Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MATEMATIK TAHUN 4
MINGG
U/
TARIKH

Minggu

BIDANG / TAJUK

NOMBOR DAN
OPERASI

STANDARD
KANDUNGAN

1.1 Nilai
nombor.

1.0
NOMBOR BULAT
HINGGA
100 000

STANDARD PEMBELAJARAN

(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang


nombor hingga 100 000 yang diberi dalam
perkataan dan angka.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi
sebarang nombor.
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut
nilai tempat dan nilai digit.
(iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000
dengan menyusun nombor mengikut tertib
menaik dan tertib menurun.

Minggu

1.2 Anggaran
bagi
sesuatu
kuantiti.

(i) Menganggar bilangan objek dengan


menyatakan kuantiti yang munasabah
berdasarkan set rujukan yang diberi.

CATATAN

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencari perbezaan


maklumat, bekerjasama dalam kumpulan serta berani
membuat keputusan
BBB:
carta nilai tempat dan nilai digit, model tangga,
lembaran kerja
NILAI:
cekap, teliti, kerja berpasukan
FOKUS: Membaca dan menulis nombor, nilai tempat,
nilai digit, cerakin nombor, banding beza.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencerna idea


melalui pengalaman dan pemerhatian
TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer
dan LCD
BBB:
kad gambar, MS Power Point, lembaran kerja
NILAI:
kreatif, membuat perwakilan, berfikiran terbuka

FOKUS: Bundar nombor

Minggu

1.3 Nombor
dalam
bentuk pola.

(i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang


diberi.
(ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.

KREATIVITI & INOVASI : dapat membuat perkaitan


nombor dan pola serta perkongsian idea
BBB: garis nombor, kad nombor,lembaran kerja
NILAI: berdikari,cekap,adil
FOKUS: Urutan menaik, urutan menurun

Minggu

1.4 Aplikasi
sebarang
nombor.

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga


puluh ribu terdekat.

KEUSAHAWANAN : bekerjasama dalam kumpulan


dan berani membuat keputusan.

(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili


suatu nombor yang telah dibundarkan hingga
puluh ribu terdekat.

TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer


dan LCD
BBB: garis nombor, kad nombor, lembaran kerja
NILAI: teliti, cekap, berdikari, bekerjasama
FOKUS : Pembundaran nombor-nombor yang terdekat

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI
2.0
TAMBAH DALAM
LINGKUNGAN
100 000

2.1
Penambahan
sebarang dua
hingga empat
nombor.

(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat


nombor hingga lima digit hasil tambahnya
hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai
strategi termasuk membuat anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Murid menggunakan


kreativiti masing-masing untuk menyelesaikan soalan
kuiz.
TMK : Menggunakan slaid power point.
FOKUS: Membina ayat matematik, menambah dalam

bentuk lazim

2.2
Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan hingga tiga nombor dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Keusahawanan: Menggunakan soalan yang melibatkan


situasi perniagaan dan wang.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI

2.3
Penggunaan
anu dalam
penambahan.

(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan


penambahan dua nombor.

TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video


dan internet.

(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan


penambahan dua nombor.

FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah

3.1 Penolakan
sebarang dua
nombor.

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100


000 dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI: Penggunaan pelbagai


strategi

3.0
TOLAK DALAM
LINGKUNGAN
100 000

TMK : Penggunaan perisian


BBB: guli , papan nombor, lembaran kerja
FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam
bentuk lazim

3.2 Penolakan
berturut-turut
dua nombor
daripada
sebarang

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada


sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan
pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : murid menyelesaikan


masalah tolak dengan membuat pengabung jalinan
kemahiran matematik dengan displin ilmu yang lain

nombor.

BBB: Lembaran kerja, papan nombor, Perisian, kad


situasi.
FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam
bentuk lazim

Minggu

3.3
Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penolakan dua nombor dengan menggunakan
pelbagai strategi.

KEUSAHAWANAN: mengaplikasi pemikiran


keusahawanan,
BBB: Lembaran kerja, Sempoa, Permainan ICT.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

3.4 Pengunaan
anu
dalam
penolakan.

(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan


penolakan dua nombor.

KEUSAHAWANAN : mengaplikasi pemikiran


keusahawanan

(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan


penolakan dua nombor.

