Anda di halaman 1dari 3

SULIT

KATEGORI 1a
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN: 2015 `
Sekolah

: SMK TAMAN DESA TEBRAU

Nama Pegawai Yang Dinilai

: AZHARI BIN ABDUL GHANI

No. Kad Pengenalan

: 791126-03-5377

Gred Penyandang

: 29 / 41 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran Diajar

: SEJARAH DAN PENDIDIKAN JASMANI DAN


KESIHATAN

Gred Yang Dipohon

: 32 / 44 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan
pencapaian ANDA bagi setiap domain
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Bil.

Domain

1.

PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN (CONTENT
KNOWLEDGE)

a.

PENYAMPAIAN

a.

2.

3.

PENILAIAN
PEMBELAJARAN

Elemen

b.

Huraian Ringkas (10 hingga 20


perkataan bagi setiap elemen)

Penguasaan isi
- Dapat menjelaskan konsep/fakta atau
kandungan; atau
memberi jawapan dengan yakin, jelas
Pengetahuan dan
dan tepat.
kemahiran kaunseling
- Membantu memterjemahkan
(terpakai kepada guru
Pengetahuan isi kandungan dalam
bimbingan dan
penghasilan p&p yang berkesan dan
kaunseling).
cemerlang seterusnya berpotensi
menjana penguasaan kemahiran yang
optima apa yang diajar
- Mempunyai pengetahuan dan kemahiran
dalam mengendalikan isi pelajaran
mengikut tahap kemampuan murid
Objektif pengajaran
- Mencapai objektif yang dirancang.
atau objektif program

b.

Strategi dan aktiviti

- Menggunakan pelbagai sumber yang


sesuai dengan tahap murid.

c.

Bahan / sumber
pengajaran dan
pembelajaran

- Pelbagai sumber digunakan dengan


berkesan.
- Mampu melahirkan dan meransang minat
belajar seterusnya membantu
meningkatkan pemahaman murid

Peningkatan pencapaian - 100% pelajar menujukkan minat yang


murid dari segi:
tinggi terhadap sejarah apabila bahan
bantu mengajar digunakan, contohnya

Pengetahuan
penggunaan video p&p.

Kemahiran berfikir
- Murid berupaya menjana minda dalam

Kemahiran memimpin
menggunakan pemikiran aras tinggi ,

Kemahiran dwi bahasa


dapat melahirkan daya kepimpinan
,menguasai kemahiran berbahasa

Etika dan kerohanian


seterusnya membentuk sahsiah serta

Identiti masional
jati diri cintakan tanah air.

SULIT
B. LAPORAN KOKURIKULUM

Bil

1
2
3
4

Kelab/
Persatuan/
Badan
Beruniform/
Sukan dan
Permainan
Kelab Permainan
Hoki
Persatuan
Pengakap
Persatuan
Sejarah
Rumah Sukan
Mentari

Peringkat Pencapaian ()
Sekola
h

Daera
h

Nege
ri

Kebangs
aan

Antaraban
gsa

Catatan
(Sila
nyatakan
tahun)
Tahun 2013

2013
hingga kini
2011
hingga kini
2012
hingga kini

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL


Catatan
(Sila
nyatakan
tahun)

Peringkat Pencapaian ()
Bil

Aktiviti
Sekol
ah

Pengadil
Badminton MSSD
Pasir Gudang

Daera
h

Nege
ri

Kebangs
aan

2013-2015

Pengadil Kawat
Kaki

Antaraban
gsa

2014

NGO/GO Pasir
Gudang

Ketua Guru
Disiplin

Mulai 2011
hingga kini

Ahli KEBIRU SMK


TDT

Dari 2007
hingga kini

Ahli PIBG
SMKTDT

Dari 2007
hingga kini

Ahli Kesatuan
Perkhidmatan
Perguruan
Kebangsaan

Dari
1.4.2010
hingga kini

SULIT
*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan,
laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun
terakhir di Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh

: 5 Mac 2015

______________________________
(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh

: __________________

______________________________
(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi