Anda di halaman 1dari 43

1.

DAYANG NOR AINI BT AWANG JULI ( SK ST MARY, KUCHING)


2. DAYANG HASLINA BT ABANG MANSOR ( SK GOEBILT, KUCHING)
3. ROPIAH BT ZAWAWI ( SK BAKO, KUCHING)
4. SUZANA BT MASDI ( SK KPG SENARI, )
5.NORLEILA BT CHIP ( SK SEMERAH PADI)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU/
BULAN

MINGGU
1
BULAN
JANUARI

TEMA /
TAJUK

AKTIVITI
KELUARGA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Mendengar,
1.2
mengecam, dan
menyebut
bunyi bahasa,
iaitu abjad,
suku kata,
perkataan, frasa
dan ayat
dengan betul.
SP
1.2.
6

Mendengar,
memahami,
dan menyebut
jenis-jenis ayat
dengan struktur
binaan ayat
yang betul dan
tepat.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

SK
2.2

Membaca dan
memahami
perkataan, frasa
dan ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan sebutan
yang betul

SK
3.2

SP
2.2.
3

Membaca dan
memahami ayat
yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan
apitan daripada
pelbagai
sumber dengan
sebutan yang
betul.

SP
3.2.
6

Menulis
huruf, suku
kata,
perkataan,
frasa
dan ayat
secara
mekanis
dengan betul
dan kemas.
Menulis ayat
dalam
perenggan
secara
mekanis
dengan betul
dan kemas.

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
4.1

Menyebut dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian secara
didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks.

SP
4.1.
1

Menyebut dan
memahami lirik
lagu yang
mengandungi
nilai dan
pegajaran yang
dipersembahkan
melalui
nyanyian secara
didik hibur.

SP
5.1.
1

Memahami dan
menggunakan
kata nama am
konkrit dan
penjodoh
bilangan dengan
betul mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU/
BULAN

MINGGU
2
BULAN
JANUARI

TEMA /
TAJUK

AKTIVITI
KELUARGA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Mendengar,
1.3
memahami dan
memberi
respons
terhadap
sesuatu arahan,
soalan dan
pesanan yang
didengar
dengan betul.
SP
Mendengar,
1.3. memahami dan
1
memberikan
respons yang
sesuai secara
lisan atau gerak
laku terhadap
arahan
berdasarkan
ayat perintah
dengan betul.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

SK
2.3

Membaca kuat
pelbagai bahan
bacaan
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SK
3.2

SP
2.3.
1

Membaca
pelbagai bahan
yang
mengandungi
pelbagai jenis
ayat secara
mekanis dengan
lancar, sebutan
yang jelas dan
intonasi yang
betul.

SP
3.2.
7

Menulis
huruf, suku
kata,
perkataan,
frasa
dan ayat
secara
mekanis
dengan betul
dan kemas.
Menulis ayat
majmuk
secara
mekanis
dalam bentuk
tulisan
berangkai
dengan betul
dan kemas.

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
4.1

Menyebut dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian secara
didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks.

SP
4.1.
2

Memahami dan
menghasilkan
lirik lagu yang
mengandungi
nilai
dan pengajaran
secara berpandu
dan
disampaikan
melalui
nyanyian secara
didik hibur.

SP
5.1.
1

Memahami dan
menggunakan
kata nama am
konkrit dan
penjodoh
bilangan dengan
betul mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
3
JANUARI

TEMA /
TAJUK

AKTIVITI
KELUARGA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Mendengar,
1.3
memahami dan
memberi
respons
terhadap
sesuatu arahan,
soalan dan
pesanan yang
didengar
dengan betul.
SP
Mendengar,
1.3. memahami dan
1
memberikan
respons yang
sesuai secara
lisan atau gerak
laku terhadap
arahan
berdasarkan
ayat perintah
dengan betul.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.3

Membaca kuat
pelbagai bahan
bacaan
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SK
3.3

Membina dan
menulis
perkataan,
frasa
dan ayat
dengan betul.

SK
4.2

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
secara kreatif
semasa
bercerita secara
didik hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks.

SP
2.3.
2

Membaca
pelbagai bahan
yang
mengandungi
ayat tunggal
dan
ayat majmuk
berbilang
subjek secara
mekanis dengan
lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SP
3.3.
3

Membina dan
menulis
jawapan
pemahaman
berdasarkan
soalan yang
bertumpu dan
bercapah
dengan betul.

SP
4.2.
1

Mengujarkan
ayat yang
gramatis
dengan sebutan
yang betul
dan intonasi
yang jelas serta
susunan idea
yang tepat
semasa
bercerita secara
didik hibur

SP
5.1.
2

Memahami dan
menggunakan
kata nama khas
tak hidup
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
4
BULAN
JANUARI

TEMA /
TAJUK

AMALAN
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Mendengar,
1.3
memahami dan
memberi
respons
terhadap
sesuatu arahan,
soalan dan
pesanan yang
didengar
dengan betul.
SP
Mendengar,
1.3. memahami dan
2
memberikan
respons
terhadap soalan
tanpa kata tanya
secara lisan
dengan betul.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.4

SP
2.4.
1

Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat
dan tersirat
daripada
pelbagai bahan
untuk memberi
respons
dengan betul.
Membaca dan
memahami
maklumat
untuk
mengenal pasti
idea utama dan
idea sampingan
dalam pelbagai
bahan bagi
membuat
ramalan
dengan tepat.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
3.4

Menulis imlak
dengan tepat.

