Anda di halaman 1dari 5

SMK IBRAHIM FIKRI

21300 KUALA NERUS, TERENGGANU


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1

MINGGU HASIL / OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PBS


TAJUK CADANGAN PENILAIAN / NILAI BAND CATATAN
/ TARIKH PEMBELAJARAN
1.0 KONSEP ASAS PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (6 MINGGU)
M01 1.1 Asas 1.1.1 Menyenaraikan empat teknik penyelesaian
01/01 /2017 Pemikiran Round Table : Menyenaraikan dan masalah yang terdapat dalam pemikiran
05/01 /2017 Komputasional Menerangkan teknik Leraian (Decomposition), membentangkan pemerhatian dan analisis komputasional.
Pengecaman Corak (Pattern Recognition), tentang sesuatu situasi masalah yang 1
Peniskalaan (Abstraction) dan Pengitlakan diberikan.
(Generalisation) dalam pemikiran komputasional Peta iThink : mencadangkan penyelesaian
untuk menyelesaikan masalah. masalah mengikut pemikiran komputasional
M02 1.1 Asas 1.1.2 Membuat Pemerhatian, Analisis,
08/01 /2017 Pemikiran Menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan Teknik Decomposition pada sebarang Penyelesaian Masalah, Pembentangan
12/01 /2017 Komputasional teknik leraian dan menentukan langkah secara masalah yang dibincangkan menjadi struktur
tertib. dan skop yang lebih kecil dan mudah
M03 1.1 Asas 1.1.3 Mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk Teknik Pattern Recognition pada sebarang
15/01 /2017 Pemikiran pengecaman corak dalam sesuatu situasi. masalah yang telah melalui proses Menerangkan dengan jelas sekurang-
2
19/01 /2017 Komputasional decomposition kurangnya dua teknik penyelesaian masalah
dalam pemikiran komputasional.
M04 1.1 Asas 1.1.4 Teknik Abstraction pada sebarang masalah
21/01 /2017 Pemikiran Membuat keputusan bagi menentukan aspek yang telah dibincangkan dari 2 aspek teknik Membuat Pemerhatian, Analisis,
26/01 /2017 Komputasional penting dalam sesuatu permasalahan. sebelumnya Penyelesaian Masalah, Pembentangan
M05 1.1 Asas 1.1.5 Menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu Menggunakan keempat-empat teknik
29/01 /2017 Pemikiran permasalahan. Teknik Generalisation pada masalah lain penyelesaian masalah dalam pemikiran 3
02/02 /2017 Komputasional yang perlu penyelesaian yang hampir sama komputasional.
M06 1.1 Asas 1.1.1 Menerangkan teknik Leraian (Decomposition), Membuat penyelesaian masalah
05/02/2017 Pemikiran Pengecaman Corak (Pattern Recognition), berdasarkan situasi yang diberikan dengan Menganalisis dan membuat perbandingan
4
09/02 /2017 Komputasional Peniskalaan (Abstraction) dan Pengitlakan menggunakan mana-mana teknik pemikiran cara penyelesaian masalah yang berbeza
(Generalisation) dalam pemikiran komputasional komputasional yang telah dipelajari. bagi satu permasalahan yang sama.
untuk menyelesaikan masalah. Memberi justifikasi teknik penyelesaian
5
masalah yang dipilih.
Menghasilkan model atau prototaip terhadap
cadangan penyelesaian masalah yang 6
ditemui.
2.0 PERWAKILAN DATA (12 MINGGU)
M07 2.1 Sistem 2.1.1 Mengenalpasti nombor perduaan dan nombor Menerangkan nombor perpuluhan dan
12/02 / Nombor perpuluhan. Gallery Walk : Mencadangkan contoh2 perduaan. 1
2017 16/02 Perduaan nombor perduaan dan mengkategorikan 2
/2017 kumpulan nombor tersebut.
M08 2.1 Sistem 2.1.2 Menukar nombor perduaan kepada nombor Think Pair Share : Berbincang dan
19/02 / Nombor perpuluhan. menerangkan bagaimana proses menukar Menukar nombor perpuluhan kepada nombor 2
2017 23/02 Perduaan nombor perduaan dan sebaliknya.
/2017
M09 Tahun Baru Cina,

