Anda di halaman 1dari 11

TAKLIMAT PELAKSANAAN

PROGRAM LINUS 2.0


(LITERACY AND NUMERACY SCREENING)

-SARINGAN LITERASI DAN NUMERASI-

OBJEKTIF
- Semua murid berkeupayaan
menguasai asas literasi dan
numerasi (kecuali yang
berkeperluan khas) selepas 3
tahun persekolahan.
- Meningkatkan literasi Bahasa
Inggeris
Memberi
sokongan
tambahan
bagi
dalam kalangan murid sekolah.
membolehkan murid yang
mempunyai masalah literasi dan
numerasi setara dengan rakan lain

PENGENALAN
Merupakan salah satu aspek dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013
2015.
Matapelajaran yang disaring
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (literasi).
Matematik (numerasi).

Melibatkan pelajar Tahun 1, 2 dan 3.

PENGENALAN
Saringan
Dilaksanakan 2 kali setahun.
Saringan 1 (Mac Apr)
Saringan 2 (Sept. Okt)

Saringan dijalankan kepada semua murid walaupun


sudah mengikuti kelas aliran perdana.
Murid mesti melepasi 12 konstruk literasi dan
numerasi.

12 Konstruk Saringan Literasi


Bahasa Malaysia
KONSTRUK

HURAIAN

Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

10

Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

11

Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

12

Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

12 Konstruk Saringan Literasi


Bahasa Inggeris
KONSTRUK

HURAIAN

Able to identify and distinguish shape of the letters of the alphabet.

Able to associate sounds with the letters of the alphabet.

Able to blend phonemes into recognizable words.

Able to segment words into phonemes.

Able to understand and use the language at word level.

Able to participate in daily conversations using appropriate phrases.

Able to understand and use the language at phrase level in liner texts.

Able to understand and use the language at phrase level in non - linear texts.

Able to read and understand sentences with guidance.

10

Able to understand and use the language at paragraph level in non - linear texts.

11

Able to understand and use the language at paragraph level in linear texts.

12

Able to construct sentences with guidance.

12 Konstruk Saringan Numerasi


Matematik
KONSTRUK

HURAIAN

Keupayaan pra nombor dan mengenal angka.

Keupayaan membilang.

Keupayaan memahami nilai nombor.

Keupayaan membuat seriasi.

Keupayaan mengenal mata wang Malaysia.

Keupayaan menyatakan waktu.

Keupayaan mengendalikan operasi asas.

Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia.

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.

10

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.

11

Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad


kepada nombor bulat.

12

Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian


melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.

STRATEGI PELAKSANAAN
Jadual Waktu
Dilaksanakan dalam waktu Bahasa Malaysia, Bahasa
Inggeris dan Matematik mengikut peruntukan waktu
sedia ada.

Penentuan Murid
Murid Tahap 1 akan menduduki saringan LINUS untuk
dinilai tahap penguasaannya. Murid yang tidak
menguasai kesemua 12 konstruk yang diuji akan
mengikuti Modul LINUS dan kelas pemulihan.

STRATEGI PELAKSANAAN
Guru
Guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta
dibantu oleh Guru Pemulihan.
Guru Bahasa Inggeris tanpa bantuan Guru
Pemulihan.

STRATEGI PELAKSANAAN
Kandungan Program
Menggunakan Kurikulum KSSR.
Menggunakan Modul Asas Literasi dan Numerasi.
- Bahasa Malaysia
- Bahasa Inggeris
- Matematik

PENUTUP
Program ini merupakan usaha mengatasi
masalah literasi dan numerasi pada
peringkat awal persekolahan.
Komitmen semua pihak diharapkan agar
matlamat program ini akan tercapai.