Anda di halaman 1dari 24

Soal Latihan

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
Kelompok Ujian
Paket 1


Distributed by :
Pak Anang

WAKTU :60MENIT
JUMLAHSOAL :75BUTIR

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, pilihlah


jawabanyangpalingdekatartinyadengankatayang
tercetakkapital.

1. ELABORASI=
A. Penyusunandalil
B. Pendadaran
C. Penjelasanterperinci
D. Kontrakkerja
E. Penugasanuntukkerja

2. BONAFIDE=
A. Tegar
B. Jenisbonsai
C. Catatan
D. Suratberharga
E. Dapatdipercaya

3. PASCA=
A. Sekarang
B. Sesudah
C. Sebelum
D. Terlambat
E. Cepat

4. KARAKTERISTIK=
A. Ciri
B. Watak
C. Tabiat
D. Jiwa
E. Akhlak

5. PROTEKSI=
A. Perlindungan
B. Pengawasan
C. Pengawalan
D. Pengamanan
E. Penjagaan

Untuk soal nomor 6 sampai dengan 10 pilih satu


jawabanyangpalingberlawananartinyadengankata
yangtercetakkapital.

6. PENYURUH><
A. Pesuruh
B. Pemberi
C. Pelaksana
D. Pegawai
E. Pengirim

7. NOMADIK><
A. Mapan
B. Menetap
C. Teratur
D. Berpindah
E. Sesuaiurutan
8. SPORADIS><
A. Sering
B. Sembarangan
C. Terukur
D. Jarang
E. Serius

9. AWAM><
A. Khusus
B. Pandai
C. Bodoh
D. Umum
E. Pakar

10. AMATIR><
A. Kuatir
B. Jago
C. Pandai
D. Hebat
E. Profesionalis

Untuk soal nomor 11 sampai dengan 20, pilihlah


pasangan katayang paling tepatuntuk mengisi titik
titik () pada bagian tengah kalimat, agar
antarbagian kalimat tersebut memiliki analogi
hubunganyangsama.

11. berhubungan dengan siswa, sebagaimana


dosenberhubungandengan.
A. Guruperguruantinggi
B. Gurukuliah
C. Mahasiswaguru
D. Belajarpengajar
E. SMAmahasiswa

12. berhubungan dengan kapal, sebagaimana


pesawatberhubungandengan.
A. Angkatanlautangkatandarat
B. Pelautpenerbang
C. Prajuritpilot
D. Ikanpolusi
PAKETPREDIKSI1TESPOTENSIAKADEMIK
SBMPTN2013
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com
E. Sungaioksigen

13. berhubungan dengan bensin, sebagaimana


pelariberhubungandengan.
A. Pertaminalintasan
B. Mobillintasan
C. Kendaraanatlet
D. Mobilmakanan
E. Bahanbakarberjalan

14. Cuaca berhubungan dengan meteorologi,


sebagaimanaberhubungandengan.
A. fisikaastronomi
B. keturunankejar
C. bukupedadogik
D. penyakitpatologi
E. fosilantropologi

15. Jarum berhubungan dengan benang,


sebagaimanaberhubungandengan.
A. lurahaparat
B. managerkaryawan
C. bapakanak
D. pemimpinpengikut
E. mesinoli

16. berhubungan dengan garasi, sebagaimana


pesawatberhubungandengan..
A. Mobilhanggar
B. Motorlandasan
C. Kendaraanbandara
D. Mobillandasan
E. Stasiunbandara

17. Stetoskop berhubungan dengan dokter,


sebagaimanaesiloskopberhubungandengan.
A. neurolog
B. arkeolog
C. masinis
D. montir
E. insinyur

18. berhubungan dengan kekeringan,


sebagaimanalampuberhubungandengan.
A. Apiterang
B. Hujangelap
C. Anginterang
D. Apikebakaran
E. Airlistrik

19. Iklim berhubungan dengan klimatologi,


sebagaimanaberhubungandengan.
A. fosilantropologi
B. asalusulkataetnologi
C. sekolahpedadogis
D. bintangastrologi
E. kulitdermatologi

20. Apoteker berhubungan dengan , sebagaimana


berhubungandengan.
A. obatkoki
B. resepwarungmakan
C. kimiaiburumahtangga
D. rumahsakitdapur
E. farmasibumbu

Untuk soal 21 sampai dengan 30, pilihlah jawaban


yangpalingtepat.

21.
4M3
6
2718

NilaiMpadaperkaliandiatasadalah.
A. 4
B. 5
C. 8
D. 9
E. 1

22.
1
2
2
dari650adalah
A. 16,25
B. 14,5
C. 20
D. 200
E. 31,25

23.
6 p
24
=
p
,nilaipadalah
A. 12
B. 11
C. 8
D. 5,9
E. 10

24.
( )
1
2
3 2
2
4 2

2 = .
A. 162
B. 64
C. 32
D. 16
E. 4

25. Jika p = 6 dan q = 4 serta r = (p + 3q)/pq,


berapakahnilai(p+q)/r?
A. 13
3
1

B. 10
3
1

C. 12
3
2

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com
D. 9
1
2

E. 13
1
6

26. Empatorangmenggaliparitselesaidalamwaktu
7 hari. Berapa orang diperlukan untuk menggali
selokandalam
1
2
hari?
A. 3
3
1
orang
B. 14orang
C. 28orang
D. 56orang
E. 58orang

27. Data:
Tanggalhariini:2992011
Tanggallahir:1711992
Berdasarkan data di atas, usia orang tersebut
adalah.
A. 18tahun,7bulan,14hari
B. 17tahun,6bulan,29hari
C. 19tahun,7bulan,29hari
D. 20tahun,9bulan,7hari
E. 19tahun,7bulan,14hari

28. Jumlah tiga bilangan bilat berurutan adalah 48.


Berapakahnilaibilanganbilanganitu?
A. 13,14,15
B. 10,18,20
C. 16,17,18
D. 15,16,17
E. 18,19,20

29. Seorang pedagang mempunyai uang sebanyak


50 lebar, yang terdiri atas Rp5.000,00 dan
Rp10.000,00. Jika jumlah uang seorang
pedagang tersebut Rp350.000,00, maka berapa
lembaruangRp5.000,00yangdimilikinya?
A. 25
B. 35
C. 20
D. 30
E. 15

30. Jikax>0dany<0,maka.
A. x+y>0
B. x=y
C. x>y
D. xy>0
E. xy<0

Untuk soal nomor 31 sampai dengan 40, pilihlah


bilangan yang paling tepat yang merupakan kelan
jutandaripoladeretanbilanganpadamasingmasing
soal!

31. 0,5,1,4,4,32,9,.
A. 246
B. 29
C. 128
D. 64
E. 256

32. 3,
1
3
,
1
3
,
1
6
,7,
1
12
,
1
7
,
1
24
,.
A.
1
24

B. 9
C. 11
D.
7
1

E.
3
1

33. 2,3,6,11,18,27,.
A. 36
B. 26
C. 38
D. 28
E. 34

34. 1,
1
1
2
,
1
1
2
,1,
3
4
,.
A. 1
B.
5
4

C. 0
D. 3
E.
1
2

35. 5,5,4,3,2,2,3,2,1,.
A. 4
B. 2
C. 1
D. 2
E. 3

36. B,D,G,L,.
A. B,D
B. K,M
C. S,B
D. R,Z
E. C,D

37.
1
4
,
3
4
,
1
1
4
,
1
2
4
,
7
4
,
5
4
,
5
1
4
,
3
2
4
,.
A.
1
4

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com
B.
1
2
4

C.
5
4

D.
1
2

E.
1
4
3

38. 2,6,10,19,28,.
A. 40
B. 32
C. 36
D. 44
E. 54

39. H,M,C,N,M,D,R,,.
A. S,V
B. M,I
C. H,Z
D. I,A
E. N,D

40. C,B,A,E,L,B,M,E,.
A. N
B. K
C. L
D. D
E. B

Untuk soal nomor 41 sampai dengan 50, pilihlah ja


wabanyangpalingtepat!

41. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Pak


Danar memerlukan waktu 9 jam lebih lama
daripada waktu yang diperlukan oleh Pak Amir.
Namun, jika mereka bersamasama
mengerjakannya, pekerjaan itu dapat selesai
dalam waktu 20 jam. Waktu yang diperlukan
Pak Danar saja untuk menyelesaikan pekerjaan
itujikabekerjasendiriadalah.
A. 25jam
B. 31jam
C. 36jam
D. 42jam
E. 45jam

42. Jika diketahui lima tahun yang lalu, 3 kali umur


Banosamadengan2kaliumurBoni.Tigatahun
yang akan datang, 2 kali umur Bano sama
dengan umur Boni ditambah 11 tahun.
BerapakahumurBanodanBonisekarang?
A. 12tahundan16tahun
B. 11tahundan20tahun
C. 11tahundan14tahun
D. 13tahundan16tahun
E. 14tahundan17tahun

43. Soni hendak pergi ke Jakarta. Dalam 1 jam


perjalanan,Sonimenempuhjarak75km.Setiap
15 km, Soni membutuhkan 1 liter bensin.
Berapa liter yang diperlukan motor Soni selama
2jam?
A. 10liter
B. 11liter
C. 9liter
D. 20liter
E. 7liter

44. Seorang pekerja digaji Rp2.000,00 setiap hari


kerja dan dipotong Rp5.00,00 jika dia absen.
Pada akhir hari ke25 mendapat gaji bersih
Rp45.000,00.Berapakalidiabekerja?
A. 2hari
B. 23hari
C. 15hari
D. 13hari
E. 7hari

45. Di suatu daerah pemukiman baru angka


(tingkat) pertumbuhan penduduk adalah 10%
per tahun. Kenaikan jumlah penduduk dalam
waktu4tahunadalah.
A. 40,0%
B. 42,0%
C. 43,8%
D. 46,4%
E. 61,1%

46. Rokok A yang harga belinya Rp1.000,00 dijual


dengan harga Rp1.100,00 per bungkus,
sedangkan rokok B yang harga belinya
Rp1.500,00 dijual dengan harga Rp1.700,00 per
bungkus. Seorang pedagang rokok yang
mempunyai modal Rp300.000,00 dan kiosnya
dapat menampung paling banyak 250 bungkus
rokok akan mendapat keuntungan maksimum
jikaiamembeli
A. 150 bungkus rokok A dan 100 bungkus
rokokB
B. 100 bungkus rokok A dan 150 bungkus
rokokB
C. 250 bungkus rokok A dan 200 bungkus
rokokB
D. 250bungkusrokokAsaja
E. 200bungkusrokokBsaja

47. Di antara bilangan berikut yang paling nilainya


palingbesaradalah.
A.
22
2
1


Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com
B.
32
(2)


C.
22
2


D.
2 8
(2 )
E. (2x2)
4

48. Jikax=0,125%dari6,4dany=6,4%dari0,175
maka.
A. x>y
B. x<y
C. x=y
D. xdanytidakdapatditentukan
E. x
2
=y+2

49. Jikaxy=5danx
2
+y
2
=7maka.
A. (x+y)
2
>17
B. (x+y)
2
<17
C. (x+y)
2
=17
D. (x+y)
2
xy>17
E. Tidakdapatditentukanhubungannya

50. 700adalahberapapersendari150?
A. 445,7%
B. 446,7%
C. 457,7%
D. 467,7%
E. 466,7%

Untuksoal51sampaidengan65,pilihlahkesimpulan
yang paling tepat dari pernyataanpernyataan yang
tersediapadasetiapsoal!

51. Jika orang melaksanakan KB maka jumlah


keluarganyakecil.Jikajumlahkeluarganyabesar
maka besar tanggungannya. Orang
melaksanakan KB atau jumlah keluarganya
besar.
A. Jumlahkeluarganyakecildantanggungannya
kecil.
B. Tidak mempunyai tanggungan dan keluarga
besar.
C. Orangitumempunyaitanggunganberatatau
jumlahkeluarganyakecil
D. Orang itu tidak mempunyai tanggungan
beratataukeluargakecil.
E. Orang itu tidak mempunyai tanggungan dan
tidakmempunyaitanggungan.

52. Jika hujan terus menerus maka akan terjadi


banjir. Jika hujan terus menerus dan terjadi
banjir maka jalan akan rusak. Jika hujan terus
menerus dan jalan rusak maka kota akan sepi.
Jalantidakrusakataukotainitidaksepi.
A. Hujanterusmenerus.
B. Kadanghujandankadangtidak.
C. Tidakhujanterusmenerus.
D. Terjadibanjirbandang.
E. Hujandanbanjirmelandakota

53. Jika harga barang di toko itu rendah maka


banyak pembelinya. Toko itu terletak di tengah
pemukiman penduduk atau tidak banyak
pembelinya. Toko itu tidak terletak di tengah
pemukimanpenduduk.
A. Hargabarangditokoitutidakrendah.
B. Tokoitubanyakpembelinya.
C. Hargabarangditokoiturendah.
D. Tokoitutidakmemilikibarangdagangan.
E. Tokoitutidakmempunyailangganan.

54. Parmin tidak menyukai matematika atau guru


senang mengajar. Jika guru senang mengajar,
maka nilai matematika bagus. Parmin menyukai
matematika.
A. Nilaimatematikabagus
B. Nilaimatematikajelek
C. GurubanggakepadaParmin
D. Gurutidaksenangmengajar
E. Parminpintarmatematika

55. Jikasemuamasyarakatresah,makahargabahan
bakar naik. Harga bahan bakar tidak naik atau
harga bahan pokok tidak naik. Harga bahan
pokoknaik.
A. Hargabahanbakartidaknaik
B. Semuamasyarakatresah
C. Semuamasyarakattidakresah
D. Hargabahanbakarturun
E. Hargabahanbakarstabil

56. Semua x merupakan y dan semua y merupakan


z.Jadi....
A. Tidakmungkinadayyangtidakmerupakanz
B. Tidakmungkinadazyangmerupakanx
C. Semuazmerupakanx
D. Semuazmerupakany
E. Zdanybukananggotax

57. Semuasarjanaadalahdosen.
Semuadosenharusmeneliti.
A. Sementarasarjanabukandosen.
B. Sementarapenelitibukandosen.
C. Sementarapenelitiadalahdosen.
D. Dosentidakmeneliti.
E. Semuadosentidaksarjana.

58. Semua kerabat dekat menghadiri pesta


keluarga. Asep menghadiri pesta, sedangkan
Dadangtidak.
A. Asepbukankerabatdekatkeluarga.
B. Dadangbukankerabatdekatkeluarga.
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com
C. Asep dan Dadang bukan kerabat dekat
keluarga.
D. AsepdanDadangkerabatdekatkeluarga.
E. AsepdanDadangkerabatdekat.

59. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua


makhlukhidupakanmati.Tidaksemuabinatang
berekor dapat memanjat. Kuda adalah binatang
berekor.
A. Kudatidakmungkinmati.
B. Tidaksemuabinatangyangberekormati.
C. Kudaakanmati.
D. Kudabukanbinatang.
E. Tidaksemuakudamati.

60. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika


dermaga tenggelam sebagian kapal tidak dapat
merapat.
A. Jika laut pasang, semua kapal tidak dapat
merapat.
B. Jika laut pasang, semua kapal dapat
merapat.
C. Laut tidak pasang, semua kapal dapat
merapat.
D. Laut tidak pasang, sebagian kapal dapat
merapat.
E. Laut tidak pasang, semua kapal tidak bisa
merapat..

61. Tidaksemuahipotesispenelitianterbuktibenar.
Beberapa penelitian skripsi tidak menguji
hipotesis.
A. Beberapasarjanatidakmenulisskripsi.
B. Beberapa hipotesis skripsi tidak tebukti
benar.
C. Semuahipotesisskripsiterbuktibenar.
D. Semuahipotesispenelitianterbuktibenar.
E. Semuasarjana,hipotesisskripsinyabenar.

62. Olahraga adalah aktivitas yang dilakukan Badu


setiaphari.HariiniBadusakitkepala.
A. HariiniBadutidakberolahraga.
B. Kewajiban Badu setiap hari adalah olahraga
kecualisakit.
C. Walaupun sakit kepala, Badu tetap
berolahraga.
D. HampirsetiaphariBadusakitkepala.
E. Badutidaksukaolahragasaatsakit.

63. Tidak ada dua perhiasan berlian yang


mempunyai kilau yang sama. Cincin x dan y
terbuatdariberlian.
A. Hanyacincinxdanyyangberbedakilaunya.
B. Cincin x dan y mempunyai kilau yang
berbeda.
C. Semua cincin berlian memiliki kilau yang
berbedadengancincinxdany.
D. Ada cincin berlian yang memiliki kilau selain
cincinxdany.
E. Semua perhiasan yang sama bentuk dengan
xdanypastiberkilau.

64. Kendaraan roda tiga dilarang masuk jalan tol.


Sementarabecakberodaempat.
A. Becaktidakdilarangmasukjalantol.
B. Becakdilarangmasukjalantol.
C. Becakharusmasukjalantol.
D. Tidakadakesimpulan.
E. Becakbukanberodatiga.

65. Noda hitam akan nampak jelas pada pakaian


putih. Noda putih akan nampak jelas pada
pakaian hitam. Deterjen dapat digunakan untuk
menghilangkannoda.
A. Nodapadapakaianakannampakjelas.
B. Tidak mungkin segumpal deterjen dapat
menghilangkannoda.
C. Deterjen membuat noda putih tampak tidak
jelaspadapakaianhitambernodaputih.
D. Tidakmungkinhitammenjadiputih.
E. Deterjenmenimbulkannoda.

Untuk soal nomor 66 sampai dengan 75, pilihlah ja


waban yang paling tepat berdasarkan fakta atau
informasiyangdisajikandalamtiapteks.

