Anda di halaman 1dari 13

PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN, IPOH RANCANGAN TAHUNAN PBS PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN DUA 2013

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
PROSES PEMBELAJARAN & PENGAJARAN MINGGU 1 ISI KANDUNGAN Kecemerlangan kendiri HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: i) menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.(pengetahuan) ii) menghuraikan ciri kecemerlangan diri. (kemahiran) iii) bertanggungjawab untuk meningkatkan kecemerlangan diri.(nilai) Pada akhir pelajaran, murid dapat: i) menerangkan ciri-ciri buda a ilmu. (pengetahuan) ii) mengamalkan buda a ilmu untuk kemajuan diri.(kemahiran) iii) berusaha menambahkan ilmu pengetahuan.(nilai) Pada akhir pelajaran, murid dapat: i) mengenalpasti ciri-ciri perwatakan ang terpuji.(pengetahuan) ii) men!nj!lkan ciri-ciri perwatakan ang terpuji.(kemahiran) iii) mengh!rmati dan menghargai AKTIVITI P & P menghasilkan peta minda tentang langkah-langkah mencapai kecemerlangan diri. DESKRIPTOR BIDI Mengetahui aspek kecemerlangan diri PROSES PENTAKSIRAN EVIDENS B1D1E1 Men atakan empat aspek kecemerlangan diri - Pendidikan - Perwatakan - Kemahiran berk!munikasi - Kemahiran membuat re"leksi B2D1E1 Men enaraikan ciri-ciri perwatakan ang terpuji - #ajin - Baik hati - $erpuji B3D1E1 Berk!munikasi secara berhemah dalam kalangan INSTRUMEN %embaran Kerja PB& (Mengisi $empat K!s!ng)

(

Pendidikan

menghasilkan akujanji tentang kecemerlangan diri.

)

Perwatakan

B2D1 Mengetahui dan memahami ciri-ciri kecemerlangan diri dalam aspek perwatakan B3D1 Berinteraksi dengan cara ang baik

%embaran Kerja PB& (Melengkapkan $eka &ilangkata)

berk!ngsi dengan rakan tentang ciri-ciri perwatakan terpuji.

%embaran Kerja PB& (Menulis 'ial!g)

& arahan.Bicara Berirama . PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH warga sek!lah . (nilai) Pada akhir pelajaran.1nugerah 0ilam %embaran Kerja PB& ( Menulis 2sei) %embaran Kerja PB& ( Menulis 2sei) B D1 Mengamalkan buda a ilmu untuk kemajuan diri $ingkahlaku (Melibatkan diri dalam kegiatan sukarelawan.Bahas.(nilai) Pada akhir pelajaran. (pengetahuan) ii) berinteraksi dengan !rang lain secara h!rmat dan s!pan.(pengetahuan) ii) membuat re"leksi untuk keja aan diri. murid dapat: i) memahami cara-cara berk!munikasi dengan baik dan bers!pan-santun. (kemahiran) iii) bertanggungjawab dan mempun ai akauntabiliti.Beradab B4D1 Membuat re"leksi untuk mengembangkan p!tensi diri B5D1 Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap diri B4D1E1 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri .-h!ral &peaking.%emah lembut .0as id.Kui/.(nilai) main peranan cara berk!munikasi dalam pelbagai situasi:membuat aduan -percanggahan pendapat -men ambut tetamu menghasilkan garisan hidup (li"e line) tentang keja aan dan cabaran diri.&!al selidik .iti k!kurikulum dalam pelbagai peringkat . .&*+$ B5D1E1 Menun jukkan sikap bertanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri dalam aspek disiplin.3 Kemahiran berk!munikasi 4 Kemahiran membuat re"leksi perwatakan diri ang terpuji.&!pan santun . akademik dan sahsiah B D1E1 Men ertai akti.(kemahiran) iii) beradab s!pan ketika berk!munikasi. Pidat! . murid dapat: i) menjelaskan cara-cara membuat re"leksi dengan betul dan berkesan. pertandingan) .

