Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER KEROH

75450 MELAKA
KERTAS KERJA
PERTANDINGAN BOLA SEPAK SEMBILAN SEPASUKAN
SEMPENA BULAN KECERGASAN 2014
ANJURAN
1 MURID 1 SUKAN
SMK AYER KEROH
DIKELOLAKAN OLEH
JAWATANKUASA
KELAB BOLA SEPAK SMK AYER KEROH
1.0 TAJUK PROGRAM
Pertandingan Bola Sepak Sembilan Sepasukan Sempena Bulan
Kecergasan 2014
2.0 ANJURAN
1 MURID 1 SUK! SMK "#R K#R$%
3.0 DIKELOLAKAN OLEH
&a'atankuasa
Kelab Bola Sepak SMK "#R K#R$%
4.0 STRUKTUR ORGANISASI
Penasi(at ) Pn* %a+a( Kamaria( Binti $t(man
,Pengetua Smk -er Kero(.
Pengerusi ) Pn Ro(ila Binti Ibra(im
, /PK K$KURIKU0UM .
!aib Pengerusi 1 ) #n mran Bin Sukor
, /PK 1 .
!aib Pengerusi 2 ) Pn 1aima( Binti $t(man
, /PK %#M .
Setiausa(a Sukan ) #n (mad 2itri Bin 0ias
Setiausa(a 1M 1S ) Mo(d S(ari3al Bin Ba(arudin
Benda(ari ) #n "usu4 Bin Mo(amad
(li &a'atankuasa
latan ) #n %aris Bin Mo(d "unus
Persediaan 5empat ) #n %asbulla( Bin Md Sukur
5ugas65ugas K(as ) #n !or(is(am Bin S(a(adan
7*0 5RIK% P#R5!DI!/!
18 9 21 $/$S 2014 , IS!I! 9 K%MIS.
MS ) :*00 petang 9 ;*00 petang
6.0 TEMPAT
Padang SMK "#R K#R$%
7.0 OBJEKTI
<*1 Mela(irkan pela+ar -ang si(at 4i3ikal dan si(at mental*
<*2 Membina= memupuk dan memperta(ankan semangat kekitaan dan
kekeluargaan di kalangan pela+ar SMK "#R K#R$%*
<*: Membina= memupuk dan mela(irkan pela+ar -ang kuat 4i3ikal dan
+atidiri= mampu bersaing dan meng(adapi sebarang bentuk cabaran
dan ancaman daripada sesiapa +uga*
<*4 Mengeratkat tali silaturra(im di kalangan pela+ar*
!.0 KUMPULAN SASARAN
5erbuka kepada pela+ar 5I!/K5! 1= 2 D! 4 SMK "#R K#R$%
11.0 SUMBER KEWANGAN
11*1 "uran pen-ertaan dari peserta
11*2 Bantuan dari sekola( dan sukan
12.0 ANGGARAN PENDAPATAN
12*1 "uran peserta ,20 pasukan > RM 10*00. ? RM 200.00
12*2 Bantuan dari sekola( dan sukan ? RM 500.00
13.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
1:*1 Minuman Pengadil
,RM 7*00 > 2 orang > 4 (ari. ? RM 40*00
1:*2 Beep Bola Sepak
,RM 1:7*00 > 2 set . ? RM 2<0*00
1:*: %adia( pemenang , (amper .
,RM 1:0*00 > : kategori . ? RM :@0*00
JUMLAH " RM 700.00
14.0 PENUTUP
dala( di(arapkan dengan adan-a pertandingan ini ia akan dapat
diadakan dengan +a-an-a dan semua peserta -ang terlibat akan
mendapat mena4aat ilmu -ang diperole(i untuk diaplikasikan sepenu(n-a
dan akti4 seterusn-a dapat mengembangkan permainan ini agar terus
cemerlang dan berkesan demi mela(irkan pemain -ang gemilang untuk
negara*
Disediakan ole(= Disokongk ole(=
AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA
#M$%& S%'()*'+ B), B'%'(-&),. #P, R$%)+' B),/) I0('%)1.
Setiausa(a 1M 1S /PK K$KURIKU0UM
SMK "#R K#R$% SMK "#R K#R$%

Diluluskan ole(=
AAAAAAAAAAAAAA*