26/02 / CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA


2017 02/03
/2017

1
SMK IBRAHIM FIKRI
21300 KUALA NERUS, TERENGGANU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
MINGGU HASIL / CADANGAN AKTIVITI PBS
TAJUK OBJEKTIF CADANGAN PENILAIAN / NILAI BAND CATATAN
/ TARIKH PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
2.1.3
M10 2.1 Sistem Menukar nombor perpuluhan kepada nombor Think Pair Share : Berbincang dan
05/03 /2017 Nombor perduaan. menerangkan bagaimana proses menukar Melakukan operasi tambah dan tolak bagi
3
09/03 /2017 Perduaan nombor dua nilai nombor perduaan dan menunjukkan
kaedah pengiraan.
M11 2.1 Sistem 2.1.4 Melakukan operasi tambah bagi dua nilai nombor Mengira nombor asas dua menggunakan
12/03 /2017 Nombor perduaan. operasi tambah Mendapatkan nilai perwakilan ASCII bagi
16/03 /2017 Perduaan aksara yang diberi dengan melakukan 4
operasi tambah atau tolak berdasarkan
aksara dan nilai perwakilan yang diberi.
19/03 /2017 Cuti Pertengahan Penggal 1
23/03 /2017 19/03/2017 - 23/03/2017
M12 2.1 Sistem 2.1.5 Melakukan operasi tolak bagi dua nilai nombor Mengira nombor asas dua menggunakan
26/03 /2017 Nombor perduaan. operasi tolak Membuat justifikasi terhadap pilihan operasi
30/03 /2017 Perduaan yang digunakan dalam menentukan 5
perwakilan ASCII berdasarkan aksara dan
nilai perwakilan yang diberi.
M13 2.1 Sistem 2.1.6 Mengira nombor asas dua menggunakan Mencadangkan satu sistem nombor baharu
02/04 /2017 Nombor operasi tambah dan tolak dan mengaitkan berdasarkan pengetahuan sistem nombor
06/04 /2017 Perduaan Menggabungkan kemahiran operasi tambah dan penterjemahan kod ASCII yang telah dipelajari. 6
operasi tolak nombor perduaan dalam
menterjemah aksara pengekodan ASCII.
M14 2.2 Ukuran Data 2.2.1 Mengenalpasti unit ukuran bagi imej digital dan Menggunakan unit ukuran imej digital dan Menyatakan unit ukuran bagi imej digital dan
09/04 /2017 audio digital . audio digital. unit audio digital. 1
13/04 /2017
M15 2.2 Ukuran Data 2.2.2 Membanding saiz fail imej yang sama dalam Menerangkan perkaitan antara kedalaman Menerangkan perkaitan antara kedalaman
16/04/2017 pelbagai format melalui tunjuk cara: warna dan resolusi terhadap kualiti imej. warna dan resolusi terhadap kualiti imej.
20/04 / i. Bitmap (*.bmp) Menerangkan perkaitan antara kedalaman bit Menerangkan perkaitan antara kedalaman bit
2017 ii. Joint Photographic Experts Group dan kadar sampel terhadap kualiti audio. dan kadar sampel terhadap kualiti audio.
2
(*.jpeg)
iii. Tagged Image File Format (*.tiff)
iv. Graphics Interchange Format
(*gif)
M16 2.2 Ukuran Data 2.2.3 Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila Mengubahsuai kualiti dan saiz imej Menunjuk cara menukar format imej dan
23/04 / kedalaman warna (colour depth) dan resolusi bagi audio untuk menghasilkan saiz fail yang lebih
2017 imej dikurangkan. kecil. 3
27/04 /
2017
M17 2.2 Ukuran Data 2.2.4 Menghubung kait saiz audio dgn kadar kedalaman Hari Pekerja,

30/04 / bit (bitrates) bagi audio. Mengesan bilangan warna pada suatu
2017 Meneliti beberapa tahap kedalaman bit pada paparan digital Mengesan kedalaman bit dan 4
04/05 / sesebuah audio dan membuat perkaitan kadar sampel yang sesuai untuk penghasilan
2017 dengan perubahan saiz pada audio tersebut. audio.

2
SMK IBRAHIM FIKRI
21300 KUALA NERUS, TERENGGANU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
MINGGU HASIL / CADANGAN AKTIVITI PBS
TAJUK OBJEKTIF CADANGAN PENILAIAN / NILAI BAND CATATAN
/ TARIKH PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
2.2.5
M18 2.2 Ukuran Data Membandingkan saiz fail & kualiti untuk audio yg Membandingkan saiz berbeza terhadap Membuat justifikasi pemilihan format untuk Hari Wesak,