TEKSI
(untukmenjawabsoalnomor66sampaidengan70)

Sebuah kelompok yang terdiri atas Andi, Bayu, Citra,


Desi, Edi, dan Fandi sedang berlibur dan akan
menginap di sebuah hotel kecil yang mempunyai
enam kamar. Tiga buah kamar dengan ukuran yang
berbeda.Tigabuahkamardenganukuranyangsama
terletak pada lantai 1 dan tiga lainnya terletak di
lantai2yangmasingmasingkamaradalahnomor4,5
dan 6. Mengingat fasilitas yang ada pada masing
masing kamar dan privasi keenam orang tersebut
makadibuatpembatasanberikut.
- Andiakanmenempatikamarkedua
- Kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan
kamarEdi
- Kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan
kamarCitra
- Kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah
kamarEdi

66. Manakahpernyataanberikutyangbenar?
A. KamarBayuberadadilantai2
B. KamarCitraberadadilantai2
C. KamarDesiberadadilantai1
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com
D. KamarFandiberadadibawahkamarBayu
E. KamarAndiberadadilantai2

67. Apabila Edi di kamar 4, maka manakah


pernyataanberikutyangbenar?
A. KamarBayuberadadisebelahkamarAndi
B. KamarCitraberadadisebelahkamarBayu
C. KamarDesiberadadisebelahkamarEdi
D. KamarcitraberadadisebelahkamarEdi
E. KamarFandiberadadisebelahkamarDesi

68. Apabila kamar Citra tepat di atas kamar Fandi,


manakahpernyataanberikutyangbenar?
A. KamarBayuberadadisebelahkamarCitra
B. KamarBayuberadadilantai2
C. KamarDesiberadadilantai2
D. KamarEdiberadadilantai2
E. KamarkamarDesidisebelahkamarEdi

69. Apabila Desi dan Fandi berada di lantai 1,


manakahpernyataanberikutyangbenar?
A. Bayutinggaldikamar1
B. BayutinggaldiataskamarDesi
C. BayutinggaldiataskamarFandi
D. Fanditinggaldikamar1
E. Fanditinggaldikamar3

70. Apabila kamar Bayu terletak di sebelah kamar


Fandi,manakahpernyataanberikutyangbenar?
A. KamarBayutepatberadadiataskamarAndi
B. Kamar Citra berada tepat di sebelah kamar
Fandi
C. Kamar Desi tepat berada di bawah kamar
Bayu
D. KamarEditepatdiataskamarAndi
E. KamarDesidibawahkamarEdi

TeksII
(untukmenjawabsoalno71sampai73)

Tina adalah karyawan yang wajib memakai


seragam dengan waarna biru, kuning, putih, merah,
dan hijau selama lima hari kerja, yaitu Senin sampai
Jumat.
- Bajumerahdipakaisetelahbajukuning.
- Baju hijau dipakai sebelum baju biru yang
dipakaipadahariJumat.
- BajukuningharusdipakaipadahariSelasa

71. Urutan warna baju yang dipakai Tina mulai


SeninsampaiRabuadalah....
A. Biru,kuning,hijau
B. Kuning,biru,putih
C. Kuning,merah,putih
D. Putih,kuning,merah
E. Putih,kuning,hijau

72. Urutan baju yang dipakai Tina pada hari Senin,


Rabu,Jumatadalah....
A. Putih,merah,biru
B. Biru,kuning,hijau
C. Kuning,biru,putih
D. Kuning,merah,putih
E. Putih,kuning,hijau

73. Urutan baju yang dipakai Tina pada hari Rabu,


Kamis,Jumatadalah....
A. Biru,kuning,hijau
B. Kuning,biru,putih
C. Putih,kuning,hijau
D. Kuning,merah,putih
E. Merah,hijau,biru

TeksIII
(untukmenjawabsoalno74dan75)

Popi, Kiki, Ria, Sinta dan Toton mengikuti sebuah


tesbelajardanhasilnyasebagaiberikut.
- Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Popi dan
duakalinilaiKiki.
- Jika nilai Popi dan nilai Kiki ditambahkan,
hasilnyanilaiSinta.
- Nilai Popi lebih besar daripada nilai Toton,
tetapihanyasepertiganilaiSinta

74. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa


yangpastimendapatnilaigenapadalah....
A. PopidanKiki
B. KikidanRia
C. PopidanSinta
D. RiadanSinta
E. SintadanToton

75. Urutan nama siswa yang mempunyai nilai


tertinggisampainilaiterendahadalah....
A. Ria,Sinta,Kiki,Popi,Toton
B. Ria,Sinta,Popi,Kiki,Toton
C. Sinta,Ria,Kiki,Popi,Toton
D. Sinta,Kiki,Ria,Popi,Toton
E. Kiki,Ria,Sinta,Popi,Toton

KUNCIJAWABAN

1. C
2. E
3. B
4. C
5. A
6. C
7. B
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com
8. A
9. B
10. E
11. C
12. B
13. D
14. D
15. E
16. A
17. C
18. B
19. D
20. A
21. B
22. D
23. A
24. C
25. A
26. C
27. C
28. B
29. E
30. E
31. E
32. C
33. C
34. C
35. C
36. C
37. E
38. D
39. C
40. B
41. E
42. A
43. C
44. A
45. A
46. C
47. D
48. A
49. A
50. E
51. B
52. C
53. A
54. B
55. C
56. A
57. A
58. B
59. C
60. A
61. B
62. A
63. B
64. A
65. C
66. B
67. A
68. C
69. B
70. A
71. E
72. A
73. E
74. D
75. A

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

BIDANGILMU :MATEMATIKADASAR,BAHASAINDONESIA,DANBAHASAINGGRIS
WAKTU :60MENIT
JUMLAHSOAL :45

Keterangan :MATEMATIKADASARnomor1sampaidengannomor15
BAHASAINDONESIAnomor16sampaidengannomor30
BAHASAINGGRISnomor31sampaidengannomor45

MATEMATIKADASAR

GunakanPETUNJUKAuntukmenjawabsoalnomor
1sampainomor15!
1. Perhatikantigapernyataanberikut!
( )
( ) ( )
( )
1 ~
2 ~ ~
3
p q
p q
p q
.
.


Dari ketiga pernyataan tersebut yang ekuivalen
dengan ~p q v adalah...
A. (1),(2),dan(3)
B. Hanya(1)dan(2)
C. Hanya(2)dan(3)
D. (2)saja
E. (1)saja

2. Diberikan pernyataan a,b,c,d. ~ a adalah negasi


dari a. Jika pernyataan pernyataan berikut
benar : ( ) ( ) ; ; a b d b c b c d v v dan d
adalahpernyataanyangsalah,makapernyataan
berikutyangbernilaisalahadalah...
A. ~a D. ~ a c v
B. ~b E. b c .
C. ~a b v

3. Diketahui x
1
dan x
2
adalah akar akar
persamaankuadrat
2
1
0
3
a
x x c
a
| | +
+ =
|

\ .
dengan
x
1
<0.Jika
2
1
1
4
x
x
= ,maka...
A. 1<a<1ataua>3
B. 1a<3
C. 1<a<3
D. 1<a<3
E. 1<a<1
4. Jika diketahui jumlah kuadrat akar persamaan
2x
2
+ (m + 1)x 2m = 0 sama dengan 10, maka
jumlah akar persamaan kuadrat tersebut
adalah...
A. 10 D.6
B. 6 E.10
C. 2 6

5. Nilaidari
3
2 ...
3
2
3
2
2 ....
+ =
+
+
+

A. 6 D.1
B. 3 E.1
C. 5

6. Diketahuiparabola,
( ) ( )
2
2 2 1 y m x mx m = + + memotongsb.xdi
(a,0)dan(b,0).Jika|ab|=2,makapuncak
parabolatersebutadalah...
A. (2,0) D.(,4)
B. (1,1) E.(,1)
C. (1,1)

7. Sebuahparabolay=x
2
2x5dangarisy=3x
+ 1 berpotongan di dua titik yaitu titik A dan B,
makapanjanggarisAB=...
A. 3 10 D. 3 5
B. 4 10 E. 7 10
C. 4 5

8. Sebuahparabolay=x
2
+2x+3memotonggaris
y=x+mdititikAdanB.JikapanjanggarisAB=
5 2 ,makanilaim=...

PREDIKSI1TESKEMAMPUAN DASAR UMUM


SBMPTN2013
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

A. 4 D.2
B. 3 E.1
C. 2

9. Jika2<x<5,makanilai:
2 2
4 4 10 25 x x x x + + + =...
A. 3 D.3
B. 2x+7 E.2x+3
C. 2x7

10. Jika 2 < x < 7 maka nilai x yang memenuhi :


2
2 5 7 5 x x x x + + < adalah...
A. 2<x<5
B. 2<x5
C. x<2ataux>5
D. x<5ataux>2
E. x>2
11. Diberikan fungsi ( )
2
3 2
2
3
x x
f x

| |
=
|
\ .
. Pernyataan
berikutyangbenaradalah...
A. Fungsifmempunyainilaiminimum
8
27

B. Fungsifmempunyainilaimaksimum
8
27

C. Fungsifmempunyainilaimaksimum3
D. Fungsifmempunyainilaiminimum3.
E. Fungsi f tidak mempunyai nilai maksimum
maupunminimum
12. Nilai x yang memenuhi persamaan
( )
( )
7 2
3
4 8
0,008
1
0,2
x
x

+
= adalah...
A. 3 D.0
B. 2 E.1
C. 1

13. Jika 4 4 7
x x
+ = makanilaidari 8 8
x x
+ adalah...
A. 20 D.9
B. 18 E.5
C. 16

14. Nilaixyangmemenuhipersamaan:
( )
( )
2
2 2
log 2 3
1
log 6 1
log log
x
x
x
x
x x
+

+ + =
adalah...
A. {1} D.{6}
B. {6} E.{1,6}
C. {3}
15.
( ) ( )
2 3
5
log3 log5
log2 log 4
. 3 ...
a
a =
A. 15 D.3a
B. 12 E.5a
C. 6

BAHASAINDONESIA

GunakanPETUNJUKAuntukmenjawabsoalnomor
16sampainomor30!