SK
4.1

Menyebut dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian secara
didik hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks

SP
3.4.
1

Menulis
perkataan
berimbuhan
pinjaman
dengan ejaan
yang tepat
secara imlak

SP
4.1.
2

Memahami dan
menghasilkan
lirik
lagu yang
mengandungi
nilai dan
pengajaran
secara berpandu
dan
disampaikan
melalui
nyanyian secara
didik hibur.

SP
5.1.
3

Memahami dan
menggunakan
kata ganti nama
tunjuk dengan
betul mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
5
BULAN
JANUARI

TEMA / TAJUK

AMALAN
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Mendengar,
1.3
memahami dan
memberi
respons
terhadap
sesuatu arahan,
soalan dan
pesanan yang
didengar
dengan betul.
SP
Mendengar,
1.3.3 memahami dan
memberikan
respons dengan
menyampaikan
pesanan yang
betul mengikut
urutan.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.4

SP
2.4.2

Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat
dan tersirat
daripada
pelbagai bahan
untuk memberi
respons
dengan betul.
Membaca dan
memahami
maklumat
daripada bahan
untuk
menjana idea
dengan betul.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
3.3

Membina dan
menulis
perkataan,
frasa dan ayat
dengan betul.

SK
4.1

Menyebut dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

SK
5.1

Memahami
dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks

SP
3.3.4

Membina
kerangka
untuk
menulis
pelbagai jenis
karangan
dengan betul.

SP
4.1.2

Memahami dan
menghasilkan
lirik lagu yang
mengandungi
nilai dan
pengajaran
secara
berpandu dan
disampaikan
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

SP
5.1.6

Memahami
dan
menggunakan
kata hubung
pancangan
keterangan
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
6
BULAN
FEBRUARI

TEMA /
TAJUK

AMALAN
KESIHATAN
DAN
KEBERSIHAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur tentang
1.4
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis dalam
situasi formal
dan tidak formal
secara
bertatasusila.
SP
Bertutur tentang
1.4.1 sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis dalam
situasi formal dan
tidak formal
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.2

SP
2.2.3

Membaca
dan
memahami
perkataan,
frasa dan
ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan
yang betul.
Membaca
dan
memahami
ayat yang
mengandungi
perkataan
berimbuhan
apitan
daripada
pelbagai
sumber
dengan
sebutan yang
betul.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS
SK
3.5

3.9

SP
3.5.2

3.9.1

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

Mencatat
maklumat
yang betul
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber.

SK
4.3

Mengujarkan
bahasa yang indah
dan
menggunakan
bahasa badan
dengan kreatif
melalui lakonan
secara didik hibur

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks

Mencatat
maklumat
yang betul
mengikut
urutan untuk
membuat
carta
daripada
pelbagai
sumber

SP
4.3.2

Mengujarkan
dialog yang
dihasilkan
daripada bahan
rangsangan untuk
menyampaikan
nilai dan
pengajaran dengan
bahasa badan yang
sesuai melalui
lakonan secara
didik hibur.

SP
5.1.5

Memahami dan
menggunakan
kata adjektif dan
kata penguat
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA /
TAJUK

MINGGU

7
BULAN

FEBRUARI

SENTIASA
SELAMAT

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur tentang
1.4
sesuatu perkara
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis dalam
situasi formal
dan tidak
formal secara
bertatasusila.
SP
Berbual tentang
1.4. sesuatu perkara
2
menggunakan
kata gelaran
yang sesuai
dalam situasi
tidak formal
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.5

SP
2.5.
1

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.

SK
3.4

Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat
daripada bahan
prosa dengan
betul.

SP
3.4.
2

Menulis imlak
dengan tepat.

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA
SK
4.4
5.1

Menulis frasa
dan ayat yang
ada perkataan
berimbuhan
pinjaman
dengan ejaan
dan tanda
baca yang
tepat secara
imlak.

SP
4.4.
1
5.1.
2

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

Melafazkan dan
memahami
puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara
didik hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks

Mendeklamasi
sajak dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas secara
didik hibur
serta
memahami
maksud sajak
tersebut.

SP
5.1.
5

Memahami dan
menggunakan
kata adjektif
dan kata
penguat
dengan betul
mengikut
konteks.

5.1.
2

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA /
TAJUK

MINGGU

8
BULAN

FEBRUARI

SENTIASA
SELAMAT

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur,
1.4
berbual dan
menyatakan
permintaan
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai sumber
dalam situasi
formal dan tidak
formal secara
bertatasusila.
SP
Berbual tentang
1.4.3 sesuatu perkara
menggunakan
kata ganti nama
diri orang dan
kata ganti nama
diri tanya
dengan betul
dalam situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.5

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.

SK
3.3

Membina dan
menulis
perkataan, frasa
dan ayat dengan
betul.

SK
4.4

Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

SK
5.1

Memahami
dan
menggunakan
pembentukan
kata yang
sesuai dalam
pelbagai
situasi
dengan betul.

