Anda di halaman 1dari 4

Tugasan 1 (a) (5%)

Anda dikehendaki menganalisis satu kajian yang diperolehi dari jurnal dan menjelaskan jenis
dan reka bentuk penyelidikan yang dijalankan. Analisis hendaklah dilaksanakan dengan
terperinci merujuk kepada ciri-ciri reka bentuk penyelidikan yang digunakan. Dapatan
hendaklah di jelaskan dalam pembentangan semasa kuliah. Bahan pembentangan perlu
dihantar secara dalam talian sebelum pembentangan
Tugasan 1 (b) (5%)
1. Penyelidikan adalah satu proses inkuiri dan penyiasatan yang sistematik, ada
metodologi dan etika dalam membantu meyelesaikan masalah praktikal dan
meningkatkan pengetahuan.
i.

Bagaimanakah cara membina topik penyelidikan pendidikan yang

baik?
ii.

Apakah pertimbangan utama yang perlu penyelidik fikirkan apabila

memilih topik
penyelidikan?
iii.

Mengapa penyelidik melakukan modifikasi dan pemurnian topik yang

telah dipilih?.
iv.
v.
vi.
vii.

Apakah perbezaan topik kajian dan masalah kajian?


Apakah tujuan soalan kajian dan hipotesis?
Apakah persamaan dan perbezaan soalan kajian dan hipotesis?
Terangkan proses pembinaan cadangan penyelidikan pendidikan?

Tugasan 1 (c) (5%)


i.

Apakah maksud sumber data?

ii.

Mengapa sumber data berbeza mengikut jenis penyelididkan?

i.

Apakah tujuan analisis data dalam penyelidikan?

ii.

Mengapa analisis data kuantitatif dan data kualitatif berbeza?

iii.

Bagaimanakah cara menganalisis data kualitatif ?

iv.

Bagaimanakah cara menganalisis data kuantitatif ?

v.

Apakah perhubungan antara populasi, parameter-parameter,

sampel dan statistic?


vi.

Apakah perbezaan antara statistik deskriptif dan statistik

inferensi?
vii.

i.

TURUTAN

Apakah hubungan antara analisis data dan dapatan kajian?

PEMIKIRAN

KAJIAN (3%)
LANGKAH 1
Nyatakan masalah kajian
anda
Jawab (sekiranya ianya
berlaku/ tidak berlaku)
siapa
apa
dimana
bila
mengapa

Nyatakan
masalah

semula

DALAM

MEMBINA

PERNYATAAN

Siapa- Masalah memberi kesan


kepada siapa? (kumpulan
tertentu,
organisasi,
pelanggan,
pelajar,
sistem
dll).
Apa- Apakah batasan masalah
tersebut?
contoh :
organisasi,
aliran
kerja,
pelajar dll)
Apakah isunya?
Apakah impak isu?
Apakah
impak
yang
memberi
kesan
kepada
isu?
Apakah yang berlaku bila
kesan impak
tidak
diperbetulkan?
Apakah yang berlaku bila
masalah
tidak
diselesaikan?
Bila - Bilakah isu berlaku?
Bilakah
isu
perlu
diperbetulkan?
Dimana Dimanakah isu itu
berlaku? Hanya dalam
lokasi tertentu, proses tertentu,
produk
tertentu
dll).
LANGKAH
3
Mengapa-Mengapa
masalah

MASALAH
LANGKAH 2

Keadaan

diharapakan

Jawab (sekiranya
ianya
berlaku/ tidak berlaku)
siapa
apa
dimana
bila
mengapa
Nyatakan semula perkara
yang

diharapkan

dimasa

Nyatakan semula masalah dengan menggabungkan


keadaan semasa dengan keadaan yang diharapkan

Fokus kepada masalah utama


tidak mencadangkan penyelesaian
masalah
Pernyataan masalah akhir

Rajah 1 Carta aliran pemikiran pembinaan pernyataan masalah kajian


Pernyataan masalah yang baik dapat memberikan arah untuk meneruskan kajian.
Penyataan masalah seharusnya dapat menunjukkan fokus umum dan konteks
masalah dalam bidang pendidikan. Faktor-faktor utama harus dikenalpasti bersama
dengan kerangka kerja untuk melaporkan keputusan yang akan diperoehi. Oleh itu
pernyataan masalah kajian seharusnya ringkas dan dapat mengenalpasti faktorfaktor utama (pembolehubah-pembolehubah) dalam penyelidikan anda.
Anda dikehendaki menjawab soalan-soalan berikut:
i.

Nyatakan tajuk kajian bagi penyelidikan yang akan anda lakukan?

ii.

a.

Jelaskan jenis-jenis pembolehubah kajian?

b.

Kenalpasti dan nyatakan pembolehubah-pembolehubah kajian dalam

topik yang anda


iii.

nyatakan dalam (i) di atas?

Bina pernyataan masalah kajian anda

dengan menggunakan aliran

pemikiran dalam Rajah 1 diatas.


Individu (37 %)
Anda dikehendaki menghantar penulisan cadangan penyelidikan lengkap yang
menganfungi:
i.

Tajuk

ii.

Isi kandungan

iii.

Bab 1

iv.

bab 2

v.

Bab 3

vi.

Rujukan