(pengetahuan) ii) menangani k!n"lik dalam keluarga berdasarkan situasi ang diberi. ualang tahun perkahwinan) .(kemahiran) iii) bersikap prihatin terhadap angg!ta keluarga dalam men elesaikan k!n"lik.ibu.(kemahiran) iii) mengh!rmati dan menghargai angg!ta keluarga.iti keluarga B2D2E1 Men enaraikan akti.(pengetahuan) ii) menjalinkan kemesraan antara angg!ta keluarga.&ambutan hari khas(hari bapa.k!n"lik dalam keluarga dalam situasi ang diberi.PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN PROSES PEMBELAJARAN & PENGAJARAN MINGGU 5 ISI KANDUNGAN Perpaduan dalam keluarga HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran.1kti.hari lahir .iti ang mengeratkan hubungan antara angg!ta keluarga .(pengetahuan) ii) menjalinkan kasih sa ang antara angg!ta keluarga. (nilai) Pada akhir pelajaran.(nilai) Pada akhir pelajaran.(kemahiran) iii) mengh!rmati dan menghargai angg!ta keluarga.Berk!ngsi suka duka .hari jadi.iti INSTRUMEN %embaran Kerja PB& (Mengisi tempat k!s!ng) 7 &ambutan 8ari Keluarga 9 Berk!ngsi suka duka %embaran Kerja PB& (Men enaraikan akti.perkahwinan membuat rancangan untuk mengadakan hari keluarga B2D2 Mengetahui dan memahami cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga DESKRIPTOR BID2 Mengetahui cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga PROSES PENTAKSIRAN EVIDENS B1D2E1 Men atakan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga .&ambutan hari khas keluarga . murid dapat: i) menghuraikan kepentingan men ambut hari khas keluarga. murid dapat: i) menjelaskan cara-cara untuk men elesaikan masalah. murid dapat: i) menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. (pengetahuan) ii) menunjukkan sikap tanggungjawab sebagai angg!ta keluarga.&ambutan pera aan kaum dan keagamaan .Majlis perkahwinan .(nilai) Pada akhir pelajaran.&aling mengh!rmati .pera aan . murid dapat: i) menghuraikan peranan dan tanggungjawab setiap angg!ta keluarga.6!t!ng r! !ng .1kti.iti) mengenalpasti k!n"lik dalam keluarga dan cara mengatasi k!n"lik tersebut.(kemahiran) AKTIVITI P & P menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara . 1: &!k!ngan angg!ta keluarga melak!nkan watak mediat!r dalam k!n"lik antara angg!ta keluarga .

membeli belah B D2E1 Menunjukkan cara sambutan hari khas bersama keluarga . 1( 1kti.(kemahiran) iii) menghargai akti.Memupuk buda a pen a ang .melanc !ng dan membeli belah) B3D2 Mengenalpasti kepentingan perpaduan dalam keluarga B3D2E1 Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga .(pengetahuan) ii) melibatkan diri dalam akti.iti kekeluargaan.berkelah .iti kekeluargaan. murid dapat: i) menjelaskan cara-cara menjalankan akti.iti keluarga iii) bertanggungjawab terhadap angg!ta keluarga.sketsa .bercerita %isan (%ak!nan semula) B4D2 Memberi s!k!ngan kepada angg!ta keluarga dalam situasi suka duka B5D2 Menunjukkan cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga B D2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab sebagai angg!ta keluarga %embaran Kerja PB& (Menulis esei) %embaran Kerja PB& (Melengkapkan tempat k!s!ng) %embaran Kerja PB& (Menjawab s!alan) .iti bersama keluarga .(nilai) Pada akhir pelajaran.11 .iti kekeluargaan ang dijalankan.Mengelakkan k!n"lik .(nilai) main peranan men !k!ng angg!ta keluarga ang mencapai keja aan dalam kesusahan atau kesedihan PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH kekeluargaan (berkelah.melanc!ng .simulasi .lak!nan .berkerjasama B4D2E1 Berupa a men elesaikan k!n"lik berdasarkan situasi ang diberi B5D2E1 Merancang satu akti.