16. Bacalah penggalan cerpen berikut dengan


saksama!
Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah
dirobohkan dengan tak semenamena. Tidaklah
sepatutnya hal itu kulaporkan?
Itu benar, tapi jangan melebihlebihkan. Ingat,
yang harus diutamakan ialah kerukunan
kampung. Soal kecil yang dibesarbesarkan bisa
mengakibatkan kericuhan dalam kampung.
Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik
baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih
ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin
tempo hari? Hanya karena soal dua kilo beras,
seorang kehilangan nyawa dan yang lain
meringkuk di penjara.
(Gerhana,MuhammadAli)
Nilaimoraldalampenggalancerpendiatas
adalah
A. Orangyangmenebangpohonmilikorang
lainharusdilaporkankepadalurah.
B. Orangyangmenebangpohonmilikorang
laindapatdimasukkankepenjara.
C. Kerukunankampungdapatterganggu
karenapenebanganpohonpepaya.
D. Persoalankecilyangdibesarbesarkanakan
berakibatfatal.
E. Duakiloberastelahmenyebabkandua
orangbertikai.

17. BacalahParagrafberikutdengansaksama!
Dalam suasana hening, hasil belajar akan
menjadimaksimal.Itulahalasanmengapalokasi
dan ruang belajar di desain sedemikian rupa.
Asrama yang dihuni oleh banyak siswa
diusahakan jauh dari kebisingan lalu lintas.
Lapangan basket dan tempat bermain tenes
meja dijauhkan dari ruangruang kelas. Waktu
menonton televisi bagi penghuni asrama juga
diatur. Tamu atau masyarakat luar asrama
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

dibatasi.Motordanmobiltidakdiizinkanmasuk
asramapadapagihari.Dansiswatidakdiizinkan
makan pagi lewat pukul 7.30 WIB.
Kalimattidakpaduyangterdapatpadaparagraf
diatasadalahkalimatnomor
A. Asramayangdihuniolehbanyaksiswa
diusahakanjauhdarikebisinganlalulintas.
B. Siswatidakdiizinkanmakanpagilewat
pukul7.30WIB.
C. Waktumenontontelevisibagipenghuni
asramajugadiatur.
D. Motordanmobiltidakdiizinkanmasuk
asramapadapagihari
E. Itulahalasanmengapalokasidanruang
belajardidesainsedemikianrupa.

18. (1) Dapat pula dikemukakan bahwa dalam


paragraf yang kohesif tidak terdapat
kalimat yang saling bertentangan. (2) Kohesif
bermakna kepaduan. (3) Paragraf yang kohesif
adalah paragraf yang hubungan antar
kalimatnya padu atau berjalinan erat. (4)
Kepaduanituditandaidenganterciptanyasaling
mendukung antara kalimat yang satu dengan
kalimat yang lainnya. (5) Lebih jelas lagi dapat
dikatakan bahwa paragaraf yang kohesif
ditandai dengan tidak terjadinya saling
mengingkariantarakalimatsatudengankalimat
lainnya.
Kalimatkalimat tersebut akan menjadi paragraf
yang padu apabila disusun dengan
urutan
A. (2),(3),(5),(4),(1)
B. (1),(3),(5),(4),(2)
C. (5),(3),(2),(4),(1)
D. (2),(4),(5),(3),(1)
E. (2),(3),(4),(5),(1)

19. Bacalah teks berikut ini dengan saksama!


Soetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten
Nganjuk,JawaTimur,padatanggal30Juli1888.
Pada waktu kecil pemuda itu oleh ayahnya
diberi nama Soebroto. Nama itu kemudian
diganti menjadi Soetomo ketika dia mengikuti
sekolah rendah Belanda (ELS) di Bangil.
Setelah tamat dari ELS di Bangil, Soetomo
melanjutkan studinya ke Jakarta. Ia masuk
sekolahkedokteranJawayangbernamaSTOVIA
pada tanggal 10 Januari 1903. Pada masa
kemahasiswaannya inilah, ia tampil sebagai
penggerak utama berdirinya Boedi Oetomo
padabulanMei1908.
Pernyataanpernyataanberikutyangsesuai
denganisiparagrafdiatasadalah..
A. Soetomo lahir di Desa Ngepeh, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur. Setamat dari ELS di
Bangil, ia melanjutkan studinya ke STOVIA
di Jakarta. Pada masa kemahasiswaannya
itulah ia tampil sebagai penggerak
berdirinyaBoediOetomo.
B. Pada waktu kecil, Soetomo diberi nama
Soebroto. Nama itu kemudian diganti
menjadi Soetomo untuk melanjutkan
sekolahkeSTOVIAJakarta.
C. Soetomo lahir di Desa Ngepah, Kabupaten
Nganjuk, Jawa Timur. Setelah besar ia
pindah ke Jakarta untuk menggapai cita
citanya menjadi dokter. Ia mendaftarkan
diri sebagai mahasiswa STOVIA dan lulus
padatanggal10Januari1903.
D. Dari sejak sekolah ELS di Bangil, Soetomo
sudah bercitacita menjadi dokter. Ia ingin
mengabdikan dirinya sebagai dokter dari
satutempatketempatlaindiIndonesia.
E. Soetomo lahir pada tanggal 30 Juli 1888.
Setamat ELS, ia pindah ke Jakarta dan
bersekolah di STOVIA. Ia sangat bangga
menjadipemimpin

20. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!


Jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap
tahunmerupakankeuntungansekaligussebagai
tantangan bagi pemerintah dan bangsa
Indonesia dalam melaksanakan pembangunan
nasional. Menurut pendapat para ahli bahwa
manusia sebagai sumber potensial merupakan
salah satu modal dasar pembangunan, yaitu
sebagai motor penggerak dalam mekanisme
kerja dalam proses produksi, serta sebagai
sasarandanhasilproduksiitusendiri.

Opini(pendapat)yangterdapatdalamparagraf
diatasadalah.
A. Jumlahangkatankerjayangmeningkat.
B. Setiaptahunmerupakankeinginandan
sekaligussebagaitantangan.
C. Melaksanakanpembangunannasional.
D. Manusiasebagaisumberpotensi
merupakansalahsatumodaldasar
pembangunan.
E. Sebagaisasarandanhasilproduksiitu
sendiri.

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

21. Perhatikantabelberikutini!

Kalimatyangsesuaidenganisitabeladalah
a. Kalimantanmemilikidanaulebihluas
dibandingSumatera.
b. Lahanperairanpalingsedikitberadadi
wilayahMalukudanIrja.
c. Jawamasihmemilikiluassungailebihkecil
dibandingMalukudanIrianJaya.
d. Kalimantanmemilikisungailebihsedikit
dibandingBalidanNusaTenggara.
e. BalidanNusaTenggaramemilikiperairan
lebihbesardibandingMalukudanIrianJaya.

22. Bacalah penggalan resensi berikut!


Betapa apiknya Mangunwijaya menelusuri latar
keturunan tokoh Atik. Ayahnya, Pak Ansana,
adalah pecinta alam. Maka, tidak menherankan
apabila anaknya, Atik kemudian menjadi ahli
biologi. Atik senang buku, ia satu dengan buku.
Ia membuat karirnya dengan buku.
Keistimewaan Mangunwijaya lagi bahwa ia
menampilkan penuturpenutur sesuai dengan
tingkat sosial dan lingkungannya.
Masalah yang disoroti dalam penggalan resensi
noveldiatasadalah.
A. Kelebihanpengarang(Mangunwijaya)
dalammenggambarkanlatar.
B. CaraMangunwijayaberceritadalamnovel.
C. LatarbelakangkehidupantokohAtik.
D. PemaparanketurunantokohAtik
E. KepandaianMangunwijayadalammenulis
cerita.