SP
2.5.2

Membaca,
memahami dan
menaakul
maklumat yang
tersurat
dan tersirat
daripada bahan
prosa dengan
betul.

SP
3.3.4

Membina
kerangka untuk
menulis
pelbagai jenis
karangan
dengan betul.

SP
4.4.1

Mendeklamasi sajak
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan jelas secara didik
hibur serta memahami
maksud sajak tersebut.

SP
5.1.6

Memahami
dan
menggunakan
kata hubung
pancangan
keterangan
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA /
TAJUK

MINGGU

9
BULAN

FEBRUARI

SENTIASA
SELAMAT

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur,
1.4
berbual dan
menyatakan
permintaan
tentang sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber dalam
situasi formal
dan tidak
formal secara
bertatasusila.
SP
Berbual tentang
1.4. sesuatu perkara
3
menggunakan
kata ganti nama
diri orang dan
kata ganti nama
diri tanya
dengan betul
dalam situasi
formal dan
tidak formal
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.5

SP
2.5.
3

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.

SK
3.6

Membaca,
memahami dan
menaakul
bahan prosa
untuk
memindahkan
maklumat
kepada bentuk
puisi dengan
betul.

SP
3.6.
2

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan
bahasa yang
santun.

SK
4.1

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
berbentuk
surat, laporan
dan cerita
dengan jelas
serta
menggunakan
bahasa yang
santun.

SP
4.1.
1

1.4

1.4.
4

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

Menyebut dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian secara
didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan kata
dengan betul
mengikut
konteks.

Menyebut dan
memahami lirik
lagu yang
mengandungi
nilai
dan pengajaran
yang
dipersembahkan
melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

SP
5.1.
7

Memahami
dan
menggunakan
kata bantu, kata
perintah dan
kata pemeri
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU

10
BULAN

MAC

TEMA / TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bercerita dan
1.5
menceritakan
sesuatu
perkara semula
dengan tepat
menggunakan
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
MASYARAKAT
betul.
PENYAYANG SP
Bercerita
1.5. tentang sesuatu
1
perkara dengan
tepat, sebutan
yang jelas dan
intonasi yang
betul
menggunakan
ayat yang
mengandungi
wacana.

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK SENI
BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.6

Membaca
pelbagai bahan
sastera dan
bukan sastera
yang sesuai
bagi memupuk
minat
membaca.

SK
3.3

Membina
dan menulis
perkataan,
frasa dan
ayat dengan
betul.

SK
4.1

Menyebut dan
memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian secara
didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang
sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan betul

SP
2.6.
1

Membaca dan
memahami
pelbagai bahan
sastera yang
sesuai
untuk
meningkatkan
daya berfikir
secara kreatif.

SP
3.3.
4

Membina
kerangka
untuk
menulis
pelbagai
jenis
karangan
dengan betul.

SP
4.1.
1

Menyebut dan
memahami lirik
lagu yang
mengandungi
nilai dan
pengajaran yang
dipersembahkan
melalui
nyanyian secara
didik hibur.

SP
5.1.
7

Memahami dan
menggunakan
kata bantu, kata
perintah dan
kata pemeri
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

11

MINGGU

TEMA / TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR
DAN BERTUTUR

MINGGU

11
BULAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

CUTI

MAC

PKSR MID TERM 1


(10 MAC 2014 12 MAC 2014)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK

MINGGU

HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bercerita dan
1.5
menceritakan
sesuatu
perkara semula
dengan tepat
menggunakan
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.
MASYARAKAT SP
Menceritakan
PENYAYANG 1.5. sesuatu perkara
2
yang dilihat dan
yang ditonton
dengan tepat,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul
menggunakan
ayat yang
mengandungi
wacana.

12
BULAN

MAC

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.6

SP
2.6.2

Membaca
pelbagai
bahan sastera
dan
bukan sastera
yang sesuai
bagi
memupuk
minat
membaca.
Membaca
dan
memahami
pelbagai
bahan bukan
sastera
untuk
mengenal
pasti nilai
murni.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS
SK
3.6

SP
3.6.
2

HARI 4
ASPEK SENI
BAHASA

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan
bahasa yang
santun.

SK
4.2

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
berbentuk surat,
laporan dan
cerita dengan
jelas serta
menggunakan
bahasa yang
santun.

SP
4.2.
1

5.1

5.1.
4

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
secara kreatif
semasa
bercerita
secara didik
hibur.
Mengujarkan
ayat yang
gramatis
dengan
sebutan yang
betul
dan intonasi
yang jelas serta
susunan idea
yang tepat
semasa
bercerita
secara didik
hibur.

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA
SK
5.1

Memahami
dan
menggunakan
pembentukan
kata yang
sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan betul

SP
5.1.7

Memahami dan
menggunakan
kata bantu,
kata perintah
dan kata
pemeri dengan
betul mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

13

MINGGU

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR
DAN BERTUTUR

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

MINGGU

13

CUTI

BULAN

MAC

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(21 MAC 2014 29 MAC 2014)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU

15
BULAN

APRIL

TEMA /
TAJUK

KENALI
WARISAN
BANGSA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbicara untuk
1.6
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber dengan
tepat secara
bertatasusila.
SP
Menyampaikan
1.6. maklumat
2
tentang sesuatu
perkara daripada
media cetak
dalam bentuk
pengumuman
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

SK
2.3

Membaca kuat
pelbagai bahan
bacaan
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SK
3.7

Menghasilkan
penulisan
kreatif dalam
pelbagai genre
dengan betul.