07/05 /2017 sama bagi format yg berlainan melalui tunjuk cara: format audio yang berbeza imej dan pemilihan format untuk audio.
11/05 /2017 i. wave (*.wav) 5
ii. MPEG Layer III (*.mp3)
iii. midi (*.mid)
M19
14/05/2017 Peperiksaan Pertengahan Tahun (Tingkatan 1,2,3)
18/05 /2017
M20 2.2 Ukuran Data 2.2.6 Menghasilkan penukaran saiz data dari bit ke bait, Membuat kiraan penukaran saiz data dengan Membuat hipotesis saiz data pada masa
21/05 /2017 kilobait, megabait, gigabait dan terabait bagi fail unit ukuran data yang betul hadapan berdasarkan kepada saiz data pada
25/05 /2017 audio dan imej. masa kini dan membuat pembuktian dengan 6
contoh yang logik menggunakan kaedah
kiraan saiz data.
28/05 /2017
01/06 /2017 Cuti Pertengahan Tahun
04/06 /2017 28/05/2017 - 08/06/2017
08/06 /2017
3.0 ALGORITMA (5 MINGGU)
M21 3.1 3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai Latihan Pseudokod
Nuzul Quran
Menulis pseudokod untuk menyelesaikan
11/06/2017 Pembangunan pilihan dalam penyelesaian masalah. masalah yang melibatkan pelbagai pilihan 1
15/06 / Algoritma dan ulangan.
2017M22 3.1 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis carta alir yang Latihan Pseudokod Menghasilkan pseudokod dan carta alir untuk
18/06 / Pembangunan melibatkan ulangan. menyelesaikan masalah yang melibatkan 2
2017 Algoritma pelbagai pilihan dan ulangan.
22/06 /
2017 Menghasilkan pseudokod dan melukis carta
alir yang jelas serta terperinci bagi 3
menyelesaikan masalah yang melibatkan
pelbagai pilihan dan ulangan.
M23 3.1 3.1.3 Latihan Pseudokod Mencari dan memperbaiki ralat daripada
Raya Aidilfitri

25/06/2017 Pembangunan Mengesan ralat daripada pseudokod dan carta alir pseudokod dan carta alir. 4
29/06/2017 Algoritma dalam penyelesaian masalah.
M24 3.1 3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan carta alir yang Latihan Pseudokod Menghasilkan lebih daripada satu pseudokod
02/07 / Pembangunan melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan atau carta alir bagi menyelesaikan
2017 Algoritma ulangan. permasalahan yang sama. 5
06/07 /
2017
M25 3.1 3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan carta alir yang Latihan Pseudokod Mencipta pseudokod dan melukis carta alir
09/07 / Pembangunan melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan
6
2017 Algoritma ulangan. ulangan yang boleh digunakan untuk
13/07 / membangunkan satu aplikasi.
2017

3
SMK IBRAHIM FIKRI
21300 KUALA NERUS, TERENGGANU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
MINGGU HASIL / CADANGAN AKTIVITI PBS
TAJUK OBJEKTIF CADANGAN PENILAIAN / NILAI BAND CATATAN
/ TARIKH PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
4.0 KOD ARAHAN (15 MINGGU)
M26 4.1 Kod Arahan 4.1.1 Scratch Program : Menjelaskan fungsi pemboleh ubah dan
16/07/2017 Menggunakan pembolehubah dan operator operator matematik atur cara. 1
20/07 /2017 matematik dalam atur cara yang dibangunkan.
M27 4.1 Kod Arahan 4.1.1 Scratch Program : Menjelaskan fungsi pemboleh ubah dan
23/07 /2017 Menggunakan pembolehubah dan operator operator matematik atur cara. 1
27/07 /2017 matematik dalam atur cara yang dibangunkan.
M28 4.1 Kod Arahan 4.1.2 Scratch Program :
30/07 /2017 Menghasilkan atur cara yang melibatkan Membina atur cara yang melibatkan 2
03/08 /2017 penggunaan pelbagai pilihan. penggunaan pelbagai pilihan dan ulangan.
M29 4.1 Kod Arahan 4.1.2 Scratch Program :
06/08 /2017 Menghasilkan atur cara yang melibatkan Membina atur cara yang melibatkan 2
10/08 /2017 penggunaan pelbagai pilihan. penggunaan pelbagai pilihan dan ulangan.
M30 4.1 Kod Arahan 4.1.3 Menghasilkan atur cara yang melibatkan Scratch Program :
13/08 /2017 penggunaan ulangan. Membina atur cara yang melibatkan 2
17/08 /2017 penggunaan pelbagai pilihan dan ulangan.
M31 4.1 Kod Arahan 4.1.4 Membangunkan atur cara yang melibatkan Scratch Program : Menghasilkan atur cara yang melibatkan
20/08 /2017 penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, 3
24/08 /2017 pembolehubah dan operator matematik. pembolehubah dan operator matematik.
Cuti Pertengahan Penggal Kedua
27/08 /2017
31/09 /2017 27/05/2017 - 31/06/2017
M32 4.1 Kod Arahan 4.1.4 Scratch Program : Menunjukkan keupayaan untuk mengesan
Membangunkan atur cara yang melibatkan
03/09 /2017 penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, dan memperbaiki ralat dalam atur cara. 4
07/09 /2017 pembolehubah dan operator matematik.
M33 4.1 Kod Arahan 4.1.4 Membangunkan atur cara yang melibatkan Scratch Program : Mencadangkan atur cara yang lebih ringkas
10/09 /2017 penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, daripada atur cara asal dalam menyelesaikan 5
14/09 /2017 pembolehubah dan operator matematik. masalah.
M34 4.1 Kod Arahan 4.1.4 Membangunkan atur cara yang melibatkan Scratch Program : Membangunkan satu atur cara yang boleh Maal Hijrah,

