Anda di halaman 1dari 5

SULIT KATEGORI 1b

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU


TAHUN : 2020

Sekolah : SEKOLAH MENENGAH SAINS SERI PUTERI

Nama Pegawai Yang Dinilai : SITI RASIDAH BINTI MOHD HAKIM

No. Kad Pengenalan : 770202105240

Gred Penyandang : 32 / 34 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran Diajar : BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM

Gred Yang Dipohon : 34 / 38 / 48 / 52 / 54 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Huraian Ringkas (10 hingga 20 perkataan


Bil. Domai Elemen bagi setiap elemen)
n a. Penguasaan isi  Dapat menjelaskan konsep / fakta atau memberi
1. PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN (CONTENT kandungan; atau jawapan dengan yakin, jelas dan tepat.
KNOWLEDGE) b. Pengetahuan dan  Mempunyai kemahiran meningkatkan isi pelajaran
kemahiran kaunseling mengikut potensi murid.
(terpakai kepada guru
bimbingan dan
kaunseling.
2. PENYAMPAIAN a. Objektif pengajaran atau  Mencapai objektif yang dirancang.
objektif program
b. Strategi dan aktiviti  Menggunakan pelbagai aktiviti dan strategi
pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid
bersesuaian dengan tahap murid berbeza.
c. Bahan/sumber  Pelbagai sumber yang bersesuaian digunakan
pengajaran dan dengan berkesan seperti modul PdP dan bahan
pembelajaran teknologi maklumat.
3. PENILAIAN Peningkatan pencapaian  Pencapaian keputusan Pendidikan Islam PT3 yang
PEMBELAJARAN murid dari segi: cemerlang dan menerima Anugerah Pencapaian
 Pengetahuan Platinum Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Gred
 Kemahiran berfikir Purata : 1.0) PT3 Tahun 2018
 Kemahiran memimpin  Murid berkeyakinan menyampaikan konsep
 Kemahiran dwi bahasa Pendidikan dengan kreatif kepada murid-murid
 Etika dan kerohanian sekolah sekitar WP KL dan SBP berdekatan dalam
 Identiti nasional Program Academic Outreach We Chem 2016 & 2017

4. BIMBINGAN & Bimbingan dan khidmat  Penulis modul/Penggubal Item mata pelajaran
KHIDMAT rundingan kepada : Kimia SPM untuk kegunaan program SBP
RUNDINGAN  Pelajar dan /atau  Penceramah/Fasilitator Kimia SPM di sekolah
 Guru; dan / atau
 Komuniti berbeza dan program jemputan SBP
 Penyedia Powerpoint Kimia Portal EduwebTV
 Penulis Buku Panduan PdP SBP dan Buku Rujukan
Kimia terbitan SAP

1 SULIT
B. LAPORAN KOKURIKULUM

Bil. Kelab/ Persatuan/ Peringkat Pencapaian (√) Catatan


Badan Beruniform/ Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila
Sukan dan nyatakan
Permainan tahun)
1. Pergerakan Puteri √ √ 2019
Islam Malaysia
(PPIM)
2. Sofbol √ 2016
3. Persidangan √ 2018-
Pemimpin Muda 2019
Islam
4 Karnival Hari Puteri √ 2019
SBP
5 Majlis Tilawah al- √ 2017
Quran Sekolah-
Sekolah
6 Pertandingan √ 2018
Running Mosque
Open Day Masjid
Jamek

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL

Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan


Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila nyatakan
tahun)
Penolong Setiausaha
1 √ 2017
Mesyuarat Guru
Setiausaha Mesyuarat
2 √ 2018 - 2020
Guru
Ketua Panitia Bahasa
3 √ 2017-2020
Arab

Ahli Jawatankuasa
4 Pasukan Pelaksana √ 2017
Standard (PPS) SKPMg2

Ahli Jawatankuasa
Sistem Analisis √
5 2017
Peperiksaan Sekolah
(SAPS)

Ahli Jawatankuasa
6 Pentaksiran Berasaskan 2017 dan 2019
Sekolah (PBS)

Ahli Jawatankuasa
7 Pengurusan Aset Alih √ 2017-2020
Kerajaan & Stor

8 Guru Tingkatan 2017-2019

2 SULIT
Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan
Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila nyatakan
tahun)

9 Penyelaras Tingkatan 2 2017


10 Penyelaras Tingkatan 3 2019

Setiausaha Kantin √
11 2017-2018
Sekolah
Ahli Jawatankuasa √
12 Badan Dakwah 2017-2018
(IMTIYAZ)
Setiausaha √
13 Jawatankuasa Badan 2019
Dakwah (IMTIYAZ)
Ahli Jawatankuasa 3K √
14 (Kebersihan dan 2019
Keceriaan Sekolah)

Penyelaras Sukan dan
15 2017
Permainan

Ketua Guru Rumah
16 2017
Epidendrium

Ahli Jawatankuasa
Pergerakan Puteri Islam
Malaysia Perhubungan
17 √ 2019
Wilayah Sentul Wilayah
Persekutuan Kuala
Lumpur
Guru Penasihat √
18 Pergerakan Puteri Islam 2017-2018
Malaysia

Ketua Guru Penasihat
19 Pergerakan Puteri Islam 2019
Malaysia

Guru Penasihat Bola √


20 2017
Jaring
Ketua Guru Penasihat √
2018
Sofbol
Ahli Jawatankuasa Badan √
21 Kebajikan Guru dan Staff 2018-2019
(BKGS)

22 Pengawas SPM √ 2017

Pengawas Pentaksiran √
23 2019
(PP) Ujian Bertulis PT3

3 SULIT
Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan
Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila nyatakan
tahun)
Pentaksir Mata Pelajaran
24 √ 2018
(PMP) PT3

Ketua Pentaksir Mata


25 √ 2019
Pelajaran (KPMP) PT3

Fasilitator Kursus √
Kepimpinan Ketua
26 Rumah dan Penolong 2017
Ketua Rumah (KESUMA)
SBP
Fasilitator Nadwah √
27 Kepemimpinan Islam 2018
SBP

Hakim Karnival Bahasa
28 2018
Antarabangsa (

Hakim Pertandingan
‘Coral Speaking’ Bahasa
29 √ 2019
Arab Karnival Bahasa
Antarabangsa
Hakim Program Semarak
Puteri Wilayah
30 √ 2019
Persekutuan Kuala
Lumpur
Ahli Jawatankuasa Sijil
dan Cenderahati
31 √ 2018
Program Sahsiah Remaja
Idaman

Ahli Jawatankuasa
32 Pendaftaran Program √ 2019
Jejak Menara Gading

Ahli Jawatankuasa
Pengelola Kejohanan
33 2019
Bola Jaring SBP
Peringkat Zon Tengah

Ahli Jawatankuasa
Jemputan The
International Science
34 2019
Innovation & Public
Speaking Competitions
(ISIPc) SESERI-UNIKL

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan,
laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun
terakhir di Gred semasa.

4 SULIT
,

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami
bahawa sekiranya maklumat yang diberikn didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh : _17 Januari 2020__ _______________


(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh : ___________________ ___________________________


(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi

5 SULIT

Anda mungkin juga menyukai