Anda di halaman 1dari 6

RAHASIA

DOKUMEN IHBS

UJIAN TENGAH SEMESTER


SMA IBNU HAJAR BOARDING SCHOOL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
:MatematikaPeminatan
Kelas
: X MIA
Hari/Tanggal
: Kamis, 2 Oktober 2014
Alokasi Waktu
: 90 menit
Guru Mata Pelajaran : RidhoAnanda, S.Pd
PETUNJUK UMUM
Bacalah basmalah sebelum mengerjakan soal
Bacalah soal dengan teliti dan seksama
Bekerjalah dengan jujur dan jangan mencontek hasil orang lain
Periksa kembali dengan benar sebelum jawaban diserahkan
Bacalah hamdalah setelah selesai mengerjakan soal

1. Bentukumumdarifungsieksponenadalah
....
2. a.
3. d.
f ( x )=b . a
f ( x )=b . ax
4. b.

5. e.

f ( x )=b . a1
6. c.

1
f ( x )= .a x
b

b.

13.

f ( x )=10. x3
14.

c.

b.
f ( x )=( 20. 4 )

22.

f ( x )=20. x 4

c.

21.
x

e.
f ( x )=20 x

23.

f ( x )=20 x . 4

8.
9. Populasikelincipadaawalnyaberjumlah
10
ekor,
jikasetiapsetengahtahunpopulasikelinci
menjaditiga
kali
lipat.
Model
persamaanfungsieksponen
yang
menggambarkanpopulasikelinciadalah .
...
10.
a.
11.
d.
f ( x )=10 x
f ( x )=(10.3) x
12.

f ( x )=20. 4 x
20.

7.

f ( x )=b . a

menunjukkanpopulasiserangganyatiapb
ulan . . .
18.
a.
19.
d.

e.
f ( x )=10. 3 x

15.
x

f ( x )=10 .3
16.
17. Suatupopulasi
yang
diawalidenganhadirnya 20 serangga,
lipatempatsetiapbulan. Manakahfungsi
yang

24.
25. BakteriEntamoebadysentriaeseringm
embuat
orang
sakitperutseusaimemakanmakanan
yang
tercemarbakteriini.
AndaikansatubakteriEntamoebadysentr
iaemulaimenggandakandirisetiap
10
menitdengan
model
persamaanfungsieksponen
yang
menggambarkanpenggandaanbakteri
f ( x )=5. 2x .
Tentukanberapajumlahbakterimulamula
yang
sesuaidenganfungsieksponentersebut. .
..
26.
a. 1
27.
d. 4
28.
b. 2
29.
e. 5
30.
c. 3
31.
32. Padasoalnomor4tersebut,
berapakahjumlahbakterisetelah
40
menit?
33.
a. 20
34.
d. 80

35.

b. 40

37.

c. 60

39.

36.
100
38.

e.

a.

69.

b. { x R } dan { y <2 }

70.

c. { x R } dan { y 2 }

71.

d. { x R } dan { y >2 }

72.

e. { x R } dan { y =2 }

73.
74. Grafik
1
f ( x )=
2

yang

menunjukkanfungsi

()

{ x R } dan { y 2 }

68.

adalah . . . .

75. a.
76.

77. d.

79. b.

81. e.
82.

78.

40.
42.

41. gambar 1. Grafikfungsieksponen

43. Grafikpada
gambar-1
menunjukkansuatugrafikfungsidengank
eadaan . . .
44.
a.
45.
d.dina
turun
mis
46.
b.naik
47.
e.stati
s
48.
c.kon
49.
stan
50.
51. Persamaangrafikfungsisepertitampak
padagambar 1 adalah . . . .
52.
a.
53.
d.
f ( x )=2 x
54.

b.
c.
f ( x )=2

83.

f ( x )=2 x 2
55.

f ( x )=2 x2
56.

80.

e.
f ( x )=2 x + 2

57.
84. c.

x+2

58.
59. Dimanakahletakgarisasimtotnya?
60.
a.
61.
d.
x=1
y=1
62.

b.
x=2

63.

64.

c.
y=2

65.

66.
67. Domain
dan
sepertitampakpadagambar
adalah . . . .

86.

85.

e.
sumbux

range
1

87.
88. Bentukumumfungsilogaritmaadalah. .
..
89.
a.
90.
d.

f ( x )=log x
91.

f ( x )= loga . b

b.

92.
a

c.
a

f ( x )= logb

e.
a

f ( x )=b . log x
93.

f ( x )= logbx
94.

97. gambar 2. Grafikfungsilogaritma

98.

99. Grafikpada
gambar-2
menunjukkansuatugrafikfungsidengank
eadaanfungsi . . . .
100.
a.
101.
d.turu
konstan
n
102.
b.stat
103.
e.naik
is
104.
c.dina
105.
mis
106. Persamaangrafikfungsisepertitampak
padagambar 1 adalah . . . .
107.
a.
108.
d.
f ( x )=3 log x
109.

b.
1
3

f ( x )= log x
111.

c.

121.
122. Domain
dan
sepertitampakpadagambar
adalah . . . .
123.
a. { x 0 } dan { y R }
124.

95.

96.

1
f ( x )= log
3

110.

e.
3

1
f ( x )= log
x

112.

f ( x )= log 3
113.
114. Dimanakahletakgarisasimtotnya?
115.
a. y =
116.
d. y =
0
1
117.
b.sum
118.
e. x =
bu-x
1
119.
c. x =
120.

b.