(kemahiran) iii) peka terhadap pandangan !rang lain.(pengetahuan) ii) berinteraksi dengan !rang lain secara s!pan dan h!rmat. $ingkahlaku (Mengadakan pameran dan pembentangan hasil kerja) . murid dapat: i) memahami pelbagai agama.keb!lehan dan bakat .(pengetahuan) ii) menunjukkan kerjasama dengan angg!ta mas arakat untuk kebaikan bersama.tempat tinggal .idu. (kemahiran) iii) peka terhadap perbe/aan indi.(nilai) Pada akhir pelajaran.!rientasi makanan B4D3E1 Mendapat dan mempamerkan maklumat mengenai agensi ang INSTRUMEN %embaran Kerja PB& (Melengkapkan tempat k!s!ng) 1) %atar Belakang Mas arakat 13 Keb!lehan 'an Bakat B2D3 Mengetahui dan memahami kepentingan mengh!rmati hak !rang lain B3D3 Mengh!rmati perbe/aan antara tingkah laku %embaran Kerja PB& (Melengkapkan suai padan) %embaran Kerja PB& (Mengisi tempat k!s!ng) Pendapat 14 Pemupukan B4D3 Menghargai peranan agensi ang mebantu menjaga kesejahteraan %isan . (nilai) Pada akhir pelajaran.latar belakang .bahasa pertuturan . (pengetahuan) ii) menerima dan mendengar pendapat !rang lain.PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH TEMA 3 : HIDUP BERMAS!ARAKAT PROSES PEMBELAJARAN & PENGAJARAN MINGGU 1( ISI KANDUNGAN 8!rmati 8ak +rang %ain HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran.percambahan "ikiran dengan ahli berbincang dengan s!pan dan mengh!rmati antara satu sama lain mengenalpasti masalah di kawasan setempat dan mencadangkan cara mas arakat setempat menangani masalah tersebut i) menulis esei.pendapat B2D3E1 Men enaraikan kepentingan mengh!rmati keb!lehan. murid dapat: i) menjelaskan kepentingan menerima dan mendengar pendapat !rang lain. pendapat dan bakat !rang lain B3D3E1 Mengenalpasti perbe/aan latar belakang antara rakan seba a .rencana tentang kepentingan dan cara mengh!rmati hak !rang lain DESKRIPTOR BID3 Mengetahu hak !rang lain ang perlu d!h!rmati PROSES PENTAKSIRAN EVIDENS B1D3E1 Men atakan hak !rang lain ang perlu dih!rmati . murid dapat: i) menjelaskan kepentingan mengh!rmati hak !rang lain.(nilai) Pada akhir pelajaran.keturunan . (kemahiran) iii) mengh!rmati keb!lehan dan bakat !rang lain. murid dapat: i) menjelaskan kepentingan keb!lehan dan bakat !rang lain.(kemahiran) iii) mengh!rmati hak !rang lain. tradisi dan buda a mas arakat Mala sia. murid dapat: AKTIVITI P & P mengadakan simulasi mes uarat.(pengetahuan) ii) menggunakan keb!lehan dan bakat untuk membangunkan mas arakat.(nilai) Pada akhir pelajaran.