BBB: Lembaran kerja


FOKUS: membina ayat matematik, mengenalpasti
pembolehubah

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI
4.0
DARAB HINGGA

4.1 Pendaraban
dua nombor.

(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat


digit dengan nombor satu digit dan hasil
darabnya hingga 100 000.
(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian, menyatakan idea secara lisan dan
bertulis.
NILAI DAN SIKAP : Mengamalkan sikap yang jujur

100 000

Minggu

dengan nombor dua digit dan hasil darabnya


hingga 100 000.

4.2
Penyelesaian
masalah.

dan adil.

(iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan


1000, hasil darabnya hingga 100 000.

BBB:
Objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran
kerja.

(iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor


hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil
darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai
strategi termasuk membuat anggaran.

FOKUS : Asas sifir, mendarab dalam bentuk lazim dan


kekisi

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


pendaraban dua nombor dengan menggunakan
pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin dan tidak rutin.
NILAI DAN SIKAP : Bekerjasama dalam kumpulandan
mengaplikasikan sikap keusahawanan.
BBB:
Objek sebenar, abakus, carta, kad cerita dan lembaran
kerja.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI

5.1
Pembahagian
dua nombor.

(i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000


dengan nombor satu digit, dua
digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan menyatakan secara kumpulan.

5.0
BAHAGI HINGGA
100 000

strategi pengiraan.

NILAI DAN SIKAP


Jujur, adil dan berhati-hati, bekerjasama dalam
kumpulan, yakin dan tekun
BBB:
Benda maujud(2 buah balang dan guli), Jadual Sifir,
Jadual Sifir Tetulang Lembatan Kerja, Kad jawapan
Kumpulan, Soalan Kuiz bagi Stesen. (Rujuk Modul m/s
90 97)
FOKUS: Asas sifir, membahagi dalam bentuk lazim.

Minggu

5.2
Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


pembahagian dua nombor dengan
menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui


pemerhatian dan menyatakan idea dengan lisan.
NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
BBB: Lembaran kerja, kad katakunci, m/s 98-100.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI
6.0
OPERASI
BERGABUNG

6.1
Penambahan
dan penolakan.

(i) Menambah dan menolak sebarang nombor


dalam lingkungan 100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengabungjalin kemahiran


matematik
NILAI DAN SIKAP: Bertanggungjawab terhadap
keputusan yang diperoleh

BBB : Kad nombor, Kad Soalan, Kad Manila, Lembaran


kerja
FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan
operasi secara berturutan / konsisten

Minggu

6.2 Pendaraban
dan
pembahagian.

(i) Mendarab dan membahagi sebarang nombor


dengan nombor satu digit dan dua digit dalam
lingkungan 100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea dengan


menggunakan teknik pengiraan yang pelbagai
TMK : Menggunakan kalkulator untuk menyemak
jawapan
NILAI DAN SIKAP: Teliti, fokus dan bertanggungjawab
BBB : Kad nombor, Kalkulator, Kad soalan, Lembaran
kerja

FOKUS : Membina ayat matematik, melaksanakan


operasi secara berturutan / konsisten

Minggu

6.3
Penyelesaian
masalah.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan dan penolakan dengan
menggunakan pelbagai strategi.
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan
pendaraban dan pembahagian dengan
menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui


aktiviti kumpulan dan menyatakan idea secara
kumpulan
TMK: Menggunakan kalkulator untuk menyemak
jawapan
Tayangan video situasi harian.
NILAI DAN SIKAP: Bekerjasama dalam membuat
keputusan dan tekun

BBB : Lembaran kerja, kad permainan/cerita/situasi,


manila kad, kalkulator, video
FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan
langkah penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI
7.0 Pecahan

7.1 Pecahan tak


wajar
dan
nombor
bercampur.

