Anda di halaman 1dari 2

Doa Seorang Anak

1=Bes ; 4/4
Cipt. : Yulia Pardede
Dengan penuh perasaan
Rearsm. : A. Henri Yulianto
INTRO: 5 1> 2 | 3> . . ._ _2>=3>= | 2> 1> . ._ _7=1>= | 7 6 . 5_4_( -|- -4) . . 0_ _6=7= | 1>_ _4_ 6_ _1>_ 3>_ _2>_ 1>_ _6_(|-5) . .
~

mp

[So. 0_ _3= = =4= | 5_ _ _5_ 5_ _5_ . 0_ _3= = =5= | 5_ _ _4_ 3_ _ _4_ . 0_ _2= =3= | 4_ _ _4_ 4_ _ _4_ . 0_ _2= = =4= | 4_ _ _3_ 2_ _ _3_ .
`

Di da - lam do-a-mu

kau se - but na-ma-ku,

cresc

mf

[So. 0_ _ _ _ _3_ | 2_ _ _1_ . ._ _1_ 3_ _5_ | 1>

di da-lam____ se - ga-la

`
~

di da - lam ha-rap-mu

kau se - but na- ma-ku,

decresc

mp

. 0_ _6= =7= | 1> ._ _6_ 1>_( -_ _-7)_ 1>_ _ _ _2>_( -|- -2)>

hal_______

na-ma- ku

di ha - ti -

mu._______

mf

[So. 0_ _3= = =4= | 5_ _ _5_ 5_ _5_ ._ _1>_ ._5_ | 5_ _ _4_ 3_ _ _4_ . 0_ _2= = =3= | 4_ _ _4_ 4_ _4_ ._ _7_ ._4_ | 4_ _ _3_ 2_ _3_ . 0_ _3= =2= |
[

Tak da- pat ku ba-las cin - ta - mu a-yah-ku,

[S.

| 1>

._ _5_ 1>_6_( -|- -6)

[A.

| 5

[T.

| 3>

[B.

| 1

| 6

5/

. | 5

. | ._ _ _4_ 3_ _ _4_ .

| 4

. | 4_ _ _3_ 2_ _3_ .

1>_2(>_ -|- -2)>

| 1>

2>

. | 2>

1>

. | 1

| 2

7<

. | 1

Huu_____________________________

`
~

cresc

[So. 1 .

1_ _.= =3= ._ _5_ | 7( - -._- _- _-1>_) 1>

tak kan ku lu-pa-kan na -se - hat-mu i -bu. Hormat-

i__

mf

huu_____________

o - rang tu - a - - - mu

Huu____ hu hu

._ _ 6= = =7= | 1>_ _ _1>_ 1>_ _ _1>_

1>_ _ _6_ 6_ _ _2>_( -|- - 2>)

| mf

mp cresc

| 0 4

| 1>

| 0

[A. 0 0

| 0 1

| 4/

| 0

[T. 0 0

| 0 6

1>

| 6

| 0

[B. 0 0

| 0 4

| 2

| 0

Haa____________________

Dipersiapkan oleh: A. Henri Yulianto


Doa Seorang Anak

a - gar lan-jut u - mur- mu di bu - mi__

[S. 0 0

|
f
>
5
>
5
>
7
>
4

|
>
1>
>
5
>
6
>
3

>
2>
>
5
>
7
>
2

|
|
|
|

Tri - ma - ka -

1/2

mp

[S. 3> 3>_ _3>_ 3> 5_ _5_( -|- -5) . 5_ _.=1>= ._ _3>_ | 4> ._4>_ 4>_9_1>_ 1>_ _6_( -|- -6) . . 0_ _6= =7= | 1>_9_4_ 4_ _ _ _ _4_ .
[

sih a-yah dan i - bu,____ ka - sih sa - yang-mu pa - da-ku______ peng-or - ban- an - mu

0_ _6= =1>= |

me-ne|

mp

[A. 5 5_ _5_ 5 4_ _3_( -|- -3) . 3_ _.=3= ._ _5_ | 1> ._1>_ 6

6_ _4_( -|- -4) . . 0

| 0

0_ _2= = =2= 4_9_5_ 6_ _ _ _4_( -|-

[T. 1> 1>_ _1>_ 1> 2>_ _1>_( -|- -1>) . 5_ _.=6= ._ _7\_ | 6 ._6_ 1>

1>_ _1>_( -|- -1>) . . 0

| 0

0_ _6= = =7= 1>_9_7_ 1>_ _ _ _2_(> -|-

[B. 1 1_ _1_ 1 1_ _1_( -|- -1) . 1_ _.=1= ._ _3_ | 4 ._4_ 4

4_ _4_( -|- -4) . . 0

| 0

0_ _4= = =4= 4_9_3_ 4_ _ _ _5_( -|-

sih a-yah dan i - bu,____ ka - sih sa - yang-mu pa - da-ku______

mf

f poco rit

[S. 1>_ _ _7_ 6_ _7_ . .= =6= = =6= =7= | 6_ _ _5_ 5_ _5_ .


