Anda di halaman 1dari 2

26-¬õ ¬ñÎô ¦À¡Ðì Üð¼õ TARIKH : 18.01.

2013
MASA : 10.01 PAGI
¿¡û : 18.01.2013 TEMPAT : DEWAN SEKOLAH
§¿Ãõ : கக¨Ä Á½¢ 10.01
þ¼õ : ÀûÇ¢ Áñ¼Àõ ATURCARA

SESI PERTAMA
¿¢¸ú ¿¢Ãø JAMUAN RINGKAS
Ó¾ø À̾¢
1. PENDAFTARAN IBU BAPA & GURU
கககககககககக
2. BACAAN DOA
1. ¦Àü§È¡÷ & கககககககக À¾¢× 3. UCAPAN ALUAN - EN.S.SARAVANAN
2. þ¨È Žì¸õ 4. UCAPAN YDP - EN.A.SAGASUKOM
3. ÅçÅüҨà : கககக.க.கககககக 5. UCAPAN PENASIHAT - PN.P.PONNAMMAH
4. ¾¨Ä¨ÁԨà : கககக.க.ககககககககக (¾¨ÄÅ÷) 6. UCAPAN PERASMIAN - EN.DANYLE AMALDASS
5. ¬§Ä¡º¸÷ ¯¨Ã : ¾¢ÕÁ¾¢ ¦À.¦À¡ýÉõÁ¡ 7. PENYAMPAIAN HADIAH PELAJAR CEMERLANG UPSR
6. º¢ÈôҨà : கககக.ககககககக கககககககக 8. PENYAMPAIAN SIJIL KEPADA AHLI PIBG
(கககககககககக ககககக
கககககககககககக கககககககககக)
7. À¡¢ºÇ¢ôÒ : 2012 ¬õ ¬ñÎ ä.À¢.±Š.¬÷ SESI KEDUA
§¾÷Å¢ø º¢ÈôÒ §¾÷ ¦ÀüÈ Á¡½Å÷¸û.
1. MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG
8. º¡ýÈ¢¾ú : 2012/13 ¦À.¬.ºí¸ ¯ÚôÀ¢É÷ககக
2012.
2. MENGESAHKAN LAPORAN AKTIVITI 2012.
3. MENGESAHKAN PENYATA KEWANGAN TAHUN 2012.
þÃñ¼¡õ À̾¢
4. USUL-USUL
1. 25-ககக கக.க.கககக ¦À¡Ðì Ü𼠫Ȣ쨸¨Â Å¡º¢òககக &
²üÈø. 5. PEMILIHAN AJK BARU TAHUN 2013.
2. ¦À.¬.ºí¸ ¦ºÂĨŠ«È¢ì¨¸¨Â Å¡º¢òÐ ²üÈø. 6. PERBINCANGAN UMUM
3. 2013 ககக கககககககககக ¸½ì¸È¢ì¨¸¨Âô À¡¢º£Ä¢òÐ ²üÈø. 7. UCAPAN TERIMA KASIH OLEH SETIAUSAHA BARU.
4. 2013 ¬õ ¬ñÊü¸¡É Ò¾¢Â ¿¢÷Å¡¸ì ÌØ §¾÷×.
5. ¾£÷Á¡Éí¸û
6. ¦À¡Ð
7. ¿ýÈ¢Ô¨Ã
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-26
¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸û
கககககககக கககககககக கககககக
கககககக கககககககககக
þôÀûǢ¢ý ÅÇ÷ìÌ ¬ì¸Óõ கககககககககககக
°ì¸Óõ ÅÆí¸¢Â ¬º¢¡¢Â÷¸ÙìÌõ 53100 ககககககககககக
¦Àü§È¡÷¸ÙìÌõ ¿ý¦¸¡¨¼
ÅÆí¸¢Â ¿øÄ ¯ûÇí¸ÙìÌõ
ÁüÚõ ±øÄ¡ Ũ¸Â¢Öõ
´òШÆôÒ
ÅÆí¸¢Â ±ø§Ä¡ÕìÌõ ±í¸ÇÐ
þ¾Âí¸É¢ó¾ ¿ýÈ¢¨Âò
¦¾¡¢Å¢òÐì ¦¸¡û¸¢§È¡õ.
¿ýÈ¢ Žì¸õ. ¿¡û / Tarikh : 18.01.2013
(ஞஞஞஞஞஞ /Ahad )
'¾Á¢§Æ¡Î ¯Â÷§Å¡õ'
§¿Ãõ / Masa : ஞஞ¨Ä/ pagi 10.01

þ¼õ / Tempat : ÀûÇ¢ Áñ¼Àõ /


Dewan sekolah

º¢ÈôÒ ÅÕ¨¸:
ஞஞஞஞ.ஞஞஞஞஞஞஞ ஞஞஞஞஞஞஞஞ
(ஞஞஞஞஞஞஞஞஞஞ ஞஞஞஞஞ
ஞஞஞஞஞஞஞஞஞஞஞஞ ஞஞஞஞஞஞஞஞஞஞ)