(i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan


tak wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan:
(a) objek,
(b) gambar rajah.
(ii) Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya
hingga 10 kepada nombor bercampur dan
sebaliknya.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan pelbagai


pecahan tak wajar dan nombor bercampur daripada
lipatan kertas.
KEUSAHAWANAN: Adil, bekerjasama, tolongmenolong
BBB: Kertas A4,pensel warna, lembaran kerja, kad
gambar pecahan, gam
FOKUS: Mengenal, membaca dan menulis pecahan

Minggu

7.2
Penambahan
pecahan.

(i) Menambah hingga tiga pecahan wajar:


(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan
pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan


idea melalui aktiviti kumpulan
KEUSAHAWANAN: bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran
kerja, kad gambar pecahan, kad aktiviti
FOKUS: Menambah pecahan, mencari faktor sepunya

Minggu

7.3 Penolakan

(i) Menolak sehingga dua pecahan wajar

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan

pecahan.

daripada satu pecahan wajar:


(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan
pelbagai strategi.

idea melalui aktiviti kumpulan


KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran
kerja, kad aktiviti
FOKUS: Menolak pecahan, mencari faktor sepunya

Minggu

7.4
Penambahan
dan
penolakan
pecahan.

(i) Menambah dan menolak pecahan wajar:


(a) penyebut sama,
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan
pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menambah dan menolak


pecahan wajar menggunakan pelbagai strategi
KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kad aktiviti, kad gambar dan lembaran kerja
FOKUS: mencari faktor sepunya

Minggu

7.5
Penyelesaian
masalah
melibatkan
pecahan.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan dan penolakan dua pecahan wajar
dengan menggunakan pelbagai strategi.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea melalui


situasi yang diberi
TMK : Menggunakan media MS Power Point.
KEUSAHAWANAN : Jujur, bekerjasama, tolongmenolong,berani membuat keputusan
BBB: Lembaran kerja
FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan
langkah penyelesaian

Minggu

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI
8.0 PERPULUHAN

8.1 Nombor
perpuluhan
hingga tiga
tempat
perpuluhan.

(i) Mengenal, menamakan dan menulis


perpuluhan menggunakan gambar rajah.

8.2 Nilai
nombor
perpuluhan.

(i) Menukar pecahan perseribu kepada


perpuluhan dan sebaliknya.

(ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan


sehingga tiga tempat perpuluhan dalam
perkataan dan angka.

(ii) Membandingkan nilai dua nombor


perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

KEUSAHAWANAN: Penghargaan terhadap matematik


BBB: Perisian komputer, lembaran kerja
FOKUS: Menyebut secara lisan dan menulis dengan
betul

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin. Membina model matematik melalui corak dan
hubungan.
KEUSAHAWANAN: Hormat menghormati
BBB: Kad perpuluhan, lembaran kerja,
FOKUS: Mengenalpasti nilai tempat, nilai digit bagi
nombor perpuluhan

Minggu

8.3
Penambahan
nombor
perpuluhan.

(i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga


tiga tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin.
KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan
berkomunikasi.
BBB: Kad nombor, lembaran kerja
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk
lazim

Minggu

8.4 Penolakan
nombor
perpuluhan.

(i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga


tempat perpuluhan.

KEUSAHAWANAN : Boleh dipercayai dan cekap


BBB: Perisian komputer, lembaran kerja
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk
lazim

Minggu

8.5 Pendaraban
nombor
perpuluhan.

(i) Mendarab nombor perpuluhan dengan


nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga
tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin.

(ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga


tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.

KEUSAHAWANAN : Kerja berpasukan


FOKUS : Kedudukan titik perpuluhan pada hasil darab

Minggu

8.6
Pembahagian
nombor
perpuluhan.

(i) Membahagi nombor perpuluhan dengan


nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga
tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin.

(ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10,


100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.

KEUSAHAWANAN: Adil dan berdikari


FOKUS: Kedudukan titik perpuluhan pada hasil bahagi.

Minggu

8.7
Penyelesaian
masalah
nombor
perpuluhan.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan kemahiran


matematik dalam situasi harian.
KEUSAHAWANAN : Perbincangan dan perkongsian
idea, penyelesaian masalah dan kreatif.
BBB: PPT, CD, lembaran kerja

FOKUS: Membina ayat matematik secara lazim.


Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI
9.0 PERATUS

9.1 Nilai
peratus.

(i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat


perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin.
KEUSAHAWANAN: Inovatif, mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan
BBB: Kad perpuluhan, kad peratus, kotak misteri,
lembaran kerja
FOKUS: Asas pertukaran kepada peratus, asas
pertukaran peratus kepada pecahan dan perpuluhan.

