betul dan yang tidak berkenaan. Penyataan Kerja
Menyentuh probe pada punca A dan punca B. Menyentuh probe pada punca A dan punca C.

Menyentuh satu probe pada punca A dan satu probe pada badan pemampat (body). Menyentuh sat:u probe pada punca B dan satv probe pada terminal bumi pemampat (earth). Menyentuh probe antara satu sama lain dan melaraskan jarum pada 0O.
Melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan Ohm. Menyentuh probe pada punca B dan punca C.
Berdasarkan Rajah 2 danpenyataan kerja, tulis lima penyataan kerja menguji rintangan motor pemampat yang betul dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

(i)
(iD

(iii)
(iv)
Skor

(v)
LSkor: 5l

4
3

7108/t

@ 2011 Hak

cipta Kerajaan Malaysia

ll-ihat halaman setrelah SULIT

I
0

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3

7IO8IL

Rajah 3 menunjukkan injap tangan yang telah dipasang pada sebuah unit penyaman udara tingkap.

Injap tangan Natkembang Tiubkuprum

Rajah

A, B, C, D, E dan F adalah penyataan kerja memaip injap tangan yang tidak


mengikut urutan. Penyataan Kerja

A B C D E F

Melulas hujung tiub kuprum.


Membuat pengembangan ffiaring) di hujung tiub kuprum. Memasang injap tangan dan mengetatkan nat kembang (flare nut). Memasukkan nat kembang (flare nut) pada hujung tiub kuprum.

Menguji kebocoran pada sambungan pemaipan yang dilakukan. Memotong hujung tiub kuprum.

Berdasarkan Rajah 3 dan penyataan kerja, lengkapkan penyataan kerja memaip injap tangan mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Ruang Jawapan

Lanskah
F

Langkah 2

tr"'sk"t' 3l@'sk"h 4ll L"rr"h s ll L""sk"h 6l


lSkor: 5l

4
3

I
0

7l08ll

2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

5 SULIT 4 Rajah 4 menunjukkan sebahagran kerja mengganti

7t08tl
penuras pengering pada peti

Untuk

dengan kaedah memateri.

Kegunaan sejuk Pemeriksa

pengenng

Rajah 4
Berdasarkan Rajah 4, tandakan kaedah memateri yang betul dan

(/)

penyataan kerja mengganti penuras pengering dengan

(x)

yang tidak berkenaan dalam ruang jawapan.

Penyataan Kerja Membuat swaging pada hujung tiub kuprum.

Ruang Jawapan

Melaraskan api nyalaan neutral oksiasetilena.

Menyambung penuras pengering dengan kaedah sambungan silfusing. Membuat pengembangan ($aring) pada hujung tiub kuprum.

Menguji kebocoran pada sambungan komponen. lSkor:51


Skor
5

4
3

ll,ihat halaman sebelah


7l08ll
o
2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

I
0

SULIT

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT

7l08tl

Raj ah 5 menunjukkan gambar-gambar foto kerj a menservis unit dalam ( indo o r) penyaman udara pisah yang mengikut urutan. Berpandukan gambar foto, lengkapkan langkah kerja menservis unit dalam penyaman udara pisah yang dilakukan dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

nuras udara

Menarik penuras udara keluar dari unit.

Penuras udara

Penuras udara

Kain

Meter suhu

Skor
5

4
3

Rajah 5 lSkor:51

2
1

7108/1

2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

7r08tl

Untuk

Anda teiah menambah minyak pemampat semasa kerja menservis unit kereta seperti Rajah 6.

Kegunaan penyaman udara Pemeriksa

Injap tekanan rendah

Hos utiliti

Bekas minyak

Rajah 6 A, B, C, D, E dan F adalah penyataan kerja menambah minyak pemampat unit penyaman udara kereta yang tidak mengikut urutan.

Penyataan Kerja

A B C D E F

Membuka injap tekanan rendah.

Membiarkan minyak masuk ke pemampat.