23. Bacalah penggalan karya tulis berikut dengan


saksama!
. lebih dari 50% siswa tidak tertarik dengan
materi pembelajaran menanggapi drama.
Berdasarkan fakta diatas guru Bahasa Indonesia
dituntut lebih kreatif dalam menyajikan materi
tersebut.Halinisangatpentingdilakukan,supaya
pembelajarandapatmenarikminatbelajarsiswa.
Dengan menggunakan media pembelajaran
berbasis TIK seorang guru dapat memberikan
contohcontoh konkret berupa visualisasi drama.
Sehingga siswa dapat mengidentifikasi unsur
unsur struktur pembangun drama secara tepat.
Cuplikankaryatulisdiatasmerupakanbagian
a. Pendahuluan
b. Tujuan
c. RumusanMasalah
d. LatarBelakangMasalah
e. Batasanmasalah

24. Sistem ujian SD/MI tahun 2008 dinamakan ujian


nasional yang terintegrasi dengan ujian sekolah.
Ini adalah jalan tengah, mempersiapkan sekolah
beradaptasidenganUNyangmenetapkanpeserta
didik harus lulus Bahasa Indonesia,
Matematika,dan IPA. Jalan tengah itu diharapkan
menghentikan protes penyelenggaraan UN
tingkat
SD setelah pemerintah berseikeras pantang
mundur dan menyelenggarakan UN
jenjangSLTPdanSLTA.ProtesselamainiberisiUN
tidak bisa dipakai untuk
memetakankondisipraktispendidikan.UNhanya
memotret sesaat, apalagi
kemudian ternyata siswa didril dengan tiga mata
pelajaran yang diujikan nasional,
sebab sekolah mengharapkan sebanyak mungkin
lulus. Pemetaan mesti
ditempatkan dalam konteks proses dan bukan
diorientasikan pada hasil saja. (Kompas,12
November2007)
Simpulan yang tepat isi tajuk rencana diatas
adalah
A. Ujian nasional yang terintegrasi dengan ujian
sekolah adalah jalan tengah yang diharapkan
menghentikan protes penyelenggaraan UN
tingkatSD.
B. Ujian nasional yang terintegrasi dengan ujian
sekolah mempersiapkan sekolah beradaptasi
dengan UN yang menetapkan peserta didik
harus lulus Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia.
C. Protes selama ini berisi UN tidak bisa dipakai
untuk memetakan kondisi praktis pendidikan
yang hanya memotret sesaat, apalagi
kemudian ternyata siswa didril dengan tiga
matapelajaranyangdiujikan.
D. UN hanya memotret sesaat dimana siswa
hanyadidrildengantigamatapelajaranyang
diujikan nasional sementara sekolah
mengharapkansebanyakmungkinlulus.
E. Pemerintah bersikeras pantang mundur
menyelenggarakanUNjenjangSLTPdanSLTA
dan SD meski protes selama ini berisi UN
tidak bisa dipakai untuk memetakan kondisi
praktispendidikan.

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

25. Bacalah wacana berikut dengan cermat!


Pemakaianbatubaradinegarakitahinggasaatini
masih terbatas hanya pada PLTU dan pabrik
semen. Teknologi pengolahan dan kualitas
batubara yang dimiliki bisa dikatakan masih
rendah. Selain itu, masalah dana juga sangat
terbatas. Di negaranegara maju, batubara sudah
bisa diolah menjadi sumber energi. Di samping
itu, dengan teknologi tinggi, batubara sudah bisa
menghasilkan bahan baku industri kimia berupa
gassintetis.
Berikutiniyangbukanmerupakanrinciangagasan
yangdikemukakanpadawacanadiatasadalah..
A. teknologipengolahanbatubaramasihrendah
B. kualitasbatubaramasihrendah
C. batubaramenjadisumberenergy
D. batubarabahanbakuindustrikimia
E. pemakaianbatubaramasihterbatas

26. Penulisankataberpasangandibawahiniyang
mengikutiEYDadalah...
1. Sintesadiagnosa
2. Aktivitasproduktivitas
3. Kualitasjadual
4. Hipotesisanalisis

27. Penulisankatayangdapatbermaknaganda
adalah...
1. Tigakarungberas
2. Banmobilbaru
3. Tigapuluhduaperlima
4. Duapuluhlimaribuan

28. Pemilihankatayangtepatuntukmengungkapkan
sesuatuhalagardirasakanlebihhalusterdapat
dalamkalimat..
1. Karenamelakukankorupsiakhirnyapak
Ablehdirumahkan.
2. SikapnyadinginketikamelihatPanjul.
3. Surtibekerjasebagaipramuniaga.
4. PakThukulmempunyaisifatpenjilat

29. Syaratparagrafyangbaikadalah
1. Kohessif
2. Padat
3. Koherensif
4. Singkatdanjelas

30. Artikonotatifmengamankanadalah..
1. Memenjarakan
2. Menahan
3. Menangkap
4. Menentramkan

BAHASAINGGRIS

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab 31 sampai


nomor45!

Text1
The protozoans, minute aquatic creatures,
each of which consist of a single Cell of protoplasm,
constituteaclassificationofthemostprimitiveforms
ofanimallife.Theverynameprotozoanindicatesthe
scientificunderstandingoftheanimals.Protomeans
firstor primitive, andzoa refers to animals. They are
fantastically diverse, but three major groups may be
identified on the basis of their motility. The
Mastigophora have one or more long tails that they
use to propel themselves forward. The Ciliata, which
use the same basic means for locomotion as the
Mastighopora,havealargenumberofshorttails.The
Sarcodina, which include amoebae, float or row
themselvesaboutontheircrustedbodies.
In addition to their form of movement,
several other features discriminate among the three
groups of protozoans. For example, at least two
nuclei per cell have been identified in the Ciliata,
usually a large nucleus that regulates growth but
decomposes during reproduction, and a smaller one
thatcontainsthegeneticcodenecessarytogenerate
thelargenucleus.
Chlorophyll, which is green substance
encounteredinplants,isfoundinthebodiesofsome
protozoans. Enabling them to make some of their
ownfoodfromwaterandcarbondioxide.Protozoans
arenotconsideredplantsbutanimals,becauseunlike
pigmented plants to which some protozoans are
otherwisealmostidentical,theydonotliveonsimple
organiccompounds.Theircelldemonstratesallofthe
major characteristics of the cells of higher animals,
suchaseating,breathing,andreproducing.
Many species of protozoans collect into
colonies, physically connected to one another and
responding uniformly to outside stimulate. Current
research into this phenomenon along with
investigationscarriedoutwithadvancedmicroscopes
may necessitate a redefinition of what constitutes
protozoans, even calling into question the basic
premise that they have only one cell. Nevertheless,
with the current data available, almost 40.000
species of protozoans have been identified. No
doubt, as technology improves methods of
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

observation, better models of classification of these


simplesinglescellswillbeproposed.

31. With what topic is the passage primarily


concerned?
A. ColoniesofProtozoans
B. Mastigophora
C. MotilityinProtozoans
D. CharacteristicofProtozoans
E. AsingleCellofprotoplasm

32. Whatisprotoplasm?
A. Aclassofprotozoans
B. The substance that forms the cell of a
protozoan
C. A primitive animal similar to a
protozoan
D. An Animal that developed from a
protozoan
E. Aprotozoalikeanimal

33. What does the author mean by the statement


They are fantastically diverse, but three major
groups may be identified on the basis of the
motility?
A. The three major groups are unique in
thattheyallmoveinthesamemanner.
B. Everything we know about the
protozoans is tied into their manner of
movement.
C. The manner of movement is critical
when classifying the three major
groupsofprotozoa.
D. Mobility in the protozoans is
insignificant.
E. There are three major group of
protozoasareidentified

34. What is the purpose of the large nucleus in the


Cilliata?
A. Itgeneratestheothernucleus
B. It contains the genetic code for the
smallnucleus
C. Ithindertheprotozoasgrowth
D. Itregulatesgrowth
E. Itproduceitself

35. Whyareprotozoansclassifiedasanimals?
A. Theonlyhaveonecell
B. They do not live on simple organic
compounds.
C. Theycollectincolonies.
D. They respond uniformly to outside
stimulate.
E. Theymayhavemorethanonecell.