(pengetahuan) ii) mengamalkan semangat kekitaan dalam mas arakat. (nilai) Pada akhir pelajaran. murid dapat: i) menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan.&emangat Kekitaan 15 Pemupukan &emangat Kekitaan 17 Perpaduan 19 Permua"akatan 1< .(pengetahuan) ii) mengamalkan semangat kekitaan dalam mas arakat.iti sukarelawan) mencari maklumat dan membincangkan peranan agensi-agensi ang menjaga keselamatan dan kebajikan angg!ta mas arakat mencadangkan cara-cara untuk menjaga keselamatan di kawasan setempat.kitar semula .(kemahiran) iii) peka terhadap isu dan masalah ang berkaitan dengan kesejahteraan mas arakat. . (kemahiran) iii) peka terhadap isu-isu dan masalah ang berkaitan dengan kesejahteraan dan ii) membincangkan isu. (pengetahuan) ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan keselamatan mas arakat. (nilai) Pada akhir pelajaran.masalah dalam mas arakat mas arakat B5D3 Men !k!ng pelbagai usaha ke arah meningkatkan semangat kekitaan PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH membantu menjaga kesejahteraan mas arakat B5D3E1 Memberi k!mitmen dalam akti.khidmat mas arakat P&K .(kemahiran) iii) peka terhadap isu dan masalah ang berkaitan dengan kesejahteraan mas arakat.(kemahiran) iii) bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dan keharm!nian negara dan sejagat.(pengetahuan) ii) mengamalkan semangat permua"akatan dalam mas arakat.g!t!ng r! !ng B D3E1 Melibatkan diri dalam kegiatan sukarelawan di peringkat luar sek!lah $ingkahlaku (Men ertai akti. murid dapat: i)menjelaskan kepentingan menjaga keselamatan dan keamanan mas arakat. murid dapat: i)menjelaskan kepentingan permua"akatan dalam mas arakat. murid dapat: i) menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan.(kemahiran) iii) bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dan keharm!nian negara dan sejagat.(nilai) Pada akhir pelajaran.(nilai) Pada akhir pelajaran.(pengetahuan) ii) mengamalkan semangat kekitaan dalam mas arakat.iti kemas arakatan di peringkat sek!lah .masalah dalam mas arakat B D3 Prihatin terhadap isu dan masalah ang berkaitan kesejahteraan mas arakat $ingkahlaku (Men ertai akti. (: Keselamatan i) menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan.iti sukarelawan) ii) membincangkan isu.

(nilai) Pada akhir pelajaran.(pengetahuan) ii) mempelajari dan menggunakan alat-alat mu/ik pelbagai kaum di Mala sia.(pengetahuan) ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan mu/ik pelbagai kaum di Mala sia.PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH keselamatan mas arakat. permainan dan alat mu/ik pelbagai kaum %isan dan $ingkah %aku (Membentangkan hasil kerja dan mengadakan pameran) $ingkahlaku (&imulasi permainan $arian . (( PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDA!A MALA!SIA PROSES PEMBELAJARAN & PENGAJARAN MINGGU () ISI KANDUNGAN *arisan kesenian pelbagai kaum HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran. murid dapat: i)menerangkan jenis-jenis tarian pelbagai AKTIVITI P & P a) warisan kesenian pelbagai kaum DESKRIPTOR BID4 Mengetahui jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Mala sia PROSES PENTAKSIRAN EVIDENS B1D4E1 Men atakan jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Mala sia -mu/ik.lukisan Permainan tradisi!nal kra"tangan B242E1 Men enaraikan c!nt!h mu/ik.(pengetahuan) ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum. murid dapat: i)mengenalpasti jenis-jenis alat mu/ik pelbagai kaum di Mala sia. murid dapat: i)menerangkan jenis-jenis warisan kesenian pelbagai kaum. murid dapat: i)mengenalpasti jenis-jenis mu/ik pelbagai kaum di Mala sia.(nilai) (1 ."!li! bertemakan warisan kesenian pelbagai kaum B2D4 Mengetahui dan memahami jenis warisan kesenian mengikut kaum di Mala sia B3D4 Menghargai kepelbagaian warisan kesenian dalam pembentukan buda a Mala sia B4D4 Menerima dan %embaran Kerja (Membuat P!wer P!int) (4 1lat mu/ik mempelajari dan membuat persembahan tarian. tarian dan kra"tangan mengikut kaum di Mala sia B3D4E1 Mengumpul dan mempamerkan maklumat tentang jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Mala sia B4D4E1 Melibatkan diri dalam INSTRUMEN %embaran Kerja (Melengkapkan tempat k!s!ng) (3 Mu/ik mencari maklumat dan membuat buku skrap.(nilai) Pada akhir pelajaran.(nilai) Pada akhir pelajaran. (kemahiran) iii) berbangga dengan keunikan alat mu/ik pelbagai kaum di Mala sia.(kemahiran) iii) berbangga dengan keka aan mu/ik pelbagai kaum di Mala sia.alat mu/ik $arian &eni bina.(kemahiran) iii) berbangga dengan keka aan warisan buda a kita.