Menyukat jumlah minyak yang diperlukan. Merendam hujung hos utiliti ke dalam minyak.

Memvakum sistem selama lebih kurane 30 minit Menutup injap tekanan rendah setelah selesai menambah minyak pemampat.

Berdasarkan Rajah 6 dan penyataan kerja, lengkapkan penyataan kerja menambah minyak

pemampat unit penyaman udara kereta mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

Egk"h

I tL""sk"h rl

L""gk"h

3l|@

ft"sk"h sll L""gk"h 6l


lSkor:51

Skor
5

4
3

7108/l

2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

ll-ihat halaman sebelah SULIT

I
0

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT 7 Rajah 7 menunjukkan sebahagian


Tolok pancarongga
Hos tekanan tinggi Hos tekanan rendah

7108/l

kerja pelegaan (purging) yang dilakukan sebelum

mengecas unit penyaman udara kereta.

Hos servis

Silinder bahan pendingin


Rajah 7 Berdasarkan Rajah 7, tandakan ({) penyataan kerja pelegaan (purging) yang betul dan ( x ) yang tidak berkenaan dalam ruang jawapan.

Penyataan Kerja
Melonggarkan nat pada hos tekanan tinggi.

Ruang Jawapan

Menterbalikkan silinder bahan pendingin.

Membuka injap silinder bahan pendingin.

Memasang hos servis pada silinder bahan pendingin. Melonggarkan dan mengetatkan semula nat hos servis pada tolok pancarongga sehingga keluar sedikit gas bahan pendingin.

lSkor :51
Skor
5

4
3

I
0

7108/l

o 201i Hak cipta Kerajaan Mataysia

SULIT

SULIT
8

7108t1

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

Rajah 8 menunjukkan kerja mengujilari unit peti sejuk dengan menggunakan me kapit setelah kerja mengecas dilakukan.

Meter kapit

Rajah 8

Berikut adalah penyataan kerja mengujilari unit peti sejuk menggunakan meter kapit yang tidak mengikut urutan.
Penyataan Kerja
Onkan sistem.

Mensambil bacaan arus larian. Meneambil bacaan arus permulaan. Memasang meter kapit pada dawai hidup (live). Membiarkan sistem beroperasi beberapa ketika.

Berdasarkan Rajah 8 dan penyataan kerja, tulis penyataan kerja mengujilari unit peti sejuk menggunakan meter kapit mengikut urutan yang betul dalam
ruang jawapan.

Ruang Jawapan

Langkah

1:

Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5:


lSkor:51
kor
5

4
3

7l08ll

@ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

I
0

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT

10

7r08/l

Rajah 9 menunjukkan sebahagian kerja mengganti pemampat pada unit penyaman


udara tingkap.

Pemampat

Bol pencagak
Spanar

Rajah 9

Berikut adalah penyataan kerja mengganti pemampat yang betul dan yang tidak berkenaan.
Penyataan Kerja
Melakukan proses pump down.

Memotong saluran nvahcas dan saluran sedutan.


Menambah minyak bahan pendingin ke dalam pemampat. Menanggalkan bol pencagak dan mengeluarkan pemampat. Melepaskan bahan pendingin dengan memotong saluran servis. Menyambung saluran nyahcas dan saluran sedutan dengan pemampat baru. Membersihkan saluran pemeluwap dan penyejat dengan gas nitrogen ffiushing).
Berdasarkan Rajah 9, tulis lima penyataan kerja mengganti pemampat yang betul dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

(i)

(ii) (iii)
(iv)
5

4
5

(v) lSkor: 5l
O 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

I
0

SULIT

SULIT
10

11

7l08ll

Untuk

Rajah 10 menunjukkan rajah skematikbagi sebahagianpendawaianlitar seperti yang telah anda lakukan.

