Anda di halaman 1dari 7

MyPusaka.

info
PANDUAN RINGKAS SOLUSI MyIkatan
SESUAI UNTUK: HARGA
• Pemilik harta bernilai rendah ke • RM 350
sederhana • Bayaran penuh semasa buka borang BLS atau
• Struktur keluarga ringkas bayaran penuh dalam masa 3 hari
• Ada niat untuk wasiat sedekah RM 300 (jimat RM 50)
• Ada kemungkinan meninggalkan hutang

KANDUNGAN MYIKATAN FUNGSI DAN KEBAIKAN KEPADA PELANGGAN

1 Pelantikan 2 orang pemegang pesanan • Supaya proses urus pusaka bermula segera
amanah dari kalangan keluarga terdekat • Mereka yang dilantik akan hubungi Pakar
Pusaka untuk membantu memulakan proses
urus pusaka

2 Wasiat/Pesanan untuk dua unit harta • Instrumen yang kukuh untuk melaksanakan
niat sedekah untuk saham akhirat
• Instrumen yang kukuh untuk laksanakan
wasiat 1/3 kepada bukan waris (contoh:
anak angkat)

3 Template DIY untuk menulis • Instrumen yang baik untuk meninggalkan


wasiat/pesanan untuk harta-harta lain pesanan pembahagian harta kepada waris
(bertulis, bertarikh dan bersaksi)
• Jika perlukan instrumen yang lebih kukuh,
perlu ambil solusi MyMirath

4 Template DIY untuk senarai waris, harta, • Kaedah yang baik untuk pastikan waris
hutang, siberhutang, Penama Tabung maklum tentang waris, harta, hutang dan
Haji, KWSP dan takaful dana pantas si mati

5 Nasihat strategi dana pantas dengan • Kaedah yang baik untuk pastikan waris
meletakkan penama yang sesuai untuk menerima tunai segera untuk membayar
Tabung Haji, KWSP dan Takaful hutang, sara hidup dan kos berkaitan proses
urus pusaka

6 Bantuan Tele Kaunseling percuma kepada • Proses yang sangat penting dan berkesan
waris selepas kematian untuk pastikan proses urus pusaka di
mulakan segera dengan cara yang betul
• Kos bantuan selanjutnya seperti Kaunseling
Pusaka kepada waris dan bantuan proses
urus pusaka boleh dibayar dengan dana
pantas yang disediakan

CARTA ALIRAN ANGGARAN PROSES 3 MINGGU

Buka BLS Tandatangan BPP Bayar Hantar ke HQ Bayaran penuh di terima

Hantar ke HQ Penyediaan Folder MyIkatan Pelanggan terima Dokumen MyIkatan


PANDUAN RINGKAS SOLUSI MyMirath WARISAN
SESUAI UNTUK: HARGA
• Pemilik harta bernilai sederhana • RM 1,000
• Struktur keluarga ringkas • Bayaran penuh semasa buka borang BLS atau
• Ada niat untuk wasiat sedekah bayaran penuh dalam masa 3 hari
• Ada kemungkinan meninggalkan hutang RM 900 (jimat RM 100)

KANDUNGAN MYMIRATH WARISAN FUNGSI DAN KEBAIKAN KEPADA PELANGGAN

1 Pelantikan 2 orang pemegang pesanan • Supaya proses urus pusaka bermula segera
amanah dari kalangan keluarga terdekat • Mereka yang dilantik akan hubungi Pakar
Pusaka untuk membantu memulakan proses
urus pusaka

2 Wasiat/Pesanan untuk 10 unit harta • Instrumen yang kukuh untuk melaksanakan


niat sedekah untuk saham akhirat
Jika lebih dari 10 harta, cas tambahan RM • Instrumen yang kukuh untuk laksanakan
300 untuk setiap 10 unit harta wasiat 1/3 kepada bukan waris (contoh:
anak angkat)
• Instrumen yang baik untuk meninggalkan
pesanan pembahagian harta kepada waris
(bertulis, bertarikh dan bersaksi)

3 Senarai waris, harta, hutang, siberhutang, • Kaedah yang baik untuk pastikan waris
Penama Tabung Haji, KWSP dan takaful maklum akan waris, harta, hutang dan dana
pantas si mati

4 Nasihat strategi dana pantas dengan • Kaedah yang baik untuk pastikan waris
meletakkan penama yang sesuai untuk menerima tunai segera untuk membayar
Tabung Haji, KWSP dan Takaful hutang, sara hidup dan kos berkaitan proses
urus pusaka

5 Bantuan TeleKaunseling percuma kepada • Proses yang sangat penting dan berkesan
waris selepas kematian untuk pastikan proses urus pusaka di
mulakan segera dengan cara yang betul.
• Kos bantuan selanjutnya seperti Kaunseling
Pusaka kepada waris dan bantuan proses
urus pusaka boleh dibayar dengan dana
pantas yang disediakan