murid dapat: i)mengenalpasti ciri-ciri lukisan pelbagai kaum di Mala sia. PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH mengh!rmati warisan akti. (kemahiran) iii) berbangga dengan tarian pelbagai kaum di Mala sia.per mainan.(nilai) membuat lawatan ke mu/ium balai seni untuk mendapatkan maklumat tentang warisan kesenian pelbagai kaum.kra"t angan B5D4 Berusaha mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum di Mala sia B D4 Berbanggan dengan keka aan warisan kesenian pelbagai kaum di Mala sia B5D4E1 Mewakili sek!lah dan melibatkan diri secara akti" dalam akti.(nilai) Pada akhir pelajaran.(nilai) Pada akhir pelajaran.iti kesenian di pelbagai peringkat B D4E1 Melibatkan diri dalam akti.(pengetahuan) ii) menghasilkan lukisan kesenian pelbagai kaum di Mala sia.pameran.iti warisan kesenian tradis!nal) kesenian pelbagai pelbagai kaum di kaum di Mala sia peringkat sek!lah .(pengetahuan) ii) mempelajari dan men aksikan akti. murid dapat: i)mengenalpasti ciri-ciri seni bina pelbagai kaum.(kemahiran) iii) menghargai lukisan kesenian pelbagai kaum di Mala sia.pertandingan.iti kesenian ) $ingkahlaku (Melibatkan diri dalam akti. pertunjukan.iti tarian pelbagai kaum di Mala sia.(pengetahuan) ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan keseniaan seni bina di Mala sia.(kemahiran) iii) mengh!rmati dan menghargai warisan seni bina.(5 &eni bina (7 %ukisan kaum di Mala sia. $ingkahlaku (Mengisi b!rang dan melibatkan diri dalam akti.iti kesenian) .iti warisan kesenian pelbagai kaum anjuran agensi kerajaan atau bukan kerajaan %embaran Kerja PB& .

mengundi .PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH TEMA 5 : MALA!SIA NEGARA BERDAULAT PROSES PEMBELAJARAN & PENGAJARAN MINGGU (9 ISI KANDUNGAN &istem dem!krasi berparlimen di Mala sia HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran.kempen .iti negara.pilihanra a .'=0 B2D5E1 men enaraikan pr!ses pilihanra a di Mala sia INSTRUMEN %embaran Kerja PB& (Melengkapkan tempat k!s!ng) (< Pilihanra a B2D5 Mengetahui dan memahami sistem dem!krasi berparlimen di Mala sia B3D5 Memahami peranan dan tanggungjawab warganegara dalam kerajaan dem!krasi B4D5 Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara %embaran Kerja PB& (Melengkapkan $empat K!s!ng) ): Mengundi Pelajar mengha"al #ukun 0egara dan B3D5E1 Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara B4D5E1 Menghasilkan kar a ang menunjukkan sikap berterima kasih kepada negara %embaran Kerja PB& (&uai padan) %embaran Kerja PB& (Menghasilkan p!ster) .(pengetahuan) ii) melibatkan diri dengan mengambil bahagian dalam akti.mengira undi -ucapan cal!n ang menang DESKRIPTOR BID5 Mengetahui sistem pemerintahan di Mala sia PROSES PENTAKSIRAN EVIDENS B1D5E1 Men atakan sistem dem!krasi berparlimen di Mala sia .penamaan cal!n . (kemahiran) iii) taat setia kepada negara. (pengetahuan) ii) menjalankan tanggungjawab sebagai se!rang warganegara ang dem!krasi.(pengetahuan) ii) memberi sumbangan ang berkaitan semasa pr!ses pilihanra a diadakan sek!lah dijadikan sebagai tempat mengundi. murid dapat: i)menjelaskan pr!ses pilihanra a di Mala sia. murid dapat: i)menjelaskan pr!ses dem!krasi berparlimen di Mala sia.parlimen .(kemahiran) iii) menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan negara. murid dapat: i)menerangkan s arat-s arat bagi warganegara ang wajib mengundi. (kemahiran) iii) menghargai peranan dan tanggungjawab akan hak mengundi sebagai warganegara Mala sia.(nilai) Pada akhir pelajaran.(nilai) AKTIVITI P & P menjalankan simulasi pr!ses pilihanra a: .(nilai) Pada akhir pelajaran.

