Anda di halaman 1dari 25

SULIT

S45

PENTAKSIR
MAJLIS PENGETUA
SEKOLAH MALAYSIA
NEGERIKEDAHDARULAMAN

TINGKATAN3

UJIAN BERTULIS
OGOS

2Jam

ARAHAN:

1-

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2-

Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

3-

Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapanyang disediakan di


dalam kertas soalan ini.

4-

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada Pengawas peperiksaan


pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:

Sahagian

Soalan

1
2
3
4

6
7

c
Jumlah

Markah
Pen uh

Markah
Diperoleh

10
10
20
20
10
20
10
100

NAMA: ..................................................................................................
ANGKA GILIRAN :

IIIIIIIIIIIIIII

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

S45

[Lihat sebelah
SULIT

. S45

SULIT

BAHAGIANA
(20 markah)
'

Jawab semua soalan.

(a)

Firman Allah SWT:

( Surah Al- Baqarah ayat 155 - 156 )

Ayat di atas menerangkan beberapa be".tuk ujian yang menimpa manusia.


./

Tanda (;/ ) pada ujian yang terdapat dalam ayat di atas dan (X) pada ujian yang tidak terdapat
dalam ayat di atas.
(i) Kekurangan hasil tanaman
(ii) Perasaan takut kepada musuh

D
D

(iii) Gagal dalam peperiksaan

(iv) Kesakitan

D
(4 markah)

Allah SWT menyuruh hamba-Nya bersabar apabila menghadapi ujian dan


reda dengan ketentuan-Nya.

(b)

(i)

Terangkan pandangan anda tentang hikmah Allah menurunkan pelbagai ujian kepada
manusia.

(2 markah)

S45

SULIT

. S45

SULIT

Terdapat sesetenqah umat Islam yang tidak dapat menahan kesabaran apabila menghadapi ujian
Allah.

(ii)

Jelaskan hujah anda mengapakah keadaan tersebut berlaku kepada umat Islam ketika
menerima ujian daripada Allah .

................................................ .- ................................................................... .

( 4 markah)

S45

[Lihat sebelah
SULIT

. S45

SULIT

(a) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menerangkan beberapa amalan mukmin cemerlang.


Berdasarkan hadis di atas, padankan potongan hadis dengan maksud yang betul.

Sabar itu adalah sinaran

(i)I.__----~-._,.J_J~g_t__.n~
fl D
(ii)