SK
4.4

SP
2.3.
1

Membaca
pelbagai bahan
yang
mengandungi
pelbagai jenis
ayat secara
mekanis
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SP
3.7.
1

Menghasilkan
rangka
pendahuluan,
isi dan penutup
dalam
penulisan
kreatif dengan
betul.

SP
4.4.
1

Melafazkan dan
memahami
puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara
didik hibur.
Mendeklamasi
sajak dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas secara
didik hibur
serta
memahami
maksud sajak
tersebut.

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA
SK
5.2

Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai
dalam pelbagai
situasi dengan
betul.

SP
5.2.
1

Memahami dan
menggunakan
imbuhan
akhiran an,
-kan, i,
imbuhan apitan
pada kata kerja,
kata nama dan
kata adjektif
serta imbuhan
pinjaman
dengan betul
dalam pelbagai
situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU

16
BULAN

APRIL

TEMA /
TAJUK

KENALI
WARISAN
BANGSA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbicara
1.6
untuk
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber dengan
tepat secara
bertatasusila.
SP
Berbicara untuk
1.6. mendapatkan
1
maklumat yang
tersirat dengan
tepat tentang
sesuatu perkara
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.3

Membaca kuat
pelbagai bahan
bacaan
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SK
3.8

Mengedit dan
memurnikan
hasil
penulisan
dengan betul.

SK
4.4

Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

SK
5.2

Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai
dalam pelbagai
situasi dengan
betul.

SP
2.3.
2

Membaca
pelbagai bahan
yang
mengandungi
ayat tunggal
dan
ayat majmuk
berbilang
subjek secara
mekanis
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SP
3.8.
2

Mengedit dan
memurnikan
hasil
penulisan
daripada
aspek ejaan,
tanda baca,
penggunaan
kata,
imbuhan dan
struktur ayat.

SP
4.4.
2

Membina dan
memahami sajak
secara terkawal dan
mendeklamasikanny
a dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan jelas secara didik
hibur.

SP
5.2.
1

Memahami dan
menggunakan
imbuhan
akhiran an,
-kan, i,
imbuhan apitan
pada kata kerja,
kata nama dan
kata adjektif
serta imbuhan
pinjaman
dengan betul
dalam pelbagai
situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA /
TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbincang dan
1.7
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

MINGGU

17
BULAN

APRIL

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN

KENALI
WARISAN
BANGSA

SP
1.7.
2

Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.4

SP
2.4.
1

Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat
dan tersirat
daripada
pelbagai bahan
untuk memberi
respons
dengan betul.
Membaca dan
memahami
maklumat
untuk
mengenal pasti
idea utama dan
idea
sampingan
dalam pelbagai
bahan bagi
membuat
ramalan
dengan tepat.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS
SK
3.7
3.9

SP
3.7.
2
3.91

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

Menghasilkan
penulisan
kreatif dalam
pelbagai genre
dengan betul.

SK
4.4

Menghasilkan
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif dan
deskriptif
dengan betul.

SP
4.4.
1

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

Melafazkan dan
memahami
puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara
didik hibur.

SK
5.2

Mendeklamasi
sajak dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas secara
didik hibur
serta
memahami
maksud sajak
tersebut.

SP
5.2.
2

5.1

Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai
dalam pelbagai
situasi dengan
betul.

Memahami dan
menggunakan
kata ganda
separa dengan
betul dalam
pelbagai situasi.

5.1.
5

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU

18
BULAN

APRIL

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Mendengar,
1.3
memahami dan
memberi
respons
terhadap
sesuatu arahan,
soalan
dan pesanan
yang didengar
dengan betul

PERTANIAN
DAN
PENTERNAKAN SP
1.3.
1

Mendengar,
memahami dan
memberikan
respons yang
sesuai secara
lisan atau gerak
laku terhadap
arahan
berdasarkan
ayat perintah
dengan betul.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.4

SP
2.4.
2

Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat
dan tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk
memberi
respons
dengan betul.
Membaca dan
memahami
maklumat
daripada
bahan untuk
menjana idea
dengan betul.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
3.5

Mencatat
maklumat
yang betul
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber.

SK
4.4

Melafazkan dan
memahami
puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara
didik hibur.

SK
5.2

Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai
dalam
pelbagai situasi
dengan betul.

SP
3.5.
2

Mencatat
maklumat
yang betul
mengikut
urutan untuk
membuat
carta daripada
pelbagai
sumber.

SP
4.4.
1

Mendeklamasi
sajak dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas secara
didik hibur
serta
memahami
maksud sajak
tersebut.

SP
5.2.
3

Memahami dan
menggunakan
kata majmuk
bentuk yang
telah
mantap dengan
betul dalam
pelbagai situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU

19
BULAN

MEI

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Mendengar,
1.3
memahami dan
memberi
respons
terhadap
sesuatu arahan,
soalan dan
pesanan yang
didengar
dengan betul.

