Anda di halaman 1dari 4

Idzaa waqa'ati lwaaqi'at

[56:1] Apabila terjadi hari kiamat,


Laysa liwaq'atihaa kaadziba


[56:2] tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.

Khaafidhatun raafi'a
[56:3] (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan
meninggikan (golongan yang lain),

Idzaa rujjati l-ardhu rajjaa


[56:4] apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,

Wabussati ljibaalu bassaa


[56:5] dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,

Fakaanat habaa-an munbatstsaa


[56:6] maka jadilah ia debu yang beterbangan,

Wakuntum azwaajan tsalaatsa


[56:7] dan kamu menjadi tiga golongan.

Fa-ash-haabu lmaymanati maa ash-haabu lmaymanat


[56:8] Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan
itu.

Wa-ash-haabu lmasy-amati maa ash-haabu lmasy-amat


[56:9] Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

Wassaabiquuna ssaabiquun
[56:10] Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,

Ulaa-ika lmuqarrabuun
[56:11] Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.

Fii jannaati nna'iim


[56:12] Berada dalam jannah kenikmatan.

Tsullatun mina l-awwaliin


[56:13] Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

Waqaliilun mina l-aakhiriinaa


[56:14] dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian

'alaa sururin mawdhuuna


[56:15] Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan
permata,

Muttaki-iina 'alayhaa mutaqaabiliin


[56:16] seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.

Yathuufu 'alayhim wildaanun mukhalladuun


[56:17] Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap
muda,

Bi-akwaabin wa-abaariiqa waka/sin min ma'iin


[56:18] dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang
diambil dari air yang mengalir,

Laa yushadda'uuna 'anhaa walaa yunzifuun


[56:19] mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

Wafaakihatin mimmaa yatakhayyaruun


[56:20] dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,

Walahmi thayrin mimmaa yasytahuun


[56:21] dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.

Wahuurun 'iin
[56:22] Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
[56:22] And pure, beautiful ones,

Ka-amtsaalillu/lui lmaknuun
[56:23] laksana mutiara yang tersimpan baik.

Jazaa-an bimaa kaanuu ya'maluun


[56:24] Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Laa yasma'uuna fiihaa laghwan walaa ta/tsiimaa


[56:25] Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang
sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,

Illaa qiilan salaaman salaamaa


[56:26] akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Wa-ash-haabu lyamiini maa ash-haabu lyamiin


[56:27] Dan golongan kanan, alangkah bagianya golongan
kanan itu.

Fii sidrin makhdhuud


[56:28] Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,

Wathalhin mandhuud
[56:29] dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

Wazhillin mamduud
[56:30] dan naungan yang terbentang luas,

Wamaa-in maskuub
[56:31] dan air yang tercurah,

Wafaakihatin katsiira
[56:32] dan buah-buahan yang banyak,

Laa maqthuu'atin walaa mamnuu'a


[56:33] yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang
mengambilnya.

Wafurusyin marfuu'a
[56:34] dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Innaa ansya/naahunna insyaa


[56:35] Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-
bidadari) dengan langsung

Faja'alnaahunna abkaaraa
[56:36] dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.

'uruban atraabaa
[56:37] penuh cinta lagi sebaya umurnya.

Li-ash-haabi lyamiin
[56:38] (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,

Tsullatun mina l-awwaliin


[56:39] (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang
terdahulu.

Watsullatun mina l-aakhiriin


[56:40] dan segolongan besar pula dari orang-orang yang
kemudian.


Wa-ash-haabu sysyimaali maa ash-haabu sysyimaal
[56:41] Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?

Fii samuumin wahamiim


[56:42] Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas
yang mendidih,

Wazhillin min yahmuum


[56:43] dan dalam naungan asap yang hitam.

Laa baaridin walaa kariim


[56:44] Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Innahum kaanuu qabla dzaalika mutrafiin


[56:45] Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.

Wakaanuu yushirruuna 'alaa lhintsi l'azhiim


[56:46] Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.

Wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turaaban


wa'izhaaman a-innaa lamab'uutsuun
[56:47] Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila kami mati
dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya
kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?,

Awa aabaaunaa l-awwaluun


[56:48] apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?"

Qul inna l-awwaliina wal-aakhiriin


[56:49] Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu
dan orang-orang yang terkemudian,

Lamajmuu'uuna ilaa miiqaati yawmin ma'luum


[56:50] banar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada
hari yang dikenal.

Tsumma innakum ayyuhaa dhdhaalluuna lmukadzdzibuun


[56:51] Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang
sesat lagi mendustakan,

Laaakiluuna min syajarin min zaqquum


[56:52] benar-benar akan memakan pohon zaqqum,

Famaali-uuna minhaa lbuthuun


[56:53] dan akan memenuhi perutmu denganya.

Fasyaaribuuna 'alayhi mina lhamiim


[56:54] Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

Fasyaaribuuna syurba lhiim


[56:55] Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus
minum.


Haadzaa nuzuluhum yawma ddiin
[56:56] Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".

Nahnu khalaqnaakum falawlaa tushaddiquun


[56:57] Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu
tidak membenarkan?

Afara-aytum maa tumnuun


[56:58] Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu
pancarkan.

A-antum takhluquunahu am nahnu lkhaaliquun


[56:59] Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang
menciptakannya?

Nahnu qaddarnaa baynakumu lmawta wamaa nahnu


bimasbuuqiin
[56:60] Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan
Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,

'alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa


ta'lamuun
[56:61] untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang
seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di
akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Walaqad 'alimtumu nnasy-ata l-uulaa falawlaa tadzakkaruun


[56:62] Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan
yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil
pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?


Afara-aytum maa tahrutsuun
[56:63] Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.

A-antum tazra'uunahu am nahnu zzaari'uun


[56:64] Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang
menumbuhkannya?

Law nasyaau laja'alnaahu huthaaman fazhaltum tafakkahuun


[56:65] Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia
hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.

Innaa lamughramuun
[56:66] (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar
menderita kerugian",

Bal nahnu mahruumuun


[56:67] bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat
hasil apa-apa.

Afara-aytumu lmaa-alladzii tasyrabuun


[56:68] Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu
minum.

A-antum anzaltumuuhu mina lmuzni am nahnu lmunziluun


[56:69] Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang
menurunkannya?

Law nasyaau ja'alnaahu ujaajan falawlaa tasykuruun


[56:70] Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin,
maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Afara-aytumu nnaarallatii tuuruun


[56:71] Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu
nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).

A-antum ansya/tum syajaratahaa am nahnu lmunsyi-uun


[56:72] Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang
menjadikannya?

Nahnu ja'alnaahaa tadzkiratan wamataa'an lilmuqwiin


[56:73] Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang
berguna bagi musafir di padang pasir.

Fasabbih bismi rabbika l'azhiim


[56:74] Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu
Yang Maha Besar.

Falaa uqsimu bimawaaqi'i nnujuum


[56:75] Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-
bagian Al-Quran.

Wa-innahu laqasamun law ta'lamuuna 'azhiim


[56:76] Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar
kalau kamu mengetahui.

Innahu laqur-aanun kariim


[56:77] Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat
mulia,

Fii kitaabin maknuun


[56:78] pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),

Laa yamassuhu illaa lmuthahharuun


[56:79] tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Tanziilun min rabbi l'aalamiin


[56:80] Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.

Afabihaadzaa lhadiitsi antum mudhinuun


[56:81] Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran
ini?

Wataj'aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun


[56:82] kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan
mendustakan Allah.

Falawlaa idzaa balaghati lhulquum


[56:83] Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,

Wa-antum hiina-idzin tanzhuruunaa


[56:84] padahal kamu ketika itu melihat,

Wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun


[56:85] dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi
kamu tidak melihat,

Falawlaa in kuntum ghayra madiiniin


[56:86] maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah) ?

Tarji'uunahaa in kuntum shaadiqiin


[56:87] Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada
tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Fa-ammaa in kaana mina lmuqarrabiin


[56:88] adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang
yang didekatkan (kepada Allah),

Farawhun warayhaanun wajannatu na'iim


[56:89] maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta
jannah kenikmatan.

Wa-ammaa in kaana min ash-haabi lyamiin


[56:90] Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

Fasalaamun laka min ash-haabi lyamiin


[56:91] maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari
golongan kanan.


Wa-ammaa in kaana mina lmukadzdzibiina dhdhaalliin
[56:92] Dan adapun jika dia termasuk golongan yang
mendustakan lagi sesat,
[56:92] And if he is one of the rejecters, the erring ones,

Fanuzulun min hamiim


[56:93] maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
[56:93] He shall have an entertainment of boiling water,

Watashliyatu jahiim
[56:94] dan dibakar di dalam jahanam.
[56:94] And burning in hell.

Inna haadzaa lahuwa haqqu lyaqiin


[56:95] Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu
keyakinan yang benar.
[56:95] Most surely this is a certain truth

Fasabbih bismi rabbika l'azhiim


[56:96] Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu
yang Maha Besar.
[56:96] Therefore glorify the name of your Lord, the Great.