Anda di halaman 1dari 3

Soal MlcrosofL Access 2007

5CAL LA1InAN MICkC5CI1 ACCL55 2007


1 9roaram Apllkasl vana dlaunakan unLuk daLabase adalah
a MlcrosofL Access c MlcrosofL 9ower 9olnL e MlcrosofL Word
b MlcrosofL Lxel d MlcrosofL 9ubllsher
2 MlcrosofL Access 2007 merupakan suaLu baalan darl kelompok proaram
a Crafls c Wlndows 9roaram e lnLerneL
b Adobe d MlcrosofL Cfflce
3 Selaln berfunasl unLuk menampllkan nama darl [endela proaram 1|t|e bar [uaa unLuk
a Memlndah c Menahapus e Menempel
b Menacopv d MenaaLur ukuran [endela proaram
4 Cfflce 8uLLon serlna dlaunakan unLuk
a Llnk dokumen c Menampuna perlnLah vana serlna dlaunakan
b Memakslmalkan proaram d Memlnlmalkan proaram e MenuLup proaram
3 Culck Access 1oolbar dlaunakan unLuk perlnLah LerLenLu dalam menaopraslkan Access 2007 dlanLaranva
a 1able c lorm e 8eporL
b Save open new d PeaderfooLer
6 1ool vana berfunasl unLuk memakslmalkan ukuran [endela proaram Access 2007 sehlnaaa Lampllanva
menuLupl lavar monlLor adalah
a Close 1ool c Maxlmlze 1ool e Culck Access Loobar
b Mlnlmlze 1ool d SLaLus bar
7 lunasl sLaLus bar pada [endela proaram Access 2007 adalah
a unLuk menampllkan sLaLus akLlf darl lembar ker[a d Pelp
b Sebaaal looLer lembar ker[a e Menauncl proaram
c Sebaaal Peader lembar ker[a
8 Cara memulal lembar ker[a baru pada Ms Access 2007 adalah
a Cpen 8ecenL uaLabase c CreaLe uaLabase e 1able 1emplaLes
b 8lank uaLabase d CreaLe 1able
9 ShorLcuL kev unLuk menvlmpan dokumen adalah
a CLrl+v b CLrl+x c CLrl+C d CLrl+Z e CLrl+S
10Cara menuLup proaram Access 2007 adalah
a 8esLore down c Maxlmlze e LxlL Access
b Mlnlmlze d Close uaLabase
119ada MlcrosofL Access penaerLlan 1ab|e adalah
a kumpulan 8ecord dan lleld c Cb[ek unLuk memperbarul daLa
b 9erlnLah secara oLomaLls e 9erlnLah unLuk memulal proaram
c Anallsa SuaLau daLa
129enaerLlan I|e|d adalah
a lslan daLa vana dlmlllkl suaLu Lable d 1lpe daLa MlcrosofL Access
b kumpulan lleld dan 8ecord e lnpuL daLa vana dapaL dlmasukan
c ALrlbuL vana dlmlllkl suaLu Lable
139enaerLlan kecord adalah
a lslan daLa vana dlmlllkl suaLu Lable d AuLpuL daLa vana berhubunaan
b kumpulan lleld dan 8ecord e lnpuL daLa aLau lnformasl
c lslan daLa vana dlmlllkl suaLu Lable
14ualam pembuaLan Lable Llpe daLa vana berupa seranakalan huruf anakaspasl Landa baca adalah
a Memo b AuLo number c number d Currencv e 1exL
131lpe daLa vana berupa anaka unLuk perhlLunaan maLemaLlka adalah
a Memo b AuLo number c number d Currencv e 1exL
161lpe daLa vana berupa bllanaan aLau penomeran beruruLan secara oLomaLls adalah
a Memo b AuLo number c number d Currencv e 1exL
17keLeranaan vana dlaunakan unLuk mempermudah dalam memahaml lleld adalah
a lleld name b uaLa 1vpe c Plperllnk d uescrlpLlon e Lookup Wlzard
Soal MlcrosofL Access 2007

18lleld kuncl penauruLan daLa suaLu Lable aLau unLuk menahlndarl Ler[adlnva pemasukan daLa vana sama
adalah
a 9rlmarv kev b kev 9ad c lleld kev d ShorLcuL kev e 8edord kev
191ombol Create dlaunakan unLuk
a Menacopv dokumen
b Memlndahkan dokumen
c Menahapus dokumen d Menvlmpan e Membuka [endela dokumen
20SeLlap flle vana dlbuaL denaan menaaunakan proaram Apllkasl Access dlslmpan denaan LksLensl
a uocx b !pa c 9df d Accdb e Lxl
21SeLlap pembuaLan daLabase baru maka secara oLomaLls Access akan menampllkan ob[ek 1abel denaan cara
a CreaLe1ableueslan d CreaLe8lank 1able
b CreaLe 1able 1emplaLe e Share polnL LlsL
c CreaLe1able
22 1abel dlsamplna Lvpe daLa unLuk nomor adalah
a 1exL b AuLo number c number d uaLe/1lme e ?es/no
23unLuk pembuaLan lorm denaan menaambll lleld daLa semua darl Lable adalah
a CreaLe SpllL lorm c CreaLe More lormWlzard
b CreaLe lorm d CreaLe lorm ueslan e 8lank lorm
241ombol navlaasl pada lorm Wlzard vana dlaunakan unLuk memasukan lleld darl kolom Ava||ab|e I|e|d ke
dalam kolom 5e|ected I|e|d secara bersamaan adalah
a b c d e nexL
231ombol navlaasl pada lorm Wlzard vana dlaunakan unLuk memasukan lleld darl kolom 5e|ected I|e|d ke
dalam kolom Ava||ab|e I|e|d secara saLu persaLu adalah
a b c d e Cancel
26 lorm Wlzard vana dlaunakan unLuk memlllh lavouL berupa Colom adalah
a Columnar b 1abular c uaLasheeL d !usLlfled e 9lvoL 1able

