Anda di halaman 1dari 14

MATERI 1

MATERI 2

KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

1.Pelantikan Abu Bakar


Abu Bakar adalah orang yang pernah menjadi
khalifah (pengganti) Nabi Shallallahu alaihi wa
sallam dalam mengimami kaum Muslimin pada saat
beliau sakit. Itulah ash-Shiddiq sahabat beliau yang
terbesar dan pendamping beliau di dalam gua, Abu
Bakar Rodhiyallahu anhu.Abu Bakar menjadi
Khalifah hanya dua tahun..

KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

Masa singkat Abu Bakar habis untuk menyelesaikan


persoalan dalam negeri terutama tantangan oleh sukusuku bangsa arab yang tidak mau tunduk lagi kepada
pemerintahan
madinah.
Abu
Bakar
mencurahkan
perhatiannya kepada golongan Murtab yang melanda
seluruh Jazirah Arab. Dengan Kegigihannya ,Beliau
berhasil memadamkan api kemurtapandalam waktu cepat
tidak sampai satu tahun.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

Ciri Khas
Masa Abu Bakar adalah masa peralihan yang
sungguh sulit dan rumit, yang bertalian dengan
kedua masa itu namun berbeda dari masa Rasul dan
khalifah lainnya.Bahkah,berbeda dari setiap masa
yang pernah dikenal orang dalam sejarah hukum
dan ketertibannya serta dalam sejarah agamaagama dan penyebarannya.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

2. Kesulitan Abu Bakar


Dalam masa transisi yang sangat kritis ini Abu
Bakar dihadapkan pada kesulitan-kcsulitan yang
begitu besar sehingga pada saat-saat permulaan
itu timbul kekhawatiran yang dirasakan oleh
seluruh umat.Abu Bakar di tentang oleh penduduk
Madinah.Mereka banyak yang murtad dan tidak
mau membayar zakar setelah Nabi wafat.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

3. Perang Ridah

Perang Ridah adalah perang yang berlangsung


ketika Abu bakar ingin menumpas kemurtadan
dan
kelompok
orang
yang
tidak
mau
membayar zakat.Abu bakar menunuju Khalid
Ibn Walid sebagai panglima perang ini.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

Perang Riddah itu tidak hanya melibatkan ratusan


orang dari pasukan Khalifah dan ratusan lagi dar
pihak lawan, bahkan di antaranya sampai puluhan
ribu dari masing-masing pihak yang terlibat langsung
dalam pertempuran yang cukup scngit itu. Ratusan
bahkan ribuan di antara kedua belah pihak terbunuh.

KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

4.Pengaruh Kemenangan Perang Riddah


Pengaruhnya
dalam
sejarah
Islam
cukup
menentukan. tidak karena kemenangan Abu Bakar
dalam Perang Riddah,penyerbuan ke Irak dan ke
Syam tentu tidak akan dimulai, dan pasukan
Muslimin
pun
tak
akan
berangkat
dengan
kemenangan memasuki kedua imperium besar itu,
Rumawi dan Persia, untuk kemudian digantikan
oleh kedaulatan Islam
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

Juga jika pasukan Abu Bakar bukan pihak yang


menang dalam perang itu, niscaya akibatnya akan
lebih parah lagi. Jalannya sejarah dunia pun akan
sangat berlainan Oleh karena itu, tidaklah berlebihan
ketika orang mengatakan, bahwa dengan posisinya
dalam menghadapi pihak Arab yang murtad disertai
kemenangannya dalam menghadapi mereka itu, Abu
Bakar telah mengubah arah sejarah dunia.Allah swt
jugalah yang telah melahirkan kebudayaan umat
manusia itu dalam bentuknya yang baru.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

Hal-Hal Penting Yang Dilakukan Abu Bakar Selama Menjadi


Khalifah
1. memberangkatkan pasukan Usamah.
2. memberangkatkan pasukan untuk memerangi orangorang yang murtad dan tidak mau membayar zakat.
3. memberangkatkan pasukan Khalid bin Walid ke Irak
bersama Mutsni bin Haritsah asy-Syaibani yang
kemudian berhasil menaklukkan banyak negeri dan
kembali dengan membawa kemenangan dan barang
rampasan.
4. Abu Bakar memberikan gagasan dan memprakarsai
penyerangan negeri-negeri Romawi.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

5. Wasiat Tentang Khalifah Umar


Menjelang wafatnya, Abu Bakar meminta pendapat
sejumlah
sahabat
generasi
pertama
yang
tergolong ahli syura. Mereka seluruhnya sepakat
untuk mewasiatkan khalifah sesudahnya kepada
Umar ibnul Khaththab Rodhiyallahu anhu.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

Dengan
demikian,
Abu
Bakar
merupakan orang yang pertama
mewasiatkan
khalifah
sepeninggalnya kepada orang yang
su
dah
ditunjuk
dan
mengangkat
khalifah
berdasarkan
wasiat
tersebut.
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

KEL : 1

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

Abu Bakar Wafat


Abu Bakar wafat pada tahun ke-13 Hijriah, malam
Selasa, tanggal 23 Jumadil Akhir pada usia 63
tahun. Masa khalifahnya 2 tahun, 3 bulan, dan 3
hari. la dikubur di rumah Aisyah Rodhiyallahu anha
di samping kubur Rasulullah Shalallahu alaihi wa
sallam
KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

MATERI 1

MATERI 2

MATERI 3

MATERI 4

MATERI 5

KEL : 1

Oleh :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BERLIAN PAGAR ALAM


RIZKI RAMANDA RAHIM
MUHAMMAD RAIFAN AUFAR
MUHAMMAD FAJRI PUTRA FAHLEVI
MUHAMMAD ARIEF
RIZKI RIDHA MAULANA
DJONI RAMADHAN.W
T. RAHMAD IRFANDI
MUHAMMAD FADIL

Guru pembimbing : Bapak Kumaidi S.AG


KHALIFAH ABU BAKAR AS SIDIQ

Anda mungkin juga menyukai