Anda di halaman 1dari 286

USULUDDIN

AQIDAH ISLAM
USULUDDIN AQIDAH ISLAM

[1]
MENGAPA UGAMA?

Terdapat sekumpulan manusia yang


mengekalkan pendapat bahawa mereka tidak
mempunyai sebarang tanggungjawab untuk menyiasat
rnengenai penerimaan ugama?
Di sini kami bertujuan untuk menunjukkan
kesalahan dan kelemahan di dalam hujah-hujah
mereka menerusi penerangan-penerangan yang akan
diberikan selanjutnya, dan kami akan menonjolkannya
dengan menggunakan dua cara buat menjawab
kepada keperluan untuk meneliti tentang ugama.
1. Akal menetapkan yang setiap insan perlu
mengucapkan terima kasih ke atas segala kebaikan
yang diterima olehnya.
2. Akal juga menerapkan yang insan mengakui
keperluan untuk menghalang sebarang jenis bahaya
dan kecelakaan yang mungkin menimpa.

1. KEWAJIBAN UNTUK MENGUCAPKAN TERIMA


KASIH.

Adalah merupakan peluang baik untuk kita


memperolehi keuntungan yang paling baik dan tinggi
melebihi semua hayat di dalam alam ini Sistem
penghadaman, alat-alat pernafasan, jantung dan lain-
lain organ badan kita ini Setiap satu dari apa yang
telah dinyatakan di atas ini pula adalah melebihi dari
apa yang kita ketahui samada menerusi ilmu
pengetahuan ataupun khayalan. Begitu juga, cahaya
yang kita perolehi dari matahari, keujudan tumbuh-
turnbuhan, lombonglombong dan segala sumber-
sumber yang tersembunyi di dalam perut burni; semua
ini adalah merupakan keuntungan dan faedah yang
mana menerusi pengetahuan dan kuasa yang telah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
2
dianugerahkan kepada kita, insan dapat
rnenggunakannya untuk kebaikan mereka sendiri.
Lebih tinggi dari semua ini ialah kepandaian dan
kefahaman tentang manusia itu sendiri, yang boleh
mernecahkan gunung yang gagah kepada kepingan-
kepingan kecil dan menghasilkan kuasa-kuasa yang
hebat dan objek-objek yang paling kecil, cantik lagi
menarik dari air dan besi.
Sekarang soalan ini telah menonjolkan dirinya
sendiri; Adakah perlu bagi kita untuk menceburkan din
di daJam penelitian dan penyelidikkan hinggalah, jika
ujud penderma, kita mengakui penderma. itu, demi
untuk memen uh i tanggungjawab dan kemudian
menawarkan rasa terima kasih kita kepada penderma
yang pemurah ini?
Anggaplah bahawa seorang yang pemurah lagi
dermawan telah mengambil seorang anak angkat
yang telah kehilangan ibubapanya, dan
memberikannya segala keperluan yang diperlukannya
untuk hidup dan terus rnembesar. Dia telah mengatur
segala-galanya untuk pembesaran anak ini dan
apabila usianya sampai untuk menjejakkan kaki ke
sekolah dan menuntut ilmu, insan Yang pemurah lagi
dermawan itu telah menyediakan buku-buku dan guru-
guru yang terbaik untuk anak tadi. Begitu juga, segala
kernungkinan diletakkan dari diberikan untuk anak
angkatnya. dan dengan ringkas menghadiahkan
segala-galanya untuk keperluan dan kebajikan anak
itu. Dengan itu, tidakkah anak itu bertanggungjawab
untuk, pertarna sekali, cuba mencari siapakah insan
yang begitu pemurah lagi dermawan ini, dan
kernudian atas sifat dermawan insan itu, seluruh
kehidupan anak ini diliputi dengan rasa terirna kasih
kepada insan yang pemurah dan dermawan ini?
Begitulah juga halnya dengan makhluk di dalarn
alarn ini dan kita adalah bertanggungjawab untuk
mencari dan menyisat hinggalah kita berjaya menernui
Makhluk Yang Pemurah dan Pencipta yang sebenar
dan seterusnya melahirkan rasa terima kasih kita
kepadaNya.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
3
Berusaha dalam rnenyiasat tentang ugama
adalah merupakan satu arahan dari akal yang sihat.
Sesiapa yang masih belum menemui jalan yang benar
dan sedang mengembara tanpa tujuan semestinya
meneruskan siasatannya tanpa sebarang istirehat
walaupun untuk seketika hinggalah jalan yang lurus
dan ugama yang sebenar dengan disokong oleh bukti-
bukti yang nyata dan terang, ditemui olehnya. Pabila
dia telah sampai ke sumber hayat m nawi dan ugama
yang haq, hat inya akan dipenuhi dengan ketenangan
dan keriangan, dia perlulah mula melahirkan rasa
terima kasihnya kepada Pencipta Yang Maha Besar.

2. PENCEGAHAN DARI SEGALA BAHAYA DAN


KEMALANGAN YANG MUNGKIN

Kiranya seorang anak kecil datang dan


memberitahu kamu yang dia telah melihat seekor ular
yang bisa masuk ke dalam bilik yang sedang diduduki
olehmu,kamu dengan serta merta akan melompat
bangun dari tempatmu dan rnenggeledali setiap certok
bilikmu hinggalah kamu menemui ular tadi, ataupun
sekurang-kurangnya kamu akan berpuas had yang di
dalam bilikmu tidak terdapat seekor ular pun.
Begitu jugalah jika, ketika dalam perjalanan di
waktu malam di dalam sebuah kawasan yang mana
kamu ketahui bahawa perompak-perompak sedang
menantimu di hadapan, tanpa ragu-ragu kamu akan
menunggu hinggalah jalan dihadapanmu itti aman dari
sebarangjenis bahaya, dan tidak akan bergerak
walaupun selangkah sehinggalah tindakan yang
sepatutnya diambil.
Di dalam kedua-dua contoh ini dapat diperhatikan
dengan jelas sekali bahawa akal mendesak kita untuk
menyiasat sebarang bahaya yang mungkin.
Adalah mungkin bahawa setengah-setengah dari
pada benda-benda yang rnerbahaya boleh bertukar
kepada sebaliknya, iaitu tidak merbahaya dan orang-
orang lain mungkin tidak akan memberi perhatian
kepada bendabenda ini tetapi jika kerosakkan ini

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
4
melibatkan nyawa dan kemusnahan hidup man usia
itu sendiri dengan itu ia tidak akan dapat diketepikan
sama sekali.

KEMALANGAN YANG PALING MERRAHAYA

Di dalam sejarah hidup manusia, kita telah pun


mendengar dan mengetahui akan orang-orang yang
terkenal dengan berkata benar dan bertindak
secarajujur. Mereka menuntut yang mereka ialah
pesuruh-pesuruh Allah dan berkelakuan menurut
tatatertib yang tertentu. Sebagai akibat kepada
tenaga-tenaga dan juga usahausaha yang telah
diberikan dan juga kemelaratankemelaratan yang
berterusan yang ditanggung oleh orangorang ini di
dalam seluruh ceruk alam, banyak kumpulan
yang telah mengikuti ajaran-ajaran mereka. Dengan
itu, kelahiran Isa (as) ialah merupakan permulaan
kalendar orang-orang kristian manakala penghijrahan
Muhammad (saw) pula telah membuka takwim orang-
orang Islam.
Sekarang dapat dilihat bahawa pesuruh-pesuruh
Allah ini menarik perhatian manusia ke arah ugama
dan untuk mengikuti hukum-hukum yang tertentu, dan
menyebabkan mereka berasa takut akan dendaan-
dendaan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk
dan membuatkan mereka pasti tanpa sebarang
keraguan yang mereka akan dihakimi di dalam
Mahkamah Keadilan Yang Agung di hadapan Hakim
yang Bijaksana lagi Berhak ke atas segala-galanya.
Mereka menggeletar bila berhadapan dengan
kesulitan-kesulitan dan bahayabahaya Hari Kiamat
dan kekerasan-kekerasan hukuman di sana dan
membuatkan manusia takut akan semua hal-hal ini
Soalan yang timbul di sini ialah adakah amaran-
amaran yang diberikan oleh pesuruh-pesuruh Allah ini
membiiatkan kita sedar akan kemungkinan ujudnya
kecelakaan dan bahaya seperti mana dengan amaran
yang telah diberikan oleh anak kecil tadi dari ha!
kemasukkan ular yang bisa ke dalam bilikmu?

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
5
Adakah betul bagi kita untuk mengenepikan
katakata dan perbuatan-perbuatan orang-orang yang
benarbenar bertakwa di dalam dunia ini bila mana
merekalah dengan akhidah dan iman telah tetap
kukuh dan dengan rela menyerah din dan nyawa
mereka sendiri untuk sebarang jenis jihad?
Nyata sekali, kata-kata pesuruh-pesuruh Allah,
jika mereka tidak membuatkan manusia untuk berpuas
hati, sekurang-kurangnya ia akan membarakan
manusia untuk berfikir: mungkin apa yang dikatakan
oleh mereka (pesuruh-pesuruh Allah) adalah benar.
Pada hakikatnya apakah tugas sebenar kita, jika apa
yang dikatakan oleh pesuruh-pesuruh tadi adalah
benar? Jawaban apakah yang akan kita berikan di
dalam Mahkamah Pengadilan Ilahi nanti?
Di sini akal dengan jelas sekali menunjukkan
kewajiban untuk menghalang kecelakaan yang
sekurangkurangnya mungkin terjadi dan akal juga
menarik kita ke arah Dia yang haq.
Melebihi dan apa yang telah dinyatakan di atas,
pesuruh-pesuruh mi monyeru manusia ke satu
kehidupan yang sihat dan bertamadun, dan mereka
juga berkata bahawa sesudah mati tibalah pula
masanya bagi satu dunia yang baru dan rahmat yang
berterusan yang sedang menanti sesiapa saja yang
telah melaksanakan tugastugasnya dan memberikan
berita baik bahawa di tempat itu akan ujud satu
kehidupan yang lain yang diselimuti oleh keamanan,
ketenangan fikiran dan kesenangan jiwa, di mana
tidak terdapat sebarang penyakit yang akan melanda,
tidak akan ditimpa rasa sedih ataupun rasa takut.
Adakah akal membenarkan kita untuk mengenepikan
faktor-faktor yang penting mi?
Tidakkah patut bagi kita untuk mengambil berat
akan rasa takut dan amaran-amaran yang telah
diberikan oleh pesuruh-pesuruh mi yang berkata
bahawa maksiat dan pencabulan mempunyai
hukuman-hukumannya sendiri dan mengikut jalan
yang lurus (agama) dan seterusnya berfikir
tentangnya?

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
6

[2]
MENGENAL MAKHLUK-MAKHLUK YANG
DI LUAR PENCAPAIAN PANCAINDERA

Bila saja kita melihat bangunan yang cantik lagi


besar, kita dengan mudah sekali dapat memahami
bahawa jurutera-jurutera, pembina-pembina serta
pekerja-pekerja yang terlibat dalam pembinaan
bangunan mi setiap seorang adalah berbakat dan
mahir di dalam bidangnya sendiri, dan dengan meneliti
bangunan yang begitu kemas pembinaannya mi kita
dapat menemui dan membayangkan di dalam fikiran
akan ilmu pengetahuan pembina bangunan mi. Begitu
juga, dengan melihat sebuah kereta, sebuah kepal
terbang, sebuah komputer atau apa-apa saja hasil
ciptaan yang kemas, tersusun lagi teratur, kita tanpa
ragu-ragu lagi akan dipimpin ke arah pencipta dan
pembentuknya yang mahir dan berpengetahuan, dan
dengan penemuan-penemuan mereka mi kita pun
secara langsung sedar akan kemahiran, pengetahuan
serta pengalaman mereka. Adalah tidak perlu sama
sekali bagi kita untuk melihat pencipta, pembina
ataupun pembentuk bangunan ataupun benda-benda
yang lain dengan mata kasar kita sendiri untuk
membuatkan kita mengakui keujudan mereka,
tambahan lagi, kiranya kita berkesempatan inelihat
mereka, ilmu dan pengetahuan mereka tidak akan
dapat difahami menerusi pancaindera zahir kita.
Tetapi walaupun begitu, kita percaya akan ilmu
dan pengetahuannya, mengapa? Kerana tata tertib
dan aturan yang sama yang dapat dilihat oleh kita di
dalam pembinaan mereka, memaksa kita untuk
mengakui ilmu penciptaan-peflciptaafl mereka. Dan
dan sini kita sampai kepada satu konklusi iaitu adalah
tidak perlu sama sekali bagi kita untuk melihat dan
merasa dengan pancaindera demi untuk membuatkan
kita yakin akan pengetahuan dan ilmu penciptanya. Di
sebaliknya, terdapat banyak hakikat-hakikat yang tidak

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
7
dapat dilihat dan dirasa oleh pancaindera, tetapi
keujudan mereka dapat kita sedan dengan
memberikan perhatian kepada hasil-hasil dan akibat-
akibat yang dihasilkan oleh mereka. Setiap insan yang
berakal, dengan mudah tanpa memberikan begitu
banyak perhatian, tahu bahawa setiap akibat pasti
terdapat sebab, dan tidak satu pun benda yang
tersusun rapi lagi teratur dapat dibina dan dibentuk
melain kan oleh seorang pembina yang berakal serta
berpengetahuan.
Malah asas mi membenarkan kita untuk
membahagikan semua makhluk kepada dua
kumpulan:
1. Benda-benda yang dapat dibuktikan
keujudannya dengan menggunakan satu, dua ataupun
kelima-lima pancaindera. Kita dapat melihat benda-
benda yang dapat dilihat oleh mata, mendengar bunyi
dengan menggunakan telinga, kita sedar akan bau-
bau yang wangi dan busuk, rasa pahit ataupun manis,
panas, sejuk, kasar ataupun lembut dengan
menggur?akan hidung, Iidah dan kulit badan kita
sendiri.
2. Benda-benda yang tidak dapat dibuktikan
keujudannya menerusi pertolongan pancaindera,
tetapi yang mana kesimpulan kepada keujudan
mereka dapat di buat menerusi akibat-akibat yang
ujud dan keujudan niereka. Hakikat-hakikat mi
bukanlah dan satujenis yang sama tetapi setengah-
setengahnya adalah material manakala yang lainnya
adalah bukan material. Di sini kita akan menyebut
beberapa dan mereka.
Kuasa elektrik. Kita sama sekali tidak akan dapat
menentukan semata-mata dengan menggunakan
mata kasar bila melihat dua dawai, yang mana
satukah yang telah dilengkapi dengan tenaga elektrik.
Kita hanyalah dapat menemui dan mengakui keujudan
kuasa mi dan akibat yang dihasilkan oleh kuasa mi,
sebagai contoh dengan menyalakan sebuah lampu.
Dengan itu kuasa elektnik ujud walaupun mata kasar
kita tidak dapat melihatnya secara langsung.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
8
Kuasa Graviti. Jika kamu melepaskan sebuah
buku yang sedang kamu pegang, ia akan jatuh ke
muka bumi, iaitu tanah akan menarik buku tadi ke
arahnya sendiri. Kuasa mi ialah sesuatu yang tidak
dapat kita ketahui secara langsung dengan
menggunakan pancaindera. Kuasa graviti sekali lagi
adalah merupakan satu daripada benda-benda yang
tidak dapat dilihat, didengar ataupun dirasa tetapi
keujudannya diyakini oleh kita dengan melihat
kejatuhan alat-alat dan benda-benda yang berlainan
yang merupakan hasil dan keujudan kuasa graviti
yang tidak dapat secara langsung dibuktikan oleh
pancai ndera.
Kuasa Magnetik. Kita meletakkan sebatang
magnet ditepi sekeping besi. Zahirnya tidak ada apa-
apa pun melainkan apa yang kita lihat, tetapi apabila
besi tadi ditarik ke arah magnet kita faham bahawa di
dalam medan di sekitar magnet itu ada satu
penomena yang dipanggil kuasa magnet.
Radiasi yang tidak dapat dilihat. Jika kita
menyalakan cahaya putih melalui prisma,di sebelah
lain prisma tadi akan kelihatan enam warna (spektra):
mcrah, kuning kemerahan, kuning, hijau, biru dan
ungu kebiruan. Warna-warna lain tidak akan dapat
dilihat sebelum warna dan sesudah warna ungu
kebiruan. Walaupun begini, ahliahli sains telah pun
menemui warna-warna selanjutnya di tempat yang
tidak terdapat sebarang warna apabila dii ihat oleh
mata yang mana warna-warna yang baru ditemui oleh
ahli-ahli sains tadi mempunyai sifat-sifat kimia dan
pembakaran. Warna-warna mi dipanggil ‘infra-merah’
dan ‘Ultra-unggu kebiruan’.
Di dalam tahun 1800 sm, Herschel seorang ahli
fizik dan kaji bintang berpendapat untuk mengkaji
samada radiasi ujud melebihi dan apa yang dapat
dilihat oleh mata. Beliau perlahan-lahan mengubah
kedudukan thermometer ke atas sekeping layar yang
mana ke enamenam warna tadi ditunjukkan, dan
mernbebaskannya kepada warna-warna yang
berbeza, sambil mengukur akibat-akibat pembakaran

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
9
setiap satu dan mereka. Apabila ia sampai di bawah
dan warna rnerah, beliau mendapati yang
thermometernya menunjukkan kuasa pembakaran
yang lebih hebat dan yang sebelumnya. Beliau
kemudiannya merasa pasti akan keujudan radiasi
yang tidak dapat dilihat yang dipanggil radiasi infra-
merah yang menghasilkan kepanasan yang lebih
banyak daripada yang dapat dilihat oleh mata dan
kepanasan yang sama inilah yang merupakan hasil
danipada radiasi, menyakinkan orang ramai akan
keujudan radiasi ‘inframerah.’
Serentak dengan itu, seorang ahli sains yang lain
bernama Wollaston telah meletakkan sedi kit sebatian
kimia ‘silver Chloride’ di bahagian spektrum yang
melebihi biru kehiiauan dan berlawanan dan apa yang
diduga olehnya, beliau mendapati bahawa di kawasan
di mana tiada cahaya dapat dilihat oleh mata ujud satu
faktor yang mengakibatkan sebatian tadi menjadi lebih
gelap warnanya. Setelah itu, pakar-pakar sains
mendapati bahawa perubahan warna kulit apabila
terdedah kepada cahaya matahari adalah disebabkan
oleh pengaruh kimia radiasi ini.
Dengan itu telah pun dipastikan bahawa selepas
warna biru kehijauan tadi terdapat radiasi yang lain
yang tidak dapat dilihat oleh mata yang dikenali
sebagai ‘ultra unggu kebiruan’.
Bunyi-bunyi yang tidak dapat didengar. Terdapat
banyak bunyi-bunyi yang tidak didengar oleh kita.
Bunyibunyi mi dipanggil bunyi supersonik, dan kita
menemui keujudan mereka dengan memeriksa kuasa-
kuasa yang lahir; mereka biasanya digunakan di
dalam bidang perubatan dan teknologi.
Akal. Kita semua sedar akan din kita sendiri iaitu
kita dapat melihat akan keujudan kita sendiri, dan
secara perlahan-lahan kita boleh sampai kepada
konsep yang di luar kehidupan kita sendiri dan secara
perlahan-lahan kita boleh sampai kepada konsep yang
di luar kehidupan kita sendiri yang boleh diterangkan
dengan menggunakan kenyataan-kenyataan di
bawah.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
10
“Aku telah meyelesaikan masalah matematik
yang paling susah.”
“Aku telah banyak berfikir dan hal teori-teori itu
hingga aku sampai kepada konklusi yang teori-teori
mni adalah benar.”
Begitu juga, insan sedar akan pengetahuannya
sendiri, sedar bahawa dia tahu apa yang dia tahu.
Kepandaian mereka bukanlab sesuatu yang dapat
dilihat ataupun yang boleh didengar hinggakari insan
dapat melihatnya dengan mata ataupun mendengar
dengan telinga, tetapi pada hakikatnya ia adalah
sesuatu yang tidak dicapai oleh pancaindera tetapi
setiap insan inenemuinya di dalam din mereka sendiri
sebagai tambahan kepada kuasa penglihatan,
pendengaran serta lain-lain fakulti luar yang ujud.
Orang lain tidak dapat mengetahui tentang
kepandaian ku menerusi pancaindera, tetapi boleh
menetapkan kelahirannya menerusi hasilhasil yang
diperolehi darinya. Sebagai contoh, apabila seorang
pakar sains sedang mencari penyelesaian kepada
satu masalah, adalah nyata kepada kita yang beliau
tahu akan masalah itu, dan juga, ketika kita menyoal
seorang cendekiawan samada dia mahir di dalam
rnasalah matematik ataupun tidak, dan beliau
menjawab yang beliau tahu akan masalah mi, di sini
kita dapat memutuskan yang cendekiawan mi sedar
akan pengetahuannya sendiri iaitu beliau tahu yang
beliau tahu yang beliau memahami masalah
matematik.
Bentuk-bentuk yang dihasiIkan oleh fikiran. Insan
boleh mereka di dalam fikiran-fikiran mereka akan
sebarang bentuk yang mereka inginkan, sebagai
contoh bangunan yang tinggi seperti Menara Ifal yang
mana pembinaannya di dalam alam hakikat mi
memakan masa bertahun-tahun lamanya, beribu-ribu
jenis material dan alat-alat yang diperlukan untuk
perlaksanaannya dan beratus-ratus pekerja;
bangunan yang gagah dan giagantik mi boleh
dibentuk di dalam fikiran dalam sekelip mata sahaja.
Mungkin juga beribu-ribu bangunan yang seperti itu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
11
dapat dibina, dan adalah mungkin untuk berfikir
akan benda-benda yang sama sekali tidak ujud di
dalam dunia luar mi, dengan itu kita boleh mereka
raksaksa yang hebat dengan-tangan dan kaki yang
banyak. INyata sekali bahawa orang-orang lain secara
langsung tidak menyedari akan kebolehan seseorang
yang lain dalani membavangkan bentuk-hentuk yang
berbeza di dalani tikiran. kerana ia tidak lahir darinya
ataupun dan percakapan kita.
Rasa cinta, benci dan pemutusan. Setiap orang
rnenggemari sesuatu benda dan sebaliknya benci
akan sesuatu yang lain. Begitu juga, di dalam
hidupnya, beliau perlu membuat penentuan. Untuk
setiap tugas yang beliau gernari beliau memutuskan
untuk mencapainya, dan untuk setiap tugas yang tidak
digemarinya beliau mengambil keputusan untuk
mengenepikannya dan tidak rnerieruskannya.
Tidak seorang pun yang secara langsung dapat
memaharni akan keputusan seorang dan apakah yang
digernari ataupun dibenci oleh orang lain, melainkan
menerusi hasil-hasil dan reaksi-reaksi yang
ditunjukkan, mi adalah disebabkan oleh rasa cinta dan
benci serta
pemutusan sukakan sesuatu atau bencikan sesuatu
benda bukanlah satu hal yang dapat dilihat oleh mata
ataupun didengar oleh telinga mahupun oleh
pancaindera yang lain.
Hayat. Seekor ayam yang cantik berjalan di
hadapan kita dan kernudian jatuh ke dalam sebuah
kolam dan sebelum kita dapat rnenyelamatkannya,
ayarn tadi telah pun mati. Pada ketika itu perubahan
apakah yang telah mengambil tempat di dalam hayat
binatang mi dan peruhahan apakah yang ujud di masa
sekarang clihandingkan dengan detik-detik sebelurn
kematiannya, pcrhczaan apakah yang ujud yang telah
mengakibatkan kckakuannya, dia tidak lagi bcrgcrak.
bermain ataupun makan?

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
12

Tidak ada pilihan lain lagi buat kita melainkan dan


mengakui akan keujudan sesuatu di dalarn kehidupan
ayam tadi yang tidak terdapat di dalam kematiannya
adalah hayat. Hayat tidak dapat dicapai oleh
pancaindera. Kita hanyalah menyaksikan akibat-akibat
yang ujud darinya seperti pergerakkan, makan dan
minum serta lain-lain lagi dan dan akibat-akibat inilah
kita dapat menemui keujudannya.
Kenyataan saintifik yang telah pun disebutkan
sebelum mi telah menyelesaikan masalah di atas
dengan terangnya dan hal ciptaan-ciptaan yang tidak
dapat dilihat oleh organ-organ penglihatan, terdapat
tandatanda yang secara langsung tidak dapat dilihat
oleh kita, tetapi keujudannya diketahui dengan kesan-
kesan yang dihasilkan olehnya.
Dengan itu kita mengambil keputusan bahawa
adalah tidak benar bagi kita untuk menolak benda-
benda yang tidak dapat dilihat semata-mata kerana Ia
tidak dapat dilihat, ghaib adalah berbeza dan tidak ujud
dan cara untuk menemui sesuatu bukanlah terbatas
kepada mata ataupun pancaindera zahir semata-mata.
Akal dapat menemui sesuatu menerusi kesan-kesan
yang dihasilkan dan benda-benda yang tidak dapat
dilihat mi. seperti mana yang telah kita lihat dengan
keujudan hakikathakikat saintifik yang diketahui oleh
kita menerusi kesankesan yang ujud dan yang tidak
disyaki ataupun ditolak oleh orang-orang yang
dipercayai.
Kita tidak ingin berkata bahawa Tulian adalah seperti
benda-benda mi, kerana Allah adalah hakikat yang
Maha Tinggi dan sernua benda-benda tadi, yang mana
tidak ada SeSuatu apa pun yang dapat dihandingkan
denganNya, tetapi di sini kita berniat untuk
menunjukkan cara yang sama seperti mana kita telah
mencmui keujudan benda-benda tadi menerusi kesan-
kesan yang diberikan oleh mereka, begitulah juga kita
dapat menemui keujudan Allah menerusi Kesan-kesan
dan Alamat-alamatNya.
Dengan itu, orang-orang yang melihat hanya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
13
dengan mata kasar dan menafikan keujudan Allah
semata-mata kerana mereka tidak dapat melihatnya
dengan mata fizikal, sebenarnya memiliki hati dan
kebijaksanaan yang buta, kerana dengan apa yang
telah ditetapkan oleh akal kita tahu, menerusi aturan-
aturan penciptaan yang tepat -yang merupakan salah
satu daripada tanda-tanda Allah -bahawa keujudanNya
dapat ditemui.
Kepada orang-orang yang begini, yang buta mata
hatinya, bolehlah kita katakan kepada mereka seperti
berikut,
Bukalah mata hatimu supaya ruh dapat melihat
Dan apa yang ghaib akan menjadi terang buatmu.
Kerana di dalam setiap makhluk terdapat tanda-
tanda keujudan Allah.
Faktor yang lebih tepat lagi, dan masalah yang
lebih penting lagi, ialah pengkajian dari hal kesan-
kesan yang terhasil dari kuasa Ilahi - iaitu alam dan
makhluk - sebagai tambahan kepada benda-benda ini
yang memimpin kita kepada keujudan Allah, juga
menunjukkan, oleh kerana seluruh alam dan
makhluknya adalah tanda-tandaNya, dan tanda-
tandaNya tidaklah pula terbatas kepada saat dan
tempat yang tertentu, dan oleh kerana semua dan
setiap satu penomena adalah satu daripada tanda-
tandaNya. Dia sendiri adalah satu hakikat yang mana
tidak ada satu makhluk pun di dalam dunia ini yang
boleh dibandingkan dengannya. Malah Dia adalah
mukhluk yang tidak terbatas yang memiliki setiap
kesempurnaan
dan bebas daripada segala ketidaksempurnaan
Dengan itu dua benda telah diperolehi hasil dari
kajian yang telah kita buat daripada tanda-tanda Allah:
1. Keujudan Pencipta Alam, yang mana semua
benda adalah merupakan tanda-tandaNya.
2. Oleh kerana tanda-tandaNya adalah tiada
terbatas dan tidak dikhaskan untuk satu tempat
ataupun masa yang tertentu, Dia adalah Makhluk yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
14
tidak terbatas dan memiliki segala jenis
kesempurnaan, walaupun kita tidak dapat melihat
HakikatNya.
Muhammad ibn Abdullah Khorasani, orang gaji
Imam kelapan (as) berkata, sekumpulan manusia
sedang duduk bersama-sama dengan Imam Reza (as)
apabila datang seorang lelaki yang menafikan
keujudan Allah. Imam (as) berkata kepadanya, “Jika
seperti apa yang kamu katakan - Tuhan tidak ujud,
tiada pesuruh dariNya, tiada Perhitungan dan tidak
juga berdapat Kitab (yang mana semua ini pasti ujud),
adakah sembahyang, puasa. zakat dan iman kami ini
akan membawa kami kepada kemusnahan?
Lelaki itu mendiamkan diri (iaitu jawabannya ialah
tidak).
Imam menyambung, “Tetapi jika, seperti mana
yang kami percayai, Tuhan ujud, terdapat juga Hari
Kiamat dan hari Perhitungan (yang mana keujudannya
adalah satu kepastian) adakah kamu akan
menghadapi kecelakaan dan kemusnahan? (Adakah
nyata bahawa dengan ketetapan yang telah dibuat
oleh akal, setiap orang, walaupun semata-mata
berasaskan kemungkinan bahawa selepas dunia ini
ujud dunia yang lain, patut berkelakuan menurut
arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh agama
supaya tidak menghadapi kecelakaan dan
kemusnahan).
Lelaki tadi bertanya: “Bagaimanakah rupa Tuhan
yang kamu percayai itu dan di manakah Dia?”
Imam menjawab, “Kamu telah tersalah soal.
Tuhan bukanlah dari jenis makhluk yang berada di
satu tempat yang khas. Dia telah mencipta ruang. Dia
bukanlah sesuatu yang rnempunyai kualiti, Dia
mencipta kualiti. Dengan itu Dia tidak boleh dikenali
menerusi jalan ini Tuhan tidak dapat dikecapi oleh
pancaindera dan adalah tidak mungkin bagi kita untuk
membandingkanNya.”
Lelaki tadi berkata, “Jika Dia tidak dapat dikecapi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
15
oleh salah satu dari pancaindera, dengan itu Dia
bukanlah sesuatu apa pun.
Imam menjawab, “Celakalah kamu! (Betapa
kecilnya kebolehanrn u untuk berfikir) Oleh kerana
pancainderamu tidak dapat mencapainya kamu
menafikan keujudanNya. Tetapi karni, kerana sebab
yang sama inilah (tidak dapat rnelihatNya) karni pasti
dan yakin bahawa Dia adalah Tuhan yang satu dan
tidak ada tuhan yang lain rnelainkannya.
Lelaki itu berkata, “Beritahulah kepadaku bilakah
Allah ujud.”
Imam Reza (as) menjawab, sebutkanlah
kepadaku bilakah Allah tidak ujud supaya aku
memberitahumu bilakah Dia telah ujud (iaitu Allah ujud
sebelum masa dan Dialah juga yang telah mencipta
masa”.
Lelaki tadi menyoal, “Apakah bukti kepada
keujudan Allah?”
Imam Reza menjawab. “Apabila aku meneliti diriku
sendiri. aku sedar bahawa aku langsung tidak berdaya
untuk menambah ketinggian dan kelebihan diriku
sendiri ataupun menolak saw apa pun dariNya. Begitu
jugalah, aku tidak dapat memilih untuk bergernbira
ataupun berduka cita (mungkin sebagai contoh, aku
mencuba dengan sedaya upava supaya sernbuh
daripada s’esuatu penvakit tetapi gagal). Dari bukti ini
dan juga dengan menyaksikan aturan matahari dan
bintang-bintang, langit dan bumi dan aturan seluruh
alam, aku faham yang badanku dan makhluk yang
banyak ini mempunyai satu Pencipta dan ‘Rab’ (yang
berilmu dan berkemampuan).

[3]
BENTUK DI DALAM ALAM

Di dalam alam ini daripada atom yang paling kecil


hinggalah ke benda-benda yang terbesar lagi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
16
tersangat cantik, di dalam segala-gala yang kita lihat
kita sentiasa diingatkan akan susunan dan aturannya
yang tepat dan sempurna, dengan begitu kebal sekali
hinggakan pakarpakar sains yang terkemuka berasa
kagum dengan keujudannya.
Cecil Boyce Hamann, Professor Biologi Kolej
Asbury berkata yang bila saja beliau menempatkan
setitik air di bawab mikroskop ataupun melihat bintang
yang terjauh dengan menggunakan teleskop, beliau
sentiasa dipenuhi dengan ketaajuban yang amat.
Terdapat begitu banyak peraturan dan susunan di
dalam alam semulajadi ini yang dapat diterangkan
dengan menggunakan undang-undang yang tidak
berubah, sebab yang akan diterima oleh sebarang
penomena sebelum keujudannya.
Dengan sebab ini, (iaitu bentuk-bentuk dan
undangundang yang mendaulati alam semulajadi ini
adalah kekal tidak berubah), ahli-ahli sains telah
berusaha keras untuk mencari undang-undang ini Jika
alam ini tidak dipenuhi oleh aturan-aturan dan
susunan-susunan yang tertentu, tidakkah segala
usaha yang diteruskan di dalarn bidang ini sia-sia
bélaka?
Bumi yang diduduki oleh kita in dengan perhatian
kepada saiznya, jaraknya daripada matahari,
kelajuannya dalam pergerakkan inengelilingi rnatahari,
dan lain-lain lagi, adalah begitu teratur hingga ia
mampu bertindak sebagai bantuan kepada kehidupan.
Kenana, jika perubahan yang paling kecil mengambil
tempat di dalarn keujudannya, kerugian di dalam
dirnensi yang tidak diduga sama sekali akan berlaku.
Udarakasa, yang mana elemen-elemen
pernbentukannya adalah daripada jenis gas-gas yang
membolehkan kehidupan, dengan ketebalan yang
cukup. seperti kulit ataupun baju besi, melindungi bumi
daripada serangan-serangan hebat 200 juta tahi
bintang setiap hari, yang melancan ke arah bumi
dengan kelajuan 50km/rn.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
17
Tugas untuk mengawal suhu muka burni ini
supaya berada di dalam limit yang menjarnin
kehidupan juga dirniliki oleh udarakasa, dan jika ia
tidak ujud, kawasan-kawasan tempat tinggal, seperti
gurun kering, langsung tidak mampu untuk
menawarkan kehidupan.
Tetapi mengapakah kita memilih jalan yang jauh
dalam menerangkan hal-hal ini?
Lebih dekat dari segala-gelanya ialah diri kita
sendiri, Misteri keujudan insan di muka burni ini adalah
tidak terbilang, hinggakan pakan-pakar sains di dalarn
dunia ini, selepas bentahun-tahun menjalankàn ujikaji
satu lepas satu, masih belum berkeupayaan untuk
mernbongkar semua keajaiban-keajaiban ini.
Selepas menjalankan kajian untuk bertahun-tahun
lamanya, Dr. Alexis Carel telah menulis sebuah buku
bertajuk L’homme, Cet Inconnue (Insan yang Tidak
Dikenali). Di dalam tulisannya ini beliau mengakui
bahawa biologi dan ilmu-ilmu yang lain masih tidak
berkeupayaan untuk menemui kenyataan-kenyataan
yang sebenar dari hal pergerakkan-pergerakkan di
dalam badan insan, dan banyak daripada masalah-
masalah masih, belum dapat diselesaikan.
Sekarang marilah kita kaji dari hal beberapa
keindahan dan keajaiban yang terdapat di dalam
keujudan kita sendiri.
Se! badan: Tubuh badan manusia adalah seperti
sebuah bangunan. Ia dibina oleh bata-bata bangunan
yang kecil yang dipanggil sel, yang mana setiap satu
darinya adalah merupakan entiti kehidupan.
Dengan itu, setiap sel hidup dan penyuburan,
penghadaman, penyerapan, peninggalan dan
pembiakkannya, sebagai contoh, seperti mana di
dalam organisma-organisma yang lain dan kesemua
tugas-tugas ini dilaksanakan dengan sempurna.
Kebanyakkan dari logam-logam, seperti besi,
tembaga, kalsuim dan juga elemen-elemen yang lain
seperti oksigen, hidrogen, nitrogen adalah digunakan
di dalam pernbentukkan sel.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
18
Bilangan sel-sel ini di dalam badan manusia
adalah lebih kurang 1016 yang bersamaan dengan
sepuluh ribu juta juta.
Setiap satu daripada sel-sel yang hidup ini bekerja
dengan kerjasarna yang tepat dengan sel yang
disampingnya, dan semua sel-sel ini mengikuti tujuan
yang sarna. Mereka dengan cepat akan menderita,
tidak banyak bertolak ansur dan makanan untuk
keperluan mereka pula tidak boleh tersalah beri
Darah dengan bantuan jantung, melaksanakan
tugas ini dengan balk sekali. Jantung mempunyai
struktur yang kemas dan dimensi yang sempurna,
supaya ia dapat memberikan darah kepada seluruh
badan menerusi syarikat-syarikat pembuluh-pembuluh
darah dan kapilari-kapilari.
Darah selepas ía memberikan makanan kepada
selsel, menyerap bahan-bahan beracun yang telah
berkumpul di dalam sel-sel tadi dan kemudian kembali
ke jantung dengan warna yang keruh. Jantung
menyampaikan darah yang keruh tadi ké paru-paru,
satu alat penapis bagi darah, yang mana selepas itu
darah ini sekali lagi akan dihantarkan keseluruh badan
dengan warna yang jernih tanpa sebarang kekeruhan
dan dan dengan kesegaran yang lebih,
Ketika melalui buah pinggang, bahagian-bahagian
lain daripada bahan-bahan yang beracun ini akan
diasingkan, supaya tiada sebarang kekacauan timbul
di dalam perjalanan umum anggota badan.
Tidakkah kita lihat dimensi ikatan yang tepat dan
kuantiti logam-logam dan elemen-elemen yang
membentuk sel-sel, dan juga struktur jantung yang
menakjubkan dan cara bagaimana Ia
menyempurnakan tugasnya yang menuntut perhatian
ahli-ahli fikir dewasa ini, satu plan bentuk yang
sempurna dan hebat.
Dan jika kita lihat di dalam badan manusia satu
keseluruhan yang bermisteri dan serentak dengan itu
satu bentuk juga dapat dilihat, adakah kita sedang
cuba untuk membesarkannya?

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
19
Tanpa dapat diragui, jawabannya adalah tidak.
Dan dengan cara yang sama inilah kita patut
mengakui bahawa alam ini adalah teguh di atas dasar
Aturan yang tepat dan tanpa ragu-ragu setiap
peratuaran dan bentuk adalah ciptaan dan pencapaian
pencipta dan pereka yang waras lagi berkuasa. Subjek
ini akan diselidiki dengan lebih mendalam di dalam
bab-bab yang akan datang.

[4]
PEMBENTUK DAN PENCIPTA
ALAM SEMESTA

KOMPUTER
Hari ini, kebanyakan manusia dengan mudah mampu
melaksanakan kebanyakan dari kerja-kerja mereka
yang sulit dengan bantuan mesin-mesin. Salah satu
daripada mesin-mesin yangmenakjubkan ini ialah
komputer, yang mana kebolehannya yang berbeza
diketahui ramai. Sebagai contoh, satu jenis komputer
di dalam beberapa minit sahaja boleh memberikan
rekod-rekod medikal yang telah disimpan di dalam
komputer tadi kepada seorang doktor, dan boleh
menentukan jenis penyakit dari tandatanda yang
diberikan kepadanya. Ia menyiasat faktorfaktor
terperinci dari hal setiap situasi yang dilapurkan pada
tahun lalu ataupun hingga ke sepuluh tahun yang lalu,
dan memberjkan cadangan-cadangan untuk
penyembuhan dan therapi sesuatu penyakit. Komputer
ini boleh, bila diperlukan, mencadangkan ubat-ubat
yang bersesuajan kepada hospital dan memberitahu
jururawat, supaya dia boleh memberikan ubat yang
tertentu kepada si sakit. Setengah dari kilang-kilang
yang penting juga menggunakan komputer-komputer
untuk mengawal dan mengubah jentera-jentera
mereka.
Adakah mungkin bagi komputer ini untuk ujud
secara tidak sengaja, ataupun bentuknya yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
20
membanggakan lagi menakjubkan ini sebaliknya
adalah merupakan bukti kepada kepandaian,
kecerdikan dan kepintaran pembuat-pembuatnya.
Tanpa dapat diragui, sesiapa saja yang
berhadapan dengan mesin ini akan bersetuju bahawa
dia tahu dan sedar akan kepandaian dan daya fikir
yang mendalam yang diperolehi oleh perekacipta
komputer ini

DAPUR AUTOMATIK
Orbis ialah nama sejenis alat yang boleh
menyediakan makanan yang sangat lazat rasanya
untuk lebih daripada seribu orang dalam satu jam.
Restoran-restoran bergerak dan juga yang di tepi jalan,
di banyak negara-negara dewasa ini menggunakan
alat ini ia mampu melaksanakan kerja-kerja yang
dijalankan oleh dua puluh orang tukang masak yang
mahir.
Apabila kamu menempatkan keretamu di luar
restoran ini kamu mestilah menekan sebuah butang
yang terletak di atas sebuah pembesar suara di
tepimu, dan Jengan serta merta satu suara akan
bertanya apakah yang camu inginkan. Kamu
memberikan pesanan untuk jenis rnakanan yang
berbeza dan tepat lapan minit kemudjan rnakanan
yang kamu pesan tadi akan dibawa oleh pelayan has.

Bagaimana Dapur Automatik Itu Bekerja

Apabila pembeli menekan butang, satu cahaya


nenyala di dalam orbis dan ketika pembeli memberikan
)esanan-pesanannya untuk makanan tertentu seperti
sandwic, seorang yang duduk di hadapan alat itu akan
menekan suis yang tertentu. Mesin ini pun mula
bekerja. Dengan cara in pertama sekali roti akan
dipotong dengan menggunakan sebilah pisau
automatik dan serentak dengan itu seketul daging

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
21
akan dihantar kepada tukang masak yang
memanggangnya tepat selama empat minit. Kemudian
ia akan dipindahkan ke atas roti dan bahagian-
bahagian lain dari sandwic itu pun akan diletakkan di
atas roti tadi. Pada waktu ini sandwic yang panas tadi
akan dimasukkan ke dalam plastik dan sedia untuk
dimakan.
Adakah orbis yang automatik dan dibentuk
dengan baik ini tidak mempunyai pereka ataupun
penciptanya, dan adakah ia ujud hasil daripada
sesuatu yang tidak sengaja? Atau bukankab ia terhasil
dari idea seorang ahli sains yang dengan
menggunakan pengiraan yang tepat telah merekanya?
Tanpa ragu-ragu, bentuk dan peraturan yang telah
kamu lihat di dalam contoh-contoh di atas, ada!ah
merupakan hasil fikiran pembentuk dan pereka tadi. Di
sini kita ingin menyatakan saw faktor iaitu jika alat
yang tersusun rapi ini tidak memiliki pencipta, danjika
ia tidak dibina dengan pengiraan dan ukuran yang
tepat. mesin ini sudah pasti tidak akan ujud sama
sekali.
Hujah-hujah yang sama ini juga rnenunjukkan
bukti yang umum dan satu hakikat yang tidak dapat
diragui, susunan dan aturan yang ujud sudah pasti
sekali berasal daripada satu sumber pengetahuan dan
kuasa, manakala nasib dan ketidaksengajaan tidak
memainkan sebarang peranan sama sekali dalam
pembentukkan aturan dan Susunari yang rapi di dalam
mesin ini kerana setiap satu benda memiliki sebab-
sebab yang tertentu (sebagai Contoh, air sejuk tidak
boleh nienyebabkan kelucuran). adalah salah bagi kita
untuk menganggap bahawa bentuk dan ciptaan adalah
hasil dari ketidaksengajaan.

Dengan itu dapat dikatakan bahawa bentuk-


bentuk dan aturan-aturan serta susunan-susunan yang
dapat dilihat di dalam otak, urat-urat saraf, sjstcm
penghadaman. jantung, mata, telinga dan beribu-ribu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
22
lagi contoh-contoh yang lain memberikan bukti-bukti
yang lengkap dan dalil yang sentiasa bernafas yang
alam ini memiliki pereka dan pencipta yang waras lagi
berkuasa dan apa saja yang menarik perhatian kita di
kalangan rahsia-rahsia tentang cara bagaimana segala
makhluk ini telah diatur, membolehkan kita untuk lebih
sedar dari hal kebesaran penciptanya. Bolehkah kita
katakan yang otak dan kuasa fikiran manusia adalah
lebih rendah daripada komputer?
Sudah tentu kaniu akan mengakui bahawa ini
adalah bukti kepada kebesaran dan keluasan ilmu dan
kuasa Pencipta alam ini - Perekanya. Sebagai
tambahan, kepandaian dan kecerdikan yang dapat
dilihat di dalam manusia adalah bukti nyata manifestasi
sesuatu yang berilmu dan pintar yang
menghasilkannya, kerana adalah tidak mungkin bagi
seorang yang bodoh dan tidak pintar untuk
memberikan rekaan dan ciptaannya yang begitu bijak
dan pintar seperti ini,
Al Quran di dalam banyak ayat-ayat sucinya telah
menunjükkan faktor yang nyata dari hal hakikat yang
tidak diragui ini dan kebenaran yang jelas ini seperti
mana yang dinyatakan di dalam ayat berikutnya.

Allah-lah yang meninggikan langit lanpa tiang


(sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia
bersemayam di atas Arsy dan menundukkan matahari
dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang
ditentukan. Allah mengatur urusan (makhlukNya)
menjelaskan tanda (kebesaranNya) supaya kamu
meyakini penemuan (mu) dengan Tuhanmu. (13:2)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
23
[5]
MEMAPARKAN RAHSIA-RAHSIA
ALAM SEMULAJADI

Ilmu pengetahuan manusia yang bergerak maju


dengan kagumnya ini sedang mara kehadapan dan
membongkarkan konsep-konsep yang tidak diketahui
sebelumnya dan juga konsep-konsep yang telah
disalah anggap di dalam fisiologi dan sains
percubaan.

Sebagai contoh, pada satu ketika dahulu


manusia berfikir bahawa setengah-setengah dari
orang badan adalah tidak berguna, tetapi sains
moden, setelah banyak menjalankan analisa-analisa
dan ujikaji-ujikaji, telah memampangkan kegunaan-
kegunaan khas bagi setiap satu dari mereka, dan di
masa akan datang, apabila alatalat yang digunakan di
dalam ujikaji-ujikaji dimajukan dari sekarang, fungsi-
fungsi yang lebih penting sudah tentu akan ditemui.
Kita akan memberikan beberapa contoh untuk
menunjukkan apa yang kita maksudkan di sini.
1. Timus ialah satu glan yang terdapat di dalam
‘mediastinum,’ di hadapan batang tenggorok dan di
belakag tulang rusuk. Fungsi khas Timus ini adalah
tidak jelas. dari ahli-ahli sains yang lalu berfikir yang ia
adalah saW organ berlebihan. Tetapi hari ini telah pun
diketahui bahaWa tirnus memainkan peranan penting
dalam menghalang dan mempertahankan badan dari
seharang bahan-bahan luar yang menyerang badan.
Setengah-setengah ahli sains percaya bahawa
glan ini mempunyai pengaruh yang penting dalam
peranan sexual dan melambatkan usia baligh.
2. Epipysis adalah lebih kompleks daripada
timus. dan ia terletak di dalam otak. Di masa yang
larnpau setengah-setengah ahli fisiologi telah berkata

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
24
yang ia tidak memainkan satu peranan pun, tetapi
dewasa ini dipercayai yang glan ini adalah
operatifdalam mengawal aktiviti sex dan menghalang
baligh pramasa. Ia juga mempunyai fungsi yang lain
yang jika dihentikan, akan mengakibatkan kematian.
3. Sebelum in doktor-doktor menganggap yang
tonsil tidak mempunyai sebarang fungsi dan diwaktu
tonsil ini membengkak, para doktor akan
menasihatkan supaya si sakit dibedah dan tonsil ini
dipotong dan dibuang. Walau bagaimana pun hari ini
pakar-pakar telah memahami kepentingan mereka
(tonsil) dan langsung tidak mencadangkan
penghapusan mereka melainkan di dalam hal-hal
yang terkecuali.
Tonsil menghasilkan sel-sel darah putih yang mana
fungsinya ialah untuk mempertahankan badan
daripada mikrob. Mereka menjalankan fungsi-fungsi
yang sama buat badan seperti mana yang dilakukan
ketika kuarantin bagi sesuatu penyakit yang
menyerang masuk ke dalam Sesebuah negera.
Mereka bertindak sebagai penghalang di pintu masuk
ruang pernafasan, membersihkan udara yang disedut
daripada penyakit yang merebak dan kumankuman
Apabila udara bertambah kotor ataupun apabila
kuman bertambah aktif, tonsil tadi akan bekerja
dengan lebih keras dan akibatnya mereka akan
membengkak. Penghapusan tonsil adalah sesuatu
yang tidak dinasihatkan kerana:
- ia mengakibatkan peningkatan aktiviti kuman-
kuman di dalam kerongkong dan membenarkan
mereka masuk ke glotis, batang tenggorok dan paru-
paru dan boleh mengakibatkan penyakit seperti
bronchitis.
- Kulit yang merupakan lapisan yang dibubuh di
sebelah dalam hidung dan glotis akan menjadi lebih
nipis danpada biasa dan menyebabkan kekeringan di
dalam hidung dan kerongkong (kelisutan - mulus
membrane). Lebih dan itu, sewaktu penyakit-penyakit
kerongkong yang berbeza menyerang, tonsil akan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
25
membengkak dan seperti lampu-lampu amaran,
memberitahu para doktor tentang penyakit-penyakit in
Dengan itu,jika tonsil tidak berada di tempatnya,
penyakit ini tidak akan dapat dikenali dan ini akan
mengakibatkan komplikasi yang lebih seperti angina.
4. Selepas begitu banyak kajian, sekumpulan
pakar-pakar sains telah sampai kepada satu konklusi
bahawa apendix mempunyai peranan yang penting
dalam menentang barah, dan penghapusannya
apabila tidak diperlukan boleh mengakibatkan
penyakit darah yang berterusan in Telah pun
diterangkan di dalam majalah Persatuan Perubatan
Amerika bahawa penghapusan apendix di dalam
seorang pesakit yang di dalam bahaya barah memiliki
kesan yang penting dan hal ini sendin boleh
membawa kepada barah.

Kajian kepada contoh-contoh yang telah disebutkan di


atas, bersama-sama dengan beratus-ratus yang lain,
menunjukkan bahawa jika kita tidak menemui
sebarang kegunaan ataupun kelebihan di dalam
sesuatu benda, kita tidak boleh mengambil konklusi
yang ia adalah tidak berguna dan sia-sia. Tetapi
sebaliknya, kita patut menanti hinggakan rahsia-rahsia
dan fungsi-fungsinya dibongkar di dalam cahaya
sains. Kerana, walaupun manusia membuat kemajuan
yang banyak, dia masih di peringkat yang pertama,
dan masih belum membaca walaupun satu barisan
dan Buku Ulung Fitrat.
Einstein di dalam bukunya yang bertajuk Falsafah
Relativiti berkata bahawa apa yang telah kita baca di
dalam Buku Fitrat telah mengajar kita banyak hal,
tetapi kita tahu yang kita adalah jauh daripada
menemui solusi dan fahaman yang kompleks dari hal
rahsia-rahsianya.
Williams James juga berkata bahawa perbezaan
di antara pengetahuan dan kejahilan kita adalah jauh
daripada menemui di antara setitik air dengan lautan.
Dengan itu tidakkah salah bagi kita untuk

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
26
menganggap bahawa material-material, yang mana
disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang tidak lengkap
dan hal rahsia-rahsia dan susunan-susunan mereka,
tidak berguna? Sedangkan perbezaan yang besar di
antara tidak mengetahui sesuatu benda dan tidak
ujud, dan adalah salah bagi kita untuk menganggap
yang sesuatu benda itu tidak ujud kerana manusia
tidak menemui sesuatu benda itu.
Adalah nyata sekali bahawa pengetahuan
manusia yang tidak cukup darihal satu atau dua
benda daripada infiniti keujudan tidak boleh menjadi
penghalang kepadanya dalam usahanya untuk
mengenali Pencipta Alam yang Maha Mengetahui ini
menerusi rahsia-rahsia makhluk-makhluk yang cantik
dan berharmoni ini.
Tanpa sebarang keraguan, waláupun hanya
kajian dibuat ke atas satu bahagian daripada makhluk-
makhluk alam ini ataupun satu bahagian kecil
daripada bahagian-bahagian tadi, adalah memadai
untuk memimpin manusia untuk mengenali Pencipta
dan Pembina alam ini Jika seseorang mengambil
sebuah buku yang ditulis dengan penuh rational dan
logik, tetapi dia tidak dapat memahami sesuatu kerana
kekurangan ilmu, apakah yang patut menjadi
penghakimannya dari ha! buku itu? Patutkah bagi
seseorang untuk mengenepikan hal-hal yang pnting
yang terdapat di dalam buku itu hasil dari fikiran dan
pandangan luas penulis itu?Sudah tentu tidak.
Menurut kata-kata penyajak, alam ini adalah
seperti mata, pipi, tahi latat dan kening. Kerana setiap
satu di tempatnya adalah baik. (Gulshan-i Rez
Shabistari).

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
27
[6]
HUKUM LAVOISER DAN CIPTAAN

Apabila kita melihat api, dan kita kenal apakah


mereka, tetapi apabila kita lihat api ini sedang
membakar tinggi adakah kita pernah berhenti untuk
bertanya pada hakikatnya, apakah mereka. Hari ini
kita tahu yang api adalah dikompos oleh gas-gas yang
bersatu dengan gas-gas di udara, tetapi, sebelum irli
setengah-setengah ahli kimia berfikir bahawa terdapat
bahan-bahan yang tidak dapat dilihat di dalam arang
dan minyak, yang mana apabila terdapat nyalaan, ia
dilepaskan di dalam bentuk api, dan mereka telah
menamakan bahan ini sulfur. Idea ini telah
mengumpul banyak penyokong-penyokong, dan ramai
ahli-ahli sains bersetuju dengan pendapat ini, yang
seterusnya memanggil bahan yang ghaib ini,
phlogiston.
George Ernst Stahl berkata yang phlogiston
adalah satu bahan yang melarikan din dan dia
merupakan asas dan zat api, dan ia tersembunyi di
dalam bahan-bahan yang boleh terbakar dan
dilepaskan sewaktu pembakaran di dalam bentuk api.
Beliau berkata sebab yang membuatkan kayu, arang
dan minyak terbakar dengan mudah ialah kerana
ujudnya phlogiston yang lebib banyak di dalam
mereka, manakala logam pula kekurangan bahan ini.
Beliau dan lain-lain pengikut idea ini percaya
yang di dalam pembakaran besi, phlogiston
dibebaskan dan apa yang tinggal membentuk karat.
Merekajuga berkata iaitu apabila sulfur dibakar
phlogiston dibebaskan dan apa yang tinggal ialah. gas
yang tidak berwarna dipanggil phlogiston.
Rouelle seorang ahli sains Perancis, seorang ahli
kimia yang agung dan guru Lavoiseir, juga menerima
theori ini, dan telah mencuba dengan hebatnya untk
membuktikannya.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
28
Lavoiseir, ahli sains Perancis, salah seorang
penemu kimia moden, telah membuat kajian tentang
apa yang dikatakan oleh gurunya, Rouelle, dan ahli-
ahli sains yang lain telah menggunakan banyak masa
dalam memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh
mereka, hingga dia sedar bahawa kepercayaan di
dalam phlogiston adalah tidak berasas.
Di dalam tahun 1772 beliau telah
menyelenggarakan pembakaran sekeping plumbum
dengan memfokaskan sinaran matahari ke atasnya
dengan menggunakan kanta pembesar. Beliau
mendapati yang berat plumbum ini bertambah. Beliau
pun mengagak yang sebahagian daripada udara telah
bersatu dengan logam ini yang telah menambah
beratnya, jika phlogiston ujud di dalam logam ini,
nescaya berat logam ini akan berkurangan. Dengan
itu beliau menuntut, yang teori phlogiston ini patut
dibatalkan.
Dalam menyokong pendapatnya beliau
menambah yang jika plumbum yang terbakar ini
dibakar sekali lagi a akan mengembalikan bahagian
udara yang telah diambi(nya dan sekali lagi akan
kembali kepada plumbum.
Di dalam tahun 1776 beliau inenjalankan ujikaji di
mana beliau rnetetakkan satu mangkuk pijar raksa di
atas sebuah alat pemanas untuk selama dua belas
hari Tidak lama selepas itu satu lapisan nipis yang
berwarna merah didapati di atas permukaan raksa
tadi. Beliau mendapati bahawa udara yang
bersentuhan dengan raksa tadi boleh memberikan
kehidupan. Beliau mengambil keputusan bahawa
sebahagian dari udara di dalam mangkuk pijar itu
telah bertindak dengan raksa, membentuk satu
lapisan nipis berwarna merah. Demi untuk
memastikan hal ini, beliau mengasingkan lapisan nipis
yang berwarna merab itu dan memanaskannya. Di sini
beliau mendapati yang satu gas telah dibebaskan
darinya, dan gas ini menjamin kehidupan, dengan itu
beliau sampai kepada konklusi laitu tiada sesuatu apa

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
29
pun yang hilang dari raksa pabila dipanaskan, tetapi
sebaliknya terdapat gas dari udara luar yang bersatu
dengan raksa membentuk mercurous oxide (HgO)
Lavoiseir seterusnya menegaskan bahawa tidak
terdapat sebarang bukti bagi keujudan phlogiston, dan
di dalam reaksi kimia, berat total semua bahan-bahan
yang diakibatkan dari reaksi tadi. Dengan lain
perkataan, “Rien ne se pera et rien ne se crea.” (Tiada
satu pun yang dihapuskan dan tiada satu pun yang
dicipta).
Dengan cara ini teori phlogiston kehilangan
penyokong-penyokongnya. Hari ini kita tahu bahawa
apabila sesuatu benda terbakar, ini adalah
disebabkan oleh penyatuannya dengan oxigen, dan
bukannya disebabkan oleh bahan yang tidak dapat
dilihat keluar daripada pembakaran di dalam bentuk
api. Walau bagaimanapun, sejarah phlogiston
dihapuskan dan tiada satu pun yang dicipta. dan
beliau Sedang rnenunjukkan kepada asal usul
pcnciptaan alam yang menipakan satu masalah yang
berbentuk falsafah.
Malangnva, setengah-setcngah orang. berfikir
yang Lavoisier ingin menjawab soalan yang berbentuk
falsafah, menekankan yang kejadian dari hal ciptaan
adalah tidak botch dibandingkan dengan teori
Lavoisier, kerana beliau telah berkata bahawa tidak
ada sesuatu apa pun yang dicipta dan tidak ada saw
apa pun yang dihapuskan. Mereka bertanya
bagaimanakah satu benda itu boleh dicipta dari
sesuatu yang Iangsung tidak apa-apa pun? Walaupun
begitu dengan merujuk kepada sejarah keduadua teori
tadi nyata bahawa Lavoisier hanya menunjuk kepada
reaksi reaksi kirnia yang berlaku di dalam dunia hari
ini, dan be!iau bermaksud bahawa alam ini adalah di
dalam batasnya yang tertentu yang mana tidak ada
satu pun yang boleh ditambah kepadanya ataupun
tidak ada sesuatu pun yang boleh diambil darinya.
Dan masalah samada alam ini dicipta ataupun Ia
adalah kekal tanpa permulaan dan akhiran, yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
30
merupakan satu masalah berbentuk falsafah yang
mana teori-teori Lavoisier hanyalah berdiam din
mengenainya.
Soal pokok di sini ialah apabila kita mengetahui
teoriteori saintifik dan juga idea-idea saintifik, kita
perlu meneliti dengan dalam tentang apa yang telah
dikatakan dengan hati-hati menguji setiap satu dari
teori-teori ini dengan pakar-pakar di dalam bidang-
bidang tertentu supaya kebenaran akan menjadi jelas,
kerana adalah mungkin bahawa kekurangan perhatian
yang ditunjukkan kepada hat ini boleh mengakibatkan
kelemahan di dalam kepercayaan-kepercayaan kita.
Tambahan lagi kita tidak boleh menerima sebarang
teori tanpa terlebih dahulu mengujinya dengan
berhati-hati dan menganggapnya sebagai satu hakikat
ilmi yang ;idak berubah. Terdapat banyak teori-teori
yang telah disokong berzaman-zaman lamanya oleh
terpelajarterpelajar yang berbeza, tetapi teori-teori ini
telah disangkal kemudiannya dan semua kesan-
kesannya telah pun dihapuskan. Satu contoh yang
dapat diberikan di sini ialah teori phlogiston, yang
mana sejarahnya telah diterangkan terlebih dahulu.
Malah teori Lavoisier telah kehilangan bentuk aslinya
(prinsip keabadian matter) dan telah bertukar menjadi
prinsip keabadian matter dan tenaga. Sebagai contoh
jika lapan gram oxigen diletakkan untuk bertindak
dengan satu gram hidrogen, teori Lavoisier akan
meramalkan bahawa sembilan gram air akan
dibentuk, tetapi sekararig kita faham, menerusi
pengiraan yang lebih tepat bahawa sebahagian kecil
daripada bahan-bahan tadi bertukar kepada tenaga
dan berat air yang terbentuk hasil dari reaksi ini
adalah sedikit kurang dari sembitan gram.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
31
[7]
KEPERLUAN YANG TIDAK BERAKHIR
KEPADA ALLAH

Kajilah contoh-contoh yang berikutnya dan


kernudian kamu akan sedar hingga ke tahap rnanakah
makhluk-makhluk di dalam alarn ini menunjukkan
keujudan Pencipta.
1. Bagaimanakah mereka-mereka yang
rncmhina kapal terbang bekerja sarna untuk
merighasilkan sebuah kapaJ terbang? Jurutera-
jurutera yang mahir ini rnenghimpun bahagian-
bahagian kecil logarn kepada hcntuk-bentuk yang
tertentu menurut persamaanpcrsamaan yang tepat
supaya kapal terbang tadi hoich bcrangkat membawa
penumpang-penumpang dan kargokargo.
Sudah tentu sekali, kerja yang dibuat olej
juruterajurutera pembinaan ialah memasang bahan-
bahan asas dengan tangan mereka sendiri menurut
plan yang telah mereka buat, dengan cara di mana
apabila kerja rnereka sainpal ke peringkat akhir aktiviti
mereka juga. selesai. Manakala bagi bahagian-
bahagian logam, engin-engin, lampu-lampu. tempat-
tempat duduk dan lain-lain lagi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
32

yang dibuatkan oleh para jurutera, ini tidaklah


bergantung kepada jurutera-jurutera sebaik saja kerja
inereka selesai.
2. Jika kita ingin membina sebuah rumah dan kita
znemiliki semua bahan-bahan mentah yang
diperlukan, adakah ini memadai bagi kita untuk
membina rumah tadi? Sudah tentu kita memerlukan
penbina dan pekerjapekerjanya, bukannya untuk
menghasilkan bahan-bahan mentah tetapi untuk
meletakkan benda-benda ini pada tempat-tempat
yang telah diplankan sebelum in Adalah nyata yang
kita tidak mernerlukan pekerja-pekerja untuk
menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan dalam
pembinaan rumah itu, tetapi kita perlukan mereka
untuk kegunaan-kegunaan bahan-bahan yang
diperolehi tadi. Dengan cara ini rumah dapat dibina
daripada bahanbahan mentah ini
3. Seorang yang belum pernah melihat Menara
Ifal secara tidak langsung boleh membina bangunan
ini dengan mudah dan dalam jangka masa yang
singkat sekali di dalam imaginasinya, semata-mata
setelah mendengar dari ha! bangunan ini Malah,
beliau boleh membina bangunan ini lebih tinggi dari
apa yan sedia ada da di dalam khayalannya juga
menggambarkan orang-orang yang sedang
Ujudnya menara ini di dalam imaginasi adalah
seperti mana yang telah dicadangkan oleh dua contoh
sebelum ini, merupakan hasil pekerjaan seorang yang
telab pun berfikir tentangnya. Bahan-bahan asas plan
dua bangunan itu telah dihasilkan bukan oleh
pembinanya tetapi oleh orang-orang yang telah
berfikir dan melukiskan menara itu di dalam fikirannya,
bukannya diperolehi dari setengah-setengah tempat
ataupun yang lain-lainnya. Inilah sebabnya saiz
bangunan itu tidak bergantung

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
33

kepada kuantiti-kuanti bahan-bahan mentah yang


sedia ada tetapi ia boleh dibebaskan dan ditinggikan
lagi mengikut kehendak orang yang telab
membayangkan bangunan itu di dalam fikirannya. Di
sini dapat kita lihat bahawa bentuk-bentuk khayalan
berasal daripada diri kita sendiri. Bentuk-bentuk ini
kekal di dalam khayalan kita sejauh mana yang
diinginkan oleh kita, dan apabila kita melupakan
mereka, bentuk ini kembali menjadi sesuatu yang
tidak beerti, dan seterusnya hilang dari dalam fikiran
kita.
Dari contoh yang akhir ini kita boleh
menyimpulkan bahawa apa saja benda yang mana
keujudannya bergantung ke atas keujudan yang lain
adalah independen dan dalam setiap waktu ia
sentiasa memerlukan yang lain.
Sekarang kita boleh faham akan situasi makhluk-
makhluk yang telah dicipta di dalam alam ini yang ujud
dari ketidakujudan dan merupakan ciptaan Allah swt.
Adakah makhluk-makhluk ini, dalam setiap ketika
memerlukan pencipta mereka? Setengah-setengah
orang mungkin berfikir bahawa benda-benda yang
telah dicipta di dalam alam in selepas penciptaan
mereka, tidak lagi inemerlikan pencipta mereka demi
untuk meneruskan kehidupan. Walau bagaimanapun
ini adalah konsep yang sangat-sangat salah, kerana
benda-benda di dalam alam ini adalah merupakan
kesan-kesan dan ciptaan Allah dan mereka ini adalah
sama seperti bentuk-bentuk khayalan yang telah
dibuat oleh kita di dalam fikiran kita tadi, dalam setiap
ketika makhluk-makhluk ini memerlukan Dia yang
telah mencipta mereka demi untuk terus ujtid.
Cara yang lebih balk untuk memahami masalah
ini ialah, bayangkanlah di dalam fikiranmu akan
bentuk seorang manusia bercakap, berjalan dan
bekerja mengikut kehendaknya sendiri. Adakah
bentuk ini sama sekali independen? Nyata sekali
bahawa keujudan manusia khayaian tadi bergantung

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
34
kepadamu, kerana jika kamu tidak lagi
menginginkannya, serentak dengan tiu dia akan hilang
dan kembali kepada keadaan yang langsung tidak
bernilai.
ini juga adalah merupakan syarat seluruh alam
ciptaan yang keseluruhannya adalah daripada Allah,
dicipta olehNya dan tidak langsung independen. Ia
sentiasa memerlukan Allah. Jika Allah tidak inginkan
keujudannya dia akan sekali lagi menjadi tidak bernilai
dan tidak apa-apa pun.
Di dalam Al Quran Allah berfirman,
“Hai manusia, kamulah yang berkehendak
kepada Allah, dan Allah Dialah Yang Maha
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha
Terpuji. Jika Dia Mengkehendaki, niscaya
Dia inemusnahkan kamu dan mendatangkan
rnakhluk yang bane (untuk
mengganiikanmu.” (35:15-1.6)
ini adalah merupakan satu subjek di mana Islam
sentiasa menarik minat pengikut-pengikutnya.
Sebagai contoh. adalah diarahkan di dalam salat
apabila seorang itu bangun dari sujud dia patut
berkata bi hawli’l-lahi waquwatihi aqumu wa aq’ud -
dengan kuasa Allah aku bangun dan duduk.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
35

Sebenarnya, jika kita sedar yang kita adalah tidak


independen dari Allah dan hanyalah Dia yang telah
mencipta kita sebagai makhluk yang boleh berfikir dan
mempunyai eradeh (kemahuan) untuk berusaha di
dalam jalan yang membara kepada kegembiraan dan
hanyalah cintaNya yang memeluk dan mengelilingi kita.
Dengan itu kita sujud dihadapannya dan berkata subha
na rabbi al a’la wa bi hamdah. Segala kepujian bagi
rabku yang tinggi dan puji-puji bagiNya.

