Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SEJARAH TINGKATAN 4, 2015


MG

TEMA/TAJUK

JAN

7. TAMADUN AWAL
MANUSIA.

Memahami pembentukan
tamadun awal manusia.

1. Tamadun Awal Dunia


a.Proses
pembentukan
tamadun (Sumeria,
Mesir ,Indus dan
Hwang Ho)
i.
Konsep dan
pengertian.
ii.
Sumbangan

Aras 1
1.1 Menerangkan konsep
tamadun
1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun
1.3 Menyatakan sumbangan
tamadun manusia di
Sumeria, Mesir , Indus dan
Hwang Ho.

1-3

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Prasejarah
Arkeologi

Membina garis
masa.
Tamadun awal
dunia.

Nomad
Tamadun

Kajian gambar.
Pyramid, Tembok
Besar China.

Polytheistic
Raja

Aras 2
2.1 Membandingkan sumbangan
tamadun manusia di
Sumeria, Mesir, Indus dan
Hwang Ho
2.2 Mengklasifikasikan
sumbangan setiap tamadun.
Aras 3
3.1 Merasionalkan pemilihan
sungai sebagai lokasi
pembentukan tamadun awal.

AKTIVITI

Monarki
Teokrasi
Mutlak

Melabel peta:
Lokasi tamadun
awal pada peta
(Mesir, Sumeria,
Indus, dan Hwang
Ho)
i-Think
Peta Alir Zaman
prasejarah
Peta Buih
Berganda Tafsiran
Tamadun
Peta Dakap Ciri
Tamadun, MMWI
Peta Bulatan
Sumbangan
SetiapTamadun

KBAT

Menilai
Sejauhmana
masyarakat
Malaysia
bertamadun
Mencipta
Bagaimana
memelihara
warisan dunia
Menilai
Sebagai
pemimpin
apa yg menjadi
keutamaan
dalam dasar
memajukan
negara.

UNSUR
PATRIOTISME

Kepimpinan
berwibawa.
* Bersikap
kepimpinan
cemerlang

BBM

Peta
Gambar
Buku teks

Masyarakat
berorganisasi.
* Bersatu dalam
organisasi.
Berinovatif dalam
perancangan.
* bersikap kreatif
dan inovatif.

Menganalisis
Tulisan Cina
diserap oleh
Jepun & Korea
mengapa
tidak di AT

ms 1 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

FEB

b.Peningkatan tamadun
(Yunani,Rom, India dan
China)
Peningkatan dan
sumbangan
tamadun.
Yunani
Rom
India
China

4-5

HASIL PEMBELAJARAN
Menganalisis peningkatan
tamadun dan sumbangannya.
Aras 1
1.1 Menyatakan aspek
peningkatan tamadun di
India, China, Rom dan
Yunani.
1.2 Menyenaraikan sumbangan
tamadun India, China, Ron
dan Yunani.
Aras 2
2.1 Membandingkan aspek
peningkatan tamadun Rom
dan Yunani.
2.2 Mengklasifikasikan
sumbangan setiap tamadun.
Aras 3
3.1 Membandingkan system
demokrasi Yunani dengan
system demokrasi Malaysia
hari ini.
3.2 Menjelaskan ciri-ciri
pemimpin berwibawa.

KONSEP/
ISTILAH
Dinasti
Demokrasi

AKTIVITI

KBAT

Melabel peta:
Lokasi tamadun
Yunani, China, Rom
dan India.

Menilai
Kelebihan
demokrasi di
Malaysia

Pengurusan
grafik:
Membandingkan
sumbangan setiap
tamadun awal.
Sumbangan
peningkatan
tamadun India,
China, Rom dan
Yunani.

Menilai
Mengapa
sistem beraja
masih
disanjung di
Malaysia

Republik
Colosseum

Menganalisis
UU mengapa
masih wujud
ketidakadilan

i-Think
Peta Dakap latar
belakang setiap
tamadun
Peta Alir
Perubahan sistem
pemerintahan
Yunani
Peta Buih Ciri
Demokrasi Athens
Peta Titi tulisan,
tokoh, seni bina,
sebab
perkembangan
ekonomi India
Peta Buih
Berganda Olimpik
Yunani & Moden

Mencipta
Dasar untuk
meningkatkan
ekonomi
negara

UNSUR
PATRIOTISME
Kemakmuran dan
kegemilangan
negara.
* bersama
membina
kegemilangan
negara.

BBM
Buku teks
Carta
Peta
minda

Keharmonian dan
kesejahteraan .
* patuh kepada
peraturan dan
undang-undang.
Kejituan idea
membentuk
negara.
* boleh menjana
idea.

ms 2 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

c. Kemunculan agama dan


ajaran utama dunia.
i. Agama
Hindu
Buddha
Kristian
Islam
ii.

Ajaran
Confucianisme
Taoisme

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Memahami kemunculan
perkembangan agama dan
ajaran utama dunia.

Agama

Aras 1
1.1 Menyetakan pengertia
agama dan ajaran.
1.2 Menyenaraikan agama dan
ajaran utama dunia.
1.3 Menyatakan prinsip-prinsip
utama setiap agama dan
ajaran dunia.

Kepercayaan

Aras 2
2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip
utama setiap agama dan
ajaran dunia.
2.2 Mengklasifikasi agama dan
ajaran dunia.
Aras 3
3.1 Merumuskan kepentingan
agama dalam kehidupan.

Ajaran

AKTIVITI
Melabel peta:
Kemunculan agama
dan ajaran utama
dunia.
Kajian teks:
Sejarah
kemunculan agama
dan ajaran utama
dunia.
Pengurusan
grafik:
Mengklasifikasi
agama dan ajaran
dunia.

KBAT
Menganalisis
Bagaimana
acara
perarakan &
rumah terbuka
mengeratkan
hubungan
antara kaum

UNSUR
PATRIOTISME
Kepatuhan
kepada Tuhan.
* taat kepada
Tuhan.

BBM
Peta
Buku teks
Grafik

Mencipta
Bagaimana
melahirkan
masyarakat
yang taat
kepada agama

Melabel peta:
Lokasi kemunculan
agama dan ajaran
utama dunia.
i-Think
Peta Dakap
ajaran
utama/agama

ms 3 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
7

TEMA/TAJUK
7.2 Tamadun awal Asia
Tenggara.
Bentuk dan ciri-ciri
kerajaan awal
i.Kerajaan Agraria
(Kerajaan Angkor)
Pertanian sara diri
Mengumpul hasil
hutan

Perdagangan
8

Kerajaan maritim
(Kerajaan Srivijaya)
Perdagangan
Menangkap ikan
dan mengumpul
hasil laut
Ahli pelayaran
Peranan
pelabuhan awal

9
10

UJIAN 1

11

CUTI PERTENGAHAN
SEMESTER PERTAMA

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami perkembangan
kerajaan awal di Asia
Tenggara.
Aras 1
1.1 Menyatakan bentuk-bentuk
kerajaan awal di Asia
Tenggara.
1.2 Menyenaraikan cirri-ciri
kerajaan agraria.
1.3 Menyenaraikan cirri-ciri
kerajaan maritim.
Aras 2
2.1 Membandingkan kerajaan
agraria dengan kerajaan
maritim.
2.2 Membincangkan aspek
saling bergantung antara
kerajaan agrarian
dankerajaan maritim.
Aras 3
3.1 Menghubungkaitkan
kedudukan geografi kerajaan
agrarian kerajaan Angkor dan
Srivijaya dengan kegiatan
ekonomi.
3.2 Menjelaskan kepentingan
mempertahankan kedaulatan
negara.