PERTANIAN
DAN
PENTERNAKAN SP
1.3.
2

Mendengar,
memahami
dan
memberikan
respons
terhadap
soalan tanpa
kata tanya
secara lisan
dengan betul.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.4

SP
2.4.
3

Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat
dan tersirat
daripada
pelbagai
bahan untuk
memberi
respons
dengan betul.
Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat
dan tersirat
dengan tepat
daripada
pelbagai
bahan untuk
membuat
penilaian
dengan betul.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK SENI
BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
3.7

Menghasilkan
penulisan
kreatif dalam
pelbagai genre
dengan betul.

SK
4.3

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
dengan kreatif
melalui lakonan
secara didik
hibur.

SK
5.3

Memahami
dan membina
ayat yang
betul dalam
pelbagai
situasi.

SP
3.7.
2

Menghasilkan
penulisan
kreatif
berbentuk
imaginatif dan
deskriptif
dengan betul.

SP
4.3.
2

Mengujarkan
dialog yang
dihasilkan
daripada bahan
rangsangan
untuk
menyampaikan
nilai dan
pengajaran
dengan bahasa
badan yang
sesuai

SP
5.3.
1

Memahami
dan membina
ayat tunggal
dengan
peluasan
subjek dan
predikat yang
betul dalam
pelbagai
situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

20

MINGGU

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR
DAN BERTUTUR

MINGGU
20

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

CUTI

BULAN

MEI

PKSR TERM 1
(6 MEI 2014 9 MEI 2014)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU

21
BULAN

MEI

TEMA / TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur, berbual
1.4
dan menyatakan
permintaan
tentang sesuatu
perkara
daripada
pelbagai sumber
dalam situasi
PERTANIAN
formal dan tidak
DAN
formal secara
PENTERNAKAN
bertatasusila.
SP
Bertutur tentang
1.4. sesuatu perkara
1
daripada
pelbagai sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis dalam
situasi formal
dan tidak formal
secara
bertatasusila.

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.5

SP
2.5.1

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

Membaca,
memahami
dan menaakul
untuk
memindahkan
maklumat
yang terdapat
dalam pelbagai
bahan dengan
betul.

SK
3.3

Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat
dan tersirat
daripada bahan
prosa dengan
betul.

SP
3.3.3

HARI 4
ASPEK SENI BAHASA

Membina
dan
menulis
perkataan,
frasa dan
ayat dengan
betul.

SK
4.4

Membina
dan
menulis
jawapan
pemahama
n
berdasarka
n soalan
yang
bertumpu
dan
bercapah
dengan
betul.

SP
4.4.2

3.9

3.9.1

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

SK
5.3

Membina dan
memahami sajak
secara terkawal
dan
mendeklamasikan
nya dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas secara
didik hibur.

SP
5.3.
1

5.1

5.1.
7

Memahami
dan
membina
ayat yang
betul
dalam
pelbagai
situasi.

Memahami
dan
membina
ayat tunggal
dengan
peluasan
subjek
dan predikat
yang betul
dalam
pelbagai
situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA /
TAJUK

MINGGU
22
BULAN
MEI

POTRET
MALAYSIA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur tentang
1.4
sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis dalam
situasi formal
dan tidak formal
secara
bertatasusila.
SP
Berbual tentang
1.4.2 sesuatu perkara
menggunakan
kata gelaran yang
sesuai dalam
situasi tidak
formal secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.5

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.

SK
3.3

Membina dan
menulis
perkataan, frasa
dan ayat dengan
betul.

SK
4.4

Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara
didik hibur.

SK
5.3

Memahami dan
membina ayat
yang betul
dalam pelbagai
situasi.

SP
2.5.2

Membaca,
memahami dan
menaakul
maklumat yang
tersurat
dan tersirat
daripada bahan
prosa dengan
betul.

SP
3.3.4

Membina
kerangka dan
menulis
pelbagai jenis
karangan
dengan betul

SP
4.4.1

Mendeklamasi
sajak dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul dan jelas
secara didik
hibur serta
memahami
maksud sajak
tersebut.

SP
5.3.2

Memahami dan
membina ayat
aktif dan ayat
pasif dengan
betul
dalam pelbagai
situasi.

5.1.5

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

MINGGU

TEMA / TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR
DAN BERTUTUR

MINGGU

23
BULAN

MEI

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

CUTI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(28 MEI 2014 15 JUN 2014)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

24

MINGGU

TEMA / TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR
DAN BERTUTUR

MINGGU

24
BULAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

CUTI

JUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(28 MEI 2014 15 JUN 2014)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

25

MINGGU

TEMA / TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR
DAN BERTUTUR

MINGGU

25
BULAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

CUTI

JUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


(28 MEI 2014 15 JUN 2014)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA /
TAJUK

MINGGU
26
BULAN
JUN

POTRET
MALAYSIA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur tentang
1.4
sesuatu perkara
daripada
pelbagai sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis dalam
situasi formal
dan tidak formal
secara
bertatasusila.
SP
Berbual tentang
1.4.3 sesuatu perkara
menggunakan
kata ganti
nama diri orang
dan kata ganti
nama diri tanya
dengan betul
dalam situasi
formal dan tidak
formal secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.5

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.

SK
3.6

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan
bahasa yang
santun.

