Anda di halaman 1dari 9

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /08.00-09.00/29.1.

2018/ Isnin
Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Tambah dalam lingkungan 100 000

Standard Kandungan 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

Standard Pembelajaran
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Menyelesaikan masalah harian yang rutin.
1. Guru menulis satu masalah harian rutin di papan tulis.
2. Murid memahami masalah tersebut dan mencari kata kunci dalam masalah tersebut.
3. Guru membimbing murid untuk menulis 3 labgkah untuk menyelesaikan masalah.
Aktiviti
4. Pelbgai
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

RBT
KELAS/MASA /TARIKH 4 Tekun / 10:20 – 11:20 / 29.1.2018 / ISNIN
/ HARI
TAJUK
2.0 ASAS TEKNOLOGI
STANDARD
KANDUNGAN 2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi
STANDARD 2.1.4-2.1.6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.
2. Menguji kefungsian kit model.
3. Menyatakan cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model.
RINGKASAN Murid dapat memasang, membuka dan menyimpan kit model.
KEMAHIRAN 1. Membaca manual.
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan (EK5) – mengamalkan nilai moral dan beretika.
KURIKULUM 2. Kreativiti – boleh mengendalikan komponen dengan selamat.
3. Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati dan bertanggungjawab
BAHAN BANTU Manual, carta, kit model
MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN 1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid.
PEMBELAJARAN 2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu / kumpulan.
Langkah
1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid melakukan aktiviti memasang kit model berpandukan manual secara individu / berkumpulan.
2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak berfungsi.
( HOTS – menggabung idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )
Penutup
Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan kepada kumpulan yang berjaya memasang kit model.
PENIILAIAN Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN Guru mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN Amali projek/ hasil kerja
PENGETAHUAN SEDIA Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
ADA MURID
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/29.1.2018/ Isnin
Bidang Perpuluhan

Tajuk
A. Selesaikan masalah
Standard Kandungan 3.2 Penyelesaian masalah

Standard Pembelajaran
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
(Buku teks – Muka surat 46-50)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep perpuluhan.
3. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -50)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 gigih/08.30-09.30/ 23.1.2018 / Selasa
Mata pelajaran Sejarah
Tema / Tajuk 1. Mari Belajar Sejarah
Fokus Standard Kandungan:
1.1 Pengertian Sejarah dan kemahiran sejarah.
Standard Pembelajaran
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
 menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan di tempat sendiri.
 menghargai tinggalan sejarah dan bahan warisan Negara.

Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat bersejarah yang mungkin ada di persekitaran tempat tinggal murid dan di
muzium.
Contoh soalan:
a) Apakah peristiwa yang pernah berlaku di SK.Tunku Putera,Baling pada tahun 1955 dahulu?
b) Siapakah di antara kamu yang pernah melawat mana-mana muzium di Negara kita?.
c) Pada kebiasaannya apa yang dapat kamu lihat semasa melawat muzium tersebut?
2. Guru menunjukkan klip video mengenai bahan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah di Negara
kita.
3. Murid diminta menyenaraikan tinggalan sejarah yang mereka lihat melalui tayangan klip video tadi pada lembaran kerja.
4. Guru menegaskan kepada murid kepentingan untuk kita menghargai bahan tinggalan sejarah yang menjadi bahan warisan
Negara.
EMK Nilai Murni : Bersyukur dan berbangga menjadi warganegara Malaysia.
KPS : Elemen Asas Sejarah ( Tokoh)
TMK : Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Mengajar Komputer , LCD, Klip video, lembaran kerja


Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 6 Tekun/10.20-11.20/23.1.2018/Selasa
Bidang Pecahan

Tajuk
B. Selesaikan Masalah
Standard Kandungan 2.3 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan

Standard Pembelajaran (i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dan pembahagian pecahan.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dan pembahagian pecahan..
A. Selesaikan Masalah (Buku teks – Muka surat 32-37)
1- Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2- Murid memahami konsep pecahan.
3- Murid menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dan pembahagian pecahan.
4- Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -37)
5- Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 24.1.2018 / Rabu
Mata pelajaran Sejarah
Tema / Tajuk 2. Mari Belajar Sejarah
Fokus Standard Kandungan:
1.2 Pengertian Sejarah dan kemahiran sejarah.
Standard Pembelajaran
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
 menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan di tempat sendiri.
 menghargai tinggalan sejarah dan bahan warisan Negara.