[8]
ALLAH YANG MAHA MENCUKUPI
(TIDAK MEMERLUKAN SESUATU APA PUN)

Satu Hukum Yang Boleh Diuji Tetapi Tidak Boleh


Dinafikan
Dunia yang kita lihat dengan mata kasar ini adalah
satu dunia material yang dikompos oleh atom-atom.
Setiap objek mempunyai tempat-tempat yang tertentu
dan susunan-susunan yang tertentu yang berbeza dari
satu situasi yang lain dan menurut situasi mereka.
Jarak memainkan peranan di dalam aksi susunan-
susunan ini dan lebih dekat sebab kepada akibat maka
akibatnya akan menjadi lebih hebat, dan jika ia adalah
lebih jauh, kesannya akan menjadi lebih Iemah, lalu ia
akan sampai ke satu jarak di mana sebab tidak akan
memberikan sebarang aksi sama sekali. Untuk
menjelaskan fakta ini kita perlu memberikan satu atau
dua contoh.
1. Kuasa magnet adalah tidak sama di
semuajarak, lebih dekat sesuatu logam itu kepada
magnet, kuasa tarikkannya adalah lebih kuat. Jika
sebatang paku diletakkan pada satu jarak sejauh dua
sentimeter dari magnet tadi, niscaya daya
tarikannya•adalah lebih kuat dibandingkan dengan
sebatang paku yang diletakkan sejauh sepuluh

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
36
sentimeter dari magnet itu.
2. Kepanasan matahari di permukaan planet
Venus tidak sama dengan kepanasan di permukaan
bumi. Kerana Venus adalah lebih dekat kepada
matahari, maka kepanasan yang diterima olehnya
adalah melebihi dari apa yang diterima oleh bumi.
3. Cahaya satu Iampu boleh samai ke beratus-
ratus meter, tetapi di dalam jarak ini ketumpatannya
adalah tidak sama. Jika jarak kita lebih dekat kepada
lampu itu maka ketumpatan cahaya itu adalah lebih
banyak.
4. Suara seorang penceramah boleh samapi
hingga ke lima puluh meter, tetapi •seperti cahaya,
kekuatannya adalah tidak sama di dalam semua jarak,
jika kita adalah lebih dekat kepadanya, suaranya
adalah lebih jelas dan adalah lebih sulit untuk
mendengar suaranya jika kita berada dijarak yang lebih
jauh.
5. Jika seorang pemimpin ingin meluaskan
pengaruhnya tanpa menggunakan agen ataupun
sebarang metod-metod komunikasi yang moden, sudah
tentu beliau tidak akan berjaya, kerana tenaganya
sendiri hanyalah berkesan bagi tempat-tempat yang
tertentu tetapi tidak boleh mempengaruhi orang-orang
yang jauh darinya. Sebaliknya dengan menggunakan
alat komunikasi yang moden dia boleh menggunakan
pengaruhnya ke atas orang ramai. Sudah tentu, ini
tidak saja bergantung kepada aktiviti-aktiviti tetapi juga
ke atas kuasa pengikut-pengikutnya dan begitu jugalah,
kuasanya berbeza berkaitan dengan jarak jauhnya dari
pengikutnya.
Contoh ini menunjukkan yang semua benda yang
terletak di dalam tempat-tempat yang tertentu tidak
mempunyai kesan yang sama di dalam semua jarak-
jarak, jika kita adalah lebih dekat kepada.pusat sesuatu
benda, maka kesannyajuga adalah Iebih hebat dan
begitulahjuga sebaliknya.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
37

Adakah AlIah Mempunyai Pusat (Tempat).


Setengah-setengah orang mungkin berfikir
bahawa seperti matahari dan lain-lain benda AIIah
mempunyai tempat tinggal, Dia mempunyai tempat
duduk di mana Dia menggunakan pengaruhNya
keatas makhlukmakhlukNya. Walau bagaimana pun
ini adalah tidak benar tentang Allah, kerana
pengaruhNya ke atas ciptaanNya. yang merupakan
kerjaNya, adalah sama di setiap tempat, dari
dalamnya lautan hinggalah ke tempat yang terjauh di
alam ini. Tidak ada satu tempat pun di mana
pengaruhNya tidak sampai dengan mencukupnya,
Pengaruh ini bukanlah dari satu jenis yang berpusat,
untuk dikatakan yang jika kita adalah lebih jauh
darinya maka pengaruhnya adalah lebih Iemah,
hingga kita sampai ke satu tempat di mana tidak
terdapat sebarang kesan pun dari pengaruh-
pengaruhNya dan segala-galanya dipenuhi dengan
kacau bilau. Kerana jika AIIah mampunyai satu
tempat yang tertentu seperti benda-benda yang lain,
pengaruhNya juga akan herbeza di sekitar alam ini.
Dengan itu,.kita boleh menyimpulkan bahawa
Pencipta alam ini tidak mempunyai sebarang lokasi
dan juga tidak mempunyai sebarang pusat yang
tertentu. Pada hakikatnya AlIah adalah pencipta
“tempat” dan adalah tidak mungkin bagi Pencipta
untuk bergantung kepada apa yang telah diciptanya.
Allah tidak boleh dibandingkan dengan penemu-
penemu bahan-bahan lain, kerana seperti yang telah
diterangkan, seorang penemu bukanlah pencipta. Dia
hanyalah pintar dalam apa yang difahami tentang
susunan-susunan benda-benda dan berjaya dalam
menyatukan elemen-elemen yang tertentu untuk
membuat sesuatu yang mana di dalam hal-hal yang
tertentu, dia sendiri memerlukan alat-alat yang telah
direkanya tadi.

Tetapi AIIah, yang merupakan Pencipta semua

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
38
ciptaan, tidak memerlukan apa yang telah
diciptaNya.

Adakah Allah Boleh Di lihat?


Sekarang, oleh kerana kita telah pun mendapa ti
yang Allah tidak mempunyai sebarang tempat dengan
itu adalah nyata yang Dia juga tidak mempunyai jisim,
ataupun badan, kerana badan memerlukan tempat
dan tidak mungkin terdapatnya satu badan tanpa
tempat. Oleh kerana Allah tidak mempunyai badan,
Dia tidak boleh dilihat kerana mata kita hanya boleh
melihat badan.

AlIah Tidak Memerlukan Sesuatu Apa Pun.


OIeh kerana AlIah adalah Pencipta makanan dan
lain-lain keperluan untuk hidup dan semua yangujud,
kita patut mengakui bahawa Dia tidak memerlukan
satu apa pun dari bahan-bahan ini.
Allah dengan itu adalah Haq yang Sebenar Yang
tidak memerlukan sesuatu apa pun. Tidak seperti
manusia, Dia tidak memerlukan tempat perlindungan,
makanan dan Iain-lain . keperluan untuk hidup, tetapi
sebaliknya semua manusia dan benda-benda lain
juga memerlukannya. Mungkin sekarang kamu akan
bertanya, Jika AlIah tidak berbadan, tidak
memerlukan ruang dan tidak boleh dilihat, dengan itii
apakah Dia dan bagaimanakah mungkin bagi kita
untuk berkata yang Dia itu ujud?
Untuk memahami hal ini, telitikanlah contoh yang
berikutnya. Kita boleh berkata yang elektrisiti
bukanlah pepejal atau pun cecair atau pun gas.
Penyangkalanpenyangkalan ini tidak menaflkan
keujudan elektrisiti dan adalali salah sama sekali
untuk berkata, kerana•elektrisiti bukanlah salah satu
dari tiga bentuk ini, dengan itu ia

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
39
tidak ujud. Sebaliknya kita perlu menerima bahawa
elektrisiti adalah satu hakikat yang tidak boleh diperikan
waIaupun oleh salah satu daripada keadaan-keadaan
yang telah dikatakan di atas.
sekarang, apabila kita berkata yang Allah, yang
Maha Mencukupi tidak mempunyai badan, tempat, tidak
boleh dilihat dan tidak memerlukan sesuatu apa pun,
kita bermaksud yang tidak satu pun dari
ketidaksempurnaan ini boleh ditemui di dalam Makhluk
yang Sempurna, Tidak Terbatas, Yang merupakan
sumber kepada semua makhluk yang Iain. Di dini hanya
terdapat kesempurnaan dan Mencukupi dengan
sendirinya.
Zat-zat ini memisahkanNya daripada makhluk-
makhluk lain dan inilah Tuhan Yang kita patut beriman
denganNya. Akal dan fitrat manusia boleh menerima
Tuhan yang demikian. Tiada seorang pun yang berakal
serta jujur boleh menafikan keujudanNya. Jika kita
bandingkan hal ini dengan kepercayaan yang berkata
bahawa Allah adalah setarafdengan manusia,
mempunyai badan, anak dan ciri-ciri Iain, kemudian
barulah kita dapat melihat keagungan dan kecantikan
Islam.
Pada hakikatnya, boleh dikatakan bahawa banyak
materialis-materialis menolak Allah kerana Tuhan yang
sebenar (iaitu Allah seperti yang dikenali oleh Islam)
masih belum diperkenalkan kepada mereka, dan apa
yang telah dianggap oleh mereka sebagai tuhan
bukanlah Tuhan yang sebenar.

[9]
ALLAH YANG MAHA MENGETAHUI

Lebih Banyak Ilmu - Lebih Banyak Keuntungannya

Buldozer-buldozer yang besar dan gagah yang


digunakan di dalam pembinaan dan yang mempunyai
keperluan-keperluan yang berbeza-beza, menjadi saksi
kepada ilmu yang diperolehi oleh pereka dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
40
pembuatnya. Kita mesti bersetuju bahawa perekanya
adalah begitu mahir dan cekap di dalam hukum-hukum
makanik, logam-logam yang berbeza dan formula-
formula fizik. Segala-galanya yang dibuat oleh manusia
menunjukkan kepintaran dan pengetahuan
pembuatnya. Hasil keluaran yang lebih baik dan kemas
menunjukkan pengetahuan penbuatnya yang lebih luas
dan lebih sempurna.

Sesuatu Yang Tidak Boleh Dibandingkan.

Misteri dan keistimewaan ciptaan tidak boleh


dibandingkan dengan buldozer ataupun hasil usaha-
usaha manusia yang lain. Fakta-fakta yang infinit ini
yang dapat dilihat di dalam manusia dan objek-objek di
dalam alam ini menunjukkan ilmu AIlah yang tidak
berbatas. Marilah kita kaji hal yang selanjutnya;
1. Newton berkata satu kajian tentang komponen-
komponen telinga dan mata akan membuaktan kita
faham bahawa pembuat telinga ini begitu mahir tentang
hukum-hukum akustik dan pembuat mata pula tahu
dengan mendalamnya akan hukum-hukum cahaya dan
pandangan. satu kajian tentang angkasa pula akan
membuatkan seorang itu untuk sedar akan Kebenaran
yang memerintah alam ini.
2. Fisiologi kelawar adalah merupakan satu hal
yang begitu memberanjatkan Supaya boleh
mencarijalannyadi dalam kegelapan tanpa berlanggar
dengan sesuatu apa pun, binatang ini mengeluarkan
dari badannya satu gelombang ultra sonik yang
dipancarkan dihadapannya dan bertindak seperti radar.
Jika terdapat sebarang halangan di perjalanannya,
gelombang bunyi itu sampai kepadanya dan
membalikkannya dan dengan itu si kelawar tadi pun
akan dapat menjauhkan diri dari halangan itu.
3. Walaupun serangga adalah terlalu kecil, mereka
adalah begitu cantik dan memiliki bentuk yang
menawan. Sebagai contoh, setengah-setengah dari
mereka di sebalik memiliki mata dengan satu kanta
mempunyai mata-mata berkompound yang dibina

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
41
daripada unit-unit pandangan individu yang dipanggil
ommatid, yang mana setiap satu darinya mempunyai
tiga bahagian: kornia, kanta dan retina.
Bilangan ommatid ini berbeza di antara satu serangga
dengan yang lain. Ulat bulu mempunyai lebih kurang
dua ribu. lima ratus ommatid tetapi di dalam serangga-
serangga yang lain boleh terdapat di antara sepuluh
ribu hingga dua puluh lapan ribu. Oleh kerana serangga
tidak boleh memusingkan kepala mereka, dengan mata
berkompound ini mereka dibenarkan untuk melihat apa
saja yang berlaku dibelakang dan ditepi mereka.
Contoh-contoh yang di atas menunjukkan bahawa
pencipta Alam ini menjalankan tugasNya dengan
KepintaranNya yang sempurna dan IlmuNya yang tidak
terbatas.
Sekarang kita perlu lihat samada Allah mengetahui
semua benda selepas Dia menciptanya ataupun tidak.
Dan jawabnya ialah, ya, sudah tentu Dia tahu. Allah
tahu dari hal makhluk-makhlukNya, apa saja yang
terjadi dan di mana saja tempatn ya. Di tahu akan
sinaran bintang yang terjauh dan di langit yang tertinggi,
dari hal keganasan ombak biru yang berbuih-buih di
lautan yang menghumban ke pantai-pantai yang
terjauh, dari hal lubang-lubang yang bermisteri dan
lembah-lembah di dalam lipatan-lipatan gunung,
pergerakkan walaupun oleh sehelai daun yang ditiup
angin bayu, suara burung hantu yang memecah
kesunyian malam di dalam hutan-hutan, pergerakkan
ulat bulu di celah-celah daun, ikan-ikan yang tidak
terbilang dengan warna-warna yang infinit dan jenis-
jenis yang berbeza di dalam semua air di dalam dunia
ini, kelahiran anak rusa yang berearna kuning
keperang-perangan di tengah-tengah hutan, kejatuhan
embun dari kuntum bunga ros yang separa kembang di
tengah-tengah kayu. Dia tahu berapa tingginya gunung-
gunung, layar langit, keluasan darat dan lautan dan
kekayaan-kekayaan di lombong Jombong, gua-gua
yang tersembunyi dan melebihi dari itu, segala-galanya.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
42
Betapa cantiknya firman Allah,
“Dia mengetahui apa yang di daratan dan
dilautan, dan tiada sehelai daun pun yang
gugur melainkan Dia mengeiahui (pula) dan
tidakjatuh sebutir biji pun dalam kegelapan
bumi dan tiada sesuatu pun yang basah
ataupun kei-ing melainkan tertulis di dalam
Kitab yang Nyata.” (6:59)

Mengapa Allah berilmu? Kerana:

Dia yang rnencipta dan mernberikan keujudan tahu


dan sedar akan CiptaanNya dan sentiasa memberi
perhatian kepadanya, seperti mana kita juga sedar
akan bentuk-bentuk yang direka oleh kita di dalam
imaginasi kita sendiri. Sejauh rnana kita inginkan
mereka ujud, khayalan ini terus ujud di dalarn fikiran
kita, tetapi apabila kita menoleh perhatian kita daripada
mereka, mereka pun akan lenyap dan hilang. Jika kamu
membayangkan seorang manusia, kamu sudah
tentunya sedar akan semua pergerakkan-
pergerakkannya dan istirehat-istirehatnya, dan
kelakuan-kelakuannya tidak sama sekali tersembunyi
dari fikiranmu, kerana orang yang dikhayalkan ini
adalah rekaan kamu, iaitu dia tidak ujud sebelum kamu
berfikir tentangnya, dan kamu telah mengujudkannya
menerusi imaginasimu sendiri.
Allah, Yang mencipta alam ini dan seluruh makhluk
yang mana keujudan mereka datang daripadaNya,
mengawal segala-gala tindak tanduk mereka dan tidak
pernah lupa tentang mereka. Sudah tentu, perbezaan di
antara kita, yang•membayangkan bentuk-bentuk di
dalam fikiran-fikiran kita, dan Tuhan Yang mencipta
alam ini, ialah kita sendiri bergantung kepada Allah
untuk kohidupan kita dan keujudan kita juga datang
daripadaNya. Walaupun begitu, Allah adalah
independen dari segala-galanya dan telah
mengujudkan semua benda.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
43

Inilah sebabnya mengapa kita hanya memanggilNya


Pencipta Yang Sebenar.

Perbezaan Di Antara Pencipta Dan Pereka

Pereka komputer bukanlah pencipta dan tidak


memberikan komputer keujudan, kemahirannya ialah
dalam memberikan bentuk yang baru kepada apa
yang telah sedia ujud. Dia tidak tahu tentang
komputasi dan maklumat-maklumat yang boleh
disimpan di dalamnya dalam masa akan datan.g.
Begitujuga, pereka-pereka yang lain, penemu-penemu
dan pelukis-pelukis tidak tahu secara terperinci akan
segala-gala aktiviti-aktiviti dan istirehat-istirehat apa
yang telah direka oleh mereka, kerana mereka tidak
memberikan keujudan kepada apa yang telah direka
tadi, mereka tidak membina benda-benda tadi dari
ketidakujudan ke keujudan. Bahan-bahan mentah
telah sedia ujud di dalam dunia ini. Hanya dengan
meneliti dan membina, mereka telah mengubah
bentuk bahan-bahan ini. Ambillah contoh kapal
terbang, yang dibuat daripada bahan-bahan mentah
yang diperolehi dari lombong-lombong yang
kemudiannya telah dibakar, ditapis, ditiru dan
seterusnya memperolehi bentuk yang terakhir.
Nyata sekali, bahawa para pereka tidak mencipta
apa yang telah mereka buat, mereka hanyalah
menukar bentuk bahan ini. Atas sebab inilah mereka
tidaklah sedar untuk selama-lamanya tentang hasil
kerja-hasil kerja mereka, dan dengan itu mereka tidak
boleh dipanggil pencipta, mereka hanya telah
dipanggil sebagai kiasan tetapi bukanlah hakikat yang
sebenar.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
44

Tetapi Allah yang telah memberikan keujudan kepada


semua benda, sentiasa sedar dan tahu tentang
pergerakkan-pergerakkan mereka kerana Dia adalah
Pencipta yang. Sebenar. Ai Quran berkata,

“Apakah Allah yang menczpta ilu tidak mengetahui.”


(64:14)
Sekarang kita telah pun faharn yang kita sendiri dan
semua makhluk-makhluk alam ini adalah tidak
berasingan dari kehadiran suci Allah. Di mana saja
kita berada dan ke mana saja kita mengernbara, di
dalam Iautan yang dalam, di dalam ruang angkasa
yang luas, di tempat-tempat yang sempit, kita tidak
tersembunyi dariNya. Dia rnelihat segala kelakuan kita
samada baik ataupun buruk mahupun yang terkecil
sekali dan .seterusnya akan memberikan ganjaran
dan hukuman yang sepatutflya.
Bolehkan seorang yang memiliki Tuhan yang
begini dan beriman denganNya boleh melutut
menyerah kalah di hadapan maksiat.

[10]
TAWHID DI DALAM KUASA
DAN KEKUATAN

Alam Yang Luas Dan Bermisteri

Sedikit perhatian yang diberikan kepada ciptaan


setiap satu daripada objek-objek yang ujud akan
menunjukkan kepada fikiran kita dari hal Kuasa
Pencipta yang unik. Sebagai misal, perhatikanlah
contoh-contoh yang berikutnya.
1. Sistem pertahanan badan telah begitu lama
sekali menarik perhatian ahli-ahli fisiologi. Sistem
pertahanan badan ini adalah begitu kompleks yang
terdiri daripada glan-glan cecair yang tak berwarna,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
45
timus, limpa dan tulang sumsum. Sel badan
manusia, di samping perbezaan di dalam struktur,
mempunyai satu tujuan, iaitu, mempertahankan badan
dari elemen-elemen luar seperti mikrob-mikrob dan
racun-racun. Di dalam tugas ini, selsel darah putih
yang boleh ditemui di dalam glan cecair tak berWarna,
memainkan peranan yang sangat penting. Apabila
benda-benda luar memasuki organisma, sel-sel darah
putih, yang terdapat sebanyak lebih kurang tujuh
hingga tiga puluh mikron di dalam garis pusat, meluru
dengan serta merta sebaik saja dicerobohi, degan
cara berbeza menghalang pertarnbahan bahaya untuk
membantu sel-sel ini badan akan mengikuti jalan-jalan
yang berbeza dalam memerangi elemen-elernen luar
yang telah menembusinya tadi, dan untuk
mengkombat setiap satu dari bahan-bahan luar ia
akan menghasilkan antibodi-antibodi. Antibodi yang
dibuat di dalam badan adalah dari jenis yang berbeza.
Setengahsetengah dari antibodi-antibodi ini
menuetralkan binatang-binatang, serangga dan racun-
racun kirnia. Setengah-setengahnya pula
menghentikan aktiviti kurnan dan yang lainnya pula
mengasingkan bahan beracun di dalam kuman dan
lain-lain badan-badan yang merbahaya. Ada juga
yang bertindak bila darah daripada jenis yang tidak
seraksi memasuki badan.
2. Direktor Observatori (bangunan untuk
mernerhati bintang) di Bukit Palomar di Arizona
berkata,
Selagi teleskop obsevatori ini tidak direka, jarak
alam yang dapat diperhatikan adalah tidak lebih
daripada Iima ratus tahun cahaya, tetapi teleskop ini
telah menarnbah jaraknya ke seribu juta tahun
cahaya. Akibatnya, berjuta-juta galaxi yang baru telah
pun ditemui dan setengah dari ini adalah seribu juta
tahun cahaya dari kita. Tetapi melebihi jarak ini ialah
satu ruang yang Iuas, gelap lagi menakutkan dan
tidak sesuatu apa pun yang dapat dilihat. Iaitu tidak
ada cahaya yang datang daripadanya yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
46
meninggalkan kesan di atas plate-plate photografik
teleskop. Tetapi tanpa ragu-ragu, terdapat beratus-
ratus juta galaxi yang mana dengan tenaga gravitinya
seluruh alam ini berada di tempat masing-masing.
Seluruh alam yang dapat dilihat ini, juga begitu
besar dan luas, yang mengandungi beratus-ratus ribu
juta galaxi adalah tidak apa-apa pun tetapi hanyalah
satu bintik kecil di dalam alam yang lebih luas lagi
terbenang dan saya
tidak pasti yang kita akan menemui melebihi alam ini
Satu alam yang lain.
Ali ibn Abu Talib as, Imam yang pertama
berkata,” Kita tidak mampu untuk mengukur betapa
dalamnya kebesaran Allah, tetapi kita tahu yang Dia
Hidup dan Abadi, dan Dia tidak mengantuk ataupun
tidur."
Tidak ada pandangan yang dapat melihatMu,
tiada mata yang dapat mengekoriMu, tetapi Kamu
melihat mata-mata ini dan mengira usia yang akan
dilalui oleh setiap satu benda. Kepala-kepala dan kaki-
kaki manusia berada di dalam GenggamauMu.
Apakah yang kami lihat dari ciptaaMu? Kuasa
apakah yang membuatkan kami untuk berfikir?
Apakah yang dapat kami huraikan tentang
PemerintahanMu? Bahagian-bahagian kami yang,
tersembunyi yang tidak boleh dicapai oleh mata, yang
tidak boleh difahami oleh fikiran, yang diseliputi oleh
tirai-tirai, adalah lebih penuh kegemilangan dan
keindahan.
Sebenarnya, Kuasa Allah yang Unik ini telah
membawa segala-gala kepada keujudan dan tidak
ada satu apa pun yang terkeluar dari kawasan
PemerintahNya. Alam ini ujud dengan Kehendak
Allah, dan ia akan terus ujud selagi diinginkan
olehNya. Bintang-bintang, bulan, matahari dan lain-
lain lagi benda di angkasa bergerak di sekitar
KuasaNya dan susunan alam yang bila saja
diinginkanNya. Dia tidaklah mencipta alam ini dan
kemudian meninggalkannya, putaran, pembesaran,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
47
keujudan dan rezeki setiap satu itu datang dari
kehendak Ilahi. Tidak ada sesuatu apa pun yang
boleh berlaku tanpa kehendakNya, dan tidak ada
sesuatu pun yang akan kekal jika Dia tidak inginkan
pengekalannya. Dengan itu, makhluk yang
mengujudkan segala benda, Penjaga dan Perlindung,
dan yang memerintah segala-galanya adalah
Allah.

Yang Lebih Tinggi Dari Hukum Tabii.


• Adakah benar yang AlIah telah meletakkan satu
hukum tabii bagi alam ini, yang mana menurutnya
adalah mungkin untuk menjangka masa depan. Tetapi
dalam halhal yang tertentu, Allah menunjukkan
KuasaNya yang luas clan dengan KehendakNya
mencipta satu hukum yang lebih tinggi yang boleh
mengusai hukum-hukum tabii yang sedia ada.
Kejadian-kejadian dari• hukum-hukum yang Iebih
tinggi ini boleh dilihat dari sejarah dan kehidupan
sehari-hari.
Di dalam hal-hal ini kita boleh melihat bagaimana
tangan AIIah mengawal dan menguasai alam ini, ada
kalanya Dia membangunkan yang telah, jatuh dan ada
kalanya menjatuhkan yang telah maju dan tinggi.
Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang
mempunyai iman yang kukuh kepada kuasa Allah
tidak akan terperanjat dan berduka cita di dalam
hidupnya. Di dalam apa saja keadaan, di dalam
kegelapan kecelakaan, bahang dan cahaya harapan
dan mereka yakin yang mereka akan memperolehi
keselamatan menerusi bantuan Allah.
Kita telah pun mendengar ataupun membaca
cerita darj hal Musa dan Firaun. Firaun tidak ada
taranya di dalam kekejaman. lDia telah membunuh
anak-anak lelaki Bani Israil supaya anak lelaki yang
dijanjikan dari golongan Bani Israil, yang telah sampai
kepada pendengarannya, yang akan datang untuk
memusnahkan takhta dan kerajaannya tidak akan
dapat diselamatkan. Dia berfikir yang dengan helah-
helah ini dengan berkeras kepala dan menerusi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
48
hukum-hukum tabii dia boleh menandingi Kuasa
Allah. Tetapi tenaganya ini adalah sia-
sia belaka. Akhirnya yang dijanjikan itu pun lahir.
Ibu kepada anak Ielaki tadi telah diilhamkan untuk
menempatkan anayknya ke dalam sebuah kotak dan
membiarkannya ke dalam sungai Nil. Air sungai itu
membawanya hingga ke istana Firaun, dan isteri
Firaun telah terlihat akan kotak itu, dan dia telah
mengeluarkannya dari air. Apabila dia melihat bayi di
dalam kotak itu, dia telah menyuruh Firaun supaya
mengambil anak lelaki yang telah dihanyutkan air tadi
sebagai anak mereka sendiri, dan Firaun pun
bersetuju. Tangan AIlah yang berkuasa ini telah
melindungi anak kecil yang sangat-sangat ditakuti
oleh Firaun di dalam ribanya sendiri hinggalah dia
dewasa, gagah dan seterusnya menjatuhkan takhtan
Firaun. Begitu jugalah, kuasa Allah telah mensia-
siakan tenaga dan tipu daya saudara-saudara Yusuf.
Yusuf jatuh ke dalam telaga, tetapi dia telah mendapat
tempat yang tinggi di Mesir. Orang-orang kafir Mekah
telah bergandingan tangan untuk menghapuskan
Rasulullah. Mereka mula memberikan pelbagai
kesulitan kepada orang-orang Islam dan juga
mengenakan sakatan ekonomi kepada Rasulullah dan
pengikut-pengikut Baginda untuk beberapa tahun di
lembah gunung-gunung Abu Talib. Akhirnya mereka
mengambil tindakan untuk membunuh Rasulullah,
berfikir yang dengan perbuatan buruk ini mereka
boleh mencapai matlamat mereka. Tetapi Kehendak
dan Kuasa Allah telah menyelamatkan Rasulullah dan
telah membawa kepada perkembangan Islam dari hari
ke hari dan menjatuhkan orang-orang Quraish dan
orang-orang kafir.
Contoh contoh ini dan contoh-contoh yang lain
membawa kita kepada kebenaran yang hukum dan
peraturan alam ini berada di dalam tangan Allah, dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
49
apabita ia selaras dengan kehendakNya, Dia pun
menghasilkan hukum yang baru untuk rnengaturi
susunan yang sedia ada ini.
Dengan itu, fikiran dan kesedaran kita menuntut kita
untuk merendahkan diri dan memperharnbakan diri di
hadapafl Kuasa yang Agung dan Pemurah ini,
mentaati Pencipta alam ini dan menjauhkan diri dari
bertindak berlawanan dari apa yang diperintahkan
olehNya. Tangan Allah yang Perkasa ini telah
menggerakkan kita menerusi peringkat-peringkat yang
berbeza dan telah membawa kita kepada kepandaian
dan kebolehan yang ada sekarang ini. •Adakah waras
bagi kita untuk melupakanNya?
Seorang yang mengenali Allah, mengakui yang
dia mempunyai pembantu yang begitu berKuasa dan
Waras. tidak akan risau sama sekali bila berhadapan
dengan kesulitan. Masalah yang paling kompleks dan
rumit boleh diselesaikan olehNya dan seterusnya dia
boleh cuba untuk mencapai cita-citanya dengan
keyakinan yang tidak berganjak dari keimanannya
kepada AlIah, dia tidak akan risaukan sebarang
halangan, kerana dia mengetahui yang dia berada di
dalam perlindungan AIlah yang Maha Berkuasa yang
akan membolehkannya untuk mengatasi sebarang
masalah.
Beriman kepada Allah dan KuasaNya yang
Tawhid membolehkan Rasulullah untuk memerangi
kumpulankumpulan yang besar dengan sendirinya,
untuk berdiri tegas di hadapan situasi-situasi yang
sulit, supaya ia dapat membentuk struktur Tawhid dan
program yang teratur untuk kehidupan• Dengan cara
ini, dia berjaya menubuhkan kemanusiaan dan
kemuliaan serta kebaikan.
Seorang manusia yang mana hatinya dipenuhi
dengan keimanan kepada Pencipta alam ini, dan hati
yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada yang Haq
tidak akan
sama sekali berasa keseorangan, bersedih diri,
ataupun kekurang harapan dan Nur Ilahi sentiasa
bersinar di sudut hatinya. Nyata sekali, manusia yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
50
begitu akan menyediakan dirinya sendiri untuk
kehidupan yang lebih baik dengan tenaga yang tidak
putus dan tanpa berasa letih sama sekali.

[11]
ALLAH YANG SATU (ESA)

Sejak hari pertama manusia menjejakkan kakinya


ke atas muka bumi, dia sentiasa ingin mengetahui
sebab-sebab dan sumber ciptaan dan perasaan ini
muncul dari fitratnya yang mencari sebab-sebab dan
sumber-sumber asli buat menyembahnya.
Apabila seseorang itu tinggal jauh dari kesibukkan
masyarakat dan tabiat adat resamnya mernerhatikan
dirinya sendiri buat kali pertama, dia akan menyedari
bumi dan langit, siang dan malam, matahari dan
bulan, terbit dan tenggelamnya, angin dan hujan,
pertukaran musim, pokok yang mengeluarkan buah,
pembiakan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah
diberikan dan disediakan di dalam hidup.
Dia berpaling kepada dirinya sendiri dan rnelihat
tangan, kaki, mata, telinga, hidung, mulut, gigi dan
bahagjan-bahagian badannya yang Iain, yang rnana
setiap satu dari organ-organ ini mempunyai tugas-
tugasnya yang tersendiri. Kesemua rnereka
meneruskan tujuannnya, iaitu untuk hidup.
Dia seterusnya berfikir dari hal kaitan antara
setiap satu dari orang-orang ini dan dia sedar bahawa
di sini terdapat sejenis kaitan yang harmoni di antara
mereka dalam satu cara di mana semua mereka
mernbentuk satu unit harmoni di bawah satu
peraturan. Di dalarn susunan harmoni yang unik ini,
ciri-ciri yaiig khas ini perlu dinyatakan,
l. Ia pasti mempunyai pencipta kerana aturaii
yang cantik dan harmoni ini tidak boleh dihasilkan
oleh satu tujuan yang sia-sia dan tidak sengaja.
2. Terdapat satu tujuan di dalam alam penciptaan
dan setiap habagiannya dan di tengah-tengahnva
ialah manusia, tidak dicipta semata-mata untuk

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
51
membuang masa lapang,
3. Pencipta alam ini adalah Maha Berkuasa dan
Maha Agung, patut dipuji dan dengan itu ia perlu
diberikan penghormatan yang sempurna dan penuh
dan disembah dengan keikhlasan.
4. Pencipta yang Agung ini mengetahui dan
memahami dari hal seluruh alam dan apa-apa saja
yang terjadi di dalamnya dan ini termasuk tindakan-
tindakari manusia.
Dengan itu manusia tidak memerlukan sebarang
perantaraan untuk beriman kepada Allah, ia mestilah
satu aktiviti secara langsung di antara manusia dan
AlIah. dan menyembah malaikat-malaikat dan orang-
orang yang stici sebagai perantaraan adalah salah
dan tidak selaras dengan hukum-hukum Islam.

Mengapa manusia Meninggalkan Penyembahan


Allah.
Apa yang dinyatakan di atas adalah berkaitan
dengan kecenderungan semuiajadi seorang manusia
yang berfikiran waras yang mana fikirannya masih
belum diwarnai dengan adat-adat sekelilingnya yang
salah dan daripada mengikuti pengaruh-prngaruh
keluarga yang tidak baik, ini adalah apa yang
makstidkan bila kita katakan dari hal kecenderungan
hati manusia untuk menyembah AIlah yang Esa.
Terdapat sebab-sebab yang berbeza yang
mengakibatkan manusia yang lupa untuk
meninggalkan fitratnya sendiri dan berkeliaran ke
sana sini mengikut jalan orang-orang yang tidak
beriman yang mana sebahagiannya akan disebutkan
di sini.
1. Setengah-setengah penyembah berhala
berkata oleh kerana Allah adalah di luar fahaman dan
pencapaian kita dan tidak ujud di sebarang tempat
yang tertentu yang boleh membuatkan kita berpaling
kepadaNya dan menyembahNya mengikut arah iut,
dengan itu kita rnenyembah orang-orang yang
dihorrnati olehNya. semuga mereka akan bergembira

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
52
dan berpuas hati dengan kita dan menjadi
perantaraan di antara kita dan Dia dan mendekatkan
kita dengan Dia.
Mereka telah mengenepikan kenyataan yang
AlIah tidak mempunyai arah, Dia melengkongi
segalanya dan sentiasa hadzir. Dengan itu, kita
menoleh, Allah terdapat di situ, dan kita boleh
bercakap denganNya tanpa sebarang perantaraan,
Di mana saja kamu berada di sana terdapat
wajah Allah.
2.Sekali lagi adakalanya selepas kematian pembesar-
pembesar satu kaum yang pernah dihormati oelh ahli-
ahli kaum tadi, mereka membuat sebuah patung
peringatan atas namanya dan membangga-
banggakan serta menghormatinya dan memalingkan
diri mereka kepadanya untuk beribadat, dan dengan
itu ibadat dan penyembahan berhala pun meluas
Dengan itu kita terbaca di dalam sejarah bahawa anak
Qabil telah rnembuat sebuah patung untuk mengigati
ayah mereka yang dipanggil Wadd, tetapi perlahan-
lahan, demj untuk menghormati patung itu, mereka
merebahkan diri mereka sendiri dihadapannya dan
terus menyembahnya.
3. Manusia kadang kalanya menghormati
seseorang kerana kelebihan yang mereka •perolehi
dariNya dan mengiranya sebagai selah satu daripada
rnanifestasi-manifestasi Allah. Penghormatan ini
secara perlahanlahan berubah rnenjadi
penyembahan. Sembahan api di kalangan orang-
orang kuno Iran dan penyembahan matahari di
kalangan orang-orang Aryan India Lama adalah di
dalam kategori ini. Ini adalah asal usul kemunculan
kepercayaan kepada banyak tuhan dan penyembahan
berhala, dan disebabkan generasi-generasi yang
datang sesudah itu tidak berfikir dengan berhati-hati
dari hal idea-idea dan kepercayaan nenek moyang
mereka, mereka juga jatuh ke lembah syirik dan
seterusnya s~esat.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
53
Konfrantasi Di Antara Ugama Yang Sebenar Dan
Syirik
Ugama yang sebenar cuba dengan luas untuk
memalingkan orang ramai daripada jalan syiyik
yangsesat ini ke arah jalan Tawhid, kepercayaan
dalam KeEsaan Allah. A1 Quran menyebut dan
memuji peperangan yang tidak berakhir yang
dilancarkan oleh Rasulullah untuk menghapuskan
syirik dan untuk memimpin orang ramai ke ara
Tawhid.
Sebagai contoh, dari hal Ibrahim (as) ia berkata
yang Ibrahim telah berkata kepada warga negara-
Warga negaranya seperti berikut;
Patung apakah yang kamu sembah ini?
Kami mengikuti jalan yang sama seperti yang
dilalui oleh bapa-bapa kami, jawab mereka.
Kamu dan bapa-bapamu, kata Ibrahim, nyata sekali
telah tersilap jalan. Dan Ibrahim mengambil keputusan
untuk menyedarkan orang-orang yang jahil dengan
perkataan dan contoh yang baik.
Satu hari beliau memasuki rumah berhala tadi
dan memecahkan berhala-berhala di dalamnya
dengan menggunakan kapaknya. Apabila orang ramai
tahu yang Ibrahim telah berbuat demikian kepada
tuhan-tuhan mereka, mereka menjadi sangat •marah
dan
Adakah engkau yang melakukan perbuatan ini
kepada tuhan-tuhan kami?
Ibrahim pun mengambil peluang ini di rnana
beliau menjawab dalam satu cara yang mana mereka
memahami kebodohan kepercayaan dan fikiran
mereka ini. dan memberitahu mereka untuk bertanya
berhala itu sendiri.
Orang ramai berfikir dengan banyak sekali
tentang hal ini dan selepas memikirkan soalannya
dengan segan silu mereka menjawab,
Kamu tahu yang berhala tidak bercakap.
Dengan itu mengapakah kamu rnenyembah
makhluk yang lemah lagi tidak berdaya dan tidak

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
54
bertenaga walaupun untuk rnempertahankan dirinya
sendiri. Mengapakah fikiran kamu begitu terganggti
dan culang-caling? Jawab Ibrahim.
Pemimpin-pemimpin yang agung, Pesuruh-
pesuruh AlIah, sentiasa mengingatkan manusia yang
mereka boleh membuat pertalian terus dengan AlIah
dan di sebarang masa dan tempat tanpa memerlukan
sebarang perantaraan, dan megingatkan manusia
bahawa dalarn menyembah Allah mereka tidak boleh
memberikan perhatian kepada sesuatu benda
ataupun sesiapa pun, untuk sebarang sebab. Ibadat
mereka mestilah sematamata untuk Allah yang Esa.
Jika di dalam ibadat mereka tadi terdapat walaupun
sekecil-kecil niat yang selain dari
Allah — dengan itu ibadat itu adalah untuk dua —
Allah dan yang lain — dan ini tidak akan diterima oleh
AIlah

Akibat Tawhid
Seorang yang mengetahui bahawa Allah adalah
satu dan percaya yang Dia Mengetahui segala-
galanya, dan percaya yang semua makhluk adalah
dibentuk dan dicipta olehNya, akan, kerana ini, tidak
akan memberikan baiat kepada yang lain. Kuasa yang
terbanyak dan kekayaan yang berlimpah-limpah tidak
akan dapat memperhambakannya dan tidak akan
mampu untuk membuatnya tunduk untuk sesuatuapa
pun. Orang-orang yang begini hanya akan menyerah
kepada Allah dan hanya akan sujud di hadapan Allah
dan KebesaranNya.
Orang-orang Iran Lama percaya bahawa raja-raja
mereka yang autokratik dan bongkak adalah
merupakan manifestasi Allah, dan mereka tunduk dan
menyerah diri kepada pemerintahan raja-raja ini tanpa
bertanya sebarang alasan buatnya. Mereka tidak
•memiliki kebebasan sosial manupun kebebasan
individu. Apabila agen-agen Arab bertemu dengan
general-general Iran sewaktu peperangan di antara
orang-orang Islam Arab dan orang-orang Iran (16

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
55
S.H), dia (ejen-ejen Arab)duduk di atas tanah tanpa
sebarang sambutan dan mengenepikan keadaan
sekeliling kehidupan orang-orang Iran yang mewah
ini. Apabila general-general berbangsa Farsi ini
bertanya akan niat orang-orang Islam, ejen ini
menjawab,
Allah telah membangunkan kami untuk memimpin
orang ramai jauh daripada menyembah hamba-
hamba Allah ke arah menyembah Allah itu Sendiri,
dan untuk menyeru mereka daripada batasan-batasan
dunia yang sempit ini ke arab dunia yang penuh
dengan kebebasan, daripada kekejaman ugama-
ugama lain kepada keadilan
lslam.
Di dalam bayang Tawhid tidak terdapat sebarang
pilihan vang lain bagi hamba—hamba Allah selain
daripada mentaati undang-undang Ilahi menyebabkan
peningkatan keadilan yang sebenar daii kekejaman
serta kekerasan akan menjadi sia-sia dan kosong
belaka
Sebaliknya penyembah-penyembah berhala, dan
orang-orang yang tidak percava akan Satu Tuhan
tidak akan langsung dapat mencipta keadilan yaiig
sebenar di kalangan diri inereka sendiri. kerana setiap
kumpulan ataupun kaum rnempunvai tuhannva sediri,
yang berbeza antara satu sama lain, dan pegangan
kepada tuhan ini akan menggalakkan orang-orang dari
satu kumpulan untuk berpecah-belah dan melakukan
kekejaman dalam perkataan dan perbuatan.
Sebagai konklusi, percaya kepada Satu Tuhan
menurut makna yang sebenarnya-membuatkan
manusia bebas, suci dan bersatu padu dan
memberikan merka ketenangan fikiran. Dia tidak akan
disubjek kepada kekerasan, penzaliman dan
perpecah-belahan
Dengan itu barulah kita dapat memahami maksud
sebenar rangkai kata:
Katalah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kamu
akan mendapat keuntungan.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
56
[12]

DUALISMA DAN MONOTISME

Baik Dan Buruk

Dualis adalah orang-orang yang percaya bahawa


segala ciptaan terbahagi kepada dua sumber ciptaan
dan berkata bahawa benda-benda baik dicipta oleh
Yazdan dan yang buruk pula dicipta oleh Ahriman.
Tujuan mereka dalam kepercayaan ini ialah untuk
membuatkan Allah bebas dari segala
ketidaksempurnaan, kekurangan dan keburukkan.
Walau bagaimanapun mereka tidak mengetahui yang
di dalam kepercayaan ini mereka telah melakukan
kesalahan disebabkan oleh syirik yang telah pun
disebutkan di dalam bab sebelum ini. Tambahan lagi
— baik dan buruk — kerana, jika seluruh susunan
benda-benda yang ada ini dikaji dengan teliti, nyata
bahawa tidak terdapat sebarang keburukkan di dalam
dunia ini, kerana segala-galanya yang berada
ditempatnya sendiri adalah kebaikan. Mereka juga
percaya bahawa keujudan apa yang mereka panggil
keburukkan adalah berasingan dari keujudan yang
mereka panggil kebaikan, dengan itu mereka sampai
kepada konklusi bahawa masalah ini boleh
diselesaikan dengan memberikan dua sumber kepada
keujudan alam ini — sumber yang baik bagi
benda-benda yang baik dan surnber yang jahat bagi
benda-benda yang tidak baik. Pada hakikatnya, jika
kita lebih berhati-hati, kita akan dapat memahami
bahawa kedua-dua aspek ini tidak boleh diasingkan
dari satu sama lain. Sebagai contoh hujan adalah baik
kerana ia adalah berguna untuk pertanian, tetapi
setengah-setengah orang mungkin berfikir yang hujan
adalah tidak baik kerana ia merosakkan rumah-rurnah
yang dibuat dari selut dan batang-batang gandum
yang mana menjadi ternpat tinggal setengah-setengah
orang di setengah-setengah bahagian dunia ini.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
57
Terang sekali masalah dualis ini yang
ditimbulkan oleh diri mereka sendiri tidak boleh
diselesaikan, kerana keburukan hujan adalah tidak
terpisah dari kebaikannya. Pada hakikatnya, terdapat
dtta keujudan satu yang baik (dari Allah) dan yang lain
ialah yang buruk (dari sumber yang lain). Sebenarnya,
solusi kepada masalah ini boleh diperolehi di dalam A1
Quran dan hadis-hadis dan boleh ditegaskan lagi
dengan menggunakan akal fikiran dan penyelesaian
ini datang daripada mengambil berat tentang benda-
benda itu yang rnana kebaikannya tidak boleh dilihat
dalam sekelip mata, seperti dahaga, rasa lapar,
masalah-masalah kehidupan, kesulitan-kesulitan
rnental, sejuk dan panas yang berlebihan, binatang-
binatang beracun dan lain-lain lagi. Kemudian kita
akan melihat bahawa di dalam susunan Iengkap
benda-benda, sernuanya adalah diperlukan dan baik.
Untuk pertimbangan yang lebih Ianjut kita kita
akan mcngkaji contoh-contoh yang berikutnya.

Menjauhkan Diri Dari Bahaya


Badan manusia adalah terbina dari daging dan
tulang, yang disubjek kepada serangan. Api saja tidak
boleh membuatkan badan menjadi abu di dalam masa
yang singkat dan badan yang sama ini tidak
mempunyai halangan kepada potongan-potongan dan
pukulan pukulan, satu pukulan, jika cukup kuat, boleh
merosakkannya dengan teruk sekali.
Supaya manusia boIeh selamat daripada bahaya-
bahaya yang besar,Allah telah mencipta beberapa
agen.
1. Rasa lapar dan dahaga mungkin, dalam satu
pandangan yang singkat muncul sebagai sesuatu
yang tidaklah begitu baik, tetapi, sebenarnya, mereka
rnemainkan peranan yang penting di dalam ekonomi
badan manusia. perasaan ini menjamin kehidupan
beribu-ribu juta sel. Jika manusia kekurangan
perasaan ini, aktiviti sel-sel badannya akan menjadi
lesu dalam jangka masa yang singkat dan akan
berada berada di dalam bahaya kematian dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
58
sesungguhnya, akan rnati.
.2. Rasa sakit dan kepekaan urat-urat saraf adalah
merupakan satu hadiah ciptaan. Sebenarnya, urat-urat
saraf manusia membentuk satu kaitan komunikasi
yang rumit. Dengan perasaan kurang selesa yang
paling sedikit,mereka niembunyikan loceng amaran
dan memberansangkan manusia supaya ia
menjauhkan diri ataupun menentang bahaya yang
akan dihadapi. Jika tidak disebabkan oleh rasa sakit,
seorang yang sakit tidak akan berusaha untuk
menyembuhkan dirinya sendiri. Jika urat-urat saraf ini
tidak dapat merasa ketidakselesaan, ataupun
mengenepikannya, kulit dan daging akan
dimusnahkan oleh api dan bertukar menjadi abu, atau
jika mereka ditekan oleh sesuatu yang tajam ataupun
keras tulang-tulang pulalah yang akan dirosakkan.
Dengan itu, jika kita menemui kesulitan dari rasarasa
ini, kita perlu faham bahawa rnereka bertindak sebagai
Iampu-lampu amaran dan atas sebab inilah manusia
perlu memberikan perhatian kepada pengembangan
hidupnya dan juga keselamatannya, supaya ia boleh
menemui jalan yang selamat dan
meneruskanhhidupnya.

Kesulitan-Kesulitan Dan Pengalaman.

Ahli-ahli sains percaya yang dunia tabii ini adalah


merupakan satu alam pembesaran dan
kesempurnaan, dan penomena-penomena ini adalah
disambung dengan ketidakselesaan dan kepayahan-
kepayahan, kerana kesulitan dan kepayahan-
kepayahan memberikan pengalaman kepada roh dan
menguatkan orang-orang manusia. Ketidakselesaan
inilah yang melatih roh insan kerana di dalam api
kesulitanlah seseorang itu akan diuji dan dikuatkan
Iagi dan rohnya akan bertambah matang.
Kesempurnaan manusia perlu dicapai menerusi
pemecahan kepuasan hati, supaya ia boleh rnencari
jalan keluar dari pengalaman batinnya ke dunia luar.
Orang-orang yang terkemuka adalah orang-orang
yang telah banyak berhadapan dengan turun naik di

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
59
dalam kehidupan mereka dan mengalami banyak
percubaan-percubaan dan kerumitan-kerumitan.
Selagi kayu geharu tidak dibakar ia tidak akan
rnengeluarkan bau Wanginya.Napoleon berkata yang
kesulitan-kesulitan membangkitkan manusia dan
memberikan pengalaman kepada fikiran manusia.
Kesulitan-kesulitan dan kepahitan hidup adalah faktor-
faktor yang membangkitkan potensi-potensi manusia
yang telah lama tertidur. Malah manusia juga boleh
meninggikan lagi pencapaian-pencapaiannya di dalam
domain-domain material, spiritual dan intelektual.
Sebab mengapa kebanyakan orang-orang yang
terkemuka, dapat diperhatikan yang, mereka datang
daripada keadaan yang miskin ialah kerana orang-
orang miskin terpaksa memerangi segala kesulitan-
kesulitan hidup dan ini membuatkan mereka untuk
menguatkan kepandaian.
Sejarah sains dan tamadun menunjukkah bahawa
kemajuan di dalam bidang-bidang ini adalah disertai
dengan kesulitan-kesulitan dan kepayahan-
kepayahan. Ketidakselesaan begini biasanya
membawa kita untuk mencari jalan penyelesaian, dan
kemudian memberansangkan kita untuk mencari
solusi yang lebih digemarkan dan lebih baik.
Dengan.itu, orang-orangyang jahil tentang sebab
mengapa kita mengalami kesulitan dan ketidak
selesaan dan seterusnya menganggap mereka
sebagai jahat dan buruk adalah salah sama sekali.

Kriteria Baik Dan Buruk


Kesalahan yang dibuat oleh orang-orang lama
Iran yang menganggap kepanasan, kesejukan yang
berlebihan, binatang-binatang berbisa sebagai
sesuatu yang buruk kerana mereka mengambil
keadaan sekeliling fiziki mereka sebagai kriteria
kebaikan dan keburukan bagi semua benda di dunia
ini. hakikatnya ialah kebaikan dan kecelakaan tidak
boleh dijadikan kriteria kebaikan dan keburukan
sesuatu benda, tetapi sebaliknya, kita mesti perhatikan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
60
peranan apakah yang dimainkan di dalam
keseluruhan sistern ciptaan.
Kepanasan dan kesejukan yang sama ini, yang mana
menurut fikiran merekatyang singkat dan anggapan
mereka yang selah, adalah tidak baik, tetapi
sebaliknya, menurut pandangan ahli-ahli sains tabii
yang memerhatikan alam ini sebagai satu-satu unit
kebaikan dan keujudan mereka adalah perlu untuk
pembesaran tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang
dan manusia-mafl usia.
Mereka yang menggunakan keuntungan dan
keburukan mereka sendiri sebagai kriteria baik dan
buruk di dalam dunia ini boleh dibandingkan dengan
semut yang mungkin menganggap manusia sebagai
tidak berguna melainkan untuk melenyek semut-sernut
di bawah tapak kaki mereka, ataupun kapal terbang
dan kereta, adalah tidak berguna bagi semut-semut
tadi, dengan itu menganggapnya merbahaya dan sia-
sia tanpa sebarang faedah.
Jika semut berfikir demikian rupa mengenai
manusia dan rekaan-rekaannya. adakah mereka
sedang membuat anggapan yang betul? Di manakah
letaknya kesalahan ini? Bukankah ini disebabkan
mereka telah hanya mengambil kita bagi situasi
mereka sahaja dan apa yang berkaitan dengan
mereka sewaktu mengukur tentang kebaikan dan
keburukan sesuatu?
Sekali lagi, kita boleh membuat perbandingan
dengan orang-orang yang baru saja datang ke negara-
negara tropika dan menganggap kepanasan yang
berlebihan yang menyebabkan mereka berpeluh dan
merasa tidak selesa sebagai satu penomena yang
negatif yang menghalang manusia daripada
meneruskan kehidupan normal rnereka. Adakah
penghakiman ini boleh diterima sebagai sesuatu yang
benar?
Kita tahu, pada hakikatnya, wap air naik ke udara
dengan angin yang datang dari pantai dan membawa
air ke kawasan-kawasan yang kering dan panas yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
61
jauh dari lautan, dan dengan itu mernbawa
kehidupan yang baru kepada pokok-pokok yang
kedahagaan dan mensederhanakan kepanasan yang
amat, supaya membolehkan berjuta-juta manusia
untuk hidup di dalam kawasan-kawasan itu.
Kesalahan yang dibuat dalam cara berfikir yang
dernikian ialah kerana orang-orang yang tinggal di
tepi-tepi pantai hanya niemikirkan dengan situasi
mereka dan. mengenepikan makhluk seluruh alamiini.
Berkaitan deiigan apa yang telah kita katakan di sini,
kita sarnpai kepada satu konklusi iaitu seseorang itu
tidak boleh mengambil keputtisan hasil dari satu
pandangan yang cetek, tetapi dia rnesti cuha untuk
rnemaharni kesan-kesan ciptaan sebagai satu
bahagian daripada sistern yang leiigkap bukan saja di
masa kini tetapi jtiga berkaitan dengan rnasa lampau
daii masa akaii datang. Dengan itu barulah seseorang
itu boleh meletakkan dirinya unttik menghakimi
sesuatu keadaan.

[13]
TUHAN YANG MAHA ADIL

Dari pelajaran yang sebelum ini kita telah pun


membaca dan mempelajari bahawa;
l. Ciptaan dan harmoninya yang begitu cantik Iagi
teratur adalah tepat dengan keujudan Yang Maha
Berkuasa dan Yang Maha Mengetahui.
2. Kekuasaan dan Pengetahuan AIlah tidak dapat
dilingkari oleh akal fikiran kita yang terbatas ini, kerana
apa yang kita faham dari Kuasa dan Pengetahuan
yang unik ini di dalam alam ciptaan hanyalah
sebahagian kecil daripada kemurahan ciptaan
totalNya, setiap satu dari makhluk-makhluk
ciptaanNya ini memberikan bukti kepada KuasaNya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
62
yang terbalas dan Kebijaksanaan yang tidak terlimit.
3. Tidak seperti keperluan manusia yang
berterusan, AIlah adalh tidak memerlukan sesuatu apa
pun sama sekali, dan Dia ujud tanpa memerlukan
mahupun sesuatu yang paling kecil sekali.
4. Kerana Allah mempunyai rasa cinta yang tak
berakhir, Beliau meneruskan anugerahnya kepada
hamba-hambanya.
AIIah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu
sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atap dan
rnembentuk kamu lagi rnembaguskan rupamu serta
memberikan karnu rezeki dengan sebahagian yang
baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu,
Maha Agung AIlah, Tuhan semesta alam.
Sekarang kita boleh bertanya adakah mungkin
bagi AIlah Yang telah rnenganugerahkan semua
kelebihankelebihan ini kepada hamba-hambanya,
untuk berlaku secara tidak adil? Kita tahu yang
ketidakadilan berasal dari kejahilan, kelemahan, rasa
bongkak dan sebab-sebab yang seperti ini, yang mana
tidak satu pun dari sebab-sebab ini ujud di dalam
KeujudanNya yang Suci. Jika kita cuba untuk
mencungkil sebab ketidakadilan maka kita akan
sampai kepada jawaban yang seperti berikutnya.
1. Takutkan kejatuhan. Apabila direktor sebuah
kilang melihat yang keuntungannya, diancam oleh
pendirian kilang yang lain dan dia takut akan
bankrupsi yang mungkin terjadi, dia akan melakukan
segala-galanya untuk menentang kejatuhannya,
melainkan jika dia adalah seorang yang sihat fikiran
dan mempunyai iman yang kukuh.
2. Halangan dari menerima hak-haknya. Kadang-
kadang, setelah banyak berusaha, seseorang itu
masih belum dapat memperolehi hak-haknya
daripad.a seorang yang tidak adil, dia akan pergi
berlebih-lebih dari apa yang sepatutnya dilakukan, dan
mula bertindak dengan segala jenis aksi-aksi yang
buruk dan kotor untuk menjatuhkan orang itu. Reaksi
dari terhalangnya daripada hak-hak sendiri akan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
63
menjadi satu dalih bagi keganasan dan jenayah-
jenayahnya. Apabila mereka mendapati yang mereka
tela pun memiliki kuasa selepas penawanan
mereka, mereka akan melakukan apa saja yang
diinginkan dan memperolehi kegembiraan dan
kelazatan dalam membunuh dan membakar orang-
orang yang Iemah dan tidak berdaya. Rintihan orang-
orang yang tertindas ini adalah seperti satu muzik
kepada telinga orang-orang yang zalim, tetapi
menyebabkan kesidihan buat kita.
3. Kejahilan. Undang-undang yang dirangka oleh
fjkiran manusia adalakanya membawa kepada
penindasan dan ketidakadilan yang banyak sekali,
kerana pengetahuan manusia adalah terbatas dan finit
dan bercampur-aduk dengan kejahilan dan salah
faham. Setengah-setengah dari ketidakadilan yang
dipraktikkan ke atas orang-orang kulit hitam bolehlah
disebabkan oleh hal ini. Setengah-setengah orang
yakin akan ketinggian mereka sendiri, dan berfikir
bahawa kebesaran dan kernuliaan terdapat pada
warna kulit, telah mengenepikan hak-hak or•ang-orang
kulit hitam. Walaupun begitu, kita tahu bahawa kriteria
kebaikan dan kemuliaan adalah ilmu dan sikap
kemanusiaan dan di dalam hal ini hitam ataupun putih
tidak akan memberikan sebarang masalah.
Ini adalah akibat-akibat yang sama dengan
kejahilan dan kelemahan yang adalah tidak mtitigkin
bagi Allah, kerana Dia memiliki ilmu dan Kuasa yang
tidak terbatas dan tjdak memerlukan sesuatu apa pun
yang mana kehilangannya akan membawa rasa takut.
Dengan itu adalan tidak mungkin baginya untuk
berlaku tidak adil.
Ini adalah merupakan satu hal yang jelas dan
nyata sekali. Sesiapa saja yang meragui hal ini beerti
yang dia tidak berfikir dari hal yang telah kita katakan
tadi, jika tidak mereka pasti akan dapat memahami
apakah dia keadilan perlu sekali bila semua yang
terlibat memiliki hak-hak yang sama. tetapi apabila
masalah hak tidak terlihat maka tidak akan tcrdapai

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
64
sebarang perhincangan dari hal persamaan dan
keadilan dan diskriminasi antara dua individu tidak
holeh dipanggil ketidakadilan.
Dengan itu orang-orang yang merasa sulit untuk
memahami dari hal penciptaan benda-henda, dafl
bertanya nicngapa Allah tidak mencipta semua
rnanusia sama sahaja tanpa scharang perbe7aan dan
niengapa Dia tidak bertindak dengan ukuran yang
sama kepada sernua orang dan anggaplah vang
Keadilan Allah telah terbukti tidak ujud dan merupakan
khayalan kosong saja, rnasih belum memaharni
rnaksud keadilan yang sebenarnya. Makhluk-makhluk
alam ini tidak mernpunyai sebarang hak kepada
tuntutan Allah bahawa perasingannya mempunyai bau-
bau ketidakadilan. Jika Allah tidak langsung rnencipta
sesiapa pun, ataupun jika Dia mengasingkan makhluk-
makhlukNva, hak sesiapaun tidak dilanggar hingga
membolehkan kita untuk berkata dari hal ujudnva
ketidakadilan.
Walau bagaimanapun, oleh kerana Allah adalah
Maha Mengetahui dan Bijaksana, dan tidak
meletakkari sesuatu apa pun dengan tujuan yang tidak
baik, kita boleh bertanya mengapa terdapat perbezaan
di antara makhluk-makhluk vang telah dicipta. Adakah
mereka diperlukan dalam susunan benda-benda?
Soalan ini akan dijawab di dalam bab yang akan
datang.

[14]
RAHSIA PERBEZAAN DI DALAM
KEHIDUPAN MANUSIA

Sebab Perbezaan Di Dalam Makhluk-Makhluk


Alam Ini

Sudah tentu sekali kamu telah mendengar dari hal


kapal angkasa Apolo satu contoh yang sangat baik
dari hal kemajuan manusia yang begitu menarik dan di
dalam bidang sains dan teknolog. Ia membawa
manusia tinggi dari awan di luar angkasa, dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
65
membenarkannya untuk menjejakkan kaki ke
permukaan bulan dan membuka pintu ke dunia yang
sebelum ini tidak diketahui daii dikenali oleh manusia.
Memerhatikan bentuk kapal angkasa ini, kita akan
melihat selonggok besar skru-skru dan warshe, kecil
dan besar dan pelbagai alat-alat yang cantik, halus
dan rumit, kapal angkasa pemberi arahan, kapal
angkasa asli, kapsul asing yang mendarat ke
permukaan bulan, bahagianbahagian untuk mendarat
dan berlepas, sumber-sumber tenaga, alat-alat
keselamatan dan kekalan makanan yang mencukupi,
air dan Iain-lain keperluan. Setiap satu dari bahagian-
bahagian ini mempunyai peranan-peranann ya yang
tersendiri. Nyata sekali, jika tidak disebabkan oleh
bahagian-bahagian yang berbeza ini, Apollo pasti
tidakakan ujud dan ia tidak akan dapat menyelesaikan
masalah yang dihadapi oleh rnanusia dalam perjalaiian
ke bulan.
Contoh ini menunjukkan bahawa di dalam
keseluruhan yang mana bahagian-bahagiannya adalah
bersarnbung dengan satu sama lain dan berharmoni,
perbezaan tidak dapat diketepikan.
Sekarang marilah kita lihat akan makhluk-makhluk
alam ini untuk menunjukkan bahawa beraneka jenis
bukanlah sia-sia belaka ataupun tanpa sebab yang
jelas. Tanpa ragu-ragu. kecantikan dan kerumitan alam
ini adalah disebabkan kepada bahagian-bahagian
yang berbeza-beza dan beraneka dan kita tidak boleh
rnenganggap jenis-jenis yang beraneka ini sebagai
kosong dan tidak adil.
Di dalam pelajar yang sebelurn ini kita telah pun
rnenunjukkan bahawa ketidakadilan ujud apabila
semua mernpunyai hak-hak yang sama untuk
menggunakannya dengaii saksama. tetapi perbezaan
dibuat di antara mereka dan yang Iain-lainya. Walau
bagaimanapun, bahagian-bahagian dunia ini Iangsung
tidak ujud sebelum mereka dicipta, dengan itu mereka
tidak mempunyai sebarang hak untuk ujud sebelum
mereka ujud yang membolehkan kita untuk berkata
bahawa perbezaan di antara mereka rnenunjukkan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
66
ketidakadilan. Sebenarnya, alam ciptaan ini
berhutang kepada beranekajenis dalam keujudannya,
dan jika tidak terdapat sebarang pelbagai jenis pasti
tidak akan terdapat sebarang alam pun, apa yang akan
ujud hanyalah satu uniformiti yang besar. Perbezaan
ialah yang telah mengujudkan atom-atom, sistern-
sistem solar, galaxi, pokok-pokok. turnbuhan-
tumbuhan dan binatang-binatang.
Berpaling kepada kehidupan manusia yang berbagai
jenis ini, kita dapat melihat bahawa manusia juga tidak
dikecualikan dari prinsip asas pelbagai jenis dan
bentuk ini. Jika kita memerhatikan kebolehan
kepandaian dan kefahaman manusia yang berbeza-
beza, dan bertanya mengapa mereka ini tidak sarna di
dalam semua manusia dan sebelum ini kita perlu
bertanya mengapa tumbuh-tumbuhan dan mineral-
mineral tidak memiliki fakultifakulti yang tinggi.
Kemudian barulah kita dapat lihat yang tidak satu pun
daripada soalan-soalan ini yang dapat dibincangkan
dengan baik, kerana soalan-soalan ini hanyalah boleh
dtimbulkan bila hak-hak individu telah dijijak. Di dalam
kes ini, tidak satu pun daripada syarat-syarat ini ujud
sebelum ciptaan rnereka untuk membolehkan kita
melihat perbezaan yang ujud di antara mereka sebagai
sesuatu yang tidak adil.
Satu lagi faka untuk diberikan perhatian ialah Allah
menuntut dari setiap orang menurut kebolehannya dan
tidak seorang pun yang dirninta lebih daripada kuasa-
kuasa fizikal dan mentalnya. Ini dengan sendirinya
adalah keadilan.
Sebagai contoh, jika guru besar memberikan kertas
peperiksaan kelas yang lebih tinggi kepasa salah satu
daripada kelas-kelas yang lebih rendah ini adalah
merupakan satu ketidakadilan. Walah bagaimanapun,
jika beliau memberikan soalan yang mudah kepada
kelas yang rendah dan soalan yang lebih susah
kepada kelas yang tinggi, dengan itu tidak seorang pun
yang boleh mengadu yang dia telah berlaku tidak adil.
Sebaliknya perbuatan ini boleh dianggap adil dengan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
67
sebarang maksud dari kata-kata itu.
Dengan itu, jika sernua benda-benda yang ujud
diberikan perhatian dari satu pendapat, dan tugas-
tugas mereka juga adalah sama, membezakan mereka
dari sudut ciptaan adalah ketidakadilan. Tetapi kita
tahu yang setiap tanggungjawab adalah selaras
dengan kebolehan-kebolehan individu, dan dengan itu
tidak akan terdapat ketidakadilan sebagai contoh,jika
sebatang skru di dalam sebuah mesin patut
menjalankan kerja yang sama sepertimana yang
dijalankan oleh gigi-gigi roda yang besar yang
menggerakkan roda yang lain untuk menjalankan
mesin, maka ini adalah tidak adil, tetapi jika setiap
bahagian perlu bekerja menurut bentuk dan
kemungkinannya, dengan itu tidak terdapat sebarang
ketidakadilan.
Tambahan lagi, kita percaya yang Allah adalah
Maha Bijaksana dan Dia tidak melakukan sesuatu apa
pun tanpa sebarang sebab ataupun untuk tujuan yang
tidak baik, dan kita percaya yang alam ini mempunyai
bentuk yang khas seperti tidak satu bintik kecil pun
yang diujudkan tanpa pengiraan yang telah dibuat
terlebih dahulu ataupun tanpa bentuk vang tertentu
seperti yang telah kita terangkan dengan terperinci
sebelum ini bila kita menunjukkan bahawa tidak ada
sesuatu benda pun vang tidak terletak ditempatnva
sendiri dan tiada terdapat sebarang kegunaan. Jika, di
dalam heberapa hal, sesuatu benda itu pada zahirnva
kelihatan tidak herguna langsung ataupun tiada
berfungsi, sebenarnva ini adalah disebabkan oleh
fitrah fikiran kita yang terbatas ini. fidak mengetahui
akan sesuatu tidak pula bererti yang benda itu tidak
ujud.
Kita boleh rnernbuat kesimpulan daripada ini, bahawa
semua perbezaan di dalam benda-benda mempunyai
beberapa tujuan yang baik, dan mereka semua adalah
keseluruhannya berguna dan diperlukan di dalam
sistem alam ini, walaupun kita rnungkin tidak dapat
memahami hal ini dengan fikiran kita yang sempit lagi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
68
terbatas ini. Mungkin ini dibangkang dan
pembangkang.. pembangkangnva berkata yang semua
individu-individu boleh memiliki ciri-ciri, kemahiran-
kemahiran dan kebolehan-kebolehan yang sama,
tetapi disebabkan oIeh kehendak-kehendak
masvarakat, mereka terpaksa membahagikan
pekerjaan-pekerjaan mereka di antara satu sama lain.
jawaban yang dapat diberikaii ialah jika inilah halnya,
orang-orang yang menginginkaii kehidupan yang
mudah sudah tentu akan memilih pekerjaan yang
paling mudah. dan pekerjaan-pekerjaan yang susah,
buruh kasar dan tugas-tugas yang berat akan
ditinggalkan dan tidak seorang pun yang ingin
menjalankannya, kerana tidak seorang pun yafig
bersedia untuk melaksanakannya, kerana semua
mereka berfikir dengaii cara yang sama.
Roh manusia mesti melalui peringkat-peringkat
yang tertentu demi untuk memperolehi kesempurnaan
moral. perlahan-lhan, dengan tenang dan tidak
tergopoh gapah, menerusi kesulitan daii kemudahan,
merasai kepahitan dan kemanisan, rohnya kan
menjadi sempurna.
Turun naik inilah yang mengajar manusia untuk
bersabar. adakalanya dia adalah raja di dalam istana
dan adakalanya dia terhurnban ke dalam lembah yang
dalam Kegembiraan ialah seorang yang menggunakan
apa saja situasi yang dihadapi oleh seseorang untuk
menvembpurnakan jieanya. Jika dia seorang yang
kaya, dia boleh mengikuti jalan kesempurnaan detigan
niembantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim
dengan itu akan mamperolehi, jiWa kemanusiaan yang
baik, walaupun dia boleh menggunakan kekayaanya
untuk hidup dengan bersenang-lenang dan mewah
tanpa menggunakan mereka untuk sebarang
kegunaan spiritual.
Begitu juga, jika dia adalah seorang yang miskin
selain daripada melanggar hak-hak ataupun harta
benda orang lain, dia boleh berpuas hati dengan
bahagiannya, bersabar dan menanam penghormatan
diri sendiri, dengan itu menolak jauh kesulitan-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
69
kesultian hidup dengan tangan yang aktif dan sabar.
Dengan itu semua perbezaan-perbezaan di dalam
kehidupan adalah merupakan cara-cara
kesempurnaan dan kita perlu mengikuti jalan ini
samada jalannya adalah sempit ataupun luas.
Ini tidak bermaksud yang kita mesti
membebankan diri kita sendiri dengan kesulitan-
kesulitan dan kesengsaraan-kesengsaraan. Adalah
nyata yang ini mungkinlah begitu sulit kerana tidak
akan menggunakan kebolehan-kebolehan tabii kita
yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Apa
yang kita maksudkan di sini ialah,jika kita mencuba
dengan sedaya-upaya, tetapi tidak sampai kepada
objektif kita, ataupun daripada kegembiraan kepada
kemasghulan, kita tidak boleh menganggap diri kita
sebagai tidak bernasib baik. Tetapi sebaliknya kita
patut menganggap perbezaan, kesenangan, kesulitan,
sebagai bidang-bidang yang baru untuk pembinaan
jiwa dan dalam menggunakan akal untuk menahan
dan memerangi kesulitan-kesulitan. Dengan cara ini
kita boleh memperolehi keuntungankeuntungan yang
paling besar untuk kekuatan spiritual kita. Seorang
yang berkatakan begini tidak akan di dalam hidupnya
menemui sesuatu yang berlawanan dengan prinsip
keadilan dan tujuan, dan di mana sahaja dia, menoleh
dia akan menemui kemenangan dan kegembiraan.
Berkaitan dengan hal ini Al-Quran berkata:

“Dia meninggikan sebahagian daripada kamu ke atas


sebahagian (yang lain) beberapa darjat, untuk
mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu.”
(6:165)

Erti untuk mengujimu di sini ialah kita perlu


menggunakan keadaan sekarang untuk kebaikan kita
sendiri dan dengan itu, apa saja yang berlaku kepada
manusia, ia adalah untuk pembesaran dan pendidikan
jiWanya dan ini adalah merupakan Rahmat dan
Keadilar Allah.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
70
Inilah falsafah perbezaan dan berlainan jenis
yang tidak Iangsung berlawanan dengan keadilah. Jika
kita gagal untuk memahami setengah-setengah
daripada kejadian-kejadian yang terjadi di dalarn dunia
ini kita tidak boleh menganggapnya sebagai sesuatu
yang salah dan tidak adil, kerana sistem ciptaan telah
dibina dengar kukuhnya oleh tangan Allah yang
Berkuasa yang mana langsung tidak terdapat
sebarang ketidakadilan, dan apa saja yang dituntut
olehNya dari kita adalah dari rasa cintaNya kepada
sekelian makhlukNya.
Ini adalah satu kenyataan yang telah kita Iihat
banyak kali dengan jelasnya di dalam benda-benda
yang telah terjadi kepada kita danjuga kepada yang
Iain. Adakalanya kita menganggap sesuatu itu buruk,
tetapi selepas seketika kita sedar bahawa ia bukan
sahaja tidak merbahaya, tetap:
ia juga adalah sangat baik. A1 Quran berkata;

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat


baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai
sesuatu pada hal ia amat buruk bagimu. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (2:216)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
71
[15]
PERANAN NABI-NABI DALAM
MEMIMPIN MANUSIA

Mengapakah Manusia Dicipta?

