Anda di halaman 1dari 8

SULIT

.:;

PO LITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH


KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

JABATAN MATEMATIK, SAINS DAN KOMPUTER

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2

SESI JANUARI 2009

KURSUS : SKM / SAD / DKM / DEM / DTP / SKA / SPB


SUB/DKA/SKE/DKE/DET/DTK

B 2001 - MATEMA TIK KEJURUTERAAN 2

TARIKH : 19 MEI 2009

MASA: 8.15 - 10.15 PAGI

Araban Ke]!ada Calon :

1. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. Anda dikehendaki menjawab mana-mana Empat (4) soalan
sahaja. (Jika anda menjawab lebih dari itu, hanya 4 soalan pertama sahaja yang akan dimarkahkan).

2. Setiap soalan membawa 25 markah.

3. Anda dikehendaki menggunakan kedua-dua belah mukasurat kertas jawapan.

Kertas soalan ini mengandungi ( 7) muka surat bercetak tidak termasuk muka hadapan
SULIT B 2001

SO~

a) Diberi / Given
u = 3 + 2i
v = -1- 3i
w = -2 + 5i

Cari :
Find:
1. 2u-v (3 markah)
11. -w
U (5 markah)
111. vw+u (5 markah)

. b) Diberi/Given
Zj =2+ i
Zz = -3 + 2i
1.
Hitung modulusclanhujahbagi Zl' Zz clan Zl . zz'(
Calculate modulus and argument of Zl'ZZ and Zl. Zz
(10 markah)
ii.
Sketch Argand diagram for Zj .
Lakarkan rajah Argand bagi Zj . Z2(;::
Zz~.... (2 markah)
SULIT B 2001

SOALAN 2

Bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap x :


Differentiate thefollowing equations towards x:

/ y= (5X5+X2Y
(5 markah)

~ Y = X3
1
- 2x + 5
(5 markah)

2x+5
;Y y=-
3x+2
(5 markah)

jV y = x3 kos x
(5 markah)

.ft" y=
f¥lx
-
2+x
(5markah)
SULIT B 2001

SOALAN 3

a) Garis lengkung y = x3 + Ax2 + Bx + C mempunyai titik pegun di x = - 1 dan x = 3 tentukan


~

pemalar A dan B.
The curve y = X3 + AX2 + Bx + C has stationary points at x = -1 and x = 3, determine the
value of A and B.
(10 markah )

b) Cari titik pegun bagi lengkungan y = X3 - x2 - x dan tentukan samada titik pegun itu
maksimum atau minimum. Seterusnya, lakarkan graf bagi lengkungan itu.
Find the coordinates of the stationary po intsfor the curve y = x3 -
x2 - x and
determine the maximum or the minimum value. Hence sketch the graph.

(15 markah)
SULIT B 2001

SOALAN 4

a) Nilaikan kamiran berikut :


Evaluate thefollowing integral:

/- {X'-)+4X-}
(3 markah)

y f(3x2+2Yxcix
(4 markah)
~ f2sin4xdx
(4 markah)

/ J3x~1O
(4 markah)
/- fe3X+\ dx
(4 markah)
2 dx
y. !(3X+2Y
(6 markah)
SULIT B 2001

SOALAN 5

a) Carikan koordinat titik persilangan bagi garis lengkung y = x2 - 4x + 5 clan y = 4x - 2X2 .


Seterusnya, cari luas yang dibatasi oleh kedua-dua garis lengkung terse but.
Find the point of intersection between 2 curves y = x2 - 4x + 5 and y = 4x - 2x2. Hence, find the
area bounded.

(13 markah)

b) Rantau yang dibatasi oleh lengkung y = 2x(2 - x), garis x = 0 clan x = 2 diputarkan melalui 3600
sekitar paksi-x. Cari isipadu yang dijanakan dalam sebutan TC.
A regionboundedby curve y = 2x(2 - x) , between x = 0 and x = 2, is rotated 3600 through x-
axis. Find the volume generated in term of TC. .

(12 markah)
SULIT B 2001

SOALAN 6

Kamirkan:
Integrate:

-
/ f (3X2 4X3)dx (3 markah)

f e2x+sdx (4 markah)
)Y

/' f (2sin 2x + 3 kos 6x)dx (6 markah)

.y f(2x2 + 6f x dx (6 markah)

2
y fa (x + 5) (2x - 3)dx (6 markah)
FORMULA
82001 - MATEMATIK KEJURUTERAAN 2
d
ASAS INDEKS DAN LOGARITMA 12. -(cosecx) =-cosecx.cotx
dx
y= ax ~ x = loga Y
. ASAS PENGAMIRAN
. HUKUM INDEKS . X"+1
1. amxa"=am+" 1. Jx"dx=-+cn+l {n~-l}
am m-ll
2. -=a 2.
a" I.!.dx=Inx+c
x
3. (am)" = am" 3. jexdx=ex +c . ,

HUKUM LOGARITMA . ax
4. IaXdx=-+c Ina
1. logaMN = logaM + logaN
M 5.
2. toga- = logaM -loga N Isin xdx = -cosx+c
N
6. Jcosxdx = sin x + c
3. log a NP = ploga N.
7. Isec2xdx ='tanx+c
ASAS PEM8EZAAN
d
1. - ( X n ) --nx ,,-I LUAS Dr BAWAH GARIS LENGKUNG
dx
1. Ax=J:ydx

2. ~(uv)=udv
dx dx
+vdu
dx 2. Ay = r x"dy
I

du dv ISIPADUDI BAWAHGARISLENGKUNG

~ !:
3.
() = V-;j;-u dx ' 1. Vx=1rry2dx

4.
dx

d
V v2

1
2. Vy ~ 7r r x 2 dy
-(Inx) =- PUNCA PERSAMAAN KUADRATIK
dx X .

d .
x= -b:t~-4ac) .
5. 2a
dx (aX) = ax IDa
TEOREM DE MOIVRE
d
6. (r(cosO + j sin 8)]" = r"(cos nf) + jsinnO)
dx (eX) = eX
IDENTITITRIGONOMETRI
7. ~(sinx) =cosx 1. sin 20 + cos20 = 1
dx 2. sec20= 1+ tan 2 0
3. cosec20 = 1+ coe 0
d
8. . -(cosx) = -sin~ 4. sin 20 ==2sinO cosO.
dx
. 5. cosW = cos20 -sin2 B
. 2
d = 1.- 2 sin 0
9. -(tan x) = sec2x
dx = 2 CDS 2 0 - 1

d 6. tan2fJ = 2 tanB
10. -(cot x) = -cosec2x I-tan2fJ
dx 7. a sine + bcosO = R sin CO+a)

d '
8. asIDe -bcosB = Rsin(B -a)
11. -(secx)=secx.tanx 9. acosO +bsinB = Rcos(O -a)
dx
10. acosB -bsinB = R cos(0 +a)