Aktiviti 5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat bersejarah yang mungkin ada di persekitaran tempat tinggal murid dan di
muzium.
Contoh soalan:
d) Apakah peristiwa yang pernah berlaku di SK.Tunku Putera,Baling pada tahun 1955 dahulu?
e) Siapakah di antara kamu yang pernah melawat mana-mana muzium di Negara kita?.
f) Pada kebiasaannya apa yang dapat kamu lihat semasa melawat muzium tersebut?
6. Guru menunjukkan klip video mengenai bahan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah di Negara
kita.
7. Murid diminta menyenaraikan tinggalan sejarah yang mereka lihat melalui tayangan klip video tadi pada lembaran kerja.
8. Guru menegaskan kepada murid kepentingan untuk kita menghargai bahan tinggalan sejarah yang menjadi bahan warisan
Negara.
EMK Nilai Murni : Bersyukur dan berbangga menjadi warganegara Malaysia.
KPS : Elemen Asas Sejarah ( Tokoh)
TMK : Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Mengajar Komputer , LCD, Klip video, lembaran kerja


Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

TMK
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Usaha / 09:00 – 10:00 / 24.1.2018 / Rabu
Mata Pelajaran Teknologi Komunikasi Dan Maklumat
Tema/Tajuk Ekplorasi multimedia
Standard Pembelajaran 3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menghasilkan satu persembahan multimedia tidak linear yang mengandungi sekurang-
kurangnya tiga elemen multimedia.
Aktiviti 1. Guru menayangkan satu persembahan multimedia tidak linear kepada murid.
2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang persembahan yang ditunjukkan.
Contoh soalan:
a) Apakah yang dapat kamu perhatikan tentang persembahan yang di tunjukkan?
b) Adakah persembahan yang ditunjukkan itu persembahan multimedia linear atau tidak linear?
3. Guru menerangkan maksud tentang persembahan multimedia tidak linear dan elemen-elemen multimedia yang terdapat dalam
persembahan.
4. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
5. Guru meminta setiap kumpulan menghasilkan satu persembahan multimedia tidak linear bertemakan tokoh-tokoh Negara yang
mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen mulitimedia.
6. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja .

EMK Kreativiti & Inovasi,Patriotisme.


Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh/hari 6 tekun /11.20-12.20/24.1.2018/ Rabu
Bidang Perpuluhan

Tajuk
C. Darab dan Bahagi Perpuluhan
Standard Kandungan 3.1 Operasi bergabung perpuluhan.

(i) Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan
Standard Pembelajaran
situasi harian.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran
1. Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan, hasilnya hingga
tiga tempat perpuluhan melibatkan situasi harian.
(Buku teks – Muka surat 21-26)
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 3. Murid memahami konsep perpuluhan.
4. Murid mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan, hasilnya hingga
tiga tempat perpuluhan melibatkan situasi harian.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku teks, Latih Diri -45)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Kehadiran :
Refleksi ___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh 4 Rajin /08.30-09.00/ 25.1.2018 / Khamis
Mata pelajaran Sejarah
Tema / Tajuk 3. Mari Belajar Sejarah
Fokus Standard Kandungan:
1.3 Pengertian Sejarah dan kemahiran sejarah.
Standard Pembelajaran
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
 menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan di tempat sendiri.
 menghargai tinggalan sejarah dan bahan warisan Negara.