KONSEP/
ISTILAH
Kerajaan
Agraria

Kerajaan
Maritim

Pemerintahan

Pentadbiran

AKTIVITI
Perbincangan:
Ciri-ciri kerajaan
agrarian.
Pengurusan
grafik:
Mebandingkan
kerajaan agrarian
dan maritime.
Kajian gambar:
Candi Borobudur,
Angkor watt,
Pelabuhan, sawah
padi.
Melabel peta:
Pusat pentadbiran
kerajaan maritime
dan agrarian.
Perbincangan:
kumpulan: contoh
kerajaan amritim
dan kerajaan
agrarian.

KBAT
Menilai
Apakah negara
kita sesuai jadi
kerajaan
agraria @
maritim -hujah
Mengaplikasi
Usaha untuk
memodenkan
pertanian.
Mencipta
Menjadikan
Malaysia kuasa
maritim yang
maju

UNSUR
PATRIOTISME

BBM

Berbangga degan
aset negara.
* memanafaatkan
kurniaan Tuhan.

Grafik

Kepimpinan
berwibawa
membentuk
kedaulatan
negara.
* bersikap
kepimpinan
cemerlang.

Peta

Gambar

i-Think
Peta Pokok ciri
kerajaan Agraria &
Maritim
Peta Bulatan
kegiatan ekonomi
agrarian, maritim

ms 4 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

12

b. Pengaruh agama Hindu


dan Buddha.

Siatem
pemerintahan dan
pentadbiran
Institusi beraja

Kesenian dan
kesusasteraan.
pembinaan candi
Kepentingan
bahasa Sanskrit

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami pengaruh agama
Hindu dan Buddha dalam
kerajaan awal di Asia
Tenggara.

KONSEP/
ISTILAH
Orde
Kosmos

AKTIVITI
Kajian gambar:
Monumen Angkor
Watt, Candi
Borobudur.

Devaraja
Aras 1
1.1 Menyatakan cara
kedatangan agama Hindu
dan Buddha ke Asia
Tenggara.
1.2 Menyatakan ciri-ciri HinduBuddha dalam Kerajaan awal
di Asia Tenggara.

Kesenian
Monumen
Candi

Aras 2
2.1 Menghuraikan pengaruh
Hindu Buddha dalam
pemerintahan dan
pentadbiran.
2.2 Menjelaskan dengan contoh
pengaruh Hindu-Buddha
dalam kesusasteraan dan
kesenian.
Aras 3
3.1 Mewajarkan monument
perlu dikekalkan sebagai
khazanah negara.

Kajian buku teks:


Pengaruh agama
hindu dan Buddha
dalam system
pentadbiran.

Kesusasteraan
Stupa

Melabel peta:
Pusat pentadbiran
kerajaan maritime
dan agrarian.

KBAT
Mencipta
Bagaimana
mengekalkan
warisan seni
bina negara

UNSUR
PATRIOTISME
Keunggulan
warisan bangsa.
* menghargai dan
memelihara
warisan bangsa

BBM
Gambar

Buku teks
Mencipta
Bagaimana
mengelak
generasi muda
terpengaruh
dengan budaya
negatif dari luar

Peta

i-Think
Peta Buih Cara
kedatangan
pengaruh Hindu,
fungsi candi

Dharma
Peta Dakap
pengaruh Hindu
dalam pentadbiran,
peranan bahasa
Sanskrit

ms 5 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

13

8. TAMADUN ISLAM DAN


PERKEMBANGANNYA.

Memahami masyarakat Arab


Jahiliyah

8.1 Islam dan


perkembangannya di
Makkah.

Aras 1
1.1 Menerangkan maksud
jahiliyah.
1.2 Menyenaraikan cirri
masyarakat Arab Jahiliyah

a.Masyarakat Arab
Jahiliah.
- Ciri-ciri dari aspek
social, nilai-nilai hidup,
organisasi politik dan
kepercayaan agama.

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2
2.1 Menghuraikan cirri-ciri
masyarakat Arab Jahiliyah
Aras 3
3.1 Merasionalkan masyarakat
Arab Jahiliyah berpegang
teguh kepada system
kabilah.

KONSEP/
ISTILAH
Jahiliah

AKTIVITI
Perbincangan:
Ciri-ciri masyarakat
jahiliyah.
i-Think

Asabiyah

Peta Bulatan
maksud jahiliyah

Kabilah

Peta Dakap ciri


masyarakat
jahiliyah

KBAT
Menganalisis
Mengapakah
wujud zaman
jahiliyah
moden
Mencipta
Bagaimana
mengelak
perasaan
assabiah

UNSUR
PATRIOTISME
Kepimpinan
agung untuk
kesejahteraan
ummah.
* mencontohi
pemimpin agung.

BBM
Peta
minda

Bahan
cetak

Peta Pelbagai Alir


Sebab & Kesan
Sistem Kabila

ms 6 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
14

TEMA/TAJUK
b.Islam dan
penyebarannya
di Makkah.
-Kelahiran dan
perkembangan Islam di
Makkah

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Memahami perkembangan
Islam di Makkah.

Al amin

Aras 1
1.1 Mengisahkan riwayat hidup
Nabi Muhammad S.A.W.
sehinggan dilantik menjadi
Rasul.
1.2 Menyatakan keperibadian
Nabi Muhammad S.A.W.
1.3 Menyatakan cara
penyebaran Islam di Makkah.

Wahyu

Aras 2
2.1 Menjelaskan keperibadian
Nabi Muhammad S.A. W.
2.2 Menghuraikan penyebaran
Islam di Makkah

AKTIVITI
Bercerita:
Kelahiran nabi
Muhammad SAW
dan sifat
keperibadian
baginda.

Dakwah

KBAT
Mengaplikasi
Bagaimana
pengamalan
sifat Nabi
meningkatkan
martabat

UNSUR
PATRIOTISME
Kecekalan
menegakkan
kebenaran
* berpegang
teguh kepada nilai
sejagat.

BBM
Carta

Buku teks

Mengkaji carta:
Salasilah Nabi
Muhammad SAW.
Nabi

Rasul

Kajian Teks:
Penyebaran Islam
di Makkah
Ayat Al-Alaq.