Adakah Allah mencipta manusia sebagai


sebahagian daripada rantai pembiakkan untuk menjadi
penggerak di dalam mesin, dan untuk dikira sebagai
satu automaton? Adakah manusia dicipta semata-mata
untuk kepuasannya? Adakah manusia dicipta untuk
mengumpul seberapa banyak harta yang boleh
menerusi apa saja cara
— samada baik ataupun buruk, demi untuk
meneruskan kehendak-kehendak materialnya?
Tidakkah terdapat idea yang lebih penting di sebalik
ciptaanNya.
Segolongan besar manusia hanya mengambil
berat tentang aspek material manusia dan
meninggalkan satu pehak yang Iain, kerana mereka
masih belum faham dari hal ketumpatan fitrat manusia
ataupun kerana mereka tidak menimbangkannya
dengan betul. Orang-orang yang terpelajar telah
mensifatkan tiga peringkat kepada manusia.
1. Kehidupan material insividu.
2. kehidupan sosial.
3. Alam rohani dan batin.
Orang-orang yang hanya mementingkan dimensi
yang pertama, dan percaya akan kebebasan manusia
pada keseluruhannya, Walaupun ia adalah merbahaya
baginya, telah tersalah lihat akan sifat manusia yang
tinggi ini dan mereka telah lupa dari hal dua dimensi
lain tadi yang penting. Mereka-mereka yang
memberikan kepentingan kepada dimensi-dimensi
yang pertama dan , kedua, tetapi meninggalkan yang
ketiga, hanyalah berjaya mencipta satu keadaan
sekeliling yang kekurangan nilai-nilai rohani dan moral.
Arnold Tonybee, ahli sejarah British, di dalam satu
temu ramah yang panjang dengan majalah Amerika,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
72
Kehidupan, kata lelaki itu, telah menyerah dirikepada
materialisma dan menerusi pandangan ini kita tidak
kekurangan sesuatu apa pun. Walau bagaimanapun,
beliau berkata, Kita telah menghadapi bankrupsi di
dalam sudut rnaknawi, walau bagaimanapun saya fikir
masih terdapat masa, beliau menyarnbung, untuk
meninggalkan yang salah ini dan kembali kepada
ugama.
Dengan itu, seorang penyelidik pergi lebih jauh
daripada kedua-dua dimensi yang awal tadi, dan
meneliti serta mempelajari dari hal manusia dan tujuan
ciptaan daripa ketiga-tiga dimensi. Kerana realiti
sebenar manusia yang ketiga ini, dan manusia tidak
boleh mengenali dirinya melainkan dengan
rnenggunakan jalan yang ketiga ini. Tambahan lagi,
dimensi yang ketiga ini memberikan manusia kuasa
untuk menilai kemasukkan-kemasukkan dan
pengeluaran-pengeluarannya di peringkat kehidupan
personal dan sosial. Ini adalah cara hidup yang
sebenar. Manusia mesti sampai kapada
kesempumaan dengan melintasi pelbagai dimensi, dan
dia mesti mencarijalan ini kerana dia telah dicipta
untuknya.

Kesedaran Batin Dan Fitrat


Setengah-setengah ahli psikologi menafikan
keujudan kesedaran batin. Mereka percaya bahawa
apa yang dipanggil kesedaran batin ini sebenarnya•
adalah merupakan hasil daripada latihan yang
diberikan seWaktu keciL Sebaliknya, ramai terpelajar-
terpelajar seperti Rousseau, percaya akan terdapatnya
satu kuasa yang tersembunyi jauh di dalam fitrat
manusia yang boleh membezakan baik dari yang
buruk. Kanak-kanak yang tidak dibesarkan di bawah
pengaruh keadaan sekeliling yang begini, yang melatih
mereka dengan cara yang tertentu, yang mana
kesedaran batin mereka masih belum disesatkan boleh
memahami baik dan buruk, secara asas dan
berdasarkan naluri (sila rujuk kepada Emile buku yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
73
telah ditulis oleh Rousseau terutamanya Buku IV).
Kita boleh bersetuju bahawa sebahagian daripada
baik dan buruk ialah mengikut adat resam, sebagai
contoh, pakaian, makanan dan benda-benda yang
mungkin baik untuk satu ketika dan satu tempat tetapi
buruk dan tidak bersesuaian di tempat-tempat dan
masa-masa yang lain. Tetapi kepandaian diperintah
oleh fikiran dan tidak boleh menerima bahawa semua
yang baik dan yang buruk adalah seperti ini, kerana
kepercayaan menjalankan tanggunjawab, membantu
orang-orang miskin dan lemah, bekerja untuk
kemanusiaan, persaudaraan, persamaan dan hal-hal
yang sedemikian mempunyai akar yang mendalam di
dalam fitrat manusia. Sebaliknya, menipu,
ketidakadilan, memecah perjanjian, bongkak dan
sombong dan perbuatan-perbuatan yang demikian di
setiap tempat dan masa dicela dan dikeji. Oleh itu,
seseorang tidak boleh berkata yang setengah-
setengah benda ujud untuk dianggap buruk pada
keseluruhannya.
Seseorang itu perlu menerima keujudan
kesedaran
batin dan fitrat tetapi dengan syarat-syarat yang
diberikan berikutnya, kesedaran batin dengan sendiri
tidak boleh dengan lengkapnya memimpin manusia —
ia memerlukan Iatihan. Ia mesti, seperti bahan-bahan
mentah di dalam tanah, ditarik.keluar dan ditapis. Jika
tidak, ia mugkin condong ke arah pengaruh keadaan
sekeliling yang korup, akibatnya ahli-ahli psikologi
tidak dapat mengenalinya dan dengan itu menafikan
keujudannya. Ini adalah satu tanda yang menunjukkan
mengapa manusia memerlukan rasul-rasul yang
maksum.

Ideoiogi-ideologi Manusia.
Sejak zanian yang lanipau, sebelum kelahiran
Nabi Isa (as), hinggalah ke hari ini, manusia telah
mencadangkan banyak idea-idea untuk kebaikan dan
kemajuan masyarakat dan individu-individu. Tetapi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
74
kerana manusia tidak mengetahui dengan lengkap
dari rahsia-rahsia kegembiraan dan keselamatan ruh
dan benda-benda material dan kejahilannya adalah
begitu hebat sekali, dia tidak pernah mampu untuk
memberikan sebarang idea-idea yang mampu
memuaskan kehendak-kehendak sepenuh fitrat
manusia.
Beberapa tahun yang lalu Dr. Burrouis telah
berkata yang di princeton beliau teah mendengar yang
Einstein berkata bahawa sains memberituahu kita apa
yang terdapat di sana, tetapi ugama memberitahu kita
apakah yang patut berada di sana, dan Victor Hugo
berkata yang jika manusia bertambah maju, dengan itu
keperluannya terhadap ugama juga akan bertambah.
Kesulitan-kesulitan lain dari hal ideologi-ideolgoi
yang demikian ialah apa saja yang diberitahukan
kepada kita oleh akal, walaupun bagaimana benar
sekali pun, tidak ada sebarang jaminan pun yang
boleh dibuat untuk menjamin yang kita akan mengikuti
idea ini.
Ramai orang dengan menggunakan akal dan
pengetahuan yang ada tahu bahawa berjudi, minuman
keras, mencuri dan melakukan jenayah adalah buruk,
tetapi walaupun begitu mereka tetap menjadi mangsa
kepada amalan-amalan yang demikian.
Hari ini kita dapat melihat bahawa Pertubuhan
Bangsa-bangsa Bersatu dengan anggota-anggota
yang melebihi lebih daripada seratus tiga puluh buah
negara di seluruh dunia, adalah merupakan satu
badan yang Iemah yang mana resolusi-resolusi yang
dibuat oleh mereka biasanya tinggal semata-mata satu
resolusi untuk beberapa ketika dan hanya ditulis di
atas kertas tetapi tidak pula diamalkan. Ini adalah
kerana akal dan pengetahuan, seperti yang telah
dikatakan terlebih dahulu, tidak boleh menjamin yang
kita akan melakukan sesuatu perbuatan.
Tetapi skim yang suci ini,kerana ia datang
dripada sumber ilmu yang tidak terbatas, tidak akan
mempunyai sebarang ruang untuk sebarang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
75
kesalahan, dan kerana ia dikeluarkan daripada hati
suci para nabi, ia mempunyai pengaruh yang
mendalam ke atas manusia. Tambahan lagi ganjaran
dan hukuman kerana tidak mentaati dan tidak
menjalankan perintahNya menyebabkan manusia u n t
u k melaksanakan skim ini. Menggunakan semata-
mata akal dan fikiran adalah tidak mencukupi, satu
ketegasan perlu ditemui menerusi bantuan Ilahi.
Fakulti-fakulti ini adalah bidang-bidang untuk melatih
dengan meggunakan disiplin-disiplin Ilahi dan rasul-
rasul supaya manusia boleh sampai dengan cepat
tanpa sesat dari jalan yang lurus.
Imam Ali (as) di dalam khutbahnya yang pertama di
dalam Naj al Balaghah telah menerangkan sebab-
sebab mengapa pesuruh-pesuruh Allah telah dihantar
seperti berikut;
Kemudian Allah menghantar Pesuruh-pesuruhNya
dan satu rangkaian Nabi~nabiNya kepada mereka
(manusia) untuk membuatkan mereka menepati janji
yang telah dibuat dalam CiptaanNya, untuk
menunjukkan kepada mereka dan kerajaannya, untuk
menegur mereka dengan khutbah-khutbah, untuk
menyingkap di hadapan mereka dan hal kebaikan akal
yang tersembunyi dan menunjukkan kepada mereka
tanda-tanda KekuasaanNya.
Walau bagaimana pun anggaplah yang manusia
mempunyai ideologi yang betul, adakah diktator-
diktator yang ingin mengenakan dan memaksa idea-
idea mereka ke atas kita membenerkan kita untuk
memilih benar dan yang salah? Tidakkah, sebaliknya,
mereka cuba untuk menutup wajah sebenar ideologi-
ideologi? Dengan cara ini, menerusi kejahilan dan
pengetahuan-pengetahuan yang sebenar, tidak
bangun menentang penindasan dan telah ditipu
dengan jayanya. Walau bagaimanapun, undang-
undang yang datang dari Allah boleh diberitahu
kepada semua orang menerusi mujizat-mujizat dan
tandatanda kebenaran yang diberikan oleh Allah
kepada pesuruh-pesuruhNya dan manusia boleh

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
76
memahami kebenarannya dan percaya akannya,
dan tidak akan berdaya mencari sebarang helah untuk
tidak mentaatiNya.

Keperluan Untuk Menghantar Rasul-Rasul.


a. Kesempurnaan individu, sosial dan spiritual
manusia adalah merupakan satu dari tujuan-tujuan
ciptaan.
b. Semata-mata kesedaran batin adalah tidak
memadai bagi manusia untuk sampai kepada
kesempurnaan yang sebenar.
c. Ideologi-ideologi manusia tidak boleh
memuaskan semua tuntutan-tuntutan fitrat manusia
dengan lengkapnya, tidak terdapat jaminan bagi
manusia untuk mengamalkannya.
d. Nabi-nabi telah dihantar dan nubuWat mereka
terbukti dari •mujizat-mujizat supaya manusia
membezakan yang benar dan tidak seorang pun boleh
menghelahkan ketaatannya dengan berkata yang dia
tidak boleh mencari kebenaran.
Menerusi keempat-empat faktor ini, kita
mendapati yang kedatangan nabi-nabi adalah perlu
bagi memimpin manusia untuk mencapai
kesempurnaan, dan mereka telah dihantar untuk
memberitahu manusia tentang apa yang diperlukannya
untuk rnemperolehi kesempurnaan, supaya mereka
boleh melangkah ke jalan kegembiraan. Seseorang
tiadak boleh berfikir yang Allah yang Maha Bijaksana
boleh mmbiarkan manusia tanpa sebarang arahan-
arahan, undang-undang dan tugas-tugas, ataupun Dia
meninggalkan mereka di dalam tangan orang-orang
yang kejam, supaya mereka menjadi mangsa-mangsa
nafsu manusia dan dihalang daripada sampai kepada
kesempurnaan.
“Abu Sina telah menulis di dalam Ash-Shifa
seperti berikut:
Apa yang lebih diperlukan bagi perlangsungan
hidup manusia dan kesempurnaan yang diperlukannya
malah lebih penting daripada pembesaran bulu-bulu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
77
mata dan bulu-bulu kening dan kelekukkan tapak
kaki adalah penghantaran nabi-nabi oleh Allah.”
Dengan itu dalam mencapai tujuan ciptaan dan
kesempurnaan spiritual dan material, Allah mesti
menghantar beberapa orang sebagai pesuruh-
pesuruhNya, sebenarnya seperti mana yang kita lihat
Dia telah pun berbuat demikian, supaya mereka boleh
memimpin manusia dengan nur wahyu.
Satu hadis yang diriwayatkan oleh Hisyam Ibn
Hakim berbunyi seperti berikut;
Imam Jafar as Sadiq dalam menjawab soalan
seorang athis yang bertanya dari hal keperluan untuk
menghantar nabi-nabi berkata,
Apabila kita telah menunjukkan bahawa terdapat
satu Pencipta Yang telah membentuk kita dan Yang
lebih Mulia dari kita dan semua makhluk-makhlukNya,
supaya Dia dapat bersama-sama dengan merka, dan
mereka dapat bersama-sama dengan Dia dan supaya
Dia boleh berhujah dengan mereka dan mereka juga
boleh bertukar kata denganNya, dengan itu adalah
nyata yang Dia mempunyai ejen-ejen di dalam
ciptaanNya supaya mereka boleh bercakap bagi
pehakNya kepada makhluk-makhluk dan hamba-
hambaNya dan mereka boleh memimpin manusia ke
arah kemajuan dan kebaikan, dan kepada apa yang di
dalamnya adalah merupakan penyambungan hidup
dan ketidakhadiran akan membawa kepada
kehancuran. Dengan itu adalah terbukti bahawa
terdapat beberapa orang yang memberi arahan dan
melarang bagi pehak Allah yang Bijaksana lagi Maha
Mengetahui yang bercakap dari kehadiranNya yang
Suci dan mereka adalah nabi-nabi dan makhluk-
makhlukNya yang terpilih, bijak dan terlatih dan
membesarkan dalam jagaanNya. Mereka adalah
sebahagian dari manusia di dalam setiap hal —dalam
perkongsian bentuk dan rupa. Tambahan, Allah Yang
Maha Mengetahui dan Bijaksana dengan hikmatNya
telah mempertahankan mereka. Dengan itu bukti-bukti
di atas di dalam setiap zaman dan era di mana

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
78

rasul-rasul dan nabi-nabi telah membawa dalil-dalil


supaya bumi Allah ini tidak akan terhalang daripada
saksi-saksi yang membawa tanda-tanda yang yang
merujuk kepada Kalam-kalamNya yang Haq. (UsuI aI
Kafi. Kitab al Hujjah)
Sudah tentu, plan-plan (rancangan) Ilahi tidak
hanya mengandungi satu peringkat. Sebaliknya ia
memimpin manusia dari semua arah. Ibadat, hukumat,
keadilan, ekonomi, kuasa, tanggungjawab-
tanggungjawab individu dan sosial dan juga hukuman-
hukuman yang mengelilingi masalah-masalah individu.
Semua ini adalah merupakan tujuan-tujuan ugama-
ugama dan mereka membolehkan manusia untuk
menyempurnakan dirinya sendiri di dalam ketiga-tiga
dimensi semulajadi.
Sekali lagi plan-plan Ilahi tidak hanya menyekat
diri mereka sendiri kepada satu kelas masyarakat,
tetapi merupakan keperluan seluruh pengikut-pengikut
masyarakat dan menegakkan hak-hak semua orang,
dengan itu orang-orang yang berfikir bahawa telah
direka oleh pemerintah-pemerintah atau pun kelas-
kelas hartawan, dan ia direkacipta di dalam
masyarakat-masyarakat feudal dan kapitalis sebagai
tujuan kepada masyarakat-masyarakat ini dengan
salah, kerana orang-orang tidak memberikan perhatian
yang khas kepada dasar-dasar ugama.
Sebagai tambahan kepada ini, sejauh menjadi
saksi bahawa kelas-kelas yang tinggi dan kelas-kelas
hartawan tidak mengambil bahagian di dalam
pergerakanpergerakan yang dipimpin oEeh nabi, nabi,
dan ugamaugama Ilahi sentiasa menentang
penindasan-penindasan dan keganasan-keganasan
feudalis-feudalis dan kapitaliskapitalis.
Pemimpin-pemimpin, terpelajar-terpelajar, orang-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
79

orang biasa dan yang miskin serta lain-lain lagi, semua


m.ara kepada ugama kerana hanya dengan objektif-
objektifnya yang nyata ini mereka dapat memuaskan
tuntutan sihat dan emosi mereka, dan mereka sedar
bahaWa hanya ugamalah yang dapat memimpin
mereka kepada kesempurnaan dan yang sebenar,
Inilah satu-satunya sebab mengapa manusia berpaling
kepada ugama.
Mujurlah, hari ini, orang-orang yang berpelajaran
lebih sedat dari hal nilai-nilai ugama, dan mereka
percaya yang keamanan, ketenteraman dan
kesempurnaan hanya dapat diperolehi dengan
meletakkan diri di dalam bumbung ugama dan beriman
kepada AIIah.
Setelah manusia sedar yang dia memerlukan
pimpinan nabi-nabi demi untuk memperolehi
kegembiraan yang sebenar, dan dia hanya boleh
sampai kepada kesempurnaan yang sejati dengan
mengamalkan arahan-arahan yang telah diberikan
oleh nabi-nabi tadi, beliau dengan sendririnya akan
terpikat kepada guru-guru itu yang bekerja untuk
keuntungan dan kebaikannya dan telah mengorbankan
diri mereka sendiri untuk kebaikannya. Dengan itu
kepercayaan sampai ke satu darjah di mana mereka
tidak akan mengenepikan sebarang kesulitan demi
utnuk menyempurnakan tujuan-tujuan nabi-nabi, dan
mereka lebih gemarkan tuntutan-tuntutan nabi-nabi
melebihi dari tuntutan-tuntutan mereka sendiri.
Tetapi pengaruh yang mendalarn dan
komprehensif ini dan kepentingan nabi-nabi dan rasa
cinta dan kepercayaan manusia akan mereka
menyebabkan setengah-setengah orang yang bercita-
cita tinggi untuk mengambil kesempatan dari
kehadiran mereka untuk berusaha dan mencuba
dengan kerasnya supaya menjadi
seorang yang berpengaruh dan memperolehi
kehendak-kehendak mereka dengan menuntut diri
mereka sendiri sebagai nabi. Dengan itu jika

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
80
seseorang menuntut makarn nubuwat dan manusia
mengeliiinginya, kita tidak boleh mempercayai dengan
begitu sahaja tanpa terlebih dahulu menyiasat dengan
teliti. Kerana adalah mungkin yang dia sedang menipu
yang kononnya di adalah seorang nabi. seperti mana
yang telah dilakukan oleh banyak orang hinggalah ke
hari ini dan dengan itu mengumpul ramai
pengikut.Demi untuk mengetahui sama da seseorang
itu adalah nabi yang benar, orang yang menuntut
dirinya sebagai nabi mestilah membawa beberapa
btikti dengannya supaya manusia dapat mengenalinya
dengan pasti dan menerima tuntutan-tuntutannya.
Dengan itu nabi-nabi yang sebenar boleh dibezakan
dari yang palsu Bukti yang dapat mengasingkan nabi
yang sebenar dari yang palsu dikenali sebagai mujizat
dan Allah memberikan mujizat-mujizat kepada nabi-
nabi dan rasulrasulNya supaya manusia dapat
diselamatkan dari sebarang kesalahan dan bahaya
yang ditimbulkan oleh orang-orang yang cuba untuk
menipu mereka dan supaya wajab kebenaran tidak
akan sama sekali tersembunyi dari orang ramai.
Sejauh ini telah pun kita saksikan bahawa nabi-nabi
mesti memiliki mujizat-mujizat supaya orang ramai
boleh tahu yang mereka membawa pesanan-pesanan
Allah, dan apa yang dikatakan oleh mereka adalah
benar, dan supaya manusia mentaati mereka tanpa
sebarang ragu-ragu dan mengikuti ajaran-ajaran
mereka dengan akhidah dan iman.

Apakah Dia Mujizat?


Mujizat adalah apa yang dilakukan oleh nabi-nabi
mengikut kehendak Ilahi demi untuk menegaskan
nubuwat yang dituntut oleh mereka, dan yang tidak
dapat ditiru oleh sesiapa pun.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
81
Mujizat Hanyalah Semata-mata Bukti Nubuwat.
Sekumpulan manusia yang hanya mencari dalih-
da!ih untuk kekurangan iman. Mereka meminta benda
yang berbeza sebagai mujizat, bukannya menerusi
kehendak untuk menegaskan nubuwat, tetapi demi
untuk menentang nabi-nabi. Malah merekajuga
meminta benda-benda yang secara Iogikal adalah
tidak mungkin. Walau bagaimana pun, kerana nabi-
nabi membawa mujizat yang cukup banyak mereka
tidak menjawab mereka tidak memjawab permintaan-
permintaan ini dan telah memberitahu orang-orang ini
bahawa kedudukan nabi ialah untuk memimpin,
membawa berita baik dan untuk memberi amaran.
Inilah sebabnya mengapa mujizat adalah dengan
kehendak Allah dan di dalam situasi-situasi di mana
mereka ada!ah diperlukan seperti mana yang disebut
di dalam Al Quran dengan merujuk kepada orang-
orang yang demikian rupa.

“Sesungguhnya Mujizat-mujizat itu berserah


kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya
seorang pemberi peringatan yang nyata.” (29:50)

“ Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu


mukjizat melainkan dengan seizin Allah.”
(40: 78)

[16]
KEMAKSUMAN NABI-NABI,
MENGAPA DAN BAGAIMANA?

Mengapa Nabi-nabi Mesti Maksum

AlIah yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana


telah mengilhamkan nabi-nabi, supaya menerusi
pimpinan-pimpinan mereka masyarakat manusia
boleh mengendali jalan yang betul yang bertentangan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
82
dengan yang salah dan sesat, dan mungkin berjaya
melangkah ke puncak kebanggaan yang sebenar dan
yang tertinggi, kebaikan-kebaikan yang sempurna lagi
terpuji, dan tetap di atas landasan itu.
Dengan niat yang sama, AlIah yang Maha
Pemurah lagi Maha Bijaksana telah menjadikan nabi-
nabi dan rasul-rasul kebal dari sebarang• jenis maksiat
dan kesalahan, dan dengan satu perkataan Masum,
supaya mereka boleh memimpin manusia ke arah
kemajuan yang sebenar di dalam semua arah, dan ke
arah ketaatan dan penyerahan kepada kehendak-
kehendak Allah tanpa sebarang kesalahan.
Adalah jelas yang sebab yang sama yang
mengakibatkan keperluan kepada nubuwat dan
penghantaran nabi-nabi ialah untuk memimpin
manusia ke arah Irshad dan Hikmah, tujuan ini perlu
dijamin menerusi kemasuman nabi-nabi dan rasul-
rasul, kerana adalah nyata sekali kerana untuk
melakukan hal-hal yang dikeji dan tidak elok, untuk
melakukan maksiat, dan untuk menjadi satu sumber,
kesalahan dan cacat-cela adalah sebab yang akan
mengakibatkan kepada kesesatan orang ramai, dan
dengan itu tujuan asli yang merupakan pimpinan dan
pengarahan masyarakat akan kehilangan peranannya.
Sudah tentu, kita tahu bahawa tidak ada seorang
pun yang waras yang melakukan sesuatu yang
berlawanan dengan tujuannya, dan biasanya dia akan
mementingkan apa yang berkesan baginya dalam
mencapai tujuan-tujuannya. Sebagai contoh,
seseorang yang inginkan beberapa orang yang
terkemuka untuk mengambil bahagian dalam satu
majlis •penghormatan baginya tahu bahawa tidak ada
seorang pun yang tidak memiliki kad jemputan boleh
hadzir dengan penuh penghormatan. Dia tidak akan•
menghantar kad jemputan kepada sesiapapun yang
bermusuhan dengannya, sebaliknya, dia akan cuba
untuk menghantar kad-kad jemputannya kepada
orang-orang yang akan menerimajemputannya
dengan baik, dan jika dia . tidak berbuat demikian,
pekerjaannya sudah tentulah merupakan satu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
83
pekerjaan yang tidak waras dan tidak berhemat,
malah ia akan kelihatan sebagai sesuatu yang tidak
cocok dan tidak wajar.
Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana juga
menghitung tentang apa-apa saja yang secara asas
ada kaitannya dengan pimpinan dan pelajaran
masyarakat dan tidak inginkan manusia untuk
bergantung dan mengikuti kehendak-kehendak nafsu
dan orang-orang yang tidak suci, supaya manusia
akan jauh dari segala halangan di jalan kemajuan
mereka yang sebenar. Dengan
itu Dia telah menghantar nabi-nabi yang Masum
supaya pimpinan dan latihan masyarakat boleh
bergerak dengan cara yang terbaik.
Dan sekarang kita akan membaca dengan Iebih
terperinci tentang mengapa nabi-nabi mesti terdiri dari
orang-orang yang ma’sum.

1. Asal Usul Tabiat.


Di dalam pelajaran yang lalu kita telah pun
membaca bahawa tujuan. penghantaran nabi-nabi
ialah untuk mengajar manusia, dan kita tahu bahawa
ketika mengajar, kelakuan gugu-guru adalah
merupakan alat yang paling berkesan daripada hujah-
hujah dan arahannya.
Kebiasaan-kebiasaan dan kelakuan-kelakuan
seorang guru boleh membawa satu perubahan yang
radikal di dalam manusia, kerana berasaskan prinsip
imitasi, satu daripada prinsip pergerakan fikiran yang
tidak dapat dipertelingkahkan, manusia perlahan-
lahan menerima sesuatu kelakuan gurunya, dan
menjadi warna yang sama, hinggakan ia adalah
seperti pemukaan sebuah kolam yangjernih danjelas
yang membalikkan rupalangit yang di atasnya.
Semata-mata syarahan dan kata-kata tidak boleh
memainkan peranan arahan tetapi. sebaliknya ia
berkhidmat untuk arahan, dan ini adalah idea missi
nubuwat iaitu, nabi-nabi mesti memiliki kebiasaan-
kebiasaan dan budi pekerti yang sangat terpuji dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
84
tidak dicemar oleh maksiat dan kesalahan supaya
mereka boleh menarik minat orang ramai di dalam
dunia ini dengan berkesan sekali ke arah tujuan yang
suci ini.
Adalah jelas bahawa seseorang itu telah membasahi
tangannya dengan maksiat, samada secara
tersembunyi dan tidak seorang pun yang tahu akan
hal ini, walaupun dirinya sendiri kekal suci di hadapan
mata sahabat-sahabatnya, tidak akan mempunyai
kelakuan fikiran yang hebat untuk membawa
perubahan di dalam kawasan roh manusia.
Seorang yang membasahi bibirnya dengan
rninuman keras tidak akan dapat memujuk orang lain
supaya juga menerimanya dan meninggikan suaran
kebenarannya dan menggerakkan kehendaknya yang
kuat dalam memerangi perbuatan ini.
Ketidakselesaan dan keadaan cemas yang
dirasai oleh nabi-nabi, terutamanya Rasulullah, rasul
Islam yang mulia ini,. dari hal maksiat-maksiat dan
kelakuankelakuan buruk manusia dengan sendirinya
menjadi bukti yang terbaik kepada kenyataan yang
mereka benci dengan setiap perbuatan buruk dan
tidak pernah mengotorkan diri mereka dengannya.
Rahsia terbesar kapaaa kejayaan nabi-nabi ialah
disebabkan oleh koordinasi di antara kata-kata dan
perbuatan-perbuatan mereka, dan di dalam koordinasi
ini yang membolehkan mereka untuk rnengubah
fundamental-fundamental fikiran manusia dan
memimpin masyarakat ke arah kesempurnaan.

2. Keyakinan Dan Penerimaan.


Lebih tinggi darjat Iman dan kepercayaan yang
dipunyai oleh orang ramai kepada pengkhutbah, maka
perjanjian mereka dengannya juga akan bertambah,
dan begitulah juga sebaliknya.
Atas sebab inilah, nabi-nabi yang menyampaikan
arahan-arahan Ilahi dan menghalang orang ramai
daripada melakukan maksiat dan hal-hal yang tidak
selaras dengan moral, mesti, menurut kata-kata ini,
dianugerahkan dengan kualiti yang digemari dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
85
sangatsangat terpuji dan bebas dari segala jenis
maksiat dan kecacatan, malah kesalahan dan
kesilapan, supaya keyakinan dan iman manusia
terhadap mereka akan bertambah dan orang ramai
boleh menerirna pimpinan-pimpinan mereka dan apa
yang mereka aktakan dan supaya manusia mencuba
dengan Iebih bersemangat dan lebih keras dalam
menjaiankan plan-plan dan melaksanakan arahan-
arahan yang membina dari nahi-nabi tadi, dan
memahami dari hati kecil mereka tentang tentang
pimpinan nabi-nabi ini. Dengan itu, tujuan missi
nubuwat ini, iaitu memimpin kaum manusia ke arali
pembangunan setiap sudut, akan tercapai, tujuan
missi nubuwat ini tidak akan dapat diperolehi di bawah
sebarang keadaan, dan ini adalahjauh dari hikmah
AIlah.
Kesucian dan kemuliaan nabi-nabi adalah begitu
luar biasa hinggakan manusia menyerah diri kepada
mereka sampai ke satu darjah di mana pengikut-
pengikut mereka begitu mencintai mereka dan
meninggalkan kehidupan mereka dalam mengikuti dan
mentaati nabi-nabi ini. tanpa memberikan perhatian
kepada sebarang akibat yang akan dihadapi.
Walau bagaimanapun, soalan bagaimana
manusia dengan Iengkapnya boleh bebas dari maksiat
dan kesalahan adalah satu hal yang perlu kita berikan
perhatian sekarang;

Bagaimana seseorang itu boleh menjadi maksum.


1. Rasa cinta yang sebenar kepada Allah.
Nabi-nabi dan rasul-rasul mempunyai kesetiaan
vang mendalam kepada Allah yang Maha Pemurah,
dan mengapakah rnereka patut berbuat demikian?
Mereka. yang mana menerusi penglihatan dan
pendengaran dan dengan batin yang suci mengenali
Allah dengan lebih baik dan Iebih jelas dari sesiapa
pun, yang memaharni Kebesaran dan Kekuatan dan
KedaulatanNya sebagai

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
86

sesuatu yang melebihi segala-galanya, yang


mengetahui bahawa AIIah adalah satu-satunya untuk
disembah. dicintai, ditaati dan diberikan penghormatan
dan pengorbanan, yang tidak berfikir tentang apa-apa
pun melainkan KegembiraanNya dan tidak
memberikan hati hati mereka kepada vang lain
melainkan Dia. yaiig melakukan segala-galanya
dengan penuh kasih savang kepadaNya dan yang
mengetahui Siapakah yang mereka sembah dengan
penuh ikhlas.
Atas sebab inilah mengapa rasul-rasul dan nabi-
nabi menerima segala jenis kesulitan dan keadaan-
keadaan yang tidak selesa dan merbahaya dan juga
memberikan perhatian kepada Tuhan sambil
tersenyum dan dengan wajah yang berseri-seri
walaupun pabila mereka berada di dalam situasi-
situasi yang paling kritikal. Dan dengan itu, pabila di
dalam jalan yang benar dan jalan yang dicintai,
mereka berhadapan dengan kesulitan-kesulitan
mereka sentiasa diliputi dengan kegemhiraan vang tak
kunjung habis.
Sejarah telah pun mencatitkan dari hal usaha-
usaha suci lelaki-Ielaki pengajar yang menahan
segala jenis siksaan, dan begitu juga dengan
kecelakaan-kecelakaan yang menimpa dan segala
ugutan-ugutan yang dikenakan ke atas mereka.
Bolehkah ketabahan dalam mentaati semua kesulitan-
kesulitan ini mempunyai motivasi yang lain selain dari
Keinginan-keinginanNya, dan di dalam hati yang mana
tidak satu pun dari ceruk-ceruk kecil roh, jiWa dan
fikiran-fikiran pernah kosong daripada mengingatiNya,
boleh tidak mentaati perintahperintahNya? Atau boleh
membiarkan diri mereka sendiri untuk melakukan
maksiat. Sebaliknya mereka mengikuti jalan
kesetiaan. kepadaNya dan sentiasa mencintaiNya.
Setengah-setengah bertanya Rasulullah (saw),

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
87

mengapakah baginda sentiasa beribadat hinggakan


ke satu tahap penderitaan dan kesuiitan sedangkan
dia telah disucikan dan tidak melakukan sebarang
maksiat. Jawaban yang diberikannya ialah, adakah dia
tidak patut menjadi seorang hamba Allah yang
bersyukur dan berterima kasih.
Amir aI Muminan Ali (as) ketika memberi isyarat
kepada Rasulullah berkata yang AIlah telah
inemhangunkan Muhammad (saw) dengan resalat dan
nuhuwat sambil menjadi saksi kepada ciptaan,
pembawa berita gemhira dan pemberi peringatan, di
dalam zanian keanak-anakan baginda adalah Iehih
baik dari setiap orang, di dalani masa remajanya
baginda adalah yang paling digeniari. dan tabiatnya
adaiah segala-gala yang suci, iaitu yang paling suci.
Kerjanya dan sukap derniawannya adalah lebih hebat
dari sekelian penderma-penderma yang lain.
Dia adalah ketua orang-orang yang beriman, dan
merupakan mata penglihatan bagi orang-orang yang
dipimpin.
Dengan tiu kita Iihat bahawa pengetahuan nabi-
nabi yang semurna dan rasa cinta yang mendalam
dan sebenar kepada Allah mengakibatkan kepada
kesucian yang sempurna dan kemasuman mereka,
supaya sebagai tambahan kepada tidak mencampur
kehendak dan fikiran mereka dengan maksiat-
rnaksiat, mereka juga menjauhkan diri dari segala
jenis maksiat.

2. Pemahaman Nabi-Nabi Yang Sempurna Lagi


Mendalam
Kuasa pemahaman adalah tidak sama di dalam setiap
orang. Seorang yang jahil dan buta huruf tidak akan
sama sekali dapat berfikir seperti seorang doktor dari
hal kuman-kuman dan pencemaran saraf-saraf yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
88

disebabkan oleh mereka. Seorang doktor yang telah


meluangkan bertahun-tahun Iamanya untuk mengkaji
dari hal kuman-kuman, dan telah menyaksikan
pengkalian mereka di bawah mikroskop dan telah juga
menyaksikan nasib orang-orang yang diserang
penyakit dan ini membuatkan mereka tidak sama
sekali dapat mengenepikan kuman-kuman ini dan
bahaya-bahaya mereka.
Dengan itu kita dapat melihat bahawa orang-
orang yang jahil tidak langsung menghalang diri dari
meminum air-air yang dicemar oleh kuman-kuman dan
tidak langsung merasa risau akan perbuatan mereka
ini, tetapi sebaliknya tidak akan langsung sedia untuk
minum air yang demikian dan tidak akan sama sekali
menerima pendapat yang demikian.
Satu-satunya motif yang membuatkan doktor tadi
menjauhkan diri dari meminum air yang telah
dicemarkan kuman ialah pengetahuan dan maklumat
yang diketahui oleh mereka dari hal kesan-kesan
buruk kuman. Dengan itu, sebagai contoh, orang yang
jahil dan buta hurufjuga akan mengawal dirinya dari
memakan sesuatu yang kotor, kerana di dalam hal ini,
dia sedar akan kekotoran dan akibatnya yang
merbahaya. Tetapi seorang anak kecil yang berusia
satu tahun yang boleh memperolehi benda-benda
kotor tadi mungkin akan memasukkannya ke dalam
mulut.
Satu lagi faktor ialah terdapat setengah-setengah
orang yang memberikan kepentingan yang kecil
kepada bahaya-bahaya tambahan, walaupun mereka
takut akan bahaya-bahaya mengejut dan yang tidak
diduga dan menjauhkan diri dari mereka. Sebagai
contoh, setengahsetengahnya mungkin agak malas
untuk mencabut gigi yang telah rosak dan mungkin
juga menangguh-nangguh untuk pergi berjurnpa
doktor, hingga ke satu rnasa di mana gigi-giginva yang
Iain juga diserang penyakit dan seterusnya
menghadapi ketidakselesaan yang Iebih banyak dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
89
sulit. Kesudahannya beliau mungkin diserang oleh
penvakit yang teruk. Walau bagaimanapun, orang
yang sama ini. sebaik saja ditirnpa sakit apendix dan
kemungkinan terdapat bahaya yang sebenar, tanpa
membuang masa akan menyeralikah dirinya kepada
seorang pakar bedah.
Jika seorang doktor yang berpengetahuan
ketagihkan alkohol, ia hanvalah muiigkin kerana dia
tidak mernpunvai maklumat yang mencukupi dari hal
bahaya vang disebabkan oelh alkohol kepada roh dan
jiWa, dan kerana tirnbunan bahavanya telah menjadi
kabur disebabkan oleh selera dan keinginan nafsu
untuk rnemuaskan dirinya sendiri
Orang-orang biasa mengambil pandangan yang
cetek dari hal kebtirukkan dan tidak pula memberikan
perhatian yaiig cukup ke atas kesan-kesan spiritual
dan fizikal nya.
Walau bagairnana pun, nabi-nabi yang mana
dengan bantuan kuasa yang Iebih tinggi rnernpunyai
kelebihan dari sudut pandangan dan pengetahuan
rnereka dibandingkan dengan manusia-manusia biasa
yang lain, nabi-nabi ini memiliki pemahaman yang
sempurna dan rnendalarn ke atas sernua kesan-kesan
buruk dan menyaksikan secara tersembunyi walaupun
kesan-kesan buruk yang akan ujud di dalam dunia
yang akan datang tidak akan tunduk kepada nafsunya
sendiri dan membasahi tangan-tangan mereka
dengan dosa-dosa dan rnaksiat-maksiat rnalah fikiran
untuk berbuat jahat juga tidak akan masuk ke dalam
hati mereka.
Nabi-nabi telah melihat akibat-akibat maksiat di-
dalam dunia fana ini danjuga di dalam dunia akan
datang, dan teiah menjelaskannya kepada manusia,
dan banyak hadis hadis-hadis yang telah diriwayatkan
daripada Rasulullah (saw) dari hal ini dan di sini kita
akan memberikan satu contoh,
Amir aI Muminin Ali (as) berkata, Aku dan
Fatimah (as) telah pergi kepada Rasulullah, Kami
melihat vang baginda sedang menangis dengan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
90
hebatnya. Aku berkata, demi kerana ibubapaku
berituahulah mengapa kamu sedang menangis?
Baginda menjawab Pada malam di mana aku
dibawa ke miraj, aku telah rnelihat sekumpulan Wanita
daripada umatku di dalam siksaan vang hebat sekali.
Aku telah melihat seorang Wanita yang telah
digantung dari rambutnya dan otak di dalam
kepalanya sedang rneluap daripada kepanasan yang
arnat. Yang lainnya pula diikat dari Iidahnya dan air
yang rnernbakar lagi tajarn dituang ke dalam
ker()ngkongnya... yang .lainnya pula sedang
memakan daging dari badannva sendiri dan api yang
menyala-nyala membakar dari bawah tapak
kakinya.Yang lainnya telah diikat kaki dan tangannya,
manakala ularular dan kala jenging-kala jengking yang
bisa dari Jahannam sedang rnelewar di atas tubuh
badannya.Daging dari badan seorang Wanita yang
Iain pula sedang diguntuing oleh gunting-gunting yang
panas. Yang lainnya rnemiliki rupa yang menyerupai
anjing dan api rnemasuki badannya dari bawah dan
keluar dari mulutnya, dan malaikat yang ditugaskan
untuk memberi hukuman sedang memukul kepada
dan badannya dengan tongkol-tongkol kayu yang
berapi-rapi. Mendengarkan hal ini Fatimah(as)anak
perempuan Rasulullah bertanya, Apakah yang telah
dilakukan oleh Wanita-Wanita ini hingga
menyebabkan Allah menyiksa mereka dengan
demikian rupa?
Rasulullah (saW) menjawab, Wanita yang
digantung dari rambutnya, di dalam dunia ini tidak
menutup rambutnya dari orang-orang asing yang
bukan mahramnya, dan Wanita yang digantung dari
lidahnya pula telah mengganggu suaminya dan yang
memakan dagingnya sendiri telah menghiaskan
dirinya untuk lelaki bukan .mahram. Wanita yang telah
diikat tangan dan kakinya dan ular serta kalajengking
melewar di atas tubuh badannya telah tidak
memberikan sebarang kepentingan kepada wudhu,
kebersihan pakaian, ataupun ghusl junub (mandi wajib

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
91
selepas bersetubuh) dan ghusl Haidz dan nifas dan
telah meringan-ringan salatnya, tetapi Wanita yang
mana dagingnya sedang dipotong dengan guntung
yang panas adalah seorang Wanita yang telah
menyerahkan dirinya kepada lelaki asing dan bukan
mahram... dan Wanita yang memiliki rupa seperti
anjing tadi pula yang mana api memasuki dari bawah
dan keluar dari mulutnya telah menjadi seorang
penyanyi. Kemudian Rasulullah bersabda, Celakalah
Wanita yang telah membuatkan suaminya berasa
marah dan betapa baik hal Wanita yang telah
membuatkan suaminya bergembira dengannya.
Rasulullah (saW) juga bersabda, Aku bertembung
dengan sekumpulan yang digantung di atas cangkuk-
cangkuk berapi. Aku bertanya Jibrail siapakah rnereka
dan Jibrail menjaWab, mereka adalah orang-orang
yang mana Allah telah membuatkan mereka sedar
akan halal dan haram tetapi talah pergi mendapatkan
yang haram. Dan aku juga bersua dengan satu
kumpulan yang mana danging-daging mereka . telah
dijahit dengan benangbenang api. Aku bertanya
siapakah mereka, dan Jibrail berkata, mereka adalah
individu-individu yang mempunyai pertalian yang tidak
selari dengan hukum-hukum Islam dengan gadis-
gadis yang masih belum berkahwin.
Dan baginda juga berkata yang seorang yang
memperolehi keuntungan daripada riba, Allah akan
memenuhi perutnya dengan api Neraka hingga ke
tahap di mana beliau telah memperolehi keuntungan
dari riba yang telah diambilnya. Dan begitulah juga
dengan orang-orang yang meminum alkohol dan
melakukan maksiat-maksiat yang lain, dan baginda
menerangkan dengan terperinci agar ia dapat
menghalang orang ramai dari melakukan maksiat, apa
saja yang telah berlaku kepada Rasulullah dan nabi-
nabi yang lain dan bagaimana mereka sendiri telah
melihat kesan-kesan maksiat di dalam dunia fana ini
dan juga di dalam dunia yang akan datang.
Dengan ringkasnya, mengingati perhitungan dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
92
menyaksikan akibat-akibat maksiat di dalam dunia
akan datang adalah cara yang paling baik sekali untuk
menjauhkan nabi-nabi dari sebarang kelalaian dan
juga maksiat.
Allah telah berfirman di dalam Al-Quran,

“Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq


dan Yaqub yang mempunyaiperbuatan-perbuatan
yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya
Kami telah mensucikan mereka dengan
(menganungerahkan kepada mereka) akhlak yang
tinggi iaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada
negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi
Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang
paling baik.”(38:45-47)

[17]
HAZRAT MUSA (AS)

Serentak dengan kelahiran Hazrat Musa (as), dua


kaum yang besar, orang-orang Mesir yang berugama
Kristian dan orang-orang Israil tinggal di Mesir. Firaun,
yang merupakan pemerintah-pemerintah Mesir,
adalah dari orang-orang yang berugama Kristian tetapi
orang-orang Israil pula adalah dari keturunan Yaqub
dan dipanggil Bani Israil. Tempat lahir orang-orang
Israil yang sebenar ialah Kenaan, tetapi selepas
Yusuf, ramai dari kalangan orang-orang ini,
memperolehi pangkat-pangkat yang tinggi di Mesir,
mereka juga datang ke Mesir dan kekal di situ. Pada
permulaannya bilangan mereka tidaklah begitu
banyak, tetapi perlahan-lahan bilangan mereka pun
berkembang hari ke hari hinggalah mereka menjadi
satu kumpulan sosial dengan hak mereka sendiri dan
mereka mempunyai penghormatan yang tinggi. Tetapi
dengan kewafatan Yusuf dan juga disebabkan
ketidaktaatan mereka yang melampaui, mereka telah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
93
kehilangan segala penghormatan dan pujian-pujian
yang telah diberikan kepada mereka dan serentak
dengan itu orang-orang Kristian pula telah menjadi
pemerintah pemerintah mereka dan telah
mengeksploit mereka dengan hebatnya dan telah
menugaskan kerja-kerja berat dan sulit kepada
mereka dan tidak menghentikan tekanan-tekanan dan
keganasan-keganasan mereka ke atas kaum Bani
Israil tadi.
Sultan Mesir, yang dipanggil Firaun, adalah
seorang Kristian, telah membasahi jari-jarinya dengan
darah orang-orang Israil dan memiliki begitu banyak
kuasa hingga membuatkan persoalah dari hal
peperangan tidak langsung dapat ditimbulkan.
Disebabkan oleh egotisma yang berlebihan, dia telah
memanggil dirinya sendiri tuhan dan telah menarik
orang ramai untuk menyembahnya dan telah
membawa mereka ke arah syirik dan zina.
Firaun langsung tidak memberikan perhatian
yang AlIah memelihara orang ramai dengan cahaya
hikmah yang jelas dan dia (firaun) tidak memahami
bahawa Allah dengan amalan semulajadiNya telah
menghantar nabi-nabi kepada orang ramai dan
penghantaran nabi-nabi ini dapat menyelamatkan
manusia daripada kejahilan, keganasan dan
kekejaman.
Seorang ahli nujum telah memberitahu Firaun
bahawa seorang anak dari keturunan Bani Israil akan
dilahirkan yang akan merupakan satu bahaya kepada
kerajaannya. Firaun menjadi begitu marah sekali dan
tanpa bertangguh-tangguh telah memberikan arahan
untuk memancung kepala setiap anak lelaki yang
dilahiikan dari Bani Israil dan untuk memastikan
bahawa tidak seorang pun anak yang tinggal di dalam
puak Bani Israil.
Di dalam kelam kabut ini Hazrat Musa telah
dilahirkan.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
94

Apabila rasa takut telah hilang, ibunya,


dengan.semua rasa sayang yang dimiliki tethadap
anaknya, telah meletakkan bayi yang baru saja dilahirkan
tadi ke dalam sebuah kotak, menurut wahyu Ilahi, dan
membiarkannya kepada arus air Sungai Nill, hinggalah
arus air ini membawa kotak tadi dengan sendirinya.
Firaun dan isterinya, di kediaman merka di tepi
sungai Nill sedang memandang ke arah Sungai Nill
apabila mereka terlihat akan kotak yang mengandungi
seorang bayi di dalamnya, yang sedang tidur dengan
tenang di atas ombak yang bergelombang. Apabila isteri
Firaun melihat wajah anak yang berseri-seri itu, hatinya
tidak senang untuk membiarkan anak tadi ke dalam arus
Sungai Nill sekali lagi. Dia memerhati anak tadi lalu
hatinya pun terpikat akannya, hatinya dipenuhi dengan
rasa cinta dan dia memujuk Firaun supaya
membenarkannya untuk menjaga dan memhesarkan
anak itu di dalam istana dan untuk menganggap anak
lelaki itu sebagai anaknya sendiri. Firaun juga berasa
gembira dan berharap supaya anak angkat ini pada suatu
hari akan datang akan berguna buatnya dan
membawanya sedikit keuntungan.
Anak yang masih menyusu tadi tidak ingin untuk
menghisap susu dari mana-mana Wanita pun yang
sedang menyusukan anak dan ini telah membawa satu
masalah. Akhirnya, ibu Hazrat Musa yang memiliki begitu
banyak susu, dan yang sedang mencari Musa, datang ke
dalam istana Firaun sebagai seorang jururaWat untuk
menyusukan Musa, mengambil Musa ke dalam ribanya
dan memeluknya.
Ia kelihatan begitu memberanjatkan – Firaun telah
membesarkan musuhnya di atas ribanya sendiri. Dan
dengan itu Hazrat Musa pun membesar dan mencapai
usia remaja dan kematangan dan Allah
menganugerahkan
Ilmu dan hikmah kepadanya. Sewaktu di dalam Istana
Firaun, beliau telah menyaksikan segala keganasan dan
ketidakadilan di dalam pemerintahan Firaun yang zalim

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
95
ini, tetapi, bukan sahaja beliau tidak mengambil
bahagian, malah beliau menderita dan berduka cita dari
menyaksikan ketidakadilan tadi, dan mula mencari
penaWarnya.
Pada suatu hari, sewaktu beliau sedang berjalan, beliau
terlihat seorang pesuruh Firaun yang sedang memaki
hamun seorang dari Bani Israil, Sebaik saja lelaki dari
Bani Israil ini terlihat akan kedatangan Hazrat Musa, dia
lalu meminta bantuannya. Musa meluru kehadapan dan
menumbuk pesuruh Firaun tadi dengan kuatnya, dan
dengan tidak sengaja, pesuruh Firaun itu mati
disebabkan oleh pukulan Musa yang hebat tadi.
Hazrat Musa menjauhkan diri dari tempat itu, tetapi
keesokkan harinya beliau terlihat lelaki yang sama
sedang bergaduh dengan orang-orang Firaun yang lain.
Selali lagi Ielaki itu memanggil Hazrat Musa untuk
membantunya, tetapi Musa dengan marah berkata yang
dia adalah seorang penipu lagi mengelirukan, iaitu ia
telah membuat kesalahan kerana selalu bergaduh
dengan seorang dari orang-orang Firaun setiap hari, yang
mana adalah merupakan satu perbuatan yang
merbahaya bagi setiap orang. Dengan itu Hazrat Musa
maju kehadapan dan menolak lelaki tadi ke tepi. Lelaki itu
berfikir yang hazrat Musa ingin membunuhnya lalu
menjerit, adakah engkau ingin membunuhku seperti
mana lelaki yang kamu bunuh kelmarin?
Selepas kejadian ini Hazrat Musa sentiasa berada di
dalam keadaan bersiap sedia dan bimbang tetapi dengan
kejadian itu telah jelas bagi orang-orang Firaun bahawa
Musa adalah pembunuh pesuruh Firaun tadi dan dengan
itu Firaun bertitah agar Hazrat Musa dibunuh.
Pesuruh-pesuruh Firaun mula mencari Hazrat
Musa (as), manakala Musa pula tinggal di daiam
ketakutan dan kebimbangan. Pada waktu itu seorang
Ielaki yang pemurah dan beriman kepada AIlah telah
menasihatkannya supaya meninggalkan bandar itu
dengan cepat kerana ini adalah Iebih baik.
Dengan rasa sedih, Musa pun meninggalkan
Mesir dan menuju ke arah Midan, dengan itu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
96
menyelamatkan dirinya sendiri dari orang-orang
yang kejan dan mencari teman-teman AlIah.
“Ya Tuhan. selamatkanlah aku dari
orang-orang yang zalim. (28:21)
Selepas menjalani satu perjalanan yang jauh,
akhirnya Hazrat Musa pun masuk ke dalam bandar
Midian dan beliau berhenti berdekatan dengan sebuah
telaga untuk berehat. Di sekeliling telaga itu beliau lihat
ramai orang yang sedang memberikan air kepada
binatang-binatang ternakan mereka. Agak jauh sedikit
beliau terlihat dua orang gadis yang sedang berdiri
menanti bersama-sama dengan ternakan-ternakan
mereka. Hazrat Musa maju untuk membantu
mereka•dan bertanyakan sebab mengapa mereka
sedang menanti di situ, mereka menjawab.
Ayah kami adalah seorang Ielaki yang sudah tua,
dan kami sendiri terpaksa memberi minum kepada
ternakan ini. Sekarang kami sedang menanti supaya
kumpulan orang ramai ini pergi dari telaga ini dan kami
boleh menghilangkan dahaga kambing-kambing kami.
Hazrat Musa mendekati telaga ini dan
memberikan air kepada ternakan-ternakan itu dan
sesudah itu Wanita-Wanita tadi pun kembali ke rumah
mereka. Hazrat Musa yang begitu letih dan lapar dan
tidak juga membawa sebarang bekalan dengannya,
duduk di satu tempat yang teduh, dan meminta supaya
Allah menghilangkan kelaparannya.
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan
sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan
kepadaku. (28:24)
Tidak lama selepas itu salah seorang dari dua orang
gadis tadi sambil berjalan dengan segan silu kembali
ke arah Musa dan berkata,
Ayahku memanggilmu supaya dia dapat
memberikanmu hadiah bagi pekerjaan yang telah
kamu lakukan tadi.
Ayah kepada Wanita-Wanita ialah Shuaib (as)
pesuruh Allah yang sebenar.
Hazrat Musa (as) bangun dan mengikuti anak

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
97
perempuan ini. Di pertengahan jalan Hazrat Musa
meminta kebenaran untuk mendahului gadis itu dan
menyuruhnya menunjukkan jalan ke rumahnya dari
belakang, kerana Musa adalah dari keturunan nabi-
nabi dan tidak pernah memerhati tubuh badan Wanita
dari belakang.
Dan dengan cara inilah beliau sampai ke rumah
Hazrat Shuaib dan menceritakan segala apa yang
telah terjadi. Shuaib memujuknya dengan berkata;
Janganlah berasa takut, kamu telah dijauhkan dari
cengkaman orang-orang yang zalim.
Anak perempuan tadi yang telah mengikuti Musa
(as) berkata kepada Shuaib (as) Wahai ayahku,
ambillah lelaki ini sebagai pekerjamu kerana dia adalah
seorang yang gagah, berani, boleh dipercayai lagi
jujur.
Hazrat Shuaib (as) yang menyedari akan
kejujuran dan kebaikan Hazrat Musa telah memberikan
salah seorang dari anak perempuannya sebagai isteri
Hazrat Musa dan Musa pun tinggal di bawah
perlindungan Shuaib selama sepuluh tahun dan di
dalam jangka masa itu beliau akan menjalankan kerja-
kerja Shuaib, terutamanya sebagai seorang
pengembala dan memelihara binatang-binatang
ternak.
Sesudah sepuluh tahun yang dijanjikan itu pun
berakhir, Hazrat Musa bersama-sama dengan
keluarganya bergerak ke arah Mesir. Di dalam
perjalanan, di suatu malam yang gelap gelita lagi sejuk
cuacanya. mereka telah hilang di dalam perjalanan.
Semua tempat gelap gelit, kegelapan malam langsung
tidak mengizinkan Musa untuk memilih jalan yang patut
diambil, dan hazrat Musa serta keluarganya hanya
melewar di sana sini. Tiba-tiba beliau terlihat api di
satu arah. Tanpa ragu-ragu beliau pun berkata kepada
isterinya.
Kamu tinggal di sini dan aku akan pergi ke arah
api itu, mungkin di sana aku akan menemui seseorang
untuk menunjukkan jalan yang perlu dilalui oleh kita,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
98
atau mungkin aku boleh mengambil sedikit bara api
dari api itu dan membawanya ke sini.
Beliau dengan cepatnya menuju ke arah api itu,
dan apabila beliau sampai ke situ, suara ini
memanggilnya dari arah sebatang pokok.
Ya Musa, sesungguhnva Akii ac/alah Allah
Tuhan semesla Alam. (28.30,)
Dan Aku telah memilihmu inaka dengan itu
dengarlah apa vang akan diwahyukan
(kepadamu,). Sesungguhnya Aku ini adalah
AlIah, iidak a(/a Tulzan selain Aku. maka
sembahlahAku dan dirikanlah salat untuk
megingatiKU (20:131 4)
Hazrat Musa mempunyai sebatang tongkat yang
bengkok hujungnya yang sentiasa digunakan sebagai
pengait dan juga untuk membantunya mengoncang
dan menarik daun-daun daripada ranting-ranting untuk
ternakan-ternakannya. Di dalam wahyu ini, beliau telah
diarahkan untuk memukul tongkatnya ini ke tanah dan
tongkat ini dengan serta merta bertukat menjadi ular
yang sangat besar. Hazrat Musa berasa takut dan
mula melarikan diri. Tetapi satu suara mula
kedengaran sekali lagi, Janganlah takut, bertenanglah.
Hatinya berasa lega dan beliau lalu menoleh
kebelakang dan menurut arahan Allah beliau
menghulurkan tangannya dan mengambil ular tadi.
Dengan seizin AIlah ular tadi bertukar sekali Iagi
menjadi tongkat seperti yang awal
tadi. Dia kemudian disuruh untuk meletakkan
tangannya ke dalam dadanya dan kemudian
mengeluarkannya kembali. Apabila beliau
melaksanakan seperti yang telah diarahkan, beliau
mendapati yang tangannya bersinar dengan
terangnya, dan satu cahaya putih memancar dari
tangannya tetapi cahaya ini tidak pula menyakitkan
mata. Ini adalah merupakan mujizat-mujizat Hazrat
Musa. Allah telah melengkapkan Hazrat Musa (as)
dengan tanda-tanda ini supaya Firaun dan pengikut-
pengikutnya tidak akan mensyaki nubqwatnya. Kuasa-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
99
kuasa ini telah dianugerahkan kepadanya supaya
mereka tidak berfikir yang beliau sedang berpura-pura
sebagai seorang nabi.
Kemudian Allah telah mengarahkannya untuk
memberitahu Firaun yang nubuwatnya telah pun
disempurnakan.
Pada~ mulanya Hazrat Musa memberitahu Firaun
dari hal nubuwatnya dengan kata-kata yang lembut
dan menyerunya supaya menyembah Allah dan
bertanya samada dia ingin memiliki roh yang suci dan
mulia dan jika dia mahukan Musa memimpin nya
kepada Tuhannya (Musa)?
Firaun bertanya, Siapakah Tuhanmu?
Hazrat Musa (as) menjawab, Tuhanku ialah Dia
yang telah mencipta langit dan bumi. Dia yang telah
mencipta segala-galanya.
Firaun menjadi gusar mendengarkan kata-kata
Musa tadi dan berpaling ke arah Musa (as) dan
berkata, Aku tidak mempunyai sebarang tanda pun
darimu tentang tuhan yajig lain selain dariku, manakala
bagimu pula,jika kamu tidak menyembahku hukuman
akan di~ediakan untuk mu!
Hazrat Musa menjawab, Jika aku membawa
tanda-tanda dari Tuhan Sendiri kepadamu, apakah
yang akan kamu katakan?
Firaun bertanya, Apakah tanda-tanda itu?
Tunjukkanlah tanda-tanda itu kepadaku jika kamu
berkata benar.
Hazrat Musa melempar tongkatnya dan ia
bertukar menjadi ular yang menjalar. Beliau kemudian
menempatkan tangannya ke dada dan selepas itu
mengeluarkannya, dan sinaran cahaya putih
memancar ke dalam mata Firaun. Di satu pehak
tegaknya Musa dan Tuhannya manakala di pehak
yang lain ialah takhta dan kerajaannya, dan
pemerintahan monopolisitknya ke atas Mesir dan
orang-orang Mesir. Egotisme Firaun menghalangnya
daripada tunduk kepada Hazrat Musa, tetapi di situ
tetap terdapat kemusykilan tanda-tanda. Dia berkata

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
100
kepada dirinya sendiri, apakah yang akan terjadi
jika aku memanggilnya ahli sihir dan ahli silap mata?
dan dengan khayalan inilah dia berucap kepada
pengikut-pengikutnya yang sesat.
Berhati-hati! di sini terdapat seorang ahli silap
mata yang ingin memalingkan kamu dari tanah airmu
dan merampas tempat-tempat tinggalmu. Apakah yang
akan kamu katakan?
Mereka berkata yang dia (Firaun) patut
menjemput ahli-ahli sihir dan ahli-ahli silap mata
supaya mereka boleh menandinginya dan
membentangkan penipuannya dan dengan itu akan
memalukannya.
Firaun pun jhersetuju, dan dengan perintahnya
semua ahli-ahli sihir yang mahir dan terkemuka
berkumpul di Istana Firaun. Di dalam perhirnpunan
yang besar ini, Firaun menjanjikan mereka apa saja
yang mereka inginkan jika bereka berjaya mengatasi
Musa.
Dengan harapan yang tinggi mereka pun
melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka yang
akhirnya menjadi ular-ular yang seolah-olah sedang
menjalar di hadapan orang ramai yang menyaksikan
kejadian di dalam istana Firaun. Mulut mereka
ternganga dengan penuh rasa kagum dan hairan.
Tetapi Hazrat Musa sentiasa bersama-sama tuhannya,
ataupun Iebih baik bagi kita untuk berkata yang Tuhan
adalah bersama-sama Musa, dan sekarang tiba pula
giliran Musa untuk menunjukkan mujizatnya. Beliau
melemparkan tongkat-tongkatnya ke lantai di samping
ular-ular yang dihasilkan oleh ahli-ahli sihir Firaun, dan
setiap orang di istana itu melihat yang tongkat Musa
bertukar menjadi ular yang sangat besar dan panjang
yang mengelilingi dan menelan ular-ular tiruan ahli-ahli
sihir yang mulanya berhasrat untuk menandingi Musa
akhirnya mempercayai Musa (as) seolah-oleh tidak
ada apa-apa pun yang terjadi di dalam istana itu.
Terlebih dahulu, semua ahli-ahli sihir tadi dengan
satu hati dan scbulat suara berkata, Kami beriman

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
101
kepada Allah tuhan Musa Tuhan semesta Alam dan
setelah tuntutan ini mereka rebah dan sujud dengan
sendirinya dan meminta keampunan dari apa yang
telali dilakukan oleh mereka sebelum ini.
Firaun bertambah berang mendengarkan hal ini
dan mengugut mereka. Tetapi ahli-ahli sihir ini yang
tahu perbezaan di antara sihir dan mujizat, Iangsung
tidak memperdulikan ugutan-ugutan Firaun, dan
dengan sepenuhnya memahami yang Musa bukanlah
seorang Ahli sihir dan kuasanya adalah kuasa Allah,
dan atas sebab inilah mereka langsung tidak berasa
takut bila mendengarkan ancaman-ancaman Firaun. Fi
raun menjerit dengan penuh keberangan dan berkata,
Bagaimanakah veraninya kamu untuk mengakui
beriman dengan Tuhan Musa tanpa keizinan dari aku,
aku akan mengoyak tangan dan kakimu. Aku akan
menggantungmu pada ranting-ranting pohon kurnia
yang kering.
Makhluk yang celaka ini berfikir yang orang ramai
mempunyai tanggungjawab untuk bertanya dan
meminta keizinannya walaupun dari hal kepercayaan
dan iman mereka sendiri. Kami tidak akan memilihmu
dan mengenepikan Tuhan Yang telah mencipta kami
kerana kami akan kembali kepada Tuhan kami, kami
ada!ah kumpulan yang pertama yang percaya akan
Musa, kami mengharapkan kearnpunan dari Allah. Apa
saja yang ingin karnu lakukan, Iakukanlah, kerana
kami benar-benar tahu yang dunia ini pasti akan
berakhir.
Tetapi khutbah yang menyala-nyala ini
tidakIangsung memberikan sebarang kesang kepada
hati Firaun dan pengikut-pengikutnya yang seperti batu
itu. Mereka telah ditipu oleh status dan manifestasi
kuasa mereka sendiri.
Mereka telah menawan orang-orang Bani Israil.
Wanita-Wanita yang mana tidak akan membawa
sebarang bahaya tidak dibunuh dan sebagai tambahan
diberikan kerja-kerja yang perlu dijalankan oleh
mereka. Anak-anak lelaki dan remaja-remaja dari Bani

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
102
Israil ini telah dibunuh. Banyak kali Allah telah
menunjukkan kelemahan Firaun dan orang-orang dan
menghina mereka supaya mereka dapat mengambil
pelajaran dari apa yang telah terjadi. Setiap waktu bila
mereka ditimpa kesulitan, mereka akan menghantar
khabar kepada Hazrat Musa (as) dengan berkatajika
AlIah menghilangkan kecelakaan ini, mereka akan
beriman denganNya, tetapi. apabila kesulitan ini
dihilangkan dari mereka, mereka akan melupakan janji-
janji mereka dan akan melakukan kezaliman yang lain
pula.
Firaun berkata kepadaorang-orangnya, Janganlah
kamu berasa takut! Biarlah aku membunyah Musa,
Aku takut kalau-kalau dia mengambil ugamamu dari
kamu, dan aku juga takut yang beliau mungkin
mengadakan revolusi di dalam negara ini dan
membawa kemusnahan.
Hazrat Musa (as) berdoa, Aku memohon
perlindungan dari Allah dari semua orang-orang yang
zalim yang tidak mempercayai akan hari kiamat.
Di pertengahan semua kejadian-kejadian ini,
muncul seorang lelaki yang mana hingga ke masa itu
telah menyembunyikan kepercayaannya dari orang
ramii, telah meninggikan suaranya dan berkata,
Adakah kamu ingin membunuh .seorang yang berkata
bahawa Allah adalah Tuhannya? Tidakkah kamu lihat
tanda-tanda Tuhan yang telah dibawa olehnya?
Firaun mengumumkan,. Ia tetap seperti apa yang
telah aku katakan!
Sekali lagi pengikut yang setia ini memberikan
amaran kepada orang ramai sambil berkata, yang dia
takut akan nasib-nasib mereka akan menjadi sama
seperti orang-orang Nuh atau Ad dan Thamus, dan
mereka berakhir di dalam api Neraka dan tidak ada
sesiappun yang boleh menyelamatkan mereka dari
hukuman Allah (swt)
Tanpa memberikan perhatian yang telah diberikan
oleh orang ini, Firaun sedang memikirkan tentang
rancan an-rancangannya sendiri dan sambil berolok