[

peng-or- ban- an - mu

tes-kan pe-luh____tuk ke-ba - ha - gia-an-ku._____

mf

a tempo

| 0

Tu - han lin - dung-i a - yah i - bu-ku, |

1> ._ _2>_ | 3>_ _ _3>_ 3>_ _ _3>_ 3> 5_ _ _5(_ - -||

[A. 4)

. 0

| 0

5_ _5_ 5(_ -_1)>_ 6_ _ _7_( -|- -7) 7_( _-6)_ 5 ._ _5_ | 5_ _ _5_ 5_ _ _5_ 5 4_ _ _3(_ - -|-

[T. 2>)

. 0

| 0

3>_ _2>_ 1(>_ -_5)_ 1>_ _ _2>_( -|- -2)> 5>_( _-4>_) 3> ._ _2>_ | 1>_ _ _1>_ 1>_ _ _1>_ 1> 2>_ _ _1>_( - -|-

[B. 5)

. 0

| 0

1_ _1_ 1_( -_3)_ 4_ _ _5_( -|- -5) 4

___________

tuk ba- ha - gia -ku.__

3 ._ _2_ | 1_ _ _1_ 1_ _ _1_ 1 1_ _ _1_( - -|-

Tu - han lin - dung-i a - yah i - bu-ku,

~
[S. 5) . 5_ _.=1>= ._ _3>_ | 4
[

____ da - lam

._ _4>_

4>_9_1>_ 1>_ _6(_ -|- -6)

0_ _6= =7= | 1>_ _4_ 4_ _ _3= =4= ._ _2>_ ._ _1>_ |

do - a____ ku ber - se-ru.__________

Te-tes a- ir ma- ta-mu yang kau |

[A. 3) . .

| 6_ _.=6= ._ _7\_

| 0_ _6_ 1>_ _7\_ 6_ _5_ 4_ _ _ _3_ | 4

[T. 1>) . .

| 1>_ _.=1>= ._ _2>_

1>

| 0_ _6_ 1>_ _5>_ 4>_ _3>_ 1>_ _ _ _5_ | 6

[B. 1) . .

| 4_ _.=4= ._ _4_

| 0_ _4_ 6_ _5_ 4_ _3_ 2_ _ _ _1/_ | 2

_______

da - lam do - a______

Huu__________________________

[Interlude.

|0 0 0 0 | 0 0 0 0_6=7= |1>_4_ 4_3=4= . ._6=1>=|1>_7_ 6_7_ . 0_6=7= |1>_1>_ 1>_1>_ 1>_6_ 6_2>(_ -|-2)> 0 0 0 ]
> > >
[S. 1>_ _7_ . 7_ _.=1>= ._2>_ |2> . . 1> | 1> . . 0 |
|0 5 1> 2> ]
[

ta-bur di - tu - ai ba -

ha - gia.__

[A. 0

0 5_ _.=4= ._5_ |4 . . 3 | 3 . . 0

[T. 0

0 2>_ _.=2>= ._7_ |6 . . 5 | 5 . . 0

[B. 0

0 4_ _.=5= ._5_ |1 . . 1 | 1 . . 0

di - tu - ai ba -

`
~

Mohon bersabar menunggu ya...

| Tri -ma-ka> > >


|0 5 5 5
> > >
|0 7 6 7
> > >
|0 4 3 2

:]

ha - gia.__

]
]

Tri -ma- ka*

II

fine

[So. 0 0 0 0_ _6= = =7= | 1>_ _4_ 4_ _ _3= =4= ._ _2>_ ._ _1>_ | 1>_ _ _7_ . 7_ _.=1>= ._2>_ | 2> . . 1> | 1> . . 0 ]

Te- tes a - ir ma -ta-mu yang kau ta-bur di - tu - ai

ba -

- ha - gia.____

[S. 1> . . 0

| 0

| 0

0 0

0 | 0 1> 2> 2> | 3> . . 0 ]

[A. 3 . . 0

| 0

| 0

0 0

0 | 0 4 4 5| 5 . . 0 ]

[T. 5 . . 0

| 0

| 0

0 0

0 | 0 6 7 1> | 1> . . 0 ]

[B. 1 . . 0

| 0

| 0

0 0

0 | 0 2 5 5| 1 . . 0 ]

gia.____

Dipersiapkan oleh: A. Henri Yulianto


Doa Seorang Anak

Ba - ha - gi - a._____
2/2