Anda di halaman 1dari 19

NOORUL DALILAH BT.

HARUN
KP : 700225-08-5744
PPG-PRAB/010/06/11
NORADILAH BT HAJI NAIN
KP : 730308-08-6416
PPG-PRAB/013/06/11
SURIATI BT HANAFI
KP : 791026-03-5468
PPG-PRAB/024/06/11
Fuller (1969) mengemukakan teori
keperihatinan perkembangan guru.
Bagaimanakah seseorang guru dapat
mencapai peringkat impak dalam
usaha untuk menjadi guru yang
berkesan?


Berkonsepkan perkembangan guru sebagai proses yang dilalui oleh guru
dari peringkat keperihatinan terhadap :-

DIRI SENDIRI
(guru)
TUGAS
(pengajaran)
IMPAK
(murid)
Definisi :
menjelaskan persepsi, kebimbangan, masalah ketidakpuasan
dan kepuasan yang dialami oleh guru praperkhidmatan
sepanjang tempoh program latihan perguruan.


PROSES
KEPERIHATINAN
GURU
TERHADAP
DIRI SENDIRI
TUGAS
IMPAK

-Apakah murid suka saya?
-Bolehkah saya mengajar apabila diselia ?
Apakah yang dikatakan oleh guru lain
mengenai saya ?
Adakah saya mampu mengendalikan
masalah displin ?
-Adakah bahan-bahan yang
digunakan sesuai ?
-Adakah masa mencukupi untuk
menyampaikan isi kandungan ?
- Apakah cara yang paling baik
untuk saya mengajar topik ini ?
-Bagaimana cara saya memotivasikan murid
saya?
-Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan
dalam kalangan murid saya?
- Adakah murid saya mempunyai disiplin yang
tinggi?
Peringkat awal dalam pengalaman pengajaran
Perihatin terhadap kemandirian diri/ survival
Kemampuan mengendalikan sesi PdP dengan
jayanya.
Apa yang mampu saya lakukan ?
Guru memberi perhatian pada amalan pedagogi yang
baik
Lebih memberi tumpuan cara perlaksanaan dan
penambahbaikkan dalam PdP
Cara menguasai isi kandungan subjek
Displin murid, displin kelas, persediaan kelas,
kaedah, strategi dan teknik pengajaran
Guru memberi perhatian pada penguasaan
pembelajaran murid
Tidak lagi bimbang kemampuan diri dalam mengawal
kelas dan keberkesanan penyampaian pengajaran
Melihat murid sebagai individu yang mempunyai
pelbagai potensi kebolehan dan keperluan
Guru memberi perhatian pada penguasaan
pembelajaran murid

Pembelajaran akan
berlaku jika murid
berasa

Mudah Faham
Seronok
Amalan Praktikal
Persekitaran Konduksif
Ada Motivasi

Tidak lagi bimbang kemampuan diri dalam mengawal
kelas dan keberkesanan penyampaian pengajaran
Guru menguasai aspek
dari segi .

Beryakinan diri
Bertindak secara
rasional
berkemahiran
mengatur strategi &
kaedah

Melihat murid sebagai individu yang mempunyai pelbagai
potensi kebolehan dan keperluan

Guru memiliki
keupayaan menilai
peringkat pertumbuhan
dan perkembangan
murid yang pelbagai dan
berbeza di antara satu
sama lain.
Guru yang mencapai impak sebagai guru berkesan dapat
disimpulkan perlu memiliki 10 tret kepimpinan : -


1. Menguasai
2. Kekuatan Tenaga
3. Keyakinan Diri
4. Stabiliti
5. Integriti
6. Kecerdasan
7. Kebolehubahan
8. Peka keperluan murid
9. Komunikasi Berkesan
10.Pengawalan Diri
(Zulkifli 1998) :
Maksud guru berkesan dalam konteks pendidikan adalah
memiliki,
bakat dan pencapaian
sikap dan
personaliti yang baik

Namun guru perlu membuat persediaan sebelum sesi PdP dan
berkemahiran dalam menyampaikan isi pelajaran dan
menghasilkan pembelajaran yang optimum.


(Mok Soon Sang 2008) :

Guru merupakan ahli ikhtisas dalam bidang perguruan
yang menjalankan tugas di sekolah sebagai,
Pengajar
Pembimbing
Pemudahcara
Inovator
Pengurus

yang secara tidak langsung mempunyai
peranan dalam aspek ekonomi dan
masyarakat.

Bersikap profesional.
Menguasai ilmu keteorian.
Kaya dengan ilmu pengetahuan.
Bertindak berdasarkan etika dan tatasusila kerja.
Memiliki nilai moral yang tinggi.
Sentiasa berusaha dan belajar untuk meningkatkan lagi
kualiti hasil pengajaran.
Perihatin dengan kehendak dan keperluan murid dan ibu
bapa.
Berkebolehan dalam menilai kekuatan dan kelemahan
murid.
Sentiasa melengkapi diri dengan kemahiran
globalisasi.
TUJUH ASAS
PERINGKAT
IMPAK MENJADI
GURU BERKESAN
www.slideshare.net/lohep8/41-teori-keprihatinan diakses
pada 14 Julai 2014 : 1.15 am
http://www.slideboom.com/presentations/1032688/Perkembang
an-Guru diakses pada 15 Julai 2014 : 3.05 pm
http://www.slideshare.net/cikgupaklong/sepuluh-ciri-guru-sangat-
berkesan#btnNext diakses pada 15 Julai 2014 : 2.00 am
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtub
e.com%2Fwatch%3Fv%3DX4CTa1NAAmg&h=PAQHNTiBo
diakses pada 16 Julai 2014 : 10.30 pm
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtub
e.com%2Fwatch%3Fv%3DGekrof2TQFo&h=OAQFLYdhk
diakses pada 16 Julai 2014 : 11.00 pm
VIDEO A
VIDEO B
VIDEO A
VIDEO B