(nilai) Pada akhir pelajaran. (pengetahuan) ii) memberi sumbangan kepada negara. (kemahiran) iii) cinta akan 1:egara dan sanggup berk!rban untuk 1:egara.8ari Kebangsaan .(nilai) Pada akhir pelajaran.(nilai) mengambil bahagian dalam sambutan hari kebesaran 1:egara di peringkat sek!lah. murid dapat: i)menjelaskan cara-cara menjaga nama baik negara.(pengetahuan) ii) menunjukkan tingkah laku s!pan dan beradab untuk menjaga imej negara.negeri dan kebangsaan PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH B5D5 B5D5E1 $ingkahlaku Berbangga menjadi Melibatkan diri dalam (Melibatkan diri dalam warganegara Mala sia sambutan hari kebesaran akti. murid dapat: i)men enaraikan kepentingan amalan berterima kasih. (kemahiran) iii) bertanggungjawab melibatkan diri dalam rancangan kerajaan.puisi ang bertajuk > $erima Kasih Mala sia > . negeri dan kebangsaan .(pengetahuan) ii) menunjukkan sikap berterima kasih di atas sesuatu pemberian. murid dapat: i)mengenalpasti saluran ang betul untuk memberi pendapat.iti patri!tisme) Memberi pendapat melalui saluran ang betul )( Menjaga nama baik negara )) Menjaga keamanan men an ikan lagu patri!tik )3 1malan berterima kasih menghasilkan esei.(pengetahuan) ii) men ertai akti.iti patri!tisme) negara di peringkat sek!lah .iti untuk negara.(nilai) Pada akhir pelajaran. murid dapat: i)menjelaskan cara-cara penglibatan diri dalam rancangan anjuran kerajaan.(nilai) Pada akhir pelajaran.Bulan Patritisme B D5 Memberi sumbangan kepada negara B D5E1 Melibatkan diri dalam sambutan hari kebesaran negara peringkat daerah.(kemahiran) iii) bersikap prihatin ketika memberi pendapat.(pengetahuan) ii) mengambil tindakan wajar ketika memilih saluran untuk men ampaikan pendapat.8ari keputeraan . murid dapat: i)mengenalpasti peranan dan tanggungjawab warganegara.8ari pertabalan hari kebangsaan $ingkahlaku (melibatkan diri dalam akti.8ari pembentukan Mala sia . (kemahiran) iii) taat setia kepada raja dan negara.(kemahiran) iii) berterima kasih kepada 1:egara.)1 Melibatkan diri dalam rancangan kerajaan Pada akhir pelajaran.