I...__ _"t:.p
_;.~~\"'
L
~_"_
.. _ _!J_ ___.r

Kebersihan itu sebahagian dari iman

~~~~s_o_lat_i_tu_c_a_ha_v_a~~~~---'
(2 markah)

(b)

Jelaskan kelebihan amalan mukmin cemerlang dari aspek sedekah .

...........................................................................................................................................

(2 markah)

S45

SULIT

(c)

S45

SULIT

(i) Orang yang menunaikan solat sunat pada waktu malam akan diterangi kuburnya.
Berikan pendapat anda punca masih ramai umat Islam mengabaikan solat sunat pada
waktu malam walaupun banyak kelebihannya.

(2 markah)

(ii)

Umat Islam yang beramal dengan tuntutan al-Quran serta memahami maksud ayat yang
dibaca akan mendapat pembelaan al-Quran pada hari akhirat.

Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.

(4 markah)

S45

[Lihat seb~lah
SULIT

SULIT

S45

SAHAGIAN 8

[70 markah]
Jawab semua soalan.

(a)

Garis jawapan yang betul di dalam kurungan.

(i)

(Nabi Hud I Nabi Nuh) adalah salah seorang dari kalangan rasul yang bergelar
Ulul Azmi.

(ii)

Allah mencipta cap jari manusia yang berbeza menunjukkan Allah bersifat
(al-'Alim I al-Hakim)

(iii)

(Dosa besar I Dosa kecil) boleh dihapuskan dengan taubat nasuha.

(iv)

Segala kejadian di alam ini yang dapat dilihat dan dikaji seperti langit, bumi,
haiwan, tumbuhan dan sebagainya disebut ( Alam Syahadah I Alam Ghaib )
(4 markah)

( b)

Pilih istilah yang betul bagi penyataan di bawah.

(i)

Allah SWT mengetahui segala yang ada di alam ini sama ada yang nyata
atau tersembunyi.
Jawapan : ....................................... -. ................. .

(ii)

Perkara ghaib yang tidak dapat dicapai oleh pancaindera seperti dosa dan syurga.
Jawapan: ......................................................... .

(iii)

Allah Maha Adil menjadikan makhluk, memberi rezeki dan menetapkan


undang-undang dan peraturan alam.
Jawapan: ........................................................ .

(iv)

Peraturan dan hukum yang telah ditentukan Allah sama ada berbentuk
suruhan atau larangan.
Jawapan: ....................................................... .
(4 markah)

S45

SULIT

SULIT

(c)

s45

7
Jelaskan dua kelebihan orang yang bertawakkal kepada Allah SWT.

1.

. ................................................................................................. .

2.

(4 markah)
(d)

Terangkan dua amalan yang dapat meningkatkan iman seseorang.


1. . ................................................... , .............................................. .

......................................................................................................
2.

(4 markah)

Kematian ibu tersayang


(e)

Berdasarkan gambar di atas, bagaimana anda menghadapi situasi tersebut.

.........................................................................................................

..................................................................................................... .

{ 4 markah)

S45

[Lihat sebelah
SULIT

. S45

SULIT

(a)

lsi tern pat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang sesuai.

Mimbar

i)

Tasbih

Khatib

Selawat

Khutbah ialah ucapan yang disampaikan oleh ............._. ..............................,.


sebelum solat Jumaat.

Di antara perkara sunat khutbah ialah menyampaikan khutbah di atas

-- ii)

iii)

Salah satu rukun khutbah yang wajib dilafazkan dalam Bahasa Arab ialah

(3 markah)
(b)

Pesanan taqwa merupakan salah satu daripada rukun dalam khutbah. la merupakan sifat
mulia yang menjadi nilaian terbaik Allah SWT ke atas setiap hamba-Nya.
Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas.

(4 markah)

(c)

(i)

Sena_raikan tiga syarat sah dalam ibadat solat.


1- ...................................................... ......................... .
2-

3-
(3 markah)
S45

SULIT

SULIT

(ii)

S45

Pilih hukum yang betul bagi ibadah solat di bawah, berdasarkan pilihan
jawapan yang disediakan.

Wajib

II

Sunat

1- Syifaa' membaca lafaz

1I

Harus

II

Makruh

II

Haram

ta'awuz sebelum membaca surah al-Fatihah ketika solat.

Jawapan ......... , ............................................... .


2- Pak Mail menunaikan solat sunat secara duduk, walaupun dirinya sihat, tanpa
sebarang keuzuran.
Jawapan: .......................................................... .