17/09 /2017 penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, dijadikan contoh, dimuat naik dan dikongsi 6
21/09 /2017 pembolehubah dan operator matematik. bersama.

M35 4.1 Kod Arahan 4.1.4 Membangunkan atur cara yang melibatkan Scratch Program : Membangunkan satu atur cara yang boleh
24/09 /2017 penggunaan pelbagai pilihan, ulangan, dijadikan contoh, dimuat naik dan dikongsi 6
28/09 /2017 pembolehubah dan operator matematik. bersama.

M36 4.2 Kod Arahan HTML 4.2.1


01/10 / Melakar papan cerita untuk membina laman Ilustrasi : Melukis papan cerita lengkap bagi Melakar papan cerita yang logik untuk laman 1
2017 sesawang yang menggunakan kod arahan HTML. sebuah laman web yang ingin dibangunkan sesawang yang dibina.
05/10
M37 / 4.2.2 HTML Program :
08/10 / Menggunakan tags dalam atur cara HTML : Menggunakan tags, meletakkan banner serta 2
2017 <head>; <title>; <body> dan <paragraph> menu dalam atur cara HTML dengan betul.
12/10 /

4
SMK IBRAHIM FIKRI
21300 KUALA NERUS, TERENGGANU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017
ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
MINGGU HASIL / CADANGAN AKTIVITI PBS
TAJUK OBJEKTIF CADANGAN PENILAIAN / NILAI BAND CATATAN
/ TARIKH PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
4.2.3 HTML Program :
Mengguna paragraph headings dalam atur cara
HTML yang dibina.
M38 Deepavali

15/10 / Peperiksaan Pertengahan Tahun (Tingkatan 1, 2, 3)


2017
19/10
M39 / 4.2.4 HTML Program : Menggunakan heading, frame, membuat
22/10 / Menggunakan atur cara HTML untuk menghasilkan pautan, memasukkan imej serta
2017 Banner, Frame dan Menu menghasilkan pull down menu dan
26/10 / 4.2.5 Membina pautan teks dan imej dalam atur cara HTML Program : menambah fitur ruang komen dalam atur
3
2017 HTML. cara HTML.
4.2.6 HTML Program :
Menulis atur cara untuk memasukkan imej dalam
atur cara HTML.
M40 4.2.7 Menghasilkan pull down menu melalui atur cara HTML Program :
29/10 / HTML. Menggunakan heading, frame, membuat
2017 4.2.8 Menghasilkan ruang komen melalui atur cara HTML Program : pautan, memasukkan imej serta
3
02/11 /2017 HTML. menghasilkan pull down menu dan
menambah fitur ruang komen dalam atur
cara HTML.
4.2.9 HTML Program :
Mengesan sebarang ralat yang berlaku dalam atur Menunjukkan keupayaan untuk mengesan 4
cara HTML yang dibina. dan memperbaiki ralat dalam atur cara.
M41 4.2. Membina laman sesawang interaktif yang HTML Program : Menulis kod HTML yang
10
05/11 /2017 memaparkan Banner, Menu, Ruangan Komen, lengkap bagi membina sebuah laman web
09/11 /2017 Frame dan Pull down menu. dengan ciri-ciri yang dikehendaki Membuat justifikasi dari segi isi kandungan 5
dan cara penyampaian laman sesawang
yang dibina sesuai dengan pengguna.
M42 4.2. Membina laman sesawang interaktif yang HTML Program : Menulis kod HTML yang
10
12/11 /2017 memaparkan Banner, Menu, Ruangan Komen, lengkap bagi membina sebuah laman web Menambah baik atur cara HTML yang
16/11 /2017 Frame dan Pull down menu. dengan ciri-ciri yang dikehendaki dibangunkan dengan menggunakan ciri 6
tambahan yang lain untuk menjadikan laman
sesawang lebih menarik.
M43 Penyelarasan Pentaksiran Penyelarasan Pentaksiran
19/11 /2017
23/11 /2017

Disediakan Oleh :
ZAIDAH BINTI MUHAMMAD