Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 MERAH Nama Guru : MUHAL Tahun : 5 Merah orang

tidak hadir) Bidan!"T#ma : Sayangi Diri Jan! ama%a : "0 #init (1030 $ 1130)

Bil Murid : 34 orang (

Tari h : 23 Februari 2014 Ta$u P#la$aran : enguru!an Ma!a I%i P#la$aran : 2A% Uru! Ma!a& 'er(a Se#)urna Ha%il P#m&#la$aran : i% ii%

Menghuraikan ke)entingan #enguru! #a!a di ru#ah dengan berke!an% Menguru!kan diri dan #a!a !e*ara bertanggung (a+ab%

iii% Menghargai #a!a% '&$# (i) : ada akhir )e#be,a(aran& #urid da)ati% ii% Mengetahui !ekurang.kurangnya dua dari)ada e#)at kon!e) )enguru!an #a!a dengan betu,% Mengha!i,kan !ebuah (adua, )enguru!an #a!a diri !e#a!a berada di ru#ah yang !e!uai dan #una!abah% P#n!#(ahuan S#dia Ada :
i.

Murid !e*ara ,ang!ung ter,ibat dengan )enguru!an #a!a ketika #e#atuhi (adua, +aktu

be,a(ar di !eko,ah% Un%ur Pa(ri*(i%m#"Nilai Murni :


i. ii.

Menghargai #a!a dengan !ebaik.baiknya% Menguru!kan #a!a untuk #e,akukan akti/iti yang ber#an0aat ke)ada diri& #a!yarakat

dan negara% Bahan Ban(u M#n!a$ar : i%

+an! ah"I%i P#la$aran

El#man Pr*%#dur P#la %anaan 1% 1uru #e#berikan !oa,an ke)ada Kemahiran Belajar - ber!oa, (a+ab Kemahiran Berfikir: . #e#buat kaitan Me#buat ra#a,an Teori Kecergasan Pelbagai: Mu2ik 3erba,.,ingui!tik 4ntra)er!ona, e#be,a(aran 'ontek!tua, 1% 1uru #e#inta da,a# #urid buku Si/ik #eru(uk 55M

P#m&#la$aran B#%(ari" *n%#,

Ca(a(an

A5M 55M

6i,ai

Indu %i S#( -.-5 / -.0. 15 mini(2

'eyakinan

+an! ah -.0. / -.3. 10. mini(2 Objektif 1 : Mengetahui !ekurang. kurangnya dua dari)ada e#)at kon!e) )enguru!an #a!a dengan betu, i% Dii!i dengan akti/iti yang ber0aedah ii% A!)ek ke+a(aran dan ke)entinga

(adua, akti/iti hu(ung #inggu 7hee Meng endidikan tek! Kemahiran Belajar: dan Mendengar Me#ba*a Menu,i! 5er!oa, (a+ab

5uku 'on!e)

8ek!

S' tahun 5

'e+arganegaraan 8ahun 5 #uka !urat 10 hingga 11% 2% Murid !e*ara ter!ebut% akan #e#buat bera#ai.ra#ai (adua, ba*aan

enguru!an Ma!a (di !a,in )ada )a)an tu,i!) 6i,ai

Kemahiran Berfikir: Mengana,i!i! Me#buat in0eren!

3% 'e#udian& guru akan bertanya dengan #urid #engenai (adua, ter!ebut% 4% 5erikut #eru)akan !oa,an guru i% Adakah akti/iti di da,a# (adua, diran*ang Menga)a9 ii% A)akah *ontoh akti/iti yang di,akukan o,eh 7hee Meng yang 5% Sete,ah a+ak #urid ge#ari9 #en(a+ab Menga)a9 diuru! dengan dan baik9

Menghargai #a!a dengan !ebaik. baiknya%

Teori Kecergasan Pelbagai: 3erba,.4ngui!tik 4ntra)er!ona, +am,iran -

':6S;

;61U<USA6 MASA

1% Ma!a ter,uang )er,u dii!i dengan akti/iti yang ber0aedah dan !ihat% 2% erang*angan akti/iti )er,u #erangku#i a!)ek ke+a(aran dan ke)entingan akti/iti ter!ebut% 3% Ma!a yang yang diran*ang )er,u,ah !e!uai dengan taha) dan ke#a#)uan diri !endiri% 4% Me#atuhi akti/iti yang diran*ang !u)aya (adua, da)at ber(a,an dengan ,an*ar% 5%

6a#a - ====================

JADUA+ AKTIVITI MINGGUAN

PETUNJUK

Ma%a

A (i4i(i Hari : PETUNJUK