Anda di halaman 1dari 2

CATATAN PERBINCANGAN PAGI( SETIAP RABU)

Tarikh : 27.02.2013
Msa : 6.40- 7.00 pagi
Tempat : Bilik Guru
Kehadiran :
1. n. !asip "ipal #GB$% 2. &'h. (ama)ah *B #+K1% 3. n. ,uirin Gusman# +KK%
4. n. &endrie +ius # +K &M% -. +n. *nah *nt.din 6. +n. /et.nia (.seph #T&%
7. +n !..r0ilahnie *. 1. +n. Mega2ati 3 4. +n. $ar.line (unas
10.+n ,iti 5.hana 11. +n 5.haidah 6 12. n. *rman (.e # 6%
13. +n (u7ina (uil 14. *l8red ,ippin 1-. +n Kamisah +armen
16. +n (alika *ri88in 17. +n. +ris9a +apa)a #6% 11. n ,e7erinus :
14. ,heela '.hn 20. +n *nnie *ugustine 21. +n *nna ;an (.k
22. n *p.l.nius Mest.l 23. +n !..r'annah *& 24. +n (u7ina Mendau
G< mengalu-alukan kedatangan para guru dan mengu9apkan terima kasih
kerana telah menepati masa. ;alau<agaimanapun masih terdapat se<ahagian
guru )ang masih lam<at datang.
G< memaklumkan <aha2a penilaian markah +B, di <ahagian sek.lah telah
di<uat dan mendapat markah sederhana saha'a.
(adual peng.perasian pengisian markah di ,++B, telah di<uat. Tarikh tutup
telah <erlalu # 6h< :e<ruari 2013%.
+ada minggu )ang lepas = G< telah menghadiri mes)uarat di ++" tentang
kehadiran datang ke sek.lah untuk pr.gram MM># memastikan guru menga'ar
di kelas 100?%.
,etiap guru hendaklah memastikan <ertukar kelas # masuk@ keluar% dengan
masa )ang tepat dengan menggunakan 'am sendiri.
GB menegur tentang ketiadaan guru di kelas 1 "edikasi ketika mem<uat
la2atan. Murid <ertindak sesuka hati. Masa ketika itu 1.-0 )ang sepatutn)a di
am<il alih .leh ,usan .
,emua kelas dikehendaki menghantar lap.ran kemasukan guru ke dalam kelas
dari <ulan (anuari dan :e<ruari.
6ain-lain hal- &'h (ama)ah ingin mengadakan per'umpaan <erkaitan +B,
pada 2aktu rehat ini.
,elain itu= &'h (ama)ah mengingatkan para guru tentang tarikh u'ian <ulanan
iaitu pada 11h< Ma92013 . ,etiap guru hendaklah memastikan mem<uat
s.alan untuk setiap mata pela'aran )ang dia a'ar.
6ap.ran e-hadir akan di <uat .leh +n. ,heila (.hn.
Memaklumkan <aha2a e-.perasi akan di<uka mulai 1h< hingga 31h< Ma9
2013.
,etiap guru dikehendaki mengemaskini data masing-masing dengan +K. >ni
meli<atkan pertukaran <ulan 'un. ,ekiran)a tidak di<ua petukaran se9ara
.nline tidak akan dila)an.
n &endrie meminta guru kelas 2 <erdikari= 4 >ntelek= 6 >ntelek dan - >ntelk
men)erahkan <uku kehadiran murid. ,etiap guru dikehendaki mem<uat
lap.ran kehadiran murid # peratus%.
n ,uirin mem<eritahu tentang tarikh per<arisan iaitu pada 2h< Ma9 2013=
pada 'am 2 petang. "ikekehendaki men)ediakan minuman dan makanan untuk
para ahli per<arisan.
,etiap guru di2a'i<kan hadir dan kehadiran di am<il se<agai ganti sek.lah #4
h< Ma92013%.
n !arius melap.rkan menghadapi maalah dengan ketidakhadiran murid
ketika sesi latihan diadakan kerana 8akt.r kesihatan.
"i9atat .leh:
AAAAAAAAAA.
+n. Mega2ati 3assin
Guru Betugas Mingguan.