( 2 markah)

)'

Amalan bermaaf-maafan di Aidilfitri


(d)

Berdasarkan gambar di atas, terangkan dua hikmah meraikan Hari Raya terhadap
umat Islam.

1- ...................................................................................... ..................

2- ........... , ..................................................................................................... .

(4 markah)

S45

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
(e)

$45

10

Solat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan, dalam pelbagai situasi sekalipun. Dewasa
ini, kebanyakan para pesakit di hospital, sering mengabaikan tanggungjawab so lat..
Sebagai seorang muslim, apakah peranan anda dalam mengatasi permasalahan ini.

(4 markah)

S45

SULIT

SULIT
5 (a)

S45

11
Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.
Riwayat hidup Sayidina Hamzah r.a.

t
Nama sebenar

(i) Tempat lahir

(ii) Keturunan

(iii) Gelaran

Hamzah b. Abdul

'

Mutalib b. Hasyim
[3 markah]
(b)

Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah
mengenai tokoh Sayidina Bilal b. Rabah r.a.
No.

Pernyataan

(i)

Beliau adalah penganut Islam yang pertama dalam kalangan

(/) atau (X)

hamba
Banyak membantu Rasulullah SAW mengembangkqn dakwah

(ii)

Islam dalam kalangan hamba .


..

(iii)

Beliau ditikam dengan tombak hingga mati oleh Abu Jahal.


(3 markah)

Semangat persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam antara golongan Ansor dan
Muhajirin sangat mendalam sehingga mereka menganggap antara satu dengan
yang lain sebagai saudara kandung sendiri.
(c)

Merujuk pernyataan di atas, bagaimanakah anda dapat mencontohi semangat


golongan Ansar dan Muhajirin dalam kalangan rakan anda di sekolah.
Berikan hujah anda .

.. .......... ....... .... ... . ..... .......... . . . . .... . .... . ................ ..................
S45

(4 markah)
[Lihat sebelah
SULIT

12

SULIT

(a)

S45

Tulis (Y) sikap positif dan (Z) pada sikap negatif untuk adab bertugas
bagi pernyataan di bawah

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Menyiapkan tugas tidak mengikut masa yang telah ditetapkan


Sentiasa dedikasi dalam menjalankan tugas
Menggunakan kemudahan pejabat untuk kepentingan peribadi
Sentiasa berintegriti tinggi dalam tugas
,____,
(4 markah)

(b)

Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang


betul.
Bersangka
baik
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

menyakiti

II~__s_a_ia_m_~I

I mendoakan

Setiap orang Islam dianjurkan untuk memberikan _ _ _ __


ketika bertemu.
Dalam berkawan kita hendaklah sentiasa _ _ _ _ _ __
terhadap kawan kita.
Kita hendakah selalu - - - - - - - - kebaikan untuk
kawan-kawan kita
Islam menuntut umatnya agar menjauhi perbuatan atau
percakapan yang
kawan.
(4 markah)

(c)

Jelaskan sebab-sebab kita dituntut beradab dengan orang bukan Islam.

1.

2.

(4 markah)

S45

SULIT

SULIT

. S45

13

(d)

Rakan baik anda telah meluahkan perasaannya kepada anda mengenai


situasi keluarganya yang mengalami keretakan akibat dari perselisihan
ibu bapanya.
Senaraikan empat cadangan yang anda boleh berikan bagi
menyelesaikan masalah rakan anda tersebut.

1.......................................................................................... .
2 ........................................................................................... .
-.3 .......................................................................................... .

4.' .......................................................................................... .
(4 markah)
(e)
"Jiran sepakat membawa berkat"

Sejauh manakah pernyataan di atas dapat diamalkan dalam masyarakat


yang berbilang kaum.

(4 markah)

S45

[Lihat sebelah
SULIT

14

SULIT

S45

SAHAGIAN C
[ 10 markah]
Jr;iwab semua soa/an

(a)

lsi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang
lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.
"'-"

.k..."....a.J~
,,. ,,.

( Surah Al-Baqarah Ayat 284 )


[3 markah]
(b)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam alQuran.
Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja .
.!=?.
,,...

; . ,.4

....

J-r; """

"' .:Uil,,.J
'.:'..)j.!I _p>-

$.

,..Jl.

,,.

!JI

JJ ....

-r;"'"" ,,...

"' .:Uil

~_p>",,.

.,,, o

,,,..

..L:...e,,.
J.

,,... ""'

lo