Text2
Human memory, formerly believed to be
rather inefficient, is really much more sophisticated
than that of a computer. Researchers approaching
theproblemfromavarietyofpointsofviewhaveall
concluded that there is a great deal more stored in
our minds than has been generally supposed. Dr.
Wilder Penfield, a Canadian neurosurgeon, proved
that by stimulating their brains electrically, he could
elicitthetotalrecallofcomplexeventsinhissubjects
lives. Even dreams and other minor events
supposedly forgotten for many years suddenly
emergedindetail.
Thememorytraceisthetermforwhatever
forms the internal representation of the specific
information about the event stored in the memory.
Assumedtohavebeenmadebystructuralchangesin
the brain, the memory trace is not subject to direct
observation but israther a theoretical construct that
is used to speculate about how information
presented at particular time can cause performance
atalatertime.Mosttheoriesincludethestrengthof
the memory trace as a variable in the degree of
learning, retention, and retrieval possible for a
memory.Onetheoryisthatthefantasticcapacityfor
storage in the brain is the result of an almost
unlimited combination of interconnections between
brain cells, stimulated by patterns of activity.
Repeated references to the same information
supportrecall.Or,tosaythatanotherway,improved
performance is the result of strengthening the
chemicalbondsinthememory.
Physicologists generally devide memory
into at least two types, shortterm and longterm
memory, which combine to form working memory.
Shortterm memory contains what we are actively
focusing on at any particular time, but items are not
retained longer than twenty or thirty seconds
without verbal rehearsal. We use shortterm when
we look up a telephone number and repeat it to
ourselves until we can place the call. On the other
hand, longterm memory can store facts, concepts,
and experiences after we stop thinking about them.
All conscious processing of information, as in
problem solving for example, involves both short
termandlongtermmemory.Aswerepeat,rehearse,
and recycle information, the memory trace is
strengthened, allowing that information to move
fromshorttermmemorytolongtermmemory.

36. Which of the following is the main topic of the


passage?
A. WilderPenfield
B. Neurosurgery
C. Humanmemory
D. Chemicalreactions
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

E. Humanmemoryresearchers
37. How did Penfield stimulate dreams and other
minoreventsfromthepast?
A. Bysurgery
B. Byelectronicalstimulation
C. Byrepetition
D. Byrepletion
E. Bychemicalstimulation

38. According to the passage, the capacity for


storageinthebrain.
A. Canbeapproachedbytheresearchers
B. Can be understood by examining the
physiologyofthebrain
C. Isstimulatedbypatternsofactivity
D. Has a limited combination of
relationships.
E. Isnotinfluencedbyrepetition

39. All of the following are true of a memory trace


EXCEPTthat....
A. It is probably made by structural
changesinthebrain
B. It is able to be observed directly by
investigators.
C. Itisatheoreticalconstructthatweuse
toformhypotheses.
D. is the term for whatever forms the
internal representation of the specific
information about the event stored in
thememory
E. It is related to the degree of recall
supportedbyrepetition.

40. With which of the following statements would


theauthormostlikelyagree?
A. The mind has a much greater capacity
for memory than was previously
believed
B. Thephysicalbasisformemoryisclear
C. Differentpointofviewarevaluable
D. Humanmemoryisinefficient
E. Themorerehearsalwehavethebetter
ourmemorywillbe

Text3
The influenza virus is a single molecule
composed of millions of individual atoms. Although
bacteria can be considered a type of plant, secreting
poisonous substances into the body of the organism
theyattack,viruses,liketheinfluenzavirus,areliving
organisms themselves. We may consider them
regular chemical molecules since they have strictly
defined atomic structure: but on the other, we must
also consider them as beingalive since they are able
tomultiplyinunlimitedquantities.
An attack brought on by the presence of
theinfluenzavirusinthebodyproducesatemporary
immunity, but, unfortunately, the protection is
against only the type of virus that caused the
influenza. Because the disease can be produced by
anyoneofthreetypes,referredtoasA,B,orC,and
many varieties within each type, immunity to one
virus will not prevent infection by other types or
strains. Protection from the influenza virus is also
complicated by the fact that immunity to a specific
virus persists for less than a year. Finally, because a
virus may periodically change characteristics, the
problem of mutation makes it difficult to carry out a
successfulimmunizationprogram.Vaccinesareoften
ineffectiveagainstnewlyevolvingstrains.
Approximately, every ten years, worldwide
epidemics of influenza called pandemics occur.
Though to be caused by new strains of typeA virus,
thesepandemicviruseshavespreadrapidly,infecting
millionsofpeople.
Vaccineshavebeendevelopedthathavebeen
fund to be 70 to 90 percent effective for at least six
months against either A or B types of the influenza
virus, and a genetically engineered livevirus vaccine
is under development. Currently, the United States
Public Health Service recommends annual
vaccination only for those at greatest risk of
complications from influenza, including pregnant
women and the elderly. Nevertheless, many other
members of the general population request and
receive flu shots every year, and even more are
immunizedduringepidemicorpandemiccycles.

41. Whichofthefollowingisthemaintopicofthe
passage?
A. Theinfluenzavirus
B. Immunitytodisease
C. Bacteria
D. Chemicalmolecules
E. Infectiousdisease

42. Theatomicstructureofviruses
A. Isvariable
B. Isrough
C. Isstrictlydefined
D. Cannotbeanalyzedchemically
E. Ismorecomplexthanthatofbacteria

43. Why does the author say that viruses are


alive?
A. Theyhaveacomplexatomicstructure
B. Theymove
C. Theymultiply
D. Theyneedwarmthandlight.
E. Theytransferthedisease

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

44. According to the passage, how does the body


reacttotheinfluenzavirus?
A. It prevents further infection to other
typesandstrainsofthevirus.
B. It produces immunity to the type and
strainofvirusthatinvadedit.
C. It becomes immune to types A, B, and C
viruses, but not to various strains within
thetypes.
D. After a temporary immunity, it becomes
even more susceptible to the type and
strainthatcausedtheinfluenza.
E. Itsuffersinfectiousdisease

45. The passage discusses all of the following as


characteristicsofpandemicsEXCEPT....
A. Theyspreadveryquickly
B. TheyarecausedbytypeAvirus
C. Theyareregionaloutbreaks
D. Theyoccuronceeverytenyears
E. Theyareinfectious

1. A
2. E
3. D
4. C
5. B
6. D
7. E
8. B
9. D
10. A
11. B
12. C
13. B
14. D
15. B
16. D
17. B
18. E
19. A
20. B
21. C
22. A
23. D
24. A
25. C
26. C
27. E
28. B
29. B
30. A
31. D
32. B
33. C
34. C
35. B
36. C
37. E
38. A
39. B
40. A
41. A
42. D
43. C
44. B
45. E

KUNCIJAWABANPREDIKSI1
TESKEMAMPUAN DASAR UMUM
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com


BIDANGILMU :MATEMATIKA,FISIKA,KIMIA,DANBIOLOGI
WAKTU :90MENIT
JUMLAHSOAL :60

Keterangan :MATEMATIKAnomor1sampaidengannomor15
FISIKAnomor16sampaidengannomor30
KIMIAnomor31sampaidengannomor45
BIOLOGInomor46sampaidengannomor60

MATEMATIKA IPA

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor


1sampaidengannomor15!

1. Salahsatuakarpersamaan
( )
2
5 8 0 ax a x + + =
adalahduakaliakaryanglainnya.Apabilapdan
qadalahnilaiyangcocokuntuka,makap.q=...
A. 26 D.13
B. 25 E.10
C. 20

2. Himpunanpenyelesaiandari:
( ) ( )
2
2
2
6 2 3 17 0 x x x = adalah...
A. {1} D.{1,1,5,7}
B. {1,1} E.{5,1,1,5}
C. {1,1,5}

3. Diketahuifungsikuadrat:f(x)=x
2
+(a+3)x+b
dengan f(1) = 6 dan f(x
1
) = f(x
2
). Jika
x
1
(1+x
2
)+x
2
(1+x
1
)<1maka...
A. a<6 D.a<6
B. a>6 E.a>6
C. a>0

4. Himpunanpenyelesaiandaripertidaksamaan:
2 7
1
1
x
x
+
>

adalah...
A. x8atau2x<1
B. x8atau2x<1ataux>1
C. x<8ataux>1
D. 8<x<2
E. x8ataux2
5. untuk x < 2 dan
2
4 4 5 x x + < , maka nilai x
yang memenuhi sistem pertidaksamaan
tersebutadalah...
A. 3<x<2
B. 2<x<3
C. x<3ataux>2
D. x<2ataux>3
E. x<2

6. pada suatu kubus ABCD.EFGH dengan panjang


rusuk 10 cm. Jika P terletak pada garis AB
dengan AP : PB = 3 : 2, maka cosinus sudut
antaragarisDPdenganCEadalah...
A.
3
10
D.
3
87

B.
3
10
E.
4
7

C.
1
10
10

7. Prisma siku siku ABCD.EFGH memiki panjang


AB = AD = 3 cm, dan AE = 6 cm. Jarak titik F ke
bidangACHadalah...
A. 2 3 D.5
B. 4 3 E.4
C. 2 6

8. DiketahuikubusABCD.EFGHdengantitikPpada
diagonal AG sehingga AP : PG = 1 : 4. Jika
panjang rusuk kubus 15 cm, jarak P ke bidang
BDGadalah...
A. 4 3 D. 2 6
B. 4 6 E.2
C. 2 3
PRESIKSI 1 TKD SAINTEK
SBMPTN 2013
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

9. Nilaisin10
0
.Sin50
0
.Sin70
0
adalah...
A.
3
4
D.
3
32

B.
1
8
E.
3
64

C.
3
16

10. DiketahuisegitigaABCsikusikudiCdansinA
+ cos B =
7
4
, dan cos A + sin B =
1
4
, maka nilai
sin(A+B)adalah...
A.
21
6
D.
1
6

B.
7
21
E.
3
4

C.
3
2

11. Jika a dan b adalah penyelesaian dari


persamaan :
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2
log log 7 1 log log log 3 x x x + + = +
,makaa.b=....
A. 14 D.5
B. 5 E.14
C. 0
12. Nilai minimum dari : 3 cos 5x + 4 sin 5x
adalah...
A. 5 D.4
B. 4 E.5
C. 2

13. Nilaimaksimumfungsi:
( )
( ) ( ) 3 sin 1 4cos 1 3
k
f x
x x
=
+
adalah10,
makanilaik5=...
A. 30 D.20
B. 25 E.25
C. 20

14. Jikax
2
+y
2
mx+6y+36=0menyinggung
sumbuxdanm>0,makanilaimadalah...
A. 12 D.8
B. 14 E.6
C. 16

15. Jika ( )
3
3
log
1 2 log
x
f x
x
=

,makanilai
( )
3
... f x f
x
| |
+ =
|
\ .