CARTA ALIRAN ANGGARAN PROSES 3 MINGGU

Buka BLS Tandatangan BPP Bayar Hantar ke HQ Perbincangan Hasrat

Lengkapkan BAH Hantar BAH ke HQ Minima Bayaran 50% diterima

Penyediaan dokumen Pelanggan sahkan deraf Bayaran penuh

Penyediaan dokumen akhir Majlis tandatangan WARISAN Serahan kpd pelanggan


PANDUAN RINGKAS SOLUSI MyMirath KASIH
SESUAI UNTUK: HARGA
• Pemilik harta bernilai sederhana • RM 3,200
• Struktur keluarga ringkas • Bayaran penuh semasa buka borang BLS atau
• Ada hasrat pewarisan yang spesifik bayaran penuh dalam masa 3 hari
• Ada niat untuk wasiat sedekah RM 2,900 (jimat RM 300)
• Ada kemungkinan meninggalkan hutang

KANDUNGAN MYMIRATH KASIH FUNGSI DAN KEBAIKAN KEPADA PELANGGAN

1 Pelantikan 2 orang pemegang pesanan • Supaya proses urus pusaka bermula segera
amanah dari kalangan keluarga terdekat • Mereka yang dilantik akan hubungi Pakar
Pusaka untuk membantu memulakan proses
urus pusaka

2 Wasiat/Pesanan untuk 10 unit harta • Instrumen yang kukuh untuk melaksanakan


Jika lebih dari 10 harta, cas tambahan RM niat sedekah untuk saham akhirat
300 untuk setiap 10 unit harta • Insrumen yang kukuh untuk laksanakan
wasiat 1/3 kepada bukan waris (contoh:
Hibah untuk 10 unit harta anak angkat)
Jika lebih dari 10 harta, cas tambahan RM • Instrumen yang kukuh untuk meninggalkan
400 untuk setiap unit harta pesanan pembahagian harta kepada waris
(bertulis, bertarikh dan bersaksi)

3 Senarai waris, harta, hutang, siberhutang, • Kaedah yang baik untuk pastikan waris
Penama Tabung Haji, KWSP dan takaful maklum akan waris, harta, hutang dan dana
pantas si mati

4 Nasihat strategi dana pantas dengan • Kaedah yang baik untuk pastikan waris
meletakkan penama yang sesuai untuk menerima tunai segera untuk membayar
Tabung Haji, KWSP dan Takaful hutang, sara hidup dan kos berkaitan proses
urus pusaka

5 Bantuan Kaunseling Pusaka kepada waris • Proses yang sangat penting dan berkesan
selepas kematian PERCUMA untuk pastikan proses urus pusaka dimulakan
segera dengan cara yang betul
• Kos bantuan proses urus pusaka boleh
dibayar dengan dana pantas yang disediakan

CARTA ALIRAN ANGGARAN PROSES 3 MINGGU

Buka BLS Tandatangan BPP Bayar Hantar ke HQ Perbincangan Hasrat

Lengkapkan BAH Hantar BAH ke HQ Minima Bayaran 50% diterima

Penyediaan dokumen Pelanggan sahkan deraf Bayaran penuh

Penyediaan dokumen akhir Majlis tandatangan DPL dan HIBAH Stamping

Serahan kpd pelanggan


PANDUAN RINGKAS SOLUSI MyMirath TEGUH
SESUAI UNTUK: HARGA
• Pemilik harta bernilai tinggi • RM 6,700
• Struktur keluarga kompleks • Bayaran penuh semasa buka borang BLS atau
• Ada hasrat pewarisan yang spesifik bayaran penuh dalam masa 3 hari
• Ada niat untuk wasiat sedekah RM 6,100 (jimat RM 600)
• Ada kemungkinan meninggalkan hutang

KANDUNGAN MYMIRATH TEGUH FUNGSI DAN KEBAIKAN KEPADA PELANGGAN

1 SAMA SEPERTI MYMIRATH KASIH

2 Hibah disahkan di Mahkamah Syariah • Hibah yang lebih kukuh


semasa pemberi hibah masih hidup • Mengelakkan masalah dan bebanan kos
perundangan kepada penerima hibah jika ada
pihak yang menentang hibah tersebut