27lorm wlzard unLuk memlllh Lampllan lorm sesual ueslan vana sudah ada adalah
a new b Cpen c LavouL d ueslan e SLvle
28unLuk menaakhlrl dan memberlkan nama lorm vana dlbuaL adalah
a Cancel b 8ack c nexL d llnlsh e LxlL
299ada Lampllan lorm funasl aambar vana dlllnakarl adalah
a 9lndah ke daLa akhlr c 1ambah halaman lorm e !umlah form 4
b !umlah lorm 1 d lorm 1 darl 4 lorm vana Lerlsl
30lunasl lorm pada aambar vana dlllnakarl adalah
a kemball ke halaman sebelumnva d uaLa vana sedana akLlf
b 9lndah ke daLa akhlr e 9lndah ke daLa perLama
c 1ambah halaman form
31unLuk memodlflkasl lorm denaan menambahkan Peader looLer lmaae Label adalah
a Pomevlewlorm vlew c PomeLavouL vlew e PomevlewMore lorm
b Pome vlewueslan vlew d Pomevlew9rlnL 9revlew
321ombol conLrol vana berfunasl unLuk menampuna ob[ek vana berupa aambar adalah
a Loao b AA Label c 1exL 8ox d 1lLle e 9aae number
331ombol conLrol vana berfunasl unLuk membuaL label pada deslan form adalah
a Loao b AA Label c 1exL 8ox d 1lLle e 9aae number
348ldana vana dlaunakan unLuk pembuaLan neader pada ueslan vlew form adalah
a kllk+draa lorm Peader c kllk+draa lorm looLer
b kllk+draa ueLall d Copv+pasLe Peader e Copv+pasLe looLer
338ldana vana dlaunakan unLuk pembuaLan Iooter pada ueslan vlew form adalah
a kllk+draa lorm Peader c kllk+draa lorm looLer
b kllk+draa ueLall d Copv+pasLe Peader e Copv+pasLe looLer
Soal MlcrosofL Access 2007

36Lanakah 9embuaLan 8eporL denaan menampllkan semua fleld dan 8ecord darl Lable dan lorm adalah
a CreaLe 8eporL c CreaLe 8eporL Wlzard
b 8eporL ueslan d 8lank 8eporL e Label

378eporL Wlzard vana dlaunakan unLuk penauruLan daLa secara Menalk adalah
a 9orLralL c !usLlfleld
b Landscape d Ascendlna e uescendlna
388eporL Wlzard vana dlaunakan unLuk penauruLan daLa secara Menurun adalah
a 9orLralL c !usLlfleld
b Landscape d Ascendlna e uescendlna
398eporL Wlzard unLuk menaaLur poslsl kerLas meman[ana/mendaLar adalah
a Columnar c !usLlfleld
b 1abular d 9orLralL e Landscape
40unLuk mellhaL batas pencetakan dokumen pada 8eporL Wlzard adalah
a 8eporL vlew c ueslan vlew
b LavouL vlew d9rlnL 9revlew e ueslan vlew
41unLuk mellhaL Lampllan 8eporL vana Lelah dllsl dan dlmodlflkasl adalah
a 8eporL vlew c LavouL vlew 8lank 8eporL
b 9rlnL9revlew dueslan vlew e 8lank 8eporL
42unLuk mellhaL LavouL 8eporL bllamana ada modlflkasl adalah
a 8eporL vlew c LavouL vlew
b 9rlnL9revlew dueslan vlew e 8lank 8eporL
43unLuk memodlflkasl Lampllan reporL denaan menambahkan Peader looLer lmaae adalah
a 8eporL vlew c LavouL vlew
b 9rlnL9revlew dueslan vlew e 8lank 8eporL
441ombol conLrol unLuk menaaaaalkan perlnLah pada lorm Wlzard adalah
a 8ack b nexL c llnlsh d Close e Cancel
431ombol conLrol unLuk kemball ke perlnLah sebelumnva pada lorm Wlzard adalah
a 8ack b nexL c llnlsh d Close e Cancel
461ombol conLrol unLuk melan[uLkan perlnLah pada lorm Wlzard adalah
a 8ack b nexL c llnlsh d Close e Cancel
471ombol conLrol unLuk menaakhlrl perlnLah pada lorm Wlzard adalah
a 8ack b nexL c llnlsh d Close e Cancel
48unLuk menvlmpan daLa vana Lelah dlbuaL bllamana Lldak ada perubahan nama flle adalah
a llle open b new c LxlL d Save As e Save
49unLuk menvlmpan daLa vana Lelah dlbuaL bllamana ada perubahan nama flle adalah
a llle open b new c LxlL d Save As e Save
30SeLelah sampal dokumen 8eporL apablla ada perubahan lslan daLa maka dapaL dllakukan melalul
a 1able b lorm c ueslan vlew d LavouL vlew e 9rlnL 9revlew


1ugas
O 9ela[arl Modul dan !awablah laLlhan soal
O !awaban dlker[akan perseoranaan dan dlkumpulkan pada auru kk9l pemblmblna 9lLab kompuLer9rodl
maslnamaslna

Anda mungkin juga menyukai