Anda di halaman 1dari 2

Perbezaan Pentaksiran, Pengujian, Pengukuran Dan

Penilaian
Jenis
Perbezaan

Pengertian

Tujuan

Kegunaan

Bentuk

Pentaksiran

Pengukuran

Pengujian

Penilaian

Proses
pengumpulan
maklumat untuk
membuat
keputusan
berdasarkan
sesuatu peraturan
atau piawaian.

Proses menentukan
peringkat
pencapaian dan
kedudukan di
antara pelajar.

Proses
menentukan
perubahan
tingkahlaku.

Proses membuat
analisis dengan
mentafsir hasil
pengukuran.

Menilai aktiviti
yang dijalankan
semasa
pengajaran dan
pembelajaran.

Membuat
perbandingan
pencapaian dan
kedudukan di
antara pelajar.

Menentukan
pencapaian
pelajar dalam
sesuatu
pembelajaran.

Memberi
maklumat tentang
pencapaian
pelajar, objektif
pelajaran, kaedah
mengajar dan
kurikulum.

Merancang aktiviti
pengajaran dan
pembelajaran
yang tersusun dan
sistematik
bersesuaian
dengan tahap
keupayaan murid.

Untuk pengelasan,
persijilan, dalam
menempatkan
pelajar dalam
jurusan yang sesuai
dan untuk
penyelidikan.

Untuk
menempatkan
pelajar di tempat
yang sesuai.

Untuk membaiki
rancangan
mengajar,
kurikkulum,
pengesanan
punca kelemahan
dan membuat
ramalan.

Set ujian bertulis Ujian bertulis


Pemerhatian,
dengan markah
dengan markah dan ujian, lisan dan
dan gred. Hasil
gred.
bertulis.
pentaksiran
dinyatakan dalam
bentuk skor.

Jadual atau gred


berdasarkan
teknik
perangkaan.

Selepas
pembelajaran

Sebelum, semasa
dan selepas satu
atau beberapa
mata pelajaran

Masa

Selepas beberapa
pelajaran

Selepas sesuatu
atau beberapa
pelajaran

Proses
Proses pengujian Proses pengujian
Perlaksanaan Merekod markah merekod markah
atau gred
dan memberi gred

Persediaan
ujian
Pemerhatian
Pemeriksaan

Low Huey Fen PPG SCE-A

Proses
Pengukuran
Proses
penganalisa
Proses
interprestasi
Melapor
tindakan
1

Low Huey Fen PPG SCE-A