SK
4.3

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
dengan
kreatif melalui
lakonan secara
didik hibur

SK
5.3

Memahami dan
membina ayat
yang betul
dalam pelbagai
situasi.

SP
2.5.3

Membaca,
memahami dan
menaakul bahan
prosa untuk
memindahkan
maklumat kepada
bentuk puisi
dengan betul.

SP
3.6.2

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
berbentuk surat,
laporan dan
berita dengan
jelas serta
menggunakan
bahasa yang
santun.

SP
4.3.1

Mengujarkan
dialog dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas, dan
bahasa badan
yang sesuai
melalui lakonan
secara didik
hibur.

SP
5.3.2

Memahami dan
membina ayat
aktif dan ayat
pasif dengan
betul
dalam pelbagai
situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

27

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA /
TAJUK

MINGGU
27
BULAN
JUN

POTRET
MALAYSIA

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bertutur tentang
1.4
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis dalam
situasi formal
dan tidak formal
secara
bertatasusila.
SP
Menyatakan
1.4.4 permintaan
tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan
kata dan bahasa
badan yang
sesuai dalam
situasi tidak
formal secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK TATABAHASA

SK
2.6

Membaca
pelbagai bahan
sastera dan
bukan sastera
yang sesuai bagi
memupuk
minat membaca.

SK
3.3

Membina dan
menulis
perkataan, frasa
dan ayat dengan
betul.

SK
4.2

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
secara kreatif
semasa bercerita
secara didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut konteks

SP
2.6.1

Membaca dan
memahami
pelbagai bahan
sastera yang
sesuai
untuk
meningkatkan
daya berfikir
secara kreatif.

SP
3.3.3
2.2.3

Membina dan
menulis
jawapan
pemahaman
berdasarkan
soalan yang
bertumpu dan
bercapah
dengan betul.

SP
4.2.1
3.8.2

Mengujarkan
ayat yang
gramatis dengan
sebutan yang
betul
dan intonasi yang
jelas serta
susunan idea
yang tepat
semasa
bercerita secara
didik hibur

SP
5.1.4

Memahami dan
menggunakan
kata kerja pasif
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
28
BULAN
JULAI

TEMA / TAJUK

EKONOMI
BERWAWASAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bercerita dan
1.5
menceritakan
sesuatu
perkara semula
dengan tepat
menggunakan
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.
SP
1.5.1

Bercerita tentang
sesuatu perkara
dengan tepat,
sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul
menggunakan
ayat yang
mengandungi
wacana.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.6

Membaca
pelbagai bahan
sastera dan
bukan sastera
yang sesuai bagi
memupuk
minat membaca.

SK
3.5

Mencatat
maklumat yang
betul tentang
sesuatu perkara
daripada
pelbagai
sumber.

SK
4.3

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
dengan kreatif
melalui lakonan
secara didik
hibur

SK
5.2

Memahami dan
menggunakan
pembentukan
kata yang sesuai
dalam
pelbagai situasi
dengan betul

SP
2.6.2

Membaca dan
memahami
pelbagai bahan
bukan sastera
untuk mengenal
pasti nilai
murni.

SP
3.5.2

Mencatat
maklumat yang
betul mengikut
urutan untuk
membuat carta
daripada
pelbagai
sumber.

SP
4.3.2
5.1.3

Mengujarkan
dialog yang
dihasilkan
daripada bahan
rangsangan
untuk
menyampaikan
nilai dan
pengajaran
dengan
bahasa badan
yang sesuai
melalui lakonan
secara didik
hibur.

SP
5.2.2

Memahami dan
menggunakan
kata ganda separa
dengan betul
dalam pelbagai
situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

29

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR

MINGGU
29

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

PEPERIKSAAN

BULAN
JULAI

PKSR MID TERM 2

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

30

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK

MINGGU
30
BULAN
JULAI

EKONOMI
BERWAWASAN

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Bercerita dan
1.5
menceritakan
sesuatu
perkara semula
dengan tepat
menggunakan
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.
SP
Menceritakan
1.5.2
sesuatu perkara
yang dilihat dan
yang ditonton
dengan tepat ,
sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul
menggunakan
ayat yang
mengandungi
wacana.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.3

Membaca kuat
pelbagai bahan
bacaan
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SK
3.9

Menulis ulasan
tentang
pelbagai bahan
sastera dan
bukan sastera
yang didengar,
ditonton atau
dibaca dengan
betul.

SK
4.1

Menyebut dan
memahami unsur
seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks

SP
2.3.2

Membaca
pelbagai bahan
yang
mengandungi
ayat tunggal dan
ayat majmuk
berbilang subjek
secara mekanis
dengan lancar,
sebutan yang
jelas dan intonasi
yang betul.

SP
3.9.1
2.6.1

Menulis ulasan
tentang bahan
bukan sastera
yang didengar,
ditonton atau
dibaca dengan
jelas dan
menggunakan
bahasa
yang gramatis

SP
4.1.1
3.6.1

Menyebut dan
memahami lirik
lagu yang
mengandungi
nilai
dan pengajaran
yang
dipersembahkan
melalui nyanyian
secara didik
hibur.