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
103
dia berkata kepada Haman, menterinya, Dirikanlah
sebuah menara yang tinggi supaya aku boleh
mengetahui jalan ke langit dari atas menara itu.
Mungkin di sana aku akan dapat menawan Tuhan
Musa!
Tetapi lelaki tadi yang memiliki iman yang kuat
kepada Allah (sWt) tetap mengulangi amaran yang
sama.
Beliau berkata, Ikutilah aku, aku akan memimpinmu ke
jalan yang benar, wahai orang-orangku, kehidupan di
dalam dunia ini adalah sementara sahaja, dunia akan
datang adalah dunia yang kekal abadi. Semua
perbuatan-perbuatan manusia akan dihisab. Perbuatan
yang buruk akan menerima hukuman manakala
perbuatan-perbuatan yang baik akan menerima
ganjaran baik. Ganjaran bagi perbuatan-perbuatan
yang baik ialah syurga yang abadi, wahai manusia, aku
menyeru kamu ke arah keselamatan mengapakah
kamu menyeru dirimu sendiri ke arah api Neraka?
Kamu ingin aku menjadi seorang yang kafir kepada
Allah yang tidak ada bandingnya dan selanjutnya
mensyakiNya, tetapi aku menyerumu ke arah Allah,
Yang benar-benar memiliki Takhta dan merupakan
pemilik Kuasa yang hakiki. Hanya Tuhanlah yang akan
mengembalikan kita kepadaNya. Semua orang yang
melihat kebenaran dan memahaminya tetapi tidak
mematuhiNya akan dimasukkan ke dalam api neraka.
Tidak akan terdapat sebarang kelambatan, apa yang
aku katakan akan dapat kamu saksikan.
Firaun dan orang-orangnya tidak berpaling
daripada jalan mereka walaupun selepas mendengar
ucapan Ielaki ini. Allah telah meletakkan orang-
orangyang beriman ini di dalam perlindunganNya dan
menambah kecelakaan dan segala jenis kesulitan
kepada orang-orang Firaun.
Akhirnya Allah telah mengarahkan Musa untuk
membawa oang-orang yang tertindas itu keluar dari
Mesir pada waktu malam. Hazrat Musa (as) pun
memimpin puak Bani Israil di dalam kegelapan malam.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
104
Mereka menuju ke arah Laut Merah. Di dalam hati,
mereka berasa takut kalau-kalau Firaun menyusuli
mereka, dan apa yang mereka risaukan ini sebenarnya
terjadi. Firaun bersama-sama dengan angkatan
tenteranya menyusuli Bani Israil.
Apabila kaum Israil melihat angkatan tentera yang
begitu besar itu, mereka pun bertambah risau. Musa
memohon perlindungan dari Allah dan Allah
mewahyukan supaya Musa memukul tongkatnya di
atas air Laut Merah itu. Tongkat inimenjadi manifestasi
Allah. Hazrat Musa pun memukul tongkatnya ke atas
air laut itu. Dalam sekelip mata, satu jalan yang kering
dan rata terbuka di antara Laut Merah itu. Bani Israil
mengikuti Musa merentasi jalan ini. Air di kedua-dua
belah jalan itu menimbun seperti dinding yang tinggi,
lapisan demi lapisan, dan tidak pula tumpah ke mana-
mana belah. Kaum Bani Israil keluar dari air itu dan
Firaun di hujung yang lain datang bersama-sama
dengan angkatan tenteranya. Dia berfikir apakah yang
perlu dilakukan, patutkah ia menyerahkan jiWanya
kepada lautan ini dengan penuh keyakinan. Di
hadapannya dia melihat Hazrat Musa bersama-sama
dengan orang-orangnya, bagaimana mereka telah
menjejakkan kaki mereka ke dalam air dan
menyeberangi Laut Merah dengan penuh
keselamatan? Tetapi dia tidak percaya akan tanda-
tanda yang jelas dari Allah. Dia mengarahkan
tenteranya supaya menyeberangi lautan itu seperti
mana yang telah dilakukan oleh orang-orang Musa.
Semua angkatan tenteranya mentaati perintahnya dan
masuk ke dalam laut. Mereka meluru masuk muga-
muga mereka dapat menawan Hazrat Musa (as) dan
orang-orangnya. Mereka mabuk dengan kebanggaan.
Sebaik sahaja dengan itu, dinding air tadi punjatuh ke
atas mereka. Jalan yang terbuka tadi menjadi sebuah
telaga, air mengelilingi mereka dari semua arah.
Apabila Firaun menyaksikan dirinya tanpa sebarang
harapan lagi, dia pun mengambil keputusan untuk
beriman, tetapi dia sudah terlambat. Mereka semuanya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
105
lemas di dalam lautan Merah dan mereka telah
dimalukan dan dihapuskan. Al-Quran telah
meriwayatkan dari hal saat-saat akhir kehidupan
Firaun dengan jelasnya. Ia berkata,
“Hingga bila Firaun itu telah hampir
tenggelam berkatalah dia; Saya percaya
behawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan
yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya
termasuk orang-orang yang berserah diri
(kepada Allah). Apakah sekarang (baru
kamupercaya) padahalsesungguhnya kamu
telah termasuk orang-orang yang berbuat
kerusakan. Maka pada hari ini kami
selamatkan badanmu supaya kamu dapat
menjadi pelujaran bagi orang-orang yang
datang sesudahmu dan sesungguhnya
kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-
tanda kekuasaan kami.” (1O:90-92)
Dengan itu Bani Israil pun diselamatkan dari laut itu.
Walaupun Hazrat Musa (as) telah diselamatkan dan
bebas dari cengkaman Firaun dan kekejaman-
kejamannya, sekarang terdapat pula kesedihan yang
lebih pula bagi nya, dan ini adalah disebabkan oleh
kejahilan dan ketegangan pertengkaran di kalangan
orang-orang Bani Israil itu sendiri. Orang-orang yang
menyembah berhala, yangjuga menyeberangi Laut
Merah itu bersama dengan Musa, dan Bani Israil
merayu supaya Hazrat Musa (as) membina sebuah
berhala untuk mereka supaya mereka tidak akan
dipandang rendah, dari orang-orang
yang menyembah berhala ini, dalam sebarang cara.
Hazrat Musa (as) sangat berduka cita denganaapa
yang telah dikatakan oleh merka dan berkata, Betapa
jahilnya kamu! Adakah kamu mengharapkan supaya
aku mencari tuhan yang lain di samping Dia yang telah
menyelamatkan kamu semua dari genggaman Firaun?
Allah telah mengarahkan Ha•zrat untuk
menghabiskan masa selama tiga puluh malam secara
bersendirian dan jauh dari orang ramai di dalam ibadat.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
106
Hazrat Musa (as) telah melantik Hazrat Harun (as),
saudaranya sendiri, sebagai gantinya dan
menyerahkan urusan orang ramai ke dalam
tangannya. Sele as tiga puluh malam, seperti mana
yang telah diperintahkan oleh Allah, dia telah
menambah sepuluh malam lagi. selepas tamatnya
keempat puluh malam ini, Taurat pun diwahyukan
kepadanya, yang mana ia mestilah menjadi petunjuk
bagi orang Yahudi pada masa itu.
Walau bagaimanapun, setelah mendapati yang
Hazrat Musa tidak lagi berada di samping mereka
untuk beberapa hari, mereka pun sekali lagi
membangkitkan helah-helah untuk membina sebuah
berhala. Seorang pengukir bernama Samiri telah
mengumpul barang-barang kernas mereka dan
kemudian membina sebuah patung berbentuk seperti
anak lembu dari emas, dengan satu cara yang khas
iaitu di dalam keadaan-keadaan yang khusus, dengan
perihalnya sendiri, dia mengeluarkan bunyi anak
lembu. Kemudian dia berkata kepada orang ramai
yang mana kepintaran mereka hanyalah terletak kepda
penglihatan semata-mata, Anak lembu ini adalah anak
lelaki Tuhan Musa, dia adalah tuhanmu, dengan itu
kamu mesti menyembahnya,
Orang ramai lupa yang Allah tidak boleh berbentuk
ataupun berbadan, tidak boleh terdapat di dalam ruang
dan masa, juga telah melupai yang Allah mestilah
menjadi wali mereka. Bertentangan dengan ajaran-
ajaran Hazrat Musa (as)., mereka menerima anak lembu
dari emas ini yang telah dibina oleh Samiri dan yang
tidak boleh memberikan sebarang keuntungan ataupun
kekurangan kepada sesiapapun. Mereka tidak
memberikan perhatian kepada kenyataan yang jini
adalah sebuah berhala yang telah direka oleh Samiri
dalam bentuk Iembu, dan tidak sedar yang jika adalah
mungkin bagi Allah untuk memunculkan Dirinya Sendiri
di kalangan mereka, dia akan terus memimpin mereka
dan memberikan hedayat-hedayat yang selanjutnya,
dan adalah nyata bahawa terdapat perbezaan yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
107
besar di antara hedayat dan pimpinan serta bunyi
anak lembu ini.
Dengan itu orang-orang Yahudi pun sesat dan tidak
juga rnenerima nasihat-nasihat Hazrat Harun (as).
Apabila Hazrat Musa (as) kembali dan melihat
kesesatan mereka yang amat ini, beliau menjadi begitu
marah dan berang dengan orang-orang yang jahil ini.
Beliau memberitahu Samiri, Sekarang, wahai kamu
pereka berhala yang telah dicipta oleh Allah apakah
yang patut dilakukan oleh ku kepadamu. Berhala ini
akan dibakar dan abu-abunya akan terbang ke laut dan
Tuhanmu yang Sebenar hanyalah Tuhan yang Esa,
Yang Melihat dan Mengetahui segala-galanya, dan tidak
ada Tuhan yang Iain melainkan Dia.
Dan dengan kata-kata ini dia pun memecahkan
berhala itu kepada kepingan-kepingan kecil dan tidak
terdapat sebarang kesan pun yang tinggal.
Kata-kata Suci Hazrat Musa (as) gagal untuk
memberikan sebarang kesan kepada orang-orang ini
dan mereka terus menerus mencari helah demi helah
dan membatalkan perjanjian mereka. Selepas Hazrat
Musa (as) mereka menjadi lebih engkar kepada
kebenaran dan kepada kata-kata pesuruh-pesuruh
Allah. Mereka kekal tanpa memberikan sebarang
perhatian kepada apa-apapun. Mereka berlaku kejam
kepada beberapa orang dan mereka juga membunuh
para nabi. Merekajuga mula mengubah suai Kitab Suci
mereka sendiri dan dengan itu mereka pun mencipta
Taurat yang terdapat hari ini yang mana terdapat begitu
banyak sekali ketidaksempurnaan hingga membuatkan
tidak sesiapapun yang boleh memanggilnya Kitab Suci
lagi.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
108
[18]
HAZRAT ISA (AS) MASIH,
PESURUH DAN HAMBA ALLAH

Isteri Imran adalah seorang Wanita yang mandul,


tetapi dai telah terdengar dari suaminya yang AIlah telah
menjanjikannya seorang anak lelaki yang akan mampu
untuk menghidupkan orang yang telah mati dan
menyembuhkan yang sakit menerusi kuasa dan
keizinan dari Allah.
Isteri Imran ini percaya yang Allah yang Maha
Kuasa mampu untuk berbuat demikian dan berdoa
kepadaNya supaya AIlah menganugerahkan anak yang
demikian itu kepadanya.
Allah mengkabulkan doanya dan diapun
mengandung. Sebagai tanda terima kasih kepada
hadiah dan rahmat yang besar ini, dia berjanji untuk
memberikan anaknya untuk berkhidmat di dalam rumah
Allah (di Baitul Muqaddas). (lihat 3:34)
Anak yang dilahirkan itu adalah seorang anak
perempuan, dan apabila ibunya memerhatikannya dia
berkata, Ini adalah anak Wanita, tetapi walau
bagaimana pun aku tetap akan menepati janjiku, aku
akan memanggilnya Maryam. Dia dan anak-anaknya
aku pohon perlindunganMu dari syaitan yang sesat.
Isteri Imran membawa Maryam ke Rumah Allah
dan mengamanahkan dia di tempat itu. Oleh kerana
anak ini adalah anak perempuan ketua mereka Imran,
setiap orang ingin membiayai pembesaran anak ini
supaya kehomatan untuk memperolehi penjagaan anak
Imran akan jatuh ke dalam tangannya. Akhirnya satu
pertelingkahan ujud di kalangan mereka, dan untuk
mengakhiri perbezaan ini mereka pun mengambil
keputusan untuk mencabut undi. Di kalangan penjaga-
penjaga rumah Allah itu, undinya telah diperolehi oleh
Hazrat Zakariyya. Dengan itu Maryam pun jatuh ke
bawah jagaan Hazrat Zakariyya, dan dia perlahan-lahan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
109
membesar dan tidak melakukan apa-apapun
melainkan ibadat dan berkhidmat di Rumah Allah.
Kesucian dan takwanya sampai ke satu tahap di
mana bila saja Hazrat Zakariyya (as) masuk ke mihrab
Maryam, dia akan menemui makan-mankanan dari
syurga - di samping Maryam. Dia akan bertanya dengan
hairan, Dari manakah datangnya makanan-makanan
ini?
Maryam akan menjawab, Dari Allah.
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang
dikehendakiNya tanpa hisab.

Zakariyya Dan Yahya


Isteri Zakariyya (as) juga, seperti ibu Maryam
seorang yang mandul, atas sebab inilah Hazrat
Zakariyya tidak memiliki mahupun seorang anak hingga
ke usia tuanya. Pada waktu itu apabila Zakariyya (as)
memerhatikan perkembangan ruhi Maryam di dalam
mihrabnya dan melihat kemurahan Allah yang tidak
berakhir ini ke atas Maryam, beliau pun berkeinginan
untuk memiliki seorang anak yang saleh dan beriman
seperti Maryam, dengan itu dia mengangkat tangannya
berdoa terhadap Allah dan berkata, Ya Allah berilah aku
dari sisiMu seorang anak yang baik. Sesungguhnya
Engkau Maha Mendengar doa. Maka anugerahilah aku
dari sisi Engkau seorang putera yang akan mewarisi aku
dan meWarisi sebahagian keluarga Yaqub dan
jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.
Hazrat Zakariyya (as) sedang beribadat di dalarn
mihrabnya apabila malaikat-malaikat berkata
kepadanya. Allah memberikanmu berita gembira
tentang seorang anak dipanggil Yahya yang merupakan
seorang nabi yang beriman dan bertakwa.
Hazrat Zakariyya (as) yang telah tua usianya dan
lesu dan menyaksikan kemandulan isterinya (dan untuk
mengandung dalam keadaan yang demikian adalah
merupakan satu hadiah yang tidak dapat diduga)
berkata dengan penuh kegembiraan dan rasa tajub, Ya
Tuhan, di dalam keadaanku dan isteriku ini

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
110
bagaimanakah kamu boleh menganugerahkan kami
seorang anak sebagai satu hadiah?
Sebagai jawab kepada kata-kata ini Allah
berfirman, pekerjaan ini adalah mudah bagi Tuhan.
Tidakkah Allah yang Maha Besar ini telah membawamu
dari ketidakujudan kepada keujudan.
Dengan itu hazrat Zakariyya (as) menjadi salah
seorang daripada pesuruh-pesuruh Allah dan di dalam
seluruh hayatnya menyeru manusia kepada iman dan
deselamatan. Akhirnya dia telah disyahidkan oleh salah
seorang raja-raja Bani Israil yang ingin berkahwin
dengan anak perempuan abangnya sendiri yang
bertentangan dengan hukum Allah (sWt), dan
perkahwinan ini telah dilarang oleh Hazrat Yahya
sendiri.

Nabi Isa (as)


Pada suatu hari, Maryam, seorang gadis yang telah
dewasa di dalam Rumah Allah sejak dari kecilnya dan
yang telah dibesarkan di dalam jagaan Hazrat zakariya,
sedang sibuk beribadat bila tiba-tiba seorang malaikat
muncul di hadapannya di dalam bentuk seorang lelaki.
Maryam lalu berasa takut kerana memikirkan yang
malaikat tadi adalah seorang lelaki yang sebenar dan
meminta perlindungan dari Allah, tetapi malaikat tadi
telah memberikan berita gembira. Aku telah datang
kepadamu dari Tuhanmu tintuk memberikanmu seorang
anak yang suci dan sempurna.
Maryam berkata, Bagaimana? Kerana tidak ada
seorang lelakipun yang pernah menyentuhku dan aku
bukanlah seorang yang melakukan zina.
Tuhanmu, kata malaikat itu berkata yang pekerjaan
ini adalah sesuatu yang mudah bagiNya, ini akan
dilaksanakan sebagai satu kesan dan tanda
KemurahanNya.
Dengan itu Mariam pun mengandung dan oleh
kerana beliau tidak mempunyai suami, beberapa orang
pembawa khabar angin mula berbuat fitnah tentangnya,
dan Maryam sangat berduka cita. Dengan itu demi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
111
untuk membebaskan diri segala kerisauan ini, beliau
telah menjauhkan dirinya dari orang ramai dan telah
pergi ke satu kawasan yang terpencil.. Di sana beliau
menghitung hari demi hari hingga anak yang di dalam
kandungannya itu pun dilahirkan.
Akhirnya, bila tiba detik-detik untuk rnelahirkan
anak itu,beliau- melindungkan diri dari rasa sakitnya di
bawah sebatang pohon kurma di dalam gurun, dan di
tempat itulah juga beliau teiah melahirkan anaknya kc
dalam dunia ini tanpa seorang bidan ataupun jururaWat.
Rasa keseorangan, takutkan penghinaan dan
fikiran bagaimana dia dapat membuktikan kesuciannya
kepada orang ramai memenuhi jiWa Maryam dengan
hegitu hebat sekali hinggakan membuatkan beliau
berkata kepada dirinya sendiri seperti berikut, Adalah
lebih baik kiranya aku mati sebelum kejadian ini dan
hilang dari ingatan orang ramai.
Kemudian beliau terdengar satu suara yang datang
memujuknya. Janganlah berduka cita, Tuhanmu telah
mengalirkan di bawah tapak kakimii satu sungai,
menyegarkan jiWa. Dan goncanglah polion kurma yang
Iesu dan kering ini dan kurma-kurma yang segar akan
bertimbun di hadapanmu. Makan, minum dan
tenangkanlah fikiranmu, dan jika kamu melihat sesiap
pun katakanlah, Aku telah bersumpah untuk berdiam
diri, dan hari ini aku tidak akan bercakap sesiap pun.
Mu’jizat dan bantuan-bantuan yang ghaib satu
lepas satu membuatkan Maryam bertenaga. Dengan itu;
disebabkan oleh ketenangan ini, beliau rnernbawa balik
anak lelaki yang bersama-sama dengannya ke tempat
tinggalnya. Apabila orang rarnai melihat Maryam
dengan seorang anak yang sedang didukung olehnya,
mereka mula menegurnya dengan berkata, Ayahmu
bukanlah seorang lelaki yang jahat dan ibumu juga
bukanlah seorang wanita yang tidak suci.
Tanpa berkata sesuatu apa pun, Maryam
mengisyaratkan ke arah anaknya.• perbuatan ini beerti
tanyalah dari anak kecil ini akan apa yang telah terjadi,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
112
dan pasti kamu akan memperolehi jawaban yang
kamu kehendaki.
Bagaimanakah mungkin bagi kami untuk menyoal
seorang bayi yang baru saja dilahirkan ini! Mereka
berkata sarnbil berolok-olok.
Tetapi dengan kuasa AlIah anak Maryam ini
bercakap dan di dalam bahasa yaiig terang lagi jelas.
Aku adalah harnba Allah. Dia telah rnemberikan aku A1
Kitab dan menjadikan aku seorang nabi, dan Dia
rnenjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja
aku berada, (ian Dia memerintahkan aku untuk
(mendirikan) salat dan (memberikan) zakat selama aku
hidup dan berbakti kepada ibuku dan Dia tidak
menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
Fikiran suci anak ini telah membisukan orang ramai
dan tanda yang besar ini telah memusnalikan dan
melenyapkan penghinaan dan syak wasangkan mereka
terhadap Hazrat Maryam (as) kerana mereka tahu yang
anak kecil ini telah ujud dengan Keizinan Allah tanpa
seorang ayah dan di masa akan datang dia akan
mempuyai pangkat dan tanggungjawab yang besar dan
agung.

Gambaran-gambaran Darihal Keadaan Orang Ramai


Sebelum Risalah Hazrat Isa (as)
Sebelum kelahiran Hazrat Isa, Palestin berada di
dalam tangan orang-orang Rom. Tetapi orang-orang
Palestin, walaupun mereka tidak memperolehi sebarang
bantuan untuk menolong mereka membebaskan diri dari
tangan orang-orang Rom tet.api mereka sentiasa
mencuba dengan sedaya upaya untuk mengeluarkan
orang-orang Rom dari Palestin. Peperangan yang
berlanjutan ini memburukkan lagi keadaan Palestin dan
orang-orangnya. Ekonomi Palestin berada di dalam
keadaan huru-hara dan cukai yang tinggi yang
dikenakan ke atas pendudukpenduduk Palestin telah
memburukkan lagi keadaan yang sedia ada itu. Orang-
orang yang bebas samada berada di
dalam keadaan cemas dan terantai ataupun sibuk

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
113
dengan pergelutan-pergelutan harian. Tempat-
tempat vang subur tinggal begitu saja dan segala-
galanva rnenjadi rosak dan tnusnah dan akhirnya
menjadi begitu Iemah sekali, malah iman orang-orang
rnenjadi begitu lemah hinggakan rnereka tidak lagi
rnentaati aturan-aturan ugama mereka sendiri. Boleh
dikatakan bahawa kelemahan irnan yang ditunjukkan
oleh orang-orang Yahudi ini adalah rnerupakan satu
hadiah yang besar kepada kolonisasi Rom daripada
orang ramai.
Kolonialisme sentiasa telah dan sentiasa akan
menggunakan hadiah ini kerana dalam pergelutan yang
demikian pehak musuh tidak memerlukan sebarang
senjata. Orang-orang yang mengenepikan dan
meninggalkan akhidan dan iman mereka, tanpa mereka
sendiri menyedari akan haI ini, secara a perlahan-lahan
akan dimusnahkan.
Walau bagaimanapun, di bawah keadaan ini, di
dalam jangka masa yang dipenuhi dengan kekacauan
dan huru-hara, keperluannya sangat-sangat dirasai dan
diperlukan bagi datangnya seorang pemimpin Ilahi untuk
menyelamatkan orang ramai daripada kecelakaan dan
kesesatan.
Dan dengan itu, hasil daripada rasa cinta dan
rahmat dari Allah yang Maha Penyayang,. Hazrat Isa
(as) datang ke dunia ini. Kelahiran makhLuk yang
tercinta ini disertai dengan keajaiban yang mana semua
ini menjadi saksi kepada ketinggian dan kesucian
derjatnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda Ilahi yang
beliau adalah pemimpin yang telah dilatih oleh AlIah dan
tangan Allah yang Kuat lagi Berkuasa telah
mengujudkannya untuk melahirkan satu revolusi yang
agung.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
114

Risalah Al Masih (as)


Injil yang telah diturunkan kepada Hazrat Isa (as)
adalah h rnerupa kan sebua h plan kepada
pembebasan bebasan mereka-mereka yang telah
hilang.
Hazrat Isa (as) telah mengumumkan resalat
kenabiannya dan memulakan aktiviti-aktivitinya yang
luas Beliau telah melalui banyak kesulitan dan
rnengorbankan dirinya sendiri iintiik menyelamatkan
oang-orang Yahudi daii untuk menolong mereka dari
kesesatan yang sedang diharungi.
Tetapi pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi,
yang sangat-sangat melicintai kedudukan-kedudukan
mereka, dan berfikir yang kedudiikan rnereka akan
dimusnahkan dengan kedatangan hazrat Isa dan takut
akan missi nubuwatnya, secara beramai-rarnai telah
merancang jalan untuk rnengadakan kacau-bilau buat
menenggalakan kemajuan Hazrat Isa Masih (as).
Hazrat Isa (as) sedar akan plot yang sedang
dibuat oleh mereka ini, tetapi beliau dengan gagah
dan berani telah meneruskan pimpinannya dan
memberitahu orang ramai dari hal kepercayaan-
kepercayaan karut dan putar belit-putar belit yang
telah merangkak masuk ke dalam ugama Hazrat Musa
(as).
Ada kalanya., ketika beliau sedang berbuat
demikian, beliau akan menyembuhkan seorang
pesakit dengan izin Allah, supaya mereka boleh
memahami yang beliaii datang dari Allah dan ielah
dihantar oleh AIIah yang Esa dan tiada tandingan.

Berakhirnya Misi Al-Masih (as)


Hari demi hari, teman-teman dan pengikut-pengikut
Hazrat Isa kian bertambah, dan semakin banyak
bilangan mereka, Iebih banyak pulalah tentangan yang
dihadapi oleh pemimpin-peminpin Yahudi, sampai ke
satu tahap di mana mereka mengambil keputusan
untuk membunuh Hazrat Isa.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
115
Tetapi AIlah telah menyembunyikannya dari
mata-mata mereka, mereka telah mensalib seorang
lelaki yang menyerupai Hazrat Isa dengan tidak
sengaja. Hakikat ini telahjuga diterangkan dengan
jelasnya di dalam al Quran,
“Pada hal mereka tidak membunuhnya dan
tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang
mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan
dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya
orang-orang yang berselisih faham tentang
(pembunuhan) Isa, benar-benar dalam
keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka
tidak mempunyai keyakinan tentang siapa
yang dibunuh itu kecuali mengikut prasangka
belaka, mereka tidak pula yakin bahawa
yang mereka bunuh itu adalah Isa tetapi
(yang sebenarnya) Allah telah mengangkat
Isa kepadaNya. Dan adalah Allah.Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (4:157-158)
Dengan itu, masalah salib dan perhiasan yang
tidak logik yang telah ditambah kepada hal ini adalah
tidak berasas sama sekali, sebagai contoh, apabila
orang-orang Kristian hari ini berkata yang setiap orang
di dalam zatnya sendiri adalah seorang yang
melakukan maksiat, walaupun dia tidak pernah
melakukan sebarang maksiat di dalam sepanjang
hayatnya dan Hazrat Isa telah disalib bagi orang-orang
ini supaya mereka tidak diazab dengan api nereka.
Dan tuntutan ini adalah tidak benar sama sekali.
“Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan
Tuhanmu, kerana itu sembah/ah Dia. Inilah
jalan yang lurus.” (3:51)
Hazrat Isa (as) tidak pernah menuntut dirinya
sendiri sebagai tuhan, dan jika orang-orang Kristian
mengenalinya dan menganggapnya sebagai tuhan, ini
adalah khayalan mereka sendiri.
Nehru di dalam bukunya Satu Renungan Ke
Dalam Sejarah Dunia, telah menulis yang Nabi Isa
tidak pernah menuntut dirinya sendiri sebagai suci

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
116
ataupun tuhan, tetapi adalah menjadi kebiasaan
orang ramai untuk menjadikan hero-hero mereka
sebagai sejenis tuhan.
Hazrat Isa (as) seperti nabi-nabi yang lain adalah
seorang nabi yang telah menerima wahyu daripada
Allah dan yang telah bergerak untuk memimpin
masyarakat. Jika beliau memiliki mukjizat, nabi-nabi
yang lain juga mempunyai satu Tuhan. Jika dia
dilahirkan ke dunia ini tanpa ayah, Hazrat Adam (as)
juga telah dicipta tanpa ibubapa, tetapi orang-orang
Kristian tidak pula menganggapnya sebagai Anak
lelaki Tuhan.
Al-Quran berkata,
“Al-Masih putera Marvam itu hanyalah
seorang rasul yang sesungguhnya ielah
berlaku sebelumnva beberapa rasul dan
ibunya seorang vang sangat henar kedua-
duanya biasa memakan makanan.” (5:75)
iaitu seperti manusia yang lain mereka juga
memerlukan keperluan-keperluan hidup.
Hakikat inivang juga datang dari kalam Allah - Al
Quran - adalah selaras dengan hikmah dan
kebijaksanaan, kerena seorang vang rnenyerupai
rnanusia biasa yang lain tidak akan memiliki sebarang
kuasa dari dirinya sendiri dan deiigaii itu adalah seriipa
seperti manusia-manusia lain dan nabi-nahi yang Iain
vang memerlukan keperluan-keperluan hidup seperti
makanaii dan tidur. Dengan pertimbangan fikiran yang
waras, dia (Isa) tidak patut disembah.
Dengan itu menurut akal. daii dengan penegasan
yang telah dihiiat oleh A1 Qtiran. nieniirut lnjil yang
ada sekarang (Gospel dan St Mark) dan bukti-bukti
dari ahliahli sejarah yaiig agung: Harrat Isa (as)adalali
hamba dan pesiiriih AIIah dan tidak periiah rnenuntut
dirinya sendiri sebagai Tuhan.
Tetapi selepas Hazrat Isa (as) ugama siicinya
telah kehilangan keasliannya dan svirik serta
penvernbahan berhala telah memasiiki ugama itu,
hinggakan WilI Duraiit di dalam bukunva yang hertajtik

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
117
Sejarah Tamadun telah menulis vang Kristianiti
tidak memusnahkaii syirik tetapi sebaliknya ia telah
mengambilnva dan menerimanya ke dalam
ugamanya.
Setiap orang yang telah mempelajari dogma
Kristian akan menegaskan yang ahli-ahli sejarah telah
membuktikan satu hakikat bersejarah. Malah hingga
ke hari ini kepercayaan-kepercayaan seperti yang
kerikutnya.
masih didapati di kalangan pengikut-pengiutnya (Al
Masih).
1. Isa diasingkan dari zat Allah dan dengan itu dia
tidak dicipta tetapi dia dipanggil Anak lelaki Tuhan.
2. Isa adalah seorang Ielaki, tetapi seorang lelaki
yang mana Tuhan telah menjelma di dalamnya.
3. isa sendiri adalah Tuhan yang telah menjelma
di dalam rupa seorang lelaki.
Tetapi kita semua tahu yang Tuhan bukanlah
material yang boleh membuatkanNya muncul di dalam
alam ini dan mengasingkan dari diriNya sendiri satu
bahagian dan seterusnya memanggil bahagian itu
Anak lelaki Tuhan. Dan kitajuga faham dengan
kebijaksanaan kita bahawa Allah tidak mempunyai
dimensi yang mana boleh membuatkannya
terkandung di dalam sesuatu ataupun menjelmakan
dirinya sendiri ataupun datang dalam bentuk manusia.
Tambahan lagi, jika orang-orang Kristian berfikir
dengan teliti, mereka akan mengakui yang A1 Masih
seperti nabi-nabi yang lain, adalah hamba Allah dan
secara mutlak tidak mempunyai sebarang tuntutan
kepada kesucian.
Al-Quran berkata,
“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang
yang berkata, Sesungguhnya AIIah itu ialah
Al Masih Pulera Maryam. Katakanlah, Maka
siapakah (gerangan) yang dapat
menghilangkan kehendak Allah, jika Dia
hendak membinasakan Al Masih pulera
Maryam itu beserta ibunya dan seluruh

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
118
orang-orang yang berada di bumi
kesuamuanya. Kepunyaan AIlah kerajaan
langit dan bumi, dan apa yang di antara
kedua-duanya. Dia menciptakan apa yang
dikehendakiNya. Dan Allahlah yang Maha
Kuasa atas segala sesuatu.”
(5:17)

Kata-Kata Hazrat Isa Al-Masih


Rasul Islam. Pesuruh yang Agung (saw) berkata,
para pengikut bertanya Hazrat Isa (as), Dengan
siapakah kita perlu bermesyuarat? Beliau menjawab,
Dengan orang-orang yang apabila kamu melihatnya
kamu ingat akan AlIah dan kata-katanya menambah
ilmumu dan perbuatan-perbuatannya membuatkan
kamu lebih banyak mengingati hari kiamat. (Usul
kafi,jilid 1, ms. 39)
Rsulullah (saw) juga berkata, pengikut-pengikut
Hazrat Isa menyuruhnya memimpin mereka dan beliau
menjawab: Musa kalim Allah berkata kepadamu,
Janganlah bersumpah dengsn nama AIIah tentang
apa yang tidak benar (tipu). Tetapi aku berkata,
Janganlah bersumpah dengan nama Allah rnahupun
tentang sesuatu yang benar. Para pengikut meminta
pirnpinan yang lebih lagi dan beliau berkata, Nabi
Allah Musa berkata kepadamu, Janganalah melakukan
zina dan aku berkata kepadamu, Janganlah sama
sekali berfikir tentangnya kerana seorang yang sedang
berfikir darihal zina adalah seperti seorang yang telah
membawa api ke dalam bilik yang telah diharamkan,
dan jika api ini tidak membakar bilik itu tetapi warna
bilik itu akan menjadi gelap. (Bihar al Anwar, jilid 14,
ms 331)
Amir al-muminin (as) Hazrat Ali berkata, Al-Masih
putera maryam berkata, Beruntung adalah seorang
yang menyepikan diri dalam berfikir, penglihatannya
memberikan nasihat,rumahnya adalah tempat istirehat
dan berseorang diri. Dia bertaubat dari perbuatan-
perbuatan yang tidak baik, dan orang ramai

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
119
memperolehi ketenangan dari tangan dan lidahnya.
(Bihar al Anwar)
Imam Jafar Sadiq (as) berkata:”Hazrat Isa (as)
berkata, Wahai anak-anak Adam! Berpalinglah dari
dunia ini kepada Allah, dan janganlah kamu
memperhambakan dirimu untuk dunia semata-mata. Ia
tidak mempunyai sebarang kelebihan untukmu. Kamu
tidak akan tinggal di sini dan ia tidak akan kekal
untukmu. Begitu banyak manusia yang telah ditipu dan
terpedaya lalu dimusnahkan! Barangsiapa yang
tertarik dengannya dan menempatkan keyakinan
kepadanya akan sesat. Sesiapa saja yang
menyukainya dan mengejarnya akan musnah.” (Bihar
al Anwar, jilid 14, ms. 289)
Beliau juga berkata, Al- Masih (as) memberitahu
pengikut-pengikutnya, Jauhkanlah diri daripada
memerhati isteri orang lain, kerana ia rnenanam biji-biji
pahit shahwat di dalam hati lelaki dan ini adalah
memadai untuk kemusnahan dan kecelakaanmu. Dan
juga barangsiapa yang tujuannya ialah mengejar
nikmat dunia ini dan perbuatan-perbuatannya adalah
maksiat! Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana
esok pada hari kiamat kamu akan malu di hadapan
Allah. (Bihar al Anwar, jilid 14, ms 323)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
120
[19]
MUHAMMAD (SAW) CAHAYA
YANG MENERANGI KEGELAPAN

Dunia Sebelum Zuhurnya Islam

Suasana huru-hara dunia ini sebelum zuhurnya


Islam adalah dengan jelas membalikkan cermin
sejarah yang sebenar. Garisan menunjukkan fesad,
kekejaman, pertumpahan darah, penyembahan
berhala adalah nyata sekali.
Sebelum Islam, ia adalah seolah-olah manusia
sedang bersandar di satu tebing keruntuhan dan
kekacauan, dan terdapat rasa cemas kalau-kalau ia
jatuh hancur dan memusnahkan segala-galanya.

Mazhab Dan Aqidah Orang Ramai

a) Di Semenanjung Arab
Orang-orang Arab sebelum Islam di dalam hati
mereka dipenuhi dengan rasa cinta kepada berhala-
berhala dan apa yang mereka lihat di sekeliling
mereka dengan mata mereka sendiri mereka jadikan
ia berhala. Bukan sahaja mereka menundukkan
kepala dan sujud di hadapan berhala-berhala ini,
malah mereka juga mendermakan segala-galanya
yang diperolehi oleh mereka juga hasil-hasil pertanian,
kepada berhala-berhala ini. (Lihat 6:137)
Mereka percaya bahawa di samping kehidupan di
dalam dunia ini tidak terdapat kehidupan yang Iain
(48:24). Terang sekali orang-orang yang tidak melihat
kemelaratan berhala-berhala ini yang telali mercka
pilih sebagai tuhan-tuhan tidak akan dapat mernahami
idea dan hakikat hari kiamat.
Dengan sebab itulah mereka telah menukarkan
Rumah yang telah dibina oleh Hazrat Ibrahim dengan
perintah dan narna Allah kepada rurnah bagi berhala-
berhala mereka.
Manakala asal-usul penyembahan berhala di

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
121
Hejaz, setengah-setengahnya mempercayai
bahawa orang yang pertama sekali yang telah
memperkenalkannya ialah Amr ibn Luhayy. A1
Yaaqubi di dalam sejarahnya telah menulis; Dia (ibn
Luhayy) telah pergi ke Suria dan melihat semua
penduduk-penduduk negara ini menyembah berhala.
Apabila dia bertanya tentang kelebihan berhala-
berhala ini, rnereka memberi-tahunya, Mereka telah
menjadi sahabat kami dan rnereka menurunkan hujan
bagi kami. Dia tertarik dengan cara mereka beribadat
dan menyuruh supaya rnereka mernberikannya satu
berhala. Mereka memberikannya satu berhala yang
bernama Hubal dan dia membawa berhala itu kembali
ke Mekah. Ibn Hisham menulis yang Amr ibn Luhayy
telah mernbawa berhala ini dari Mu'ab (Irak). Dalam
sebarang hal, Hubal adalah merupakan berhaia yang
paling terkenal di kalangan semua tuhantuhan di
dalam Kabah, ia telah dibina di dalam bentuk manusia,
dan anak panah-anak panah yang suci yang mana
digunakan oleh orang-orang yang suci untuk membuat
ramalan-ramalan telah diletakkan di hadapannya.
Pengaruh penyembahan berhala herkernhang
hingga ke satu tahap di mana berhala-berhala dihina
di dalarn bentuk hinatang-binatang, tumbuhan-
turnbuhan, rnanusia, jin. malaikat dan bintang-bintang,
malah batu juga digunakan sebagai satu alat penyem-
balian.
Lat adalah satu berhala di Taif di dalam bentuk
hatu buibik dan rnempunvai satii kawasan yang klias di
Taif yang merupakan satu tempat siici, memotong
p()kok, rnemburu dan pertumpahan darah adalah
dihararnkan di dalam persekitaran itu, orang-orang
dari Mekah dan dari tenipat-tempat lain membuat
perjalanan suci ke sana.
Uzza adalah satu tuhan yang sangat berkuasa
yang bersamaan dengan planet Venus dan terletak di
Naklah di Timur Mekah, dan disembah di sana. Ia
diberikan penghorrnatan Iebih dripada berhala-berhala
yang lain. Rumah-rumah Ibadat Uzza mengarnbil

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
122
bentuk tiga batang pokok dan pengorbanan-
pengorbanan rnanusia ditawarkan kepadanya.
Manat adalah merupakan tuhan takdir dan tempat
asal peribadatnnya ialah satu batu hitam di Qiidayd (di
antara jalan antara mekah dan Madinah) Ia khasnya
dimiliki oleh puak Aws dan Khazraj (Iihat pelajaran 20)
Tuhan-tuhan ini adalah seperti Wanita dan juga
nialaikat.
BaI mengandungi roh telaga dan air bawah tanah.
Adakalanya sebuah telaga dengan air yang bersih
daii segar disembah di dalam gurun-gurun padang
pasir.
Gua yang mempunyai kaitan dengan tuhan-tuhan
dan kuasa-kuasa bawah tanah juga disucikan. Tempat
beribadat Ghabghab di Naklah terletak di dalam
tempat yang demikian rupa.
Dhat Anwat, di mana binatang-binatang
digantung, terietak di Naklah, dan di dalam beberapa
tahun orang-orang Mekah membuat perjalanan suci ek
sana.
Dush-Shard dihormati di dalam bentuk longgokan
longgokan sinaran batu-batu kubik hitarn.
Roh tanah-tanah yang subur adalah tuhan kerja-
kerja yang baik dan pengorbanan perlu diberikan
kepadanya. Roh tanah-tanah kering lagi tidak subur
ialah hantu-hantu yang kejam yang patut dijauhi.
Mereka mempunyai berhala-berhala yang dibuat
daripada kayu atau logam atau batu-batu tanpa
bentuk-bentuk tertentu. Biasanya berhala-berhala ini
diletakkan di dalam rumah dan ia dikelilingi bila
mereka memasuki rumah-rumah mereka, dan dari
berhala ini mereka meminta kebenaran apabila merka
ingin memulakan sesuatu perjalanan dan kemudian
membawa berhalaberhala ini bersarna-sarna dengan
mereka.
Bandar Haram, di rnana Ibrahim telah memulakan
kempennya rncnentang penyembahan bintang-
bintang, adalah merupakan pusat orang-orang Saba.
Di dalam bandar ini, bintang-bintang adalah menjadi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
123
objek penyem ba han. Ke percayaan kepada
bintang-bintang dan di dalam kaitan di antara
pergerakkan bintang-bintang dan destinasi bumi
adalah begitu kuat sekali. Setiap planet adalah tuhan
yang telah dikhaskan untuk satu keujudan yang khas.
Bentuk Mars, Jupiter, Venus dan lain-lain dibina di
dalarn ternpat-ternpat ibadat dan bantuan diminta dari
mereka dan adakalanya pengorbanan diberikan
kepada rnereka. Fikiran orang-orang Saba ini
adakalanya berpaling kepada malaikat-rnalaikat dan
jin-jin. Malaikat adalah anak perempuan Tuhan dan
dipercayai dapat mempengaruhi keadaan. Mereka
membayangkan bahawa tuhan rnernpunyai isteri yang
merupakan salah seorangdari jin-jin.

b) Di Iran
Di Iran juga terdapat banyak ugama yang
dipraktikkan, tetapi ugama yang mempunyai paling
ramai pengikut dan juga merupakan ugarna rasmi
ialah Zoroastianisme.
Jika kita menerima Zoroaster sebagai nabi yang
sebenar yang mempunyai ugama berasaskan Tawhid,
kita juga patut mengakui bahawa ugarnanya telah
diubah dengan perjalanan waktu. Perlahan-lahan
mereka telah menukar arah, malah juga bentuk
danidentiti untuk kebaikan pehak pernerintah.
Keumurnan dan maknanya yang baik telah diliputi
()leh satu hijab yang mana dibelakangnya asas-asas
dan prinsip-prinsip telah ditukar oleh Magi dan paderi-
paderi untuk kebaikan diri mereka sendiri dan juga
kelas-kelas pemerintah. Dengan itulah Tawhid pun
bertukar menjadi syirik, ajaran-ajaran yang tinggi dan
sempurna ini tidak kekal sama sekali, hanya kulit
luarnva sajalah yang tetap di situ. tetapi kacangnva
telah dibuang keluar. dan kulit kosong itu telah
dipenuhi keluar, dan kulit kosong itu telah dipenuhi
oleh tuhan-tuhan zaman awal Kaum Aryan.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
124
c) Di Eropah
Keadaan ugarna di Eropah adalah sama seperti
keadaan di Iran. Kristianiti telah kehilangan bentuk
aslinya dan telah terkelencong kepada polithismc dan
dogma Triniti (tiga bersatu)
Di Perancis, Britain dan Sepanyol, orang ramai
tidak percaya kepada Tuhan yang Esa.
Di India, terdapat berjenis-jenis ugama, tetapi
penyembahan berhala mendahului segala-galanya.

Perbezaan Kelas Dan Perkauman


Di Iran penduduk-penduduk yang terbahagi
kepada kelas-kelas, dan setiap kelas mempunyai Iimit-
limit dan juga kelebihan~-kelebihan tertentu. Kelas
yang mempunyai pertaIian dengan pemerintah
mempunyai kelebihan yang terbanyak. Begitulah juga
keadaannya di Eropah dan India, masyarakat
dibahagikan kepada kelas-kelas dan hak iintuk
memiliki tanah. berniaga dan pengecualian dari cukai-
cukai semuanya dirniliki oleh orang-orang dari kelas
bangsawan.

Situasi Wanita Di Dalam Masyarakat Pra Islam


Di Semenanjung Arab, Wanita adalah merupakan
barang dagangan, dikira sebagai harta ayah, suami
ataupun anak lelaki dan selepas kematian Warisnya
dia akan diwarisi seperti benda-benda milik yang Iain
dan kemudian rnenjadi rnilik tuan yang baru.
Adalah rnemalukan untuk memiliki anak
perempuan dan di dalarn setengah-setengah • kaum
pula pehak keliiarga rnenanarn anak ini dengan
tangan rnerekasendiri (lihat 16:56). Di Iranjuga, bentuk
rnasvarakat berkelas ini tidak juga rnembawa sesuatu
apa pun yang lebih baik kepada wanita.
Di Yunan, wanita adalah merupakan rnakhluk
yang sentiasa kotor, anak syaitan, sama seperti
binatang. Di India. di sepanjang hidupnya, dia berada
di bawah kawalan ayah, suarni atau anak lelaki dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
125
perlu mernanggil suaminya tuhan, rnawla ataupun
rab dan seperti seorang hamba, dia tidak mernpunyai
sebarang hak untuk berkahwin sekali lagi selepas
kematian suarninya, Sati, pembakaran janda hidup-
hidup dengan jenazah suarninya adalah merupakan
satu amalan yang dipraktikkan pada masa itu.
Di Jepun, juga, Wanita-Wanita berada di bawah
kawalan ayah. suami ataupun anak lelaki untuk
sepanjang hidup dan anak perempuan juga tidak
memiliki sebarang hak untuk memiliki sebarang benda
yang ditinggalkan sebagai warisan.
Di China, ayah adalah merupakan ketua rumah
dan mempunyai begitu banyak kuasa hinggakan dia
boleh menjual isterinya dan anak-anaknya untuk
diperhambakan, dan adakalanya dia juga rnemiliki hak
untuk membunuh mereka.
Orang-orang Rom juga menganggap wanita
sebagai penjelmaan hantu dan sebagai satu roh yang
merbahaya dan meletakkan mereka seperti kanak-
kanak di bawah kawalan Ielaki.
,Dengan itu, setiap masyarakat manusia pada
masa itu, di mana saja ia terletak, tengge!am di dalam
kegelapan, merosot dan tertindas. Di seluruh dunia ini,
tiada sebarang sinaran cahaya pun yang dapat
ditemui, walaupun kehendak-kehendak untuk berlaku
baik dan melakukan kerja-kerja yang memu!iakan
masih terdapat jauh di dalam hati semulajadi. Insan
yang telah di!iputi oleh kegelapan, di satu pehak yang
!ain pula ia telah dibesarkan oleh kehitaman dan rasa
ma!u, kekejaman dan kekerasan, manakala di satu
pehak yang lain ia ditekan oleh kemiskinan dan
kesulitan. Ia tidak dapat menerangi jalan orang-orang
yang sedang mencari cahaya, kesucian dan
kemuliaan. Satu kegelapan seperti awan yang tebal
dan berat di langit telah menenggelamkan kehidupan
harian semua masyarakat pada zaman itu di dalam
satu tidur yang nyenyak, dan kegelapannya adalah
begitu hebat sekali, yang hanya dapat dibongkar dan
dipecahkan oleh sinaran terbitnya matahari.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
126
Kegelapan ini adalah begitu hebat sekali di
Semenanjung Arab kalau dibandingkan dengan
tempat-tempat yang lain, seolah-olah ia telah sampai
ke satu tahap yang memalukan Iagi menghinakan.
Dengarlah apa yang telah dikatakan oleh AIi (as)
berkenaan dengan hari-hari sebelum zuhurnya Islam;
Kamu orang-orang Arab telah mengikuti
ugama yang terburuk sekali, melengkar di kalangan
batu-batu kasar dan ular-ular berbisa. Kamu menerima
air bangar dan makanan yang kotor, kamu
menumpahkan darah antara satu sama lain dan tidak
memberikan sebarang perhatian kepada silaturrahim.
Berhala-berhala didirikan olehmu dan maksiat berpaut
kepadamu. (Nahj al Balagha Khutbah 26)

Kelahiran Muhammad, Rasul Islam (saw)


Muhammad (saw) telah mencelikkan matanya ke
dalam dunia fana ini pada l7hb. Rabiul awal tahun 53
sebelum Hijrah.
Bapanya, Abdullah adalah dari keturunan Hazrat
Ismail dan telah meninggal dunia sebelum beliau
sendiri dapat melihat anak lelakinya ini. Ibunya adalah
seorang wanita yang sangat-sangat heriman pada
rnasa itu.
Muhammad (saw) telah diarnanahkan kepada
seorang Wanita yang saiigat suci dipanggil Halimah,
yang telah iiienyiistikannya dan telah jiiga menjaganya.
Pada suatu hari, Muhammad (saW) yaiig inasih
pun beltiin inencapai usia einpat tahiin, merninta
kebenaran dari Halirnah samada baginda boleh pergi
ke salira bersama-sama dengaii kanak-kanak yang
Iain. ... Halimah berkata, Aku memandikannya dan
menyapu rambtitnya dengan minyak. Akii rnenvapu
celak pada matanya dan mengikatkanseketul batu
Yainani kapada seutas tali dan menggantungkannya
ke Ieher Muliainmad (saw) supaya
tidak ada sebarang bahaya pun yang akan
mendekatinya dari roh sahara. Tetapi Muhammad
memutuskan ikatan itu dari Iehernya sambil berkata,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
127
Janganlah risau tentang aku. Tuhanku sedang
melindungiku!
Dengan itu di sini dapat kita saksikan bahawa M
uh ammad sejak zaman keanak-anakannya adalah
merupakan objek rahmat dan pilihan dan sentiasa
dipimpin oleh Ilahi dan membantunya di dalam kerja-
kerja yang bersesuaian dengan tempat dan masa.
Kelakuan dan tutur kata Muhammad sewaktu
kecil lagi sentiasa menarik perhatian ramai. Di • zaman
remajanya, baginda sentiasa jauh da.ri segala jenis
pencemaran yang drhadapi oleh orang-orang lain.
Baginda tidak pernah sama sekali mengambil
bahagian di dalam perhimpunan-perhimpunan
pembacaan syair yang diadakan oleh orang ramai.
Baginda Iangsung tidak pernah meminum minuman-
minuman keras ataupun menyembah berhala, baginda
adalah seorang yang sempurna di dalam tutur kata
dan kelakuan. Bertahun-tahun sebelum perlantikan
baginda sebagai seorang nabi, orang ramai
rnemanggilnya Al Amin. Baginda memiliki fikiran yang
bersih dan suci, intelek•yang bersinar terang dari sifat-
sifat yang mulia dan terpuji. Sebulan dalam setahun
bagind•a akan pergi ke Gua Hira dan di sana baginda
bersarna-sama dengan Tuhannya di daIam misteri-
misteriNya dan dalam beribadat. Di akhir bulan itu,
sebelum kembali ke rumahnya baginda akan
menziarahi kabah dan akan inengerjakan
tawafsebanyak tujuh kali taupun lebih dari itu.
Ketika berusia empat puluh tahun, bila baginda
sedang sibuk dengan beribadat di dalam Gua Hira,
baginda telah dilantik untuk menerima Nubuwat.
Untuk selama tiga tahun Rasul Islam ini tidak
menerima sebarang arahan untuk menyeru orang
ramai secara terbuka kepada Islam dan dalam waktu
itu hanya sejumlah kecil sajalah yang beriman dengan
Muhammad (saw). Di kalangan kaum lelaki,
orangyang pertama sekali yang mencintai dan
mengikutinya ialah Hazrat Ali (as) dan di kalangan
kaum Wanita pula, Wanita yang pertama sekali

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
128
menerima semuanya ialah Khadijah. Sesudah itu,
selepas tiga tahun, baginda telah diarahkan untuk
menyeru orang ramai secara terbuka kepada Islam
dan baginda telah menjemput kaum kerabatnya yang
dekat untuk menjadi tetamu-tetamunya, lebih kurang
empat puluh orang turut hadzir di dalam majlis itu.
Makanan yang telah disediakan adalah tidak lebih
daripada hanya mencukupi untuk memuaskan seiera
satu orang sahaja. tetapi dengan kuasa Allah
makanan yang begitu sedikit itu telah mampu
mengeyangkan semua orang, dan ini sangat-sangat
memeranjatkan semua yang hadzir. Abu Lahab tanpa
memikirkan apa yang sedang dia katakan terus
menjerit, Muhammad adalah seorang ahli silap mata!
Pada hari itu kaum kerabatnya bersurai sebelum
Rasulullah memiliki sebarang kesempatan untuk
berkata apa-apa pun dan dengan itu baginda sekali
Iagi telah menjemput mereka pada hari keesokannya.
Setelah tetamu-tetamu ini selesai menjamu selera
mereka, baginda pun berucap, Wahai anak-anak
Abdul Mutalib! Tiada seorang teruna pun yang telah
membawa kepada orang-orangnya sesuatu yang lebih
baik dari apa aku bawakan kepada kamu semua. Aku
membawa kepadamu apa yang paling baik di dunia ini
dan di dunia yang akan datang. Aku telah
diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kamu
kepadaNya. Siapakah di antara kamu yang akan
membantuku dan menjadi saudara dan wazirku? Tidak
ada seorang pun yang menjawab seruan ini selain dari
Ali(as). Rasulullah meletakkan tangannya ke atas
bahu Ali (as) dan berkata; Ini adalah saudaraku dan
wazirku di kalangan kamu semua. Dengarlah apa yang
dikatakan olehnya dan taatilah dia!
Suatu hari Rasulullah pergi ke atas Bukit Safa
dan menyeru orang ramai kepadanya. Baginda
berkata, Jika aku memberitahumu yang pehak musuh
akan menyerangmu pagi ini ataupun petang ini,
adakah kamu mempercayai kata-kataku ini? Secara
beramai-ramai mereka menjawab; Ya! Baginda pun

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
129
berkata, Aku memberi amaran kepadamu tentang
siksaan yang hebat yang akan menimpamu tidak lama
lagi. Abu Lahab yang takutkan kalam-kalam ucapan
Muhammad (saw) itu memberi kesan kepada hati
orang ramai yang hadzir dengan serta merta
memecah kesunyian dengan berkata, Adakah kita
berhimpun di. sini semata-mata untuk mendengar
hujah-hujah yang merepek ini?
Rasulullah memulakan seruannya dengan slogan
Tawhid dan penyembahan satu Tuhan, dan telah
mengasaskan Tawhid sebagai dasar kepada semua
kepercayaan-kepercayaan yang lain. Baginda
memberitahu orang ramai yang Allah adalah yang
terdekat kepada mereka melebihi dari diri mereka
sendiri, baginda juga telah menghapuskan segala
bentuk penyembahahan berhala, mengadakan
revolusi ke atas keadaan sekeliling Mekah dan
menarik perhatian orang ramai kepada ugamanya.
Sementara dengan itu, orangorang Quraish (kaum
yang paling berkuasa di Mekah yang mana Rasullulah
sendiri datang dari kaum ini) berasa begitu dengki
sekali dengan perkembangan dan kemajuan yang
sedang dicapai oleh Rasulullah dan mereka sentiasa
mencuba dengan sedaya-upaya untuk menghentikan
khutbah-khutbahnya, malah pada satu ketika mereka
cuba untuk membunuhbaginda tetapi dengan bantuan
dan perlindungan Allah dan perantaraan kepada
siksaan-siksaan mereka, semua ancaman-ancaman
dan skim-skim mereka adalah tidak berkesan
langsung. Hari demi hari seruan kepada Islam dan
juga peneriruaan orang ramai, berkembang dan
bertambah, walaupun kepada orang-orang yang dtang
dari luar bandar Mekah. Orang ramai bangun dengan
jiWa mereka sendiri menerima seruan Ilahi ini.
Di dalam tahun ke sebelas selepas perlantikan
baginda sebagai seorang rasul, beberapa orang dari
kaum Khazraj di madinah telah datang ke mekah
untuk mengerjakan Ibadat Haji. Rasulullah menyeru
mereka kepada Islam dan mereka menerimanya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
130
dengan janji apabila mereka kembali ke Madinah
mereka juga akan menyeru orang-orang Madinah
kepada ugama Muhammad. Mereka pergi ke Madinah
dan telah memperkembangkan ajaran Rasulullah
(saw). Tahun selepas itu seramai dua belas orang
Madinah telah menerima akhidah Rasul Islam (saW) di
Aqaba dan mengambil keputusan untuk tidak
mensyirikkan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak
akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan
membunuh anak kecil yang beru lahir, tidak akan
berhasad dengki antara satu sama lain, akan mentaati
Rasulullah di dalam apa saja hal yang diarahkan oleh
baginda. Kemudian Rasulullah menghantar seorang
lelaki bernama Musab bersama-sama dengan mereka
untuk mengajar A1 Quran, dan dengan itu kumpulan
yang besar di madinah telah memberikan baiat
mereka kepada Rasulullah.

Penghijrahan Rasulullah
Hinggalah tahun ke 13 setelah menjalankan
missinya, Rasulullah (saw) menyeru penduduk Mekah
kepada Islam dan tegas dalam •menghadapi
penindasan dan penganiayaan dari orang-orang
Quraish. Akhirnya baginda mendapat khabar yang
orang-orang Quraish telah mengadakan satu plot yang
besar untuk membunuhnya, dengan itu baginda
meletakkan Hazrat Ali (as) untuk tidur di atas katil di
dalam tempatnya dan baginda keluar meninggalkan
bandar Mekah pada malam itu juga, baginda telah
bersembunyi di dalam sebuah gua dan kemudian telah
berhijrah dari situ ke Madinah.
Penghijrahan Rasulullah ke Madinah telah
membuka dengan menyeluruhnya satu era yang baru
di dalam sejarah Islam di mana satu kemajuan yang
hebat dan memberansangkan telah mengambil
tempat. Atas sebab inilah, penghijrahan Rasulullah
(saw) telah menjadi titik mula bagi takwim orang-orang
Islam.
Dengan kehadziran Rasulullah (saw) di Madinah,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
131
Kaum Aws dan Khazraj telah bersaudara untuk
sepanjang hidup di dalam bayang ajaran Islam, dan
satu ketulusan juga keikhlasan yang dirahmati telah
diujudkan di antara mereka.
Contoh dari kefakuan Rasulullah, ketinggian dan
kemuliaan moral dan .rohaninya, dan kemudahan dan
kebiasaan ugamanya yang suci lni telah membuatkan
orang ramai untuk datang beramai-ramai dan akhirnya
menerima ajaran suci ini.
Rasul Isalm (saW) adalah dari orang ramai dan
bersama-sama d.engan orang ramai, dan tidak
mengujudkan satu jarak dari mereka. Baginda telah
samasama berkongsi dengan mereka di dalam
kekalahankekalahan dan kemenangan-kemenangan
mereka. Baginda dengan tegasnya telah mengkritik
keganasan dan penzaliman dan telah menjauhkan diri
serta menhalangi mereka. Baginda telah mengenakan
prinsip-prinsip yang mana, di dalam sinaran Islam
adalah berkesan untuk perkembangan kedudukan
Wanita dan mengalirkan penindasan yang sentiasa
disubjekkan kepada mereka sebelum terturunnya
Islam, tetapi baginda juga telah memerangi dan
menentang ketidaksucian dan kecabulan mereka
kerana baginda sentiasa inginkan mereka untuk
memperolehi perkembangan yang sebenarnya
berasaskan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya.
Baginda telah mempertahankan hak-hak hamba
abdi, dan telah menyediakan program-program yang
menyeluruh lagi khas untuk kebebasan mereka. RasuJ
Islam telah mendirikan sebuah masyarakat di mana
orang-orang yang berkulit hitam mahupun putih kaya
ataupun miskin, besar atau kecil adalah sama rata dan
boleh menikmati keuntungan-keuntungan dan
kelebihankelebihan sebagai manusia. Di dalam
keadaan yang demikian tidak ada sebarang persoalan
diskrirninasi perkauman, kerana terdapat asas yang
Iebih tinggi dalam kemuliaan, ilmu, ketakwaan, nilai-
nilai kemanusiaan dan kebaikan etikal.
Marilah kita Iihat satu contoh yang jelas mengenai

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
132
ajaran Rasulullah (saW).
Jawaybar yang muda, miskin dan agak hodoh
datang ke Madinah dengan satu perasaan yang
mendalam terhadap Islam, dan menerimanya.
Rasulullah memberikannya satu tempat di masjid dan
kemudian di Saqifah, satu kebun di ,bawah kawalan
Rasulullah dan menjadikannya penjaga kebun itu.
Pada suatu hari Rasulullah memberitahunya;
Adalah baik bagi seorang lelaki untuk mengambil
seorang Wanita sebagai isteri, supaya ia boleh
menyimpan kesuciannya dan mempunyai kehidupan
berumah tangga.
Sernuga Allah merahmatimu, tetapi aku adalali
seorang yang miskin lagi hodoh, tidak ada sesuatu
apa pur yang terdapat di dalam diriku yang boleh
rnenarik perhatian seorang Wanita yang boleh
membuatnva untuk menerima aku sebagai suami.
Terutama sekali kerana aku tidak pula datang dari
keluarga bangsawan yang rnulia.
Juwayabar, dengan kedatangan Islam sernua
kemuliaan zarnan jahiliyah (zaman sebelum Islam)
telah pun dipecahkan bersarna-sama dengan semua
nilai-nilai kebenaran dan semua ini telah dicairkan
bersama-sama. Hitam ataupun putih, Arab ataupun
Ajam semuanya datang dari Adam dan AIlah telah
menjadikan Adam dari tanah. Atas sebab inilah hari ini
langsung tidak terdapat persoalan hitam ataupun putih
ataupun sebarang akibat dari ketidaksempurnaan
ataupun kelebihan di dalam sesuatu benda. Yang
paling dikasihi disamping Allah ialah orang yang paling
beriman. Sekarang pergilah ke rumah Ziyad dan
mintalah anak perernpuannya Dhalfa bagi pehakku.
Juwaybar pun melakukan seperti yang telah
diperintahkan oleh Rasulullah tetapi Ziyad, yang
merupakan salah seorang daripada orang yang
ternama di dalam puak Ansar, tidak menerimanya, dan
berkata, Kami ,hanya memberikan anak-anak
perernpuan kami kepada orang-orang yang seperti diri
kami sendiri dan Rasulullah sendiri mengetahui hal ini

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
133
dengan mendalam, dengan itu pergilah sehingga
aku rnenyoalnya dan meminta maaf darinya.
Juwaybar pun berpaling untuk kembali, tetapi
disebabkan oleh rasa marahnya, dia menjerit,
Aku bersumpah derni Allah, yang Quran dan
Rasulullah tidak peTnah berkata yang seseorang itu
hanyalah pautut memberikan anak perempuannya
kepada seseorang yang dari status kekeluargaan dan
kekayaan yang sama!
Pabila Dhalfa mendengar jeritan ini beliau dengan
segera menghantar seorang pembantunya untuk
bertemu dengan ayahnya. Ziyad datang kepada anak
perempuannya dan Dhalfa bertanya, Apakah yang
telah kamu katakan kepada anak muda itu hingga
membuatkan dia begitu marah?
Rasulullah telah menghantarnya kepadaku untuk
mengambilmu, anak perernpuanku, dengan
persetujuanku.
Juwaybar tidak akan menipu, panggillah dia
kembali dan kamu sendiri pergilah berternu dengan
Rasulullah supaya baginda boleh menerangkan hal ini
buatmu
Ziyad pun melakukan seperti yang telah dikatakan
oleh anak perempuannya. Dia memanggil Juwaybar
dan kemudian bersegera untuk menemui Rasulullah
dan berkata: Juwaybar telah membawa satu pesanan
darimu. Aku ingin mengingatimu yang aku adalah
seorang Ansar, dan kami tidak memberikan anak-anak
perempuan karni untuk berkahwin melainkan kepada
Ielaki-lelaki yang setaraf di dalam kaum kami.
Juwaybar adalah seorang yang beriman dan
seorang lelaki yang beriman adalah sama dengan
seorang Wanita yang beriman. Berikanlah anak
perempuanmu kepadanya untuk dijadikan isteri.
Ziyad kemudian kembali ke rumahnya. dan
mernberitahu anak perempuannya tentang apa yang
telah diarahkan oleh Rasululiah. Anak perempuannya
berkata, Ayah, tidak mentaati Rasulullah adalah
bertentangan dengan ugama. Dan aku bersedia

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
134
dengan relanya untuk menerima Juwaybar sebagai
menantumu.
Ziyad membawa ke hadapan orang ramai dari
kaumnya dan mengahwinkan anak perempuannya
dengan juwaybar mengikut asas arahan Islam. Malah
beliau juga telah memberikan maskahwin kepada anak
perempuannya tadi dari poketnya sendiri dan telah
memberikan mereka sebuah rumah dan segala
kelengkapan yang diperlukan supaya mereka dapat
hidup dengan gembiranya.
Nyata sekali, cahaya ini bergemilang, sumber .ini
ataupun sinaran yang memberikan kegirangan ini telah
menyalakan api di dalam hati orang dan merupakan
pimpinan kepada semua hati-hati yang suci di atas
jalan yang lurus. Dan dengan itu jiWa-jiWa yang di
dalam kekeliruan telah dipimpin dari kekerasan dan
kegelapan masa itu, seperti patung-patung yang
mengibarkan sayapsayap mereka dan bergerak ke
arah cahaya yang matang, dan secara berkumpulan
menoleh ke arah Islam mencari perlindungan daripada
Al-Quran yang bersinar dan memberi penerangan.

[20]
MUHAMMAD (SAW) RASUL
YANG TELAH DIRAMALKAN

Waktu Yang Dinanti Dan Yang Diharapkan


Nabi-nabi zaman lampau-terutamanya Hazrat Musa
dan Hazrat Isa (as) telah memberitahu pengikut-
pengikutnya khabar dari hal kelahiran Islam, hinggalah
ke satu tahap di mana nabi-nabi ini juga telah
memberi-kan tanda-tanda tertentu dari hal sifat-sifat
Rasul Islam yang boleh diperolehi dari kitab-kitab
mereka. Kerana inilah orang Yahudi dan Nasrani dan
pengikut-pengikut ugama yang lain sedang menanti
kedatangan Islam. sperti orang-orang yang
menyaksikan kapalmereka den-gan layar yang koyak
dan sauh yang patah dan akan tenggelam di dlam

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
135
lautan dan dengan itu mengarahkan pandangan
mereka ke pantai untuk keselamatan masa akan
datang.
Setengah-setengah orang Yahudi telah pun berjaya
menemui, menerusi kajian yang banyak, ternpat di
antara bukit-bukit Ayr dan Uhud yang telah dinamakan
di dalam kitab-kitab mereka sebagai pusat pemerinta-
han Islam, dan telah berhijrah ke sana, menantikan
kezuhuran Islam.
A1 Quran adalah merupakan satu bukti kepada
kebenaran kenyataan-kenyataan ini, bahawa Taurat
dan lnjil (lihatpelajaran l7dan 18)telah memberikan
khabar darihal terturunnva Rasul Islam.
“(Iaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi
yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di
da/am Taurat dan Injil yang ada pads sisi mereka yang
menyuruh mereka mengerjakan yang maruf dan
mclarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan
menghalakan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan
membuang dari mereka bebanbeban dan belenggu-
belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang
yang beriman kepada, memuliakannya, menolongnya
dan mengikuii cahayayang terangyang diturunkan
kepadanya (Al Qu an), mereka itulah orang-orang yang
beruntung.”
(7:157)

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-


orang yang bersama dengannya adalah keras
terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang
sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud
mencari kurnia Allah dan keridhaanNya, tanda-tanda
mereka tampak pada muka dari bekas sujud.
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam raurat dan sifat-
sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang
mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadi
tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak
lurus di aras pokoknya, tanaman itu menyenangkan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
136
hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak
menjeng-kelkan hati orang-orang kafir (dengan
kekuatan orang-orang mumin). Allah menjanjikan
kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh di antara mereka ampunan dan
pahala yang besar.”
(48:29)
Contoh ini menunjukkan yang Rasulullah dan
sahabat-sahabatnya yang setia telah mula dari kosong
dan sampai ke summit dengan pengorbanan diri
sendiri, dedikasi dan iman, hinggakan mereka telah
memberanjatkan dunia.
Allah telah menjanjikan keampunan dan hadiah
yang besar kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang beriman dengan Islam dan menjadi pengikut-
pengikut ugama Islam serta melakukan kebaikan.
“Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata,
Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan
AlIah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun)
sebelumku, iaitu Taural dan memberi khabar
gembii-a dengan (datangnya) seorang Rasul yang
akan datang sesudahku yang namanya Ahmad
(Muhammad). Maka tatkala rasul itu datang
kepada mereka dengan membawa bukti-bukti
yang nyata mereka berkata, ini adalah sihir yang
nyata. (51:6)

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah


Kami berikan Al Kitab (Taurat dan Injil) rnengenal
Muhammad seperti mereka mengenal anak-
anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian
dari mereka menyembunyikan kebenaran, pada
hal mereka mengetahui. (2: 146)

“Orang-orang yang telah Kami berikan Kitab


kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad)
seperti mereka mengenal anak-anak mereka
sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
137
mereka itu tidak beriman.”(6:20)

Nyata sekali bahawa ayat-ayat yang rasul-rasul


sebelum ini teiah pun memberitahu orang ramai
tentang kedatangan Muhammad (saw) dan sifat-
sifatnya, dan khabar gembira yang terang yang ujud di
dalam Al Kitab mereka. supaya apabila Muhammad
(saw) muncul bersama-sama dengan Islam, tidak akan
terdapat ruang bagi segala syak wasangka.
Kerana ini, jika tidak terdapat berita yang demikian
di dalam kitab-kitab Nasrani dan Yahudi di waktu
Muhammad (saw), adalah tidak akan dijangka
daripada fikiran yang bersinar seorang seperti
Muhammad (saw) yang beliau akan berdiri dan berkata
demi untuk membuktikan nubuwatnya di hadapan ahli
Kitab. Namaku dan sifat-sifatku telah muncul di dalam
Taurat dan Injil yang ada di dalam tangan kamu
sekarang. Kerana musuh-muauh Muhammad tidak
pernah mengaku kalah, dan, demi untuk
memusnahkan ajaran-ajarannya, mereka telah
mengumpul semua salinansalinan Taurat dan Injil
supaya mereka dapat membuktikan bahawa sifat-sifat
yang demikian tidak terdapat di dalam kitab-kitab ini.
Sejarah menjadi saksi yang mereka telah
mencuba dengan sedaya-upaya dalam sebarang cara
dalam penentangan mereka kepada Muhammad (saw)
dan malah telah bangun untuk memeranginya, tetapi
dengan tipu muslihat mereka yang mudah dan senang
ini mereka tidak mampu untuk membuktikan yang sifat-
sifat ini tidak ujud. Dengan itu adalah nyata bahawa
maklumat-maklumat yang tidak putus-putus terdapat di
dalam kitab-kitab suci mereka.

Bukti-Bukti Sejarah Yang Selanjutnya.


Sebelum kebangkitan Islam, dua kumpulan
manusia telah membesar di Madinah. Yang pertama
ialahorang-orang Yahudi yang telah meninggalkan
kawasan-kawasan asli mereka untuk menyaksikan
kelahiran Rasul Islam (saw).

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
138
Kumpulan yang kedua ialah puak Aws dan
Khazraj, yang merupakan ketutunan Tubba, raja
Yaman Apabila Tubba datang ke Madinah dan
mendapat tahu yang tempat itu adalah sebuah tempat
di mana kerajaan Islam akan cidirikan, beliau
menyuruh kedua-dua puak ini untuk tinggal di situ
sehinggalah ke masa di mana Rasu} Islam muncul dan
kemudian membantunya.
Dengan itu mereka pun tinggal di sana dan
perlahanlahan bilangan mereka bertambah dan
menjadi lebih berkuasa hingga sampai ke satu tahap di
mana mereka telah merampas rumah-rumah dan hak
milik orang-orang Yahudi dan melakukan kekerasan
dan penindasan dan perlahan-lahan mereka lupa akan
sebab yang telah membawa ibubapa dan nenek
moyang mereka ke bandar itu dan menjadi jahil
tentang kedatangan dan penetapan ibubapa dan
nenek moyang mereka di sana.
Walau bagaimana pun, orang-orang yahudi, yang
tidak setaraf dengan mereka tidak berhenti dari
memberitahu satu sama lain tentang kedatangan
.Rasul Islam dan keselamatan dan penindasan dan
kekejaman. Tentang orang-orang Yahudi ini A1 Quran
berkata;
“Padahal sebelumnya mereka biasa
memohon (kedatangan Nabi) untuk
mendapat kemenangan atas orang-orang
kafir, maka setelah datang kepada mereka
apa yang telah mereka ketahui,
mereka Ialu ingkar..”. (2:89)

Ibn Hawash (atau Ibn'l Hayyaban) seorang terpelajar


yahudi, telah meninggalkan Suria dan telah datang ke
Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah (saW),
tetapi sewaktu beliau masih hidup, Muhammad (saW)
masih belum lagi dilantik sebagai nabi. Atas sebab
inilah sebelum kematiannya, Hawash telah berkata
kepada orang-orang Yahudi, Aku telah meninggalkan
kehidupanku yang mewah dan selesa di Suria demi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
139
kerana cintakan Muhammad dan, datang ke
sini,dan semata-mata roti dan kurma adalah
mencukupi bagiku. Oh! aku tidak juga memperolehi
keinginanku. Tetapi ketahuilah yang baginda akan
dibesarkan di Mekah dan akan berhijrah ke sini. Roti
dan kurma adalah memadai sebagai makanannya,
baginda seorang yang sangat merendah diri dan
menunggang kenderaan tanpa pelana dan orang-
orang yang menghalangnya dari kanan dan kiri akan
diketepikan dengan begitu sahaja.
Zeyad Ibn Umar dari Hijaz datang mencari ugama
Ibrahim yang sebenar. Di dalam perjalanannya beliau
telah melintasi dari Mekah ke Suria dan ke Mawsul,
tetapi lebih banyak beliau mengkaji, lebih sedikit
pulalah apa yang ditemui olehnya. Akhirnya seorng
terpelajar Kristian telah memberitahunya bahawa tidak
terdapat sebarang kesan pun darihal ugama asli
Ibrahim, tetapi dalam hari-hari itu seorang nabi akan
muncul di dalam tanah airnya sendiri yang mana
daripada kata-kata dan ajaran-ajaran nabi ini dia dapat
memperolehi ugama yang sebenar.
Ziyad kembali ke Mekah, tetapi di dalam perjalanannya
dia telah terbunuh. Rasulullah mengarahkan kepada
kebaikan dengan memberikan lelaki ini sebagai contoh
dan berkata, Ziyad adalah seorang yang telah
meninggalkan dunia ini ketika sedangmencarijalan
kepada Allah.
Buhayra, seorang terpelajar Kristian, telah melihat
Muhammad (saw) ketika baginda di dalam zaman
keanak-anakannya. Dia mengenali baginda menerusi
tanda-tanda yang telah dibacanya di dalam A1 Kitab.
Dia berkata kepada Abu Talib yang sedang bersama-
sama dengan Muhammad (saW), Dia akan menjadi
seorang nabi, jagalah dia dengan baik dan bawalah dia
kembali ke negaramu dengan cepat.
Seorang terpelajar Kristian yang lain Nistur, pabila
melihat Muhammad (saW) kepika baginda di dalam
usia remajanya, dengan jelas telah memberikan
khabar yang baginda akan menjadi seorang Rasul, Dia

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
140
adalah rasul yang terakhir untuk•zaman ini.
Berasaskan ramalan-ramalan yang telah dibuat oleh
A1 Kitab Suci ini, beberapa orang telah memeluk
ugama Islam sebaik saja ia muncuj tanpa sebarang
huru-hara dan salah faham.

Pengaruh Islam Menjalar Di Kalangan Orang-


Orang Madinah
Apabila Rasulullah menerima perintah dari Allah untuk
menyeru orang ramai kepada Islam, dan seWaktu Haji,
yang ujud di dalam bentuk sebelum Islam, baginda
telah berucap kepada orang ramai dan
memperkenalkan Islam kepada mereka. Pada masa itu
baginda telah mengadakan satu mesyuarat dengan
beberapa orang dari kaum Khazraj.
“Kamu dari puak mana?” baginda bertanya.
“Dari Puak Khazraj.”
“Adakah kamu bersedia untuk duduk bersamasamaku
buat beberapa ketika dan berbincang.”
“Ya kami bersedia.”
“Aku menyerumu kepada Tuhan yang Esa.”
Kemudian Rasulullah membacakan mereka
beberapa ayat-ayat Al-Quran daripada Kalam Allah
sWt. dan mereka begitu terpikat dengan Al-Quran, dan
tanpa berfikir panjang mereka menyuruh Rasulullah
untuk mengajar ayat-ayat yang lain. Kami bersumpah
yang inj adalah apa yang telah dikatakan oleh orang-
orang Yahudi. Janganlah dibenarkan untuk
mencapainya terlebih dahulu dari kita. Kemudian
semua mereka memeluk ugama Islam, dan apabila
mereka kembali ke Mudinah, mereka pun melancarkan
propagasi Islarn. Rasulullah juga telah menghantar
Musab ibn Amir kepada orang Madinah untuk
mengajar Al-Quran dan menyeru orang ramai kepada
Islarn.
Musab berjaya mernbawa banyak ktimpulan di
Madinah kepada Islam, di kalangan rnereka ialah
Asad. ketua kaum Aws, rnenjadi pengikut Islam dan
herkata kepada kaumnya, Muharnrnad (saw) adalah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
141
orang vang kedatangannya sentiasa disebut olch
orang-orang Yahudi. Dan kaum-kaum mereka jiiga
memeluk ugama Islam dan dengan cara ini Islam pun
berkcmbang di Madinah dan menjadi kuat. Kumpulan-
kumpulan orangorang Islam dari Mekah juga berpindah
ke sana, dan akhirnya, Rasulullah sendiri pergi ke
Madinah dan di sana baginda telah menubuhkan
kerajaan Islam.

Tarikan Salman Kepada Islam


Salman adalah seorang yang berbangsa parsi
dan datang daripada keluarga petani, ibu dan ayahnya
berugama Majusi, penyembah api. Ruzbah adalah
nama lama Salman. Ibubapanya sangat-sangat
mencintai Salrnan. Mereka telah mengajarnya
kepercavaankepercayaan ugama mereka dan
menghalangnya dari bergaul dengan orang-orang Iain.
Pada suatu hari, atas arahan ayahnya Salman
telah keluar untuk memeriksa ternakannya. Ketika
dalam perjalanan beliau telah bertemti dengan sebuah
gereja (Ii mana sekumpiilan dari hamba-hamba AlIah
sedang beribadat. Ruzbah mula berfikir dengan
mendalamnva dan beliau tinggal brsama-sama dengan
mereka hinggalah waktu hampir malam dan mendapati
yang cara mereka adalah Iebih baik dari cara ayah daii
nenek movangnva.
“Di manakah pusat ugama ini?” Beliau bertanva.
“Di Suria.” Jawabnya.
Ayahnya menjadi risau disebabkan oleh
kelambatannya lalu menghantar seorang lelaki yang
Iain untuk mencarinya. Apabila beliau kembali ayahnya
bertanya mengapa beliau terlewat dan ke manakah
beliau telah pergi. Dia menceritakan apa yang telah
terjadi, tetapi ayahnya berkata, Ugama nenek
moyangku adalah lebih baik .
“Dengan fikiran aku sendiri,” beliau menjawab,
telah aku lihat yang cara mereka. adalah lebih baik.
Fikiran ayahnya terganggu dengan kata-kata

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
142
anaknya ini dan lalu memaki hamun anaknya dan
mengurung Salman di dalam rumahnya.
Ruzbah secara rahsia rnenghantar seorang
pekerja kepada orang-orang kristian dan memberitahu
mereka yang apabila peniaga-peniaga datang dari
Suria dan telah menyelesaikan tugas-tugas mereka
dan apabila tibu masanya untuk rnereka berangkat
pulang, mereka patut memberitahunya dan dia secara
rahsia akan meninggalkan rumah dan pergi bersama-
sama mereka ke Suria.
Dan dengan itu beliau pun sampai ke Suria, dan
setelah pergi berjumpa dengan seorang cendekiawan
Kristian dan memintanya untuk mengambilnya sebagai
seorang hamba dan untuk melatihnya dalam mencari
ilmu dan menunjukkan jalan perhambaan kepada
AIlah. Terpelajar itu pun menerimanya.
Apabila terpelajar ini meninggal dunia, Ruzbah
pergi kepada orang-orang kristian yang lain yang
terkemuka pada hari itu menurut arahan yang telah
diberikan oleh tuannya. Daripada terpelajar-yang akhir
ini, yang tinggal di kawasan Umuriyah di Damaskas,
beliau telah meminta pimpinan untuk bersama-sama
dengan terpelajar yang lain, tetapi dia menjawab,
Aku tidak mengetahui sesiapa yang lain, tetapi
tidak lama lagi seorang nabi akan muncul di tanah
Arab yang akan berpindah dari tempat lahirnya ke satu
kawasan yang diliputi oleh pohon-pohon kurma,
Kawasan ini terletak di antara dua dibang lahar yang
luas. Beberapa dari tanda-tanda kemuliaan dan sifat-
sifat khasnya ialah dia akan menerima sesuatu yang
diberikan sebagai tanda penghormatan, tetapi tidak
akan menerima makanan dan zakat yang diberikan
atas rasa belas kasihan dan sebagai bantuan. Di
kalangan tanda-tanda ini ialah tanda dan cop nubuwat
di atas kulitnya. Jika kamu dapat pergi ke sana,
dengan itu kamu patut pergi.
Selepas kematiannya, Ruzbah menyuruh ketua
kabilah yang sedang bersiap sedia untuk berniaga di
Semenanjung Arab untuk membawanya bersama-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
143
sama dengan mereka. Ketua kabilah ini pun
menerimanya. tetapi di dalam perjalanan mereka telah
menipunya dan telah menjualnya sebagai seorang
hamba kepada seorang Yahudi dari Bani Qurayza,
yang telah mengenakan kerja kuat di persekitaran
Madinah. Ruzbah mengenali tempat itu sebagai satu
tanda yang telah.diberitahukan kepadanya oleh
terpelajar tadi. Dengan itu beliau sangat bergembira
untuk memulakan pekerjaannya di dalam kawasan
yang dipenuhi dengan kurma yang menjadi milik
tuannya itu, tetapi beliau sentiasa menanti kedatangan
Muhammad (saw), dan mencarinya, tetapi, kerana
beliau berada di dalam satu keadaan yang sulit, beliau
tidak dapat bertanya sebarang soalan langsung.
Akhirnya hari pertemuan pun sampai. Rasulullah
telah pergi bersama-sama dengan beberapa orang
sahabatnya ke satu tempat berdekatan dengan
Madinah dan Ruzbah terdengar akan berita ini.
Beliau berkata kepada dirinya sendiri yang ini
adalah masa yang paling baik untuk memerhatikan
tanda-tanda dari orang ini sendiri, dan kemudian
membandingkan mereka dengan apa yang telah
didengar olehnya dari terpelajar kristian itu. Dengan itu
beliau mengambil beberapa suap makanan yang
dipunyai olehnya dan memberikannya kepada orang
yang terhormat itu sambil berkata, Makanan ini adalah
untuk keperluan orang-orang yang memerlukan dan
oleh kerana sahabat-sahabatmu adalah orang-orang
yang memerlukan, maka terimalah ia dariku.
Rasulullah pun memberikannya kepada sahabat-
sahabat baginda. Ruzbah memerhati dengan teliti,
tetapi beliau mendapati yang Rasulullah tidak langsung
menyentuh makanan itu dan beliau tidak dapat
menahan dirinya dari rasa gembira, kerana ini adalah
satu tanda yang telah didapati benar di dalam diri
Rasulullah.
Dengan rasa gembira Ruzbah rnembawa
sebungkus makanan yang lain yang dipunyai olehnya
kepada Rasulullah, memberikannya kepada baginda

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
144
sambil berkata, Ini adalah satu hadiah dariku
untukmu, maka terimalah ia. Rasulullah menerimanya
dengan perasaan gembira lalu memakannya.
Ruzbah sedang memerhati tingkah laku baginda
dan sangat kagum dengannya. Beliau kemudian
mengelilingi Rasulullah semuga Allah merahmatinya
dan ahli keluarganya — untuk melihat tanda di atas
bahu Rasulullah. Rasulullah memahami apa yang
dikehendaki oleh Ruzbah lalu membuka pakaian yang
dibelakangnya supaya Ruzbah dapat melihat tanda itu.
Ruzbah pun melihatnya dan terus menerima ugama
Islam.
Beliau kemudiannya dinamakan Salman dan
sumber-sumber untuk membebaskannya pun
dikumpul. Beliau menjadi begitu rapat kepada
kumpulan sahabat-sahabat di sekeliling Rasulullah,
dengan fikiran dan iman yang mendalam lagi luas
dalam masa yang singkat beliau telah menjadi seorang
pengikut Rasulullah yang terkemuka.
Semua orang-orang yang sedang mencari
kebenaran, yang sedang menderita dari kehausan dan
kepanasan yarlg membakar adalah seperti
kedahagaan yang tidak dapat dihilangkan, sedang
mencari sumber keujudan dan air kehidupan. Oleh
kerana tanda-tanda telah mereka baca ataupun dengar
dari kitab-kitab suci terdapat pada diri Rasulullah,
mereka memberikan hati mereka kepada lautan itu dan
membasuh jiWa mereka dengan air kehidupan dan
hikmah. Kumpulan demi kumpulan memberikan hati
mereka kepada ugama suci Islam dan menjadi
pengikut Muhammad (saw). A1 Quran berkata,
“Manusia masuk ke dalam ugama Allah
dengan berbondong-bondong.” (110:2)
Tetapi bersama-sama dengan kumpulan yang
mencari kebenaran ini, terdapat juga kumpulan
kumpulan Yahudi dan Nasrani dan lain-lain musuh-
musuh yang tidak memeluk ugama Islam disebabkan
oleh pegangan mereka yang kuat ataupun kerana
perniagaan-perniagaan dan kedudukan mereka berada

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
145
di dalam bahaya, walaupun mereka sedar akan
kebenaran yang dibawa oleh insan yang agung ini.

Mereka tahu akan sumber keselamatan, tetapi


disebabkan oleh kedegilan mereka tetap berpaut
kepada kekarutan yang berkekalan dan gagal untuk
mencapai kepuasan.

“Maka setelah datang kepada mereka apa


yang telah mereka ketahui, mereka lalu
ingkar kepadanya. Maka La’nat AIlah-lah
atas orang-orang yang ingkar (kafirin).”(2:89)
Sekarang kita akan memberikan dua contoh yang
lain.
Safiyah anak perempuan Hayy ibn Akhtab
berkata,
“Apabila Rasulullah (saw) berhijrah ke Madinah
dan berhenti di Qaba, ayahku dan bapa saudaraku
Abu Yasir, pergi untuk berjumpanya di kala waktu
hampir fajar. Apabila matahari tenggelam mereka pun
kembali, dan aku pergi kepada mereka dengan
kegembiraan keanak-anakanku. Tetapi mereka sangat
letih, berlawanan dengan adat resam mereka, mereka
langsung tidak memberikan perhatian kepadaku. Bapa
saudaraku berkata kepda ayahku,”
“Adakah dia orangnya?”
“Demi Allah aku bersumpah, dialah orangnya!”
“Adakah kamu mengenalinya?”
“Ya.”
“Sekarang apakah yang kamu fikirkan
tentangnya.”
“Demi Tuhan, aku bersumpah yang aku akan
menjadi musuhnya selagi aku hidup.”
“Kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan
memberikan satu lagi contoh berkenaan dengan
kebencian yang tidak bertempat ini.”
Pada suatu hari Rasulullah berkata kepada Ka’b
ibn Assad,
“Tidakkah kamu ingat akan contoh Ibn Hawaysa

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
146
(pelajar Yahudi yang datang dari Suria)? Tidakkah
ia berkesan ke atasmu?”
“Ya, jawab Ka’b, dan jika celaan orang-orang
Yahudi itu tidak menuduhku sebagai seorang penakut
bila mereka berkata, Kab takut untuk dibunuh. Aku
akan mempercayai kata-katamu. Tetapi sekarang aku
mempunyai iman orang-orang Yahudi dan aku selamat
dari celaan mereka dan aku akan tetap di dalam
ugama ini hinggalah ke akhir hayatku.”
Al-Quran menerangkan tentang kelakuan yang
disebabkan oleh kedegilan ini yang merupakan asal-
usul kekacauan di dalam hidup dan kegagalan dan
tentang orang-orang yang begini Al-Quran berkata,

“Apakah buruknya (hasil perbuatan) mereka


yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran
kepada apa yang telah diturunkan Allah
kerana dengki bahawa Allah menurunkan
KurniaNya kepada siapa yang
dikehendakiNya. Kerana itu mereka
mendapat murka sesudah (mendapat)
kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir
siksaan yang menghinakan.” (2:90)

[21]
AL- QURAN: MUJIZAT YANG
UNIVERSAL DAN ABADI BAGI ISLAM

Nabi-Nabi Dan Mujizat-Mujizat.

Nabi-nabi Ilahi sentiasa dihantar bersama-sama


dengan tanda-tanda yang terang supaya manusia
boleh diyakinkan yang mereka datang daripada Tuhan.
Atas sebab inilah orang-orang yang mempunyai jiWa
seperti cermin yang bersih dan seperti aliran-aliran air
yangjernih, bersih dan cuci dapat mengenali tanda-
tanda ini dan mendekatkan diri rnereka lalu beriman,
seperti tukang-tukang sihir Firaun yang mana apabila

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
147
melihat mujizat Musa yang menakjubkan itu,
bagaimana tongkatnya bertukar menjadi ular yang
besar lagi panjang, memahami yang hal ini adalah
diluar kekuasaan manusia, percaya akannya dan
mengenepikan ugutan-ugutan Firaun.
Pengikut-pengikut Isa (as) juga telah melihat
dengan rnata rnereka sendiri akibat dari nafas-
nafasnya apabila ia rnenghernbuskan nafasnya ke
dalam badan orang yang telah rnati, dan, dengan izin
Allah, rnernbangunkan yang mati dan rnernberikan
mereka kehidupan. Mereka tertarik kepadanya dan
jiWa serta roh mernberikan hidup yang
kekal menerusi iman kepada Isa (as).
Rasul Islam, yang merupakan nabi dan rasul yang
terakhir dan nabi yang paling tinggi dari semua
mereka, yang telah membawa ugama yang kekal
abadi, kesempurnaan kepada semua ugama-ugama
Ilahi, yang akan berakhir hinggalah ke hari kiamat,
datang pada waktu missinva. dengan tanda-tanda
yang jelas dari Allah. supava baginda boleh rnenjadi
bukti kepada kesahan hakikatNya dan ugamaNya yang
sempurna.

Al-Quran Mujizat Yang Kekal Abadi


Al Quran adalah sebuah dokumen yang kekal
buat Islam dan muncul di atas ufuk fikiran dan idea-
idea manusia. Sinaran yang akan sentiasa bersinar di
mercu ugama agung Muhamrnad (saW) di kemuncak
intelek manusia yang paling tinggi, selagi rnatahari
masih terbit dari Timur. Ia adalah satu tanda suci yang
bijak yang mana cahayanya, seperti sinaran matahari,
adalah mencukupi dalam setiap era dan abad dan
untuk selamaIamanya, untuk penerusan hidup dan
sebagai pengawal. kegembiraan semua kaum, kelas-
kelas dan manusia.
Di dalam rangkaian ini dan di atas asas ini, semua
yang diperlukan untuk memimpin manusia telah pun
datang.
Ia menjelaskan asas-asas kepercayaan dan juga

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
148
kaitan di antara manusia dan Tuhan dan cara-cara
untuk memperkuatkan lagi kaitan ini dengan kata-kata
dengan kelernbutan bisikan air yang jernih dan
keregasan dan kekuatan tegaknya bukit-bukit menarik,
fasih dan kuat. Ia menggambarkan tanggungjawab-
tanggungjawab sosial manusia, ia juga mengajar cara-
cara dam hukurn-hukum kelakuan-kelakuan sosial.
Ia mengakhirkan perbezaan-perbezaan kelas dan
pembahagian-pembahagian yang tidak rata.
Ia mengharapkan yang paling baik dan tinggi
kepada manusia dan saudara-saudaranya dan
persamaan dan penaikannya (manusia).

Kefasihan Yang Tidak Dapat Ditandingi


Mahir dalam menggunakan perkataan dan
mempunyai ilmu yang banyak darihal perkataan di
hujung jari seseorang bukanlah sesuatu yang sangat
sulit, tetapi kombinasi, aturan dan harmonisasi di
dalam satu bentuk yang mempunyai kepentingan di
dalam kefasihannya, dan pembinaan rangkaikata-
rangkaikata dengan exprasi-exprasi yang berbeza-
beza tetapi di dalam cara yang sama di mana mereka
ditimbulkan di dalam fikiran, adalah kemahiran yang
paling penting dan ia bukanlah sesuatu yang dapat
dilatih tanpa menitik beratkan peraturan-peraturan
yang kecil dan terperinci dalam ketepatan sastera dan
menggunakan kemahiran dan kefasihan.
Di dalam bidang kefasihan telah dikatakan
bahawa untuk mencapai kefasihan di dalarn perbualan
ataupun penulisan adalah perlu bagi kita untuk
mempunyai ketiga-tiga prinsip ini;
1. mempunyai jumlah perkataan yang mencukupi
dan memahami makna-makna mereka.
2. Tenaga fikiran dan kehalusan dalam kefasihan.
3. Kuasa penyampaian ataupun mahir dalam
menggunakan pena.
Tetapi perlu diingatkan yang walaupun semua
aturan-aturan dan keperluan-keperluan untuk
kefasihan ini diberikan penuh perhatian, tidak

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
149
adaseorang pun yang dapat menuntut yang
ucapannya ataupun tulisannya adalah yang terbaik
dan tidak ada seorang pun yang boleh menyamainya.
Walau bagaimana pun, Allah yang Maha Tinggi,
Yang mana Kuasa dan IlmuNya adalah tidak terbatas,
dengan cara-cara yang berlainan telah menghiaskan
perkataan-perkataanNya di dalam A1 Quran dengan
aturan-aturan dan harmonisasi-harmonisasi di dalam
perkataan yang mana tidak seorang pun, samada dia
adalah seorang yang paling fasih lidah di atas bumi ini,
boleh menulis ayat-ayat seperti kalam-kalam Allah.
Dan ini adalah merupakan satu rahsia abadi Al Quran
yang merupakan dokumen Hazrat Muhammad (saw)
yang kekal untuk selama-lamanya.
Al Quran mengikut faktor-faktor sejarah, bersinar
pada waktu di mana orang-orang Arab berada di
dalam kemuncak perkembangan kesusasteraan
mereka. Penyair-penyair dan penyajak-penyajak tang
terkenal dan pengkhutbah-pengkhutbah yang
terkemuka seperti Imraul Qais, Labid dan lain-lain lagi
yang masih dikira sebagai bijak pandai-bijak pandai di
dalam bidang sastera, telah menulis sajak-sajak dan
syair-syair dan telah memberikan ucapan-ucapan yang
adakalanya sampai ke tahap yang paling tinggi dan
telah ditulis di atas langsirIangsir dan ukiran-ukiran
emas dan dilekatkan pada dinding-dinding Kabah.
Tetapi dengan tampilnya sinaran A1 Quran yang
agung, semua ini telah kehilangan sinaran-sinaran
mereka dan telah gerhana seperti bintang-bintang.
Kefasihan orang-orang Arab telah •ditewaskan oleh
kefasihan A1 Quran hingga ke satu tahap di mana
musuh-musuh yang dipenuhi dengan rasa benci
kepada Islam dan Muhammad (saw), yang juga telah
mengangkat pedang untuk menghapuskan baginda
dan ugamanya, tidak mempu dengan semua usaha-
usaha mereka untuk mencari mahupun satu kesalahan
yang paling kecil di dalam

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
150

bahasa dan penyampaian A1 Quran.

Penilaian Pihak Musuh


Ia adalah pada waktu haji, orang ramai berduyun-
duyun datang ke Mekah dari bandar-bandar yang lain,
dan orang-orang Quraish berada dalam keadaan tidak
selesa takut kalau-kalau berita Nubuwat Muhammad
(saW) sampai ke telinga orang-orang yang baru
samapi ini. Dengan itu satu kumpulan orang-orang
Quraish, dengan Walid sebagai ketua, mengelilingi
pengerja-pengerja haji ini dan mengatakan apa saja
yang buruk dan tidak darihal Rasulullah dengan itu
menghalang orang-orang yang baru sampai ini dari
bertemu dengan Rasulullah. Kemudian apabila mereka
berkumpul, salah seorang dari mereka berkata,
Marilah kita katakan yang lelaki ini adalah seorang
tukang sihir.
Mereka tidak akan mempercayai kita, kata Walid,
kerana kata-katanya tidak menyerupai kata-kata
tukang sihir.
Marilah kita katakan yang dia adalah seorang
yang tidak siuman.
Tidak ada seorang pun yang akan menerimanya,
Jawab Walid, kerana kata-katanya dan juga tingkah
lakunya bukanlah seperti seorang yang gila.
Kita patut berkata yang dia adalah seorang
penyair.
Ini juga tidak akan berhasil, kerana orang-orang
Arab tahu semua jenis syair dan sajak-sajak dan kata-
katanya tidak menyerupai salah satupun dari ini.
Kemudian Walid mengumumkan, Aku bersumpah
demi Allah, ucapan lelaki itu mempunyai kelembutan
dan kecantikan yang tersendiri. Ucapannya adalah
seprti pokok lebat daunnya, dengna akar yang tegap
dan ranting-ranting yang tunduk dan dipenuhi dengan
buah-buah yang lebat. Dengan itu kita boleh berkata
kepada orang ramai yang ucapan-ucapannya ini telah
dipengaruhi oleh ilmu sihir, kerana ia membawa

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
151
perpecahan di antara nak-anak dan ibubapa, adik
dan abang.
Untuk menemui kefasihan A1 Quran, dan untuk
mendapati yang ia adalah puncak kefasihan, orang-
orang bukan Arab boleh menoleh kepada kata-kata
orang-orang Arab yang mahir di dalam bahasa pada
hari-hari itu dan yang tercatit di dalam sejarah, dan
juga telah dicatitkan oleh penulis-penulis dewasa ini
yang menulis darihal ini, dan kepada pengakuan-
pengakuan yang telah dibuat oleh pakar-pakar di
dalam bidang ini.
Mujurlah, sejak dari zaman Rasulullah (saw)
hingga sekarang, semua pakar-pakar di dalam bidang
sastera Arab telah mengakui kefasihan A1 Quran yang
tidak terbanding, dan begitu kagum dengannya
sebagai contoh, penulis Arab yang sezaman dan
terkemuka Abdul Fatah Tabai menulis, Sejarah Arab
memberitahu kita dari hal ramai orang-orang yang
terkemuka, berpengetahuan di dalam syair-syair dan
prosa-prosa Arab seperti Ibn-elMuqaffa, Jahiz, ibn
Amid,• Farazdaq, Bashshar, Abu Nuwas, Abu
Tammam dan selanjutnya, tetapi semua mereka telah
menunjukkan rasa malu bila berhadapan dengan A1
Quran, dan dengan rela dan rasa perlu mengakui yang
A1 Quran yang Agung ini bukanlah dari kata-kata
manusia biasa tetapi merupakan Wahyu Ilahi.
Dari Taha Husayn, penulis Mesir yang sezaman
dengan kita berkata, A1 Quran melebihi limit-limit
prosa dan puisi, kerana ia memiliki kualiti-kualiti yang
khas yang tidak dapat ditemui di dalam sebarang puisi,
mafah perlu dikatakan; Ia adalah A1 Quran, dan inilah
saja.

Keharmonian Dalam Rangkaikata


Ucapan atau tulisan seseorang, walau bagaimana
mahir ataupun fasih sekali pun penulis ini, tidak akan
selaras di dalam semua syarat-syarat dan situasi-
situasi. Khasnya, kerja-kerja yang muncul sebagai

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
152
hasil-hasil kerja pertama penulis itu adalah jauh
berbeza dari tulisantulisan yang datang selepas, dan
hasil daripada pengalaman yang banyak dan latihan
yang beruiangulang, tulisan-tulisannya yang akhir
adalah lebih baik.
Tetapi Al Quran, walaupun ia telah diturunkan
dalam jangka masa dua puluh tiga tahun, dan ia telah
diturunkan dalam banyak keadaan yang berbeza-beza
seperti sungai yang mengalir di sepanjang kawasan-
kawasan berbatu yang berbeza-beza, pantas, sempit,
lembah, tanah rata dan menyaksikan banyak kejadian-
kejadian yang menakjubkan, kekal untuk selama-
lamanya, seperti seperti mata air, jernih dan segar.
Perpaduan dan harmoni tema-tema dan gaya-gaya
dan penyampaian-penyampaian A1 Quran adalah
ses•uatu yang menghairankan. Kita dapat perhatikan
yang rasa hairan ini sampai ke kemuncaknya, dan
dapat disaksikan di dalam isi. kandungan A1 Quran
yang banyak subjek telah diperbincangkan, tetapi gaya
dan perpaduan penyampaiannya tetap konstan.
Nyata sekali jika seseorang, apabila sampai ke
peringkatl kemahiran ke atas sesuatu subjek
menunjukkan apa yang boleh dibuat olehnya, dia
mungkin menunjukkan kepintarannya, tetapi jika dia
melakukan sesuatu di dalam bidang yang lain yang
mana dia tidak memiliki sebarangkemahiran
tentangnya, dia tidak akan dapat menghasilkan
sebarang kerja yang baik. Tetapi A1 Quran bersinar ke
satu darjah yang menakjubkan di dalam setiap bidang.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
153

Ketakjuban Saintifik Yang terdapat


Dalam Al Qur'an
Walaupun hadafasasi dan utama A1 Quran,
menurut apa yang telah dikatakan olehnya sendiri ialah
hanya untuk memimpin manusia ke jalan kepuasan
hati yang besar dan kejayaan di dalam kehidupan di
dunia ini, dunia insani dan di dalam perjalanan, dalam
mencapai tujuan in i, ia melahirkan banyak kebenaran-
kebenaran daripada pengetahuan manusia di dalam
nat.ural sains, fisiologi dan astronomi. Dan ini sendiri
adalah merupakan tanda-tanda utama keajaiban A1
Quran. Kerana Nabi-nabi menurut saksian yang telah
diberikan oleh sejaran, tidak pernah belajar, besar di
dalam satu keadaan sekeliling yang jauh daripada ilmu
kemanusiaan dan sains (melainkan sastera) dan jauh
daripada pusat-pusat ilmu pengetahuan hari-hari itu
seperti Yunan, Rom dari Iran.
Sekarang marilah kita perhatikan beberapa
indikasi dari hal ketakjuban ini.
1. Meterologi adalah sejenis pengetahuan yang
baru. Pengetahuan orang-orang yang Ialu mengenai
fenomena awan-awan, angin, hujan dan salji adalah
tidak melebihi dari tekaan dan jangkaan dan apa yang
dapat mereka perhatikan dan secara umum, ia
memiliki sumber imaginasi dan untung nasib dan tidak
pernah diasaskan di atas dasar-dasar sains.
Naklioda-nakhoda dan petani-petani kedua-
duanya menipunyai tanda-tanda daii indikasi-iiidikasi
mereka sendiri dalam meramal angin ataupun hujan,
tetapi mereka tidak benar-henar rnemahami
penomenapenomena ini. Beginilah segala-galanya
berlalu untuk beribu-ribu tahun lamanya, di dalam abad
ke 17 selepas SM, thermometer, dan di dalam abad kc
19, taligrafdan perlahan-lahan, benda-benda yang lain
yang diperlukan untuk meteriologi telah direka cipta.
Kemudian ahli-ahli sains pun memulakan kajian-kajian
mereka, hinggalah, di dalam separa awal abad ke 20,
pakar-pakar sains Norway dan Byerk, telah berjaya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
154
menemui undang-undang umum dalam
pembentukan dan pergerakkan awan dan kejadian-
kejadian seperti taufan dan hujan di semua tempat.
Selepas beliau, tahap penemuan di dalam bidang
ini, seperti di dalam bidang bidang lain, bertambah
maju, awan mengandungi bahan-bahan yang
membawa hujan, bagaimana air hujan dibebaskan dari
mereka, pembentukan dan penurunan hujan batu, hal-
hal yang berkaitan dengan halilintar, kilat, guruh dan
angin beliung di kawasan-kawasan tropika, aliran-
aliran air berdekatan dengan permukaan bumi dan
lain-lain hal hinggalah ilmu ini sampai ke satu tahap
yang tidak terbatas.
Tetapi lima belas abad yang lalu, apabila A1
Quran memberitahu kita. dari hal angin dan hujan dan
lain-lain penomena, A1 Quran adalah benar bila ia
memberitahu kita dari hal terkemudian, pencapaian-
pencapaian dangpenemuan-penemuan yang baru
tentang meteriologi. Sebagai contoh, sekarang telah
pun dibuktikan bahawa adalah mungkin bagi awan
untuk sampai ke satu takat tepu tetapi tidak
menghasilkan sebarang hujan dan ia menjadi zarah-
zarah mikroskopik yang cukup halus untuk terumbang-
ambing di udara dan tidak jatuh untuk membawa
hujan, walau bagaimanapun menerusi zarah garam,
yang tidak dapat dilihat yang ditiup oleh angin daripada
permukaan laut yang akan membawa hujan.
Atau, sesuatu yang lebih penting, kelembapan air
berkumpul di sekitar kepingan-kepingan kristal salji,
yang terletak di kawasan yang sangat tinggi dan
diasingkan oleh angin. Akhirnya rintikan-tintikan kecil
air hujan yang pertama bersatu bersama-sama dan
akibatnya dari percampuran dan perlanggaran di
antara satu sama lain di dalam hujan, mereka
kemudian secara perlahan-lahan nienjadi lebih besar
dan lebih besar, dan disebabkan oleh berat relativiti
mereka sendiri, mereka akan jatuh dari kumpulan-
kumpulan tadi.
Ini adaiah apa yang telah diterangkan oleh Al-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
155
Quran dengan jelasnya lima belas abad yang lalu:

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk


mengahwinkan (tumbuhan-tumbuhan) ) dan
Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami
beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-
kali bukanlah kamu yang
menyimpannya.”(15:22)

2. Hinggalah ke penciptaan kapal terbaiig dan


kemungkinan untuk terbang ke kawasan-kawasan
yang tinggi pengetahuan dan pengalaman-
pengalaman rnanusia adalah tidak melebihi daripada
glaseir-glaseir ais pada niasa yang lampau. Sebelum
ini, tidak ada seorang pun yang taliu bahawa glasier-
glasier ais yang bergunung-gunung ujud di langit di
atas kepala kita.
Tetapi Al Quran dengan jelasnya telah berkata;
“…dari (gumpalan-gumpalan awan seperti
gunung-gunung maka ditimpakanNya
(butiranbutiran) ais itu. "(24:43)

3. Benda-benda hidup di planet yang lain.


Manusia dengan bantuan pengetahuannya dari
hal ruang angkasa, telah menjejakkan kaki ke atas
permukaan bulan, tetapi hal tentang kejadian benda-
benda hidup di atas planet yang lain masih belum
melebihi dari teori semata-mata dan kita boleh katakan
dari banyak tanda-tanda, hanyalah mungkin bagi
terdapatnya benda-benda hidup seperti binatang
ataupun manusia di atas setengah-setengah planet
dan bintang-bintang Iain. Tetapi Al-Quran dengan
jelasnya menyatakan seperti berikut;
“Dan di antara ayat-ayat (tanda-tanda
kekuasaan) Nya ialah menciptakan langit dan
bumi dan makhluk-makhluk yang melata-lata
yang disebarkan pada kedua-duanya. Dan
Dia Maha Kuada mengumpulkan semuanya
apabila dikehendakiNya.” (42:29)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
156
4. Di dalam Surah Yasin ayat 36, kita
mendapati;

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan


pasangan-pasaiigan semuanya, baik dari apa
yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak mereka
ketahui.”

Dan di dalam surah 20 (Taha) ayat 53, kita boleh


membaca ayat yang seperti berikut;
Menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami
tumbuhkan (Iengan air hujan itu berjenis-
jenis dan tumbuhan-tumbuhan yang
bermacam-macam.” (20:53)

Di waktu bila pengetahuan manusia tidak


membenarkan penterjemah-penterjemah A1 Quran
yang terhormat untuk mengetahui yang tumbuh-
tumbuhan dan makhluk-makhluk hidup secara
berpasangan, mereka telah menterjemahkan dan
menunjukkan pasangan di dalam kelas-kelas, spisi-
spisi ataupun di dalam bentuk matter ataupun
rangkaian rangkaian filosofikal yang lain yang tidak
ujud di dalam helaian-helaian A1 Quran. Tetapi hari ini
berasaskan kajian-kajian yang baru, yang telah pun
ditemui yang bukan saja manusia dan binatang telah
dicipta secara berpasangan, tetapi benda-benda hidup
yang lain juga telah dicipta demikian rupa. Satu
daripada penomena-penomena yang paling
menakjubkan di dalam alam ini ialah pasangan dan
pembiakkan tumbuh-tumbuhan, yang telah diterangkan
dengan terperinci di dalam buku-buku natural sains.

Al Quran Menjemput Kepada Perlumbaan Dan


Musabaqah.
Bukan saja dari sudut kefasihan, tetapi juga,
seperti yang telah kita lihat, di dalam bidang idea-idea
manusia dan masyarakat, dan untuk semua tahap

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
157
pemahaman, Al Quran adalah sebuah mujizat. Bagi
ahli-ahli retorik ia memiliki kefasihannya, bagi ahli-ahli
falsafah hikmahnya yang tak kunjung habis dan bagi
ahli-ahli sains tersedia pula ilmu-ilmu dari bidang-
bidang yang tertentu. Atas sebab semua inilah Al
Quran berucap kepada orang ramai seperti berikut:
Jika kamu katakan yang A1 Kitab ini adalah kata-kata
manusia, maka bawalah sesuatu yang setanding
dengannya.
“Katakanlah, Sesungguhnya jika manusia dan
jin berkumpul untuk membuat .yang serupa Al
Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat
membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun
sebagian mereka menjadi pembantu
sebagian yang lain. (17:88)
“Bahkan mereka mengatakan; Muhammad
telah membuat-buat Al Quran itu. Katakanlah;
(Kalau demikian) maka datangkanlah sepuluh
surat-surat yang dibuat-buat menyamainya
dan panggillah orang-orang yang kamu
sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika
kamu benar-benar orang yang beriman. Jika
mereka yang kamu seru itu tidak menerima
seruanmu (ajakkanmu) itu maka ketahuilah
sesungguhnya Al Quran itu diturunkan
dengan iimu Allah dan bahawasanya tidak
ada Tuhan selain Dia, maka rnahukah kamu
berserah diri (kepada Allah)?”
(11:13-14)
“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan
tentang Al-Quran yang Kami wahyukan
kepada hamba Kami (Muhammad) buatlah
saru surat yang semisal Al Quran itu.” (2:23)
Tetapi dari penyaksian. yang telah diberikan oleh
sejarah dapat kita perhatikan bahawa sejak masa lalu
hinggalah sekarang tidak ada seorang pun yang
memiliki keberanian unuk bertuat demikian dan
menghasilkan satu surat mahupun satu ayat yang
setanding dengannya. Sudah tentu, sewaktu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
158
kehidupan Rasulullah (saw) dan sesudah
kewafatan baginda, beberapa orang Arab, seperti
Musailemah, Sajah dan Ibn Abil Awja telah membuat
rancangan untuk menandingi A1 Quran tetapi mereka
tidak mampu untuk berbuat demikian dan akhirnya
mengakui ketidakmampuan mereka.
Di waktu Rasulullah (saw), musuh-musuh Islam
yang telah menyyunakan jalan-jalan dan cara-cara
yang paling buruk dan jahat sekali di dalam kerja-kerja
mereka, menyiksa orang-orang Islam, mengenakan
sekatan ekonomi ke atas mereka, mengadakan plot
untuk membunuh Muhammad (saw) dan selanjutnya
tidak mempunyai sesiapapun yang boleh
menghasilkan walaupun satu surah yang menyerupai
Al-Quran.
Dewasa ini, juga, pelajar-pelajar yang
menhabiskan berjuta-juta dolar untuk menghapuskan
Islam sudah pasti akan menyerang Islam dengan
menggunakan jalan yang murah dan mudah ini (untuk
menghasilkan satu surah seperti A1 Quran)jika
rnereka boleh. Jika mereka mampu untuk berbuat
demikian hinggalah ke hari ini, ia akan menjadi satu
kemenangan kepada mereka dan satu kesudahan
yang akhir bagi Islam dan khabar ini akan ditiupkan
atas semua trumpet-trumpet pemberita-pemberita
dunia.
Akhir sekali adalah perlu bagi kita untuk ingat
bahawa jika kita mengenali A1 Quran ataupun
mengetahuinya dengan lebih baik dan mengamalkan
projek-projek yang tepat dan yang mengkagumkan ini,
niscaya kebesaran dan lebih banyak kebesaran akan
menjadi milik kita.
Bangunan kita orang-orang Islam, yang hesar
dan agung telah musnah apabila kita berhenti dari
mempraktikkan arahan-arahan A1 Quran. Dengan itu
kita jatuh dan kita hanya telah dipuaskan dengan
nama Islarn.
Kebesaran dan kemuliaan yang telah
mengasingkan dirinya dari kita ini akan kembali

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
159
kepada kita bile kita meninggalkan jalan yang
bengkang-bengkok ini, dan sekali lagi sejak dari awal,
menjadi seorang pengikut ugama Islam dan
meletakkan A1 Quran di tempat yang paling tinggi di
dalam hati dan kebijaksanaan kita, dan
menjadikannya satu contoh kepada kehidupan seperti
mana yang telah dikatakan oleh Rasulullah,
Apabila kesulitan mengelilingimu seperti
kegelapan malam, maka dapatkanlah A1 Quran. (UsuI
Kafi Jilid 2, ms. 599).

(22)
RISALAH ISLAM

Ruh risalah Islarn boleh diringkaskan dan


ditunjukkan di dalam slogan yang berikutnya;
La ilaha ilIalIah iaitu-Tiada Ttihan melainkan Allah. Ia
beerti. se!ain daripada Tuhan yang Esa, tidak ada
sesuatu apa pun yang patut disembah.
Ini adalah pokok yang besar dan dipenuhi hasil
dan merupakan rahsia yang tak sudah bagi Islam.
Kerana jika kita membandingkan Islam dengan
sebatang pokok dan ideologinya dengan biji ataupun
akarpokok itu, kita perlu tahu bahawa kesihatan dan
penghasilan buah yang banyak dari pokok ini adalah
berkaitan dengan kesihatan biji ataupun akar-akarnya.
Dan kemudian kita dapat perhatikan bagaimana kuat,
bagaimana tegap dan kukuhnya asas ideologi Islam,
seperti yang dapat difahami dari rangkaian itu.

Kepuasan Dan Iman Sentiasa Bersama.


Jika semua keinginan manusia berasal daripada
benda material dan manusia tidak merasai sebarang
keinginan pun di dalam jiwanya untuk mengatasi
dunia material, kegembiraan hanya akan datang
daripada pengumpulan bahan-bahan material. Tetapi
kita taliu dan dapat melihat yang menusia niemekik
dengan suara hatinnya menentang pendalaman

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
160
teknologi dan materialiti Dengan setiap
peningkatan di dalam benda-benda material,
keinginan masyarakat terhadap ruh dan keruhanian
juga memerLukan penambahan, dan penomena ini
adalah dengan jelasnya merupakan satu bukti kepada
huru-hara dan kucar-kacirnya sesebuah masyarakat.
Buktinya ialah kemusnahan yang lengkap dan krisis
yang telah menundukkan bayangnya ke atas
masyarakat-masyarakat yang bertamadun sejak
permulaan abad kedua puluh, hingga ke satu tahap di
mana kemerosotan rohani di dalam sesebuah
masyarakat, terutama di kalangan anak-anak muda
adalah di luar kawalan.
Seorang pakar Ilmu Sosiologi dan psikologi dari
Rusia bernama Sorokiii, berkata, Kerana, di dalam
adat resam tamadun materialis, manusia adalah satu
organisme dengan nyaWa, dan tidak sama sekali
memiliki nilai-nilai kebaikan, kecantikan dan hikmah
yang mutlak, tiada sebarang jalan pun yang telah
dibayangkan bagi manusia mencapai kesempurnaan
rohani dan kehendak-kehendak rohani.
Melainkan jika ruh manusia yang tinggi, yang
seperti burung helang yang bersayap yang
menginginkan ketinggian terbang di atas tebing-tebing
gunung dan puncak-puncaknya, terbang ke tempat-
tempat yang jauh dari tangan manusia dan kecuali jika
ia disegarkan pada sumber-sumber kebaikan-
kebaikan rohani, ia tidak akan bebas dari kekacauan-
kekacauan dan letusan-letusan ini. Semua jenayah-
jenayah dan keinginan-keinginan untuk
memperolehi hi kepuasan adalah tanda-tanda
pemecahan gelombang-gelombang natural yang
ganas yang tidak akan berdiam diri hinggalah mereka
sampai ke pantai yang aman dan tenang. Dan pantai
ketenangan dan keamanan ini hanyalah iman kepada
Satu Kuasa Yang Tak Terbatas, Ilmu yang Infinit,
Kesempurnaan yang Suci dan menjauhkan diri dari
tuhan-tuhan khayalan yang Iain. Dengan mengingati
kuasa-kuasa yang dcmikian, dan memiliki iman yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
161
sebenar di dalamnya, hati kita akan memperolehi
ketenteraman. Al-Quran menyatakan kebenaran yang
haq ini di dalam satu ayat yang pendek seperti berikut;
“Orang yang beriman hati mereka menjadi
lenteram dengan mengingati Allah.” (13:28)
Pada hakikatnya, ketenteraman hati hanya dapat
diperolehi dengan mengingati AIlah. Hanyalah dengan
bersandar dan memberikan perhatian kepada Tuhan
boleh mengawal dan mengatur fitrat manusia dan
memimpinnya ke arah kegembiraan.
“Sesungguhnya orang-orrang yang paling
mulia di antara kamu di sisi Allah orang yang
paling bertakwa di antara kamu.” (49:13)
Tujuan Islam ialah untuk menunjukkan ufuk yang
lebih baik dan Iebih tinggi, dan untuk menyelamatkan
manusia daripada material kulitnya yang mudah
terbakar dan juga dari hawa nafsunya, supaya
manusia boleh mengetahui nikmat dan kebahagiaan
yang sebenar, dan menjauhkan diri daripada
mengembara di daiam tipu daya cara-cara material
dan mengambil langkah di arah jalan ketenteraman,
kepuasan dan kebahagiaan yang sebenar.
“Hai orang-orang yang beriman penuhilah
seruan Allah dan seruan Rasul apabila
Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang
memberikan kehidupan kepadamu.” ( 8.24).
Dengan memperolehi pengetahuan yang Iebih
dari hal Islam, ruh yang mati dan fakulti-fakulti yang
tidur di dalam manusia akan dihidupkan semula, akan
bangun dan membesar, dan kehidupan ini akan
sampai kepada sumbernya menerusi jendela undang-
undang dan tujuan-tujuan perspektif Islam
Sekarang marilah kita lihat beberapa dari
perspektif-perspektif ini, persaudaraan di dalam lslam,
jagaan orang ramai, status ilmu, kerja dan usaha,
struktur keluarga.
1. Persaudaraan Dalam Islam
Persaudaraan di dalam Islam adalah berasaskan
kepada nilai-nilai kemuliaan insan yang tertinggi,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
162
kerana ia adalah jauh daripada akar-akar formaliti
yang kosong. Ia adalah satu realiti untuk menguatkan
pengorbanan diri di dalam individu-individu pengikut
ugama Islam dan menjaga roh kesucian dan
keikhlasan dan iman. Salah satu daripada hasil-hasil
pengalaman secara Iangsung ialah lahirnya rasa
tanggungjawab dan juga rasa simpati di antara
individu-individu di dalam semua aspek
kehidupan. Berasaskan tali persaudaraan ini, seorang
Muslim tidak boleh menjauhkan diri daripada
berkongsi segala jenis kesulitan yang dihadapi oleh
saudaranya.
Projek untuk memulakan persaudaraan Islam di
dalam era awal Islam telah dijalankan dengan begitu
mahirdan menarik sekali hinggakan orang-orang yang
kaya dan miskin adalah bersaudara di dalam hati
danjiwa mereka.
Imain Sadiq (as) dengan ringkas dan menarik
telah menerangkan dari hal persaudaraan orang-
orang lslam seperti berikut;
Orang-orang yang beriman adalah bersaudara
antara satu sama lain, dan mereka adalah seperti satu
badan (manusia) iaitu jika satu bahagian meresa sakit
bahagian yang lain juga tidak akan berada di dalam
keadaan tenteram.
Beliau juga berkata — semoga Allah
merahmatinya.
Ruh persaudaraan Islam tidak membenarkanmu
untuk berasa kenyang dan menghilangkan
kedahagaanmu manakala saudara seugamamu di
dalam kelaparan dan kedahagaan, dan kamujuga
tidak patut berpakaian apabila saudaramu
bertelanjang. Kamu patut menginginkan untuknya apa
yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Bantulah dia
seperti mana dia membantumu, Pabila dia di dalam
perjalanan jagalah harta dan kehormatannya. Apabila
dia kembali, bersegeralah untuk menziarahinya,
berilah penghormatan kepadanya seolah-olah kamu
adalah miliknya dan dia adalah milikmu. Dan jika dia

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
163
bernasib baik maka bersyukurlah kepada Allah
atas kegembiraannya. Dan jika dia di dalam
kesusahan dan kerumitan, bantulah dia.

Jagaan Orang Ramai


AIIah telah rnencipta sel-sel darah putih di dalam
badan kita untuk berwaspada dalam rnenghadapi
ancarnan-ancarnan seperti pengawal menentang
kuman-kurnan, niusuh kepada kesihataii dan
keselamatan tuhuh badan, untuk bertahan dari
penawanan dan penaklukkan supaya ketidakaturan
tidak akan masuk ke dalam konstituisi manusia.
Ini boleh menjadi satu model yang jelas sekali
bagi orang-orang Islam supaya menyedari kejadian-
kejadian yang berlaku di dalam masyarakat mereka
sendiri seperti penjaga dan pengawal, agar apabila
rohani, kebaikan dan kebenaran menjadi tawanan
kumpulan-kumpulan yang buruk dan palsu mereka
dapat menghapuskannya, dan jika perlu, mernberikan
nyawa mereka sendiri uiituk hal yaiig penting ini.
Jika tidak, di dalam masyarakat, tidak ada
sesuatu pun yang tinggal melainkan rnayat yang tidak
bernyawa kerana jika manusia tetap berdiam diri di
hadapan setiap kekejaman dan penindasan, dan
senyap sepi seperti tasik air temang, mereka akan
menghasilkan satu keadaan yang bersesuaian untuk
pembesaran cacing-cacing dan lintahlintah. Sinaran
mereka akan hilang dan akan menjadi kotor, berbau
busuk dan tercemar.
Dengan itu seperti ombak-ombak lautan yang
garang yang tidak regular, masyarakat mestilah
sentiasa berada di dalam pergelutan, pergerakkan,
bersiap-sedia untuk menghadapi sebarang jenis
kekejaman dan penindasan, serangan dan goncangan
supaya kekotoran tidak boleh memberikan sebarang
kesan kepada keujudannya.
Untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang
bernyawa, Islam telah mengenalkan kepada orang-
orang ramai persoalan-persoalan tentang berhati-hati

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
164
dan berjaga-jaga sebagai satu tugas yang paling
penting bagi orang-orang Islam dan sentiasa
mengingatkan yang tugas-tugas masyarakat
mempunyai berat yang sama dan di atas jejak yang
sama dengan tugas-tugas individu, dan orang-orang
Islam juga perlu memuaskan ugamanya dengan jalan
yang besar ini.
Di dalam bidang ini A1 Quran memberitahu dua
arahan sebagai sesuatu yang praktikal menyeru
kepada kebaikan (amr bil maruf) dan menghalang
yang munkar (nahy anil munkar).
Imam Baqir (as) berkata;
Amr bii maruf dan nahy anil munkar adalah
tanggungjawab-tanggungjawab yang mana dasar-
dasar lain yang diperlukan boleh berada di dalam
keadaan tenteram dan damai.
Hari di mana masyarakat Islam melupakan dua
tugas yang penting ini mereka akan kehilangan
kebesaran mereka.
Perlukah bagi kita untuk tidak melupakan yang
amr bil marufdan nahy anil munkar adalah tugas-tugas
utama bagi setiap individu Muslim, dan dengan itu
mengamalkan arahan ini membolehkan manusia
untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang sihat
dan terus bernyawa.

Status Ilmu
Dalam tahun-tahun yang lampau, iaitu, sebelum
kezuhuran Islam, pelajai•an bukanlah sesuatu yang
umum, dan bukannya semua orang yang memiliki
kebenaran ataupun hak untuk menuntut ilmu.
Pelajaran adalah merupakan satu monopoli kumpulan-
kumpulan yang tertentu, iaitu, kelas-kelas pemerintah,
aristikrasi, keluarga-keluarga ternama dan keluarga-
keluarga diraja. Keadaan-keadaan ini adalah lebih
jelas di dalam negara-
negara yang mana sistem kerajaan mereka adalah
berasaskan sistem berkelas.
Orang-orang Arab terutamanya penduduk -

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
165
penduduk Semenanjung Arab, adaiah jauh di
belakang negara-negara lain berkaitan dengan
tamadun dan adat resam, dengan itu, sewaktu
kedatangan Islam, di dalam Hejaz sendiri, orang-orang
yang buta huruf (orang-orang yang tidak boleh
membaca dan menulis) boleh dikira dengan jari.
Di dalam masa yang demikian, di dalangan orang-
orang yang sedemikian, lslam telah menaikan
semangat untuk belajar ke satu peringkat yang
merupakan tugas ugama sejak dari awal lagi.
Al Quran di dalam banyak tempat menghormati
dan menkagumi orang-orang yang menuntut ilmu
dengan seruan-seruan yang manis dan suci dan
memberikan mereka pangkat yang tinggi. (lihat 48:11)
Rasulullah (saw) juga dilapurkan telah berkata,
Menuntut ilmu adalah tanggungjaWab setiap
orang lslam, AIlah mencintai orang-oi-ang yang
terpelajar.
Imam Sadiq (as) berkata, Menuntut ilmu adalah
satu tanggungjawab. Imam Baqir (as) berkata,
"(seperti inana zakat yang dikeluarkan dari harta
bendamu adalah untuk jalan Allah) Zakat yang
dikeluarkan dari ilmu ialah dengan mengajar orang lain
menerusi ilmu yang ada padamu.
Sejarah Islam adalah menjadi saksi yang pasti kepada
kenyataan yang Islam sentiasa menyuburkan ilmu.
Cadangan yang konstan kepada penuntutan ilmu oleh
Islam adalah sebab mengapa orang-orang Islam
terutamanya di dalam Zaman Pertengahan apabila
Eropah berada di dalam kegelapan kejahilan, sentiasa
maju. dan merupakan pemegang sepanduk ilmu dan
tamadun.
Sudah tentu, perlu diingati yang Islam mengajar ilmu
bersama-sama dengan iman yang mendalam kepada
Allah dan perhatian kepada nilai-nilai rohani, dan tidak
semata-mata memberikan pandangan dan perhatian
kepada keuntungan di dalam dunia ini. Apa yang
dikesalkan, di dalam abad-abad kebelakangan ini,
apabila manusia berpaling daripada ajaran-ajaran

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
166
Islam yang terang dan yang membawa
keuntungan, ilmu pengetahuan juga jatuh dari
pandangan dan fikiran mereka, dan dengan itu mereka
jatuh kebelakang karavan ilmu pengetahuan manusia
yang sedang bergerak maju.

Kerja Dan Usaha


Ia adalah merupakan dua daripada prinsip semulajadi
dan ciptaan yang ujud. Allah telah meletakkan di
dalam mereka dua rahsia kemajuan dan pergerakkan.
Kemunculan musim bunga, mesim pergerakkan alam
semulajadi, pengaliran air sungai, keluarnya mata air,
pembinaan sarang-sarang, datang dan perginya
burung-burung, tiupan angin bayu, usapan bayu pagi
hari yang lembut, gelombang-gelombang pergerakkan
angin yang dari satu kawasan ke kawasan yang lain,
semua ini adalah alegori-alegori yang menarik dan
gambaran-garnbaran yang menaWan hati dari
penciptaan manusia,• untuk membangunkannya dari
rasa tidak bersemangat dan untuk membangkitkannya
dan membuatnya bergerak,, bergembira, bekerja,
berusaha membanting tulang, untuk membesar dan
bergerak dan untuk berada di dalam pergerakkan.
Berasaskan hukum-hukum tabii ini, Islam telah
menyeru insan untuk bekerja dan berusaha. Ali,
pernimpin yang agung lagi dicintai ini telah berkata,
Seorang yang memiliki tanah dan air di dalam
tangannya, tetapi tidak menggunakan kedua-dua
sumber yang besar ini dan kemudian menjadi miskin
semuga Allah melaknatinya.
Imam Sadiq (as) berkata,
“Allah tidak mencintai kerja-kerja yang lain seperti
mana Dia mencintai pertanian, ini adalah merupakan
satu pekerjaan yang berhasil lagi berguna.”
dan,
“Pekabun-pekebun dan petani-petani adalah
merupakan kekaguman orang ramai "
Ali (as) juga dilapurkan telah berkata,
“Dekatkanlah dirimu dengan pelbagai jenis

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
167
perniagaan. Allah mencintai peniaga yang benar
dan jujur.”
Sekali lagi dari Imam Sadiq,
“Kehormatan dan kemuliaan datang dari kerja dan
usaha.”
Dan Imam Reza (as) berkata,
“Allah membenci orang-orang yang berdiam diri
dan malas.”
Imam Baqir, pemimpin kita yang kelima lagi
dicintai -semuga rahmat Allah bersamanya — telah
pergi ke tanahnya yang terletak di luar bandar
Madinah dalam cuaca yang panas terik dan
menggulung lengan bajunya supaya dia dapat bekerja
di situ. Seorang Ielaki yang percaya bahawa bekerja
adalah sesuatu yang memalukan menurut pandangan
Islam berkata kepadanya dengan penuh rasa hairan,
kamu, salah seorang dari orang-orang Quraish yang
berpangkat tinggi dan dari keturunan yang mulia,
mengapakah kamu perlu memberikan begitu banyak
perhatian kepada dunia ini dan datang ke sini
dalam cuaca yang begitu panas? Jika kamu mati di
dalam keadaan ini apakah yang akan kamu lakukan?
Menjawab kata-kata ini Imam berkata,” Jika saat
kematian aku telah tiba, aku dikira mati di dalam
ketaan dan ibadat kepada AlIah. Kerana aku telah
datang ke sini untuk memperolehi perbelanjaan ahli-
ahli keluargaku, supaya aku tidak perlu menghulurkan
tanganku untuk memperolehi bantuan dari orang lain.
Manusia perlu takutkan waktu di kala maut datang
kepada mereka ketika mereka sedang sibuk
melakukan maksiat dan ketidak taatan kepada Allah.”
Lelaki itu pun menjawab;” Aku ingin menasihatkanmu
tetapi sebaliknya akulah yang telah dinasihatkan.”
Perlu diingati yang walaupun Islam memberikan
keuntungan yang banyak kepada perniagaan dan
pertanian dan lain-lain kerja dan menganggap mereka
sebagai sejenis ibadat, tetapi sebaliknya ia tidaklah
juga bersetuju dengan berlebih-lebihan. Berkaitan
dengan hal ini Islam berkata,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
168
“Berikanlah beberapa saat dari siang dan malam
untuk bekerja, dan kongsikanlah saat-saat yang lain
untuk pelbagai aspek-aspek spiritual dan material
kehidupan.”
(Nahj al Balaghah, ucapan
370)

Perkahwinan Dan Pengendalian Sesebuah


Keluarga
Perkahwinan adalah prinsip tabii yang lain. Malah
tumbuhan-tumbuhan juga mempunyai sejenis
perkahwinan untuk berbuah dan berkembang biak.
Berlawanan dengan pendapat setengah-setengah
orang, perkahwinan bukanlah satu hal individu dan
personal kerana ia memiliki keseluruhan kesan-kesan
sosial.
Kekuatan dan ketetapan keturunan, keadaan terus
ujud masyarakat dan bangsa, dan juga penciptaan
ideal-ideal yang tertentu adalah semuanya berkaitan
dengannya, kerana penerusan dan penyambungan
setengah-setengah dari hadaf-hadaf dan tujuan-tujuan
individu dan masyarakat akan diamanatkan kepada
keturunan yang akan datang sesudahnya.
Dengan itu perkahwinan mengharmonikan naluri-
naluri insan dan menghalangnya dari melakukan
maksiat dan mungkin disebabkan oleh keperluan-
keperluan inilah maka Allah telah mengadakan
instituisi perkahwinan sebagai satu institusi yang
memiliki tarikan fizikal yang kuat untuk Setiap individu
hinggakan jika mereka tidak menyedari keuntungan-
keuntungan dan kelebihankelebihannya mereka akan
meneruskan hal ini atas sebab-sebab dan tarikan-
tarikan naluri.
Tetapi keinginan naluri ini perlu dikawal oleh
pemimpinan dan ajaran-ajaran serta arahan-arahan
ugama, kerana jika tidak, seperti sebuah kereka
dengan pemandu yang keras kepala, akibatnya kereta
ini akan jatuh kedalam jurang kemusnahan dan
kecelakaan yang dalam.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
169
Atas sebab inilah Islam memberikan begitu
banyak tekanan kepada perkahWinan dan kemudahan
untuk memenuhi syarat-syaratnya. A1 Quran berkata
yang perkahwinan adalah hadiah Ilahi dan adalah
diperlukan untuk keamanan dan keselesaan. (lihat
30:21)
Rasulullah berkata:
“Perkahwinan dan kehidupan bekeluarga adalah
sunnatku.”
Baginda juga dilapurkan telah berkata,
“Apabila tingkah laku dan iman seseorang itu
dipersetujui olehmu dan dia datang kepadamu dengan
keinginan untuk berkahwinan bersedialah untuknya,
kerana jika tidak kemusnahan dan kecelakaan
akar merempah masuk ke dalam kawasan itu.”(Wasa iI
ash shiah, jilid 14, ms. 7 dan Kafi jilid 5, ms. 347)
Imam Sadiq (as)berkata,
“Rasulullah telah menetapkan maskahwin anak anak
perempuan dan wanita-wanitanya tidak lebih dar lima
ratus dirham.” (Kafi jilid 5, ms. 376)
Walaupun ia adalah merupakan satu jumlah yang kecil
di mata keluarga-keluarga yang kaya pada hari itu
tetapi ia dengan sendirinya merupakan tanda-tanda
yang Islam mencadangkan projek perkahwinan
sebaga kawalan naluri tabii dan memudahkan hal ini.
Tambahan Iagi, Islam di dalam bidang ini telah
menentang hebat khayalan-khayalan buruk tentang
perkahwinan dan perbezaan-perbezaan kelas dan
telah berkata yang formaliti-formaliti yang salah dan
tidak bersesuaian. adalah sia-sia dan tidak berfaedah
sama sekali. Miqdad adalah seorang Mulim yang
mana seluruh kehidupannya dipenuhi dengan iman,
tetapi di a adalah seorang yang miskin dan tidak
berkaum. Dabaah adalah cucu Abdul Mutalib, anak
perempuan bapa Saudara Rasulullah dan dari
keturunan Quraish. Rasulullah dengan rasa gembira
dan bangga telah mengahwinkar mereka berdua, dan
gadis yang terkenal ini telah menerangi rumah kecil
Miqdad dengan kepanasar cintanya untuk sepanjang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
170
hidupnya.
Imam Sadiq (as) telah menerang falsafah perkahwinan
ini seperti berikut.,”Rasulullah melakukan perbuatan ini
untuk membawa perkahwinan luar dari rangka
formaliti, berkelas, dan supaya orang-orang lain juga
mengikuti langkah yang telah dibuat oleh Rasulullah
ini, dan sedar bahawa individu-individu yang paling
terhormat di sisi Allah ialah orang-orang yang paling
suci.” (Kafi, jilid 5, ms. 344)
Marilah kita melihat contoh yang lain di dalarn
kehidupan Imam yang keempat (as), Abdul Malik ibn
MarWan mendapati yang Imam telah membebaskan
seorang gadis dari hamba-hambanya dan kemudian
telah mengahwininya, di dalam pandangan (Abdul
Malik) adalah tidak sesuai bagi seseorang yang
berkedu-dukan sebagai seorang Imam untuk
rnengahwini hamba-nya yang telah dibebaskan,
dengan itu dia telah menghantar sepucuk surat yang
mengandungi teguran kepada lelaki yang agung ini.
Kemudian dalam menjawab suratnya Imam
berkata,
“Suratmu telah sampai. ..Kamu rasa yang
mengahwini gadis dari kaum Quraish akan
rnengakibatkan ketinggian maruahku. Ini adalah satu
kesalahan, kerana tidak ada yang lebih baik dari rasul
Islam yang mana aku telah datang darinya. Aku
mengahwini hamba ini kerana dia adalah seorang
yang suci dari pandangan ugama, dan ia bukanlah
sesuatu untuk dikecil-kecilkan. Allah dengan rahmat
Islam, telah menghilangkan, khayalankhayalan yang
berat sebelah, ketinggian dan kelebihan yang sebenar
ialah iman dan takwa. Teguran yang kamu tuliskan ini
adalah sesuai bagi zaman jahilliyah dan is adalah
zarnan sebelum zuhurnya Islam. Wassalam.”
(Kafi, jilid 5, ms. 344)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
171
[23]
RESALAT YANG AKHIR, NABI
YANG TERAKHIR

Sejak dari awal lagi Islam telah menegaskan yang ia


adalah resalat yang akhir, dan orang-orang Islam juga
telah menerima kenyataan ini dengan hikmah dan rasa
cinta, dan mengetahui yang Islam adalah manifestasi
wahyu yang akhir, Nubuwat dan penyempurnaan
ugama suci yang sebelumnya. Juga, semua orang-
orang Islam, berasaskan ayat-ayat A1 Quran dan
Hadis-hadis percaya yang Rasul Islam (saw) adalah
Pesuruh Allah yang terakhir dan juga merupakan
penutup bagi pemimpin manusia.
Kitab Suci Al-Quran telah menerangkan universaliti
kesucian ugama Islam di dalam banyak ayat-ayat dan
telah menunjukkan Muhammad (saw) sebagai pesuruh
yang terakhir yang telah dihantar oleh AlIah.
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak
dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi
dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.
Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.”(33:40)”
Telah diriwayatkan di dalam hadis daripada
Rasulullah kepada Ali (as) Di dalam segala aspek
pertalian di antara aku dan engkau adalah seperti
Harun kepada Musa (Harun adalah saudara Musa, aku
juga mengambilmu sebagai saudaraku mengikut
hukum-hukum persaudaraan, jika dia adalah pengganti
Musa, Engkau juga adalah penggantiku). Melainkan
tidak lagi terdapat nabi selepasku, dan aku adalah
yang terakhir.
Baginda juga bersabda,
“Aku adalah bata terakhir di dalam bangunan
nubuwah. Dengan kedatanganku nabi-nabi pun telah
berakhir.”
Imam Ali (as) di dalam Nahj al-Balaghah telah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
172
berkata,
“Dengan adanya Nabi Islam Muhammad SAW,
berakhirlah wahyu.”(Khutbah 133)
Imam Sadiq (as) telah menerang falsafah
perkahwinan ini seperti berikut,
“Rasulullah melakukan perbuatan ini untuk
membawa perkahwinan luar dari rangka formaliti,
berkelas, dan supaya orang-orang lain juga mengikuti
langkah yang telah dibuat oleh Rasulullah ini, dan
sedar bahawa individu-individu yang paling terhormat
di sisi Allah ialah orang-orang yang paling suci.” (Kafi,
jilid 5, ms. 344)
Marilah kita melihat contoh yang lain di dalam
kehidupan Imam yang keempat (as), Abdul Malik ibn
Marwan mendapati yang Imam telah membebaskan
seorang gadis dari hamba-hambanya dan kemudian
telah mengahwininya, di dalam pandangan (Abdul
Malik) adalah tidak sesuai bagi seseorang yang
berkedudukan sebagai seornag Imam untuk
mengahWini hambanya yang telah dibebaskan,
dengan itu dia telah menghantar sepucuk surat yang
mengandungi teguran kepada lelaki yang agungini.
Kemudian dalam menjaWab suratnya Imam
berkata,
Suratmu telah sampai.. Kamu rasa yang
mengahWini gadis dari kaum Quraish akan
mengakibatkan ketinggian maruahku. Ini adalah satu
kesalahan, kerana tidak ada yang lebih baik dari rasul
Islam yang mana aku telah datang darinya. Aku
mengahwini hamba ini kerana dia adalah seorang
yang suci dari pandangan ugama, dan ia bukanlah
sesuatu untuk dikecil-kecilkan. Allah dengan rahmat
Islam, telah menghilangkan khayalan-khayalan yang
beiat sebelah, ketinggian dan kelebihan yang sebenar
ialah iman dan takwa. Teguran yang kamu tuliskan ini
adalah sesuai bagi zaman jahilliyah dan ia adalah
zaman sebelum zuhumya Islam. Wassalam.”
(Kafi, jilid 5, ms. 344)
Imam yang kelapan, Iman yang benar, Hazrat

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
173
Reza
— semuga Allah merahmatinya telah
berkata,
“Ugama suci Muhammad ini tidak akan diubah
suai hinggalah ke Hari Kiamat dan tidak ada nabi yang
akan datang sesudahnya.” (Bihar al Anwar, jilid 2, ms.
34)
Apa yang telah kita berikan sebagai contoh ini
hanyalah sebahagian kecil dari berpuluh-puluh hadis
yang dengan jelasnya dan nyata sekali telah
menerangkan status konklusif Nabi Muhammad (saW)
dan keabadian ugamanya yang suci ini, dan tidak
terdapat sebarang ruang pun untuk keraguan.