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI

10.1 Nilai wang


hingga RM100
000.

(i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai


hingga RM100 000 berdasarkan situasi harian.
(ii) Membundarkan wang kepada ringgit
terdekat.

10.0
WANG HINGGA
RM100 000

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran
keusahawanan
BBB: lembaran kerja, sampel wang

FOKUS: Membaca dan menulis wang, simbol RM pada


setiap jawapan.

Minggu

10.2

(i) Menambah hingga tiga nilai wang dan

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran

Penambahan
nilai wang.

jumlahnya tidak melebihi RM100 000.

Matematik
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran
keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Cekap ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu

10.3 Penolakan
nilai wang.

(i) Menolak hingga dua nilai wang daripada


sebarang nilai wang hingga RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran
keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu

10.4
Penambahan
dan penolakan
nilai wang.

(i) Menambah dan menolak nilai wang hingga


RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI: Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran

keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

Minggu

10.5
Pendaraban
nilai wang.

(i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga


dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan
RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran
keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

Minggu

10.6
Pembahagian
nilai wang.

(i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga


dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan
RM100 000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran
keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

Minggu

10.7
Penyelesaian

(i) Menyelesaikan masalah harian termasuk


transaksi barangan dan perkhidmatan yang

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


Matematik

masalah.

melibatkan penambahan, penolakan,


pendaraban dan pembahagian wang.

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran


keusahawanan dan pengurusan perniagaan
TMK: PPT
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, borang
pesanan,PPT
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian

Minggu

10.8 Mata wang


asing.

(i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN


dan mata wang negara utama dunia.
(ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai
mata wang negara lain.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat


penggabungjalinan dengan disiplin ilmu yang lain
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan
perniagaan
TMK : PPT
BBB: Lembaran kerja,sampel mata wang asing, carta,
PPT
Nilai : Cekap ,menghargai dan bersyukur.
FOKUS: Asas darab dan bahagi dalam perpuluhan.

Minggu

10.9 Instrumen
pembayaran.

(i) Mengenal pelbagai instrumen pembayaran.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat


penggabungjalinan dengan disiplin ilmu yang lain
KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran
keusahawanan
BBB: Contoh-contoh instrumen, kad imbasan,
lembaran kerja
Nilai : Tidak boros ,menabung dan jujur.
FOKUS: Kaedah pembayaran

Minggu

NOMBOR DAN
OPERASI
11.0
MASA DAN
WAKTU

11.1 Perkaitan
dalam masa.

(i) Menyatakan perkaitan antara unit masa


melibatkan:
(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan.

TMK: Menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan


teknologi kepada murid.
KREATIVITI DAN INOVASI: menghasilkan idea-idea
dan mengaitkan idea tersebut secara lisan atau
bertulis.
BBB:Video, Model Jam, Kalender,
NILAI: Bersyukur, menghargai masa
FOKUS: Penukaran unit masa

Minggu

11.2
Penambahan
melibatkan
masa.

(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:


(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan


mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.
BBB: Jam, carta, kalender, lembaran kerja.
NILAI: Menghormati masa rakan, bersyukur

FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula


unit masa.

Minggu

11.3 Penolakan
melibatkan
masa.

(i) Menolak hingga dua masa daripada satu


masa melibatkan:

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan


mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.

(a) hari dan jam,


(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
tanpa dan dengan penukaran unit.

KEUSAHAWANAN : Mampu bersaing secara positif


semasa aktiviti berkumpulan.
BBB: Jam, carta, kalender,lembaran kerja
NILAI: Bersyukur dengan masa yang diberi,
bekerjasama denagn rakan semasa aktivti
berkumpulan.
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula
unit masa.

Minggu

11.4
Pendaraban
melibatkan
masa.

(i) Mendarab melibatkan:


(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan


mengaitkan idea tersebut secara lisan atau bertulis.
KEUSAHAWANAN: Menghargai masa, menepati masa
BBB: Carta masa, Jam, Lembaran Kerja
NILAI: Bersyukur, menghargai masa
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula
unit masa.

