Matematik Kertas 2 PKSR 1 2013 40 minit

Nama:__________________________________

Kelas : __________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
MATEMATIK TAHUN 5 Kertas 2 40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan Jawab semua soalan Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas ini bertujuan untuk memberi maklumat berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah ini tidak semestinya dilukis mengikut skala. Jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan. Semua langkah pengiraan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan markah jika langkah pengiraan tidak ditunjukkan dengan teratur. Tidak dibenarkan menggunakan kalkulator Serahkan kertas soalan ini diakhir ujian. Kod pemeriksa Soalan Markah penuh 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Markah diperolehi

4. 5.

6. 7.

Bundarkan 39 456 kepada ratus yang terdekat. 306 524 + 64 318 = [ 1 mark ] 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 [Lihat Sebelah SULIT . Round off 39 456 to the nearest hundred.2 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak SULIT for examiner’s use 2 2 2 3 3 3 3 3 [ 40 mark ] Answer all question 1. [ 1 mark ] 1 1 2. State the place value of the numeral 2 in 42 785. [ 1 mark ] 2 1 3. Nyatakan nilai tempat bagi angka 7 angka 42 785.

9. 1 [ 1 mark ] 5 6. Write fraction of the whole diagram is shaded. 1 [Lihat Sebelah 5. Tuliskan pecahan daripada seluruh rajah bagi kawasan berlorek.3 3 1 [ 1 mark ] Diagram 1 Rajah 1 4 4.7 kepada peratus.7 as a percentage. Convert 0. Tukarkan 0.8 ÷ 4 = [ 2 marks ] 7 2 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 [Lihat Sebelah SULIT . 3 3 5 2 [ 2 marks ] 6 2 7.

285 × 6 ÷ 3 = [ 2 marks ] 8 2 9. [2 1830 10 Diagram 2 Rajah 2 Convert the time to the 12-hour system. Rajah 2 menunjukkan masa dalam sistem 24 jam. 2 11.4 8. marks ] Diagram 2 shows the time in the 24-hour system. Tukarkan masa kepada sistem 12 jam. 12 minutes 20 seconds + 30 minutes 45 seconds = 12 minit 20 saat + 30 minit 45 saat = [ 2 marks] 11 2 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 [Lihat Sebelah SULIT . 502 × 40 = [ 2 marks ] 9 2 10.

Cari hasil tambah P + Q.11 P 2. The diagram 4 shows the price of a house and a car. 12 2 13. Hitungkan jumlah nilai wang. Jadual 1 di bawah menunjukkan kuantiti wang dan syiling. The diagram 3 shows a number line. Money Wang Quantity Kuantiti RM100 3 Table 1 Jadual 1 Calculate the total value of the money. [ 2 marks ] Diagram 3 Rajah 3 2.17 Q 2. 13 RM10 2 RM50 5 [ 2 marks ] 2 14. 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 [Lihat Sebelah SULIT . Rajah 4 menunjukkan harga sebuah rumah dan sebuah kereta.09 2. The table 1 below shows the quantity of notes and coins.5 12. Rajah 3 menunjukkan garis nombor.21 Find sum of P + Q.

Rajah 5 menunjukkan panjang sebatang pensel. 15 2 [2 marks ] 16.6 RM38 000 Diagram 4 Rajah 4 RM65 000 Find the difference between the price of the house and the car. Nyatakan panjang pensel itu. Table 2 shows the number of people in Kampung Sri Menanti. Diagram 5 shows the length of a pencil. Jadual 2 menunjukkan bilangan penduduk di Kampung Sri Menanti. [Lihat Sebelah SULIT 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 . [ 2 marks ] 14 2 15. Cari beza harga sebuah rumah dan sebuah kereta. Diagram 5 Rajah 5 State the length of the pencil.

16 3 3 17. How many sweets are there in 10 packets? 2 400 gula-gula diagihkan sama banyak ke dalam 6 bungkus.7 [ 3 marks ] Children Boys 150 Girls 264 Men 480 Table 2 Jadual 2 Adult Women The total number of people in Kampung Sri Menanti is 1 214. 5 2 daripada manggis 5 Sebuah kotak mengandungi 720 manggis. Jumlah penduduk Kampung Sri Menanti ialah 1 214. 2 400 sweets are divided equally into 6 packets. Kira bilangan penduduk perempuan. How many mangosteens are left? 2 of the mangosteens were sold.. Calculate the number of women. A box contains 720 mangosteens. tersebut telah dijual. Berapakah bilangan gula-gula dalam 10 bungkus? [Lihat Sebelah SULIT 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 . Berapakah bilangan manggis yang tinggal? [3 marks ] 17 3 18.

5 km 26 km R S 19 Diagram 6 Rajah 6 Diagram 6 shows a road map.8 [3 marks ] 6 3 19. Rajah 6 menunjukkan peta jalan. 900 m P Q 14. taken by Johan. Johan drove from P to S. in km. Johan Memandu dari P ke S. Find the total distance. Cari jumlah jarak yang diambil Johan dalam km. [3 marks] 3 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 [Lihat Sebelah SULIT .

Aina has a box which contains red and green marbles.9 20. [3 marks] Aina ada sebuah kotak yang mengandungi guli merah dan hijau. Nyatakan peratus bagi guli hijau. 6 10 6 10 of the marbles are red. State the percentage of green marbles. 20 KERTAS SOALAN TAMAT 015/2 PKSR 1 Tahun 5/Kertas 2 [Lihat Sebelah SULIT . daripadanya guli merah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful