Anda di halaman 1dari 5

SKRIP BICARA BERIRAMA TAJUK: SENANDUNG ALAM

SEGMEN 1 1. Peserta masuk dan membuat formasi pergerakkan 2. Salam se a!tera" Salam ba!agia" salam satu Mala#sia. $ ramai %. Kami akan mempersemba!kan senandung alam. & ramai '. Senandung alam( &solo ). *a Senandung alam & ramai +. Mari kita dengarkan.& ramai ,. Bun#i burung $ solo -. Ermmm merdun#a dia bern#an#i & ramai .. /arik nafas & ramai 10. Ermmmm segarn#a" dingin pulak tu.. & ramai 11. Cantikn#a $ ramai 12. Bersi!n#a sekitar kita $ ramai 1%. 1om kita mandi & ramai 1'. Eeeeee2 se ukn#a & solo 1). Mbek" mbek" mbek2. $ tiga orang bersa!utan 1+. Kambing takut mandi !a!a!a2 & solo 1,. 1erni!n#a air & ramai 1-. 3i au la & ramai 1.. Sedapn#a mata memandang.. & ramai 20. Cantikn#a alam kita. ramai 21. Kurniaan Alla!2& ramai 22. /api itu dulu sekarang tidak lagi" 4uba dengarkan alam merinti!. & ramai

ZAINI BINTI HASSAN (TUN TEJA) PK KOKU SK DURIAN TAWAR

SEGMEN 2 1. Burung & solo 2. 3arimau & solo %. Kera & solo '. Kita nak kemana( $ baris 1 ' orang ). Ruma! kita $ baris 1 ' orang +. Anak&anak kita $ 1 baris ,. Semuan#a musna! & ramai -. Mereka tebang sana" mereka tebang di sini. 3abis semua pokok& pokok di !utan & ramai .. Bukit gondol. & ramai 10. 5ondol2 tiada pokok.. !akisan berlaku $ solo 11. Sumber makanan kami pun tiada lagi & ramai 12. /empat tinggal kami musna! & ramai 1%. Kami nak pergi kemana( & ramai 1'. Bagaimana kami nak !idup & ramai 1). Pupusla! generasi kami & ramai 1+. Kesian kami. & ramai 1,. Bun#i !ai6an semula $ solo 7riu! renda!8

SEGMEN 3 1-. Roooom tana! runtu!. Sana runtu! sini pun runtu!. & ramai 1.. Bumi men adi panas & ramai 20. Paras air laut semakin naik & ramai 21. /eringat peristi6a tsunami $ solo 22. Badai mengganas 2%. 3abis !arta" !abis n#a6a 2'. Penderitaan dimana&mana 2). 3ilang emak" !ilang a#a! 2+. 3ilang adik" !ilang kakak 2,. 3ilang abang" !ilang keluarga 2-. Enta! kemana diba6a
ZAINI BINTI HASSAN (TUN TEJA) PK KOKU SK DURIAN TAWAR

2.. 9mbak besar %0. 9! tsunami %1. /akutla!2 & solo %2. Sala! siapa #a( $ ramai

SEGMEN 4 %%. :room" ;room" ;room2. Sreet2. & solo %'. <o6= 2..3ebatn#a2 la u plak tu2 & solo %). Adu!" adu!" adu! & solo %+. Kenapa bising ni & ramai %,. Sakit telinga tau & solo %-. Pen4emaran bun#i & ramai %.. E! busukn#a & solo '0. 3itam pula tu & solo '1. Asap kereta" asap kilang dan pembakaran terbuka. Semua itu men4emarkan udara kita. $ ramai '2. Pandangan men adi kabur & ramai '%. >!uk" u!uk" u!uk 7batuk8 $ solo ''. Kenapa( & solo '). Sesak nafas & solo '+. >dara kotor" erubu pula tu & ramai ',. Kesi!atan terganggu. & ramai '-. Kepada siapa nak disala!kan $ ramai '.. Kita semua bertanggung a6ab men aga alam sekitar" angan melakukan pembakaran terbuka. & ramai )0. /api degil2 & solo )1. Bakar sana" bakar sini2 karbon monoksida tu2 & 1 baris )2. Asap berkepul&kepul di udara & ramai )%. /ak pa#a! bakar & ramai )'. Kita kitar semula & ramai )). Sampa! bole! kita kitar semula" kertas" ka4a dan plastik & ramai )+. Kalau kertas masukkan ke dalam tong ber6arna biru & ramai
ZAINI BINTI HASSAN (TUN TEJA) PK KOKU SK DURIAN TAWAR

),. Kalau ka4a( /erlupa la & ramai )-. Kalau ka4a tong ber6arna 4oklat.. & solo ).. 9oo begitu" 1ingga pula( & solo +0. 1ingga untuk tin aluminium" keluli dan plastik & solo +1. Ermmmm baru kami ta!u. & ramai +2. Kita mesti aga alam kita" men aga alam sekitar tanggung a6ab bersama & ramai +%. 1om kita kitar semula $ ramai +'. Ingat tau. & ramai +). Kertas $ ramai ++. Biru $ ramai +,. Ka4a $ ramai +-. Coklat $ ramai +.. 1ingga pula( & ramai ,0. Aluminium" keluli dan plastik $ solo ,1. Pandai $ ramai 7tepuk tangan8 ,2. 9ps 1angan bising & solo

SEGMEN 5 ,%. Blub2. Blub2. Blub & solo ,'. ?emasn#a sa#a" tak bole! nak bernafas. & solo ,). Permukaan air bermin#ak oksigen semakin kurang dalam air" kami tidak dapat bernafas" matila! kami. & ramai ,+. Sungai semakin 4etek" manusia membuang sampa! dan toksik ke dalam sungai" air men adi kotor bagaimana kami nak !idup. ramai ,,. Mereka uga susa! & ramai ,-. Ban ir kilat sana" ban ir kilat sini & ramai ,.. ?ongkang tersumbat air tidak bole! mengalir maka ter adila! ban ir kilat & ramai -0. 9oo begitu ter adin#a ban ir kilat & solo -1. Mengapa pula ikan ban#ak #ang mati( & ramai
ZAINI BINTI HASSAN (TUN TEJA) PK KOKU SK DURIAN TAWAR

-2. Marila! kita sama&sama men aga sungai kita angan buang sampa! atau ba!an toksik ke dalam sungai air akan men adi kotor !idupan akuatik akan mati" !abitat mereka tela! ter4emar. & ramai -%. Kan kita #ang rugi" semua tu k!a@ana! alam #ang diamana!kan kepada kita. $ ramai

SEGMEN 6 -'. Ada mata pandang $ ramai -). Ada telinga dengar $ ramai -+. 1angan buat&buat lupa2 & ramai -,. Buka !ati & ramai --. Buka minda & ramai -.. Sama&sama kita aga & ramai .0. Mari kita aga alam" bersatu tenaga lindungi alam kita & ramai .1. Agar segalan#a inda!" segalan#a 4antik" segalan#a ada & solo .2. Kasi!an generasi akan datang ika semuan#a !ilang #ang tinggal bumi #ang kontang sesal tiada guna. & ramai .%. Mari kita bersama men aga k!a@ana! #ang ber!arga agar alam tidak bersenandung pilu. $ ramai

SEGMEN PENUTUP .'. Aemikian 4eritera senandung alam & ramai .). Kami ba6akan buat renungan & ramai .+. Sa#angi alam kita. & ramai

ZAINI BINTI HASSAN (TUN TEJA) PK KOKU SK DURIAN TAWAR