Aras 3
3.1 Membuktikan kepentingan
pendidikan dalam Islam
berdasarkan surah al Alaq
3.2 Menjana idea agama islam
yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW
mempunyai kesinambungan
dengan agama yang dibawa
oleh nabi-nabi yang
terdahulu sejak Nabi adam
AS.
3.3 Menjana idea erti tamadun
dari perspektif Islam.

i-Think
Peta Alir Sejarah
Nabi sebelum
menjadi Rasul &
peristiwa kerasulan
Peta Titi Sifat
Nabi & maksud

ms 7 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

14

c.Reaksi masyarakat Arab.


- Penerimaan dan
penentangan masyarakat
Arab Makkah.

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami reaksi masyarakat
Arab Makkah terhadap
penyebaran Islam
Aras 1
1.1 Menyatakan reaksi
masyarakat Arab terhadap
penyebaran Islam di Makkah.
Aras 2
2.1 Menghuraikan reaksi
masyarakat Arab Makkah
terhadap penyebaran Islam.
2.2 Menjelaskan dengan contoh
penentangan masyarakat
Arab terhadap penyebaran
Islam di Makkah.

KONSEP/
ISTILAH

AKTIVITI
Perbincangan:
Reaksi masyarakat
Arab terhadap
penyebaran Islam
di Makkah.
i-Think

KBAT
Menganalisis
Bagaimana
menangani
cabaran idea
kita tidak
diterima rakan

UNSUR
PATRIOTISME
Penyatuan
ummah
mengukuhkan
kemakmuran
negara.
* hidup bersatu
padu.

BBM
Buku teks
Bahan
edaran

Peta Buih sebab


penentangan, cara
penentangan

Aras 3
3.1 Menghubungkaitkan
penentangan masyarakat
Arab Makkah terhadap Islam
dengan kepentingan ekonomi
dan politik mereka.

ms 8 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
15

TEMA/TAJUK
8.2. Kerajaan Islam di
Madinah
a. Perjanjian Aqabah
Pertama dan Kedua.
- Kepentingan
b. Hijrah
Konsep
Sebab
Kepentingan

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami peristiwa Hijrah
Nabi Muhammad SAW ke
Madinah dan kesannya.
Aras 1
1.1 Menyatakan kepentingan
Perjanjian Aqabah Pertama
dan Perjanjian Aqabah
Kedua.
1.2 Menerangkan maksud
hijrah dalam Islam
1.3 Menyenaraikan sebab-sebab
nabi Muhammad SAW
berhijrah ke Madinah.
1.4 Menyatakan kepentingan
peristiwa hijrah dalam
sejarah Islam.
Aras 2
2.1 Menghuraikan kepentingan
Perjanjian Aqabah Pertama
dan kedua.
2.2 Menjelaskan sebab-sebab
Nabi Muhammad SAW
berhijrah ke Madinah
2.3 Menghuraikan kepentingan
peristiwa Hijrah dalam
sejarah Islam.
Aras 3
3.1 Membuat justifikasi pendapat
orientaslis yang
mengtakrifkan hijrah sebagai
melarikan diri.
3.2 Merasionalkan konsep hijrah
dalam kehidupan masa kini.

KONSEP/
ISTILAH
Perjanjian

AKTIVITI
Peta Minda:
Sebab
penghijrahan Nabi
Muhammad SAW
ke Madinah.

Hijrah

Muhajirin

Ansar

Kajian Peta
Semenanjung
Tanah Arab:
Hijrah Nabi
Muhammad SAW.
Pengurusan
Grafik:
Mengklasifikasikan
kepentingan
peristiwa Hijrah
dalam sejarah
Islam.

KBAT
Mencipta
Apa yang
mungkin
berlaku jika
Hijrah tidak
berlaku

UNSUR
PATRIOTISME
Keluhuran
perlembagaan
kita.
mendaulatkan
perlembagaa
n kita.

BBM
Peta
minda

Peta
grafik

Menganalisis
Adakah anda
akan berhijrah
- hujah

Orientalis
i-Think
Peta Bulatan
Perjanjian Aqabah,
konsep Hijrah
Peta Dakap
kepentingan Hijrah

ms 9 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
15

TEMA/TAJUK
c. Piagam Madinah
- Kandungan
- Kepentingan
d. Penyebaran Islam
-Mempertahankan
maruah dan hak.

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami kepentingan
Piagam Madinah.
Aras 1
1.1 Menyatakan prinsip-prinsip
umum kandungan Piagam
Madinah.
1.2 Menyatakan kepentingan
Piagam Madinah.
1.3 Menerangkan usaha
penyebaran Islam di
Madinah.
Aras 2
2.1 Menghuraikan prinsip-prinsip
umum kandungan Piagam
Madinah.
2.2 Menjelaskan kepentingan
Piagam Madinah.
2.3 Menghuraikan penyebaran
Islam oleh Nabi Muhammad
SAW
Aras 3
3.1 Merasionalkan Piagam
Madinah dalam konteks
menjamin perpaduan kaum.
3.2 Merasionalkan penyebaran
Islam bukan melalui mata
pedang.
3.3 Membandingkan keadaan
masyarakat Arab sebelum
dan selepas kedatangan
Islam.

KONSEP/
ISTILAH
Piagam/
sahifah

Baiah

AKTIVITI
Kajian teks:
Kandungan Piagam
Madinah
Pengurusan
grafik:
Perbandingan
masyarakat Arab
sebelum dan
selepas
kedatangan Islam.
i-Think

KBAT
Mengaplikasi
Bagaimana
menjayakan
konsep 1
Malaysia
dalam
berbilang kaum
Menilai
Beza perang
zaman Nabi
dengan perang
hari ini

UNSUR
PATRIOTISME
Kepimpinan
berwibawa
menjamin
kedaulatan
negara.
* bersikap
pemimpin
cemerlang.

BBM
Buku teks

Grafik

Kecemerlangan
tamadun Islam
menyinari dunia
* memanfaatkan
kecemerlangan
tamadun Islam.

Peta Dakap
kandungan PM
Peta Buih
kepentingan PM,
cara penyebaran
Islam, sebab
perang dalam Islam
Peta Titi Perang &
Tahun

ms 10 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
16

TEMA/TAJUK
e. Perjanjian Hudaibiah.
- Kepentingan

f. Pembukaan semula
Kota Makkah.

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami kepentingan
Perjanjian Hudaibiyah dan
pembukaan semula Kota
Makkah
Aras 1
1.1 Menyatakan kepentingan
Perjanjian Hudaibiyah.
1.2 Menyatakan proses
pembukaan Kota Makkah.
Aras 2
2.1 Menghubungkaitkan
Perjanjian Hudaibiyah
dengan pembukaan semula
Kota Makkah.
Aras 3
3.1 menjana idea kepentingan
pembukaan semula Kota
Makkah.

KONSEP/
ISTILAH

AKTIVITI
Peta minda:
Kepentingan
perjanjian
Hudaibiyah.
i-Think
Peta Alir Peristiwa
sebelum PH &
pembukaan semula
Makkah
Peta Buih isi PH
Peta Dakap
Kepentingan PH &
Kepentingan PSM

KBAT
Menilai
Iktibar daripada
kesabaran
Nabi
Muhammad
s.a.w dalam
PH

UNSUR
PATRIOTISME
Kebijaksanaan
menyusun
strategi untuk
kestabilan
negara.
* membuat
perancangan
yang bijak.
* berupaya
menerapkan
pembaharuan

BBM
Peta
minda

Keunggulan ilmu
membina
kgemilangan
negara.
* membudayakan
ilmu.

ms 11 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
17

TEMA/TAJUK
8.3 Pembentukan
Kerajaan Islam dan
sumbangannya.
a.
i.
ii.

iii.