Aktiviti 9. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat bersejarah yang mungkin ada di persekitaran tempat tinggal murid dan di
muzium.
Contoh soalan:
g) Apakah peristiwa yang pernah berlaku di SK.Tunku Putera,Baling pada tahun 1955 dahulu?
h) Siapakah di antara kamu yang pernah melawat mana-mana muzium di Negara kita?.
i) Pada kebiasaannya apa yang dapat kamu lihat semasa melawat muzium tersebut?
10. Guru menunjukkan klip video mengenai bahan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah di Negara
kita.
11. Murid diminta menyenaraikan tinggalan sejarah yang mereka lihat melalui tayangan klip video tadi pada lembaran kerja.
12. Guru menegaskan kepada murid kepentingan untuk kita menghargai bahan tinggalan sejarah yang menjadi bahan warisan
Negara.
EMK Nilai Murni : Bersyukur dan berbangga menjadi warganegara Malaysia.
KPS : Elemen Asas Sejarah ( Tokoh)
TMK : Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Mengajar Komputer , LCD, Klip video, lembaran kerja


Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /09.00-10.00/25.1.2018/ Khamis


Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Tambah dalam lingkungan 100 000

Standard Kandungan 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

Standard Pembelajaran (i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan
pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-

Objektif Pembelajaran 1. Menambah dua hingga empat nombor tanpa dan pengumpulan semula
2. Menambah secara membuat anggaran.

1. Guru mengimbas kembali cara-cara membuat penambahan menggunakan jari.


2. Beberapa contoh diberikan dan guru menekankan cara penyusunan penambahan nombor bagi dua hingga empat nombor.
3. Guru juga menekankan cara penambahan secara pengumpulan semula.
Aktiviti 4. Guru menunjukkan penambahan secara membuat anggaran.
5. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
6. Latihan
7. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
8. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP2, TP3

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
TMK
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Gigih / 11:20 – 12:20 / 25.1.2018 / Khamis
Mata Pelajaran Teknologi Komunikasi Dan Maklumat
Tema/Tajuk Ekplorasi multimedia
Standard Pembelajaran 3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menghasilkan satu persembahan multimedia tidak linear yang mengandungi sekurang-
kurangnya tiga elemen multimedia.
Aktiviti 7. Guru menayangkan satu persembahan multimedia tidak linear kepada murid.
8. Guru bersoaljawab dengan murid tentang persembahan yang ditunjukkan.
Contoh soalan:
c) Apakah yang dapat kamu perhatikan tentang persembahan yang di tunjukkan?
d) Adakah persembahan yang ditunjukkan itu persembahan multimedia linear atau tidak linear?
9. Guru menerangkan maksud tentang persembahan multimedia tidak linear dan elemen-elemen multimedia yang terdapat dalam
persembahan.
10. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
11. Guru meminta setiap kumpulan menghasilkan satu persembahan multimedia tidak linear bertemakan tokoh-tokoh Negara yang
mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen mulitimedia.
12. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja .

EMK Kreativiti & Inovasi,Patriotisme.


Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________

TMK
KELAS/MASA/TARIKH/HARI 4 Gigih / 12:20 – 13:20 / 25.1.2018 / Khamis
Mata Pelajaran Teknologi Komunikasi Dan Maklumat
Tema/Tajuk Ekplorasi multimedia
Standard Pembelajaran 3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menghasilkan satu persembahan multimedia tidak linear yang mengandungi sekurang-
kurangnya tiga elemen multimedia.
Aktiviti 13. Guru menayangkan satu persembahan multimedia tidak linear kepada murid.
14. Guru bersoaljawab dengan murid tentang persembahan yang ditunjukkan.
Contoh soalan:
e) Apakah yang dapat kamu perhatikan tentang persembahan yang di tunjukkan?
f) Adakah persembahan yang ditunjukkan itu persembahan multimedia linear atau tidak linear?
15. Guru menerangkan maksud tentang persembahan multimedia tidak linear dan elemen-elemen multimedia yang terdapat dalam
persembahan.
16. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
17. Guru meminta setiap kumpulan menghasilkan satu persembahan multimedia tidak linear bertemakan tokoh-tokoh Negara yang
mengandungi sekurang-kurangnya tiga elemen mulitimedia.
18. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja .

EMK Kreativiti & Inovasi,Patriotisme.


Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
REFLEKSI Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran _________________________________________________
Kelas/masa/tarikh 4 Usaha /07.30-08.30/ 26.1.2018 / Jumaat
Mata pelajaran Sejarah
Tema / Tajuk 4. Mari Belajar Sejarah
Fokus Standard Kandungan:
1.4 Pengertian Sejarah dan kemahiran sejarah.
Standard Pembelajaran
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
 menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan di tempat sendiri.
 menghargai tinggalan sejarah dan bahan warisan Negara.

Aktiviti 13. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat bersejarah yang mungkin ada di persekitaran tempat tinggal murid dan di
muzium.
Contoh soalan:
j) Apakah peristiwa yang pernah berlaku di SK.Tunku Putera,Baling pada tahun 1955 dahulu?
k) Siapakah di antara kamu yang pernah melawat mana-mana muzium di Negara kita?.
l) Pada kebiasaannya apa yang dapat kamu lihat semasa melawat muzium tersebut?
14. Guru menunjukkan klip video mengenai bahan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah di Negara
kita.
15. Murid diminta menyenaraikan tinggalan sejarah yang mereka lihat melalui tayangan klip video tadi pada lembaran kerja.
16. Guru menegaskan kepada murid kepentingan untuk kita menghargai bahan tinggalan sejarah yang menjadi bahan warisan
Negara.
EMK Nilai Murni : Bersyukur dan berbangga menjadi warganegara Malaysia.
KPS : Elemen Asas Sejarah ( Tokoh)
TMK : Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Mengajar Komputer , LCD, Klip video, lembaran kerja


Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran

Kelas/masa/tarikh 4 Tekun /08.30-09.30/ 26.1.2018 / Jumaat


Mata pelajaran Sejarah
Tema / Tajuk 5. Mari Belajar Sejarah
Fokus Standard Kandungan:
1.5 Pengertian Sejarah dan kemahiran sejarah.
Standard Pembelajaran
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
 menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan di tempat sendiri.
 menghargai tinggalan sejarah dan bahan warisan Negara.

Aktiviti 17. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat bersejarah yang mungkin ada di persekitaran tempat tinggal murid dan di
muzium.
Contoh soalan:
m) Apakah peristiwa yang pernah berlaku di SK.Tunku Putera,Baling pada tahun 1955 dahulu?
n) Siapakah di antara kamu yang pernah melawat mana-mana muzium di Negara kita?.
o) Pada kebiasaannya apa yang dapat kamu lihat semasa melawat muzium tersebut?
18. Guru menunjukkan klip video mengenai bahan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah di Negara
kita.
19. Murid diminta menyenaraikan tinggalan sejarah yang mereka lihat melalui tayangan klip video tadi pada lembaran kerja.
20. Guru menegaskan kepada murid kepentingan untuk kita menghargai bahan tinggalan sejarah yang menjadi bahan warisan
Negara.
EMK Nilai Murni : Bersyukur dan berbangga menjadi warganegara Malaysia.
KPS : Elemen Asas Sejarah ( Tokoh)
TMK : Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Mengajar Komputer , LCD, Klip video, lembaran kerja


Refleksi Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran
Kelas/masa/tarikh/hari 4 Rajin /11.20-12.20/26.1.2018/ Jumaat
Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Tambah dalam lingkungan 100 000

Standard Kandungan 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

Standard Pembelajaran (i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan
pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Menambah secara pengumpulan semula.
1. Guru memberikan beberapa contoh yang murid sering membuat salah.
2. Guru mengulangkaji penambahan secara pengumpulan semula.
3. Beberapa murid dipanggil untuk menjawab soalan di papan putih.
Aktiviti
4. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan
EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Kehadiran :
___mencapai objektif pembelajaran
Refleksi
___belum menguasai dan mencapai objektif pembelajaran