Anda di halaman 1dari 3
SULIT KATEGORI 1a BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: 2015 ` Sekolah : SMK TAMAN DESA TEBRAU Nama Pegawai Yang Dinilai : AZHARI BIN ABDUL GHANI No. Kad Pengenalan : 791126-03-5377 Gred Penyandang : 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan) Mata Pelajaran Diajar : SEJARAH DAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Gred Yang Dipohon : 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan) Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian ANDA bagi setiap domain 2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti. 3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam. 4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi. A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. Domain 1. PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN (CONTENT KNOWLEDGE) a. PENYAMPAIAN a. 2. 3. PENILAIAN PEMBELAJARAN Elemen b. Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan bagi setiap elemen) Penguasaan isi - Dapat menjelaskan konsep/fakta atau kandungan; atau memberi jawapan dengan yakin, jelas Pengetahuan dan dan tepat. kemahiran kaunseling - Membantu memterjemahkan (terpakai kepada guru Pengetahuan isi kandungan dalam bimbingan dan penghasilan p&p yang berkesan dan kaunseling). cemerlang seterusnya berpotensi menjana penguasaan kemahiran yang optima apa yang diajar - Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan isi pelajaran mengikut tahap kemampuan murid Objektif pengajaran - Mencapai objektif yang dirancang. atau objektif program b. Strategi dan aktiviti - Menggunakan pelbagai sumber yang sesuai dengan tahap murid. c. Bahan / sumber pengajaran dan pembelajaran - Pelbagai sumber digunakan dengan berkesan. - Mampu melahirkan dan meransang minat belajar seterusnya membantu meningkatkan pemahaman murid Peningkatan pencapaian - 100% pelajar menujukkan minat yang murid dari segi: tinggi terhadap sejarah apabila bahan bantu mengajar digunakan, contohnya  Pengetahuan penggunaan video p&p.  Kemahiran berfikir - Murid berupaya menjana minda dalam  Kemahiran memimpin menggunakan pemikiran aras tinggi ,  Kemahiran dwi bahasa dapat melahirkan daya kepimpinan ,menguasai kemahiran berbahasa  Etika dan kerohanian seterusnya membentuk sahsiah serta  Identiti masional jati diri cintakan tanah air. 1 SULIT B. LAPORAN KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 Kelab/ Persatuan/ Badan Beruniform/ Sukan dan Permainan Kelab Permainan Hoki Persatuan Pengakap Persatuan Sejarah Rumah Sukan Mentari Peringkat Pencapaian () Sekola h Daera h Nege ri Kebangs aan Antaraban gsa Catatan (Sila nyatakan tahun) Tahun 2013  2013 hingga kini 2011 hingga kini 2012 hingga kini    C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL Catatan (Sila nyatakan tahun) Peringkat Pencapaian () Bil Aktiviti Sekol ah 1 2 Pengadil Badminton MSSD Pasir Gudang Daera h Nege ri Kebangs aan 2013-2015  Pengadil Kawat Kaki Antaraban gsa 2014  NGO/GO Pasir Gudang 3 Ketua Guru Disiplin  Mulai 2011 hingga kini 4 Ahli KEBIRU SMK TDT  Dari 2007 hingga kini 5 Ahli PIBG SMKTDT  Dari 2007 hingga kini 9 Ahli Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan  Dari 1.4.2010 hingga kini SULIT *Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan, laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa. 2 PENGAKUAN PEMOHON Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan. Tarikh : 5 Mac 2015 ______________________________ (Tandatangan PYD) PENGESAHAN KETUA JABATAN Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar. Tarikh : __________________ ______________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop Rasmi 3