&istem perundangan ang mantap .bebas rasuah .1manah B2D E1 Men atakan prinsip kerajaan ang telus dan amanah .(pengetahuan) ii) melibatkan diri dengan bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran ang berkesan.dunia .(kemahiran) iii) berbangga dengan pentadbiran negara.$elus . (nilai) Pada akhir pelajaran. murid dapat: i) menerangkan ciri-ciri pemimpin ang berwawasan.(pengetahuan) ii) bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran ang berkesan.(pengetahuan) ii) menunjukkan sikap bekerjasama dan s!k!ngan terhadap pemimpin ang berwawasan. murid dapat: i) menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara.Berja a mengekang segala bentuk jena ah .(kemahiran) iii) berbangga dengan pentadbiran negara. (pengetahuan) ii) bekerjasama dan bersatu padu dalam AKTIVITI P & P mengumpulkan kata-kata hikmat t!k!h dan pemimpin negara dan serantau dalam pentadbiran negara DESKRIPTOR BID Mengetahui ciri-ciri jentera pentadbiran ang negara ang stabil dan berkesan PROSES PENTAKSIRAN EVIDENS B1D E1 Men atakan ciri-ciri pentadbiran ang stabil dan berkesan .Bijaksana . murid dapat: i) menjelaskan k!nsep kerajaan telus dan amanah.(nilai) Pada akhir pelajaran.Mengurangkan bir!krasi INSTRUMEN %embaran Kerja PB& (men usun perkataan) )5 Kepimpinan berwawasan mengadakan "!rum bagi membincangkan ciri-ciri kepimpinan berwawasan B2D Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan ang telus dan amanah %embaran Kerja PB& (Melengkapkan gambar rajah) )7 Kerajaan telus dan amanah )9 Bekerjasama dan bersatu padu dalam menghadapi pelbagai cabaran men ediakan mani"est! negara tentang isu keamanan serantau.PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH TEMA : CABARAN MASA DEPAN PROSES PEMBELAJARAN & PENGAJARAN MINGGU )5 ISI KANDUNGAN Kestabilan dan keberkesanan jentera pentadbiran negara HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran. murid dapat: i) menjelaskan kepentingan bekerjasama apabila menghadapi pelbagai cabaran. (nilai) Pada akhir pelajaran.Berwawasan .(kemahiran) iii) mengh!rmati dan menghargai jasa pemimpin.Pendapatan negara diagihkan dengan betul .?ntegriti .

(nilai) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN &erantau Pada akhir pelajaran.(kemahiran) iii) cinta akan keamanan dan kebebasan. Pr!gram $rans"!rmasi Kerajaan.peta minda.(pengetahuan) ii) mencari maklumat tentang peranan Mala sia dalam men elesaikan maklumat tentang peranan Mala sia dalam men elesaikan isu dunia.dunia B4D Mengenal pasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau B5D Menghargai kerjasama Mala sia di peringkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan kemanan dunia B D Berbangga dengan peranan Mala sia di peringkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia B3D Mengenalpasti inisiati" kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran ang berkesan B3D E1 Men enaraikan usaha kerajaan untuk mewujudkan pentadbiran ang berkesan .(pengetahuan) ii) melibatkan diri dengan bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah.lukisan mencari meklumat tentang peranan Mala sia dalam men elesaikan isu serantau. 6agasan 1 Mala sia B4D E1 Menjelaskan tubuhan penubuhan 1&210 %embaran Kerja PB& (men enaraikan usahausaha Kerajaan) )< .&P#M.(kemahiran) iii) menghargai keamanan negara dan dunia. 3: 31 3( 'unia %embaran Kerja PB& (Men enaraikan tujuan penubuhan 1&210) $ingkahlaku (mengumpul keratan akhbar. (nilai) Pada akhir pelajaran.carta. murid dapat: i) menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia.PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH menangani sesuatu masalah. murid dapat: i) menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia. (nilai) mengemukakan pandangan tentang senari! negara.(kemahiran) iii) bersikap prihatin dan berke akinan dalam menghadapi pelbagai cabaran.artikel) B5D E1 Mencari maklumat mengenai penglibatan Mala sia dalam pertubuhan dunia B D E1 Menghuraikan penglibatan Mala sia dalam pertubuhan dunia %isan (Pembentangan hasil kerja) . 1kujanji.dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan. Piagam Pelanggan. 0K#1.

Pn 0!!r &a/ila &haari Ketua Panitia Pend &i.PENDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN RANCANGAN TAHUNAN PBS TINGKATAN 2 SMK RAJA PEREMPUAN IPOH 'isediakan !leh 'isemak !leh: 'isahkan !leh: 'isahkan !leh: @@@@@@@@@@@ -ik 0!r %i/a Bt 1bdul #ahman .ik .@@@@@@@@@@. Kewarganegaraan &MK #aja Perempuan ?p!h @@@@@@@@@ Pn Mashidah Bt 8aji 1bu Bakar 6uru Kanan Kemanusiaan &MK #aja Perempuan ?p!h @@@@@@@@@ -ik #usnani bt &haruddin Pengetua &MK #aja Perempuan ?p!h ..