SP
5.1.6
5.3.2

Memahami dan
menggunakan
kata hubung
pancangan
keterangan
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

31

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR

MINGGU
31

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

CUTI
CUTI HARI RAYA PUASA

BULAN
JULAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
32

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

PEPERIKSAAN

BULAN
OGOS

CUTI HARI RAYA PUASA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

32

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK
HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbicara untuk
1.6
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber dengan
tepat secara
bertatasusila

MINGGU
33
BULAN
OGOS

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN

EKONOMI
BERWAWASAN

SP
1.6.1

Berbicara untuk
mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan
tepat tentang
sesuatu perkara
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

SK
2.3

Membaca
kuat pelbagai
bahan bacaan
dengan
lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SK
3.6

SP
2.3.1

Membaca
pelbagai
bahan yang
mengandungi
pelbagai
jenis
ayat secara
mekanis
dengan
lancar,
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul.

SP
3.6.2

Menulis untuk
menyampaika
n maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunakan
bahasa yang
santun.
Menulis untuk
menyampaika
n maklumat
berbentuk
surat, laporan
dan berita
dengan jelas
serta
menggunakan
bahasa yang
santun.

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
4.2

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
secara kreatif
semasa bercerita
secara didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut konteks

SP
4.2.2
3.9.1

Mengujarkan idea
yang tepat
menggunakan
bahasa yang
indah
dan ayat yang
gramatis serta
bahasa badan
yang sesuai
semasa bercerita
secara didik
hibur.

SP
5.1.7

Memahami dan
menggunakan
kata bantu, kata
perintah dan
kata pemeri
dengan betul
mengikut konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

33

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
34
BULAN
OGOS

TEMA /
TAJUK

BUMI INDAH
RAKYAT
BERTUAH

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbicara untuk
1.6
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber dengan
tepat secara
bertatasusila.
SP
Menyampaikan
1.6.
maklumat tentang
2
sesuatu perkara
daripada
media cetak dalam
bentuk
pengumuman
dengan
menggunakan ayat
yang gramatis
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
2.3

Membaca kuat
pelbagai bahan
bacaan
dengan lancar,
sebutan yang jelas
dan
intonasi yang
betul.

SK
3.6

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan
bahasa yang
santun.

SK
4.4

Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara didik
hibur.

SK
5.2

Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai dalam
pelbagai situasi
dengan betul.

SP
2.3.
2

Membaca
pelbagai bahan
yang
mengandungi ayat
tunggal dan
ayat majmuk
berbilang subjek
secara mekanis
dengan lancar,
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul.

SP
3.6.
2

Menulis untuk
menyampaikan
maklumat
berbentuk surat,
laporan dan
berita dengan
jelas serta
menggunakan
bahasa yang
santun.

SP
4.4.
1

Mendeklamasi
sajak dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas secara
didik hibur serta
memahami
maksud sajak
tersebut.

SP
5.2.
1

Memahami dan
menggunakan
imbuhan akhiran
an, -kan, i,
imbuhan apitan
pada kata kerja,
kata nama dan
kata adjektif
serta imbuhan
pinjaman dengan
betul dalam
pelbagai situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
34
BULAN
OGOS

TEMA /
TAJUK

BUMI INDAH
RAKYAT
BERTUAH

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbicara untuk
1.6
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber dengan
tepat secara
bertatasusila
SP
Berbicara untuk
1.6.1
mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan
tepat tentang
sesuatu perkara
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.4

SP
2.4.3

Membaca dan
memahami
maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan
untuk memberi
respons
dengan betul
Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat
dengan tepat
daripada pelbagai
bahan untuk
membuat
penilaian
dengan betul.

HARI 3
KEMAHIRAN MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
3.7

Menghasilkan
penulisan kreatif
dalam
pelbagai genre
dengan betul.

SK
4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

SK
5.1

Memahami
dan
menggunakan
golongan
kata dengan
betul mengikut
konteks

SP
3.7.1

Menghasilkan
rangka
pendahuluan, isi
dan penutup
dalam
penulisan kreatif
dengan betul.

SP
4.3.2
5.2.2

Mengujarkan dialog yang


dihasilkan daripada bahan
rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan
pengajaran dengan
bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara
didik hibur.

SP
5.1.6

Memahami
dan
menggunakan
kata hubung
pancangan
keterangan
dengan betul
mengikut
konteks.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

35

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
35
BULAN
OGOS

TEMA / TAJUK

BUMI INDAH
RAKYAT
BERTUAH

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbincang dan
1.7
mengemukakan
pendapat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai sumber
secara
bertatasusila.
SP
1.7.
2

Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu
perkara daripada
pelbagai sumber
dengan
menggunakan
ayat
yang gramatis
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.5

SP
2.5.
1

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.
Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat
daripada bahan
prosa dengan
betul.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
3.7

Menghasilkan
penulisan kreatif
dalam
pelbagai genre
dengan betul.

SK
4.1

Menyebut dan
memahami unsur
seni
dalam lagu
melalui nyanyian
secara didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata
yang sesuai
dalam
pelbagai situasi
dengan betul

SP
3.7.
2

Menghasilkan
penulisan kreatif
berbentuk
imaginatif dan
deskriptif dengan
betul.