Kegunaan sebuahpeti sejuk Pemeriksa

Hrtup (live)

Rajah 10
Berdasarkan Rajah 10, tulis langkah kerja menyambung pendawaian sebuah peti sejuk yang dilakukan dengan menulis dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

Mengetatkan dan mengemaskan sambungan


lSkor:51

Skor
5

4
3

710811, o

2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

I
0

SULIT
Untuk
Kegunaan Pemeriksa

t2
Bahagian B Jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini: 40 minit.

7r08tl

Rajah 11 menunjukkan pandangan hadapan dan belakang peti sejuk di rumah rakan anda. Peti sejuk itu didapati tidak berfungsi setelah berlakunya kejadian ribut petir. Setelah diperiksa, didapati bekalankuasadan fiusnyadalamkeadaanbaiktetapiunitmasih tidak berfungsi.

Larasuhu

Rajah 11 Berdasarkan situasi yang berlaku dan bantuan Rajah 1 1,

(ct) Terangkan langkah yang perlu diambil


Skor
10

sebelum mengesan kerosakan.

lSkor:21

(b)

Nyatakan dua kemungkinan kerosakan yang berlaku.

9
8

lSkor:2)

(c)

Pilih mana-mana satu kemungkinan kerosakan yang berlaku di 1(b) dan terangkan:

6
5

(i)
(ii)
7l08ll
o

Cara mengesan kerosakan tersebut. Cara mengganti kerosakan yang berlaku.

lSkor:41

4
3

lSkor:21

I
0
2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT
Ruang Jawapan

7l08tl

(a)

Langkah sebelum mengesan kerosakan.

(b)

Dua kemungkinan kerosakan.

(i)

.............

(ii)

......

..

....

(c)

(i)

Cara mengesan kerosakan.

[Lihat halaman sebelah


710811,
@ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SU

l4
Ruang Jawapan

7t08tl

(ii)

Cara mengganti kerosakan.

ko
10

9
8

6
5

4
3

2
1

2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

15

7108/r

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

Anda diminta oleh tuan rumah untuk memasang sebuah unit penyaman udara tingkap sama ada di bahagian A atau bahagian B di sebuah bilik seperti dalam Rajah 12.

Tingkap bilik

Rajah 12
Berdasarkan Rajah 12:

(a)

Cadangkan kepada tuan rumah tempat yang paling sesuai untuk memasang unit penyaman udara tingkap tersebut. fskor: ll Skor nyatakan kelemahannya.

(b) Nyatakan dua sebab mengapa tempat itu anda cadanskan

dan lSkor:41

10 q
8

(c)

Terangkan langkah kerja memasang unit penyaman udara tingkap pada tempat yang telah anda cadangkandi2(a). lSkor: 5l

1 6
5

4
3

7I08ll

[Lihat halaman sebelah


o
2011 Hak Cipta Kerajaan Mataysia

I
0

SUL

SULIT
Untuk
Kegunaan Pemeriksa

t6
Ruang JawaPan

7l08lr

(a)

Cadangan tempat untuk memasang unit penyaman udara'

(b)

Dua sebab tempat itu diPilih.

(i)

.............

Dua kelemahan tempat yang dipilih.

(i)

.............

(c)

Langkah kerja memasang unit penyaman udara'

Skor
10

9
8

7 6
5

4
J

2
1

108/1

2011 Hak cipta Kerajaan Malavsia

SULIT

SULIT

17

7108t1

Ruang Jawapan

Skor
10

9
8

6
5
/1

7lffin

ll,ihat halaman sebelah


O 20t

2
1

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SUL

ULIT
Untuk
Kegunaan Pemeriksa

18

7t08tr

Anda diminta untuk membaik pulih pemampat unit luar penyaman udara pisah di tingkat 3 sebuah rumah seperti Rajah 13 yang dilaporkan mengalami kerosakan. Unit
luar tersebut perlu ditanggalkan untuk kerja baik pulih di bengkel anda.