CARTA ALIRAN ANGGARAN PROSES 3 MINGGU

Buka BLS Tandatangan BPP Bayar Hantar ke HQ Perbincangan Hasrat

Lengkapkan BAH Hantar BAH ke HQ Minima Bayaran 50% diterima

Penyediaan dokumen Pelanggan sahkan deraf Bayaran penuh

Penyediaan dokumen akhir Majlis tandatangan DPL dan HIBAH Stamping

PENGESAHAN HIBAH Bergantung kepada jadual Mahkamah

Daftar di mahkamah Perlantikan Peguam Bicara Pengesahan Hibah

Dapat pengesahan Serahan kpd pelanggan


PANDUAN RINGKAS SOLUSI MyMirath AMANAH
SESUAI UNTUK: HARGA
• Pemilik harta bernilai sederhana • RM 5,400
• Struktur keluarga ringkas • Bayaran penuh semasa buka borang BLS atau
• Ada hasrat pewarisan yang spesifik bayaran penuh dalam masa 3 hari
kepada anak bawah umur, OKU, warga RM 4,900 (jimat RM 500)
asing, bankrap atau dalam penjara
• Ada niat untuk wasiat sedekah
• Ada kemungkinan meninggalkan hutang

KANDUNGAN MYMIRATH AMANAH FUNGSI DAN KEBAIKAN KEPADA PELANGGAN

Pelantikan 2 orang pemegang pesanan • Supaya proses urus pusaka bermula segera
1 amanah dari kalangan keluarga terdekat • Mereka yang dilantik akan hubungi Pakar Pusaka
untuk membantu memulakan proses urus pusaka
Wasiat/Pesanan untuk 10 unit harta • Instrumen yang kukuh untuk melaksanakan niat
2 Jika lebih dari 10 harta, cas tambahan RM 300 sedekah untuk saham akhirat
untuk setiap 10 unit harta • Instrumen yang kukuh untuk laksanakan wasiat
1/3 kepada bukan waris (contoh: anak angkat)
Hibah untuk 10 unit harta • Instrumen yang kukuh untuk meninggalkan
Jika lebih dari 10 harta, cas tambahan RM 400 pesanan pembahagian harta kepada waris
untuk setiap unit harta (bertulis, bertarikh dan bersaksi)
Surat Pemegang Amanah oleh seorang • Pemegang amanah akan menjaga hak harta yang
3 dewasa yang layak menerima Hibah dihibah bagi pihak benefisiari sebenar
Senarai waris, harta, hutang, siberhutang, • Kaedah yang baik untuk pastikan waris maklum
4 akan waris, harta, hutang dan dana pantas si mati
Penama Tabung Haji, KWSP dan Takaful

Nasihat strategi dana pantas dengan • Kaedah yang baik untuk pastikan waris menerima
5 meletakkan penama yang sesuai untuk tunai segera untuk membayar hutang, sara hidup
Tabung Haji, KWSP dan Takaful dan kos berkaitan proses urus pusaka

Bantuan Kaunseling Pusaka kepada waris • Proses yang sangat penting dan berkesan untuk
6 selepas kematian PERCUMA pastikan proses urus pusaka dimulakan segera
dengan cara yang betul
• Kos bantuan proses urus pusaka boleh dibayar
dengan dana pantas yang disediakan

CARTA ALIRAN ANGGARAN PROSES 3 MINGGU

Buka BLS Tandatangan BPP Bayar Hantar ke HQ Perbincangan Hasrat

Lengkapkan BAH Hantar BAH ke HQ Minima Bayaran 50% diterima

Penyediaan dokumen Pelanggan sahkan deraf Bayaran penuh

Penyediaan dokumen akhir Majlis tandatangan DPL, HIBAH dan SIA

Stamping Serahan kpd pelanggan


PANDUAN RINGKAS SOLUSI MyMirath ABADI
SESUAI UNTUK: HARGA
• Pemilik harta bernilai tinggi • RM 8,900
• Struktur keluarga kompleks • Bayaran penuh semasa buka borang BLS atau
• Ada hasrat pewarisan yang spesifik bayaran penuh dalam masa 3 hari
kepada anak bawah umur, OKU, warga RM 8,100 (jimat RM 800)
asing, bankrap atau dalam penjara
• Ada niat untuk wasiat sedekah
• Ada kemungkinan meninggalkan hutang

KANDUNGAN MYMIRATH ABADI FUNGSI DAN KEBAIKAN KEPADA PELANGGAN

1 SAMA SEPERTI MYMIRATH AMANAH

2 Hibah disahkan di Mahkamah Syariah • Hibah yang lebih kukuh


semasa pemberi hibah masih hidup • Mengelakkan masalah dan bebanan kos
perundangan kepada penerima hibah jika ada
pihak yang menentang hibah tersebut

CARTA ALIRAN ANGGARAN PROSES 3 MINGGU

Buka BLS Tandatangan BPP Bayar Hantar ke HQ Perbincangan Hasrat

Lengkapkan BAH Hantar BAH ke HQ Minima Bayaran 50% diterima

Penyediaan dokumen Pelanggan sahkan deraf Bayaran penuh

Penyediaan dokumen akhir Majlis tandatangan DPL, HIBAH dan SIA Stamping

PENGESAHAN HIBAH Bergantung kepada jadual Mahkamah

Daftar di mahkamah Perlantikan Peguam Bicara Pengesahan Hibah

Dapat pengesahan Serahan kpd pelanggan