,,. ,,.

,J

o~I

. ,,.

; ,.

~J

,;:' _,,.,. , . .
J9 c:..~l.l
.!J__;JJ
~,,.
,,.

,,.

~I

1::.

,...:'!:I...,

,,.

J ........

~t

::::,,. . ..

o~'t

t;.)1,,.~ 1-~
" .. I IJ.k J I o..Jf
I,,.
.,,. Ij.)

,,.

l~I,,.
JJ
,,.

( Surah al-Jumaat: 11 )
"".Jawapan:
(i) .......................... .
(ii)

.......................... .

(iii) .......................... .
S45

(3 markah)
SULIT

SULIT

(c)

15

- S45

Tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.


Kita hendaklah sering berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat dan
negara. Islam melarang kita mendoakan keburukan orang Islam yang lain.

:!";

(4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

_v_
PENGESAHAN PENGETUA

S45

SULIT

PT3 2015
MAJLIS PENGETUA
SEKOLAH MALAYSIA
NEGERI KEDAH DARULAMAN

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

UJIAN BERTULIS
OGOS

PANDUAN
PENSKORAN

BAHAGIAN A
No Soalan

Jawapan

Markah

No Soalan

Jawapan

Markah

(a)

(i)

1m

(ii)

1m

(iii) X

1m

(iv) X

1m

(b) (i)

- Mempertingkatkan keimanan dan ketaqwaan (1m) kepada Allah


SWT (Im)

1 isi x 2m=2m

- Dapat melahirkan mukmin yang tabah dan gigih (1m)


menghadapi cabaran hidup (1m)
- Mendidik jiwa menjadi hamba yang reda dan bersyukur (1m)
kepada Allah SWT (1m)
- Supaya manusia sentiasa muhasabah diri (1m) untuk
memperbaiki kelemahan yang lalu (1m)
Catatan:
1. Isi = 1m dan huraian = 1m
2. Mana-mana jawapan lain yang munasabah di terima

(ii)

Contoh jawapan
Iman lemah/ kurang pendidikan agama (I) menjadikan meraka tidak
yakin dengan janji Allah (H). Ini menyebabkan meraka akan
menyalahkan takdir jika sesuatu menimpa mereka(HL). Oleh itu,
umat Islam mestilah yakin dengan janji Allah iaitu meningkatkan
darjat orang yang bersabar (K).
Catatan:
- 1 isi sahaja = 1 m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

4m

(a)

(i)

Kebersihan itu sebahagian dari iman

1m

(ii)

Sabar itu sinaran

1m

(b) (i)

- Mendapat penghormatan dan kasih sayang masyarakat (1m)


terutama daripada fakir miskin (Im)

1 isi x 2m=2m

- Mendapat kesihatan yang baik (1m) serta disembuhkan daripada


penyakit (1m)
- Mendapat keberkatan rezeki (1m) serta nikmat yang berlipat
ganda (1m)
- Mendapat naungan arasy Allah (1m) pada hari akhirat (1m)
Catatan:
3. Isi = 1m dan huraian = 1m
4. Mana-mana jawapan lain yang munasabah di terima

(c)

(i)

- Mereka jahil/tidak tahu cara menunaikan solat (1m) kerana


kurang ilmu berkaitan solat (Im)

1 isi x 2m=2m

- Sibuk bekerja pada waktu siang (1m) menyebabkan mereka


keletihan untuk bangun malam (1m)
- Iman yang tidak mantap (1m) menyebabkan mereka lupa pada
janji Allah SWT (1m)
- Suka menghabiskan masa dengan hiburan pada waktu malam
(1m) menyebabkan hati tertutup untuk beribadah (1m)
Catatan:
1. Isi = 1m dan huraian = 1m
2. Mana-mana jawapan lain yang munasabah di terima

(ii)

Contoh jawapan
Umat Islam hendaklah menghadiri majlis pengajian al-Quran (I)
supaya sentiasa berdamping dengan al-Quran (H). Dengan itu kita
akan mendapat syafaat di hari akhirat kelak (HL). Oleh itu, umat
Islam mestilah sentiasa memuliakan al-Quran (K).
Catatan:
- 1 isi sahaja = 1 m
- Isi + huraian ringkas = 2m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3m
- Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m

4m

BAHAGIAN B

3 (a)

(b)

(i)

Nabi Nuh

(ii)

Al-Hakim

(iii)

Dosa Besar

(iv)

Alam Syahadah

(i)

Al-Alim

(ii)

Samiyyat

(iii)

Al-Adlu

(iv)

Syariah

4x1m = 4m

4x1m = 4m

Dua kelebihan orang yang bertawakkal kepada Allah :

(c)
(i)

Tidak mudah kecewa (1m) menghadapi kegagalan dalam


Kehidupan (1m).

(ii)

Dapat menghindarkan diri dari sifat sombong (1m) ketika


mendapat kejayaan (1m).

(iii)

Sentiasa tenang dan tabah (1m) dalam menghadapi ujian


Hidup (1m)

(iv)

Menyakini bahawa Allah Maha Berkuasa (1m) atas sesuatu


(1m).

Catatan :
-

Isi = 1markah dan huraian = 1 markah

Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.

2x2m = 4m

Dua amalan yang dapat meningkatkan iman seseorang :

(d)
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Sentiasa membaca / menghafal al Quran(1m) supaya mendapat


ketenangan (1m)
Memperbanyakkan ibadat sunat /puasa sunat / solat sunat /
berzikir / bersedekah /Qiyamullail (1m) untuk menampung ibadat
wajib/ untuk mendekatkan diri dengan Allah (1m). Rajin