{ x< 0 } dan { y R }

range
1

125.

c.

{ x=0 } dan { y R }

126.

d.

{ x> 0 } dan { y R }

127.

e.

{ x 0 } dan { y R }

128.
129. Apakah
yang
dimaksuddengangarisasimtot?
a. Garis
yang
tidakpernahdipotongkurvahanyadi
dekati
130.
b.
Garis
yang
selaludipotongolehkurva
b. Garis
yang
hanyasekalidipotongolehkurva
131.
d.
Garis
yang
tegaklurusdengankurva
132.
e.
Garis
yang
sejajardengankurva
133.
134. Jumlahpenduduk
di
Indonesia
padatahun 2010 mencapai 230jt jiwa.
Jikalajupertumbuhanpenduduk
Indonesia
sekitar
1,2%
makapersamaanfungsieksponen yang
menggambarkankeadaanjumlahpendud
uk Indonesia adalah . . . .
x
135.
a. f ( x )=230 jt . ( 1,012 )
x

136.

b.

f ( x )=230 jt . ( 0.988 )

137.

c.

f ( x )=230 jt . ( 1,120 )x

d.

f ( x )=230 jt .(1,102)

138.
139.

e.

f ( x )=230 jt .(1,112)

144.

3
c. 230 jt . (1,012 )

145.

d.

146.

5
e. 230 jt . (1,012 )

165.
a. 3
167.
b. 4
169.
c. 5
171.
2 x +3 x+4
=625
172. Jika 5

166.
168.
170.

d. 6
e. 7

nilai x!

maka

berapakah

a.

x=0 atau x =3

174.

b.

x=0 atau x =3

175.

c.

x=1 atau x=3

176.

d.

x=1atau x=3

177.

e.

x=1atau x=3

143.

adalah . . .
157.
a. 11
158.
d. 14
159.
b. 12
160.
e. 15
161.
c. 13
162.
163.
164. Tentukannilaixdaripersamaan
3 x6
4
=64 !

173.

140.
141. Padasoalnomor 12, jumlahpenduduk
Indonesia padatahun 2014 adalah . . . .
1
142.
a. 230 jt . (1,012 )
b. 230 jt . (1,012 )

160
mCi
(millicurie).
Berapakahaktivitasradiasibahanradioak
tifitusetelah 2 bulan? (anggap 1 bulan
= 30 hari).
149.
a.
3
150.
d.
9
mCi
mCi
151.
b.
5
152.
e. 11
mCi
mCi
153.
c.
7
154.
mCi
155.
3 x1
8
=2 , maka nilai dari 4x + 3
156. Jika 2

230 jt . (1,012 ) 4

147.
148. Waktu paruh suatu zat radioaktif
adalah selang waktu yang dibutuhkan
oleh zat radioaktif itu untuk meluruh
hingga radiasinya menjadi setengah
dari
sebelumnya.
Andaikanwaktuparuhsuatubahanradioa
ktifadalah
12
haridanaktivitasradiasinyamula-mula

178.
179. Jika

272 x+3 =

1
3 x , maka nilai dari
3 .9
x2

8x+2adalah . . . .
180.
a.
1
182.

b.
1
2

184.

186.

d.

1
8
183.
1
16

c.
1
4

181.

185.

e.

3 x+5

187. Jika 2

3 x+5

=6

maka

xadalah . . . .
188.
a.

189.

2
3
190.

191.

2
5

e.

5
3
c.

193.

219.

b.

x=3 atau x=1

220.

c.

x=3 atau x=2

221.

d.

x=4 atau x=1

222.

e.

x=2 atau x=3


2 x +2

224. Jikadiketahui 3

nilai x adalah . . . .
225.
a.
x=1

194.
1
4 x+16
=
195. Nilaixdaripersamaan 5
81

x+ 4

( )

dalah . . . .
196.
a. -4
197.
d. -10
198.
b. -6
199.
e. -12
200.
c. -8
201.
202.
203. Berapakahnilaixdaripersamaan
5 x 2 x =125 !
2

204.

a.

x=3 atau x=1

205.

b.

x=3 atau x=1

206.

c.

x=3 atau x=1

207.

d.

x=3 atau x=1

208.

e.

x=2 atau x=1

209.

2 x +2 x
=8 ,
210. Jikadiketahui 4

xadalah . . . .

maka

223.

1
5

maka

nilai

211.

a.

212.

b.

x=

213.

c.

3
1
x= atau x =
2
2

214.

d.

x=

215.

e.

2
1
x= atau x =
3
2

3
1
atau x=
2
2

3
1
atau x=
2
2

+ 8.3 1=0

maka

226.

d.
x=4
e.
x=5

227.

b.
x=2

228.

229.

c.
x=3

230.

231.
232. Tentukannilaixuntukpersamaanekspo
x
x
nendari 5 6 ( 5 ) +5=0 !
233.

a.

x=2 atau x=1

234.

b.

x=3 atau x=1

235.

c.

x=3 atau x=2

236.

d.

x=4 atau x=1

237.

e.

x=2 atau x=3

238.
239.
240.

3
1
x= atau x =
2
2

216.

2x

217. Jikadiketahui 2 10. 2 +16=0


nilai xadalah . . . .
218.
a. x=2 atau x=1

d.

1
3
b.

192.

nilai