SP
4.1.
2

Memahami dan
menghasilkan
lirik lagu yang
mengandungi
nilai
dan pengajaran
secara berpandu
dan disampaikan
melalui
nyanyian secara
didik hibur

SP
5.2.
3

Memahami dan
menggunakan
kata majmuk
bentuk yang telah
mantap dengan
betul dalam
pelbagai situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

36

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

MINGGU
36
BULAN
SEPTEMBER

TEMA /
TAJUK

MENEROKA
SAINS DAN
TEKNOLOGI

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbicara untuk
1.6
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber dengan
tepat secara
bertatasusila
SP
1.6.
1

Berbicara untuk
mendapatkan
maklumat yang
tersirat dengan
tepat tentang
sesuatu perkara
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.5

SP
2.5.
2

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.
Membaca,
memahami dan
menaakul
maklumat yang
tersurat
dan tersirat
daripada bahan
prosa dengan
betul.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK TATABAHASA

SK
3.5

Mencatat
maklumat yang
betul tentang
sesuatu perkara
daripada
pelbagai
sumber.

SK
4.2

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
secara kreatif
semasa bercerita
secara didik
hibur.

SK
5.1

Memahami dan
menggunakan
golongan
kata dengan betul
mengikut konteks

SP
3.5.
2

Mencatat
maklumat yang
betul mengikut
urutan untuk
membuat carta
daripada
pelbagai
sumber.

SP
4.2.
1
5.1.
5

Mengujarkan
ayat yang
gramatis dengan
sebutan yang
betul
dan intonasi
yang jelas serta
susunan idea
yang tepat
semasa
bercerita secara
didik hibur

SP
5.1.
6

Memahami dan
menggunakan
kata hubung
pancangan
keterangan
dengan betul
mengikut
konteks.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

37

MINGGU

MINGGU
37
BULAN
SEPTEMBER

TEMA /
TAJUK

MENEROKA
SAINS DAN
TEKNOLOGI

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbicara untuk
1.6
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai
sumber dengan
tepat secara
bertatasusila
SP
1.6.
2

Menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada
media cetak dalam
bentuk
pengumuman
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA
SK
2.5

SP
2.5.
3

Membaca,
memahami dan
menaakul
untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan
betul.
Membaca,
memahami dan
menaakul bahan
prosa untuk
memindahkan
maklumat
kepada bentuk
puisi dengan
betul.

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

SK
3.7

Menghasilkan
penulisan kreatif
dalam
pelbagai genre
dengan betul.

SK
4.4

Melafazkan dan
memahami puisi
dengan intonasi
yang betul
menggunakan
bahasa yang
indah secara
didik hibur.

SK
5.3

Memahami dan
membina ayat
yang betul
dalam pelbagai
situasi.

SP
3.7.
2

Menghasilkan
penulisan kreatif
berbentuk
imaginatif dan
deskriptif dengan
betul.

SP
4.4.
1

Mendeklamasi
sajak dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul
dan jelas secara
didik hibur serta
memahami
maksud sajak
tersebut.

SP
5.3.
1

Memahami dan
membina ayat
tunggal dengan
peluasan subjek
dan predikat
yang betul dalam
pelbagai situasi.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

38

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR

MINGGU
38

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

CUTI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

39

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR
SK
Berbincang dan
1.7
mengemukakan
pendapat
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

SK
2.6

Membaca
pelbagai bahan
sastera dan
bukan sastera
yang sesuai bagi
memupuk
minat membaca.

SK
3.9

Menulis ulasan
tentang pelbagai
bahan
sastera dan
bukan sastera
yang didengar,
ditonton atau
dibaca dengan
betul.

SK
4.3

Mengujarkan
bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
dengan kreatif
melalui lakonan
secara didik
hibur

SP
2.6.
2

Membaca dan
memahami
pelbagai bahan
bukan sastera
untuk mengenal
pasti nilai murni.

SP
3.9.
1

Menulis ulasan
tentang bahan
bukan sastera
yang didengar,
ditonton atau
dibaca dengan
jelas dan
menggunakan
bahasa
yang gramatis.

SP
4.3.
2

Mengujarkan
dialog yang
dihasilkan
daripada bahan
rangsangan
untuk
menyampaikan
nilai dan
pengajaran
dengan
bahasa badan
yang sesuai
melalui lakonan
secara didik
hibur.

MINGGU 39
BULAN
SEPTEMBER

MENEROKA
SAINS DAN
TEKNOLOGI

SP
1.7.
2

Berbincang dan
mengemukakan
pendapat tentang
sesuatu
perkara daripada
pelbagai sumber
dengan
menggunakan
ayat
yang gramatis
secara
bertatasusila.

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

40

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT


MINGGU

TEMA / TAJUK

HARI / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN


HARI 1
KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN
BERTUTUR

MINGGU
40-43

HARI 2
KEMAHIRAN
MEMBACA

HARI 3
KEMAHIRAN
MENULIS

HARI 4
ASPEK
SENI BAHASA

HARI 5
ASPEK
TATABAHASA

ULANG KAJI
MINGGU ULANG KAJI DAN PERSEDIAAN PENTAKSIRAN

BULAN
OKTOBER

MINGGU
44

PEPERIKSAAN
PENGGAL

PENTAKSIRAN SUMATIF
PKSR FINAL TERM

BULAN
OKTOBER

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

41

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

42

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

43