Zaman Khalifah
al-Rasyidin
Konsep
Khalifah
Syarat dan
cara pemilihan
khalifah
Sumbangan
Khalifah AlRasyidin.

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Memahami sistem
pemerintahan Khalifah al
Rasyidin.

Khalifah

Aras 1
1.1 Menyatakan maksud
khalifah.
1.2 Menyatakan syarat
kelayakan menjadi khalifah.
1.3 Menyatakan cara pemilihan
dan perlantikan khalifah.
1.4 Menyatakan tugas khalifah.
1.5 Menyenaraikan sumbangan
setiap khalifah al rasyidin.

Murtad

Aras 2
2.1 Menjelaskan cara pemilihan
dan perlantikan khalifah al
rasyidin
2.2 Menghuraikan sumbangan
khalifah-khalifah al-rasyidin.
Aras 3
3.1 Mewajarkan kepentingan
musyawarah, syura, baiah
kea rah pemantapan
pemerintahan masa kini.

Baiah

Syura

AKTIVITI
Perbincangan:
Syarat kelayakan
khalifah.
Sumbangsaran:
Cara pemilihan dan
perlantikan khalifah.

KBAT
Menganalisis
Apakah
cabaran
pemimpin hari
ini

UNSUR
PATRIOTISME
Intergrasi budaya
memperkayakan
warisan negara.
* membudayakan
ilmu.

BBM
Carta
aliran
Peta
Minda

Mencipta

Wali
Gabenor

Membina carta
aliran:
Khalifah-khalifah alrasyidin mengikut
kronologi.
i-Think
Peta Buih Tugas
Khalifah, Syarat &
Cara pemilihan

Cara
meningkatkan
kualiti
kepimpinan
Menilai
Ciri kepimpinan
yang boleh
dicontohi

Peta Dakap
Sumbangan setiap
khalifah
Peta Alir Pelbagai
Cabaran Khalifah
Abu Bakar &
kejayaan

ms 12 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK
b.

18
i.
ii.
c.
i.
ii.
d.
19
i.
ii.
iii.

Kerajaan Bani
Umaiyyah
Latar
belakang.
Sumbangan
Kerajaan Bani
Abassiyah.
Latarbelakang
Sumbangan
Kerajaan Turki
Uthmaniah.
Latarbelakang
Sumbangan
Faktor
penyebaran
Islam ke
Eropah.

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami latar belakang
pembentukan kerajaan Bani
Umaiyyah, Bani Abbasiyah dan
Turki uthmaniah serta
sumbangannya
Aras 1
1.1 Menyatakan latar belakang
pembentukan kerajaan Bani
Umaiyah, Bani
abbasiyah,dan Turki
Uthmaniah.
1.2 Menyatakan sumbangan
kerajaan Bani Umaiyah, Bani
abbasiyah dan Turki
Uthmaniah.
1.3 Menyatakan factor
yangmembolehkan kerajaan
Turki uthmaniah
menyebarkan Islam ke
Eropah.
Aras 2
2.1 Mengklasifikasikan
sumbangan kerajaan Bani
Umaiyah, Bani Abbasiyah,
dan Turki Uthmaniah dari
segi politik, ekonomi dan
sosial.
2.2 Menghuraikan factor yang
membolehkan kerajaan Turki
Uthmaniah menyebarkan
Islam ke Eropah.

KONSEP/
ISTILAH

AKTIVITI

KBAT

Syiah

Kajian Peta:

Mengaplikasi

Khawarij

Empayar Islam
Kerajaan Turki
Uthmaniyah.

Ilmu yang perlu


dikuasai untuk
menjadikan
pendidikan
Malaysia
bertaraf dunia

Sistem
Warisan
Monarki
Baitulmal
Kharaj
Revolusi
Mujedars
Yena Cheri/
Janissari
Intelek
Empayar

Pengurusan
Grafik:
Membandingkan
sumbanga
kerajaan-kerajaan
Islam.
Membina Garis
Masa:
Perkembangan
Kerajaan Islam.

Menilai
Bagaimana
memastikan
rakyat sentiasa
menyokong
kerajaan

i-Think

Mencipta

Peta Dakap
Sumbangan setiap
kerajaan & Kesan
pertembungan
tamadun Islam

Mengapa
perkongsian
ilmu antara
negar di dunia
patut
diwujudkan

Bait al Hikmah
Peta Pokok
Faktor penyebaran
Islam di Eropah

Menilai

Peta Buih Cara


pertembungan
tamadun Islam

Apakah kesan
pertembungan
ICT dunia
kepada
generasi muda

UNSUR
PATRIOTISME
Kepercayaan
kepada Tuhan.
* taat kepada
Tuhan.
Kesediaan
menerima
perubahan.
* bijaksana dan
berhemah dalam
tindakan.

BBM
Peta
Grafik
Peta
minda
Carta

ms 13 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK
e.

i.

ii.

Pertembungan
tamadun Islam
dengan tamadun
lain di dunia.
Cara
Perniagaa
n
Diplomatik
Kebudaya
an
Pusat
Pengajian
Peperang
an
Kesan
Perluasan
empayar
Perkembanga
n Intelek
Kesenian dan
kesusasteraan

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami pertembungan
antara tamadun Islam dengan
tamadun lain di dunia.
Aras 1
1.1 Menandakan lokasi dan
menamakan tamadun lain
yang bertembung dengan
tamadun Islam.
1.2 Menyatakan cara-cara
pertembungan tamadun
Islam dengan tamadun lain di
dunia.
1.3 Menyatakan kesan
pertembungan tamadun
Islam dengan tamadun lain di
dunia.
Aras 2
2.1 Menghuraikan cara
pertembungan tamadun
Islam dengan tamadun lain di
dubia.
2.2 Menghuraikan kesan
pertembungan tamadun
Islam dengan tamadun lain di
dunia.
Aras 3
3.1 Menganalisis dengan contoh
tamadun Islam dan tamadun
lain di dunia saling
mempengaruhi.

KONSEP/
ISTILAH
Asimilasi
Teori

AKTIVITI
Kajian peta dan
kajian teks:
Pertembungan
tamadun Islam
dengan tamadun
lain di dunia.

KBAT

UNSUR
PATRIOTISME

BBM

Menilai
Apakah kesan
pertembungan
ICT dunia
kepada
generasi muda

i-Think
Peta Buih Cara
pertembungan
tamadun Islam

20
21
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN
22
23
ms 14 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
24

TEMA/TAJUK
CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
8.4 . Islam di Asia
Tenggara.
a. Kedatangan Islam
di Asia Tenggara.
i.
Teori dan bukti
Kedatang
an Islam
dari Arab.
Kedatang
an Islam
dari China
Kedatang
an Islam
dari India.