Universal Islam.
Salah satu daripada sebab-sebab terbesar
kepada keabadian Islam ialah kelengkapannya.
Islam adalah satu projek yang komprehensif
berasaskan pergerakkan-pergerakkan manusia, dan ia
merangkumi semua aspek-aspek kehidupan, individu,
sosial, material, spiritual, doktrinal, emotional,
ekonomik, berasaskan undang-undang dan lain-lain
lagi, dan ia menerangkan asas setiap satu dari hal-hal
ini dalam cara yang boleh diterima, paling realistik,
untuk semua orang dan untuk semua peringkat
manusia, di setiap masa dan tempat.
Pakar-pakar darihal Islam dari Eropah, setiap
seorang daripada pandangan dan kajian yang
mendalam tentang Islam, telah mengakui undang-
undang Islam yang menyeluruh dan universal ini.
Sekarang marilah kita selidiki setengah-setengah
dari aspek-aspek univesaliti ini.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
174
Tuhan Islam Dan Al-Quran
Tuhan Islam adalah penjaga semua yang di
dalam alam ini. Dia bukanlah tuhan untuk kaum
ataupun kumpulan yang tertentu sahaja. Di dalam
sembahyang kita berkata alhamdu Iillahi rabbil alamin
— segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Setiap ketika, dalam setiap tempat, di mana saja
Dia mahu Dia mengujudkan apa saja yang
dinginkanNga, tidak terdapat sebarang limitasi pada
zatNya. Dia berhak ke atas segala-galanya.
“Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu
rahsiakan dan apa yang kimu nyatakan. Dan Allah
Maha Mengetahui segala isi hati.” (64:4)
Adalah mungkin bagi kita untuk bersama-sama
denganNya disetiap tempat, adalah tidak perlu bagi
kita untuk mengembara ataupun melintasi seorang
penjaga pintu. Dia adalah lebih dekat kepada kita dari
segalagalanya.
“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari urat
lehernya.” (50:16)
Dia adalah satu realiti tanpa bandingan, melebihi
semua sifat-sifat dan persamaan-persamaan dengan
manusia. Dia bukanlah seperti tuhan-tuhan dari
ugamaugama yang lain yang ada kalanya menyerupai
manusia ataupun dicipta seperti bentuk sesuatu
benda. Dengan itu Dia tidak bertempat. Dia juga tidak
berteman dan Dia juga tidak mempunyai perrtiulaan
dan pangakhiran. Dengan itu, Dia tidak mempunyai
persamaan ataupunperbandingan.
“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan
Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(42:11)
ZatNya adalah jauh daripada rasa tidur, letih, kesal
dan sebagainya.
“Tidak mengantuk dan tidak tidur.”
(2:255)
“Katakanlah, Dialah Allah Tuhan yang
Esa.” (112:1)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
175
Dia adalah Tuhan yang Esa yang tidak terdapat
sebarang perbandingan, Dia tidak mempunyai anak,
ibu ataupun bapa ataupun sahabat-sahabat. Terdapat
realiti di dalam surah Tawhid yang dibacakan oleh
orang-orang Islam berulang-ulang kali di dalam salat
supaya jauh dari kemungkinan untuk mensyirikkan
Allah.
Tuhan Islam adalah Tuhan dengan segala sifat-sifat
suci, kata-kata suci A1 Quran, dengan pemahaman
yang lebih luas, lebih kemuliaan, lebih banyak dari apa
yang dapat dilihat oleh kebijaksanaan. Bebas dari
keinginan, tiada syarik, jelas, terseinbunyi, Maha
Tinggi, Maha Pemurah, Yang paling penyayang, boleh
ditemui dan diperolehi oleh semua orang supaya
semua orang. di sebarang tempat dan masa boleh
bercakap denganNya, menyatakan keinginan-
keinginan mereka kepadaNya, meminta apa saja yang
dicita-citanya, dan Dia akan memberikan apa saja
yang baik dan bersesuaian seperti yang dikatakan
olehNya sendiri,
“ Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha
Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.” (5 7:9)

Semua Orang Adalah Sama Di Dalam Islam

Ketinggian bangsa atau pengasingan bukanlah sahaja


dibuang dan dibatalkan di dalam Islam, tetapi
persamaan manusia adalah realiti yang mutlak
daripada pandangan Islam, dan ia berkata yang
semua manusia adalah sama, semuanya,. adalah dari
satu bapa dan satu ibu dan adalah ahli satu keluarga,
dan dari sudut kemuliaan, asal-usul dan kaitan mereka
adalah sama sahaja. Tidak ada seorang pun yang
Iebih baik ataupun lebih tinggi dari seorang yang Iain
melainkan di dalam iman dan takwa.
"Hai manusia, sesungguhnya. Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki
seorang perempuan dan menjadikan kamu
saling kenal mengenal. Sesungguhnya
orang-orang yang paling mulia. di antara

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
176
kamu disisi A!Iah ialah orang yang paling
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal.” (49:13)

Islam Dan Kebebasan Berfikir


lslam meriyokong logik, hujah-hujah
rational dan kebebasan berfikir
dengan hebat sekali. Menyenakan
atau memaksa satu-satu pendapat
atau kepercayaan, atau menindas
suara tidak pernah wujud di dalam
Islam.
“Tidak ada paksaan uniuk
(memasuki) ugima (Islam)
sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar.” (2:256)
Di dalam Islam, siasatan tentang asas kepercayaan
adalah merupakan tugas setiap individu dan adalah
menjadi tanggungjawab setiap orang untuk tidak
menerima sesuatu apapun tanpa bukti, dan jika
setengah-setengah arahan-arahan dan ajaran-ajaran
adalah diwajibkan dan perlu diterima tanpa sebarang
soalan mengapa dan bagaimana, ini adalah
disebabkan yang arahan-arahan ini adalah
sebenarnya datang secara lansung dari sumber
wahyu, yang tidak boleh tersilap sama sekali, dan
kerana mereka juga telah diriwavatkan daripada
Rasulullah dan Imam-Imam yang Suci.
Islam mengecilkan orang-orang yang rncngikut
kepercayaan-kepercayaan ibubapa dan nenek moyang
mereka dengan membuta-tuli dan mengarahkan kita
untuk menyelidiki dengan sendirinya dan mengadakan
ujian-ujian yang rnendalam. Ia menolak fikiran-fikiran
kosong dan spekulasi yang sia-sia dan menekankan
kita supaya menuntut ilmu dan keyakinan.
“Dan janganlah kanzu mengikuti apa
yang kmuu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya Sesungguhnya pandangan,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
177
penglihatan dan haii semua itu akan
diminta pertanggungjawabnya.” (17:36)

“Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika


kamu adalah orang-orang yang benar.”
(2:111)
Inilah sebabnya mengapa ramai orang-orang Yahudi,
Nasrani dan orang-orang dari kumpulan yang Iain
yang mengambil pendirian menentang Islam, datang
kepada Rasulullah dan Imam-Imam yang suci dan
duduk bersama-sama untuk membincangkan idea-idea
ugama mereka.

Islam Dan Seruan Kepada Fikiran Dan Pelajaran


Islam memberikan nilai yang banyak kepada berfikir. Ia
menyuruh orang-orang yang terpelajar dan waras
untuk berfikir dan berfikir sekali lagi dari hal
penciptaan, masa, malam dan siang, langit, bumi,
binatang-binatang hidup, manusia dan alam ini dan
apa saja yang di dalamnya.
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit
dan bumi, saling bergantinya malam dan
siang, bahtera yang belayar di laut membawa
apa yang
berguna bagi manusia dan apa yang
Allah turunkan dari langit berupa air; lalu
dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah
mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu
segala jenis haiwan-haiwan, dan pengisaran
angin dan awan yang dikendalikan aturan
langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-
tanda (kesan dan kebesaran Allah) bagi
kaum yang memikirkan.”(2:164)

Juga ia menyuruh orang-orang yang terpelajar tadi


untuk mengkaji kehidupan orang-orang yang datang
sebelum mereka, fikiran-fikiran mereka dan sebab-
sebab kemunduran dan kejatuhan mereka supaya
mereka dapat menjauhkan diri daripada jurang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
178
kemusnahan.
“Kerana itu berjalanlah kamu di muka
bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat
orang-orang yang mendustakan. Ini adalah
penerangan bagi seluruh manusia dan
petunjuk, serta pelajaran bagi orang-orang
yang bertakwa.” (3:137-138)
Dengan ringkasnya, Islam inginkan manusia untuk
berfikir dengan mendalam dan bebas dan
mengembara merentasi ufuk-ufuk fikiran dan ilmu yang
jauh dan mengambil segala-gala yang paling baik
untuk kemajuan manusia.
Atas sebab inilah Islam menghargai penemuan-
penemuan dan reka cipta saintifik yang merupakan
bantuan kepada orang ramai dan inilah juga
sebabnya mengapa ahli-ahli sains dan terpelajar-
terpelajar bangun di dalam abad-abad sebelum
kedatangan Islam untuk menghiasi jalan-jalan
tamadun manusia yang tinggi dengan permata-
permata dari usaha-usaha saintifik mereka, dengan
begitu hebat sekali hinggakan nama-nama mereka
yang agung ini akan bersinar untuk selama-Iamanya di
dalam summit-summit sejarah saintifik. Mereka
termasuklah Jabir ibn Hayyan, Razi, Ibn Sina dan
Khwajah Nasir ad Din Tusi, yang telah diraikan di
dalam semua jenis pengetahuan di dalam zaman
mereka, pengetahuan-pengetahuan intelektual,
astronomi, alchemi (ilmu kimia Zaman Pertengahan)
dan lain-lain lagi.
Buku-buku Ibn Sina juga diajar di universiti-universiti
Eropah hinggalah ke akhir abad yang lalu. Jurji Zaydan
seorang penulis yang berugama kristian dari Lebenan,
di dalam muka surat 589 dari bukunya Sejarah
Tamadun Islam berkata, Sebaik saja Tamadun Islam
bertapak dan pengetahuan-pengetahuan yang baru
berkembang di kalangan orang-orang Islam, terpelajar-
terpelajar Islam yang mana fikiran-fikiran mereka ini
adalah lebih penting daripada penemu-penemu
beberapa bidang sains pun muncul. Pada hakikatnya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
179
pengetahuan-pengetahuan ini mengambil warna
yang baru dan lebih segar dengan ujikaji-ujikaji baru
yang dibuat oleh ahli-ahli sains Islam, dan kemajuan
ini adalah disebabkan oleh tamadun Islam.

Konsep Hidup Islam

Dari sudut pandangan Islam, tidak terdapat sebarang


tentangan di antara kehidupan material dan spiritual,
dunia dan ugarna. Begitu juga, orang-orang yang
tidak memikirkan sesuatu apa pun melainkan kebaikan
diri sendiri dan penggunaan tenaga orang Iain dan
keuntungan begini juga dihina dari sudut pandangan
Islam. Imam Sadiq (as), Imam yang keenam berkata,”
Orang yang meninggalkan dunia ini untuk alam yang
akan datang - iaitu orang yang menarik diri dari aktiviti-
aktiviti kehidupan untuk nama zuhud - dan dia yang
meninggalkan alam yang datang untuk dunia ini.
kedua-duanya bukanlah dari kami.” (Wasa il as
shia,jilid 2, ms. 49).

Degan itu bolehlah dikatakan yang di dalam hal ini


orang-orang Islam patut mengubah tindak tanduk
mereka dengan pergerakkan yang sama di dalam
dunia ini, maju dengan kegembiraannya, dan di dalam
alam maknawi. Dengan itu di dalam Islam tidak
terdapat monatisisme (sistem kehidupan yang dikawal
oleh rahib-rahib dalam biara), menjadi beban kepada
masyarakat, penarikan sosial, egotisme dan
pemencilan diri. Rasulullah (saw) bersabda,” Tidak
terdapat monatisisme bagi kami, monatisisme bagi
pengikut-pengikut kami ialah jihad di dalam jalan
Allah.” (Bihar al Anwar, jilid 70 ms. l 14)

Arahan-Arahan Islam Dan Kemajuan Masa

Transformasi, evolusi dan pembangunan sumber-


sumber kehidupan dan kemajuan elemen-elemen
tamadun yang pelbagai tidak mempunyai sebarang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
180
jenis ketidakseimbangan dengan kekekalan ajaran-
ajaran Islam, kerana ketidaksesuaian undang-undang
dengan kernajuan yang begini ialah kerana undang-
undang bergantung kepada sumber-sumber
fundamental dan faktor faktor khas. Sebagai contoh,
jika seseorang itu mcmbuat sesuatu undang-undang;
hanya tangan sajalah yang mesti digunakan ketika
menulis, hanya kaldai sajalah
yang boleh digunakan untuk mengembara, dan
lain-lain lagi. Undang-undang yang begini tidak boteh
dipraktikkan bila sains dan tamadun semakin maju.
Tetapi jika ia tidak berlawanan dengan sumber-sumber
fundamental, dan sewaktu membuat undang-undang
ini mereka hanyalah digunakan sebagai contoh ia tidak
akan berlanggar dengan sumber-sumber dan alat-alat
yang baru dan kemajuan tamadun. Undang-undang
Islam adalah dari kategori yang akhir ini, iaitu ia
tidaklah hanya terhad kepada satujangka masa yang
tertentu di dalam sejarah. Sebagai contoh, mereka
berkata, Seseorang mestilah tidak boleh ditawan
berkaitan dengan kuasa-kuasa asing demi untuk
mempertahankan kehidupan dan hak-hak keman
usiaan seseorang. Undang-undang ini, walaupun ia
telah diumumkan di dalam zaman pedang, tidak
bergantung kepada alat-alat pada waktu itu, iaitu,
Islam tidak pernah berkata, Jihad di dalam Islam
hanyalah perlu dijalankan dengan enggunakan
pedang. Dengan itu ia (alat-alat moden) boleh
dipraktikkan hari ini. Begitulahjuga dengan..
perniagaan, kerja, menguruskan perdagangan dan
lain-lain lagi. Dengan itu, walau bagaimana banyaknya
tamadun dan sumber-sumber serta elemen-elemennya
berkembang, ia tidak akan meninggalkan domain
kemasukkan di dalam undang-undang Islam, dan ini
adalah satu dari rahsia-rahsia keabadian Islam.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
181
Adakah Islam Membahagikan Antara
Ideologi-Ideologi Masa Kini Dan Sistem Berfikir.

Tiada keraguan yang manusia telah maju begitu


jauh sekali di dalam ilmu pengetahuan, tetapi ahli-ahli
sains sendiri mengakui yang pengetahuan mereka
tentang dunia ciotaan ini tidak dapat dibandingkan
dengan apa yangmereka tidak ketahui. Dan pada
asasnya, oleh kerana pahdangan tnereka adalah
terbatas, mereka tidak dapat mencari sernua rahsia-
rahsia alam ini.
Tamahan lagi, setiap langkah kehadapan yang
dibuat oleh manusia adalah tidak kebal dari kesilapan.
Dengan itu, di dalam bidang aspirasi manusia, tidak
semua benda yang datang, dalam setiap bidang, boleh
secara seratus peratus diliputi dengan ketepatan, dan
keyakinan, kerana adalah mungkin yang faktor-faktor
keadaan sekeliling dan lain-Iain benda yang tidak
dijangka mempunyai kesan ke atas fikiran dan
pandangan manusia dan dengan itu membawanya
jauh dari realiti.
Tetapi projek fundamental Islam. oleh kerana ia
membesar dari akar wahyu, tidak terdapat sebarang
kemungkinan sama sekali untuk melakukan sebarang
kesalahan, dan dengan itu boleh memberikan
pimpinan yang jujur dalam setiap masa.
Sudah tentu, dengan syarat yang undang-undang
suci ini tidak di dalam rangka-rangka sistem-sistem
terkelencong yang lain, yang mana mereka secara
langsung tidak akan mampu untuk menarik kebaikan-
kebaikannya.

Penyambungan Bantuan Ilahi


Setengah-setengahnya memikirkan yang maksud
tabiat penutup misi Rasulullah ialah sesudannya,
kaitan dengan dunia yang tersembunyi dan suci telah
terpotong dan dengan itu berhenti disitu saja. Ini
adalah tidak benar kerana makna penutupannya ialah
hanyalah selepas Rasulullah tidak ada nabi ataupun

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
182
agama yang akan dataiig, dan tidak pula membawa
erti yang kaitan dengan alam ghaib akan terganggu.
Kerana dengan pemahaman kami orang-orang
shiah,
yang mempercayai a.kan Imamat dan wilayah dua
belas Imam yang suci, kaitan ini adalah kekal dan
disambung menerusi orang-orang yang suci ini. Dan
ini adalah merupakan satu daripada faktor-faktor
kelebihan maktab shia. Mulla Sadra di dalam Muftih
a1-Ghayb (kunci kepada yang ghaib) telah menulis
seperti berikut, Wahyu iaitu turunnya malaikat ke mata-
mata nubuwat, telah dipotong untuk selama-Iamanya
tetapi pintu inspirasi dan penerangan .belum dan tidak
akan ditutup, dan adalah tidak mungkin untuk
mengganggunya.
Bagaimana Islam Boleh
Diprakikkan Di Dalam Masa Dan
Zaman Sekarang?

Walaupun kekacauan di dalam dunia kita hari ini


adalah lebih hebat, dan walaupun dalam perjalanan
waktu ia menjadi lebih besar, dan akhirnya lebih
banyak kemusnahan dan penghinaan, kita perlu ingat
yang rasa pemurah dan rasa penyanyang sentiasa
bertambah di dalam kesulitan. Dan dengan itu
kebebasan dan individualiti mengkehendakkan kita
supaya berusaha dalam kesengkatan waktu.
Pada asasnya, tamadun dan pembentukan
semula keadaan .boleh dianggap sebagai satu
tanggungjawab yang paling menekan. Nabi juga
dengan kehidupan mereka telah mengajar kita untuk
bergelut merempuh kependekan masa. Mereka tidak
pernah mengikut nafsu yang salah dan berlawanan
ataupun keinginan-keinginan keadaan yang pelbagai,
akhirnya mereka menjadikan keadaan itu, keadaan
mereka sendiri.
Rasul Islam - semuga AIlah merahmatinya,
dengan hebatnya telah bergelut menentang adat
rcsam zaman jahilliyah yang korup dan salah itu,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
183
hinggalah baginda membina sebuah masyarakat
dengan keadaan sekeliling
yang Iain.
Perbezaan kelas, taraf wanita yang rendah,
penyembahan berhala, peperangan perkauman dan
berpuluh-pjzluh Iagi perbuatan yang tidak selaras
dengan moral adalah dikalangan adat resam,
kepercayaan dan perhimpunan orang ramai pada masa
itu, tetapi semangat Rasulullah telah menentukan yang
semua kesalahankesalahan ini perlulah dihapuskan.
Setengah-setengah daripada ketua-ketua orang-
orang Quraish, daripada kumpulan Utbah adalah begitu
tidak gembira sekali dengan metod Rasulullah, dengan
itu mereka merancangkan satu mesyuarat dan setelah
mereka berkumpul dengan baginda, mereka Ialu
menawarkan hadiah-hadiah perjanjian dan membuat
ugutan-ugutan, tetapi Rasulullah menjawab seperti
berikut;” Ini adalah apa yang telah diamanahkan dan
diarahkan kepadaku untuk dilaksanakan olehku. Aku
bersumpah demi Allah yang walaupun matahari
diletakkan di dalam satu dari tapak tanganku ini dan
bulan pu•la ditempatkan di dalam tapak tangan yang
lain, aku tidak akan menyeleweng dari jalanku, ataupun
meninggalkan imanku hinggalah aku memperolehi
kejayaan ataupun maut menghampiriku.”
Dengan itu marilah kita ikuti jalan pemimpin yang
keras seperti besi ini dan memuaskan AIlah.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
184
[24]
IMAMAH
PENGGANTI RASULULLAH

Akhirnya kejadian yang tidak diharapkan pun


berlaku, roh Rasulullah (saW) terbang ke alam abadi.
Kerana seperti lidah penyajak Nizami yang berkata,”
Dia yang belum mati dan tidak akan mati hanyalah
Allah.”
Adalah nyata bahawa dengan kewafatan Rasulullah,
insan yang agung, mulia lagi terpuji ini, satu taufan
yang hebat akan meniup ke atas lautan Islam yang
aman damai ini, dan akan membentuk pasaran-
pasaran air. Orang-orang yang bercita-cita tinggi akan
cuba mengambil kesempatan dan untuk memperolehi
sebanyak inna keuntungan yang boleh dan keadaan
huru hara ini, untuk merancang di dalam air yang
bergelombang ini. Sebaliknya kita tahu yang kumpulan
orang ramai itu percaya apa saja yang mereka lihat
dengan mata, mereka telah sentiasa begitu dan telah
sentiasa menjadi bahan bakar bagi api yang ingin
dinyalakan oleh seseorang. Mereka memerlukan
latihan yang konstan dan penjagaan yang berterusan,
dan tanpa seorang guru mereka tidak akan sampai
kepada kesempurnaan.
Sekarang perlulah kita soal jika masyarakat
demikian, dalam keadaan-keadaan yang begitu rupa,
adakah. perlu bagi adanya seorang ketua yang boleh
mengambil kendali arahan di tempat Rasulullah
ataupun tidak, sapaya hasil dari segala usaha pesuruh
Allah ini tidak akan berlalu dengan sia-sia belaka.
Tidakkan di sini kita memerlukan satu kuasa yang
politikal dan berilmu yang mampu mengendali dan juga
memahami undang-undang Ilahi dan yang boleh
memimpin manusia mengikut jalan yang benar dan
lurus?
Akhidah Shiah ialah rasa Pemurah dan
Penyanyang Allah dan HikmahNya yang tak kunjung
habis menentukan yang selepas Rasulullah manusia

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
185
tidak patut dibiarkan begitu saja tanpa pemimpin.
Pernimpin yang demikian mestilah maksum dan
Waras, supaya ucapan dan tingkah lakunya yang betul
boleh menjadi jaminan dan satu tanda yang benar bagi
seorang yang tinggi, seorang yang telah dipilih oleh
Allah. Dia patut mengambil kendali masyarakat Islam di
dalam tangannya serta memimpin dan mengarahkan
mereka dengan hikmah dan hemah untuk
menghadapai masalah masa kini dan masa depan,
tanpa sebarang kesilapan, dan ini perlu diambilnya dari
Rasulullah (saw). Kerana tiada sebab bagi Allah, yang
begitu pemurah dan bertimbang rasa kepada manusia
di zaman Rasulullah untuk menukar pertimbanganNya
dan untuk menarik balik rasa belas kasihanNya.
Bagaimanakah mungkin bagi Allah, Yang. dengan
RahmatNya telah mencipta beribu-ribu benda yang
terperinci untuk perlindungan dan pembesaran badan-
badan kita, yang menyebabkan tertumbuhnya bulu
kening supaya peluh yang masin, pahit dan kering tidak
akan menyakiti mata dan yang telah menumbuhkan
bulu mata supaya ketika di bawah langit yang luas
terbentang ini mata akan menjadi lebih cantik dan lebih
terlindung, bagaimanakah Allah yang telah mencipta
semua ini dan banyak lagi benda-benda yang lain yang
tidak diketahui, telah lalai dari melantik penganti yang
seWuai da~ suci selepas Rasulullah (saW). Tidakkah
pembentukan masyarakat yang terbaik seperti yang
dinginkan dan dicita-citakan oleh Islam memerlukan
pilihan ketua-ketua yang baik? Tidakkah perlantikkan
ketua, guru dan Imam yang maksum adalah
merupakan asas kepada kebahagian dan kearnanan
masyarakat?. Bolehkah masyarakat Islam memperolehi
kebahagiaan dan kegembiraan tanpa pimpinan dan
kawalan suci?
Dengan itu jika terdapat keperluan untuk ketua
yang suci dan maksum, sebuah masyarakat Islam
memerlukan guru yang suci, bagaimanakah mungkin
bagi kita untuk berkata yang hal ini telah diketepikan
oleh Islam dan manusia telah dibiarkan dengan begitu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
186
saja.
Dengan ringkasnya, falsafah yang sama yang
menginginkan perlantikan Rasul juga dengan tepatnya
menekankan yang Allah memperkenalkan dan melantik
penganti Rasulullah menerusi Rasulullah.
Rasul Islam (saw) berkata di dalam bahagian yang
terakhir di dalam hidupnya,”Wahai manusia, Aku
bersumpah demi Allah, yang aku telah terangkan
kepada mu apa yang akan membuatkan kamu dekat
kepada syurga (kebahagian) dan apa yang akan
membuatkan kamu jauh dari neraka (kesalahan).”
(Usul Kafi,jilid 2, ms.74)
Dengan penerangan yang telah diberikan ini
bagaimanakah mungkin untuk berkata yang Rasul
Islam tidak melantik seorang pengganti pun sebaik
sehaja selepas baginda.

Adakah AI Quran Sahaja Tidak Memadai?


Kitab Suci A1 Quran yang ulung dan utama adalah
merupakan asas fundamental kepada setiap jenis
konsep Islam. Seperti seketul batu yang besar, semua
bangunan-bangunan pengetahuan Islam yang penting
telah ditegapkan di atasnya. Mata air yang jernih yang
mana darinya mengalir sungai-sungai pandangan dan
fahaman kita. Maruah dan kemanasabahan asas-asas
ugama-ugama yang lain bersandar di atasnya.
Tetapi di atas dasar bukti-bukti kita pasti
memberikan, seorang tidak boleh melimitkan dirinya
hanya kepada A1 Quran untuk menyelesaikan masalah
pimpinan dan perbezaan-perbezaan yang merangkak
masuk ke dalam masyarakat Islam, atau pun
memenuhi dan memuaskan kehendak orang-orang
Islam.
1. Pertama kerana Al-Quran dan isi kandungan yang
luas ini memerlukan tafsiran dan keterangan. OIeh
kerana semua ayat-ayat tidaklah sama dalah
kejelasannya dan keterangannya, pembaca-pembaca
yang tidak kenal akan sesat dan tidak akan mengambil

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
187
jalan destinasi mereka. Dengan itu Rasulullah
sendiri atau orang-orang yang telah dilantik olehnya
mempunyai pertalian spiritual dengan apa yang
melebihi dunia Iuar; mestilah menjadi pemimpin di
dalam lembah-lembah yang dalam ini, supaya mereka
dalam menafsir dan menerangkan makna ayat-ayat A1
Quran ini menurut tujuan Allah. Kalau tidak, orang-
orang biasa dalam menafsikan ayat A1 Quran ini
mungkin tersalah tafsir dan akhirnya terkelencong jauh
dari kebenaran.
Telah dilapurkan yang seorang pencuri telah
dibawa untuk berhadapan dengan Khalifah Abbasiyah
Mutasim supaya dia dihukum menurut Al-Quran.
Arahan A1 Quran ialah potonglah tangan pencuri.
Tetapi Mutasim tidak
tahu dari mana tangan pencuri patut dipotong.
Dengan itu dia pun bertanya seorang ulama Sunni.
Seorang dari mereka berkata,
“Dari pergelangan tangan.”
“Dari siku,” kata yang lain.
Mutasim tidak berpuas hati dengan jawaban ini.
Dia dengan itu terpaksa bertanya dari Imam
Muhammad at Taqi, imam kesembilan (as) yang juga
hadzir pada pada masa itu, dan beliau menjawab,
“Empat jari yang mesti dipotong.”
Kenapa?
Kerana Allah telah mengumumkan di dalam Al-
Quran,”
Dan sesungguhnya tempat sujdah hanyalah
untuk Allah.” (72:18) iaitu tujuh tempat pada badan
seseorang dan salah satu darinya ialah tapak tangan,
yang mana ketika sujud mereka bersentuhan dengan
tanah dan bahagian-bahagian ini adalah menjadi milik
Allah, dengan itu ia tidak boleh dipotong.
Semua yang hadir menerima dan berpuashati
dengan bukti dan keterangan yang telah diberikan ini.
Tafsiran dan keterangan yang begini sebenarnya
adalah merupakan tafsiran Al-Quran, dan adalah khas
buat keturunan m,isi nubuwat, dan tidak seorang pun

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
188
walaupun apa saja darjah yang diperolehi olehnya
seorang pakar dalam tafsiran, mampu untuk berjaya
dengan seprnuhnya memahami •tafsiran di dalam
cara ini melainkan jika dia telah mengambil tabiat ini
daripada Ahlul Bait Rasulullah dan telah
mengambilnya sebagai model.
2. Bukti yang lain ialah kita telah berkata bahawa
berkaitan dengan keperluan untuk tafsir Al-Quran
yang benar hanyalah bersangkutan dengan satu
bahagian daripada Al-Quran sahaja, iaitu berkenaan
dengan makna mutasyabihat dan arahan-arahan al-
Qur’an.Tetapi bagi pelindung kepada istilah-istilah
atau perkataan-perkataan yang mutasyabihat ini dan
pengertiannya secara mendalam dan luas, secara
rohani di sebalik apa yang tersembunyi khususnya
berkenaan dengan bahagian ilmu pengetahuan,
aqidah dan semua kebaikanya.
Rasulullah (saw) berkata:”Al-Qur’an mempunyai
makna yang indah di luar dan di dalamnya.” (Usul al-
Kafi, Jilid, 2, hlm. 599)
Beliau (saw) juga berkata:”Al-Qur’an mempunyai
pengertian yang luas dan pecahannya juga luas
sehingga kepada tujuh pecahan.” (Tafsir Safi, Jilid 1,
hlm. 39)
Sesungguhnya al-Qur’an, menurut para pentafsir
yang muktabar mengandungi makna zahir dan batin
dan untuk sampai kepada pengertian tersebut, daya
fikir dan kajian sahaja tidak mencukupi kerana
keupayaan untuk memahami dan mengamalkannya
tidaklah dianugerahkan kepada semua orang. Hanya
mereka yang dekat kepada Allah dan suci serta bebas
dari korupsi dapat menanggapi semua perkara ini,
dan menggunakannya untuk menyelesaikan
perbezaan dan hal-hal di antara manusia dan
mempelajarinya dan kemudian dengan sifat
maksumnya daripada kesalahan dan dosa, maka
mereka dapat mengajarnya kepada orang lain.
Mereka yang hampir kepada Allah ini, adalah
hambaNya Nabi SAWAW dan Ahlul Bait AS yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
189
disebut dalam al-Qur’an:
“Sesungguhnya kami hendaklah menghilangkan
kalian daripada kekotoran, wahai Ahlul Bait dan
mensucikan kalian dengan sebersih-
bersihnya.”(33:33)
Ada sebuah hadith yang menyebutkan bahawa
Nabi dan Ahlul Baitnya adalah yang sebenarnya dapat
menjelaskan pengertian sebenar yang terkandung
dalam al-Qur’an.(Tafsir Mirat al-Anwar, hlm. 16)
. Nabi SAWA telah dinyatakan oleh Jibril dan
Ahlul Baitnya, adalah yang paling hampir dengan Nabi
SAWAW adalah paling layak mengetahui atau
memahami pengertian sebenar ayat-ayat Qur’an.
Maka disebabkan oleh hubungan ini (antara al-
Qur’an dan Ahlul Bait AS) maka Nabi SAWA berkata
kepada orang ramai pada hari-hari terakhir hayatnya
SAWAW:”Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara
berat (tsaqalain) sekiranya kalian berpegang teguh
kepada kedua-duanya kalian tidak akan tersesat
selama-lamanya.” (Ibn Haubab, Musnad, Beirut, Jilid
3, hlm. 17; al-Ghadir, Jilid 1, hlm. 55; Ghayat al-
Maram, hlm. 212)
3. Al-Qur’an memerlukan orang-orang yang suci
sebagai pemjamin. Disebabkan al-Qur’an
mengandungi hukum-hukum asas, ia amat
memerlukan penjamin dan penguasa yang akan
menguatkuasakannya. Tetapi hanya orang-orang
seperti Nabi SAWA adalah bebas daripada sebarang
kesalahan dan dosa dan memahami pengertian al-
Qur’an dan dapat menjadi penjamin kepada perintah
undang-undang dan peraturannya.
Sifat-sifat khusus ini hanya terdapat pada Imam-
imam AS dan bukti yang jelas ialah pada tahun-tahun
awal pemerintahan Imam Ali AS walaunpun beliau AS
mengalami kesukaran dan kesusahan, tetapi beliau
AS telah menjalankan peraturan-peraturan syariat
Islam kepada seluruh umat Islam.
Sebagai kesimpulan, marilah kita mengikuti
dialog antara murid Imam Ja’far al-Sadiq AS dengan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
190
seorang Muslim Sunni:
“Seorang lelaki dari Damsyik datang bertemu
Imam Sadiq AS dan berkata beliau ingin mengadakan
perbincangan dengan salah seorang muridnya.
Imam AS berkata,”Perkenalkannya dengan
Hisyam.”Hisyam adalah murid Imam Sadiq AS yang
paling muda.
“Oh seorang budak.” Kata lelaki dari Damsyik itu.
“Katakan kepadaku tentang Imamah orang ini
(merujuk kepada Imam Sadiq AS).”
Hisyam amat marah kerana lelaki ini tidak
menunjukkan adab yang mulia.
“Adakah Pencipta anda lebih sayang kepada
hamba-hambaNya berbanding kasih sayang sesama
hamba?”
“Sudah pasti Pecipta.”
“Apakah yang dilakukan oleh Pencipta untuk
hamba-hambanya?”
“Dia telah melantik seseorang untuk menjelaskan
jalan yang lurus, hujah yang terang untuk mengelakan
mereka daripada berpecah-belah dan menjalin
hubungan silaturrahim di kalangan mereka. Dia telah
menjelaskan kepada mereka tanggungjawab agama
mereka.
“Siapakah orang ini?”
“Nabi SAWA.”
“Siapakah selepas Nabi SAWA?”
“Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.”
“Bolehkan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah
menghalang kita daripada perbezaan pendapat dan
perpecahan pada hari ini?”
“Benar, memang boleh.”
“Maka, mengapakah anda dan kami mempunyai
perselisihan pendapat atau dengan perkataan lain,
mengapakah anda dari jauh iaitu dari Damsyik datang
ke mari sebagai contoh yang menunjukkan perbezaan
ini?”
Lelaki dari Damsyik itu diam dan tidak berkata
apa-apa lagi.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
191
Imam Sadiq AS berkata kepada lelaki
itu:”Mengapakah anda diam?”
“Apakah yang patut aku katakan lagi?”Jika aku
katakan tidak ada perbezaan, maka itu bermakna aku
berbohong. Dan jika aku katakan Kitab Allah dan
Sunnah Nabi SAWAW dapat menghindar perselisihan
antara kita, maka aku juga telah bercakap bohong
kerana dalam banyak contoh Kitab Allah dan Sunnah
tidak mempunyai pengertian yang terang yang dapat
menghindarkan orang daripada mempunyai
perbezaan pendapat.”
Maka lelaki dari Damsyik itu berkata beliau
mahukan jawapan yang sama dari Hisyam. Imam
bersetuju dengan saranan lelaki itu.
“Wahai Hisyam. Siapakah yang lebih kasih
terhadap umat ini?Tuhan atau manusia sesama
manusia?”
“Allah.”
“Tidakkah Dia mengutuskan seseorang untuk
melindungi umat Islam dan menguasai mereka,
menjelaskan kepada mereka kebenaran dan
kepalsuan?”
“Adakah anda bercakap pada zaman Nabi atau
pada masa kini?”
“Di zaman Rasulullah, Rasulullah yang menjadi
pemimpin, tidak, beritahulah aku tentang masa ini.”
Pada masa ini lelaki inilah (Imam al-Sadiq as)
yang sedang duduk di sini yang mana orang ramai
datang kepadanya dari pelbagai ceruk bumi, dan yang
memberikan kita khabar-khabar tentang langit dan
bumi dan ilmu ini telah diwariskan kepadanya dari
ayahnya dan begitulah sebelumnya dari Rasulullah
(saw).”
Bagaimanakah aku boleh menerima dan
membenarkan kenyataan ini untuk diriku sendiri?
Tanyalah darinya sebarang soalan yang kamu
inginkan sekarang juga.
Ini adalah benar, tidak terdapat sebarang dalih
lagi hanyalah aku yang perlu bertanya.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
192
Kemudian Imama Sadiq (as) memberitahu
lelaki itu dari hal perjalanan yang dilalui olehnya
sendiri tentang apa yang telah berlaku kepadanya
ketika dia di dalam perjalanan yang hanya boleh
diketahui oleh lelaki itu. Apabila beliau
menerangkannya kepada lelaki itu, tidak terdapat
sebarang keraguan lagi kepadan-ya, lelaki itu pun
mengumumkan imannya kepada Imam.

[25]
HIDAYAH MAKNAWI DAN
BATINI PARA IMAM

Kehidupan Rasulullah, dan juga perbuatan-


perbuatannya, adalah satu kepastian kepada
demonstrasi projek asas Islam. Baginda adalah
pemimpin politik dan juga gabenor sosial orang-orang
Islam, dan pembawa Wahyu yang menyampaikan
arahan-arahan dan undang-undang Islam daripada
Allah, menggunakan mereka di dalam bidang hukumat
Islami. Aksi-aksinya adalah merupakan manifestasi
undang-undang, kelakuannya penuh undang-undang
dan kemulian dan arahan-arahannya adalah
merupakan pimpinan seorang pemimpin yang kuat dan
Waras. Baginda tidaklah hanya terkenal untuk
memberikan nasihat, tetapi sebaliknya bergerak maju
untuk mendirikan sebuah model masyarakat yang
berdasarkan keadilan yang sebenar.
Oleh kerana Islam juga memberikan sekatan duniawi
untuk menjaga kepuasan di dalam masyarakat, ini
tidak bererti yang ia merujuk kepada hukuman orang-
orang yang merosakkan kegembiraan sosial dengan
jenayah-jenayah mereka kepada masa yang lain,
kerana, di dalam

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
193
hal ini juga, ia menjalankan hukuman yang telah
ditetapkan untuk orang-orang ini di dunia ini juga.
Dengan. itu kerajaan dan pimpinan secara
bergandingan telah membentuk kerja insan yang
agung ini.
Tetapi, sudah tentu, Islam mempunyai kelebihan dari
yang lain, sistem hukumat duniawi yang, bersama-
sama dengan sebelah syiling ini, sentiasa melihat
akan keujudan setiap individu, dan sentiasa
mencadangkan supaya manusia mengikuti jarak
antara undang-undang Islam dan dalam mengejar
kebaikan-kebaikan spiritual dan kemanusiaan.
Kebaikan spiritual dan kemanusiaan .ini yang telah
ditinggalkan begitu saja di dalam tamadun, dan
perlahan-perlahan akibat yang buruk dan bangar telah
pun kelihatan, sebabnya ialah kerana manusia telah
melupai sifat kemanusiaan, maknawi dan hidup akan
datang.
Walau bagaimana pun, Islam telah memberikan
tekanan yang khas kepada faktor yang penting ini,
dan pimpinan Islami telah sentiasa menubuhkan asas
falsafahnya di atas latihan maknawi manusia.
Kumpulan majoriti manusia tidak sedar akan realiti zat
mereka sendiri yang tinggi, kerana ia adalah begitu
lembut dan halus hinggakan ia hanya boleh
disaksikan oleh orang-orang yang luas pandangan.
Dengan itu, dalam memahami manusia biasa,
kawasan yang luas ini dengan keujudan setiap
manusia tetletak di dalam satu kawasan yang jauh
dari tafakkur dan idea-ideanya, dan tidak voleh
memahami bumi ini, inikan pula untuk menjadi
pemimpinnya.
Bagaimanakan manusia, yang, selepas melalui abad
demi abad, masih belum dapat memahami. walaupun
setengan-setengah daripada aksi-aksi dan reaksi-
reaksi fizikal yang memerintah badan, berharap untuk
mengetahui bahagian matafizikalnya? Ataupun
memberikan pimpinan dan jalan untuk sampai ke
objektif yang jauh itu?

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
194
Dengan itu, tanpa perselisihan, ketua bumi ini
mestilah seorang yang mana zat keujudannya adalah
berpadu dengan alam metafizik, dan orang yang
mempunyai kaitan dan tahu kawasan ini kerana dia
sendiri telah mengembara di dalam lembah-lembah
yang diketahui dan yang tidak diketahui. Bila kamu
sendiri masih belum mngembara, bagaimanakah
kamu boleh menjadi seorang pemandu ataupun
seorang yang menunjukkan jalan?
Sekarang, adalah benar yang kita mesti mencuci
tangan-tangan destinasi spiritual kita? Patutkah kita
berkata yang kita masih belum melihat genius
maknawi dan zat manusia yang tinggi ini? Dan
dengan itu menyamakannya dengan binatang dan
meninggalkannya di dalam alam khayalan dan sia-sia;
Tidak, tidak sama sekali. Ini bukanlah realiti
status manusia yang agung.
Manusia dengan kehendak-kehendak spiritual
dan kesuciannya, dan dengan kepintarannya yang
khas yang telah diberikan oleh Allah di dalam sifatnya,
adalah merupakan hasil ciptaan yang terbaik dan
adalah merupakan nur yang jelas kepada alam
benda-benda yang dicipta. Ini adalah sebabnya
mengapa ia mengambil tempatnya seperti matahari
yang menyinari alam di satu ketinggian yang tidak
dapat dicapai, dan memberikan kepanasan dan
habanya kepada semua bahagian dunia ini seprti
sinaran matahari.
Oleh kerana ia telah ditetapkan demikian rupa,
manusia adalah tidak lebih daripada pelancung-
pelancung di dalam susunan ciptaan, dia adalah bintik
kecil, tetapi matahari Ilahi yang agung bersinar ke
atasnya, dan Allah membantunya dengan bantuan-
bantuan yang khas dibandingkan dengan ciptaan-
ciptaan yang lain.
Kita boleh melihat hasil-hasil dari bantuan Allah
ini kepada manusia di sepanjang sejarah manusia
dengan menghantar nabi-nabi. Allah menghantar nabi
di atas dasar rasa cinta, supaya mereka dapat

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
195
memimpin manusia dan mengambil roh mereka
yang besar yang bergelombang ke satu pantau yang
penuh keamanan dan kebahagiaan.
A1 Quran merujuk kepada realiti ini di dalam
banyak ayat-ayat, sebagai contoh apabila Ibrahim (as)
bertanya kepada Allah,
“Ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang
Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan
kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan
kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan hikmah serta
mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang
Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana.” (2:129)
Di dalam ayat ini kita dengan jelasnya dapat
melihat bahawa di samping pengetahuan dan hikrnah
serta pimpinan, pembersihan jiWa, yang sama seperti
latihan rohani, dikira sebagai satu keperluan kepada
pengutusan para nabi.
Di dalam maktab Rasulullah, pengikut-pengikutnya
memperolehi keuntungan dari latihan-latihannya yang
khas, dan mengambil bahagian di dalam jalan yang
sempurna ini. Salman al Farsi, Abu Dharr, Miqdad,
Ammar, Uways al Qarni dan ramai yang lain adalah di
kalangan kumpulan yang terpilih ini.
Mereka adalah suci dan seperti mata air yang
jernih lagi segar, meraka telah disucikan dari segala
keburukah, mereka tidak menginginkan sesuatu
apapun melainkan Allah, dan tidak juga melihat
sesuatu apapun melainkanNya. Hanya Allah sajalah
yang memerintah di dalam keujudan, kehidupan dan
di seluruh jiwa, hati, roh dan badan mereka.
Begitu juga, akhlak dan pembersihan jiwa
bukanlah semata-mata satu hal formaliti yang .
berlebihan, yang membuatkan kita berbeza dan
mengasingan diri dari semua hal-hal kehidupan yang
Iain, memikirkan tentangnya bila saja kita ingin
berbuat demikian ataupun pada masa lapang. Tidak,
kebaikan dan kemuliaan adalah pembina kehidupan
dan juga sebahagian darinya, malah, lebih penting
darinya. Kerana menurut penyaksian yang telah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
196
diberikan oleh hikmah dan fikiran kualiti-kualiti
utama ketinggian akhlak dan kesucian jiwa adalah
tersangat besar dan tidak dapat diukur hinggakan
manusia dengan perlindungannya boleh sampai
kepada hayat maknawi, dan sedar akan hakikat insani
mereka, hingga dia melihat apa yang lebih jauh dari
fahamannya.

Alamat-Alamat AI Quran Dari HaI Hayat Maknawi


Insan

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh baik


lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik.” (16:97)
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan
Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu
kepada suatu yang memberikan kehidupan
kepadamu.” (8: 24)
Nyata sekali bahawa kehidupan dan hayat di
dalam ayat di atas yang dapat kita perhatikan adalah
lain daripada hidup biasa yang sedang dilalui ini, Ia
adalah tidak lain melainkan hidup dan hayat maknawi
yang boleh diperolehi daripada melakukan kerja-kerja
yang baik dan tazkiyah an-nafs.

Cara-Cara Untuk memperolehi Hayat Maknawi


Untuk memperolehi hayat maknawi, juga, seperti
lain-lain penomena, memerlukan kita untuk memenuhi
syarat-syarat yang tertentu. Hayat maknawi adalah
merupakan apa yang terhasil dari kelakuan dan
perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri, sudah tentu
sekali kelakuan dan tindak-tanduk yang terbentuk oleh
latihan yang benar dan betul yang diajar oleh ajaran-
ajaran suci.
Amr dan Nahy Allah, yang dipanggil shari’ah,
mampunyai kaitan yang sempurna dan lengkap
dengan hakikat dan kebenaran alam ciptaan dan
takwini. Oleh kerana kita tidak menyedari dari hal
hakikat alam, perjalanan-perjalanan dan kerja-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
197
kerjanya dalam dan luarnya dan kejadian-
kejadiannya kerana intelek kita adalah tidak memadai
untuk memahami semua ini, kita adalah jahil dari hal
kelakuan-kelakuan yang membina hidup maknawi ini.
Tetapi para Imam menyampaikan hakikat yang tinggi
ini dan kerja-kerja yang agung ini kepada manusia
seperti seorang guru yang Waras dan penuh dengan
kasih sayang, dengan banyak keterangan-keterangan
yang jelas, supaya kita dipenuhi dengan kegembiraan
dan sampai ke satu hayat maknawi.
Dengan itu Din (cara Iiidup Islam) adalah
merupakan jumlah hakikat-hakikat dan arahan-arahan
yang lebih tinggi dan luar daripada fahaman biasa
yang telah di-terangkan oleh AlIah menerusi
Rasulullah dan pengganti-penggantinya yang suci dan
maksum, supaya maknawi boleh berakar di kalangan
kita dan menjamin kebahagiaan yang abadi.
Sekarang, jika kita mentaati ajaran-ajaran Islam,
keselamatan akan menjadi milik kita jika tidak ia akan
membawa•kerugian dan kemusnahan kepada kita.
Seperti seorang anak kecil yang ditempatkan di
bawah arahan dan kawalan, yang hanya mendengar
arahan-arahan dan larangan-larangan daripada
gurunya, dan melakukan apa yanb diperlukan tanpa
bertanya mengapa. Walau pun anak kecil ini tidak
memahami dengan mendalam apakah yang
dimaksudkan dengan hak ini, dia akan, selepas
perjalanan waktu pembelajarannya, hidup di dalam
kebahagiaan, kerana akhlak-akhlak yang terpuji dan
mulia yang sentiasa diamalkan olehnya. Walau
bagaimanapun di dalam kebahagian, jika dia
memberontak dari menjalankan arahan-arahan
gurunya ini, ia akan membawa kerugian yang besar.

Panduan Hidup
Sekarang marilah kita perhatikan siapakah yang
menjamin hayat maknawi dan kesempurnaannya itu
yang sudah tentu memerlukan panduan?

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
198
Bolehkah ia diperolehi dari orang-orang biasa?
Atau adakah dia seorang yang bercakap dengan
penuh keyakinan, siapa yang di dalam kelakuannya
adalah bebas dari kesalahan, maksum dan dia sendiri
adalah berdiri di puncak hayat maknawi?
Hinggalah ke waktu di mana Allah memimpin
orang itu dengan Sendirinya, Dia tidak akan
mengamanahkan orang itu untuk memimpin orang
lain.
“Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran, Maka
apakah orang-orang yang menunjuki kepada
kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang
tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi
petunjuk? Mengapa Kamu tidak berbuat demikian?
Bagaimanakah kamu mengambil keputusan.” (10:35)
Lebih jelas lagi, Imamah bukanlah pemimpin
dalam erti kata yang biasa, kerana adalah menjadi
tugas setiap orang-orang Islam, dan tidak hanya
terbatas kepada Imam. Makna hidayah (pimpinan)
dan panduan di sini ialah hedayat kepada amr dan
orang-orang yang masih belum menemui hakikat-
hakikat alam dan hakikat-hakikat ini masih belum
dibayangkan kepada mereka, tidak boleh memberi
hedayat yang demikian.
Dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang
berkata dari hal Imamat dan Hidayah, kita boleh
melihat iaitu di mana saja perkataan Imamat
disebutkan, persoalan tentang hedayat kepada
amrjuga disebutkan sebagai tafsir dan penerangan.

Apakah Hidayah Kepada Amr (Perintah Berbuat


Baik)?
Para Imam di samping menjadi guru-guru dalam
bidang akhlak dan Hidayah zahiri, juga memiliki
wilayah dan hidayah batini. Iaitu, dia memimpin
rnanusia menerusi jalan batin, manusia yang
mempunyai pergerakan dan nilai, dan memimpinnya
ke arah kesernpurnaan.
Hidayah ini, kerana ia dijalankan berdasarkan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
199
rahmat maknawi dan fakulti-fakulti batin, dipanggil
Hedayat kepada Amr.
Hedayat kepada Amr adalah satu pengkalan
yang tinggi yang telali dicapai oleh Rasulullah selepas
pangkat nubuwat. Dengan itu Ibrahini (as) setelah
dilantik sebagai nabi dan rasul, telah dinaikkan oleh
Allah ke pangkat Hedayat kepada Amr.
“Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu Imam bagi
seluruh manusia.” (2:124)
Apabila beliau telah sampai ke pangkat welayat
dan Hidayah kepada Amr, Imam boleh melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang kelihatan bermukjizat dan
tidak mungkin dari pendapat dan pandangan orang-
orang biasa. Al-Quran memberitahu bagaimana Asif
ibn Barkhya, salah seorang dari gabenor-gabenor
Sulaiman (as) boleli mengakibatkan kerajaan
Permaisuri Saba untuk dataiig kepada Sulaiman (as)
lebih awal dari ketibaan Permaisuri itu sendiri, dalam
masa yang singkat dari sekelip mata kerana dia
mempunyai kuasa dan pegangan ke atas dunia yang
di luar liakikat dan boleh membuang hijab yang
menutup hakikat dan kebenaran alarn ini.
Imam dan pemimpin-pemimpin kita yang maksum ini
(as) berada di satu peringkat yang lebih tinggi dari
Asif. Bukti kepada hal ini ialah sejarah-sejarah dan
dokumen-dokumen para rawi di rnana kita boleh
memperolehi banyak cerita-cerita hidayah kepada
Arnr dan Wilayah batini imam-imam kita ini.
Dengan itu, Imam, oleh kerana beliau berada di
peringkat hedayat maknawi yang tertinggi.
mempunyai syuara hedayat dan karisma, yang boleh
memberikan kesan kepada hati-hati manusia yang
bersih dan membawa perubahan di dalam mereka,
rnenarik rnereka ke arah kesempurnaan. Kita boleh
mernbaca di dalam sejarah dari hal keadaan dan
situasi kumpulan-kumpulan pengikut Imam-imam, dan
bagaimana mereka rnenerangi masa mereka dengan
kebijaksanaan.
Berikutnya adalah beberapa contoh darinya.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
200

Lelaki Dari Damsyik


AIi ibn Khalid adalah seorang Zaydi, iaitu, dia
tidak menerima seorang Imam pun selepas Irnam
keempat, Zaynal Abidin, dan dia tinggal di dalam
masa Imam yang ke sembilan, Hazrat Muharnmad
Taqi (as).
Di berkata yang dia telah pergi ke Samara, dan
dia telah diberitahu yang seorang Ielaki telah dibawa
dari Damsyik ke sana sebagai seorang tahanan, yang
menuntut dirinya sebagai seorang nabi. AIi ibn Khalid
pergi untuk berjurnpanya dan menyuruhnya untuk
meriwayatkan ceritanya.
Aku sedang sibuk beribadat, rnulanya, di tempat
di rnana kepala suci Shahid Shuda, Imam Hussain,
telah dikebumikan. Pada suatu malam, seorang lelaki
tiba-tiba muncul dihadapanku dan menyuruhku
supaya berdiri. Aku pun berdiri dan setelah
mengikutinya dalam satu jarak yang pendek dan
kemudian aku mendapati diriku di dalam masjid
Kufah! Dia bertanya sarnada aku mengenali masjid
itu, dan aku pun berkata, ya, masjid itu ialah masjid
Kufah. Dia bersembahyang dan aku juga
bersembahyang dengannya dan kemudian kami
keluar dan berjalan sekali lagi. Kami tidak pergi jauh
dari situ dan tiba-tiba aku melihat masjid Madinah! Dia
meminta rahmat untuk Rasulullah dan kami berdua
pun bersembahyang di sana. Dan kemudian kami
keluar dari situ dan berjalan sekali lagi. Dan kemudian
aku dapati yang kami berada di dalam bandar Mekah.
Kami mengelilingi Kabah, meninggalkannya dan
kemudian sampai ke tempat asal kami, Damsyik,
langsung tidak memakan masa sama sekali.
Kemudian lelaki itu hilang dari pandanganku. Satu
bayu yang lembut datang menyapu mukaku dan
berlalu.
Setahun selepas kejadian itu, aku melihat Ielaki
yang sama ini. Aku menjadi begitu gembira. Dia
membawa aku bersama-sama dengannya ke dalam

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
201
perjalanan yang sama sekali Iagi. Tetapi bila dia
ingin meninggalkanku, aku bertanya kepada dia,"Aku
bersumpah demi yang telah memberikanku kuasa
yang begini, perkenalkanlah dirimu kepadaku. Dia
menjawab, aku adalah Muhammad ibn Ali ibn Musa
ibn Jafar. Dia adalah Imam yang kesembilan.
Dan aku pula memberitahu hakikat ini kepada
sesiapa saja yang aku temui hingga khabar ini sampai
kepada Muhammad ibn Abdul Malik Zayyat. Dia
mengarahkan supaya abu ditangkap dan dipenjarakan
Ialu menuduh aku sebagai seorang yang telah
mendakwa dirinya sebagai nabi. Dan sekarang kamu
dapat melihat, aku di dalam penjara.
Ali ibn Khalid bertanya kepadanya jika dia ingin
beliau untuk menulis surat kepada Muhammad ibn
Abdul Malik dari hal ini. Lelaki itu pun menyuruhnya
untuk menulis surat itu. Dengan itu Ali ibn Khalid pun
menulisnya, tetapi di dalam jawabnya Ibn Abdul Malik
berkata,
“Beritahulah orang yang di dalam penjara ini yang
dia boleh melarikan diri dari penjara, jika dia mahu,
dengan cara yang sama, seperti mana pada malam
itu dia telah pergi dari Sham (Damsyik) ke Kufah dan
seterusnya ke Madinah dan Mekah dan kemudian
kembali ke Sham.
Ibn Khalid sangat kecewa dengan jawaban ini.
Pada pagi esoknya dia pun pergi ke penjara untuk
memberitahu jawaban Abdul Malik kepada lelaki itu.
Tetapi dia dapati ramai tentera-tentera dan kumpulan
orang ramai yang sedang datang dan pergi ke penjara
itu, dengan itu dia bertanya apakah yang telah terjadi.
Mereka memberitahu yang orang tahanan yang
telah menuntut dirinya sebagai nabi telah melarikan
diri dari penjara. Tidak seorang pun tahu bagaimana
dia telah melarikan diri dari penjara, samada dari
bawah tanah ataupun dengan terbang di udara.
AIi ibn Khalid berkata, Apabila aku melihat hal ini,
aku meninggalkan aqidah Zaydi (Mazhab Zaydiyyah)
dan menjadi pengikut Hazrat Jawad (as) Imam yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
202
kesembilan.

Maytham at-Tammar
Hazrat Ali (as) Amiral Mu’minin telah membeli
dan membebaskan Maytham. Beliau bertanya apakah
namanya.
“Salim”, jawabnya.
“Tetapi aku dengar daripada Rasulullah yang
nama sebenarmu ialah Maytham.”
“Baginda berkata benar dan kamu juga adalah
benar, namaku, namaku namaku yang sebenar ialah
Maytham.”
“Dengan itu kekalkanlah nama yang mana Rasulullah
memanggilmu, dan ketepikanlah nama yang lain.”
Dengan cara ini Hazrat Ali membeli dan
membebaskan hamba ini tetapi beliau sentiasa
melayannya dengan penuh rasa cinta dan kasih
sayang hinggakan Maytham kekal bersama-sama
dengannya hinggalah ke akhir hayatnya-malah
kematian juga tidak dapat memisahkan pertalian ini.
Maytham adalah seorang yang bebas yang
memiliki kebolehan-kebolehan yang menakjubkan dan
dia secara perlahan-lahan memperolehi
penghormatan yang agung di dalam maktab AIi (as)
dan mengambil tempat di kalangan sehabat-sahabat
Ali.
Dia sedar akan segala-gala kejadian dan berjaya
menemui hakikat. Dia sangat-sangat mencitai Ali (as)
seperti sebatang pokok yang dahaga di dalam hujan,
dia juga memperolehi ilmu dari Ali (as). Dia hidup
untuknya, dia menenggelamkan dirinya secara total di
dalam keujudan Ali. Dengannya cahaya hati dan
kegembiraan jiWanya bertambah. Dia tidak pernah
menjual kegembiraannya ini dengan dunia yang fana
ini.
Pada suatu hari, Hazrat Ali (as) mernberitahunya,
Apabila aku telah pergi, kamu akan digantung,
mereka akan melukakan badanmu dengan senjata-
senjata dan pada hati yang ketiga janggutmu akan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
203
dibasahi dengan darah yang mengalir dari mata
dan mulutmu. Mereka akan menggantungmu ditepi
rumah Amr bin Harith, bersama-sama dengan
sembilan orang yang lain. Pokok yang mana akan
digunakan untuk menggantungmu ialah yang terkecil
sekali, datanglah bersarna-samaku dan aku akan
menunjukkan kepadamu pohon kurma yang mana
kamu akan digantungkan pada dahannya.
Dan kemudian beliau menunjukkan Maytham pokok
itu.
Tiga tahun berlalu dan Hazrat AIi (as) pun syahid.
Bani Umayyah memperolehi kuasa ke atas orang
ramai.
Maytham kadang kalanya pergi untuk melihat
pokok itu dan di sana dia mendirikan shalat dan
selepas itu akan bercakap kepadanya,”Wahai pokok!
Semoga Allah merahmatimu! Aku telah dicipta
untukmu dan engkau membesar untukku.”
Di dalam tahun shahadatnya, Maytham telah
pergi ke persekitaran Kabah dan telah bertemu
dengan Ummu Salmah.
Maytham bertanya beliau tentang Imam Husayn
(as) dan mendapat tahu yang Imam Husayn telah
meninggalkan bandar itu.
Sampaikanlah salamku kepadanya, kata
Maytham, dan beritahulah dia yang tidak lama lagi aku
dan dia akan bertemu satu sama Iain di dunia yang
akan datang di hadapan Allah.
Ummu Salmah mengarahkan.supaya minyak
wangi dibawa untuk disemburkan ke janggut Maytham
dan kemudian berkata kepadanya,”Tidak Iama !agi
janggutmu ini akan diwarnakan oleh darahmu, di
dalam jalan Rasulullah dan ahlul baitnya yang haq.”
Maytham kemudiannya berangkat ke Kufah, di
mana dua orang dari agen-agen Ibn Ziyad telah
menangkapnya, dan membawanya untuk menemui
Ibn Ziyad. Kejadian berikutnya mengambil tempat.
“Di manakah Tuhan kamu?”
“Sedang menanti orang-orang yang zalim, dan
kamu adalah salah seorang darinya.”

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
204
“Apakah yang telah dikatakan oleh Mawlamu,
Ali tentang aku dan kamu?”
Beliau berkata yang aku akan digantung bersama-
sama dengan sembilan orang syahid yang Iain dan
tempat gantunganku adalah yang terpendek dari yang
lain.
Aku ingin melanggar kata-kata mawlamu itu, dan
aku akan membunuhmu dengan cara yang lain.
Bagaimanakah mungkin bagi kamu untuk berbuat
demikian, beliau mempelajari dari Rasulullah dan
Rasulullah pula belajar dari AIIah. Bolehkah kamu
menentang penetapan Allah? Aku juga tahu tempat
kesyahidanku, dan aku adalah orang Islam yang
pertama yang mulutnya akan dikekang.
Abdullah ibn Ziad dengan mata yang terbeliak
rnemberi arahan supaya dia dengan serta merta
dibawa ke penjara. Di dalam penjara itu Maytham
memberikan khabar gembira tentang pembebasan
Mukhtar Thaqafi kepadanya.
Kamu akan membunuh Ibn Ziyad, dia
inembentahunya, sebagai membalas dendam kepada
pembunuhan Shahid Syuhada, 1-Iazrat Hussain (as).
Dan itulah yang terjadi.
Maytham dibawa ke tempat pengorbanannya, ke
tempat pengasingan rohnya dari badan, tempat di
rnana dari situ ke tempat yang paling tinggi dan mulia
yang merupakan tempat terbangnya roh basyar.
Mereka menggantungnya di tepi rumah Amr ibn
Harith, pokok yang telah ditunjukkan oleh Imam Ali
kepadanya.
Manusia berkumpul di • sekeliling mereka, dan
tempat penggantungannya, dia telah mei~gambil
keputusan untuk memberitahu mereka dari hal fazilat
Ali (as). Dia berucap dengan baik sekaii dan berjaya
rnengunci hati-hati manusia dan mereka
memahaminya.
Ibn Ziyad telah dibertahu yang Maytham telah
memalukannya, dengan itu dia rnengarahkan supava
mulutnya dikekang untuk rnenghalangnya dari terus

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
205

bercakap. Kemudian mereka menyerangnya dengan


senjata-senjata seperti yang telah terlebih dahulu
dinyatakan oleh Hazrat Ali.
AlIah hu Akbar! jeritnya.
Di akhir hari ketiga, dari mata dan mulutnya
mengalir darah merah yang membasahi janggutnya-
semuga AlIah merahmatinya.

UWays aI Qurani
Rasulullah (saw) betsabda,
“Bau syurga dibawa oleh angin dari Qarni. Wahai
Uways aI-Qarni, aku sangat-sangat ingin untuk
bertemu denganmu. Barang siapa yang melihatnya
mestilah menyampaikan salamku kepadanya.”
Apabila setiap orang memberikan baiat mereka
kepada Hazrat A1i (as) di Dhi Qar, beliau berkata,
“Dari Kufah seribu orang tentera tidak lebih dan tidak
kurang akan datang untuk memberikan baiat mereka
kepadaku.”
Kemudian mereka pun sampai dan ibn Abas telah
menghitung mereka, tetapi mendapati hanya sembilan
ratus sembilan puluh sembilan orang saja yang hadzir.
Dia berasa hairan mengapa seorang lagi tidak hadzir
bersama-sama dengan kumpulan itu.
Selepas beberapa ketika, seorang Ielaki datang
dengan pakaian perang, pedang dan perisai dan lain-
lain peperangan, dia pergi kepada Hazrat Ali dan
berkata, Aku ingin memberikan baiatku kepadamu
hingga ke tahap kematian dan pengorbanan diri.
Hazrat Ali (as) bertanya, Siapakah namamu?
“Uways.”
Adakah kamu Uways al Qarni?
“Benar.”
“Allah hu Akbar! Rasulullah yang dicintaiku, telah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
206

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
207
memberitahuku yang aku akan menemui seorang
pengikutnya yang bernama Uways al Qarni dari
kumpulan Allah dan Rasul dan yang akan menjdi
syahid. Dan sekumpulan manusia yang ramai akan
meminta syafaat darinya.”
Dan begitulah juga sudahnya.
Uways syahid ketika menjalankan tugasnya
kepada Ali (as)
UWays adalah seorang yang masyur disebabkan
makam maknawi yang tinggi. Kenikmatan diperolehi
olehnya dari beribacfat dan tidak mempunyai
sebarang kegemaran kepada dunia ini. Daripada kata-
kata Uways, kita boleh mengenali urat-urat setiap
hayat maknawi lelaki yang agung ini,
Aku bersumpah demi AlIah, berfikir tentang
kematian dan rasa takut dan menggeletar pada hari
yang akhir, tidak memberikan sebarang ruang kosong
pun bagi seorang yang beriman untuk bergembira di
dalam dunia ini.,,
Apabila kita mengerjakan Amr bil maruf dan nahy
anil munkar mereka akan mencaci maki kita, tetapi
dengan semua kesulitan ini kita tegak dan tegas untuk
Allah.

Qanbar
Qanbar juga adalah salah seorang dari orang-
orang yang beriman yang sampai ke satu pengkalan
yang tinggi oleh sinaran khudrat maknawi Rasulullah
(saw) dan Ali (as).
Dia tidak takut untuk berkata benar dan mencari
jalan yang lurus. Walaupun pada mata kasarmanusia
dunia ini, dia adalah tidak Iain daripada seorang
hamba, tetapi didalam jalan makam rnaknawi telah
sarnpai ke satu tahap di mana dia mengetahui rahsia-
rahsia AIi.
Jumlah-jumlah ayat yang begitu membara dan
memukul mati kata-kata Hujaj telah diberikan oleh
lelaki ini. Hujaj ibn Yusuf ialah seorang yang zalim Iagi
dahagakan darah yang juga merupakan seorang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
208
pembunuh yang terkenal sekali.
Hujaj berkata,” Apakah kerjamu bila kamu
berkhidmat untuk Ali?”
“Aku menyediakan air untuk beliau melakukan
wudhu.”
“Apabila dia selesai mengangkat wudhu apakah
yang sering dikatakan olehnya.”
“Dia sering membaca ayat ini. Apabila mereka
Iupa tentang apa yang telah diingatkan kepada
mereka, Kami membuka kepada mereka pintu segala-
galanya sehinggalah apabila mereka bergembira
tentang apa yang sedang mereka jalankan Kami akan
merampas mereka dengan tiba-tiba dan mereka tidak
mempunyai harapan langsung. Dengan itu tidak lagi
terdapat hujjat bagi orang-orang yang melakukan
keburukan dan supaya akar-akar mereka dipotong.
Segala-puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.”
“Aku menduga yang ayat ini bercakap tentang
kami?”
“Ya, “jawab Qanbar dengan penuh keberanian.
“Jika aku membunuhmu, apakah yang boleh
karnu lakukan?”
“Aku akan menjadi seorang yang berbahagia dan
beruntung manakala kamulah yang akan menerirna
kecelakaan.”
“Katakanlah yang kamu telah meninggalkan
khidmat Ali.”
“Jika aku meninggalkan jalannya, adalah akan akan
dipimpin ke jalan yang lebih baik?”
Hujaj tidak boleh menjawab soalan ini, dengan itu
dia berkata,” Aku adalah seorang pembunuh. Apa saja
jalan yang kamu inginkan supaya aku membunuhmu,
beritahulah kepadaku, dan aku akan membunuhmu
seperti yang kamu katakan.”
“Itu terserahlah kepadamu.”
“Mengapa?”
“Kerana walau bagaimana pun kamu
membunuhku, aku akan membunuhmu dengan cara
yang sama juga di akhirat kelak. Ali (as) Mawlaku

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
209
memberitahuku yang aku akan dipancung dengan
kejam dan tidak adil.”
Dengan itu Hujaj memerintahkan supaya dia
dipancung.

[26]
AMIR AL- MUMININ ALI (AS)
PENGGANTI RASULULLAH (SAW)
YANG TERPILIH
Pengganti Rasulullah (SAW)

Pengikut-pengikut Shiah dua belas Imam percaya


yang selepas Rasulullah, pimpinan dunia Islam jatuh
ke tangan Amir aI Muminin Ali (as) dan kemudian
kepada sebelas orang dari keturunannya yang suci.
Idea ini, aqidah ini, adalah terang dan jelas
seperti sinaran matahari pagi, dan orang-orang yang
berat sebelah dan busuk hati tidak mempunyai
sebarang sebab untuk meraguinya.
Jabir ibn Abdillah, seorang daripada sahabat-
sahabat ulung Rasulullah (saw) berkata,. Di hari
apabila ayat berkenaan dengan ketaatan kepada Allah
dan Rasul dan ulul amr diturunkan (4:59), aku
bertanya Rasulullah, kami tahu Allah dan Rasul, tetapi
siapakah yang ketiga ini. Baginda menjawab, Mereka
adalah para Imam yang merupakan pengganti-
penggantiku, yang pertama ialah Ali ibn Abi Talib,
kemudian dengan aturan Hassan, Hussayn, Ali ibn
Hussayn, Muhammad ibn Ali yangjuga dipanggil Baqir
di dalam Taurat, dan siapa yang akan kamu, Jabir,
temui dan kamu akan menyampaikan salamku
kepadanya, kemudian selepasnya Jafar ibn
Muhammad as Sadiq, Musa ibn Jafar, AIi ibn Musa,
Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, Hassan ibn Ali
dan akhirnya anak lelaki Hassan ibn Ali akan datang
yang mana namanya adalah sama seperti namaku
(Muhammad Abul Qasim).

