Anda di halaman 1dari 3

SejarahdanPerkembanganAkuntansi

A.C. Littleton tujuhprasyaratpembukuansistematis:

 SeniPenulisan (the art of writing)


 Aritmetika (arithmetic)
 Kepemilikan (private property)
 Uang (money)
 Kredit (credit)
 Perdagangan (commerce)
 Modal (capital)

AwalSejarahAkuntansi

3000SM

PelaksanaanPencataan

Pemerintahanterorganisasi

Catatan-catatanusaha

 Chaldean–Babylonian
 Asiria (Assyrian)
 Sumeria (Sumerian)
 Egyptian (Mesir)(Sekitar 3000SM)

Pencatatanperbendaharaan

Catatanakuntansipadakulitkayu (Papyri)

Manajerbernama My mencatattransaksipadacalamos reed (sejeniskulit)


AwalSejarahAkuntansi

 Chinese(1122-256SM) Dinasti Chao Akuntansipemerintahan


 Greek (Yunani) (256 SM) Zenon (manager wil. Appolonius),
sistemakuntansipertanggungjawaban
 Romawihukumyang
mengharuskanparapembayarpajakmembuatpelaporanmengenaiposisikeuanganmereka,
.

PencatatanBerpasangan(Double-entry accounting)

 PembukuanMassaridariGenoa tahun1340.
 BenedettoCotrugli

ditulis pada tahun 1458 dan ditebitkan tahun 1573

 Italia :

Luca Pacioli, seorangpastur (1494) menerbitkanbuku, Summa de


ArithmeticaGeometria, Proportioni et Proportionalitayang
menjelaskanpembukuanpencatatanberpasangan.

Mengenalakrual (penyesuaian), pencadangan, tutupbuku, debit kredit

 KebudayaanInca kunopadatahun 1577.


Pre PacioliPengaruhBangsa Arab

 MenurutBelkaoui : akuntansiberasaldariparapedagangdan yang


layakmengklaimpadamasaituadalahorang-orang Arab.
 Sistembukuberpasangantidakterlepasdariberkembangnyailmuaritmatika, yaitu yang
dikembangkandaripersamaanaljabar ( sebuahilmuhasilijtihadpemikir Muslim ternama,
yaitu Al-Jabr),
 Temuanangkanololeh Al-Khawarizmi (logaritma) padaabad ke-9 M.
IamenulistentangAl-JabrWa'lMughabalaatau yang lebihdikenaldenganaljabaratau
algebra.
 Bangsa Arab waktuitu pun sudahmemilikiadministrasi yang
cukupmajupraktikpembukuantelahmenggunakanbukubesarumum, jurnalumum,
bukukas, laporanperiodik, danpenutupanbuku.

 PencatatanperdaganganberkembangdiMadinah Al Munawarahtahun 622 M.


 Petugas yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan serta menjaga pencatatan
disebut Diwan
 Zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 MdenganBaitulMaalnya,

Istilahawaldalampembukuansaatitudikenaldengan dalam bahasa Inggris Journal


(berita), di Venice, istilahJarridah ini dikenal dengansebutanzornal

 Pemisahanantarapemilikdanpedagang (manajer) sepertiNabi Muhammad (pedagang)


denganKhadijah (pemilik)
 Leonardo Fibonacci da Pisa mengenalkanangka Arab
danaljabarataumetodeperhitungankebenuaEropatahun 1202 melaluibukunya yang
berjudulLiberAbacci.
 Bangsa Arab (Islam)

Al Baqarah 282

Huud 85