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Memahami kedatangan Islam


ke Asia Tenggara.

Mubalig

Aras 1
1.1 Menyatakan teori dan bukti
kedatangan Islam Ke Asia
Tenggara.
1.2 Melakarkan arah kedatangan
Islam ke Asia Tenggara.

Inskripsi

Aras 2
2.1 Menghuraikan teori
kedatangan Islam ke Asia
Tenggara melalui
perdagangan.
Aras 3
3.1 Membahaskan teori
kedatangan Islam ke Asia
Tenggara melalui
perdagangan.

Sufi

AKTIVITI
Kajian peta:
Teori kedatangan
Islam di Asia
Tenggara.
Pengurusan
Grafik:
Membandingkan
teori kedatangan
Islam.

KBAT
Mencipta
Bukti
tambahan
kukuhkan teori
Islam dari Arab
Menganalisis
Persamaan
teori ialah
perdagangan
-alasan

UNSUR
PATRIOTISME
Sinar dan
kemasyhuran
tamadun Islam di
negara kita.
* tabah
menghadapi
cabaran untuk
mencapai
kejayaan.

BBM
Peta

Buku teks

Mengklasifikasi
bukti-bukti
kedatangan Islam
di Asia Tenggara.
i-Think
Peta Titi Tokoh &
teori
Peta Pokok Teori
& bukti
Peta Dakap teori
& bukti

ms 15 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

25
b. Penyebaran Islam
di Asia Tenggara.
ii.
Cara dan
penerimaan.
Perdagangan
Perkahwinan
Pengislaman
raja-raja dan
golongan
bangsawan.
Kelahiran
kerajaan Islam
Peranan
mubaligh
Pusat
kebudayaan
Keistimewaan
agama Islam

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Memahami proses penyebaran


Islam di Asia Tenggara.

Kesultanan

Aras 1
1.1 Menyenaraikan cara
penyebaran Islam di Asia
Tenggara.

Mufti

Aras 2
2.1 Menghuraikan cara
penyebaran dan penerimaan
Islam di Asia Tenggara.
Aras 3
3.1 Merasionalkan keistimewaan
Islam yang menarik minat
masyarakat Asia Tenggara
untuk memeluk Islam.

Wali

AKTIVITI
Membina peta
minda:
Cara penyebaran
Islam.
Sumbangsaran:
Kesan-kesan
penyebaran Islam
ke Asia Tenggara.

KBAT
Menilai
Sifat
pendakwah
yang boleh
dicontohi

UNSUR
PATRIOTISME
Bertanggungjawab menjamin
keharmoian.
* menghormati
pemimpin negara.

BBM
Peta
Grafik

* mematuhi
peraturan dan
undang-undang.

i-Think
Peta Dakap cara
penyebaran Islam

ms 16 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

26
c.

i.

Pengaruh Islam di
Asia Tenggara.

Aspek
pemerintahan
dan
pentadbiran.

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

Memahami pengaruh Islam di


Asia Tenggara.

Pesantren

Aras 1
1.1 Menyatakan pengaruh Islam
dalam masyarakat di Asia
Tenggara.
1.2 Menyenaraikan Kerajaan
Islam di Asia Tenggara.

Pondok

Jihad
ii.

Aspek
pendidikan

iii.

Bahasa &
sastera

iv.

Kesenian

v.

Aspek
ekonomi

Aras 2
2.1 Mengklasifikasikan pengaruh
Islam dalam masyarakat di
Asia Tenggara.
2.2 Menghuraikan pengaruh
Islam dalam bidang
pentadbiran dan
pemerintahan kerajaan Asia
Tenggara.
Aras 3
3.1 Mengkaji sumbangan
kerajaan-kerajaan Islam
dalam perkembangan Islam
di Asia Tenggara.

Zakat
Ulama

AKTIVITI
Perbincangan
Kumpulan:
Kesan pengaruh
Islam di Asia
Tenggara.
Pengurusan
Grafik:
Mengklasifikasikan
pengaruh Islam
dalam masyarakat
di Asia Tenggara.
Kajian Risalah:
Pengaruh Islam
dalam system
kewangan.
i-Think

KBAT
Menganalsisi
Mengapa ilmu
penting dalam
membentuk
sashsiah
Menilai
Mengapa
perubahan
yang dibawa
oleh Islam
diterima oleh
masyarakat AT

UNSUR
PATRIOTISME
Sistem
pendidikan
agama warisan
bangsa kita.
* menghargai
system
pendidikan
negara.
* memanfaatkan
penggunaan
tulisan jawi.

BBM
Peta
minda

Kemapanan
sistem ekonomi
negara.
* bekerjasama
memakmurkan
negara.

Peta Dakap
sistem pendidikan
formal di AT
Peta Alir
Perkembangan
bahasa dan
Peta Bulatan
Pengaruh Islam
dalam kesenian &
Ekonomi

ms 17 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

27
8.5. Pembaharuan dan
pengaruh Islam di
Malaysia sebelum
kedatangan Barat.
a. Pemerintahan dan
pentadbiran.
i.

Institusi
kesultanan
Konsep
sultan
Konsep
daulah

ii.

Perundangan
Undang-undang
tidak bertulis
/Hukum Adat
(Adat
Temenggung dan
Adat Perpatih)
Undang-undang
Bertulis ( Hukum
kanun 18ndust,
Undang-undang
laut 18ndust,
Undang-undang
99 Perak)

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami perubahan dan
pengaruh Islam di Malaysia
dalam bidang pentadbiran dan
pemerintahan.

KONSEP/
ISTILAH
Tok guru
Mudir
Daulah

Aras 1
1.1 Menyatakan pengaruh Islam
dalam system pemerintahan
dan pentadbiran.
1.2 Menyatakan pengaruh Islam
dalam aspek perundangan.
Aras 2
2.1 Menghuraikan pengaruh
Islam dalam system
pemerintahan dan
pentadbiran.
2.2 Menjelaskan dengan contoh
pengaruh Islam dalam
Undang-undang Tidak
bertulis (Hukum Adat) dan
Undang-undang Bertulis.
Aras 3
3.1 Membincangkan kepentingan
mendaulatkan undangundang negara.

AmirulMukminin

AKTIVITI
Perbincangan
kumpulan:
Pembaharuan dan
pengaruh Islam di
Malaysia.
Lawatan:
Sekolah pondok,
mahkamah syariah.

Sultan
Naubah
Syariah

Membina carta
perbandingan.
Fungsi istana
dahulu dan
sekarang.

Kanun

i-Think

Kadi

Peta Dakap
Pengaruh Islam
terhadap politik

KBAT
Menilai
Mengapa adat
resam masih
diamalkan oleh
masyarakat
Melayu hari ini

UNSUR
PATRIOTISME
Keyakinan diri
membuat
pembaharuan.
* sedia menerima
perubahan yang
membawa
kebaikan.

