Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019

(KSSM)

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
1.1 Tatatanda 1.1.1 Mewakilkan pendaraban Nota:
Indeks berulang dalam bentuk indeks Istilah ‘asas’ dan
MINGGU 1 dan menghuraikan ‘indeks’ perlu
1-3 JANUARI maksudnya. diperkenalkan.
2019
1.1.2 Menukar suatu nombor
MINGGU 2
6-11 kepada nombor dalam bentuk
JANUARI indeks dan sebaliknya.
2019 1.2 Hukum 1.2.1 Menghubung kait pendaraban Aktiviti penerokaan yang
Indeks nombor dalam bentuk indeks melibatkan bentuk
yang mempunyai asas yang geometri, nombor dan
sama dengan pendaraban objek perlu dijalankan.
berulang, dan seterusnya
membuat generalisasi.
1.2.2 Menghubung kait
pembahagian nombor dalam
bentuk indeks yang
mempunyai asas yang sama
dengan pendaraban berulang,
dan seterusnya membuat
generalisasi.
1.2.3 Menghubung kait nombor
dalam bentuk indeks yang
dikuasakan dengan
pendaraban berulang, dan
seterusnya membuat
generalisasi.
1.2.4 Menentusahkan 𝑎0 = 1 dan
1
𝑎−𝑛 = 𝑎𝑛 ; 𝑎 ≠ 0.

Nota:
1.2.5 Menentu dan menyatakan 1
𝑛
hubungan antara indeks 𝑎 𝑛 = √𝑎
pecahan dengan punca kuasa
dan kuasa. 𝑚 1 1 𝑚
𝑎 𝑛 = (𝑎𝑚 )𝑛 = (𝑎𝑛 )

𝑚 𝑛 𝑚
𝑛
𝑎 𝑛 = √𝑎𝑚 = ( √𝑎)

1.2.6 Melaksanakan operasi yang


melibatkan hukum indeks.
1.2.7 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan hukum indeks.

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
2.1 Angka bererti 2.1.1 Menerangkan maksud Aktiviti penerokaan
angka bereti dan seterusnya termasuk yang
menentukan bilangan angka melibatkan anggaran,
bererti suatu nombor penghampiran dan
kejituan dalam situasi
2.1.2 Membundarkan suatu kehidupan sebenar
nombor kepada bilangan angka perlu dijalankan.
bererti yang tertentu.

MINGGU 3 Kes nombor bulat yang


13-17 JANUARI melibatkan sifar selepas
2019
digit bukan sifar perlu
MINGGU 4
20-24 JANUARI dibincangkan.
2019
2.2 Bentuk 2.2.1 Mengenal dan menulis Kegunaan bentuk
Piawai nombor dalam bentuk piawai. piawai dalam kehidupan
sebenar termasuk
awalan biasa seperti
tera dan nano perlu
diteroka, dengan dan
tanpa menggunakan
alat teknologi.

Perkaitan bentuk piawai


dengan hukum indeks
dan angka bererti perlu
dibincangkan.

2.2.2 Melaksanakan operasi asas Penyelesaian yang


aritmetik yang melibatkan nombor melibatkan pemfaktoran
dalam bentuk piawai. perlu dijalankan.
MINGGU 5
27- 31 JANUARI
2019
2.2.3 Menyelesaikan masalah
MINGGU 6
3-7FEBRUARI yang melibatkan nombor dalam
2019 bentuk piawai.

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

STANDARD
STANDARD
MINGGU KANDUNGA CATATAN
PEMBELAJARAN
N
3.1 3.1.1 Mengenal pelbagai Nota:
Simpanan jenis simpanan dan Aktiviti penerokaan tentang
dan pelaburan. jenis simpanan dan pelaburan
Pelaburan serta jenis faedah (mudah dan
kompaun) yang terlibat perlu
dijalankan.
Jenis simpanan:
Akaun simpanan
Akaun simpanan tetap
Akaun semasa
Jenis pelaburan:
Saham
Amanah saham
Hartanah
MINGGU 7 3.1.2 Membuat pengiraan yang Nota:
10 – 14 melibatkan faedah mudah Bagi simpanan yang memberi
FEBRUARI 2019
dan faedah kompaun bagi faedah mudah, gunakan rumus:
MINGGU 8
17-21 simpanan, dan I = Prt
FEBRUARI 2019 seterusnya menerangkan I = faedah (interest)
kesan perubahan tempoh, P = prinsipal (principal)
kadar faedah atau r = kadar (rate)
pulangan dan kekerapan t = masa (time)
pengkompaunan Cadangan aktiviti:
terhadap nilai masa Penerbitan rumus bagi faedah
hadapan simpanan mudah dan jumlah simpanan
digalakkan.
Nota:
Bagi simpanan yang memberi
faedah kompaun,
gunakan rumus:
nt
n
r
MV P(1 )
MV = nilai matang (matured
value)
Nilai matang ialah jumlah
prinsipal dan faedah.
P = prinsipal (principal)
r = kadar faedah tahunan (the
yearly interest
rate)
n = bilangan kali faedah
dikompaun setahun
(number of periods the interest
is compounded
3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