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
210
Ketua Yang pertama
Tidak ada satu masyarakat pun, di sebarang
tempat ataupun masa, boleh tegak dengang bebas
dan merdeka tanpa seorang pemimpin pun. Ini adalah
sentiasa benar. Diilhamkan dari hakikat ini, kita boleh
maju untuk berkata yang sesiapa saja yang
merupakan pemerintah sesebuah masyarakat, jika dia
adalah dedikasi kepada tenaganya dan kegembiraan,
mestilah berusaha untuk melindunginya dan mesti, ke
tahap kuasa, kebolehan, ilmu dan ramalannya,
mengambil berat tentang hari ini, masa hadapan dan
malah masa yang agak jauh di hadapan tentang
masyarakat itu, dan merancang dan membuat
program-program supaya destinasi masyarakat itu
boleh sampai kepada satu kebahagiaan yang ideal.
Atas sebab keperluan inilah para pemerintah.
walaupun di dalam perjalanan-perjalanan yang
pendek sentiasa melantik seorang pemangku. Ini
adalah merupakan satu kenyataan dalam hal-hal
pemerintahan.
Ketua sesebuah keluarga, guru besar-guru besar.
pengurus-pengurus kilang semuanya melantik
pemangku di tempat-tempat mereka dalam
ketidakhadiran mereka walaupun untuk beberapa jam
sehaja, dan mereka memberikan arahan-arahan
menurut perintah-perintah orang yang digantikan oleh
mereka dalam waktu ketidakhadirannya. HaI ini
adalah begitu jelas sekali hinggakan ia tidak
memerlukan sebarang bukti langsung.

Nabi-Nabi Yang Berbudi Dan Penuh Hemah

Rasulullah (saw) yang merupakan pemimpin


masyarakat Islam dunia ini, telah mengamalkan
prinsip ini. Di mana saja, sinaran Islam bersinar untuk
kali yang pertama, walaupun tersangat kecil, baginda
sentiasa melantik seorang hakim yang baik laku ke
tempat itu untuk mengawasi urusan-urusannya.
Untuk angkatan-angkatan tentera yang
dihantarkan olehnya untuk berjihad, baginda akan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
211
melantik komandan pasukan tenteranya dan ada
kalanya baginda melantik beberapa orang sebagai
pembantu komandan untuk memberi arahan, supaya
jika seorang dari mereka terbunuh, pasukan tentera
tidak akan terbiar tanpa ketua pasukan.
Dengan itu kita tahu tentang orang-orang yang
telah dilantik oleh Rasulullah sebagai wakil-wakilnya
bila saja baginda keluar dari Madinah untuk ke
sesuatu tempat, supaya Madinah tidak akan berada di
dalam keadaan kucar kacir tanpa pemimpin.
Pengikut-pengikut Shiah bertanya bagaimana,
dengan adanya bukti ini, adakah selaras dengan
hikmah Rasulullah (saw) yang baginda wafat tanpa
terlebih dahulu melantik penggantinya Yang mana
satukan dari kemungkinan-kemungkinan di bawah ini
yang selaras dengan akal.
-Adakah masyarakat Islam selepas kewafatan
Rasulullah (saW) tidak lagi memerlukan pemimpin
sekali lagi.
-Ataupun adakah Rasulullah (saW) tidak
langsung memberikan sebarang kepentingan kepada
masyarakat t Islam selepas menafikannya.
-Ataupun adakah baginda bersusah hati dan
memperdulikan masyarakat Islam tetapi tidak boleh
berbuat apa-apa pun.
-Atau adakah baginda tidak mengetahui siapakah
pengganti yang paling layak.
Yang mana satukah dari kemungkinan-kemungkinan
di atas adalah bersesuaian dengan akal fikiran.
Dengan segala rasa cintanya, dalam segala kesulitan
dan kedukaan orng-orng Islam dan alamat-alamat
kepimpinannya dan penetapan tugas-tugas yang telah
diberikan oleh baginda kepada orang-orang Islam,
bagaimanakah mungkin bagi Rasulullah untuk tidak
memberikan sebarang arahan berkaitan dengan hal
ini.
Di dalam cahaya hakikat, ini, pengikut-pengikut Imam
tetap maju dalam menyiasat kitab asli dan dokumen-
dokumen Islam, dan di dalam siasatan ini mereka

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
212
telah menemui banyak sumber-sumber yang mana
dengan penilaian hikmah Islami dan kebijaksanaan
menerimanya sebagai sesuatu yang paling penting,
dan mereka sampai kepada keputusan ini, bahawa
terdapat arahan yang terang, jelas dan mencukupi
daripada Rasulullah (saw) dari hal terperincian-
terperincian pengganti-penggantinya, ayat welayat,
hadis A1 Ghadir, hadis Safinah, hadis Thaqalayn, dan
banyak Iagi, semuanya telah diuji, di terangkan dan
diteliti dengan penuh terperinci di dalam buku-buku ini.
Dari semua contoh-contoh yang telah diberikan di atas
kita akan memilih hadis A1 Ghadir dan akan menilai
nilai-nilainya dengan cara yang adil tanpa berat
sebelah.

Hadis Al-Ghadir Yang Bersejarah

Di dalam tahun ke sepuluh Hijrah Rasulullah (saw)


telah pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadat Haji.
Ibadat Haji ini telah dijalankan di dalam tahun-tahun
terakhir kehidupan Rasulullah, dan atas sebab inilah
sejarah telah memberikan namanya hijjah al-wida.
Orang-orang yang menemani Rasulullah, yang
bcgitu ramai dan amat berminat untuk mengikuti
baginda, untuk melihat dan mempelajari ibadah haji
yaiig sebenar, berjumlah lebih kurang seramai
120,000 orang. Setengah-setengah kumpulanjuga
mendekatkan diri mereka dengan baginda di dalam
bandar Mekah.
Kemudian apabila dalam perjalanan pulang ke
Madinah selepas menyelesaikan ibadat haji pada
18hb. Dhulhijjah, di Ghadir Khum, ayat ini telah
diturunkan.
“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika
kamu tidak kerjakan (apa yang diperintahkan itu
bererti) kamu tidak menyampaikan amanaiNya.
Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.”
(5:67)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
213
Dengan itu wahyu yang besar pun sampai
kepada Rasulullah dari Allah. Pada masa itu karavan
sedaiig bergerak dengan perlahan-lahan.
AIlah telah memberikan arahan biarlah semua
orang mendengar arahan ini...

Serentak dengan itu Rasulullah (saw) memberi arahan


supaya setiap orang berhenti di situ untuk mendengar
khabar yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Kita
telah diberitahu tentang sahra itu, Ghadir Khum ialah
sebuah kawasan tanah Iapang yang kering tanpa air,
kering kontang. Di waktu tengah hari kepanasan
matahari membakar kulit. Berita apakah yang
membuatkan Rasulullah dengan serta merta
menyuruh orang ramai untuk berhenti di tempat dan
waktu yang sedemikian rupa.
Sekarang panggilan adhan kedengaran.
Rasulullah mengerjakan shalat bersama-sana dengan
orang ramai, dan kemudian pelana-pelana
ditimbunkan untuk mendirikan sebuah pentas.
Rasulullah berdiri di atas pentas ini. Orang ramai
menahan nafas merka, dan mendiamkan diri.
Keadaan pada waktu itu begitu sunyi sepi seperti
pasir-pasir gurun. Mereka sedang menanti berita yang
akan disampaikan.
Rasulullah pun memulakan ucapannya,
ucapannya seperti rinjisan air terjun, dingin dan
menyejukkan, ia menenangkan dan menyegarkan
cuaca yang panas terik itu, dan orang ramai
menghilangkan dahaga mereka dengan memberikan
perhatian kepada ucapan Rasulullah dengan hati dan
jiWa mereka. Selepas memuji Allah, Rasulullah
menyambung,”Aku dan kamu, kita telah menanggung
dan melaksanakan setiap tanggung-jawab. Tidakkah
kamu bersetuju?”
“Kami adalah saksi yang kamu telah
menyampaikan risalah kepada kami, dan kamu telah
berusaha sedaya upaya dalam jalan ini. Semuga Allah
memberikan kamu ganjaran yang paling baik!”

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
214
“Adakah kamu mengakui keEsaan Allah dan
nubuwat hambanya Muhammad. Dan menjadi saksi
kepada syurga, neraka, hidup, mati dan hari kiamat
serta hidup sesudah mati?”
“Ya kami mengakuinya.”
“Supaya Allah menjadi saksi kita. Dan kemudian
Baginda meneruskan dengan berkata kepada orang
ramai seperti berikut, Wahai manusia, aku dan kamu,
kita akan melihat satu sama lain sekali lagi di Kawthar.
Selepas pemergianku berhati-hatilah dengan cara
bagaimana kamu menjaga dua batu yang berharga
ini.”Ya nabi, apakah dua batu yang berharga ini?
“Kitab Suci Allah dan ahlul baitku. Allah telah
memberitahuku yang kedua-dua ini tidak boleh
dipisahkan sehingga mereka sampai kepadaku di tepi
Kawthar. Janganlah mendahului mereka, kerana
kamu akan musnah. Janganlahjatuh dibelakang
mereka, kerana kamu juga akan dimusnahkan. “

Kemudian baginda mengangkat tangan Ali, Amiral


Muminin (as) supaya semua orang dapat melihatnya
dan mengenalinya. Kemudian di dalam kedudukan
yang sama, baginda membaca firman Ilahi dari hal
pengantinya.” Wahai manusia siapakah yang lebih
layak di kalangan orang-orang yang beriman untuk
memiliki welayat dan penjagaan ke atas orang ramai?”
“AlIah dan Rasulullah yang paling mengetahui.”

“ Allah telah memberitahuku welayat, dan aku adalah


yang paling !ayak daripada orang-orang beriman dan
pengikut-pengikut itu sendiri. Dengan itu, barangsiapa
menerimaku sebagai Mawla dan walinya, Ali juga
adalah Mawla dan walinya. (menurut Ahmad bin
Hanbal, Imam mazhab I-janbali, Rasulullah telah
mengulangi ayat ini sebanyak empat kali) Allah
mencintai sahabat-sahabatnya dan memusuhi lawan-
lawannya. Bantulah sesiapa saja yang menolongnya
dan hukuriilah sesiapa saja yang menentangnya.”

“Sekarang sesiapa saja yang hadzir mestilah


memberitahu orang-orang yang tidak hadzir di sini. “

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
215
Orang ramai belum lagi pun bersurai dari tempat
itu bila tiba-tiba ayat yang berikutnya pun
disampaikan...
“Pada hari ini ielah ku sempurnakan untuk kamu
agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu
rahmatku dan telah ku redhai Islam ilu jadi agama
bagimu.” (5:3)
Kemudian Rasulullah (saw) menyatakan dengan
suara yang kuat,” AIlah hu Akbar. Ugama Allah telah
disempurnakan dan Dia bergembira dengan
nubuwatku dan Imamat AIi selepas pemergianku.”
Selepas majlis ini, orang ramai mengucapkan
tahniah kepada Amir al Muminin. Di kalangan
sahabat-sahabat yang terawal sekali yang
mengucapkan tahniah kepadanya ialah Abu Bakar
dan Umar dengan berkata, Betapa bertuahnya kamu,
Ya AIi, kerana telah dilantik menjadi Mawlaku dan
Mawla setiap Ielaki dan Wanita yang beriman.

Sanad Hadis AI Ghadir


Dari sudut rantaian rawi-rawi, hadis ini adalah
begitu kuat sekali dan dapat dikatakan yang ada
kemungkinannya bahawa hadis-hadis yang begini
adalah kurang jumlahnya.
Seratus sepuluh orang daripada sahabat-sahabat
Rasulullah yang hadir di Ghadir telah
meriwayatkannya daripada Rasulullah (saw) tanpa
sebarang pengantara dan lapan puluh empat orang
pengikut-pengikut yang mengenali sahabat-sahabat
ini.
Terpelajar-terpelajar yang tidak berat sebelah dan
memiliki desedaran, samada ahli sejarah ataupun
mufassir ataupun lain-Iain lagi, daripada mazhab ahli
sunnahjuga telah menyatakan masalah Ghadir
dengan dokumentasi yang banyak di dalam buku-
buku mereka. Nama tiga ratus lima puluh dari
terpelajar-terpelajar ini telah disebutkan di dalam buku
A1 Ghadir.
Ramai daripada terpelajar-terpelajar Islam yang
terkenal secara independen telah menulis banyak

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
216
buku berkenaan dengan hal ini, dan dua puluh
enam dari penulis-penulis yang demikian telah
dicatitkan di dalam Al-Ghadir, bersama-sama dengan
keterangan-keterangan yang lebih lanjut dari hal
setiap satu dari buku-buku mereka ini.
Pengumpul-pengumpul kamus telah
meriwayatkan cerita Al-Ghadir di bawah tajuk Ghadir
ataupun Mawla.
Dengan itu tidak terdapat keraguan yang paling
kecil sekali pun, walaupun bayang yang paling kecil
tentang rantaian riWayat hadis Al-Ghadir ini.
Melainkan bagi sebilangan kecil manusia yang boleh
berdiri di bawah sinaran cahaya matahari dan merasai
kepanasannya di atas kulit mereka, tetapi
kemudiannya mengengkari dengan berkata yang
cahaya atau kepanasan tidak ujud.

Satu Kajian Yang Ringkas Berkaitan Dengan


Makna Hadis Al-Ghadir
Hadis A1 Ghadir, dengan tanda-tanda yang
terkandung di dalamnya dan di luarna adalah begitu
menarik dan semua orang yang adil pasti akan
menemui kenyataan dan kemudian yakin yang Amir al
Muminin, Ali (as) adalah pengganti yang layak sebaik
sahaja selepas Rasulullah.
Sekarang marilah kita menuju ke arah keterangan
dan pembukaan beberapa daripada tanda-tanda dan
syawahid-syawahid ini.
1. Perkataan Mawla yang kita temui di dalam
hadis ini, ialah satu dari perkataan-perkataan yang
paling terang yang boleh digunakan di sini.

Mawla, di dalam hadis ini, beerti seorang yang


mempunyai welayat dan Imamat dan boieh
memberikan pendapat serta arahannya adalah lebih
tinggi dan utama dari semua pendapat-pendapat dan
keinginan-keinginan yang Iain. Atas sebab inilah,
sebelum b~ginda berkata, Dia yang mana aku adalah
Mawlanya, baginda telah berkata, Wahai manusia,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
217
siapakah di kalangan orang-orang beriman yang
Iebih berhak?
Makna keutamaan Rasulullah (saw) ialah
keinginan-keinginannya adalah mendahului keinginan-
keinginan orang lain, dan apa saja y~ng dikatakan
oleh baginda atau apa saja yang dilakukan oleh
baginda, ia adalah merupakan hujat kepada manusia.
Orang ramai mengikutinya, dan pada hakikat dia
memiliki welayat ke atas mereka. Sekarang boleh kita
perhatikan iaitu seperti di dalam ayat yang pertama
keutamaan dan welayat Rasulullah (saW) telah
disebutkan, dengan itu di dalam ayat selanjutnya,
keutamaan dan welayatnya mesti memberikan makna
yang sama, supaya terdapat kaitan di dalam makna
antara kedua-dua ayat ini.
Derigan itu makna yang betul dan Iengkap yang
kita perolehi dari beberapa ayat-ayat ini adalah seperti
yang dikatakan oleh Rasulullah (saw). Adakah aku
lebih layak darimu?
Ya, kamu, jawab semua orang.
Dengan itu, kelayakan ini, keutamaan dan
Welayat yang dimiliki olehku ke atas dirimu juga
dimiliki oleh Ali dan selepasku dia akan menjadi
Mawla ke aras semua orang-orang Islam dan dia juga
dengan itu adalan penggantiku.
Oleh itu, di dalam hadis ini, tidak terdapat sebarang
persoalan tentang makna-makna yang lain bagi
Mawla selain daripada keutamaan, welayat dan
Imamat, dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
218
makna-makna lain di dalam tempatnya ini adalah
tidak bersesuaian. Kita juga perlu memberi perhatian
yang Rasulullah telah membuatkan orang ramai
berdiri di dalam kepanasan yang amat ini. Kenyataan
bersejarah ini telah menerangkan lagi yang masalah
ini memiliki satu kepentingan yang khas, kerana jika
tidak, tidak ada insan yang waras yang akan
menganggap uang Rasulullah akan menghentikan
orang ramai di bawah keadaan yang demikian pabila
baginda hanya bertujuan untuk mengingati orang
ramai akan hal yang kecil, sebagai contoh, Ali adalah
kawannya.
2. Bukti yang kedua ialah selepas Rasulullah
berkata, Ya Allah bantulah orang-orang yang
menolong Ali dan jauhkanlah RahmatMu dari orang-
orang yang menolak bantuan kepada Ali.
Rasulullah (saw) tahu selepasnya Hazrat Ali (as)
akan memegang kuasa dan juga memiliki tentera, dan
orang ramai pasti perlu membantunya supaya Islam
berakar dengan teguhnya. Kerana kerajaan Islam
memerlukan kerajaan yang adil dan komandan
komandan yangtaat dan setia, dan adalah perlu bagi
orang ramai untuk memtaati pengganti Rasulullah ini.
Dengan itu baginda berdoa untuk pembantu-
pembantu dan penolong Hazrat Aii dan malaknat
penentang-penentang dan musuh-musuh Ali supaya
dengan cara ini manusia akan memahami yang
menentang Ali akan membawa kepada kemurkaan
Allah dan laknat Rasulullah (saw)
3. Di permulaan khutbahnya, Rasulullah berkata,
Adakah kamu menjadi sakai kepada keEsaan Allah
dan nubuwat hambanya Muhammad?
Ya kami menjadi saksi kepada hal ini. Jawab
mereka.
Siapakah wali dan Mawlamu? Kepada
barangsiapa
aku adalah Mawlanya, Ali juga akan menjadi Maw
nya. Adalah terang sekali yang maksud welayat
Hazrat Ali

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
219
(as) selepas menjadi saksi kepada keEsaan Allah
dan nubuwat (Welayat) Rasulullah ialah Imamat,
kerana dengan makna yang lain, kaitan antara ayat ini
akan pecah, dan kita tahu yang Rasulullah (saW)
adalah seorang pengkhutbah yang fasih dan tepat
sekali.
4. Selepas selesainya penyampaian itu orang
ramai mengucapkan tanhiah kepada Amir al Muminin.
Adalah jelas yang ucapan tahniah ini ialah kerana
mereka telah menerima hakikat yang Ha~rat Ali (as)
telah dilantik ke pangkat yang tinggi pada hari itu oleh
Allah dan Rasulullah (saW). Jika ia adalah disebabkan
oleh alasan-alasan yang lain sudah tentu tidak ada
sesiapa pun yang akan memberikan ucapan-tahniah
kepadanya.
5. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu
kerjakan (apa ung diperintahkan itu, beerti) kamu tidak
menyampaikan amanatNya. Allah memelihara kamu
dari (gangguan) manusia. (5:67)
Menurut terpelajar-terpelajar Ahli Sunnah, ayat ini
telah diturunkan pada hari Ghadir dari hal penggantian
Hazrat Ali (as). Sebagai contoh, marilah kita lihat apa
yang telah dikatakan oleh mufassirin dan juga ahli-ahli
sejarah Sunni, Hafiz abu Jafar Muhammad ibn Jarir at
Tabari berkenaan derigan ayat ini.
Selepas ayat ini, yang telah diwahyukan di
Ghadir Khum Rasulullah berkata, Jibrail telah
membawa perintah dari Allah yang kita mesti berhenti
di tempat ini, untuk mengumumkan kepada semua,
hitam ataupun putih yang Ali ibn Abi Talib, saudaraku,
Wasi dan penggantiku serta Imam selepasku.
6. Puisi-puisi yang menarik lagi cantik yang telah
ditulis oleh penyair-penyair sajak dari hari itu
hinggalah ke hari ini dari hal A1 Ghadir dan
penggantian Amir al Muminin, Hazrat Ali (as) di
samping kepentingan kesusasteraannya, dan juga me
upakan satu bukti yang kuat yang dapat diberikan di
dalam perbincangan kita ini, kerana mereka semua

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
220
telah mengakui dan meneerima khutbah Al-Ghadir
berkaitan dengan welayat dan Imamat.
Puisi-puisi ini dan nama-nama penulisnya telah
dicatitkan dan orang-orang yang mengetahui sastera
Arab boleh melihat buku yang bertajuk Al-Ghadir yang
telah disebutkan dulu.
Di dalam buku yang agung ini, puisi-puisi dan
banyak dari nama penulis-penulisnya yang menulis
puisi dari hal Al-Ghadir sejak dari abad pertama
selepas Hijrah hinggalah ke abad-abad selepasnya
telah dianalisa dan ciiebutkan dalam susunan yang
teratur.
7. Rasulullah (saw) dan Imam-imam telah
mengarahkan supaya l8hb. Dzulhijjah disambut
sebagai hari raya yang sebenarnya bagi semua orang-
orang Islam, supaya upacara Al-Ghadir dapat diingati
setiap tahun dan tidak akan menjadi sia-sia begitu
saja.
Oleh itu Abu Rayhan al Biruni, terpelajar bangsa
Parsi yang terkemuka di dalam abad ke lima selepas
hijrah, di dalam bukunya Kronologi Bangsa-bangsa
Lama, dan juga Ibn Yaihah ash Shafii di dalam
bukunya Matalib as Suul telah menamakan hari
Ghadir sebagai satu dari hari-hari perayaan orang-
orang Islam.
Abu Mansur ath Thaalabi, seorang penulis dan
terpelajar yang terkemuka telah menulis di dalam
bukunya Thimar al Qulub yang malam Ghadir adalah
merupakan salah satu dari malam-malam yang utama
di dalam Islam.
8. Penentangan-Penentangan
Bila saja Amiral Muminin, Hazrat Ali (as) dan
Imam imam yang lain memberikan hujah-hujah
mereka berkenaan dengan al Ghadir di hadapan
penentang-penentang dan orang-orang yang zalim,
tidak ada seorang pun yang berani melahirkan
tentangan mereka tentak kemasyhuran dan
kepentingannya ataupun tentang kaitannya dengan
Imamat dan pengantian Amir al Mumini.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
221
Pada suatu hari di Kufah, Amiral Muminir
memberikan satu khutbah di mana di dalamnya beliau
telah berkata, Sesiapa saja yang hadzir di Ghadir, dan
dengar dengan telinganya sendiri yang Rasulullah
telah melantikku sebagai penggantinya, berdirilah.
Hanya mereka-mereka yang mendengar dari
Rasulullah dengan telinganya sendiri dan bukannya
orang-orang yang mendengar dari mereka-mereka
yang hadzir di situ.
Sebilangan dari orang-orang yang hadzir di situ
pun bangun. Ahmad bin Hanbal , Imam mazhab
Hanbali berkata seramai tiga puluh orang berdiri di
Kufah pada hari itu, dan memberikan penyaksian yang
mereka telah mendengar berkenaan dengan hadis
Ghadir itu.
Perlu diingati yang hal ini berlaku dua puluh lima
tahun selepas Ghadir, dan sebahagian dari sehabat-
sahabat Rasulullah tidak hadzir pada hari itu di Kufah,
ataupun telah meninggal dunia, dan setengah-
setengah orang pula atas sebab-sebab tertentu tidak
mengakuinya.
Pemimpin orang-orang yang bebas, Hazrat Imam
Husayn (as) juga di dalam sebuah khutbahnya yang
disampaikan kepada masyarakat Islam di Mekah di
kalangan tujuh ratus dari sahabat-sahabat dan
pengikut~ pengikut Rasulullah (saW) yang beriman
dan bertakwa telah berkata,

“Tidakkah kamu tahu yang Rasulullah telah


melantik Ali sebagai Khalifah dan Imam di Ghadir, dan
telah mengarahkan orang yang hadzir untuk
memberitahu orang-orang yang tidak hadzir.
Supaya Allah menjadi saksi bahawa apa yang
kamu katakan adalah selaras dengan apa yang telah
terjadi.
Kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan kata-
kata pendahuluan yang telah diberikan oleh Sheikh
Muhammad Dahdub, Imam orang-orang Ahli Sunnah
dan ketua ruhani bandar Aleppo, telah menuli untuk

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
222
buku Al-Ghadir. Kami telah meringkaskannya.
Buku Al-Ghadir telah menegaskan kenyataan,
dan telah menewaskan kepercayaan-kepercayaan
karut. Ia telah menjelaskan beberapa hal yang mana
kita tidak mengetahui tentangnya, dan telah
membatalkan apa yang telah kita simpan di dalam
hati-hati kita untuk beberapa abad.
Sebenarnya, kejadian-kejadian yang lalu telah
diriwayatkan dalam banyak cara yang telah membuat
kita berkata, kita tidak tahu dari mana semuanya ini
datang, dan kita tidak ingin berfikir tentang rahsia-
rahsianya, sebaliknya kita perlu mengambil pelajaran
daripada kejadian-kejadian ini dan kita perlu
mengadakan kajian ke peringkat yang lebih tinggi dari
hal kejadian yang bersejarah ini.
Seperti mana yang telah kita lihat, sebelum
tercetaknya buku Al-Ghadir, pengetahuan umum
pengikut-pengikut Ahli Sunnah dari hal hakikat
bersejarah Al-Ghadir ini adalah terlalu cetek, tetapi
sekarang selepas ini sebaik saja bahagian-bahagian
A1 Ghadir diterbitkan, mereka akan sebaliknya
memerhati pengaliran hujah-hujah serta bukti-bukti
yang nyata dan detail lagi bijak. seperti mana yang
terdapat di dalam Al-Ghadir, dengan suatu suara
berkata:
“Sinaran bulan tidak dapat disembunyikan.”

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
223

[27]
MASALAH SYURA
(SEJARAH RINGKAS SAQIFAH)

Orang orang Islam tanpa ragu-ragu dan yakin


akan hakikat yang Rasul Islam (saw) adalah maksum
dan kata-katanya adalah suci tanpa kesalahan yang
sama seperti hakikat dan adalah merupakan apa yang
diinginkan oleh Allah. Jika ia adalah sebaliknya, Allah
tidak akan memberikan perintah-perintahnya kepada
orang-orang yang tidak mentaatiNya. Dengan itu
arahannya adalah arahan Allah dan adalah satu
keperluan yang mutlak bagi kita untuk mentaatinya.
Tambahan lagi, kita boleh perhatikan
berdasarkan ayat yang dicatitkan di bawah yang
Rasulullah (saw) mempunyai hak hakimiat ke atas
orang ramai dan arahannya mengatasi semua
arahan-arahan, idea-idea ataupun pendapat-pendapat
yang lain dan perintahperintahnya yang berkaitan
dengan sosial ataupun hal-hal yang lain perlulah
dilaksanakan. Al-Qur’an menyatakan:
“Nabi itu (hendaknya) lebih ulama bagi orang-orang
mukmin dari diri mereka sendiri.” (33:6)
“Dan tidak patut bagi laki-laki yang mumin dan tidak
(pula) bagi peremuan-perempuan yang mukmin
apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu
ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain)
tentang urusan mereka.” (33:36)
Satu kajian berkenaan dengan ayat ini dan
keterangannya dapat menerangkan yang darjat
Rasulullah di dalam segala hal, walaupun di dalam
hal-hal persendirian adalah nyata sekali, kerana ayat
ini telah diturunkan berkaitan dengan hal individu,
iaitu, perkahwinan Zayd dan Zaynab, Zaynab adalah
anak perempuan bapa saudara Rasulullah, dan Zayd
adalah hamba yang telah dibebaskan oleh Rasulullah.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
224
Rasulullah (saw) demi untuk memechkan adat
resam zaman jahilliyah di mana orang-orang ternama
dan kaya tidak sama sekali bersedia untuk berkahwin
dengan orang-orang yang di luar tahap mereka
sendiri, telah mengarahkan Zaynab untuk mengahwini
Zayd. Kebanggaan palsu dan kebongkakan yang tidak
bersesuaian ini yang telah diwarisi dari zaman
jahilliyah menghalangnya dari menerima Zayd
sebagai suami.
Tetapi ayat ini menerangkan segala-galanya
malah di dalam masalah-masalah individu juga
arahan Rasulullah adalah yang patut didahulukan dan
diberikan keutamaan, dengan itu Zaynab pun
mengahwininya dan meneruskan hidup yang bahagia
dan gembira.
“Maka demi Tuhanku, mereka (pada hakikatnya) tidak
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim
terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan
mereka menerima dengan sepenuhnya.” (4:65)
Adakah Rasulullah (saw) Juga Di subjek Kepada Undi
Majoriti?
Setengah-setengah dari pengikut-pengikut Ahli
Sunnah berkata bahawa di dalam hal-hal sosial
pendapat ramailah yang mengtasi segala-galanya, ke
satu darjah di mana Rasulullah sendiri perlu mentaati
undi majoriti.
Kajian yang lebih dalam kepada ayat di atas akan
menunjukkan yang pendapat ini adalah tidak sah
sama sekali. Sekarang kita perlu menyiasat dan
mengumpul bukti dan tuntutan-tuntutan yang benar
dan kemudian berulah kita menjawab tuntutan mereka
ini.
Dalilnya dapat diperolehi dari ayat 159 surah Al-
Imran,
“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku
Iemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
225
menjauhkan diri dai-i sekelilingmu. Kerana itu
maajkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka
dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan
itu, kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya AlIah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.”
(3:159)
Jawabannya ialah ayat ini juga memberikan bukti
.yang terang yang Rasulullah tidak disubjek kepada
pendapat-pendapat majoriti. Dengan lain perkataan,
hak hakimiat adalah milik Rasulullah walaupun di
dalam hal-hal sosial dan dia mempunyai tugas,
selepas mesyuarat untuk mengamalkan pendapatnya
bukanlah pendapat-pendapat orang lain, kerana ia
berkata,
Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam
urusan itu, dan apabila kamu membulatkan tekad
maka bertawakkallah kepada Allah.
Dan jika hal ini adalah sebaliknya, dan baginda
pula menerima pendapat orang lain sudah tentu ayat
ini akan berbunyi seperti berikut,
Apabila pendapat orang ramai telah diambil
berkenaan dengan sesuatu hal, terimalah ia dan
jalankanlah ia.
Tetapi dapat kita lihat yang ayat ini tidaklah
diwahyukan dengan makna yang sebegini. Tambahan
lagi terdapat bukti yang menentang pendapat ahli
Sunnah, contohnya di dalam perdamaian
Hudaybiyyah.
Rasul Islam (saw) teiah meninggalkan Madinah
untuk rnenziarahi Kabah. Berdekatan dengan Kabah,
wakil-wakil dari orang-orang kafir Quraish telah
bertemu dengan baginda dan berkata, yang orang-
orang Quraish tidak bersedia untuk menerima mereka.
Baginda menjawab yang kedatangnya bukanlah
bertujuan untuk berperang tetapi hanyalah untuk
menziarahi Kabah.
Selepas perbincangan yang banyak, orang-orang
Quraish pun bersedia untuk mengadakan perjanjian

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
226
damai, dan Rasulullah dengan beberapa syarat
tertentu memberitahu orang-orang Islam, Aku adalah
hamba Allah dan RasulNya, aku tidak akan berpaling
dari perintah Allah, dan Dia juga tidak akan
membenarkan aku berbuat demikian.
Di sini, satu persoalan yang jujur dan logik dapat
ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan mesyuarat
Rasulullah dengan orang ramai?
Mesyuarat adalah sebahagian dari polisi, kedua-
duanya untuk mengujudkan dan menunjukkan
penghormatan dan memberikan nilai kepada pendapat
orang ramai dan mengajar orang ramai untuk
menggunakan akal fikiran buat kemajuan Islam. Juga
apabila berhadapan dengan gangguan-gangguan
yang ditimbulkan oleh ketua-ketua kaum, mesyuarat
juga diadakan di kalangan mereka, kerana dengn nilai
yang diberikan kepada mesyuarat, dan dengan
hakikat di mana mereka melihat diri mereka sendiri
berkongsi untuk sesuatu pekerjaan, mereka (ketua-
ketua kaum) akan berhenti dari mengujdkan
kekacauan-kekacauan. Walau bagaimana pun, di
dalam mesyuarat yang begini, Rasulullah tidak pernah
mensubjekkan dirinya kepada pendapat majoriti dan,
jika baginda memberikan perhatian kepada pendapat-
pendapat setengah-setengah orang ataupun
kumpulan, ia adalah, pada hakikatnya, kerana itu juga
adalah merupakan pendapatnya.

Adakah Syura dibentuk Selepas Pemergian


Rasulullah?

Kita telah perhatikan dan memahami yang


pendapat Rasulullah adalah mendahului pendapat
semua orang, malah pendapat-pendapat majoriti, dan
pendapat Rasulullah (saw) yang pasti inilah yang telah
memilih Hazrat Ali (as) sebagai penggantinya
pada.hari Ghadir dan telah memgumumkan
keputusannya ini kepada orang ramai.
Dengan itu mesyuarat yang bertujuan untuk

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
227
melantik pengganti selepas Rasulullah saw adalah
jelas sekali bertentangan dengan kehendak AIlah dan
RasulNya dan adalah tidak berguna sama sekali untuk
berbuat demikian, walau bagaimana pun, dengan
mengenepikan realiti-realiti ini. sekarang kita ingin
bertanya samada selepas Rasulullah syura diadakan
dan jika ya, samada pendapat majoriti itu telah
diterima dan dijalankan.
Untuk menjawab dan menerangkan soalan ini,
pertama sekali kita perlu mengkaji setengah-setengah
sejarah dan keadaan-keadaan di Saqifah Bani Saidah
menurut dokumen-dokumen sejarah yang boleh
dipercayai.

Sejarah Ringkas Saqifah

Apabila Rasulullah (saw) menutup matanya dari


dunia fana ini, puak-puak Ansar, anak-anak jati
Madinah, telah berkumpul di dalam sebuah tempat
yang dipanggil Saqifah Bani Saidah dan
mengumumkan yang selepas Rasulullah, kerajaan
dan wilayah menjadi milik Saad ibn Ubaidah. Saad
pada waktu itu berada di dalam keadaan tidak sihat,
tetapi hadzir di dalam mesyuarat itu, dan selepas
memuji Allah dia berkata,”Wahai orang-orang Ansar,
tidak terdapat kumpulan yang lebih baik dari kamu di
dalam Islam, Kerana Rasulullah(saw) selama tiga
belas tahun berada bersama-sema dengan orang-
orang Quraish dan menyeru mereka untuk
menghapuskan berhala-berhala dan beribadat kepada
Allah, Tuhan yang satu, tetapi tidak lebih dari hanya
beberapa orang saja yang mempercayainya, ideanya
dan ugamanya. Dengan itu Allah membawamu
kepada kegembiraan, meletakkannya dan ugamanya
ke dalam tanganmu, mengamanahkanmu untuk
membantunya dan menolongnya. Kamu sentiasa
mentaati perjanjian ini, hingga Dia memilih untuk
mengambilnya dari sisi kita. Sekarang kamu mestilah
berusaha sedaya upaya kerana ia adalah hakmu yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
228
khas.”
Orang-orang Ansar berkata yang dia telah
berucap dengan baik sekali dan dialah yang patut
mengambil alih kerajaan dan tempat Rasulullah.
Tetapi setengah-setengahnya berkata, Apakah yang
patut dibuat jika orang-orang Quraish ingin bertelagah
dengan kita beekenaan dengan hal ini?”
“Kita patut memberitahu mereka,” kata kumpulan
yang lain, “mereka mestilah memilih seorang ketua
dari kalangan mereka dan kami juga akan memilih
seorang pemimpin dari kalangan kami .pula.”
“Ini adalah merupakan pukulan yang pertama
untuk memecahkan Islam,” kata Saad.
Umar diberitahu tentang kejadian itu. Dia
menghantar pesan kepada Abu Bakar yang berada di
dalam rumah Rasulullah bersama-sama dengan AIi
(as). Dan Abu Bakar pula memberitahu yang dia
sedang sibuk. Umar menghatar utusan yang mana
khabarnya memestikan kehadiran Abu Bakar. Abu
Bakar pun meninggalkan tempat itu dalam kehadziran
jenazah Rasulullah yang suci yang mana Ali pula
sedang sibuk bersiap sedia untuk menjalankan
upacara pengkebumian. Umar berkata kepadanya,
Tahukah kamu yang orang ramai telah berkumpul di
Saqifa untuk memilih Saad sebagai khalifah.
Mereka berdua bersegera ke tempat itu. Di dalam
perjalanan ke situ mereka telah bertemu dengan Abu
Ubaydah al Jarrah, yang kemudiannya telah dibawa
bersama-sama oleh mereka. Apabila mereka sampai
di Saqifah, Abu Bakar bangun untuk berucap kepada
orang ramai.
“Segala puji bagi Allah, dan segala rahmat ke
atas Rasulullah yang suci. Allah telah menghantar
Rasul kepada manusia supaya mereka yang
menyembah banyak tuhan kembali menyembah
Tuhan yang Esa. Orang-orang yang menganggap
yang tuhan mereka adalah tuhan-tuhan yang
memberikan faedah dan kebaikan kepada mereka.
Dan adalah sunnah bagi orang-orang Arab untuk tidak

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
229
meninggalkan ugama nenek moyang mereka.
Kemudian AIIah menunjukkan pilihanNya ke atas
orang-orang Muhajirin (orang-orang Islam yang
berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama-sama
dengan Rasulullah), dan telah membawa iman kepada
mereka di dalam ugama Rasulullah (saw). Mereka
menahan segala kesulitan bersama-sarna dengan
lelaki..yang agung ini dengan penuh kesabaran,
dengan itu merekalah di kalangan orang-orang yang
paling layak sekali, selepas pemergiannya, di dalam
hal ini. Kamu, wahai crang-orang Ansar, berkata yang
selepas kamu tidak ada sesiapa pun yang lebih terpilih
di dalam ugama, dengan itu selepas Muhajirin, tidak
ada sesiapa pun yang lebih tinggi dari kamu. Dengan
itu kami adalah pemerintah dan kamu adalah menteri-
menterinya. Kami tidak akan melakukan sesuatu apa
pun melain terlebih dahulu bermesyuarat dengan
kamu.”
Habab ibn Mundhir berdiri dan berkata,”Wahai
orang-orang Ansar, berhati-hatilah. Ambillah kendali
pemerintahan ke dalam tanganmu, kerana orang ramai
berada di bawah perlindunganmu, tidak ada seorang
pun yang akan bergaduh denganmu. Janganlah kamu
jatuh di antara dirimu sendiri, supaya apa yang kamu
lakukan itu musnah. Orang-orang ini tidak menerima
kita dengan itu kita akan memilih pemerintah kita
sendiri dan mereka akan memilih pemerintah.mereka
pula.”
“Hal ini tidak akan sama sekali terjadi,” kata Umar.
“Orang-orang Arab tidak akan sama sekali tunduk
kepada pemerintahanmu, mereka tidak akan menyerah
kalah. Kerana Rasulullah bukanlah dari golongan mu.”
Habab berdiri dan sekali lagi berkata,”Wahai
orang-orang Ansar! Kamu mesti mengambil keputusan.
Janganlah memberi sebarang perhatian kepada apa
yang dikatakan oleh lelaki ini dan janganlah
memandang sikap persahabatannya yang lembut ini.
Aku bersumpah demi Allah, kamulah yang lebih Iayak.”
“Semuga Allah membunuhmu! kata Umar.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
230
Abu Ubaydah bangun untuk datang di antara
mereka.
“Wahai orang-orang Ansar! jeritnya, kamu adalah
kumpulan pilihan yang telah memberi bantuan maka
janganlah kamu menjadi kumpulan yang pertama pula
yang sesat.”
Kemudian Bashar ibn Saad bangun dan
berkata,”Wahai orang-orang Ansar, aku bersumpah
demi Allah yang kita adalah orang-orang yang pertama
sekali berjihad menentang orang-orang musyirikin dan
mempunyai keutamaan dalam ugama, ia adalah tidak
lain dari mencari keridhaan Allah.”
“Sekarang! jawab Abu Bakar, inginkah kamu
memberikan baitmu kepada Umar dan Abu Ubaydah
al-Jarrah.
“Tidak,” jerit mereka.”Kami bersumpah demi Allah
yang kamu adalah yang paling layak di antara semua
orang-orang Muhajirin, dan kami adalah tidak
setanding denganmu, dengan itu hulurkanlah
tanganmu supaya kami dapat berbaiat kepadamu.”
Kemudian, seperti yang diinginkan oleh Umar
dan Abu Ubaydah, mereka pun memberikan baiat
mereka kepada Abu Bakar. Bashir ibn Saad daripada
Ansar dan puak Aws serta puak-puak yang lain dari
Madinah, maju kehadapan dan memberikan baiat.
Apabila orang-orang dari kamu Aws melihat
Bashir telah membuka jalan dan menerima orang-
orang Quraish sebagai yang lebih layak dari mereka,
puak Khazraj dan kaum-kaum yang lain inginkan Saad
ibn Ibadah untuk menjadi ketua mereka, dan mereka
bercakap dan berbincang di kalangan mereka sendiri.
Demi Allah jika Khazraj mengambil kendali
pemerintahan ke dalam tangan mereka, mereka
sentiasa lebih digemari. Dengan itu marilah kita bangun
untuk berbait kepada Abu Bakar.
Kemudian Umar menarik keluar baju Saad ibn
Ubaydah dan berkata kepada orang ramai,”bunuhlah
dia!”
Dan Saad hinggalah ke akhir hayatnya tidak

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
231
berbaiat kepada Abu Bakar. (sudah tentu orang-
orang lain juga ada yang tidak memberikan baiat
mereka kepada Abu Bakar seperti Bani Hashim, Abbas
dan anak-anaknva, Habab ibn Mundhir, Salman al
Farsi, Abu Dharr, Miqdad, Ammar, Zubayr dan lain-lain
lagi) (Iihat Fusul al Muhimmah, jilid 4, ms. 1837)

Sekarang Kalian Hakimilah!


Dengan bukti yang akan kami berikan kepada
kalian sekarang, akan nyatalah bahawa Saqifah
bukanlah secara ketiadaan mesyuarat di kalangan
orang-orang Islam, tetapi ia adalah merupakan satu
plot untuk merampas hak khilafat Hazrat Ali (as) dan
menempatkan orang lain di tempatnya.
Pertama sekali ketika di dalam perjalanan ke
Saqifah, Umar hanyalah menghantar pesan kepada
Abu Bakar, dan bukannya kepada sesiapa pun yang
Iain. Abu Bakar yang pada ketika itu sedang berada di
dalam rumah Rasuluflah bersama-sama dengan
sahabat-sahabatnya yang terke,muka yang lain dan
juga bersama-sama dengan Hazrat Ali (as) tidak
memberitahu sesiapapun, dengan senyap sunyi
dengan melupakan musibat kewafatan Rasulullah
(saw) dan meninggalkan jenazah suci baginda dan
kemudian bersegera ke Saqifa. Jika benar, satu plan
tidak pula diatur, mengapa Abu Bakar tidak
memberitahu Umar yang dia terlebih dahulu perlu
memberitahu Bani Hashim dan pembantu-pembantu
Rasulullah dan pada waktu itu mereka perlu menanti
hingga jasad suci Rasulullah dikebumikan, dan selepas
itu mereka beramai-ramai akan datang untuk
menentukan pengganti Rasulullah.
Syura seperti ini, iaitu tiga orang datang menemui
salah satu dari kaum-kaum di dalam bandar itu dan,
dengan pendapat orang-orang ini yang dikenal oleh
satu orang, dengan kata-kata manis dan ugutan serta
cara-cara yang lain telah menipu orang ramai dan
mengadakan perbezaan di antara mereka, kemudian
dengan paksaan dan kata-kata yang buruk dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
232
menamatkan kejadian itu dengan memberikan
keuntungan kepada diri mereka sendiri dan ketua
orang-orang ini juga tidak diberitahu, dan kemudian
membunuh sesiapa saja yang menentang mereka dan
berkata yang orang ini ingin membawa kacau bilau di
kalangan orang ramai berlawanan dengan minat dunia
Islam, dan dengan menggunakan dalil ini rnereka telah
menghalalkan darahnya dan memberikan arahan
supaya dia dibunuh ataupun dibuang negeri?
Kedua, Saqifah menjadi seperti sebuah padang
bola sepak, secara tidak rela membawa jeritan-jeritan
sokongan-sokongan dari orang ramai.
Selepas kata-kata manis dan mengiklankan diri
sendiri, Abu Bakar berkata kepada orang-orang Ansar,
berikanlah baiatmu kepada sesiapa saja yang kamu
inginkan Umar ataupun Abu Ubaydah.
Tidak lagi terdapat sebarang ruang untuk
sebarang soalan, salah seorang dari dua orang ini
mesti menjadi Khalifah. Mereka yang mengikutinya,
khilafat kemudiannya datang seperti sebiji bola yang
seterusnya dihantarkan kepada Abu, Bakar dan
berkata, Selagi kamu memilikinya, apakah; lagi yang
dikehendaki olehmu?
Dan orang-orang ahli sunnah memanggil
permainan bola yang keanak-anakan ini mesyuarat dan
syura orang ramai.
Ketiga, Umar sendiri telah menerangkan yang di
Saqifah langsung tidak ujud sebarang jenis syura.
Beberapa tahun selepas kejadian Saqifah, Umar
berkata, sewaktu di dalam khilafatnya sendiri,”Kami
telah dengar yang salah seorang dari kamu berkata
yang jika Umar meninggal dunia aku akan memberikan
baiatku kepada si pulan dan si polan. Seorang telah
berkata kepadanya yang bait kepada Abu Bakar ialah
tanpa sebarang mesyuarat ataupun syura.
Adalah benar yang baiat kepada Abu Bakar terjalin
dengan tiba-tiba tanpa banyak berfikir ataupun syura,
tetapi Allah telah melindungi kita dari perbalahan.
Tetapi tidak seorang pun yang menyerupai Abu Bakar

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
233
yang membolehkan ketua-ketua kami untuk
memberikan baiat kepadanya.”
Jika pada ketika itu benar-benar terdapat syura,
dan sahabat-sahabat Rasulullah yang terkemuka boleh
mengundi dengan mudah dan bebas, baiat kepada Abu
Bakar tidak akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa
banyak berfikir ataupun tanpa kehadiran syura. Ia tidak
akan masyur dengan cara ini, tidak akan terdapat
sebarang kekacauan ataupun bahaya di dalamnya.
Keempat, Umar berkata,”Selepas Rasulullah Ali
dan Zubayr serta sahabat-sahabat mereka bangun
menentang kami, dan berhimpun di rumah Fatimah.”
Kami bertanya samada tentangan yang nyata ini
dapat ditolak, terutama sekali bila ia telah diterima dan
diakui oleh Umar sendiri.
Kelima, jika hal khalifat mesti diselesaikan menurut
keputusan syura, Rasulullah (saw) sudah tentu
sebelum kewafatannya telah menerangkan atau
sekurang-kurangnya menunjukkan cara bagaimana hal
ini perlu dijalankan. Dengan kriteria akal, adakah
Rasulullah akan menerangkan ahkam-ahkam biasa
tetapi dalam hal yang begitu besar dan penting baginda
langsung tidak memberikan sebarang kepentingan dan
peringatan kepada orang ramai?

Bagaimana Hak Ali (as) Dirampas


Di dalam semua mesyuarat terdapat beberapa
orang yang ingin merampas ken4ali kerajaan dengan
apa cara sekali pun yang mungkin, dan memerintah
orang ramai.
Mereka meneruskan tujuan-tujuan mereka hingga
sampai ke satu masa di mana mereka berjaya
meletakkan tangan mereka ke atas apa yang mereka
inginkan, walaupun mereka dengan perbuatan ini akan
mengenepikan perintah Allah dan Rasul. Orang orang
yang meneliti ke dalam sejarah khilafat akan dapat
menemui individu-individu yang demikian.
Sekarang, orang-orang yang berkumpul di Saqifah
dan memberikan tamparan kepada Islam, adalah dari

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
234
kumpulan ini. Dengan itu marilah sekali lagi kita
melihat realiti akan apa yang terjadi sewaktu
kegeringan dan kewafatan Rasulullah.
1. Pasukan Usamah.
Di hari terakhir hidupnya, di atas katil
kegeringannya, Rasulullah (saw) memberikan arahan
tentera kepada Usamah ibn Zayd yang pada waktu itu
yang hanyalah merupakan seorang remaja, tetapi
matang dan tegap, untuk membawa angkatan
tenteranya ke arah Mutah, di sempadan Timur
Empayar Rom pada waktu itu.
Di dalam angkatan tenteranya ini terdapat orang-
orang dari kedua-dua golongan Muhajirin dan Ansar,
dan terutamanya Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaydah
al Jarrah dan lain-lain lagi. Rasulullah telah
memberikan tekanan yang kuat terhadap pertahanan di
sempadan ini, walaupun Usamah meminta,
Benarkanlah kami untuk berada di sisimu sehingga
Allah memberikanmu kesembuhan.
“Tinggalkanlah bandar ini,” perintah Rasulullah,
dan “bergeraklah dengan nama Allah.”
“Jika aku meninggalkan bandar ini dan
mengenepikan angkatan ini, sedangkan kamu dalam
keadaan gering seperti ini, aku akan berada di dalam
ketidakselesaan dan sedih hati.”
“Bergeraklah ke arah kejayaan dan kemenangan.”
“Aku tidak gembira melihat keadaan kesihatan mu
ini.”
“Lakukanlah apa yang telah aku perintahkan,”
jawab Rasulullah dan kemudian terus pengsan. Apabila
sedar sekali lagi baginda bersabda, supaya Allah
melaknat orang-orang yang meninggalkan tentera
Usamah dan menarik diri darinya. Tetapi di dalam
sebarang hal Abu Bakar dan Umar mengundurkan diri
dari tentera Usamah dan kembali ke Madinah.

2. Berkaitan Dengan Pena Dan Dakwat.


Di hari terakhir hayatnya, di saat-saat kegeringan
yang amat, Rasulullah (saW) mengarahkan supaya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
235
kertas dan dakwat diberikan kepaanya, dan baginda
berkata yang dia ingin menulis sesuatu, supaya umat
Islarn tidak akan sesat selepas kewafatannya. Tetapi
setengah-setengah orang yang hadzir berkata, Dia
sedang berkata yang bukan-bukan. (Tabari jilid 4, ms.
186. Sahih Muslim Kitab al Wassiyah menyatakan yang
Umarlah yang telah berkata demikian rupa.)
Ibn Abbas berkata yang di dalam tahun pertama
khilafat Umar, beliau telah melawatinya. Umar
bertanya,”Adakah Ali masih menganggap khilafat
sebagai haknya?”
“Ya.”
“Adakah beliau berpendapat yang Rasulullah telah
menerangkan khilafatnya?”
“Ya, dan apa yang lebih jelas lagi adalah apabila
aku bertanya ayahku tentang hal ini, dia berkata yang
Ali adalah benar.”
“Rasulullah di akhir hayatnya, ketika sedang
gering ingin rnenulis nama Ali tetapi aku tidak
membenarkannya untuk berbuat demikian. (Ibn Abil
Hadid. Sharh Nahjal-
Balaghah, jilid 2, ms. 263)
Sekarang bolehkah dikatakan yang Umar
mengetahui apa yang Iebih baik untuk umat Islam
dibandingkan dengan Rasulullah sendiri, hingga
membuatkannya untuk berbuat demikian dan tidak
membenarkan Rasulullah daripada menetapkan nama
Ali (as)?
Sekarang kita boleh mengakhiri hal ini dengan
menambah yang orang-orang yang zalim dan tidak adil
berpegang kepada rancangan dan tipu daya untuk
kedudukan khilafat Rasulullah, bergiat dalam
merancang rampasan kedudukan khalifah pada waktu
kewafatan Rasulullah, danjika tidak sebelum itu, dan
motifnya ialah kuasa dan status.
Gilakan kuasa telah menggerakkan mereka untuk
membuang halangan-halangan seperti Saad ibn
Ubadah yang menentang khilafat Abu Bakar dan tidak
memberikan baiat kepadanya yang mana akhirnya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
236
beliau telah dibunuh. Mereka berkata yang jin telah
membunuhnya! Ataupun Malik ibn Muwayrah, seorang
yang begitu beriman hingga Rasulullah telah bersabda
tentangnya seperti berikut, barang siapa yang ingin
melihat salah seorang dari orang-orang syurga, lihatlah
wajah Malik. Oleh kerana beliau telah terdengar dari
Rasulullah yang khilafat adalah untuk Hazrat Ali (as)
apabila baginda wafat, dan apabila beliau datang ke
Madinah dan melihat dan mendengar yang khilafat
telah dirampas dengn kejam, tidak berlengah dari
menentangnya.
Khalid ibn Walid telah membunuhnya dan telah
menceroboh kehormatan keluarganya. Tidak sebarang
hukuman pun yang diberikan kepadanya oleh Khalifah.
Satu lagi perbuatan buruk yang telah dilakukan
dalam ketamakkan kuasa ini ialah perampasan Fadak.
Fadak ialah sebuah kawasan yang menghijau
yang dipenuhi oleh kebun-kebun yang sangat subur.
Ia adalah milik anak perempuan Rasulullah. Hazrat
Fatimah (as).
Abu Bakar telah merampas kawasan ini dan telah
menghalau keluar pekerja-pekerja Hazrat Fatimah dari
tempat itu. Fatimah (as) bertelagah dengan Abu Bakar
dan memenanginya lalu Abu Bakar pun
mengembalikan tanah itu kepada Hazrat Fatimah.
Tetapi Umar mengambil kertas geran tanah itu lalu
mengoyaknya tanpa sebarang kebenaran dari Abu
Bakar. Tetapi hal ini perlu dibincangkan secara
berasingan kerana Abu, Bakar tidak pernah
menggantikan dokumen itu dengan dokumen yang
lain.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
237
[28]
MAAD ATAUPUN TEMPAT
KEMBALI YANG KEKAL ABADI

Imam pemimpin yang adil, Hazrat Mahdi (as) telah


dilahirkan di dalam pertengahan bulan Shaban di
dalam tahun 255 SH di dalam bandar Samarra, dan di
dalam tahun 260 SH apabila ayahnya meninggal (Abul
Qassim) adalah sama seperti nama dan laghab
Rasulullah. Imam yang kesebelas, Hazrat Imam
Hassan al Askari (as) ialah ayahnya dan ibunya ialah
seorang Wanita yang agung Nargis (as).
Atas banyak sebab-sebab yang tertentu imam yang
kedua belas ini, sejak dari hari pertama kelahirannya,
tidak muncul di khalayak ramai, dan untuk selama
sembilan tahun orang ramai mengadakan komunikasi
dengannya menerusi perantaraan wakil-wakilnya yang
khas di dalam aturan seperti Uthman Ibn Saad,
Muhammad ibn Uthman, Hussayn ibn Ruh dan Ali ibn
Muhammad as Samarri. Jangka masa tujuh puluh
tahun ini dikenali sebagai al -ghaybat as-sughra, dan
di akhir masa ini barulah al ghaybat al kubra
mengambil tempat.
Sewaktu ghaybat kubra ini hingga ke masa
kemunculannya tidak ada seorang pun yang telah dan
yang akan menjadi wakilnya dan orang ramai
bertanggungjawab untuk rnerujuk kepada fuqhaha,
orang-orang yang tinggi ilmunya dalam bidang
shariah, dan peraWi-peraWi hadis yang mahir di
dalam hal-hal ugama.

Akhidah Di Dalam Hazrat Mahdi (as) Dan Islah


Duniawinya
Kepercayaan kepada kezuhuran Hazrat Mahdi
(as) yang merupakan pengislah dunia ini bukan sahaja
terbatas kepada orang-orang Shia. Kumpulan-
kumpulan Islami yang lain juga dan malah kumpulan-
kumpulan bukan Islam seperti Yahudi dan Nasrani

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
238
juga percaya tentang kezuhuran pengislah spiritual
yang agung ini. Di dalam Zabur Hazrat Daud telah
tertulis yang..
Berimanlah kepada Allah dan berbuatlah
kebaikan, supaya kamu akan tetap di bumi dan
menikmati keamanan.
Kamu orang-orang yang zalim akan
dihapuskan, tetapi orang-orafig yang mentaati Allah
akan memiliki buni ini.
Tetapi orang-orang yang lemah akan memiliki
dunia ini, dan menggembirakan diri mereka sendiri
dalam kebahagiaan yang tak kunjung habis.
Tuhan mengetahui hari-hari yang sempurna
dan Warisan mereka akan tinggal untuk selama-
lamanya.
Orang-orang yang memperolehi berkat dari
Allah, akan memiliki dunia ini, tetapi orang-orang yang
dilaknati olehNya akan hapus.
Orang-orang yang saleh akan meWarisi bumi
ini dan akan tinggal di dalamnya untuk selama-
lamanya.

Al-Quran Dan Kepercayaan Dari HaI Hazrat Mahdi


AS

Di dalam Al-Quran, suatu hari telah dijanjikan, bila


mana penyembah-penyembah haq dan orang-orang
Yang saleh di dunia ini akan mengambil alih kuasa
dan kerajaan dunia ini dan ugama yang terpuji Islam
akan rnemerintah seluruh alam ini. Ayat-ayat lain telali
diwahyukan dan memberikan tafsir dan tahwil tentang
Hazrat Mahdi (as).

“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur


sesudah (Kami tulis di dalam) Lauh-Mahfuz,
bahawasanva bumi ini dipusakai oleh hamba-
hambaku yang saleh.”(21:105)

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
239
yang beriman di antara kamu dan mengerjakan
amal saleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang yang sebelum mereka
berkuasa, dan sunguh Dia akan menegakkan bagi
mereka ajaran yang telah diridhaiNya untuk mereka
dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan)
mereka, sesudah mereka berada di dalam ketakutan
menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku,
dengan tiada mempersekutkan sesuatu apa pun
dengan Aku.”(24:55)
“Dialah yang mengutus RasulNya dengan
membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia
memenangkannya di atas segala ugama-ugama
meskipun orang-orang musyrik membencinya. (61:9)
Dan Kami hendak memberi kurnia kepada orang-
orang yang di bumi itu dan hendak menjadikan
mereka orang-orang yang mewarisi.” (28:5)

Ayat di atas dengan jelasnya menunjukkan yang


akhirnya dunia ini akan jatuh ke tangan hamba-hamba
Allah yang beramal saleh dan bertakwa dan mereka
akan menjadi pemimpin-pemimpin manusia di dunia
ini. Kemudian Islam akan memerangi semua ugama-
ugama yang lain.

Percaya Akan Mahdi Di


Dalam Mazhab AhIi Sunnah
Di dalam subjek ini, terpelajar-terpelajar Ahli
Sunnah juga telah meriWayatkan banyak hadis-hadis
dari Rasul Islam menerusi raWi yang dipercayai oleh
mereka sendiri. Dari kalangan hadis-hadis ini terdapat
juga yang menyatakan bahawa Imam-imam adalah
seramai dua belas orang dan mereka semua adalah
dari Quraish.
Al-Mahdi yang dijanjikanm adalah dari keluarga
Rasulullah dan dari keturunan Hazrat Ali dan Hazrat
Fatimah Zahra (as) dan di dalam banyak dari hadis-
hadis telah disebutkan yang beliau adalah dari cucu

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
240
cicit Inam Hussayn (as). Mereka telah
menyebutkan dan menceritakan beratus-ratus hadis
dari hal Mahdi di dalam tujuh puluh buah buku oleh
sumber-sumber yang boleh dipercayai dan sangat-
sangat bernilai yang mana kita akan memberikan
beberapa contoh darinya.
al Musnad Ahmad Hanbal (md. 241 SH)
Sahih al Bukhari (md. 256 SH)
Sahih al Muslirn ibn. Hajjaj Nishapouri (md. 261
SH)
Sunan Abi Dawood Sajistani (md. 275 SH)
Sunan Muhammad ibn Isa at Tirmidhi (md. 279
SH)
Penulis-penulis buku-buku di atas-setiap seorang
dari mereka adalah dari kalangan buku-buku yang
pahng dipercayai oleh Ahli Sunnah, meninggal dunia
samada sebelum kelahiran Imam ataupun dalam
jangka masa yang pendek sesudah kelahiran Imam.
Di sini marilah juga kita sebutkan:Musabih
asSunnah al Baghawi (md. 516 SH) Jami al Usul
ibn Athir ~md. 516 SH)
A1 Futuhat al Makkiyyah Muhyidin ibn al Arabi
(md. 638 SH)
Tadhkira aI Khawas Sibt ibn al Jawzi (md. 654
SH)
Faraid as Simtayn al Hamawi (md. 716 SH)
as Sawaiq al Muhriqah Ibn Hajar al Haythami
(md.
973 SH)
Yanabi al Mawadah Shaykh Sulayman al Qunduzi
(md. 1293 SH)
Setengah-setengah dari terpelajar-terpelajar Ahli
Sunnah telah menulis buku-buku yang khasnya dari
hal Imam Zaman:
1. A1 Bayan fi Akhbar Sahib az Zan~ian oleh A1
Ganji ash Shafii.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
241

2. Iqd ad Durar fi Akhbar al Imam al Muntazir oleh


Shaykh Jamaludin Yusuf al Damishki.•
3. Mahdi Al-ar Rasul oleh Ali ibn Sultan
Muhammad al Harawi al Hanati
4. Kltab al Mahdi oleh Abu Dawood
5. Alamat al Mahdi oleh Jalauddin as Suyuti
6. Manaqib al Mahdi oleh Hafiz Abu Nuaim al
Isfahani
7. Al-Qawl al Mukhtasar fl Alamat al Mahdi al-
Muntazir oleh Ibn Hajar
8. Al-Burhan fi Alamat al Mahdi Akhir az Zaman
oleh Mulla Ali al Mutaqi
9. Arbaun Hadith fi al Mahdi oleh AbuI Alaal
Hamadani

Pengislah Yang Ghaib Menurut Fahaman Shiah.

Kami memperolehi tiga ribu hadis daripada


Rasulullah (saW) dan para Imam dari hal Imam
zaman. Dengan hadis-hadis ini nyata sekali yang
Imam adalah keturunan yang kesembilan dari Imam
Hussayn Ibn Ali (as). Ayahnya Hazrat Imam Hassan
Askari (as) dan ibunya Nargis Khatun. Namanya
adalah sama seperti Rasul akhir zaman, nama
pertamanya ialah al Mahdi. Terjadi yang dia telah
dilahirkan ketika ayahnya masih hidup, di Samarra,
ayahnya meninggal dunia ketika dia masih te.rlalu
kecil, dia akan hidup hingga ke hari ini, sebanyak
mana yang diinginkan oleh Allah. Kemudian dia akan
muncul sekali lagi dan alam ini akan dipenuhi dengan
keadilan di satu masa di mana terdapat ketidakadilan
dan kekejaman di setiap tempat dan inilah sebabnya
mengapa dia sekarang tersembunyi dari mata
manusia.
Dan apabila dia datang — semuga kezuhurannya
ini

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
242

dihormati-dengan belakangnya ke arah kabah yang


suci, dia akan menjerit memanggil pengikut-
pengikutnya, yang akan berjumlah seramai tiga ratus
tiga belas orang Hazrat Isa (as) juga akan datang dari
Iangit ke bumi dan akan bersembahyang di dalam
sembahyang jemaah yang akan diimamkan oleh aI
Mahdi. Imam Zaman ini akan membuatkan ajaran
Islam ini meluas di seluruh dunia, dan bumi ini akan
menjadi tempat yang aman seperti syurga.
Terdapat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan
oleh terpelajar-terpelajar Shiah dan Sunni dari hal
banyak aspek-aspek berkaitan dengan Imam yang
agung ini,dan ianya tercatit di dalam buku-buku seperti
Bihar aI Anwar dan Muntakhab al Athar.
Terlebih dahulu kita akan menunjukkan di sini
beberapa dari hadis-hadis ini yang mana penulis
Muntakhab al Athar telah mencatit mereka di dalam
bukunya dan kemudian kita akan memberikan
beberapa dati petikan-petikan yang pendek dari
mereka.

Subjek No. Hadis


1. Sebuah Hadis yang mana di dalamnya telah
diriwayatkan yang Imam adalah seramai dua belas
orang dan yang pertama adalah Ali manakala yang
akhir pula ialah Al-Mahdi. 58
2. Hadis yang mengkhabarkan tentang kezuhuran Al-
Mahdi (as) 657
3. Hadis yang memperkenalkannya sebagai ahli
keluarga
Rasulullah (saw) 389
4. Hadis yang menyatakan yang nama dan laghabnya
adalah sama seperti Rasulullah (saw) 48
5. Hadis yang menyatakan yang Al-Mahdi adalah dari
keturunan Ali, Amiral Muminin. 223
6. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan Hazrat Fatimah (as) 196

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
243

7. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah dari


keturunan Hazrat Husayn (as) 175
8. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah
keturunan yang kesembiian dari Imam Husayn (as)
148
9. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan Imam Zainal Abidin (as) 175
10. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan Imam Baqir 103
1 1. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan Imam Jafar as Sadiq (as) 103
12. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan lmam Musa Kazim (as) 10 1
13. Hadis ,yang menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan Imam Rida (as) 95
14. Hadis : yang menyatakan yang beliau adalah dari
kerurunan Imam Jawad (as) 90
15. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan Imam Hadi (as) 90
16. Hadis yang, menyatakan yang beliau adalah dari
keturunan Imam Hassan al Askari (as) 146
17. Hadis yang menyatakan yang nama ayahnya ialah
Hassan147
18. Hadis yang menyatakan yang beliau akan
memenuhi
alam ini dengan keadilan123
19. Hadis. yang menyatakan yang ghaybatnya akan
diperpanjangkan9 1
20. Hadis yang meriwayatkan kepanjangan hidup aI-
Mahdi318
21. Hadis yang rnenyatakan yang Islam akan
memerintah alam menerusinya 47
22. Hadis yang menyatakan yang beliau adalah Imam
yang kedua beias dan juga Irnam yang terakhir.

Apabila melihat dan memerhatikan hadis-hadis yang


telah disebutkan di atas dan hadis-hadis Iain,
perlu diingati yang hadis-hadis yang menyebut
tentang al Mahdi telah disebutkan dengan hegitu
kerap sekali dan terdapat begitu sedikit sekali
subjek-subjek di da!am Is!am yang telah diulang di

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
244
dalarn hadis-hadis dengan begitu kerap sekali.
Dengan itu, daiam sinaran ini, siapa saja yang
percaya di dalam lslam dan Rastilnya (saw)
perlulah mengumumkan kepercavaannya kepada
keujudan yang telah dijanjikan, al Mahdi, yang
sekarang di dalam ghaybah.
Sekarang kita akan meriwayatkan beberapa dari
hadis-hadis ini;
1.Penulis Yanabi al Mawadah meriwayatkan yang
Rasuiuliah (saw) te!ah bersabda, Al-Mahdi adalah dari
ketttrunanku. Dia akan ghaib dan apabila dia zuhur
sernula, burni ini akan dipenuhi dengan keadilan,
seperti mana ia pada masa lalu telah dipenuhi dengan
keadilan.
2.Di dalam buku ini juga telah diriwayatkan yang
Salrnan al Farsi berkata, Aku pergi menemui
Rasulullah, hila Hussain ibn AIi sedang duduk di atas
riba dan Rasulullah sedang mencium mulut dan
matanya dan baginda bersabda, Kamu adalah
seorang yang mulia, anak seorang yang mulia dan
saudara seorang yang mulia, kaiiiu adalah Imam, anak
lelaki kepada Imam dan saudara kepada Imam. Kamu
adalah Hujjat, anak kepada Hujjat dan saudara
kepada Hujjat, kamu akan menjadi ayah sembilan
Hujat yang mana yang kesembilan akan menjadi
Qaim.
3.Ibn Abi Dalaf berkata, Aku dengar daripada Hazrat
Ali ibn Muhammad (as) (Imam yang kesepuluh)
berkata, Imam selepasku ialah Hasan anak lelakiku
dan selepasny,a ialah anaknya yang Qaim, yang akan
menenuhi alam ini dengan keadilan, bila mana ia
sebelumnya dipenuhi dengan ketidakadilan.
4. Hudayfah berkata yang Rasulullah bersabda,
Jika tidak lebih dari satu hari yang tinggal bagi dunia
ini, ia akan menjadikan hari itu begitu panjang sekali
hinggakan seorang 1e1ak~ dari keturunanku, siapa
yang namanya adalah sama seperti namaku, akan
muncul. Salman bertanya, Dari keturunan siapakah
dia? Rasulullah (saw) meletakkan tangannya ke atas

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
245
Husayn dan berkata yang beliau (lelaki itu) adalah
dari keturunannya.
5. Masadah meriwayatkan dari Imam Sadiq (as)
yang berkata, Yand Qaim akan dilahirkan dari Hassan
(Imam yang kesebelas Hazrat Imam Hassan al
Askari), dan Hassan adalah anak lelaki Ali (Imam yang
kesepuluh Hazrat Imam Ali an Naqi) dan Ali adalah
anak lelaki Muhammad (Imam yang ke 9, Hazrat Imam
Muhammad Taqi) dan Muhammad akan dilahirkan dari
Ali (Imam kelapan, Hazrat Ali ibn Musa ar Rida) dan
Ali akan menjadi anak lelaki anak kecil ini (beliau
mengisyaratkan kepada Hazrat Musa ibn Jafar, Imam
ketujuh). Kami ada dua belas Imam, semuanya suci
dan•dari keturunan yang mulia. Aku bersumpah demi
Allah, jika hanya tinggal di dalam dunia ini satu hari
sahaja, Allah akan menjadikan hari itu begitu panjang
hinggakan Qaim dari kami ahlul bait Rasululla3h (saw)
akan miincul.