A. 9 C.4 E.2
B. 6 E.1

FISIKA

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor


16sampaidengannomor23!

16. Dalam sebuah bejana yang massanya diabaikan


terdapat a gram air 33
0
C dicampur dengan b
grames4
0
C.Setelahdiadukternyata20%es
belummelebur.Jikatitiklebures0
0
Cdankalor
jenis es 0,5 kal/g
0
C ,kalor lebur es 80 kal/g,
makaperbandinganadanbadalah....
A. 1:4
B. 1:2
C. 1:1
D. 2:1
E. 40:172

17. Sebuah lubang besar berada pada jarak 25 m


didepan sebuah kendaraan bermassa 500 kg
yang sedang bergerak dengan kecepatan
sedang. Agar tepat berhenti sebelum masuk
lubang, maka kendaraan tersebut harus direm
dengan gaya sebesar 4000 N, kecepatan mula
mulakendaraan...m/s.
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 40

18. PerhatikanrangkaianR
1
=5ohmR
2
=3ohm,RL
1
=
2 ohm R
3
=RL
2
=10 ohm dan potensial battery 30
V, maka perbandingan daya lampu L
1
dan L
2

adalah....

A. 1:2
B. 2:1
C. 1:1
D. 4:5
E. 2:5

19. Sebuahbendayangmassanya5kgmulamula
bergerak dengan kecepatan 4 m/s.,
kemudiandiberigayaF.Setelahbergerak5
meter kecepatannya menjadi 6 m/s. Gaya F
tersebutbesarnya.
A. 10N
R
1

R
2
L
1

R
3
L
2

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

200g
30cm
50cm
B. 15N
C. 20N
D. 24N
E. 30N

20. Di bawah adalah ayunan bandul sederhana.


Hasil bagi besar gaya yang mempengaruhi
ayunan dengan berat benda adalah . (g = 10
/s
2
)
A. 0,6
B. 0,8
C. 6,0
D. 16
E. 20

21. Alursinardibawahmenampilkanseberkassinar
cahaya melalui suatu zat cair ke udara (indeks
bias udara=1). Indeks bias zat cair tersebut
sekitar.
A. 1,8
B. 1,6
C. 1,4
D. 1,2
E. 0,8

22. Balokbermassa2kgmulamuladiamdilepaskan
dari puncak bidang lengkung berbentuk
seperempat lingkaran dengan jarijari R. Balok
meluncur pada bidang datar dan berhenti di B
yang berjarak 2R m dari titik awal bidang datar
A.Jikabidanglengkungtersebutlicinsedangkan
AB kasar, maka besar gaya geseknya adalah ....
N.
A. 0,2
B. 0,5
C. 1,2
D. 10
E. 12

23. Padaperistiwaionisasispektrumpancaranatom
hidrogen, rasio antara panjang gelombang
untuk absorbsi cahaya deret Lyman terhadap
deretBalmeradalah
A. 1:2
B. 1:3
C. 1:4
D. 4:1
E. 3:1

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor


24dannomor28!

24. Peristiwa efek foto listrik tidak akan terjadi jika


panjanggelombangsinaryangdatanglebihkecil
daripadapanjanggelombangambangbahan.
SEBAB
Syarat terjadinya efek foto listrik jika cahaya
yang datang memiliki energy yang melebihi
fungsikerjabahan.

25. Hambatan suatu penghantar dipengaruhi


besarnyategangandankuataruslistrik.
SEBAB
Semakin besar kuat arus yang mengalir
hambatansemakinkecil.

26. Kalorjenissebuahlogamtidakdipengaruhioleh
kalor yang diterima maupun perubahan
suhunya.
SEBAB
Pada perubahan wujud zat suhunya tidak naik
sehinggatidakmemerlukankalor.

27. Pada peristiwa pemantulan sempurna


perbandingan indeks bias medium sinar datang
dengan medium sinar bias selalu lebih besar
darisatu.
SEBAB
Pemantulan sempurna terjadi jika sinar datang
dari medium rapat menuju medium yang
renggang.

28. Angin siklon terjadi jika tekanan udara terjadi


perbedaan yang cukup tinggi antara suatu
tempatdengantempatlain.
SEBAB
Angin laut terjadi karena daratan lebih cepat
panasdaripadalautan.

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor


29dan30!

29. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara


jarak yang ditempuh (x) dan waktu (t), untuk
sebuah benda yang bergerak dalam suatu garis
lurus.

45
60
udara
Zat cair
R
A2RB
X(cm)
4
05t(s)
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

Darigrafikituterlihatbahwa:
(1) Kecepatanbenda4/5cm/s
(2) Percepatanbendasamadengannol
(3) Dalam selang waktu 2,5 sekon, benda
menempuhjarak2cm
(4) Kecepatan benda pada saat t = 4 sekon
adalah4/5cm/s

30. Frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh


seorangpendengarakanterdengar:
(1) Bertambah, jika sumber dan pendengar
bergerak searah dengan pendengar di
depan, dan kelajuan sumber lebih besar
daripadakelajuanpendengar
(2) Bertambah, jika sumber diam dan
pendengarmendekatisumber
(3) Berkurang, jika pendengar diam dan
sumberbunyimenjauhipendengar
(4) Tetap, jika sumber bunyi dan pendengar
diam tetapi medium bergerak relatif
menujupendengar

KIMIA

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor


1sampaidengannomor10!

31. Diketahui bahwa ion X

dengan konfigurasi
elektronsebagaiberikut.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
3d
10
4p
6
dalam tabel periodik unsur X terletak pada
golongandanperiode
A. IA/4 D.VIIA/4
B. IIA/3 E.VIA/3
C. IIIA/4

32. Jika 6 L gas metana dan propana dibakar


sempurna dengan 18 L gas oksigen. Pada T(0
o
)
danP(1atm),volumegasmetana
A. 3L D.4L
B. 2L E.1L
C. 6L

33. Rumus empiris C


x
H
y
pada suhu dan tekanan yang
sama bila 50 ml gas tersebut dibakar dengan 250
mlO
2
menghasilkan150mlCO
2
dansejumlahuap
airadalah
A. C
3
H
8
D.C
3
H
6

B. C
2
H
6
E.C
3
H
4

C. CH
4

34. Jika:
Mg+H
2
O MgO+H
2
O AH=akj
H
2
+1/2O
2
H
2
O AH=bkj
2Mg+O
2
2MgO AH=ckj
Maka AH pembentukan magnesium oksida
adalah
A. 2a=c2b D.a+b=c
B. 2c=a+2b E.2b=2c+a
C. a=c+b

35. PadareaksiA+B Cdiperolehdata:


Konsentrasiawal Waktu(s)
| | A M | | B M
2.10
3
4.10
3
24.10
7
2.10
3
8.10
3
12.10
7
4.10
3
4.10
3
6.10
7
Makapersamaanlajureaksinyaadalah
A. v=k(A)
2
(B)
2
D.v=k(A)(B)
B. v=k(A) E.v=k(A)(B)
2

C. v=k(A)
2
(B)

36. Campuran x ml larutan asam asetat 0,1 M (Ka =


10
5
) dan y ml CH
3
COONa 0,2 M membentuk
larutan buffer dengan pH = 5, perbandingan x : y
adalah
A. 1:2 D.2:3
B. 2:1 E.4:1
C. 1:1
37. Asam konjugasi dan basa konjugasi dari HCO
3

yangbersifatamfotiradalah
A. CO
3
2
danH
2
CO
3

B. H
2
CO
3
danH
2
O
C. H
2
OdanCO
2

D. H
2
CO
3
danCO
3
2

E. H
2
CO
3
danOH

38. Jikamolalitaslarutanurea(CO(NH
2
)
2
)=2m,fraksi
molureaadalah
A. 0,035 D.0,700
B. 0,0035 E.0,350
C. 0,070

39. Urutankekuatanasamhalidaberikutadalah
A. HF>HCl>HBr>HI
B. HCl>HF>HBr>HI
C. HI>HBr>HCl>HF
D. HI>HF>HCl>HBr
E. HBr>HI>HCl>HF

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

40. Tiga logam Y, Y, Z dapat membentuk ion positif


X
2+
,Y
2+
danZ
2+

Jikadiketahui:
X
2+
(aq)
+Z
(s)
tidakterjadireaksi
2Z
2+
(aq)
+Y
(s)
Y
2+
(aq)
+2Z
(s)
Y
2+
(aq)
+X
(s)
Y
(s)
+X
2+
(aq)
Urutan ketiga logam di atas sesuai dengan
potensialelektrodeyangmeningkatadalah
A. X,Z,Y D.Z,X,Y
B. X,Y,Z E.Y,X,Z
C. Z,Y,X

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor


11dan12!