BBM
Grafik
Peta
minda

Menganalisis
Adakah
sahsiah
seseorang
hanya
bergantung
kepada asuhan
ibu bapa

Semangat inkuiri
untuk
kecemerlangan
diri.
* peka dengan
wawasan negara.

Peta Buih
Berganda Adat
Perpatih &
Temenggung
Peta Pokok
Undang-Undang
Bertulis

ms 18 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

28
b. Sosiobudaya
i.

Pendidikan

ii.

Kesenian

iii.

iv.
c.

Bahasa dan
kesusasteraan
.
Gaya hidup.
Ekonomi

i.

Matawang.

ii.

Percukaian.

iii.

Perdagangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Menganalisis pengaruh Islam
dalam aspek sosiobudaya dan
ekonomi.
Aras 1
1.1 Menyatakan pengaruh islam
dalam aspek sosiobudaya
dan ekonomi.
Aras 2
2.1 Mengklasifikasikan pengaruh
Islam dalam aspek
sosiobudaya dan ekonomi.
2.2 Menghuraikan pengaruh
Islam dalam aspek
sosiobudaya dan ekonomi.
Aras 3
3.1 Menjelaskan dengan contoh
penerusan system
pendidikan agama islam
sehingga masa kini.
3.2 Mewajarkan kepentingan
tulisan jawi dalam
memartabatkan identity
negara.

KONSEP/
ISTILAH
Madrasah

Sekolah
pondok

AKTIVITI
Lawatan:
Muzium Kesenian
Islam, sekolah
Pondok, Mahkamah
Syariah.
Pengurusan
Grafik:
Mengklasifikasi
pengaruh Islam
dalam sosiobudaya
dan ekonomi.
Melengkapkan
jadual:
Undang-undang
Tidak Bertulis
(Hukum Adat),
Undang-undang
Bertulis.
Kajian risalah:
System kewangan
Islam.
i-Think
Peta Bulatan
Pendidikan tidak
formal
Peta Dakap
Pendidkan Formal
& kesan
kedatangan Islam
dalam kesenian
Peta Titi Negeri &
mata wang

KBAT
Menganalisis
Adakah
sahsiah
seseorang
hanya
bergantung
kepada asuhan
ibu bapa

UNSUR
PATRIOTISME
Kegigihan dan
keberanian
bangsa.
* menyokong dan
melibatkan diri
dalam usaha
mendaulatkan
negara

BBM
Carta

Peta
minda

Menilai
Gaya hidup
masyarakat
tradisional
dapat
mencegah
jenayah pendapat
Mencipta
Cadangan
untuk
menjadikan
Malaysia pusat
perdagangan
antarabangsa

ms 19 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

29
9. PERKEMBANGAN DI
EROPAH DAN
KESANNYA
TERHADAP
EKONOMI NEGARA.
9.1 Perkembangan di
Eropah.
a. Perubahan
masyarakat dan
budaya Eropah.
i.

Zaman Gelap
Pengertia
n
Ciri-ciri

ii.

Renaissance
Pengertian
Kesan
(Perubahan dalam
idea dan institusi
politik, system
ekonomi dan sikap
terhadap ilmu)

iii.

Reformation
Pengertian

HASIL PEMBELAJARAN
Mengiktisarkan perkembangan
di Eropah.
Aras 1
1.1 Menyatakan keadaan
masyarakat Eropah pada
Zaman Gelap.
1.2 Menyatakan perubahanperubahan yang berlaku
dalam masyarakat Eropah
selepas Zaman Gelap.
1.3 Menyatakan maksud
Renaissance dan
Reformation.
1.4 Menyatakan kesan-kesan
Renaisance dan
Reformation.
Aras 2
2.1 Menghuraikan perubahanperubahan yang berlaku
selepas zaman.
2.2 Menjelaskan kesan-kesan
Renaissance dan
Reformation.
Aras 3
3.1 merumuskan sikap sanggup
menerima perubahan kea rah
kemajuan.
3.2 Menghubungkaitkan unsurunsur renaissance dengan
perkembangan ilmu masa
kini.
3.3 Membandingkan system
feudal di eropah dengan cara
hidup masyarakat Melayu
tradisional.

KONSEP/
ISTILAH
Feudal
Zaman gelap
Renaissance
Inkuiri
Humanisme
Reformation
Gelap

AKTIVITI
Membina carta:
Struktur
masyarakat feudal.
Pengurusan
grafik:
Membandingkan
ciri-ciri masyarakat
Eropah Zaman
Feudal dengan
Zaman
Renaissance.
Kajian Teks:
Kesan Renaissance
dan Reformation.
Sumbangsaran:
Perkembangan ilmu
masa kini.
Pengurusan
grafik:
Membandingkan
system feudal di
Eropah dengan
cara hidup
masyarakat Melayu
tradisional.
i-Think
Peta Buih Ciri ZG,
zaman
Renaissance
bermula di Itali
Peta Pokok
Kesan ZR, Kesan
GR

KBAT
Menganalsisi
Usaha untuk
mengelakan
Malaysia
mengalami ZG
Mencipta
Bagaimana
mengubah
hidup menjadi
berjaya
Mengaplikasi
Sifat manusia
Renaissance
yang boleh
dicontohi

UNSUR
PATRIOTISME
Kreatif dan
inovatif untuk
pembangunan
negara.
* sentiasa
bersikap kreatif
dan inovatif.

BBM
Grafik
Peta
minda

Mengantarabangs
akan produk
negara.
* berusaha
menghasilkan
produk berkualiti .
* sentiasa
meningkatkan
kualiti hasil kerja.

Mencipta
Bagaimana
menerapkan
sikap toleransi
tinggi dalam
masyarakat
pelbagai kaum
& agama

ms 20 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

30

Kesan
b. Penjelajahan dan
penerokaan
i.

Penemuan
jalan laut dan
dunia baru.
Sebab
Kesan

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami perkembangan
penjelajahan dan penerokaan.
Aras 1
1.1 Menyenaraikan kuasa-kuasa
Barat yang terlibat dalam
penjelajahan.
1.2 Melakarkan laluan
penjelajahan kuasa-kuasa
Barat.
1.3 Menyatakan sebab-sebab
penjelajahan kuasa-kuasa
Barat.
1.4 Menyatakan kesan-kesan
penjelajahan kuasa-kuasa
Barat ke atas masyarakat
setempat.
Aras 2
2.1 Menjelaskan sebab-sebab
penjelajahan kuasa-kuasa
Barat.
2.2 Mengklasifikasikan kesankesan penjelajahan kuasakuasa Barat ke atas
masyarakat setempat dari
segi politik, ekonomi dan
sosial.

KONSEP/
ISTILAH
Penjelajahan

Penerokaan

AKTIVITI
Melakar peta:
Arah laluan
penjelajahan.
Peta Minda;
Sebab penjelajahan
kuasa-kuasa Barat.
Pengurusan
grafik:
Mengklasifikasikan
kesan-kesan
penjelajahan kuasa
Barat ke atas
masyarakat
setempat dari segi
politik, ekonomi dan
sosial.