menghadiri majlis ilmu / mendengar ceramah (1m) bagi
menambahkan keyakinan kepada Allah (1m)
Mendampingi ulama (1m) untuk mendapatkan keberkatan dari
Allah s.w.t (1m).

2x2m = 4m

Sentiasa membuat amal kebajikan / gotong royong / tolong


menolong (1m) bagi mengeratkan hubungan silatulrahim (1m)
Catatan :

(v)
Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.
1 isi = 1markah
1 huraian = 1 markah

(e)

Saya mestilah menyakini konsep qada dan Qadar (I) iaitu Allah
berhak menentukan sesuatu ke atas makhlukNya sejak azali lagi
(H ). Contohnya kematian adalah qada mubram yang tidak boleh
berubah ( HL). Oleh itu saya wajibHlah menerima kematian ibu
tersayang dengan penuh keredaan (K).
Catatan :
- 1 isi sahaja
- Isi + huraian ringkas = 2 m
- Isi + huraian lengkap ( contoh/sebab/kesan)=3m
- Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4 m

4m

4 (a)

(i)

Khatib

(ii)

Mimbar

(iii)

Selawat

3x1m = 3m

(b)
Setiap muslim wajib menyemai sifat takwa dalam diri,(I) agar ia
dapat menjadi benteng diri dari godaan syaitan (H),
memandangkan jiwa yang bertaqwa merupakan insan yang paling
hampir disisi Allah.(HL) Oleh itu, setiap muslim wajib melakukan
amal soleh untuk mencapai darjat taqwa (K).
(c)

(i)

4x1m = 4m

Tiga syarat sah solat ialah:

Suci badan, pakaian dan tempat daripada najis.


Suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
Menutup aurat.
Mengadap kiblat.
Yakin masuk waktu solat.

3x1m = 3m

(ii)
i) Sunat
ii) Makruh

2x1m = 2m

Dua hikmah meraikan Aidil fitri terhadap umat Islam ialah:


(d)

Dapat melahirkan umat Islam yang bersatu-padu / melalui


amalan ziarah-menziarahi sesama muslim.
Dapat menzahirkan syiar Islam yang terpuji / dengan
menjaga akhlak mahmudah ketika meraikannya.
Dapat memupuk nilai kasih sayang sesama muslim /
melalui budaya maaf-bermaafan.
Dapat mengeratkan hubungan silaturrahim sesama umat
Islam / dengan cara bertegur sapa.
Mana-mana jawapan yang munasabah diterima.
1 isi
1 huraian

= 1 markah
= 1 markah

2x2m = 4m

Contoh jawapan
(e)

Setiap Muslim, bertanggungjawab untuk menunjuk cara


melakukan solat ketika sakit, (I) agar pesakit yang diziarahinya
tidak mengabaikan kewajipannya, (H) memandangkan solat
merupakan tiang agama. (HL) Sewajarnya setiap Muslim
hendaklah sentiasa mendekatkan diri dengan Allah walau disaat
ujian menimpanya.(K)

4m

Catatan:
- 1 isi sahaja = 1 m
- Isi + huraian ringkas = 2 m
- Isi + huraian lengkap (contoh/sebab/kesan) = 3 m
- Isi + huraian lengkap + kesimpulan = 4m
5 (a)

Tempat lahir : Mekah / Kota Mekah


Keturunan : Bani Hasyim
Gelaran
: Asadullah / Singa Allah

3x1m = 3m

(b)
/
/
X
(c)

3x1m = 4m

Jawapan :
Saya akan mengamalkan sikap tolong menolong dan bantu
membantu (I) antara satu dengan yang lain tanpa mengira bangsa
(H) seperti bergotong royong membersihkan kelas(HL). Oleh itu,
saya dapat mengukuhkan semangat berkasih sayang dalam
kalangan rakan sekolah saya(K).

4m

Jawapan
No. Soalan

(i)

(ii)

(iii)
(iii)

Markah
Z
1m
Y
1m
Z
1m
Y

1m

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Salam

1m

Bersangka baik
1m
Mendoakan
1m

Menyakiti

1m

- Dapat menarik minat mereka (1m) untuk mengkaji Islam


(1m)
- Agar dakwah Islam berkembang pesat (1m) dan mereka
dapat menerimanya (1m)
- Untuk mengelakkan umat Islam (1m ) dimusuhi (1m)
- Wujudnya keamanan (1m) dalam kehidupan (1m)

2 isi x 2m =
4M

4 isi x 1m =
4M

Mendapatkan nasihat kaunselor/ imam.


Banyakkan solat dan berdoa kepada Allah SWT
Sentiasa rapat dengan ibu bapa
Cuba menasihati ibu bapa

Contoh Jawapan

Setiap individu hendaklah bersikap toleransi (I) dengan berbuat


baik kepada semua lapisan masyarakat dan kaum (H) dengan ini
keharmonian antara kaum dapat diwujudkan (HL) dan sebagai
kesimpulannya jiran akan hidup dengan aman dan damai.(K)

Catatan :
-

1 isi sahaja = 1m
Isi + huraian ringkas = 2m
Isi + huraian ringkas + huraian lengkap
(contoh/sebab/kesan) = 3 m

Isi + huraian ringkas + huraian lengkap


(contoh/sebab/kesan) + kesimpulan = 4m

4m

BAHAGIAN C

7 (a)

(b)

(c)

(i)

(ii)

(iii)

(i)

(ii)

(iii)

3m

3m


.
.
Catatan :
- Boleh menulis jawi tetapi semua ejaan tidak betul.
- 02 hingga 10 perkataan yang betul
- 11 hingga 15 perkataan yang betul
- 16 hingga 20 perkataan yang betul
.

PANDUAN PENSKORAN TAMAT

=
=
=
=

1m
2m
3m
4m

4m

_\/_