41. Reaksi sintesis alkohol sekunder menjadi keton


merupakanreaksioksidasi
SEBAB
Reaksi oksidasi terhadap senyawa organik adalah
reaksi yang disertai pengurangan jumlah atom
hidrogendanpenambahanjumlahatomoksigen

42. Terdapat 4 mol elektron yang tidak berpasangan


dalamatomFe(nomoratom=26)
SEBAB
AtomFememiliki4buahelektronpadaorbital3d

GunakanPETUNJUKCuntukmenjawabsoalnomor
13sampaidengannomor15!

43. Diantara reaksi berikut yang bukan merupakan


reaksiredoksadalah
1. Zn
(s)
+Sn
2+
(aq)

Zn
2+
(aq)
+Sn

(s)

2. 2CrO
4
2
(aq)
+2H
+
(aq)
Cr
2
O
7
2
(aq)
+H
2
O
3. Mg
(s)
+2H
+
(aq)

Mg
2+
(aq)+
H
2(g)

4. Ca(OH)
2(aq)
+CO
2(g)
CaCO
3(s)
+H
2
O
(l)

44. PernyataanyangbenarmengenaiunsurXdengan
nomoratom=17adalah
1. Termasukgolonganalkali
2. Terletakpadaperiode3
3. Mempunyaikeelektonegatifankecil
4. Konfigurasi elektron kulit terluarnya adalah
3s
2
3p
5

45. Yangtermasukpolimersintetisadalah
1. PlastikPET 3.Teflon
2. Kanji 4.Protein

BIOLOGI

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor


46sampaidengannomor55!

46. Anggota kingdom yang dimiliki oleh domain


Eukariotaadalah....
A. Plantae,Fungi,Monera,ProtistadanAnimalia
B. Plantae,Fungi,ProtistadanAnimalia
C. Plantae,Fungi,MoneradanAnimalia
D. Plantae,FungidanAnimalia
E. PlantaedanAnimalia

47. Generasi sporofit pada tumbuhan lumut adalah


generasiyangmenghasilkan:
A. Protonema
B. Protalium
C. Arkegonium
D. TumbuhanLumut
E. sporogonium

48. Vaksinasi umumnya memiliki jangka waktu


tertentu sehingga pemberiannya harus diulang
kembalisetelahbeberapalama.Halinidilakukan
karena....
A. Jumlah zat anti dalam tubuh tetap, tetapi
imunitasmenurun
B. Jumlah zat anti dalam tubuh bertambah
banyak,tetapiimunitasberkurang
C. Jumlah zat anti dalam tubuh semakin
berkurang, sehingga imunitas tubuh juga
menurun
D. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh
makinlamamakintidakberfungsi
E. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh
berubahfungsi

49. Pernikahan antara wanita dan lakilaki keduanya


berpenglihatan normal menghasilkan seorang
anak lakilaki buta warna dan dua anak
perempuanberpenglihatannormal.Darikasusini
dapatdiketahuibahwa....
A. Ibuadalahhomozigotdominan
B. Ibuadalahhomozigotresesif
C. Ibuadalahcarrier
D. Ayahadalahcarrier
E. Ayahadalahhomozigotdominan

50. Adanyalingkarantahunpadapohondisebabkan
oleh....
A. Aktivitasfelogendikorteks
B. Kelanjutanaktivitasdaritunas
C. Pembelahanaktifselselxylemyanghidup
D. Penambahanligninpadaxylemsekunder
E. Adanyajaringanmeristemdiantarajaringan
pembuluh

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

51. Salahsatufaktoryangmempengaruhikerjaenzim
katalase adalah pH. Grafik yang benar untuk
menggambarkan hubungan aktivitas enzim
katalase dan pH, dimana sumbu X menunjukkan
pH dan sumbu Y menunjukkan kecepatan reaksi
adalah....
A.

B.

C.

D.

E.

52. Perhatikan tabel hubungan suhu dengan


kecepatanpembelahanselpadajenisakarkacang
dalamsatuanmenitberikutini!
No. Fase 20
o
C 30
o
C
1 Interfase 1356 870
2 Profase 126 54
3 Metafase 24 14
4 Anafase 5 3
5 Telofase 22 11
Jumlah 1533 952
Dari tabel di atas dapat diambil beberapa
kesimpulan,kecuali....
A. Suhuberpengaruhpadakecepatanmitosis
B. Suhuberpengaruhpadakecepatanmeiosis
C. Kenaikan suhu 10
o
C menyebabkan
kecepatanmenjadi2kalilebihcepat
D. Faseyanglamaadalahinterfase
E. Kecepatanmasingmasingfeseberbeda

53. Salah satu fungsi DNA adalah menyusun protein.


Sintesis protein ini terjadi di dalam Ribosom.
Mekanismesintesisproteininiberturutturutdari
asam nukleat DNA dan RNA dapat dinyatakan
sebagaiberikut....
A. DNARNAtransferRNAduta
B. RNAdutaDNARNAtransfer
C. DNARNAdutaRNAtransfer
D. RNAtransferRNAdutaDNA
E. RNAdutaRNAtransferDNA

54. Populasimanusiayangberlebihandisuatuhabitat
dapat mengganggu keseimbangan sumber daya
alamsebab....
A. Perubahan lingkungan selalu mempengaruhi
manusia
B. Mutu lingkungan berbanding terbalik
dengankebutuhanmanusia
C. Derajat kebutuhan manusia berbanding
lurusdenganmutulingkungan
D. Perubahan lingkungan oleh manusia selalu
akanmeningkatkantarafhidup
E. Manusia selalu akan berusaha mengubah
lingkunganhidupnya.

55. Persamaan antara Bakteri dengan Cyanophyceae


adalah....
A. Membentukhifa
B. Intitidakmempunyaidinding
C. Mengandungfikosianin
D. Hidupberkoloni
E. Hidupautotrof

GunakanPETUNJUKBuntukmenjawabsoalnomor
56dannomor57!

56. Menurut teori evolusi organik, asalusul


kehidupanbermuladarilautan
SEBAB
Banyakhewantingkatrendahselainmempunyai
habitat akuatik, cairan tubuhnya mengandung
NaCl.

57. Unsurunsur yang menyusun tubuh tumbuhan


dapat diketahui dari hasil percobaan yang
dilakukanolehSachs.
SEBAB
Sachs yang mulamula melakukan penanaman
Hydrillaverticillatadidalamair.

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor


58sampaidengannomor60!

58. Fase yang hidup pada inang sementara dari


Fasciolahepaticaadalah....
(1) Mirasidium
(2) Sporokis
(3) Serkaria
(4) Redia

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

59. Bioteknologi berikut yang dapat digunakan


untukmengubahsifatmakhlukhidup,adalah...
(1) RekombinasiDNA
(2) Penggunaanplasmid
(3) Fusisel
(4) Transplantasiinti

60. Pada umumnya orang mengatakan bahwa


vaksin adalah bakteri yang dilemahkan dan
untuk mendapatkannya dilakukan dengan
mengadakan mutasi buatan. Prinsip yang
digunakandalammutasibuatanadalah....
1. Mutasidapatmengubahspesiesbakteri
2. Mutasi buatan mempertinggi daya tahan
tubuh
3. Mutasi menghasilkan varietas baru yang
lebihkecil
4. Mutasidapatmenurunkanvirulensibakteri
atau menghasilkan varietas yang
virulensinyarendah.

PAKET1
1. B
2. C
3. E
4. B
5. A
6. D
7. E
8. A
9. B
10. A
11. A
12. E
13. B
14. E
15. E
16. D
17. A
18. D
19. A
20. A
21. C
22. D
23. C
24. D
25. E
26. C
27. A
28. B
29. E
30. A
31. D
32. D
33. A
34. A
35. D
36. E
37. D
38. A
39. C
40. B
41. A
42. C
43. C
44. C
45. B
46.B
47.E
48.C
49.C
50.E
51.D
52.B
53.C
54.B
55.B
56.E
57.C
58.C
59.A
60.D

KUNCIJAWABANTKD SAINTEKSBMPTN2013
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com