Minggu

11.5
Pembahagian
melibatkan
masa.

(i) Membahagi melibatkan:


(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai


strategi untuk menyelesaikan masalah.
BBB: Kalendar, Jam, Jadual Sifir, Lembaran Kerja
NILAI: Menepati masa, bekerjasama
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula
unit masa.

Minggu

11.6
Penyelesaian
masalah
melibatkan
masa dan
waktu.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan, penolakan, pendaraban
danpembahagian masa dan waktu.

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai


strategi untuk menyelesaikan masalah.
BBB: Power Point, Lembaran Kerja
NILAI: Bersyukur, Menghargai masa
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

SUKATAN DAN
GEOMETRI
12.0
PANJANG

12.1 Unit
panjang.

(i) Mengenal unit panjang:


(a) milimeter (mm),
(b) kilometer (km).

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran


keusahawanan

(ii) Menyatakan hubungan melibatkan:


(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,

SIKAP & NILAI: Prihatin


BBB: Pembaris panjang, Pita Pengukur

dan sebaliknya.
FOKUS: Membaca skala

Minggu

12.2 Mengukur
dan
menganggar
panjang.

(i) Mengukur objek dalam unit milimeter.


(ii) Menganggar jarak dalam kilometer.

KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pengetahuan


dan kemahiran pengurusan perniagaan
NILAI: Jujur, Sabar
BBB: Objek, Pita Pengukur
FOKUS: Boleh mengukur objek dalam pelbagai unit,
boleh menganggar ukuran objek dalam pelbagai unit.

Minggu

12.3
Penambahan
panjang.

(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang


melibatkan:
(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
tanpa dan dengan penukaran unit.

TMK: Menggunakan LCD


SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.4 Penolakan
panjang.

(i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada


satu ukuran
panjang melibatkan:
(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
tanpa dan dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran


matematik untuk pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek, Pembaris/pita pengukur, Lembaran kerja

FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.5
Pendaraban
panjang.

(i) Mendarab ukuran panjang melibatkan:


(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea


melalui pemerhatian serta menyatakan idea secara
lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.6
Pembahagian
panjang.

(i) Membahagi panjang melibatkan:


(a) sentimeter dan milimeter,
(b) kilometer dan meter,

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea


melalui pemerhatian serta menyatakan idea secara
lisan dan bertulis

dengan nombor satu digit tanpa dan dengan


penukaran unit.

NILAI: Keadilan dan kejujuran


BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

Minggu

12.7
Penyelesaian
masalah
melibatkan
panjang.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian panjang.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib

BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta


FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu
SUKATAN DAN
GEOMETRI
13.0
JISIM

13.1 Operasi
bergabung
melibatkan
jisim.

(i) Menambah dan menolak jisim melibatkan


kilogram dan gram, tanpa dan dengan
penukaran unit.
(ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan
kilogram dan gram, tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan


kemahiran matematik dalam pengukuran jisim.
KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan
etika baik dalam keusahawanan seperti bekerjasama.
BBB: Objek sebenar, penimbang, lembaran kerja.
FOKUS : Penukaran unit

Minggu

13.2
Penyelesaian
masalah
melibatkan
jisim.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


operasi bergabung berkaitan jisim.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin dan tidak rutin.
TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian
masalah
BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan
bahagi, lembaran kerja
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

SUKATAN DAN
GEOMETRI

14.1 Operasi
bergabung

(i) Menambah dan menolak isi padu cecair


melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan

KREATIVITI & INOVASI : murid mengaplikasikan


kemahiran matematik dalam pengukuran isipadu

14.0
ISIPADU CECAIR

melibatkan isi
padu cecair.

penukaran unit.
(ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair
melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan
penukaran unit.

cecair.
KEUSAHAWANAN: Mengamalkan nilai, moral dan
etika baik dalam keusahawanan seperti bekerjasama.
BBB: Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air
berwarna, lembaran kerja, jag,gelas.

FOKUS: Penukaran unit

Minggu

14.2
Penyelesaian
masalah
melibatkan isi
padu cecair.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan


operasi bergabung berkaitan isi padu cecair.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu


matematik untuk mencari penyelesaian masalah yang
rutin dan tidak rutin.
TMK : penggunaan VLE dalam soalan penyelesaian
masalah
BBB: Kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan
bahagi, lembaran kerja
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah
penyelesaian.

