Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN PENILAIAN LDP / PLC / BENGKEL / TAKLIMAT

Sila gunakan skala di bawah untuk menyatakan pandangan anda terhadap perubahan yang berlaku pada
diri anda setelah menghadiri latihan. (Sila BULATKAN pada skala yang berkenaan).

Skala:

0 1 2 3 4
Tidak berkenaan Sangat tidak Tidak setuju Setuju Sangat setuju
setuju

Bil Perkara Skala


A PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM
1 Objektif program ini tercapai 0 1 2 3 4
2 Kandungan program sesuai 0 1 2 3 4
3 Aktiviti LDK/ sesi perbincangan dikendalikan dengan berkesan 0 1 2 3 4
4 Penggunaan alat bantuan mengajar/bengkel yang berkesan 0 1 2 3 4
5 Penyampaian penceramah/ fasilitator yang menarik dan berkesan
0 1 2 3 4
B PENILAIAN PENGURUSAN PROGRAM
1 Suasana tempat yang kondusif 0 1 2 3 4
2 Perjalanan pelaksanaan program berlangsung dengan lancar 0 1 2 3 4
3 Masa diperuntukkan bersesuaian 0 1 2 3 4
C PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM
1 Peningkatan pemahaman saya terhadap kandungan program
meningkat berbanding sebelum menghadiri program 0 1 2 3 4
2 Saya berkeyakinan mengajar modul berkenaan/ menjalankan tugas
berkaitan/ mengaplikasi apa yang dipelajari melalui program
berbanding sebelum menghadiri bengkel (mana yang berkenaan) 0 1 2 3 4

3 Pada keseluruhannya program ini berjaya dan bermanfaat 0 1 2 3 4


* UNTUK KEGUNAAN PENGANJUR
JUMLAH SKOR Borang
RUMUSAN SKOR ( BULATKAN) : KKR-B08
No. Keluaran : 3
BILANGAN ASPEK 11 1. GAGAL
PURATA SKOR 2. MEMUASKAN No. Pindaan : 1
3. BAIK
4. CEMERLANG

SK PARIT HAJI ADNAN , PEKAN NENAS .


INSTRUMEN PENILAIAN LDP / PLC / BENGKEL / TAKLIMAT

Tujuan penilaian ini ialah untuk meninjau sejauh mana latihan/kursus/bengkel/seminar ini berfaedah kepada
peserta-peserta dan juga mentaksirkan sama ada sebarang perubahan dari semua segi perlu dibuat untuk
memberi faedah dan kebaikan yang lebih kepada peserta lain di dalam siri kursus yang sama pada masa
akan datang.

Nama Kursus : __________________________________________________

Tarikh Kursus : _________________________________________________

Tempat : _________________________________________________

Sila tandakan ( √ )

Jantina : Lelaki Perempuan

1 DG48 5 Gred 27 hingga 40


2 DG44 6 Gred 17 hingga 26
Gred Jawatan : 3 DG41/42 7 Gred 1 hingga 16
4 DG32/34

1 55 & ke atas 4 26 tahun – 35 tahun


Kump. Umur : 2 46 tahun – 55 tahun 5 22 tahun – 25 tahun
3 36 tahun – 45 tahun

Emel Penganjur/ :
Urusetia

(Borang ini hendaklah dikembalikan kepada urus setia sejurus tamat program)
JADUAL PENILAIAN PENCERAMAH/FASILITATOR

0 1 2 3 4
kenaan Kurang Memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang

TAHAP PENE
BIL NAMA PENCERAMAH/ FASILITATOR TAJUK CERAMAH KEPAKARAN DAN
PENCERAMAH PENY