Anda di halaman 1dari 8

PENYELIDIKAN TINDAKAN II ( BMM3115)

7.0

PANDUAN FORMAT PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN


Nama penyelidik
Nama Institusi / Sekolah
Isi Kandungan
1.0

PENDAHULUAN
Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu / Refleksi sorotan Litratur

2.0

FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN

Tinjauan Masalah
Analisis Tinjauan Masalah

3.0

OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

4.0

KUMPULAN SASARAN

5.0

TINDAKAN
5.1

Prosedur Tindakan

5.2

Cara Mengumpul Data

6.0

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

7.0

DAPATAN

8.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Senarai Rujukan

Lampiran

8.0

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN ll

8.1

PELAPORAN
BIL
1

BENTUK TUGASAN
PELAPORAN

KRITERIA PENTAKSIRAN
1.0 PENDAHULUAN
Refleksi pengalaman yang
lalu / Refleksi Sorotan Literatur

MARKAH
5

PETUNJUK PRESTASI
Menghurai pengalaman P&P
yang berkaitan dengan fokus
kajian amat jelas
Menilai kembali pengalaman
P&P yang berkaitan dengan
fokus amat berkesan
Membincangkan secara
mendalam andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap P&P
dalam refleksi pengalaman
P&P
Membincangkan secara amat
terperinci jurang antara nilai
dan kepercayaan yang
dipegang dengan amalan P&P
yang dilaksanakan

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU


KEPRIHATINAN
Tinjauan Masalah

20

Mengenal pasti dan


menghuraikan isu keprihatinan
yang berkait dengan
pengalaman pengkaji dan

WAJARAN
70%

BIL

BENTUK TUGASAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI
relevan kepada keperluan
murid dengan amat baik dan
jelas

Analisis Tinjauan Masalah

Dapat menilai pemilihan fokus


berdasarkan kriteria berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
kawalan
kolaborasi
kerelevanan kepada
sekolah
Menyatakan fokus kajian dan
peluang penambahbaikan
dengan amat jelas
Menghuraikan cara
pengumpulan data awal untuk
membuktikan masalah / isu
wujud secara amat terperinci
5
3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN
KAJIAN

Pernyataan objektif kajian


tindakan dapat dinyatakan
dengan amat jelas 3 perkara
berikut
fokus
tindakan
pencapaian tindakan

WAJARAN

BIL

BENTUK TUGASAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

MARKAH

5
4.0 KUMPULAN SASARAN

5
5.0 TINDAKAN
5.1 Prosedur Tindakan

5
5.2 Cara Mengumpul Data

PETUNJUK PRESTASI
Soalan kajian amat relevan
dengan objektif kajian
Memerihalkan ciri-ciri
responden secara amat
terperinci
bilangan
jantina
nama kelas/jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain
Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P)
dengan amat jelas
Memberi rasional terhadap
tindakan yang dicadangkan
dengan amat jelas
Kaedah pengumpulan data
yang amat sesuai untuk
menjawab soalan kajian
tindakan

10
6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI
DATA

Instrumen kajian tindakan


dijelaskan dengan amat
terperinci dan dilampirkan
Kaedah analisis data amat
sesuai bagi data yang
dikumpul

WAJARAN

BIL

BENTUK TUGASAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI
Analisis data telah dijelaskan
dengan amat baik

Menginterpretasi semua data


dengan amat lengkap

7.0 DAPATAN
Dapatan kajian yang
dilaporkan amat sesuai
dengan soalan kajian .

5
8.0 CADANGAN KAJIAN
SETERUSNYA

Menghubungkaitkan kajian
lepas dengan dapatan kajian
secara amat jelas
Dapat menilai tindakan yang
diambil secara kritis

20
9.0 PENGOLAHAN/ KEJELASAN
PENULISAN

Cadangan untuk kajian


lanjutan dibincangkan dengan
amat jelas.
Kesemua isi telah diolah
dengan amat baik
Urutan idea yang teratur

10
10.0 SENARAI RUJUKAN

Penggunaan bahasa amat


sesuai dengan penulisan
ilmiah
Unsur refleksi amat jelas
Menyenaraikan lebih daripada
10 rujukan yang berkaitan
Penulisan rujukan adalah
konsisten dengan gaya rujukan
American Psychological
Association (APA)

WAJARAN

BIL

BENTUK TUGASAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI
Semua rujukan yang
digunakan amat relevan dan
berkredibiliti

2.

SIKAP DAN
SAHSIAH

Menunjukkan tindakbalas yang


amat positif terhadap komen
atau kritikan.
Menunjukkan komitmen yang
tinggi dalam menyelesaikan
tugasan.
Menunjukkan tahap
penglibatan yang
cemerlang.

JUMLAH
8.2

PEMBENTANGAN

100

WAJARAN

BIL
1

BENTUK TUGASAN
PEMBENTANGAN

KRITERIA PENTAKSIRAN
1.0

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI

Penyampaian
Pengkaji berkomunikasi
secara berkesan

20

Membentangkan hasil kajian


dengan amat jelas dan yakin
Nada yang amat sesuai.
Penggunaan bahasa yang
tepat dan menarik.
Fokus kajian sangat jelas.
Menyokong dapatan dengan
bukti yang amat tepat.
Bukti dari pelbagai sumber
Penggunaan media sangat
berkesan

2.0

WAJARAN

Pengolahan
Pembentangan
Pengkaji menunjukkan
pengolahan secara teratur

30

Memperkenalkan topik secara


amat jelas dan kreatif.
Isi-isi disusun secara koheren.
Membuat kesimpulan yang
amat baik berasaskan bukti.
Fokus kajian sangat jelas.

3.0 Isi Kandungan


Menerang & menjelaskan
dapatan kajian

25

Menyokong dapatan dengan


bukti yang amat tepat.

30%

BIL

BENTUK TUGASAN

KRITERIA PENTAKSIRAN

MARKAH

PETUNJUK PRESTASI
Bukti dari pelbagai sumber

4.0

Soal Jawab
Soalan penilai hanya
berhubung dengan kajian
yang dilaksanakan

20

Menjawab soalan dengan


amat jelas
Berpengetahuan yang sangat
baik dalam kajian yang
dibentang

2.

SIKAP DAN
SAHSIAH

Menepati masa
Penampilan diri yang sangat
menarik.
Sangat yakin

JUMLAH

100

WAJARAN