Minggu

SUKATAN DAN
GEOMETRI

15.1 Sudut.

Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut


tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat
tepat, segiempat sama dan segitiga.

KREATIVITI & INOVASI: Melakar sudut-sudut.


KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, tolong-menolong

15.0 RUANG
TMK: Ms Power Point
BBB: Kad gambar, pen maker, pembaris, gam, kertas
warna, kertas mahjong, lembaran kerja.

FOKUS: Mengenalpasti jenis sudut

Minggu

15.2 Garis
selari dan garis
serenjang.

(i)

Mengenal dan menamakan:


(a) garis selari,
(b) garis
serenjang,
pada bentuk asas dua dimensi.

KREATIVITI & INOVASI : Melakar garis selari dan


serenjang.
KEUSAHAWANAN: Sabar, rasional, bekerjasama dan
berani membuat keputusan.

TMK: Ms Words
BBB: Bentangan kotak, gunting, pen maker, pembaris,
set geometri, lembaran kerja.
FOKUS: Mengenalpasti jenis garisan

Minggu

15.3 Perimeter
dan luas.

Menentukan perimeter segiempat tepat,


segiempat sama, segitiga dan poligon.
Menentukan luas segiempat tepat, segiempat
sama dan segitiga menggunakan petak
segiempat sama dan rumus.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan mengaplikasikan kemahiran
matematik untuk pengukuran.
KEUSAHAWANAN: Berdikari, sabar, tolong-menolong,
prihatin.
TMK: Gunakan aplikasi video dan geometri.
BBB: Tangram, Kad arahan, Kad imbasan, kertas graf,
pembaris, pensel warna, lembaran kerja.
FOKUS: Rumus perimeter dan luas, penggunaan unit
bagi perimeter dan luas.

Minggu

15.4 Isi padu


pepejal.

Menentukan isi padu kubus dan kuboid


menggunakan kubus unit 1 sentimeter padu dan
rumus.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.
KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, berhemah tinggi,
sabar, tolong-menolong
TMK: Gunakan MS Power Point

BBB: Bentuk kubus dan kuboid, kad imbasan,


Lembaran kerja.
FOKUS: Rumus isi padu, penggunaan unit bagi isipadu

Minggu

PERKAITAN
DAN ALGEBRA
16.0
KOORDINAT

16.1 Koordinat
pada
sukuan
pertama.

(i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi


menjelaskan maksud paksi mengufuk dan paksi
mencancang.
(ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan
pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di
atas kertas berpetak.
(iii) Menentu dan menyatakan kedudukan objek
pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di
atas kertas berpetak.

KREATIVITI & INOVASI : Menyenaraikan kegunaan


koordinat dalam kehidupan seharian. Contoh: Jadual
waktu kelas, kedudukan kelas dalam bangunan.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft
OfficePower Point untuk menentukan paksi dan
koordinat objek (Animation).
NILAI : Sistematik, bekerjasama.
BBB: Kertas surih, kertas berpetak
FOKUS: Mengenalpasti paksi

Minggu

17.0
NISBAH DAN
KADARAN

17.1 Kadaran.

(i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah


unitari dalam situasi harian.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui


pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.
NILAI MURNI: Keadilan, rasional
BBB: Kad bergambar, objek maujud
FOKUS: Mengenalpasti kaedah unitari, kenalpasti kata
kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu

STATISTIK DAN
KEBARANGKALI
AN
18.0
PERWAKILAN
DATA

18.1 Data.

(i) Membaca dan mendapat maklumat daripada:


(a) piktograf,
(b) carta palang,
(c) carta pai.

KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang


sesuai untuk mewakilkan data pada piktograf.
Mempelbagaikan penggunaan warna pada carta
palang dan carta pai.

(ii) Membandingkan maklumat daripada:


(a) piktograf,
(b) carta palang,
(c) carta pai.

TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office


Excel untuk membina carta palang dan carta pai.
NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja
berkumpulan
BBB: Kad gambar, slide Power Point
FOKUS: Membaca graf, menterjemah maklumat graf.