Pendapat-Pendapat Sosiologis

Cendekiawan-cendekiawan yang terkemuka di


dalam dunia ini berpendapat yang peperangan,
pembunuhan. pencemaran, pencabulan dan semua
keburukankeburukan zaman ini yang kian hari kian
bertambah kerana tidak terdapat perseimbangan di
antara kehendakkehendak ruhi dan jesmi (material
insan).
Manusia hari ini telah memalingkan belakangnya
dan telah melecek fazilat akhlakhi dan kekayaan-
kekayaan
ruhi, walaupun dia telah menawan lautan, gurun dan
angkasa, dan telah membawa dirinya sendiri ke bulan.
Adalah nyata yang dengan berpegang kepada
paksaan dan kuasa dia tidak bole.h mendirikan tata
tertib dan keadilan di dalam dunia ini, dan hanya
dengan teknologi dan ilmu-ilmu material kegembiraan
manusia tiiak akan dapat dijamin. Manusia tidak
mempunyai pilihan lain melainkan untuk

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
246
memperkuatkan kaitan-kaitan sosialnya
berasaskan iman dan akhlak dan menyelamatkan
dirinya sendiri dari jurang-jurang bahaya dengan
petunjuk seorang pengislah yang agung, untuk
mendirikan sebuah kerajaan berasaskan keadilan
bersama-sama dengan keamanan dan keselamatan
serta keikhlasan. Di dalam keadaan ini, masyarakat
Islam sedang bergerak dengan cepat sekali ke arah
persediaan untuk bangunnya (qiam) Imam Zaman
(as).

Kepanjangan Umur Mahdi


Kami percaya yang kepanjangan usia Mahdi bukanlah
sesuatu yang tidak mungkin, kerana dengan
terangnya telah dinyatakari di dalam Al-Quran,
“Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nuh
kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka
seribu tahun kurang lima puluh tahun.”(29:14)

Juga, berasaskan ujikaji-ujikaji yang telah dibuat di


dalan sains biologikal menunjukkan yang
kemungkinan untuk memanjangkan umur manusia.
Malah ahli-ahli sains yang terkemuka berpendapat
yangmakanandanubat-ubat. boleh disediakan untuk
memanjangkan usia manusia.. Ayatullah Sadr yang
terkemudian ini di dalam bukunya Al-Mahdi telah
memetik dari sebuah artikel saintifik yang telah ditulis
dalam tahun 1959 yang menjadi saksi kepada apa
yang kita katakan di atas. Saintis-saintis yang
terkemuka berkata yang semua tisu-tisu asas badan
binatang boleh hidup untuk selama-lamanya dan
adalah juga mungkin bagi manusia untuk hidup
beribu-ribu tahun Iamanya, jika benang ataupun tali
hayatnya itu tidak dipotong. Ahli sains ini tidak
bercakap dari tekaan ataupun. ringkasan, kerana
mereka sampai kepada konklusi-konklusi menerusi
ujikaji saintifik yang telah dijalankan oleh
mereka.Seorang Profesor dari Universiti John Hopkin
berkata yang telah terbukti bahawa sel-sel asas badan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
247
manusia mempunyai potensi untuk hidup yang
abadi. Orang yang pertama sekali menjalan ujikaji ini
ke atas bahagian seekor binatang ialah Dr. Jack Lubb
dan selepas beliau Dr. Warren Lewis, yang bersama-
sama dengan isterinya,~ membuktikan yang
bahagian-bahagian janin seekor burung boleh hidup di
bawah cairan buffer. Ujikaji-ujikaji ini secara sistematik
telah disambung oleh Dr. Alexis Karel, hasil daripada
ujikaji yang selanjutnya, mengumumkan yang
bahagian-bahagian binatang yang disubjekkan kepada
ujikaji tidak reput dan malah ia hidup lebih lama dari
binatang itu sendiri yang mana bahagian ini telah
diperolehi. Di dalam bulan Januari 1912 dia
memulakan ujikajinya dan dengan pengorbanan dan
rnenghilangkan pelbagai mushkilat, beliau berjaya
menemui faktor-faktor yang berikutnya;
1. Melainkan jika ujudnya komplikasi seperti kekurang
makanan ataupun serangan-serangan mikrob,
sel-sel hidup akan terus hidup untuk. selama-lamanya.
2.Sel-sel ini yang terus hidup, juga membesar dan
berlipat ganda.
3.Pembesaran dan pembahagian sel ini boleh dikawal
oleh makanan yang diberikan kepada mereka.
4.Perjalanan masa tidak memberikan sebarang kesan
kepada mereka dan tidak membuatkan mereka tua
ataupun kehilangan tenaga. Tidak satu pun
tanda~tanda yang terkecil kepada bertambah tuanya
sel dapat dilihat. Setiap tahun mereka membesar dan
berlipat ganda tepat seperti tahun-tahun y~ng lalu.
Dengan itu men.apakah nianusia mati? Mengapakah
jangka masa hidup jarang sekali sampai ke seratus
tahun? Bahagian-bahagian badan manusia dan
binatang itu adalah terlalu banyak dan berbeza, dan
juga terdapat kaitan yamg sempurna dan perpaduan
di antara mereka, dalam satu bentuk di mana,
kehidupan setengah-setengah yang lain, dan
kematian satu bahagian dari badan manusia ataupun
binatang akan mengakibatkan kematian bahagian-
bahagian yang lain. Kematian tiba-tiba yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
248
disebabkan oleh serangan penyakit adalah atas
sebab ini, dan ia juga memberikan sebab kepada usia
pukul rata manusia kepada lebih kurang tujuh puluh
hingga lapan puluh tahun. Sudah tentu, apa yang
ditunjukkan oleh ujikaji-ujikaji adalah orang-orang
badan seseorang dan menyebabkan ia berhenti dari
bekerja, kemudian kematian bahagian ini akan
menyebabkan satu pecahan dalam kaitannya dengan
bahagian-bahagian yang lain danjuga akhirnya
membawa kematian kepada orang-orang yang lain.
Oleh itu, jika sains boleh membuang dan menghalang
kesan-kesan mereka yang merbahaya ini, tidak akan
tercapat sebarang keraguan kepada pemanjangan
umur.
Dengan itu, jika kita tahu yang umur yang
panjang bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, maka
dengan itu tidak akan terdapat sebarang
kemusykilanjika Allah yang Maha. Kuasa lagi
Bijaksana ini memanjangkan usia seorang insan
beribu-beribu tahun lamanya, kerana hukum-hukum
kehidupan manusia semuanya terletak di tangan
Allah. Dia boleh membawa harmobi yang baru kepada
kehidupan yang hakim ke atas susunan tertib biasa
ini, seperti mana yang dijalankannya di dalam hal-hal
mujizat. Mujizat-mijizat para nabi, menyejukkan api
untuk Ibrahim al Khalil, mengizinkan Hazrat Musa
untuk menghidupkan yang mati, dan selanjutnya
adalah merupakan benda-benda yang berlawanan
dengan aturan-aturan biasa semua benda, tetapi Allah
telah membawa susunan yang lain dengan kuasaNya
Sendiri dan begitulah terjadinya mujizat, semua orang-
orang Islam, Yahudi dan Nasrani percaya akan
mujizat para nabi.
Begitulah juga dengan kepanjangan umur Imam
Zaman (as), tidak terdapat sebarang ruang untuk
keraguan dan penolakan, kerana jika seseorang itu
berkata yang kepanjangan umur yang demikian itu
adalah tidak mungkin terutamanya i~i tidak boleh
diterima selepas ketegasan A1 Quran dari hal

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
249
kepanjangan umur Hazrat Nuh, dan juga dari hal
penemuan-penemuan biologikal yang baru ini. Jika
dikatakan yang ia adalah mungkin tetapi berlaWanan
dengan kebiasaan segala aturan-aturan semulajadi
•boleh dikatakan di sini yang kepanjangan umur Imam
Zaman ini adalah berlawanan dengan aturan
semulajadi seperti mujizat-mujizat para nabi, dan
dijalankan menurut keizinan Allah. Seseorang yang
mempercayai kuasa Allah dan kejadian-kejadian
mujizat para nabi tidak boleh menolak ataupun
mensyaki kepanjangan usia Imam ini.

Ghaibah Imam Zaman

Rasulullah (saW) kadang kalanya


mengisyaratkan kepada orang ramai dari hal ghaibat
Imam kedua belas ini dan para Imam yang suci ju~a
sentiasa meningatkan orang ramai tentang hal ini.
Berita ghaibat Imam Zaman ini begitu masyur
walaupun sebelum kelahirannya, iaitu sesiapa saja
yang percaya akan •kelahiran Imam ini juga percaya
akan ghaibatnya yang panjang ini. Sekarang marilah
kita lihat beberapa isyarat yang telah disampaikan
kepada kita dari banyak hadis-hadis dari hal ini.
1.Rasulullah (saW) bersabda, Yang Qaim dari
keturunanku akan tersembunyi, sebagai akibat kepada
perjanjian antara aku dan dia, dan kemudian orang
ramai akan berkata yang Allah tidak memerlukan
keluarga Muhammad, dan setengah-setengahnya pula
akan meragui kelahirannya. Dengan itu semua orang
yang sedar akan masanya mestilah bertindak
mengikut ugamanya, dan mesti tidak membenarkan
syaitan memasuki~ya kalau-kalau dia dijauhkan
daripada orang-orang dan ugamaku.
2.Amir al Muminin berkata, Qaim kami mempunyai
ghaibat •yang akan merupakan satu jangka masa
yang panjang. Berhati-hatilah! Setiap orang yang
tegas di tlalam ugamanya, dan tidak berkeras hati

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
250
tentang kepnjangan ghaibat lelaki in~ (dan
berpaling dari ugama) akan mendapati diri~ya di
dalam satu tempat bersama-sama denganku di hafi
kiamat.
Kemudian beliau berkata, Qaim kami, apabila
bangun, tidak seorang pun mempunyai
tanggungjawab untuk berbaiat kepadanya dan atas
sebab inilah kelahirannya akan dirahsiakan dan
disembunyikan.
3.Muhammad ibn Muslim berkata yang dia terdengar
dari Imam Jafar Sadiq (as) yang beliau berkata,
“Jika kamu mendengar akan keghaibahan Imam
Zamam janganlah kamu menafikannya.”
4. At-Tabris menulis, Hadis ghaibat telah
dicatitkan oleh periWayat-periWayat Shia di dalam
buku-buku yang telah dikompos di dalam zaman Imam
Baqir dan Imam Sadiq (as). Semua rawi-rawi yang
boleh dipercayai ini yang mana salah satu darinya
ialah Hassan ibn Nahbub. Lebih kurang seratus tahun
sebelum masa ghaibat, beliau telah menulis sebuah
buku yang dipanggil al Mashaykhah dan
menyebutkan hadis-hadis darihal ghaibat ini di
dalamnya. Berikutnya adalah salah satu dari mereka.
Abu Basir berkata, Aku berkata di dalan kehadiran
Imam Sadiq (as) yang hazrat Abu Jafar telah berkata,
Qaim dari keluarga Muhammad akan mempunyai dua
ghaibat, satu yang dipanjangkan dan satu yang
singkat. Beliau berkata, Ya, Wahai Abu Basir, salah
satu darinya adalah lebih panjang dari yang lain.
Dengan itu Rasulullah dan Imam Ithar telah
memperingatkan orang ramai tentang ghaibat Imam
Zaman (as) pergi bersama-sama dengan
pengumuman keujudan Rasulullah itu sendiri, dan
kepercayaan tentang ghaibat Imam ini adalah
bersamaan dengan kepercayaan dalam keujudan
Muhammad.
Shaykh Saduq meriwayatkan dari A1 Sayyid al
Himyari berkata, Aku mempunyai beberap2 idea yang
melampaui batas tentang Muhammad ibn al

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
251
Hanafiyyah dan percaya yang dia telah
disembunyikan, hinggalah Allah rnenyedarkan aku
menerusi Imarn Sadiq dan menyelamatkanku dari api
Neraka. Aku telah dipimpin ke jalan yang benar, di
mana selepas Imamat Imam Jafar ibn Muhammad
telah terbukti kepadaku dengan dalil-dalil dan
dokumentasi-dokumentasi yang terang~ suatu hari
aku berkata kepadanya, Wahai anak lelaki Rasulullah
(saw), beritahulah aku beberapa hadis berkenaan
dengan ghaibat dan kebenarannya. Jika kamu ingin,
aku ingin supaya kamu memberitahuku yang ghaibat
ini adalah untuk siapa. Beliau menjawab, Ghaibat
akan terjadi untuk keturunanku di dalam generasi
yang keenam, dan dia adalah Imam yang kedua belas
selepas Rasulullah, yang pertama ialah Ali ibn Abi
Talib dan yang akhir ialah Qaim kepada yang haq dan
bakhiyatullah di bumi dan juga merupakan Sahibuz
Zaman (pemilik zaman).

Mengapa Imam Zaman Ghaib.


Di dalampelajaran-pelajaran yang lalu kita telah pun
katakan yang keujudan Imam-imam (as) dan
pengganti-pengganti Rasulullah (saw) adalah sesuatu
yang diperlukan atas beberapa sebab-sebab seperti
menyelesaikan perbalahan-perbalahan, menerangkan
shariah Allah, memberikan pimpinan maknawi dan
batini dan Allah yang Maha Pemurah melantik Amiral
Muminin dan selepasnya sebelas orang dari
keturunannya, satu lepas satu, sebagai Imam selepas
R~su1u11ah (saW).
Adalah nyata sekali bahawa tugas Imam Zaman di
dalam semua aspek Imamat, adalah sama seperti
Imam-imam yang lain. Dan jika. tidak terdapat
sebarang halangan adalah perlu bagi Imam Zaman
untuk zahir hingga orang ramai dapat berbahgia dari
semua kebaikan-kebaikan keujudannya. Dengan itu
mengapakah dia ghaib?
Pada asasnya, tidaklah perlu untuk melihat falsafah di
belakang sebab-sebab ghaibatnya demi untuk

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
252
mempercayai hukum-hukum Allah, kerana
bukanlah menjadi tanggungjawab kita untuk mengkaji
sebab-sebab asli untukhya, seperti mana falsafah-
falsafah banyakdarihal-hal metafizik yang lain yang
tidak kita ketahui. Adalah memadai yang kita
mengetahuinya berasaskan banyak hadis-hadis dan
dalil-dalil yang benar yang Allah, Yang Maha Kuasa
telah menghantarkan HujjatNya sendiri, tetapi atas
sebab-sebab asli dan fundamental ghaibat ini akan
dikatakan selepas kezuhuran al Mahdi. Abdullah al
Fadl aI Hashimi berkata, Aku dengar dari Imam Jafar
Sadiq (as) yang beliau berkata, Ghaibat akan menjadi
sangat mustahak bagi Sahibul Amr hingga
membuatkan orang-orang yang di dalam kebatilan
akan mula mempunyai syak wasangka tentangnya.
Aku bertanya, Mengapa? Dia berkata, Atas satu
sebab yang mana aku tidak mempunyai kebenaran
untuk mengumumkannya. Aku bertanya,
Bagaimanakah bentuk pemerintahannya? Dia berkata,
Sama seperti yang ujud di dalam ghaibat hujjat-hujjat
yang lalu. Ia tidak akan diterangkan hinggalah selepas
kemunculannya, sama seperti hukum-hukum
pekerjaan yang telah dijalankan oleh Khidr tidak
diketahui (melobangkan perahu, membunuh seorang
anak muda, membaiki dinding rumah di dalam cerita
Khidr di dalam A1 Quran) hinggalah Musa dan Khid
mengambil keputusan untuk berpisah darisatu sama
lain. Wahai Fadl, subjek ghaibat ini adalah satu
perintah Allah dan seperti rahsia-rahsiaNya dan oleh
kerana kita menerima• Allah sebagai Hakim, kita mesti
menerima semua perbuatan-perbuatannya walaupun
jika alasan-alasannya tidak diketahui oleh kita.
Sudah tentu sekali kebaikan kepada ghaibat al Mahdi
boleh ditemui dan ini telah disebutkan di dalam
beberapa buah hadis. Sebagai contoh;

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
253
1. Menguji orang ramai
Salah satu daripada kebaikan dan kelebihan
ghaibahImam Zaman ialah untuk menguji manusia
hingga dari satu sudut, kumpulan-kumpulan yang tidak
berimar~ yang mana perasaan batin mereka ini akan
menjadi jelas dan dari sudut yang lain orang-orang
yang beriman dari hati kecil mereka, hampir mereka
dalam kezuhuran, kesabaran mereka dalam menanti,
iman kepada yang ghaib menjadi lebih sempuma, dan
nilai-nilai mereka akan dimaklumkan dan darjat
sawab-sawab rohani akan diperolehi oelh mereka.
Musa ibn Jafar (as) berkata, Apabila keturunanku
Mahdi dighaibkan, jagalah dirimu supaya tidak
seorang pung yang dapa~ memalingkan kamu
dafinya. Akan terdapat ghaibat bagi Sahibuz Zaman
apabila satu kumpulan orang-orang yang beriman
kepadanya akan kehilangan akhidah mereka. Ghaibat
ini adalah satu ujian di mana Allah akan menguji
hamba-hambaNya.

2. Imam dilindung dari dibunuh


Daripada kajian-kajian yang .telah dibuat tentang
pemimpin-pemimpin Islam dan kedudukan-kedudukan
mereka berk~itan dengan khalifah-khalifah Bani
Umaiyah dan Bani Abbas, nyata sekali dapat dilihat
yang jika Imarn yang kedua belas ini zahir sudah tentu
mereka akan membunuhnya seperti bapa-bapanya
ataupun meracunnya. Kerana apabila mereka dengar
dan tahu .yang akan muncul dari keluarga Rasulullah
dan dari keturunan Ali (as) dan Fatimah (as) seorang
yang akan menghapuskan kerajaan-kerajaan orang-
orang •yang zalim dan anak itu ialah anak Hazrat
Imam Hasan A1 Askari (as) Bani abbas merancang
untuk membunuhnya. Tetapi Allah melindunginya dan
pehak musuh pun hilang harapan.
Zararah meriwayatkan daripada Imam Sadiq (as) yang
beliau berkata, Akan terdapat satu ghaibat sebelum
kezuhuran Qaim. Zurarah bertanya, Mengapa? Beliau
menjawab, Supaya dia dapat diselamatkan dari
dibunuh, dan ghaibat ini akan berlanjutan hinggalah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
254
asas-asas bagi kemunculannya dan kemenangan
ke atas pemerintah-pemerintah yang zalim disediakan.

3.Tidak ada sesiapapun (orang-orang zalim) yang


dapat berbaiat kepadanya.
Kebaikan yang ketiga yang dapat dipetik dari
hadis ialah dengan cara ini al Mahdi akan
diselamatkan dari baiat-baiat yang akan diberikan
kepadanya oleh orang-orang yang zalim, khalifah-
khalifah yang kejam. Apabila dia muncul tidak ada
seorang pun yang akan berbaiat dengannya supaya
dia dapat membentang kebenaran dan mendirikan
sebuah pemerintahan yang adil dan saleh lagi bebas.

Tujuan Keujudan imam Yang Ghaib

Kita telah memberitahu sebelum ini yang Allah telah


.melantik Imam Zaman untuk memberikan hedayat
kepada orang ramai, walau bagaimana pun
manusialah yang menjadi penghalang kepada
kezuhurannya, dan bila saja mereka bersedia untuk
satu pemerintahan Wahid jahani dan Ilahi yang
ditubuhkan berdasarkan keadilan yang sebenamya
dan mempraktikkan semua ahkam-ahkam Islam tanpa
sebarang pengecualian ataupun rasa takut, Mahdi
akan dengn terangnya mengumumkan dirinya sendiri.
Dengan itu Allah yang Maha Pemurah tidak pernah
mengurangkan rahmatNya dan nikmatNya tetapi
kesalahan ini bergantung kepada orang ramai yang
membuatkannya tersembunyi dan kemunculan
pemerintahannya ditangguh. Masih, perlu diingati
yang kebaikan-kebaikan keujudan Imam ini bukanlah
saja terbatas kepada hedayat zaheri saja di kalangan
manusia, kerana keujudan Imam yang Suci ini
mempunyaikebaikan-kebaikan yang lain yang tidak
semestinya nyata di kalangan manusia.
Kebaikan yang paling penting sekali dari keujudan
Imam ialah beliau merupakan perantaraan bagi
rahmat-rahmat Ilahi kerana berasaskan dalil-dalil yang
telah dieqamahkan oleh terpelajar-terpelajar juga
menurut begitu banyak hadis-hadis yang bercakap

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
255
darihal Imamat, jika tidak terdapat Imam (as) maka
kaitan antara dunia ini dan Penciptanya tidak akan
ujud lagi, kerana semua rahmat-rahmat Allah ini
datang menerusi Imam ini kepada seluruh manusia. Di
dalam banyak hadis-hadis telah dikatakan dengan
jelasnya yan bumi ini tidak akan kekal tanpa Imam.
Imam adalah merupakan hati kepada keujudan alam,
pemimpin, guru manusia, dan atas sebab inilah
kehadiran tataupun ketidakhadirannya adalah tidak
berbeza. Apa yang lebih dari itu ialah hedayat
maknawi para imam kepada manusia yang layak akan
sentiasa berterusan, walaupun mereka tidak dapat
melihatnya, terutamanya seperti yang telah disebutkan
di dalarn banyak hadis-hadis yang Mahdi (as) datang
dan pergi di kalangan orang ramai di dalam
perhimpunan-perhimpunan orang-orang yang beriman
tanpa disedari oleh sesiapapun. Dengan itu kawalan
dan jagaan untuk Islam dan perlindungan yang
diberikan kepada orang-orang yang saleh adalah
diambil alih oleh Imam, mahupun di dalam zaman
ghaibat. Pada hakikatnya, Imam yang tersembunyi
adalah seperti matahari di sebalik awan yang mana
dari cahaya dan habanya benda-benda yang ujud
akan memperoleni keuntungan, walaupun orang-
orang yang jahil dan buta tidak akan dapat
melthatnya.
Imam Sadiq (as) juga berkata dalarn menjawab soalan
Bagaimanakah manusia boleh
memperolehikeuntungan dan kebaikan daripada Imam
yang ghaib? “Sama seperti mana apa yang diperolehi
mereka dari matahari pabila dilindungi awan.”
Sekarang kami ingin supaya kamu melihat
sepoton an tulisan Henri Cobin, seorang terpelajar dan
penulis yang terkenal, Aku percaya yang mazhab
Shiah ialah satu-satunya ugama yang mengekalkan
dengan abadi kaitan di antara hedayat Ilahi dan Allah
serta Ciptaan-ciptaanNya dan semtiasa n~eneruskan
dan menghidupkan perpaduan Welayat. Ugama
Yahudi telah menamatkan Nubuwat yang merupakan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
256
kaitan di antara Tuhan dan alam manusia, dengan
Musa, dan tidak menerima Nubuwat Isa ataupun
Muhammad (saW). Dengan itu mereka telah
memotong pertalian ini. Ugama Kristian juga berhenti
dengan Isa. dan orang-orang Sunni pula berdiri tidak
berganjak dengan Muhammad. Dengn penutup
Nubuwat di kalangan orang-orang Sunni, mereka tidak
menerima sebarang pertalian yang dikekalkan antara
Pencipta dan ciptaan.
Hanyalah akhidah Shia sajalah yang percaya
bahawa lnubuWat berakhir dengn Muhammad, tetapi
welayat yang merupakan hedayat dan kemajuan terus
hidup selepasnya dan akan kekal untuk selama-
lamanya.
Sebenarnya hanyalah di kalangan orang-orang
Shia sajalah reali•ti ini di antara alam manusia dan
Ilahi ujud untuk selama-lamanya:

Peringatan Yang Perlu


Akhidah di dalam Imam Zaman beerti yang kaitan
di antara manusia dan alam ghaib tidak dapat
dipisahkan, dan seorang yang percaya akan hal ini
perlu selalu rnengingati Mahdi dan menanti kez
ahuran pengislah yang agung ini.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
257

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
258
Sudah tentu, menanti Imam Zaman tidak
beerti yang orang-orang Islam perlu berpeluk tubuh
dan tidak membuat sebarang ukuran untuk
melaksanakan tujuan-tujuan Islam, hanya menanti
kezuhurannya. Seperti man~ yang telah dikatakan
oleh terpelajar-terpelajar Shia yan~ terkemuka sejak
dulu lagi, semua orang-orang Islam dar Shia
mempunyai tanggungjawab untuk mencuba seday~
upaya di dalam jalan untuk mendirikan dar
memperkuatkan pengetahuan Islam dan undang-
undan~ dalam berhadapan dengan ketidakadilan dan
keburukan untuk bertongkos lumus di dalam segala
cara yan~ mungkin, atau, dengan lain perkataan,
untuk mencub~ hingga persediaan bagi pemerintahan
yang adil dibuat hingga masyarakat menjadi begitu
harmoni hingga semu~ orang yang meinpunyai aduan
melihat keadilan, dan jik~ terdapat sebarang tekanan
ataupun kekejaman yan~ mencerobohi orang ramai
perlulah ditentang, dar manusia terus berusaha
membanting tulang dalam cara ini. Setiap orang-
orang Islam mempunyai tanggungjawa~ untuk
mengorbankan diri mereka sendiri di dalam jalar
Imam dan Islam, dan sentiasa bersedia untuk
menerim~ kedatangan Imam yang dijanjikan ini, iaitu,
untuk rnembentuk dan melatih diri yang ke satu arah
yan~ langsung tidak mempunyai perbezaan dan
tentangar dengan projek-projek Imam, supaya dia
dapat mengambi. tempatnya di belakang Imam dan
berjihad melawar musuh-musuh Imam Zaman, al
Mahdi (as) ini.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
259

[29]
MAAD ATAUPUN TEMPAT
KEMBALI YANG KEKAL ABADI

Kamu telah dicipta untuk keabadian, keadaanmu


samalah seperti dipindahkan dari satu rumah ke
rumah yang lain. Rasul Islam (saw)
Ugama-ugama suci semuanya mengakui yang
manusia tidak akan dihapuskan dengan kematian
tetapi pergi dari dunia ini ke dunia yang lain, dan di
dalam dunia yang akan datang, akan menerima•
ganjaran-ganjaran kepada perbuatan-perbuatan baik
atau buruk.
Semua Nabi-nabi pesuruh AlIah dan pengikut-
pengikut mereka telah menyebut fakta ini, yang
keharmonian dan aturan alam yang menakjubkan ini
bukanlah sia-sia, dan selepas perpindahan dari dunia
ini, semua perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan
di sini akan disiasat, dengan itu kita perlu
menyediakan diri kita sendiri untuk masa depan yang
pasti dan sentiasa berkata,

“Ya Tuhanku tidaklah Kamu mencipta ini dengan sia-


sia, Maha suciEngkau makapeliharalah kami dari api
neraka.”(3:191)

Sekarang marilah kita lihat dari hal bukti-bukti


pengembalian yang pasti ini.

Hikmah Dan Keadilan Ilahi


Masalah Maad yang diterima oleh semua ugama
dan yang mana telah diberi amaran tentangnya oleh
pesuruh-pesuruh Allah dengan tekanan-tekanan yang
hebat, bukanlah sesuatu yang patut diterima secara
membuta tuli, kerana akal fikiran menerimanya
sebagai satu keyakinan dan kepastian berdasarkan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
260
hikmah, .keadilan dan sikap Pemurah Allah (SWT)
Hikmah Ilahi memerlukan yang orang-orang yang
telah berbuat kebaikan tidak patut ditinggalkan begitu
sahaja tanpa ganjaran baik, dan orang-orang yang
berbuat kejahatan pula adalah tidak adil untuk
diketepikan. tanpa diberikan hukuman-hukuman yang
setimpal, dan orang-orang yang tertindas
diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Dapat kita
lihat yang dunia ini bukanlah tempat ganjaran dan
hukuman yang lengkap, dan ramai dari orang-orang
yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang
berbuat kejahatan di dunia sebelum sempat
menerima ganjaran-ganjaran yang cukup kepada
perbuatan-perbuatan mereka. Orang-orang yang
melakukan kejahatan, dengan semuajenayah-jenayah
dan kesalahan-kesalahan mereka, memperoleh
keberuntungan dari sumber-sumber hidup dan orang-
orang yang ditindas pula tidak sempat diselamatkan
daripada orang-orang yang zalim.
Dengan itu jika rekod-rekod orang-orang ini
dihapuskan di sini saja, dan tidak terdapat Maad dan
kiamat, apakah yang akan terjadi kepada keadilan,
hikmah dan kemurahan infinit Ilahi?
Bagaimanakah boleh dikatakan yang pencipta
yang Maha Bijaksana, Maha Adil dan Maha Pemurah
mengujudkan satu alam di mana orng-orang yang
penting diganggu oleh tekanan-tekanan dan
ketidakadilan, dan selepas beberapa ketika tidak ada
apa-apa pun yang terjadi?
Kita semua tahu yang ini adalah tidak lain
melainkan ketidakadilan. Keadilan dan hikmah
manusia sendiri, malah adalah tidak mungkin bagi
kerja-kerja yang dernikian, dengan itu bagaimanakah
mungkin bagi yang Maha Bijaksana, Allah, untuk
berbuat demikian? Bagaimanakah mungkin yang
Allah Yang tidak memiliki sebarang keperluan telah
mencipta kita, dan Yang tujuanNya dalam mencipta
kita ialah hanya untuk melatih kita dan menjadikan
keujudan kita ini produktif, boleh diridhai semata-mata

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
261
dengan dunia yang a a ini saja? Bagaimanakah
Dia boleh memotong akar keujudan manusia sebelum
dia sedar dan merasa malu tentang perbuatan-
perbuatan buruknya.
Tanpa ragu-ragu, Allah akan memberikan
ganjaran dan• hukuman yang cukup kepada semua
perbuatanperbuatan dan kelakuan-kelakuan di dalam
dunia yang lain dan tidak akan mengenepikan
sesuatu apa pun.

“Apakah orang-orang yang membuat kejahatan ilu


menganggap bahawa Kami akan menjadikan mereka
seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh, iaitu sama antara kehidupan dan
kematian mereka? Amat buruk apa yang mereka
sangka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi
dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap
diri terhadap apa yang dikerjakan dan mereka tidka
akan dirugikan.” (45:21-22)
Juga di dalam alam yang terbatas ini adalah tidak
mungkin untuk menghukum setengah-setengah
perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan.
Sebagai contoh, seorang yang menjatuhkan bom
atom dan menghembuskan beribu-ribu manusia
kepada darah dan habuk. Kematiannya di hadapan
kematian berjuta-juta orang tidak boleh dipanggil
hukuman, dan balasan yang lengkap akan datang di
alam akan datang yang merupakan satu dunia yang
kekal abadi.
Begitulah juga, kehidupan di dalam dunia ini,
bercampur dengan kesulitan-kesulitan dan
ketidakselesaan-ketidakselesaan, adalah terlalu kecil
bagi Allah untuk memberikan ganjaran kepada orang-
orang yang melakukan kebaikan di sepanjang
hidupnya berkhidmat untuk Allah dan berbuat baik
terhadap makhluk-makhluk yang lain ataupun yang
telah menyelamatkan banyak nyawa dari kematian
yang mengejut.
Kita telah melihat dan mendengar dengan mata

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
262
dan telinga kita sendiri di dalam dunia ini beberapa
ramai manusia, sebagai contoh, telah berlaku secara
adil dengan ibu bapa-ibu bapa, tetapi tidk berjaya di
dalam hidup, ataupun telah membunuh ibubapa
mereka dan mereka sendiri mati dalam usia yang
terlalu muda. Kita juga dapt melihat anak-anak yang
berlaku baik dan bermurah hati; kepada ibubapa
mereka, dan telah menerima ganjaran-ganjaran baik
mereka di dalam dunia ini dan tinggal serta hidup
dengan jayanya, dan sekali lagi berapa ramainya
manusia yang tidak menghormati hak-hak anak-anak
yatim dan telah menyaksikan alamat-alamat buruk
hasil dari pekerjaan mereka ini di dunia ini.
Al Quran telah mengugut orang ramai dengan
akibat-akibat ketidakadilan mereka terhadap anak-
anak yatim dan berkata,
“Dan hendaklah takut kepada Allah (dari menyakiti
anak-anak yatim) orang-orang yang seadainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang
lemah yang mereka khawairkan terhadap
(kesejahteraan mereka). Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah.” (4.9)
Imam Baqir (as) berkata, Allah telah
rnengadakan dua hukuman kepada orang-orang yang
mengambil harta anak-anak yatim, hukuman di dunia
ini dan pembalasan di dunia akan datang (akhirat).
Kadang kalanya kecelakaan dan kesulitan yang
ditanggung oleh seseorang adalah disebabkan oleh
pekerjaan-pekerjaan buruk yang berasal darinya dan
pembalasan sebenarnya akan datang di dalam dunia
ini hingga orang itu sendiri sedar tentang apa yang
sedang dikerjakan olehnya. Di dalam banyak ayat-
ayat al Quran, Al Quran menerangkan seperti berikut,

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka


ada/ah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.
(42:30)

Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
263
vang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan
berlindung (kepada kawan-kawannya) maka
hendaklah orang-orang yang mengakuiperintahNya
takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang
pedih. (24:63)

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan yang


ada pada sesuatu kaum sehingga mereka merobah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (13:11)

Setengah-setengah kaum dan orang-orang yang


memberontak menentang pesuruh-pesuruh Allah
kadang kalanya melihat hukuman-hukuman duniawi
bagi perbuatan-perbuatan mereka di dunia ini sendiri.
Al-Quran menriwayatkan siksaan yang telah
dikenakan ke atas umat-umat Nuh, Hud, Saleh, Lut,
Shuayb dan lain-lain lagi. (Silah lihat surah Hud dan
lain-lain surah)
Pembalasan-pembalasan ini adalah merupakan
saksi-saksi yang hidup kepada kenyataan yang Allah
yang Maha Adil lagi Maha Pemurah tidak ridha
dengan perbuata~perbuatan buruk dan tekanan serta
kekejaman-kekejaman dan akan,memberikan
hukuman yang cukup di dunia yang akandatang.
Pada umumnya pembalasan dunia ini adalah satu
contoh kepada pembalasan yang lengkap untuk
perbuatan-perbuatan di dunia yang lain. Dan sesiapa
saja yang memberi erhatian kepada ganjaran-
ganjaran dunia ini akan sedar yang manusia tidak
ditinggalkan begitu saja kepada dirinya sendiri, dan
akan bertemu dengan pengiraan yang tepat di dunia
akan datang untuk segala perbuatan-perbuatan dan
kelakuan-kelakuannya.
Perlu diingati yang ada kalanya adalah perlu bagi
pembinaan dan kesempurnaan orang-orang yang
saleh untuk diuji dengan musibat dan bala dan ini
tidak boleh difikir sebagai hukuman. Dengan itu,. juga,
setengah-setengah orang yang melakukan kejahatan
tidak mendapat balasan yang sepatutnya kepada

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
264
perbuatan-perbuatan mereka, tetapi ini bukanlah
bukti yang mereka adalah disubjek kepada belas
kasihan dan rasa cinta yang khas dari Allah, atau pun
mereka telah tertinggal secara tidak sengaja, kerana
pembalasan-pembalasan mereka akan disampaikan
di dunia yang akan datang.

Maad Dari Sudut pandangan Islam


Dibandingkan dengan semua agama-agama suci
yang lain, agama Islam rneletakkan tekanan yang
paling banyak dari hal Maad, hingga ke satu tahap di
thana terlalu kurang hal-hal yang diberikan begitu
banyak perhatian. Lebih daripada seribu ayat-ayat A1
Quran yang merujuk khasnya. kepada Maad dan
hidup sesudah mati, malah ayat-ayat yang merujuk ke
ada ahkam individu dan sosial dan dipanggil Ayatal
Ahkam tidak pula sampai ke lima ratus potongan ayat
pun. Dengan itu percaya akan Maad mestilah dihitung
sebagai satu daripada dasar-dasar dan asas-asas
ugama Islam yang suci.
Ayat yang telah diwahyukan di dalam A1 Quran
dari hal Maad jatuh ke dalam beberapa kategori yang
akan ditunjukkan bersama-sama dengan contoh-
contohnya.

Dari hal keperluan Maad:

Apakah menusia mengira bahawa ia akan dibiarkan


begitu saja (tanpa pertanggungjawab)? (75: 36)

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumidan


apayang ada di antara keduaduanya tanpa hikman.
Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang
yang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu
kerana mereka akan rnasuk neraka. Patutkah Kami
menganggap orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-
orang yang berbuat kerusakan di muka bumi?
Patutkan (pula) Kami menganggap ordng-orang yang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
265
bertakwa sama dengan orang-orangyang berbuat
maksiat.
(38:27-28)

Dan janganlah sekali-kali kamu memikirkan bahawa


AlIah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang
yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh
kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata
(mereka) ierbeliak.
(14:42)
Orang-orang yang mengadakan sekutu bagi
Allah tidak percaya akan hari kiamat dan
menganggapnya tidak mungkin. Pada suatu hari Abu
ibn Khalaftelah membawa beberapa tulang yang telah
reput ke hadapan Rasulullah (saW) dan melecek-
leceknya di dalam tangannya sendiri dan berkata,

Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang


yang telah hancur luluh ini? (36:78)

Sebagai jawaban Allah berkata yang dia telah


melupai keujudannya untuk pertama kali dulu,

Katakanlah, Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang


menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha
Mengetahui tentang segala makhluk. (36.79)

Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan


bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan
itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah yang Maha
Pencipta lagi Maha Mengetahui. (36:81)
Dari hal manusia samada mumin ataupun kafir,
dan di dalam gambaran-gambaran tentang apa yang
akan diberikan kepada orang-orang kafir di dalam
neraka dan orang-orang mumin di dalam syurga ia
berkata,

Adapun orang-orang yang melampaui batas, dan


lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
266
sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya).
Dan adapun orang-orang yang takut kepada
kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan
hawa nafsunya maka sesungguhnya syurgalah
tempat tinggal (nya) (79:37-41)

Barangsiapa mengerjakan perbuatan-perbuatan jahat,


maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding
dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa yang
mengerjakan amal saleh baik laki-laki ataupun
perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka
mereka akan masuk syurga, mereka diberi rezki di
dalamnya tanpa hisab. (40: 40)

Al-Quran dengan jelasnya menyatakan dari hal


kedahsyatan kiamat dan kekerasan hukuman-
hukuman supaya manusia menakuti AlIah dan
berbuat kebaikan.

Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu,


sesungguhnya kegoncangan hari kiamat i(u adalah
satu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah)
pada hari itu (ketika) kamu melihat kegoncangan itu,
lalailah semua Wanita yang menyusukan anaknya
dari anak yang disusukannya dan gugurlah
kandungan segala Wanita yang hamil dan kamu lihat
manusia dalam keadaan mabuk, akan tetapiazabAllah
itu sangat kerasnya. (22:1-2)

Dan apabila datang suara yang memekikkan (tiupan


sangkakala yang kedua) pada hari ketika manusia lari
dari saudaranya dari ibu dan bapanya, dan isteri° dan
anakanaknya. Setiap orang dari merekapada hari itu
mempunyai urusan yang cukup me,Tyibukkannya.
(80:33-37)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
267

Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati°segala


kebajikan dihadapkan (kehadapannya) begitu (juga)
kejahatan yang telah dikerjakannya, ia ingin kalau
kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh.
(3.30)

Beratus-ratus lagi yang menyokong dengan


jelasnya dri hal Maad dan perhitungan di hari kiamat.
Jika ayat-ayat ini diberi perhatian dengan penuh teliti,
ia akan mengubah kelakuan-kelakuan manusia di
dalam dunia ini kepada satu takat di mana dia
tidakakan mengambil ses.uatu yang lebih tanpa
terlebih dahulu menghisabnya dan dia akan takutkan
Allah. Dia akan mengumpulkan segala persiapan-
persiapan untuk hidup yang abadi di sini, di dunia ini,
yang merupakan sejenis ladang pertanian. Orang-
orang Islam yang berhati suci, dari rasa takutkan
dunia akan datang, akan dengan teliti dan penuh
hemat menimbang kerja-kerja mereka dan juga kata-
kata yang diucapkan oleh mereka malah mereka juga
sering mengkaji fikiran-fikiran mereka, akan berjaga di
waktu malam dan sibuk dengan ibadat, untuk mencari
keridhaan Allah. Mereka tidak akan melakukan
sesuatu yang berasal dari rasa nikmat mereka sendiri,
dan menghabiskan siang dan malam mereka
memikirkan cara-cara untuk memperbaiki diri mereka
sendiri dan juga masyarakat-masyarakat mereka.
Sasaah ibn Suhan berkata,” Aku hadzir di dalam
masjid Kufah untuk sembahyang subuh. Hazrat Ali
Amiral Muminin juga bersembahyang bersama-sama
kami, dan selepas memberikan salam, beliau duduk
dengan menhadap Qiblah, dan mula berzikir tanpa
memperdulikan kanan ataupun kirinya hinggalah
mtahari terbit. Kemudian beliau berpaling kepada
kami dn berkata, Di zaman Rsulullah (saW) terdapat
orang-orang yang menjalankan sajdah dan ruku di
waktu malam hinggalah pagi hari dan apabila
matahari terbit rambut dan pakaian mereka diseliputi

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
268
debu-debu dan pada dahidahi mereka pula
terdapat tanda-tanda sajdah. Apabila mereka
mengingati mati, seperti pokok yang dipukul
angin, mereka jatuh ke dalam kerusuhan dan
menanggis, pakaian-pakaian mereka dibasuhi oleh air
mata. Kemudian Hazrat Ali berdiri tetapi berkata,
seolah-olah orang yang berdiam diri itu dalam
kesesatan dan kelepaan.
“Pada suatu hari Rasul Islam (saw) mengerjakan
shalat subuh di dalam masjid, dia melihat seorang
pemuda bernama Harithah yang sedang tersenggok-
senggok, dan wajahnya tersangat pucat, manakala
matanya tenggelam. Rasulullah bertanya
bagaimanakah beliau menghabiskan malamnya. Dia
menjawab, Di dalam keadaan yakin. Rasulullah
berasa takjub akan jawabannya dan berkata, Setiap
keyakinan mempunyai hakikatnya, apakah hakikat
keyakinanmu?
Dia menjawab,”Wahai Rasulullah (saW)
keyakinanku telah merisaukanku dan teiah merampas
rasa tidur dari mataku dan membuatkanku panas di
dalam kedahagaan di tengahhari. Aku menolak dunia
ini dan apa yang ada di dalamnya. Sekarang seolah-
olah aku sedang melihat hari kiamat dan manusia
berduyun-duyun untuk dihisab. Aku juga dikalangan
mereka. Dapat aku lihat yang satu kumpulan sedang
menikmati nikmat syurga dan sedang duduk di atas
takhta-takhta syurga dan sedang bercakap-cakap
antara satu sama lain. Dan dapat pula aku lihat satu
kumpulan yang lain yang sedang dihukum di dalam
Api Neraka, jeritan-jeritan mereka meminta bantuan
dan pertolongan begitu kuat sekali, dan seolah-olah
sekarang ini api neraka yang membahang hebat ini
sedang bergema di dalam telingaku.”
Rasulullah kemudiannya memberitahu sahabat-
sahabatnya,” Dia adalah seorang yang mana hatinya
telah Allah penuhi dengan Iman nurani.”
Selepas itu baginda bersabda kepada anak muda
itu,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
269
“Berhati-hatilah yang keadaan ini tidak
meninggalkanmu. Anak muda tadi berkata, Ya
Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya aku syahid
dalam khidmatku kepadamu. Rasulullah pun
mendoakan kesyahidannya, dan tidak lama selepas itu
dia pun memperolehi kesyahidannya di dalam
peperangan di dalam zaman Rasulullah bersama-
sama dengan beberapa orang yang lain.”

[30]
ALAM SESUDAH MATI

Mati
Yang tidak mati dan tidak akan mati sama sekali ialah
Allah. Kita hamba-hambaNya lambat laung akan
meninggalkan dunia ini.
Tenggelam dan terbitnya matahari adalah merupakan
satu metafor berbentuk puisi untuk pemergian kita.
Betapa baiknya, jika kita bertemu dengan hari lain
sama seperti matahari, bersinar dan terang di atas
ufuk Hari Kiamat. Ini adalah penting kerana
tenggelamnya matahari adalah satu hal yang tidak
dapat dielakkan, kematian adalah satu realiti, suka
ataupun tidak, pasti terjadi.
Apa yang perlu kita fikirkan tentangnya ialah apakah
yang akan terjadi kepada kita sesudah mati? Adakah
kita tidak akan memjadi apa-apapun? Adakah hidup
seseorang itu, semata-mata berakhir dengan
kematian? Atau adakah kita kekal, dan jika begitu,
dengan itu bagaimanakah rupa pengekalan kita ini?
Orang-orang yang tidak percayakan Allah
menganggap kematian sebagai sesuatu yang menjadi
kosong dan tidak apa-apapun bagi manusia, dan
kehidupan hanyalah terbatas kepada satu atau dua
harj sahaja. Mereka berkata yang giliran-giliran setiap
orang adalah hidup yang singkat. Tetapi orang-orang
yang fikiran mereka berasaskan wahyu adalah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
270
dengan lengkapnya berbeza daripada pendapat
ini, dan mereka berkata yang manusia pasti akan mati
dan kematian hanyalah satu tangga yang menuju ke
alam barzah dan kiamat, yang merupakan tempat
istirehat yang kekal abadi.

Barzah
Menurut ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan
banyak hadis-hadis daripada ketua-ketua Islam, mati
bukanlah sesuatu yang berakhir di situ saja. Roh
manusia sesudah mati kekal di dalam badan manusia
dan merasai nikmat atau azab sehinggalah ke hari
kiamat.
Masa di antara mati dan Hari Kiamat dipanggil
Barzah.
Hayat di dalam barzah adalah merupakan hakikat
yang sebenar, bukanlah sesuatu yang diangan-
angankan atau khayalan semata-mata. Allah
berfirman,

“Janganlah kamu mengatakan bahawa oran~-orang


yang gugur dijalan Allah itu mati, bahkan mereka itu
hidup disfsi Tuhannya dengan mendapat rezkimerka
dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah yang
diberikanNya kepada mereka.” (3: 169-170)

Adalah nyata yang jika hayat itu adalah tidak


benar, rangkaian hidup di sisi Tuhannya dengan
mendapat rezki, tidak akan memberi sebarang makna.
Begitu juga dengan seorang mukrnin yang
bernama Yasin yang menasihatkan orang ramai untuk
mengikuti Isa, Pesuruh Allah, tetapi mereka en~gan
dan membunuhnya, dan Al-Quran berkata,

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
271
“Dikatakan (kepadanya). Masuklah ke syurga.
Ia berkata:
Alangkah baiknya sekiranya kamu mengetahui
apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun
kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang
yang dimuliakan.”
(36:27-28)
Adalah terbukti yang maksud Syurga di dalam
ayat ini ialah Barzah yang mana orang-orang yang
beriman memperolehi keuntungan darinya di antara
kematian dan Hari Kiamat.
Kemudian Al-Quran berkata dari hal orang-orang
yang kafir hinggalak ke saat-saat kematian
meneruskan jalan mereka yang tidak dapat diterima:

“(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu)


hingga apabila datang kematian kepada seseorang
dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku kembalikanlah
aku (ke dunia).”(23:99-100)
Tetapi permintaan mereka ini tidak dipenuhkan
dan mereka diberitahu,

“Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan


yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada
dinding sampai hari mereka dibangkitkan.” (23:100)

Ini adalah sebuah cerita yang benar. Kelam-kabut


hasil dari peperangan Badar baru saja reda dan pihak
musuh telah melarikan diri. Orang-orang yang mati
terbaring di situ. Setengah-setengah dari jasad orang-
orang kafirjatuh ke dalam telaga. Rasulullah (saw)
datang ke tebing telaga itu dan berkata kepada si
mati;” Hai orang-orang kafir! Kamu adalah teman dan
jiran yang buruk. Kamu menghalau Rasulullah dari
rumahnya, dan bersatu dalam peperangn
menentangnya. Sekarang aku telah melihat janii Allah
dipenuhi. Telahkah juga kamu saksikan janji yang
yang dibuat oleh tuhanmu itu benar?”
Mendengar kata-kata ini, Umar berkata,” Wahai

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
272
Nabi, bagaimanakah kamu boleh bercakap dengan
mereka bila mereka tidak lebih dari badan-badan
kosong tanpa roh?”
Cukuplah! Kata Rasulullah,”Aku bersumpah demi
Allah yang kamu tidak mendengar lebih dari apa yang
didengari oleh mereka. Sebaik saja beliau bangun dan
meninggalkan tempat itu malaikat-malaikat azab pun
datang dan memukul mereka dengan tongkat-tongkat
yang besar.”
Amiral Muminin Ali (as), juga, sedang mencari di
kalangan jasad, di dalam peperangan Jamai, jasad
Kab ibn Surah. Kab di dalam hayatnya telah dilantik
sebagai hakim Basrah dan telah menjadi hakim di
sana sehingga ke akhir Khalifat Uthman. Di dalam
peperang Jamal dia telah menggantung sebuah Al-
Quran di lehernya dan bersama-sama dengan
keluarga Rasulullah pergi ke medan pergi ke medan
perang menentang Imam dan di sana telah terbunuh.
Selepas beliau menemui jasad Kab, Imam
memberikan arahan supaya dia didudukan dan
berkata kepadanya; Oh Kab, aku telah melihat janji
Allah dipenuhi. Adakah kamu juga telah melihatnya?
Kemudian beliau mengarahkan supaya jenazah
itu diberingkah, kemudian beliau berbuat hal yang
sama kepada Talhah. Dengan itu salah seorang yang
melihat kejadian itu bertanya, Apakah kebaikan untuk
berbuat demikian? Mereka tidak boleh mendengar
kata-katamu.
Aku bersumpah demi Allah, kata beliau, mereka
berdua mendengan kata-kataku seperti mana orang-
orang kafir yang mati di dalam peperang Badar
dengan Rasulullah.
Habbah al Arni berkata,” Aku pergi dengan Amiral
Muminin ke Wadi as Salam, Imam Ali berdiri seolah-
olah dia sendang bercakap dengan beberapa orang di
sana. Aku juga bangun berdiri tetapi menjadi letih,
dengan itu aku pun duduk, tetapi. aku masih juga
berasa 1etih.~Aku pun berdiri tetapi bila letih aku
duduk sekali lagi. Aku tetap juga berasa letih dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
273
dengan itu aku pun berdiri untuk membuka abarku
dan bertanya Ali jika dia membenarkanku untuk
menghamparkan abarku supaya dia boleh duduk
untuk berehat. Aku memberitahunya yang aku takut
kalau-kalau dia sudah pun berasa letih dari berdiri di
situ dalam masa yang begitu panjang ini.”
“Hai Habbah, keadaan aku ini tidak memberikan
aku sebarang ketidakselesaan pun kerana aku
sedang sibuk berbual-bual dengan mesranya dengan
orang-orang yang telah mati.”
“Adakah mereka seperti ini?” tanyaku.

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
274

“.Ya, jika hijab dibuang dari matamu kamu akan


dapat melihat kumpulan-kumpulan orang yang mati
sedang duduk sambil berbual-bual antara satu sama
lain.”
“Adakah mereka ini badan ataupun roh?,”
tanyaku sekali Iagi.
“Roh.” Orang-orang yang beriman dari serata
ceruk dunia, tidak mati melainkan jika satu perintah
sampai kepada mereka. Di Wadi as Salam di merata-
rata terdapat menara-menara yang tinggi yang
dipenuhi dengan kebun-kebun syurga dan syurga-
syurga yang tertinggi di mana roh-roh orang-orang
yang beriman berkumpul dari jauh dan dekat.”

Soal Jawab Di Dalam Kubur


Dapat dilihat dari banyak hadis-hadis yang roh
mempunyai kaitan yang khas dengan badan di dalam
kubur, walaupun tabiat kaitan ini tidaklah diketahui
dengan jelas.
Imam yang keenam, Imam Jafar as Sadiq (as)
berkata, Orang-orang yang menafikan soal jawab di
dalam kubur bukanlah dari golongan k~mi (shia).
Apabila badan si mati ditempatkan di dalam
kubur, malaikat-malaikat soal jawab akan hadzir di situ
dan bertany si mati dari hal din, akhidah dan
perbuatan-perbuatannya. Jika individu itu adalah
seorang yang beriman dan telah berbuat kebaikan, dia
akan bersamasama dengan orang-orang yang
beriman yang lain, jika tidak dia akan bersama-sama
dengan orang-orang kafir yang melakukan kejahatan.
Dan setiap orang akam melaui Barzah hinggalah tiba
hari kiamat dengan kumpulan-kumpulan rnereka yang
tertentu.
Shaykh Saduq semuga Allah merahmatinya, menulis
di dalam Risalah al Itiqadat: Menurut pendapat-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
275
pendapat kami, soal jawab di dalam kubur adalah
satu kebenaran, dan dia yang bertanggungjawab
dengan benar akan memperolehi keuntungan di kubur
dari segala-gala keselesaan dan rahmat, dan di dalam
dunia-dunia yang ~akan datang dari kebun-kebun
yang cantik. Dia yang tidak dapat menjaWab dengan
tepat akan melihat azab di dalam kubur dan di hari
kiamat dia akan dihantar ke Neraka.
Imam yang keempat (as) sentiasa mengingatkan
orang ramai pada setiap hari jumaat di dalam Masjid
An Nabi dengan berkata, Hai manusia, pilihlah zuhud
dan amal saleh. Balasan kamu adalah dari AlIah.
Setiap orang yang telah berbuat kebaikan di sini akan
disambung di sana, dan setiap orang yang telah
melakukan kejahatan dan menginginkan agar jarak
yang jauh diadakan anrara dia dan perbuatan-
perbuatannya, Allah akan meletakkan rasa takutkan
azab ke dalam jiwamu.
Wahai anak-anak Adam! Kelalaian apakah ini!
Tetapi mereka tidak lalai. Kematian adalah lebih cepat
dari apa saja yang cuba mendahuluinya, dan ia akan
menelanmu. Dan apabila ia datang menemuimu, ia
adalah seperti yang telah dikatakan apabila ia
mendahului kamu, malaikat maut akan mengmbalikan
rohmu kepadamu dan di sana (di dalam kubur) kamu
akan dibangunkan dan malaikat soal jawab akan
datang kepadamu untuk menyoal dan mernberikan
ujian-ujian yang susah.
Soalan yang pertama adalah dari hal Tuhanmu yang
kamu sembah, dan dari hal Nabi yang telah
dihantarkan kepadarnu, dan dari hal Din yang kamu
ikuti dan tentang Buku yang kamu percayai dan yang
kamu baca, dan mengenai Irnam-imam yang mana
kamu menerima welayat mereka dan yang mana
arahan-arahan mereka telah kamu jalankan.
Kemudian mereka akan mempersoalkan tentang
Maad, jalan manakah yang telah kamu ikuti, mengenai
harta kekayaanmu, bagaimana kamu
menghabiskannya. Dengan itu berhati-hatilah, dan

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
276
selepas soalan-soalan itu bersedialah dengan
jawaban-jawabanmu.
Jika kamu adalah seorang yang beriman, saleh,
mengendali dirimu dengan baik, dan mengikuti ketua-
ketua yang benar dan sahabat-sahabat dari sahabat-
sahabat Allah, Allah akan membuatkan lidahmu
berkata benar, Dia akan memberikanmu khabar
gembira dari hal kebun dan kegembiraanmu. Malaikat-
malaikat akan datang kepadamu dengan hadiah-
hadiah dan rezekimu. Jika tidak lidahmu akan kaku
dan kamu tidak akan menjawab doalan-soalan ini dan
akan membuatkan kamu bersumpah demi Api dan
malaikat-malaikat akan membawakan azab kepadamu
bersama-sama air yang mendidih dan api yang
membakar.

Azab Kubur
Kedudukan manusia di Barzah adalah secara
langsung berkaitan dengan perbuatan-perbuatan
manusia di dunia ini. Bagi orang-orang yang saleh
Barzah adalari satu contoh syurga, dan mereka
akanmelihat perbuatan-perbuatan baik mereka
dibalikkan dengan cantik dan Iembut ke dalam mata.
Hazrat Imam Fjassan Askari (as) berkata, Apabila
seorang yang beriman meninggal dunia enam wajah
yang cantik akan bersegera dengannya ke kuburriya
dan salah satu dari mereka adalah yang paling cantik
dan yang paling berbau Wangi dari semua yang Iain.
Di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di hadapan dan
dibelakangnya akan diduduki oleh mereka. Kemudian
yang paling cantik dan yang paling Wangi baunya
akan bertanya, Siapakah kamu semua? Yang berdiri
di kanan akan berkata; Aku adalah shalat, yang berdiri
di kiri pula berkata, Aku adalah zakat, yang berdiri di
hadapan akan berkata; aku sedang berpuasa, yang di
belakang pula berkata; Aku adalah haji dan umrah,
yang di tapak kaki akan berkata, aku adalah kebaikan
yang dilakukannya kepada saudara-saudaranya.
Kemudian semua yang disoal ini akan beranya

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
277
kepada yang paling cantik sekali, Kamu,
siapakah kamu yang lebih sempurna?
Aku adalah Wilayah, dia akan berkata, dan cinta
kepada ahlul bait Muhammad (saw).
Walau bagaimana pun orang-orang yang telah
mencemarkan muka bumi ini dengan kekafiran dan
perbuatan-perbuatan yang tidak elok dan tidak suci,
apabila memasuki kubur akan ditimpa kecelakaan dan
kegelapan dan malaikat-malaikat azab akan
mengazabnya.
Rasul Islam (saw) sedang bersama-sama
menghadiri majlis pengkebumian seorang dari Ansar,
dan apabila dia telah dikebumikan baginda duduk di
atas kuburnya dan merendahkan kepalanya sambil
berkata, Ya Allah, aku memohon bantuanMu daripada
azab neraka!
Soalan-soalan dan azab yang dikenakan di dalam
kubur tidaklah perlu dilihat oleh mata kasar untuk
melihat apa yang terjadi di dalam alam malakut, dan
apa yang terjadi di alam akan datang dan barzah
adalah merupakan urusan-urusan malakut. Tidakkah
sahabat-sahabat Rasulullah percaya akan zuhurnya
Jibrail, walaupun mereka tidak dapat melihatnya?
Dengan itu, azab kubur adalah juga merupakan
urusan-urusan malakut dan jika ini dapat dilihat
dengan mata kasar, pancaindera yang lain adalah
diperlukan yang mana tidak diperolehi oleh semua
orang melainkan nabi-nabi dan wali-wali Allah.

Mengingati Mati
Setengah-setengah orang lari dari mengingati
mati dan langsung tidak memberikan jalan untuk
memikirkannya. Ia adalah seolah-olah mereka telah
meminum air keabadian, dan berfikir akan kekal di
dalam dunia ini untuk selama-lamanya. Orang ini
adalah mabuk daripada minuman-rninuman keras
kelakaian, kerana mereka tahu tetapi tidak menerima
yang satu-satunya yang kekal abadi dan tidak akan
mati ialah Allah. Akibat dari kelalaian mereka tentang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
278
mati, mereka akan melalui hidup ini tanpa
sebarang tujuan. Mereka tidak akan berfikir langsung
untuk memperbaiki diri. Masa mereka dihabiskan oleh
jarum-jarum jam berputar-dan berputar, dan begitu
kerap sekali akan dicemari oleh maksiat-maksiat yan
dahsyat. Tni tidak banyak bezanya antara kehidupan
mereka dan kehidupan binatang.
Kelakuan-kelakuan mereka adalah benar-benar
berbeza dari kelakuan-kelakuan orang-orang yang
dipilih oleh Allah. Rasul Islam (saw) berkata, Ingatlah
mati dengan kerapnya supaya ia boleh membersihkan
kamu dari maksiat dan mengurangkan minatmu
kepada dunia ini yang bukanlah merupakan
pengenalan kepada pembaikan roh.
Sebaliknya, terdapat orang-orang lain yang
meningati mati dengan banyak sekali, mengikut
arahan-arahan dan - perintah-perintah para pemimpin
din —supaya Allah merahmati merek — dan
memperolehi kebaikan dari apa saja ucapan yang
datang di dalam jalan mereka ke hari Kiamat. Dunia
mereka ialah dunia pengenalan kepada dunia yang
mutlak. Kajian-kajian mereka bukanlah untuk
keuntungan dan kebaikan personal ataupun untuk
minat-minat mereka aendiri. Dari pandangan mereka
dunia ini tidak mempunyai begitu
banyak nilai yang boleh membuatkan mereka untuk
mengotorkan tangan-tangan dan pakaian-pakaian
mereka dengan penipuan-penipuan untuk
mendapatkannya. Mereka sibuk dengan khidmat-
khidmat dan kerja-kerja yang dijalankan untuk
masyarakat, supaya mereka dapat memperolehi
keberuntungan yang lengkap dari hidup ini kepada
hidup di hari kiamat.
Mereka tidak takutkan mati. Contoh yang paling
besar sekali iajah Amiral Muminin Ali (as) yang mana
kata-katanya yang pertama bila musuh ingin
mensyahidkannya, Aku bersumpah demi Allah, Tuhan
Kabah, yang aku telah diselamatkan.
Sebenarnya, meninggalkan kesempitan-

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
279
kesempitan dunia ini dan pergi ke alam abadi ialah
satu kemudahan dan keselamatan tetapi hanyalah
bagi orang-orang yang mengikuti jalan Hazrat Ali (as)
ke arah kesucian di dalam setiap hal kehidupannya,
dan orang-orang yang sibuk dengan ibadat dan
dipenuhi dengan takwa di dalam roh, jiWa dan fikiran-
fikiran mereka dan dengan ibadah dan perhambaan
diri kepada Allah, dan dengan khidmat kepada
manusia.
Abu Dharr al Ghifari telah ditanya,” Mengapa
kami benci akan mati?”
“Kerana kamu telah mengambil dunia sebagai
tempat tinggal. Jawabnya. Tetapi telah merosakkan
duniamu yang akan datang. Dengan itu kamu tidak
ingin untuk berhijrah dari rumahmu ke tempat yang
binasa dan rosak.”
Rasulullah (saw) berkata,” Adakah kamu semua
ingin pergi ke kebun?”
“Ya,” jawab mereka semua.
“Dengan itu pendekkanlah keinginanmu, dan
sentiasa berfikir tentang mati, kerana kamu sentiasa
perlu berasa malu terhadap Allah.”
Mengingati orang-orang yang dekat kepadamu
bila mereka meninggal dunia, dan kadang kalanya
menziarahi tanah-tanah perkuburan dan makam-
makam orang-orang mukmin akan membuatkan kamu
mengingati mati.

Kebun
“Sesungguhnya orang-orang yang berlakwa ilu berada
dalam syurga (tanam-tanaman) dan (di dekat) inata
air-mata afr (yang mengalir). (Dikatakan kepada
mereka) Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi
aman. Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang
berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa
bersaudara duduk berhadap-hadap di atas dipan-
dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan
mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan
daripadanya.” (15:45-48)

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
280

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka


itu ialah orang yang didekatkan (kepada Allah).
Berada dalam syurga-syurga kenikmatan. Segolongan
besar dari orang-orang yang terdahulu dan
segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas
dan permata, seraya bertelekan di atasnya
berhadapan-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-
anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas
(piala), cereka dan minuman yang diambil dari air
yang mengalir, mereka tidak pening kerananya dan
tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang
mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka
inginkan. Dan (di dalam syurga) itu ada bidadari-
bidadari yang bermata jelit laksana mutiara yang
tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah
mereka kerjakan.
Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari
dosa). Mereka itu memperoleh rezki yang tertentu.
Yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang
yang dimuliakan, di dalam syurga yang penuh nikmat,
di atas takhta-takhta kebesaran berhadapan.
Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar
dari sungai yang mengalir. (Warnya) putih bersih,
sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak
ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada
mabuk kerananya. Di sisi mereka ada bidadari-
bidadari yqng tidak liar pandangannya dan jelita
matanya, seakanakan mereka adalah telur (burung
unta) yang tersimpan dengan baik.” (37:40-49)
Lalu sebahagian mereka menghadap kepada
sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
Berkatalah salah seorang di antara mereka,
Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai
seorang teman, yang berkata Apakah kamu sunguh-
sunguh termasuk orang-orang yang membenarkan
(hari berbangkit)? Apakah bila kita telah mati dan kita
telah menjadi tanah dan tulang belulang apakah
sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan)
untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, Maukah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
281
kamu meninjau (Temanku itu)? Maka ia
meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu ditengah-
t~pgah neraka yang menyala-nyala. Ia berkata (pula);
Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir
mencelakakanku, flkalau tidaklah kerana nimat
Tuhanku pastildh aku termasuk orang-orang yang
diseret (ke neraka). Maka apakah kita tidak akan
mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama
sahaja (di dunia) dan kita tidak akan disiksa (di akhirat
nantl)? Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan
yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah
berusaha orangorang iang bekerja. (37:50-61)

Neraka
Nereka adalah satu tempat bagi orang-orang kafir
dan yang melakukan maksiat. Azab-azab yang
dikenakan kepada mereka tidak boleh dibandingkan
dengan azab-azab di dunia ini. Allah memberikan
gambaran kedahsyatannya di dalam A-Quran:
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-
ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke
dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami
ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya
mereka merasakan azab. Sesungguhnya A/lah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(4:56)

“Inilah dua golongan (golongan mumin dan golongan


kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar
mengenai Tuhan mereka. Maka oranf kafir akan
dibuat untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.
Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala
mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa
yang ada dalam perut mereka danjuga kulit (mereka).
Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap
kali mereka hendak keluar dari neraka lan taran
kesengsaraan mereka, n iscaya m ereka dikembalikan
kedalamnya. (Kepada) Dan orang-orang yang berada
dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga
neraka Jahannam: Mohonlah kepada Tuhanmu
supaya Dia meringankan azab dari kami barang

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
282

sehari. Penjaga Jahannam berkata: Dan apakah


belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan
membawa keierangan-keterangan? Mereka
menjawab: Benar, sudah daiang. Penjaga Jahannam
berkata: Berdoalah kamu dan doa orang-orang kafir
itu hanyalah sia-sia belaka.” (40: 49-50)

“Sesungguhnya nereka Jahannam itu (padanya) ada


tempai pengintai lagi menjadi tempai kembali bagi
orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di
dalamnya berabad-abad lamanya, mereka tidak
merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula
mendapat minuman, selain air yang mendidih dan
nanah.” (78: 21-25)
“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,.
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung
dan mengira bahawa hartanya itu dapat
mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia
benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.
Dan tahukah apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang
disediakan) Allah yang dinyalakan yang (naik) sampai
ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas
mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang
yang panjang.” (104:1-9)

Amiral Muminin Ali (as) berkata;


“Ketahuilah yang kulitmu yang lembut ini tidak
boleh menahan azab neraka. Dengan itu kasihanilah
dirimu sendiri! Kamu yang masih pun belum
mengalami ketidakselesaan dunia ini dan yang tahu
akan ketidakmampuanmu sendiri, dan yang sudah
melihat dan mengetahui bile sepucuk duri masuk ke
dalam kakimu dan mengalirkan darah kakimu dan
kemudian ketul batu yang panas membakar tapak
kakimu, kamu mengerang kesakitan. Dengan itu
apakah yang akan terjadi bila kamu diletakkan antara
dua dinding berapi, bila kamu berbaring di atas batu-
batu dan temanmu ialah syaitan.
Wahai mereka hamba-hamba Allah, ingatilah

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
283

Allah, ingatilah Allah! Sementara kamu masih


sihat, sebelum kamu jatuh sakit, sementara kemu
mempunyai kesempatan sebelum kamu ditimpa
kesulitan, cubalah sedaya upaya agar kamu bebas
dari api neraka, sebelum jalan keselamatan menjadi
tidak mungkin bagimu. Serahkanlah dirimu untuk jalan
Allah dengan mata yang tidak menganntuk, dengan
perut yang lapar (berpuasa). Berjalanlah di JalanNya,
berilah hartamu di JalanNya, gunakanlah badanmu
untuk kebaikan ruhmu, berhati-hatilah.”(Nahjul
Balaghah)

Ash Shafaah
Salah satu daripada hal-hal yang jelas di dalam
A1 Quran dan juga di dalam banyak hadis-hadis ialah
hal safaah. Shafaah ialah perantaraan yang
mengampunkan dosa seseorang.
Perantaraan ini, yang mengambil tempat dengan
izin Allah ialah beberapa maksiat di dalam kes
beberapa pembuat maksiat, berdasarkan rasa belas
kasihan dan sikap pemurah Allah (sWt), dan adalah
merupakan akibat dari harapan orang-orang yang
beriman.
Jika seseorang itu percaya dan memperolehi
kebaikan untuk diampunkan dan dimaafkan, dan tidak
jatuh sekali lagi dari tempat yang tinggi ini, walaupun
dia tidak sempat bertaubat di dunia ini, Allah akan
menghadiahkan KeampunanNya yang Besar malah
Syafaah. Di hari kiamat, Nabi-nabi dan Rasul Islam
(saw) serta para Imam yang maksum - semuga Allah
merahmati mereka semua - akan dengan izin Allah,
menjadi perantara denganNya untuk beberapa
maksiat. Sudah tentu, maksiat orang-orang yang
begitu hebat ia tidak boleh diperantarakan hinggalah
diberikan azab yang bersesuaian. Tetapi setengah-
setengah maksiat boleh dibuang dengan lengkapnya
dengan perantaraan. Dengan itu terdapat satu hadis
yang berkata,
“Syafaat kami, syafaat ahlul bait bukanlah di

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
284
kalangan orang-orang yang meringan-ringankan
shalat.”

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m
285

Ussuulluuddddiinn AAqqiiddaahh IIssllaam


U m