Anda di halaman 1dari 13

SULIT

SULIT
4551/3
Biologi
Kertas 3
Ogos/Sept2013
1 Vz jam
NAMA : TINGKATAN :
PENTAKSIRAN SUMATIF 3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013
BIOLOGI
Kertas 3
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tuliskan noma dan tingkatan anda pacta
mangyang disediakan
2. Jawab semua soalan
3. Jawapan anda hendaklahditulis dalam
mangyang disediakan dalam kertas
soalan
4. Rajah yang mengiringi soalan
dimaksudkan untuk memberi maklumat
yang berguna bagi menjawab soalan.
Rajah tidak dilukis mengikut skala
kecuali dinyatakan.
5. Markahyang diperuntukkan bagi setiap
soalan dan ceraian soalan ditunjukkan
dalam kumngan
6. Anda dibenarkan menggunakan
kalkulator saintifikyang tidak boleh
diprogram.
Kod
Pemeriksa
Soalan Markah
Penuh
Markah
Diperolehi
1 33
2 Respons
17
TOTAL
Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak
TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU
Dibiayai oleh:
Kerajaan Negeri Terengganu
Dicetak Oleh:
Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.
Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063
4551/3
4551/3
SULIT
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan skema di www.banksoalanspm.com

Anda mungkin juga menyukai