Anda di halaman 1dari 6

SULIT

KATEGORI 1b
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN: 2014

Sekolah : SK ABANG LEMAN, KABONG.

Nama Pegawai Yang Dinilai : HAMIDAH BINTI SIRI.

No. Kad Pengenalan : 680922-13-5182

Gred Penyandang : 32 / 34 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran Diajar : BAHASA MALAYSIA ( KELAS PPKI )

Gred Yang Dipohon : 34 / 38 / 48 / 52 / 54 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Huraian Ringkas (10 hingga 20


Bil. Domain Elemen
perkataan bagi setiap elemen)
1. PENGETAHUAN ISI a. Penguasaan isi Dapat menjelaskan konsep / fakta
KANDUNGAN (CONTENT kandungan; atau atau memberi jawapan dengan yakin,
KNOWLEDGE) b. Pengetahuan dan jelas dan tepat
kemahiran kaunseling Mempunyai kemahiran meringkatkan
(terpakai kepada guru isi pelajaran mengikut potensi murid.
bimbingan dan
kaunseling.

2. PENYAMPAIAN a. Objektif pengajaran atau


objektif program Mencapai objektif yang dirancang

b. Strategi dan aktiviti


Menggunakan dan mengadakan
pelbagai sumber yang sesuai dengan
tahap pelajar.
c. Bahan / sumber Pelbagai sumber digunakan dengan
pengajaran dan berkesan
pembelajaran
3. PENILAIAN Peningkatan pencapaian Peningkatan sebanyak 44.44% (4
PEMBELAJARAN murid dari segi: orang daripada 9 orang) murid PPKI
Pengetahuan lulus pada peperiksaan akhir tahun
Kemahiran berfikir dalam matapelajaran Bahasa
Malaysia berbanding 33.33% (3 orang
Kemahiran memimpin
murid) pada peperiksaan
Kemahiran dwi bahasa pertengahan tahun.
Etika dan kerohanian Peningkatan 100% penyertaan murid
Identiti nasional dalam olahraga dan 3 orang telah
mewakili daerah ke peringkat negeri.
Peningkatan penyertaan murid dalam
aktiviti yang dianjurkan sekolah dan
kelas PPKI.

SULIT

1
SULIT

4. BIMBINGAN & KHIDMAT Bimbingan dan khidmat Jurulatih Utama (JU) KSSR dan PBS
RUNDINGAN rundingan kepada : Tahun 3 bagi matapelajaran Masalah
Pelajar dan / atau Pembelajaran (Zon Sarawak).
Guru; dan / atau Menyampaikan taklimat peranan ibu
Komuniti dan bapa dalam meningkatkan
prestasi dan jati diri murid.

B. LAPORAN KOKURIKULUM

Bil Kelab/ Peringkat Pencapaian ( ) Catatan


Persatuan/ (Sila nyatakan
Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa
Badan tahun)
Beruniform/
Sukan dan
Permainan
1. Bola Jaring Naib Johan
( RIMUP 2012)
2. Kelab Naib Johan
Kebudayaan (Zon Kabong- 2011)
3. Pertandingan Saguhati di SMK
Mewarna PPKI Spaoh 2011.
4. Bola Jaring 4 orang pelajar
mewakili daerah
2013.
5 Storytelling Urusetia 2012
Competition
6. Pertandingan AJK Hadiah 2012
Bercerita dan & 2013,
Berpidato
7 Senamrobik AJK Kawalan Murid
1Malaysia
8 Pertandingan Jurulatih 2012
Tarian Tradisional
9 Majlis Tilawah Al- AJK Buku Program
Quran
10 Program 1 Million Peserta2013
Women Purple
Walk
11 Merdeka Raya Peserta 2013
Anjuran KEMAS
12 Perarakan Peserta 2012
Berbasikal
bersama YB
sempena
Lawatan PM

SULIT
2
SULIT

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL

Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian ( ) Catatan


Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila nyatakan
tahun)
1. Guru Penolong Ketua Tahun 2013
Rumah Sukan
2. Guru Penasihat Bola Tahun 2011, 2012,
Jaring 2013.
3. Ahli Jawatankuasa Tahun 2012
MTQ
4 AJK HEM; Tahun 2011,2012,
- Penyeleras Bilik 2013
Darjah
- Bantuan Pelajar
- Kantin
- Emis Data
- Sarana Sekolah &
Ibu Bapa
- Kebersihan
&Keceriaan
5 Hakim Pertandingan Tahun 2011
Gerak Rama KEMAS
6. Sukarelawan NCPD Tahun 2011, 2012,
1Malaysia Kpg 2013
Wawasan
7. Anugerah Tahun 2011
Perkhidmatan
Cemerlang
8. AJK Kurikulum; 2011,2012,
- Pen SU 2013,2014
Jawatankuasa
Guru PPKI
- Guru Kelas
- ICT & Pusat Akses
- Data Sekolah
- HRMIS
- LDP
- SPS
- SMG/eoperasi
9. Panitia Mata Pelajaran 2011, 2012, 2013
BM

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan,
laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun
terakhir di Gred semasa.

SULIT
3
SULIT

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh : 5 MAC 2014


(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh :
(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi

RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah Diisi oleh Panel Penilai)

Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala
Penilaian Kriteria Kecemerlangan)
Nama Pegawai Yang Dinilai : HAMIDAH BINTI SIRI
No. Kad Pengenalan : 680922-13-5182

BAHAGIAN A PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%)


KRITERIA
Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen (PP) (PK) (KP)
sokongan sebagai bukti)

1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content /10 /10 /10


Knowledge)

2. Penyampaian /10 /10 /10

3. Penilaian Pembelajaran /10 /10 /10

4. Bimbingan & Khidmat Rundingan /10 /10 /10

____ x 80 = ____ x 80 = ____ x 80 =


Jumlah markah mengikut wajaran
40 40 40

BAHAGIAN B LAPORAN KOKURIKULUM (10%)

SULIT
4
SULIT
KRITERIA
Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen (PP) (PK) (KP)
sokongan sebagai bukti)

1. Penglibatan dalam Kelab / Persatuan / Badan /10 /10 /10


Beruniform / Sukan dan Permainan
____ x 10 = ____ x 10 = ____ x 10 =
Jumlah markah mengikut wajaran
10 10 10

BAHAGIAN C TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (10%)

KRITERIA
Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen (PP) (PK) (KP)
sokongan sebagai bukti)

1. Penglibatan dalam tugas khas / sumbangan /10 /10 /10


profesional

____ x 10 = ____ x 10 = ____ x 10 =


Jumlah markah mengikut wajaran
10 10 10

BAHAGIAN D JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

PP (%) PK (%) KP (%) MARKAH PURATA (%)


MARKAH
KESELURUHAN /100 /100 /100 /100

Penilai Pertama Penilai Kedua

______________________ ______________________

Tandatangan Tandatangan
Nama Pegawai : ____________________ Nama Pegawai : ___________________
Jawatan : ____________________ Jawatan : ___________________
Tarikh : ____________________ Tarikh : ___________________

SULIT
5
SULIT

BAHAGIAN E TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai)

Cemerlang Sangat Baik Baik Sederhana Lemah


Tahap
Kecemerlangan

Sila tandakan () di ruang berkenaan

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

Diperaku Tidak Diperaku

Ulasan :

Ketua Penilai (Pengerusi)

____________________________

Tandatangan
Nama Pegawai : ______________________
Jawatan : ______________________
Tarikh : ______________________

Nota : (i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.

SULIT
6