Pemaipan dan pendawaian

Rajah
Berdasarkan situasi dan Rajah 13,

13

(a) Nyatakan dua

cara bagaimana anda dapat menurunkan unit tersebut.

lSkor:21

(b) Nyatakan dua langkah keselamatan yang diamalkan semasa melakukan kerja
menurunkun
Skor
10

unit.

lSkor:21

9
8

(c)

Terangkan langkah kerja yang anda lakukan dari aspek:

1 6
5

(i) (ii)

Membaik pulih unit di bengkel'


Pemasangan semula unit di rumah tersebut.

lSkor:31

fSkor:3)

4
3

I
0

108/1

20L1 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

19

7l08tl

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

Ruang Jawapan

fu\

Dua cara menurunkan unit.


(D

(ii)

(b)

Dua langkah keselamatan. (i)

(ii)

(c) (i)

Membaik pulih unit.

[*

Skor
10 9
8

7
6 5

4 z
1

Tlffill

@ 2011 Hak Ciora Keraiaan Malavsia

[Lihat halaman sebelah SULIT

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

IT
(c) (ii)
Memasang semula unit.

20

710811

Ruang JawaPan

Skor
10

9
8

7 6
5
A

2
1

7108/1

@ 201

Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

2l
Bahagian C
Jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian

7r08t1

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

ini: 60 minit.

Sebuah unit penyaman udara tingkap rakan anda menghadapi masalah air yang menitis keluar sehingga membasahi ruang lantai di dalam rumah seperti Rajah 14.

Rajah 14

(a)

Berdasarkan pengalaman anda, Nyatakan dua kemungkinan yang menyebabkan masalah ini berlaku. fSkor:21

(b) Pilih satu

kemungkinan kerosakan yang anda nyatakan langkah kerja menyelesaikan masalah tersebut dari aspek:
Mengesan kerosakan.

di l,(ct) dan terangkan


lSkor:4)
fSkor:41
Skor
10

(i) (ii)
I
I

Membaiki kerosakan.

t'

9
8

1 6

4
3

7I08lL

2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelahl SULITI

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

SULIT
Ruang Jawapan

7108t1

(a)

Dua kemungkinan kerosakan.

(i)

............

(iD............

(b) (i) Mengesan kerosakan.

(ii)

Membaiki kerosakan.

Skor
10

9
6

l
6
5

4 2

I
0

108/1

2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT 2

23

7l08ll Untuk
Kegunaan

anda membuat papan tanda iklan untuk mempromosi barangan keluaran syarikatnya dan memilih tempat untuk meletakkan papan tanda itu.

Sebuah syarikat pengeluar alat ganti penyejukan dan penyamanan udara menghendaki Pemeriksa

Anda diminta:

(a) Melakarkan papan tanda iklan yang mempromosi barangan keluaran syarikat itu
dan mengandungi maklumat seperti berikut;

Nama syarikat. Jenis perniagaan. Alamat syarikat. Nombor telefon. E-mel. Gambar alat ganti yang sesuai. Maklumat tambahan yang berkaitan dengan perniagaan syarikat.

lSkor:61

(b) Mencadangkan dua tempat papan tanda iklan itu dipasang dan
itu

sebab tempat

dipilih.

lskor:41

Skor
10

9
8

7 6
5

4
3

710811, o

201i Hak cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah SULIT

I
0

Untuk Kegunaan
Pemeriksa

SULIT

24

7r08tl

Ruang Jawapan

(a)

Lakaran papan tanda iklan.

Skor
10

9
8

6
5

4
J

z
I

7l08ll

@ 2011 Hak

ciora Keraiaan Malavsia

SULIT

l:I i I

SULIT

)<
Ruang Jawapan

7t08tl

Untuk
Kegunaan Pemeriksa

ii

(b) Cadangan tempat dan sebab.

Tempat

Sebab

ri\

rii')

KERTAS SOALAN TAMAT

Skor
10 9
8

6
5

4
-)

7l-.ffitl

@ 2011 Hak Ciota Keraiaan Malavsia

SULIT