Anda di halaman 1dari 6

JAWAB SEMUA SOALAN.

PILIH SATU JAWAPAN SAHAJA BAGI SETIAP SOALAN


1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad
nombor.
68 901

Rajah 1
Tulis nombor itu dalam perkataan.
A. Enam ribu lapan ratus sembilan puluh
satu
B. Enam puluh lapan ribu sembilan satu
ratus
C. Enam puluh lapan ribu sembilan ratus
sepuluh
D. Enam puluh lapan ribu sembilan ratus
satu
2. 5 puluh ribu + 3 ribu + 6 ratus + 9 sa = P
Apakah nilai P?
A. 53 690
B. 53 609
C. 53 069
D. 50 369
3. 3 458 + 645 + 2 017 =
A. 6 020
B. 6 100
C. 6 110
D. 6 120
4. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

Rajah 2
Hitung hasil tambah keempat-empat
nombor itu.
A. 1 235
B. 1 620
C. 1 660
D. 1 800

PeperiksaanSemesterAkhir/Matematik/T4/SKBB/2014|

5. Jadual 1 menunjukkan bilangan manik


yang dimiliki oleh Jasmine.
Manik
Manik Putih Manik biru
merah
13 680
24 080
8 750
Jadual 1
Hitung jumlah manik yang dimilikinya.
A. 1 650
B. 10 400
C. 37 760
D. 46 510
6. Seorang penternak menjual sebilangan
telur kepada Justin, Khairul dan Leo.
Setiap orang membeli 1 850 biji telur.
Berapakah jumlah telur yang dijual oleh
penternak itu?
A. 3 700
B. 4 700
C. 5 550
D. 7 400
7. Jadual 2 yang tidak lengkap
menunjukkan bilangan pen di dalam
sebuah stor.
Pen hijau
Pen biru
Pen merah
13 950
10 200
Jadual 2
Terdapat 40 000 batang pen di dalam stor
kesemuanya. Hitung bilangan pen hijau.
A. 15 850
B. 26 050
C. 29 800
D. 53 950

8. Rajah 3 menunjukkan satu penolakan


83245
- 196P7
6355Q
Rajah 3
Berapakah nilai bagi P Q ?
A. 0
B. 8
C. 16
D. 24
9. Jadual 3 menunjukkan bilangan buku
yang dibaca oleh murid SK Taman
Mawar.
Tahun 4 Tahun 5
Tahun 6 Jumlah
15 478
25 474
57 830
Jadual 3
Berapakah bilangan buku yang dibaca
oleh murid Tahun 6?
A. 16 878
B. 40 952
C. 42 352
D. 98 782
10. Jadual 4 menunjukkan bilangan murid di
sekolah X dan sekolah Y.
Sekolah
X
Y
Lelaki
2 345
1 893
Perempuan
1 927
2 413
Jadual 4
Berapakah beza bilangan murid antara
sekolah X dan sekolah Y?
A. 34
B. 4 272
C. 4 306
D. 8 578
2

PeperiksaanSemesterAkhir/Matematik/T4/SKBB/2014|

11. 4 310 x 6 =
A. 24 860
B. 25 800
C. 25 860
D. 25 866
12. Suatu pembinaan sebuah jambatan
memerlukan 7 282 ketul batu. Anggarkan
bilangan batu yang diperlukan untuk
membina 8 buah jambatan.
A. 5 000 hingga 6 000
B. 6 000 hingga 7 000
C. 50 000 hingga 60 000
D. 60 000 hingga 70 000
13. Aminah mempunyai sebuah koleksi 6 748
keping setem. Koleksi Ali adalah 5 kali
kepunyaannya. Berapakah koleksi Ali?
A. 6 753
B. 33 740
C. 40 448
D. 40 488
14. 56 007 70 =
A. 800 baki 7
B. 800
C. 8 000 baki 7
D. 8 001
15. Sebuah bas ekspress berjalan sejauh 4
592 kilometer dalam 2 minggu. Jika bas
itu berjalan pada jarak yang sama
setiap hari, berapa kilometerkah yang
dilaluinya sehari?
A. 2 146
B. 428
C. 328
D. 326

16. Antara berikut, yang manakah tidak


betul?
A. 840 + 475 598 = 717
B. 650 + 430 275 = 805
C. 720 + 510 624 = 606
D. 935 + 428 633 = 720
17. Rajah 4 menunjukkan suatu operasi.

Rajah 4
Cari nilai X dan nilai Y.
A. X = 3 030 ; Y = 3 736
B. X = 3 030; Y = 6 364
C. X = 5 658; Y = 3 736
D. X = 5 658; Y = 6 364
18. Jadual 5 menunjukkan bilangan bunga
di sebuah kedai bunga.
Bunga
Kuantiti
Bunga
2 360
matahari
Bunga Teluki
1 657 kurang
daripada bilangan
bunga matahari
Jadual 5
Hitung jumlah bilangan bunga matahari
dan bunga teluki.
A. 703
B. 1 703
C. 2 963
D. 3 063

19. Nora dan Nona masing-masing ada 381


dan 656 biji manik. Mereka membuat
rantai-rantai leher dengan 540 biji
daripada manik itu. Berapakah bilangan
manik yang tinggal?
PeperiksaanSemesterAkhir/Matematik/T4/SKBB/2014|

A. 497
B. 677

C. 1 037
D. 1 577

20. Antara berikut, yang manakah pecahan


tak wajar?
A. 5
C. 1
8
2
B. 16
D.
2
1
5
7
21. Tambah 1 dan 1
2
4
A. 1
8
B. 3
8

C. 3
4
D. 7
8

22. Dua puluh lima perpuluhan sifar empat


dalam angka ialah
A. 25.4
C. 25.004
B. 25.04
D. 254.0
23. Antara berikut, yang manakah
menunjukkan penukaran yang betul?
A. 0.05 = 5
100
B. 0.08 = 8
10
C. 0.61 = 61
10
D. 0.9 = 9
100

24. Rajah 5 menunjukkan 2 helai reben, P


dan Q.

