Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS

Tarikh : 3 Oktober 2016

Masa : 11.15 - 12.15 (60 minit)

Tahun : 4 Teratai

Bilangan Murid : 31 Orang

Matapelajaran : Sains

Tema : Teknologi dan Kehidupan Lestari

Tajuk : 10.0 Teknologi

Standard Kandungan : 10.1 Kepentingan teknologi dalam kehidupan

Standard Pembelajaran : Murid boleh,

10.1.3 Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan

manusia melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat,

Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam melakukan aktiviti

Menjelaskan melalui contoh alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan

manusia melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.


.
EMK : Inovasi dan Kreativiti

Bahan Bantu Mengajar : kad gambar, tayangan video

Kemahiran Saintifik :Memerhati, berkomunikasi, meramal, menjanakan idea, membuat


gambaran mental, membuat hipotesis.

PengetahuanSedia Ada :

I Murid mengetahui had keupayaan manusia

Kaedah / Strategi PnP : Penyoalan dan Deduktif


Nilai : Kesyukuran, berdisiplin, berdikari ,kerjasama

Aktiviti : Aktiviti berkumpulan dan

Fasa dan Isi Kandungan Aktiviti PdP Catatan


Masa

Mengenal Alat SoaLjawab : BBB :


Set Induksi/
Mengatasi Had 1 Guru menayangkan sebuah video Video, kad gambar
Orientasi
Manusia mengenai keupayaan manusia dan
(5 minit) kemampuan manusia dengan
menggunakan alat. KPS :
2 Guru melakukan soal jawab dengan
Membuat
murid berkenaan perbandingan
gambaran mental
manusia yang menggunakan alat dan
tanpa menggunakan alat.
3 Murid diminta mengaitkan alat yang
NILAI :
terdapat dalam video dengan manusia
Kesyukuran
dan guru seterusnya mengajukan
soalan berkenaan penggunaan alat
tersebut dalam kehidupan harian.

Pencetusan Menamakan dan Penghasilan projek : BBB:


Idea mengenal pasti 1 Para murid dibahagikan kepada 6 Kerts majung
jenis alat yang kumpulan
(10 minit) 2 Setiap kumpulan akan diberi nama
membantu Inkuiri penemuan
melalui had keupayaan manusia
mengatasi had
sebagai contoh kumpulan deria,
keupayaan KS:, mentafsir
keupayaan otak dan sebagainya.
manusia maklumat,
3 Setiap kumpulan diberikan satu helai
kertas majung.
4 Dalam kumpulan, murid diminta untuk
menamakan alat yang boleh
mengatasi had keupyaan berdasarkan
nama kumpulan masing beserta fungsi
alat tersebut. EMK: Kreativiti
5 Setelah selesai, wakil kumpulan
dan
hendaklah membentangkan hasil kerja
keusahawanan
di hadapan kelas.
6 Para murid melakukan pemerhatian
Nilai: kerjasama,
terhadap perbezaan keupayaan
bertanggungjawab
manusia dan alat yang boleh
membantu mengatasinya.

Pengstruktur Cara Jenis aktiviti : berkumpulan BBB :


an Idea penggunaan alat 1 Guru menunjukkan kad gambar iaitu Kad gambar
(30 minit) untuk mengatasi mikroskop dan stetoskop.
2 Murid dibahagikan kepada dua
keupayaan Nilai: disiplin
kumpulan.
manusia
3 Setiap kumpulan diberikan alatan
KS: mengelasr
seperti dalam kad gambar dan murid
hendaklah menjelaskan cara
penggunaannya.
4 Setiap kumpulan diminta untuk
menyatakan sekurang-kurangnya 3
lagi alat yang boleh membantu had
keupayaan manusia beserta
lakarannya.

Menamakan dan Lembaran kerja KS: Mentafsir


Aplikasi Idea
menyatakan 1 Para murid diarahkan untuk maklumat
(10 minit) fungsi alat melakarkan jenis alat dan fungsi
dengan betul bagi membantu EMK: kreativiti dan
keupayaan had manusia. inovasi

2 Tugasan ini dilaksanakan secara Nilai:


individu. bertanggungjawab
Rumusan Kesimpulan
Refleksi
pembelajaran 1 Guru melakukan ulasan akhir
(5 minit)
berkenaan topik pembelajaran.
2 Guru mengingatkan semula berkenaan
had keupayaan manusia dan alat yang
boleh membantu mengatasinya.