KBAT
Menilai
Kedatangan
penjajah
memberi kesan
positif kepada
masyarakat
tempatan
alasan anda

UNSUR
PATRIOTISME
Bersemangat
patriotic.
* bersedia
mempertahankan
kedaulatan
negara.

BBM
Carta
Grafik
Buku teks

* memperkasakan
jati diri.

i-Think
Peta Buih- sebab
penjelajahan
Peta Pokok kesan
penjelajahan

Aras 3
3.1 Menghubungkait semangat
kental penjelajahan dan
penerokaan kuasa Barat
dengan slogan Malaysia
Boleh .

ms 21 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

31
c.

Revolusi
Pertanian dan
Revolusi
Perindustrian.
i.
Perkembanga
n bidang
pertanian.
-Pemilikan tanah
persendirian
-Kaedah dan ciptaan baru
dalam pertanian.
-Pertanian Komersial.
ii.
Perkembanga
n dalam
bidang
22ndustry.
-Peralihan daripada
22ndustry desa kepada
perkilangan.
-Pengkhususan
pengeluaran
-Penggunaan teknologi
iii.
Kesan
Revolusi
Pertanian dan
Revolusi
Perindustrian.
-Pertanian sebagai punca
ekonomi
-Peningkatan
perdagangan
antarabangsa
-Kemajuan bidang
pengangkutan
-Kemunculan golongan

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami perkembangan
Revolusi Pertanian dan
revolusi Perindustrian dan
kesannya ke atas Asia
Tenggara.
Aras 1
1.1 Menyenaraikan factor yang
mencetuskan Revolusi
Pertanian dan Revolusi
Perindustrian.
1.2 Menyatakan kesan-kesan
Revolusi Pertanian dan
Revolusi Perindustrian.
Aras 2
2.1 Menghuraikan factor yang
mencetuskan Revolusi
Pertanian dan Revolusi
Perindustrian.
2.2 Mengklasifikasikan kesan
Revolusi Pertanian dan
Revolusi Perindustrian.
Aras 3
3.1 Membahaskan
perkembangan ciptaan baru
membawa kepada Revolusi
Pertanian dan Revolusi
Perindustrian.

KONSEP/
ISTILAH
Revolusi

Pengkhususan

Pengeluaran

Ladang

AKTIVITI

KBAT

Perbincangan
kumpulan:
Kesan revolusi
Pertanian dan
Perindustrian kea
tad Asia Tenggara.

Mengaplikasi

Projek:
Menghasilkan buku
skrap. Hasil ciptaan
Revolusi Pertanian
dan Revolusi
Perindustrian.

Menilai

Pengurusan
Grfaik;
Mengklasifikasi
kesan Revolusi
Pertanian dan
Revolusi
Perindustrian.

Bagaimana
menyesuaikan
diri dengan
pembangunan

Mengapa
pertanian
masih penting
pada zaman
moden

UNSUR
PATRIOTISME
Khazanah negara
kebangaan
bersama.
* memanafaatkan
kekayaan negara.
Keberanian
mengambil risiko.
* berupaya
menangani risiko.

BBM

Peta
Peta
minda
Grafik

* berdaya saing.

Mencipta
Pekerja asing
bagaimana
melindungi hak
pekerja
tempatan

i-Think
Peta Buih factor
Revolusi Pertanian
Peta Dakap
kesan Revolusi
Pertanian &
Perindustrian

ms 22 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

AKTIVITI

KBAT

UNSUR
PATRIOTISME

BBM

buruh dan majikan


32
d. Imperialisme
i.

Pengertian

ii.

Faktor

iii.

Kesan

Memahami perkembangan
imperialisme Barat di Asia
Tenggara.
Aras 1
1.1 Menyatakan maksud
imperialisme
1.2 Menyatakan factor-faktor
imperialisme Barat ke Asia .
1.3 Menyenaraikan kesan-kesan
imperialisme Barat ke Asia.

Imperialis

Penjajahan

Sketsa:
Faktor kedatangan
imperialis.
Menonton Filem:
Tun Fatimah

Colonial
Aras 2
2.1 Menjelaskan dengan contoh,
factor imperialisme Barat ke
Asia.
2.2 Mengklasifikasikan kesankesan imperialisme Barat ke
atas Asia.

Melabel peta:
Kawasan jajahan
Imperialis Barat.

Menganalisis
Bagaimana
sejarah mampu
mengukuhkan
perpaduan
kaum

Memelihara jati
diri bangsa.
* berwaspada
dalam menerima
perubahan.

Grafik
Peta
minda
Buku
skrap

Pengurusan
Grafik;
mengklasifikasikan
kesan-kesan
imperialism e
ke Asia Tenggara.
i-Think

Aras 3
3.1 Merasionalkan keistimewaan
Asia yang menjadi tarikan
imperialisme Barat.
3.2 Menjustifikasikan pendapat
Barat yang menyatakan
bahawa imperialisme
sebagai beban orang putih
dan Tugas menyebarkan
tamadun

Peta Buih factor


kedatangan kuasa
Barat
Peta Dakap
Kesan imperialism
terhadap
masyarakat AT

ms 23 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

33
9.2 Dasar British dan
kesannya terhadap
ekonomi negara.
a. Ekonomi tradisional
Ciri-ciri
b. Ekonomi perdagangan
i.

Sistem
pertanian
komersial

ii.

Industri
perlombongan

iii.

iv.

Penggunaan
tenaga buruh
luar.
Institusi
kewangan dan
insuran

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami kegiatan ekonomi
tradisional dan ekonomi
dagangan.
Aras 1
1.1 Menyatakan maksud
ekonomi tradisional dan
ekonomi dagangan.
1.2 Menyenaraikan ciri-ciri
ekonomi tradisional dan
ekonomi dagangan.
1.3 Menyenaraikan jenis
ekonomi dagangan.
1.4 Menyenaraikan jenis
pertanian dagangan.
1.5 Menyatakan peranan institusi
kewangan dan insurans.
1.6 Menyatakan cara kemasukan
imigran Cina dan India.
Aras 2
2.1 Membandingkan ekonomi
tradisional dengan ekonomi
dagangan.
2.2 Menerangkan dasar British
terhadap perusahaan getah
& perlombongan.
2.3 Menjelaskan cara
kemasukan imigran Cina dan
India.
2.4 Menghuraikan peranan
institusi kewangan dan
insurans.
Aras 3
3.1 Menjelaskan keistimewaan
negara kita yang menarik
kedatangan imigran Cina dan
India.

KONSEP/
ISTILAH
Sara diri
Komersial
Dwiekonomi
Sistem kangcu
Sistem kontrak
Sistem kangani
Tiket kredit
Kongsi gelap
Sin Kheh
Imigran
Akta
Comprador

AKTIVITI
Pengurusan
grafik:
Membandingkan
ekonomi tradisional
dengan ekonomi
dagangan.
Membina peta
minda:
Perkembangan
pertanian dan
perlombongan.
Lawatan:
Ke lading getah dan
lombong.
Membina carta
aliran:
Cara kemasukan
imigran Cina dan
India.
Kajian teks:
Institusi kewangan
dan insuran serta
peranannya.

