Anda di halaman 1dari 36

Nama : _____________________________________________________________

Kelas : _______________________

Tarikh : ______________________

Skor :

Kemahiran 1 : Mengenal abjad a- z (kecil)


1
Arahan : Susun semula huruf mengikut turutan.

1.
r t s q p

2.

g e d c f

3.

z v y w x

4.

k l j n m

5.

k g i h j

Arahan : Bulatkan huruf kecil yang sama.

1.

b d p q b 2
=

2.

=
d d p q b

3.

p = d p q b

4.

q = d p q b

5.

m = n r m h

Kemahiran 2 : Mengenal abjad besar ( A-Z)

Arahan : Isikan huruf besar.

3
A C D

F G I

J L M O

R S

U V X Z

Arahan : Tuliskan huruf kecil bagi huruf yang berikut.

1. 2.

B G

4
3. 4.

N D

5. 6.

T R

7. 8.

Q
L

9. 10.

E A

Kemahiran 3 : Huruf
Arahan : Tulis huruf awal berdasarkan gambar.

1.

2.
5
3.

4.

5.

Arahan : Warnakan gambar berdasarkan huruf.

1.

b
2.
6
j
3.

k
4.

p
5.

r
Arahan : Warnakan huruf vokal.

7
Kemahiran 4 : VKV

Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan.

1.

ibu

2.

8
api

3.

aci

4.

ubi

5.

9
aki

Arahan : Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul.

1. ____ bu

2. ____ bi

3. ____ li

10
4. ____ pi

5. ____ lu

Arahan : Susun semula perkataan menjadi ayat bermakna.

1. Ana ubi cuci

______________________________________________________.

2. api Uda Ini

______________________________________________________ .

3. beli Ibu alu

______________________________________________________ .

4. aki Isa Itu

______________________________________________________ .

5. Ayu ibu ada

______________________________________________________ .

11
Kemahiran 5 : KVKV

Arahan : Warnakan perkataan berpandukan gambar.

cili sudu

pili gigi

lidi keju

kuku

buku

duku

saku bola
12
paku
siku bela
bila
Arahan : Lengkapkan perkataan dengan sukukata yang betul.

1. p a __ __ 2. __ __ d a

3. r o __ __ 4. s a __ __

5. __ __ k o 6. t o __ __

7. s u __ __ 8. p a __ __

13
9. __ __ r i 10. l a __ __

Arahan : Susun semula huruf supaya menjadi perkataan yang betul.

a k i k
i l d i

u k k u g i r a

l c i i

14
Arahan : Lengkapkan ayat dengan perkataan berpandukan gambar.

1. Bapa bawa _______________ .

2. Saya makan nasi guna _______________ .

3. Nani suka _______________ biru.

4. Dalam _______________ ada buku.

5. _______________ adik saya luka.

15
Arahan : Baca dan jawab soalan.

Ini buku cerita.


Ini buku cerita Nani.
Ibu beri buku cerita ini kepada Nani.
Nani suka baca buku cerita ini.
Nani baca buku cerita pada waktu malam.

1. Ini apa?

__________________________________________ .

2. Ini buku cerita siapa?

__________________________________________ .

3. Siapa beri Nani buku cerita ini?

__________________________________________ .

4. Bila Nani baca buku cerita?

__________________________________________ .

5. Siapa suka baca buku cerita ini?

__________________________________________ .

16
Kemahiran : KVK

Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan.

nat

pin

jam

pam

kek

17
Arahan : Warnakan kotak perkataan berdasarkan gambar.

pin ros

pan rus

pun ras

tan

tin

ten

zip jem

zep jam

zap jim
Arahan : Tulis perkataan berpandukan gambar.

18
Arahan : Lengkapkan perkataan berpandukan gambar.

19
1. Pak Abu bawa __________________ .

2. Din ada __________________ .

3. Bapa beli _______________ baru.

4. Ayu suka _________________ .

5. Ibu ada __________________ .

Kemahiran : VKVK

Arahan : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

20
itik ulat epal

obor adik

Arahan : Pisahkan perkataan mengikut suku kata yang betul.

1. otak = _______ + _______

2. ayam = _______ + _______


21
3. epal = _______ + _______

4. obor = _______ + _______

5. emas = _______ + _______

6. ubat = _______ + _______

7. ikan = _______ + _______

8. atap = _______ + _______

9. itik = _______ + _______

10. ulat = _______ + _______

Arahan : Lengkapkan perkataan pada ayat berpandukan gambar.

1. Ini Encik Ali. Dia __________ saya.

22
2. Saya suka makan buah __________ .

3. Ema lari sambil bawa __________.

4. Anak __________ mandi di kolam.

5. Kakak beri adik makan __________.

Kemahiran : KVKVKV

Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

23
kelapa

kamera
kemeja

perahu
tomato

kereta
rebana

kerusi
perigi

pelita

Arahan : Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar.

1.

24
k e

2.

h u

3.

m a

4.

k e

5.

n a

Arahan : Tuliskan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.

1.Bapa ke laut dengan _______________ .

25
2. Adik pakai _______________ ke sekolah.

3. Ibu parut _______________ .

4. Kakak suka makan _______________ .

5. Opah mandi di _______________ .

Kemahiran : KVKKVK

Arahan : Tuliskan perkataan pada gambar yang sesuai.

26
cincin pensel posmen sampul sampah

masjid cermin senduk mentol sampan

mentol

Arahan : Pisahkan perkataan mengikut suku kata yang betul.

1. k e r t a s = _______ + _______

2. p e n s e l = _______ + _______
27
3. c e r m i n = _______ + _______

4. m a n c i s = _______ + _______

5. p o s m e n = _______ + _______

6. k e r b a u = _______ + _______

7. c i n c i n = _______ + _______

8. s a m p ah = _______ + _______

9. t a n d a s = _______ + _______

10. p o n d o k = _______ + _______

Arahan : Isikan suku kata yang betul berpandukan gambar.

pen

28
men
mas duk
cin
Kemahiran : KVKVK

Arahan : Bulatkan perkataan yang betul berpandukan gambar.

29
bedak bakul kesot gajeh
budak
badak cerek
cerak
cerik bakol
bekal kasut
kasot gajah
gajih
Arahan : Tuliskan perkataan yang sesuai berpandukan gambar.

1. Emak masak air guna _______________ .

2. Bapa jual buah-buahan di __________ .


30
3. Kakak suka makan _______________ .

4. Ini _______________ Anis.

5. Datuk suka makan _______________ .

Arahan : Padankan suku kata yang betul untuk setiap gambar.

1.

pas
po

2.
til
ki

31
3.

be
yur

4.

kok
ka

5.

sa
lon

Kemahiran : KVKKV

Arahan : Tuliskan perkataan yang betul pada gambar.

jambu lampu kendi lembu

kunci mandi baldi

teksi bendi pintu

32
Arahan : Lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul
berpandukan gambar.

1. Bapa bawa _______________ .

2. Adik suka makan _______________ .

33
3. Ibu rendam baju dalam _______________ .

4. _______________ ada susu.

5. Ini _______________ kayu.

Arahan : Isikan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

ta

war

34
pin
35
di
bu
Disediakan oleh :

______________________
Noor Suhaili Nordin
Guru Pemulihan Khas
SKPDL

Created by NSN July 2009

36