Rajah 5
Cari panjang reben Q, dalam m.
A. 19.1
C. 28.34
B. 19.9
D. 35.9
25. Seorang pembuat roti menggunakan
35.8 kg tepung setiap hari. Berapa
banyakkah tepung yang digunakannya
dalam masa seminggu?
A. 249.6 kg
B. 250.6 kg
C. 251.6 kg
D. 252.6 kg
26. Rajah 6 menunjukkan harga sebuah
kamus.

28. Tukar 40 tahun kepada bulan.


A. 4
C. 480
B. 40
D. 4 800
29. Jadual 6 menunjukkan umur bagi dua
orang murid.
Albert
Ben
15 tahun 4 bulan
2 tahun 9 bulan lebih
tua daripada Albert
Jadual 6
Cari umur Ben.
A. 17 tahun 1 bulan
B. 17 tahun 2 bulan
C. 18 tahun 1 bulan
D. 18 tahun 2 bulan
30. Seorang pekerja mengambil masa 1
minggu 6 hari untuk mengecat sebuah
rumah teres. Berapa minggu dan hari
yang diambil oleh pekerja itu untuk
mengecat 6 buah rumah yang sama?
A. 6 minggu 6 hari
B. 11 minggu 1 hari
C. 12 minggu 6 hari
D. 16 minggu 2 hari

RM 19.55

Rajah 6
Erma membeli 4 buah kamus seperti
yang ditunjukkan di atas daripada
sebuah kedai buku. Berapakah wang
yang dibayarnya untuk kamus-kamus itu?
A. RM77.65
B. RM78.20
C. RM89.55
D. RM109.20
4

27. 84 bulan = _________ tahun


A. 5
C. 7
B. 6
D. 8
PeperiksaanSemesterAkhir/Matematik/T4/SKBB/2014|

31. 8 minggu 3 minggu 5 hari =


A. 3 minggu 5 hari
B. 3 minggu 2 hari
C. 4 minggu 5 hari
D. 4 minggu 2 hari
32. ________mm = 98 cm.
Apakah nombor yang tertinggal?
A. 9.8 mm
C. 980 mm
B. 98 mm
D. 9 800 mm

33. Cari jumlah bagi 8 cm 6 mm dan


1 cm 8 mm.
A. 9 cm 4 mm
B. 9 cm 40 mm
C. 10 cm 4 mm
D. 10 cm 40 mm
34. Rajah 7 menunjukkan panjang sebilah
gunting.

Rajah 7
Berapakah panjang gunting itu, dalam
mm?
A. 0.74
C. 74
B. 7.4
D. 740
35. 25 cm 6 m + 16 cm = _____________ mm
A. 4.16
C. 416
B. 41.6
D. 4 160
36. Henry berumur 44 tahun 8 bulan
manakala Irene berumur 5 tahun 10
bulan lebih tua daripada Henry. Hitung
umur Irene.
A. 49 tahun 5 bulan
B. 49 tahun 6 bulan
C. 50 tahun 5 bulan
D. 50 tahun 6 bulan

37. Harga sebuah papan kekunci adalah


empat kali harga sekotak CD. Hitung
harga papan kekunci itu, jika sekotak CD
berharga RM 12.90.
A. RM50.60
B. RM51.60
C. RM60.50
D. RM64.50
PeperiksaanSemesterAkhir/Matematik/T4/SKBB/2014|

38. Kang Ni menyimpan wang sebanyak


RM4 050 dalam masa 9 bulan. Jika dia
menyimpan jumlah wang yang sama
setiap bulan, berapakah wang yang
disimpannya dalam sebulan?
A. RM440
B. RM445
C. RM450
D. RM455
39. 75% =
A. Tujuh lima peratus
B. Tujuh puluh lima peratus
C. Tujuh ratus lima peratus
D. Tujuh ratus lima puluh peratus
40. Rajah 8 menunjukkan satu urutan
nombor
25%, 35%, P, 55%
Rajah 8
P ialah
A. 0.45
B. 4.5

C. 45
D. 450

SKEMA JAWAPAN
1.D
21.C
2.B

22.B

3.D

23.A

4.B

24.D

5.D

25.B

6.D

26.B

7.A

27.C

8.A

28.C

9.A

29.C

10.A

30.B

11. C

31.D

12. C

32.C

13. B

33.C

14.A

34.C

15. C

35.C

16. D

36.D

17. A

37.D

18.D

38.B

19. A

39.B

20. B

40.C

PeperiksaanSemesterAkhir/Matematik/T4/SKBB/2014|