KBAT
Menganalisis
Bagaimana
melindungi
kekayaan
negara
daripada kuasa
asing
Menilai

UNSUR
PATRIOTISME
Perubahan
membawa
kemajuan.
* sedia berubah
kea rah
kemajuan.

BBM
Peta

Video

Grafik

Kita masih
memerlukan
pekerja asing
pendapat anda
Mencipta
Bagaimana
pemimpin
negara boleh
menstabilkan
nilai mata
negara negara

i-Think
Peta Buih
Berganda
Dwiekonomi
Peta Alir
perkembangan
getah, bijih timah &
institusi kewangan
Peta Dakap cara
kemasukan buruh

Grafik
Peta
minda

ms 24 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

34
c.

Dasar British terhadap


pertanian
i.

Undangundang
berhubung
tanah.

Akta Simpanan Melayu,


Land Order, land
settlement Order dan
Proklamasi III
Perlindungan Hak
Peribumi
ii.

Dasar British
terhadap
pekebun kecil.
Padi
Getah

d. Kesan-kesan dasar
ekonomi.

HASIL PEMBELAJARAN
Memahami dasar British
terhadap UU berhubung tanah
dan pekebun kecil di Tanah
Melayu , Sarawak dan Sabah.
Aras 1
1.1 Menyenarikan uu berhubung
tanah yang diperkenalkan
oleh British di tanah Melayu ,
Sarawak dan Sabah.
1.2 Menyatakan sebab-sebab
British memperkenalkan uu
berhubung dengan tanah.
1.3 Menyatakan dasar British
terhadap pekebun kecil.
1.4 Menyatakan kesan-kesan
dasar British terhadap
pekebun kecil.
Aras 2
2.1 Menerangkan kandungan uu
berhubung tanah yang
diperkenalkan British di
Tanah Melayu, Sarawak dan
sabah.
2.2 Menjelaskan sebab British
memperkenalkan uu
berhubung tanah.
2.3 Menghuraikan kesan-kesan
dasar British terhadap
pekebun kecil.
Aras 3
3.1 Menjustifikasi keberkesanan
undang-undang berhubung
tanah yang diperkenalkan
oleh British.
3.2 Menganalisis sebab
penduduk peribumi kekal
dalam ekonomi tradisional.

KONSEP/
ISTILAH
Dasar pecah
dan perintah

AKTIVITI

Tanah
Simpanan
Melayu

Perbincangan:
Undang-undang
British berhubung
tanah dan dasar
British terhadap
pekebun kecil.

Enakmen

Peta minda:
Undang-undang
berhubung tanah.
i-Think

Proklamasi
Peta Pelbagai Alir
Pengenalan UU
tanah & kesannya
Pribumi
Peta Dakap UU
Tanah di TM, Sabah
& Sarawak

KBAT
Mencipta
Bagaimana
mengekalkan
tanah
bumiputra

UNSUR
PATRIOTISME

BBM

Perubahan
membawa
kemajuan.
* sedia berubah
kea rah
kemajuan.

Menilai
Wajarkan
Tanah
Simpanan
Melayu @
pribumi
dijadikan tanah
bebas dijual
(free hold)

ms 25 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG
35

TEMA/TAJUK
i.

Pembandaran

ii.

Pembentukan
masyarakat
berbilang
kaum

iii.

Sistem
pendidikan
vernacular

iv.

Sektor
perkilangan

v.

Sistem
pengangkutan
dan
perhubungan

vi.

Perkhidmatan
kesihatan

HASIL PEMBELAJARAN
Menganalisi kesan-kesan
dasar ekonomi British.
Aras 1
1. Menyenaraikan kesan
dasar British terhadap
ekonomi negara.
2. Menyatakan kemunculan
Bandar baru.
3. Menyenaraikan ciri
masyarakat berbilang
kaum.
4. Melakar rangkaian
system pengangkutan.
5. Menyatakan
perkembangan
perkhidmatan kesihatan.
6. Menyatakan factor
kemunculan Bandar baru
dan kesannya.
7. Menyatakan
perkembangan sector
perkilangan.
8. Menyatakan
perkembangan sistem
pendidikan vernacular.
Aras 2
9. Membincangkan factor
kemunculan Bandar baru
dan kesannya.
10. Menghuraikan
perkembangan sector
perkilangan.
11. Menghuraikan factor
perkembangan
pengangkutan dan
perhubungan.
12. menghuraikan

KONSEP/
ISTILAH
Masyarakat
berbilang kaum

Vernacular

AKTIVITI
Perbincangan:
Konsep masyarakat
berbilang kaum dan
sebab kemunculan.
Lawatan:
Ke Bandar-bandar
lama seperti Jugra,
Lukut, Bruas,
Tumpat, Kuala
Berang dan
Elopura.
Melabel peta:
Kedudukan Bandarbandar baru.

KBAT
Menganalisis
Bagaimana
mengekalkan
nilai murni di
kawasan
Bandar

UNSUR
PATRIOTISME
Pendidikan teras
perpaduan.
* bersatu
berharmoni.

BBM
Peta
minda
Buku teks
Peta

Menilai
Bagaimana
menghapuskan
sikap prejudis
terhadap kaum
lain
Menganalisis

Melabel peta:
System
pengangkutanjalanraya dan jalan
keretapi.

Mengapa
masih wujud
sekolah jenis
kebangsaan

i-Think

Mencipta

Peta Pelbagai Alir


factor
pembandaran &
kesan
Peta Dakap Ciri
Masyarakat TM,
sistem pendidikan
vernacular
Peta Alir
perkembangan
pengangkutan &
kesihatan

Bagaimana
menyelesaikan
kesesakan
lalulintas di
Bandar utama
Menganalisis
Mengapa
punca pelbagai
penyakit tidak
dapat dihapus
ms 26 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

39
40
41
42
43

KONSEP/
ISTILAH

AKTIVITI

KBAT

UNSUR
PATRIOTISME

BBM

perkembangan system
pendidikan.
13. Menjelaskan proses
pembentukan
masyarakat berbilang
kaum.
14. Menjelaskan
perkembangan
perkhidmatan kesihatan
Aras 3
15. Merasionalkan
kewujudan masyarakat
berbilang kaum tidak
menghalang usaha
usaha ke a rah
perapduan kaum.
16. menilai kesan dasar
ekonomi British terhadap
Bandar lama.

36
37
38

HASIL PEMBELAJARAN

PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN
CUTI PERTENGAHAN
SEMESTER KEDUA
Perbincangan kertas
soalan akhir tahun
Pemulangan Buku Teks
REFLEKSI TAHUN 2015

44
45
46
47

SPM (JANGKAAN)
21/11/2015
Cuti Bermula
ms 27 / 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SEJARAH TINGKATAN 4, 2015
MG

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

KONSEP/
ISTILAH

AKTIVITI

KBAT

UNSUR
PATRIOTISME

BBM

ms 28 / 28

Anda mungkin juga menyukai