per year)
t = tempoh dalam tahun (term in
years)
Bagi perbankan Islam, kadar
pulangan hanya
sebagai rujukan. Kadar
pulangan sebenar hanya
akan diketahui pada tempoh
matang atau pada
tarikh wang itu dikeluarkan.

MINGGU 9 3.1.3 Membuat pengiraan yang Nota:


24 – 28 melibatkan nilai pulangan Nilai pulangan pelaburan atau
FEBRUARI 2019
pelaburan, dan ROI (Return Of
seterusnya menerangkan Investment) dan dividen
faktor yang amanah saham perlu
mempengaruhi pulangan dilibatkan.
pelaburan serta Pelaburan hartanah perlu
kesannya. melibatkan kadar
pulangan dan kadar pulangan
sebenar.
MINGGU 10 3.1.4 Membanding dan Nota:
3 - 7MAC 2019 membeza potensi risiko, Aktiviti penerokaan perlu
pulangan dan kecairan dijalankan.
pelbagai jenis simpanan Melibatkan situasi yang
dan pelaburan. memerlukan murid membuat
keputusan yang bijak dalam
konteks simpanan dan
pelaburan, dan memberi
justifikasi.
MINGGU 11 3.1.5 Mengira purata kos Nota:
10 - 14 MAC sesyer bagi pelaburan Saham termasuk amanah
2019
saham menggunakan saham.
MINGGU 12
17-21 MAC 2019 strategi pemurataan kos
ringgit dan menjelaskan
manfaat strategi ini.
MINGGU 14 3.1.6 Menyelesaikan masalah
31 Mac - 4 APRIL yang melibatkan
2019
simpanan dan pelaburan.
MINGGU 15
7-11 APRIL
2019

MINGGU 15 3.2 3.2.1 Menjelaskan maksud Nota:


14 - 18 APRIL Pengurusan kredit dan hutang, dan Aktiviti penerokaan perlu
2019
Kredit dan seterusnya dijalankan.
Hutang menghuraikan Pinjaman segera perlu
pengurusan yang dibincangkan.

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

bijaksana tentang kredit Kredit termasuk kad kredit dan


dan hutang. pinjaman.

MINGGU 16 3.2.2 Mengkaji dan Nota:


21 - 25 APRIL menghuraikan kelebihan Melibatkan:
2019
dan kekurangan kad (a) Sistem ganjaran
kredit dan (b) Kelayakan memperolehi kad
penggunaannya secara kredit
bijaksana. (c) Tanggungjawab pengguna
(d) Aspek keselamatan
(e) Caj-caj yang lazim

MINGGU 17 3.2.3 Mengkaji dan Nota:


28 APRIL - 2 MEI menghuraikan kesan Pengiraan caj kewangan perlu
2019
pembayaran minimum dilibatkan.
dan pembayaran lewat Beri penekanan kepada faedah
bagi penggunaan kad atas baki.
kredit.

MINGGU 18 3.2.4 Menyelesaikan masalah Nota:


5-09 MEI 2019 yang melibatkan Situasi yang memerlukan murid
penggunaan kad kredit. membuat keputusan yang bijak
dalam konteks perbelanjaan
dan pembayaran kad kredit,
dan memberi justifikasi perlu
dilibatkan.
Masalah termasuk yang melibatkan
pertukaran mata wang dan
pembelian dalam talian.
MINGGU 19 3.2.5 Mengira jumlah bayaran Nota:
12-17 MEI 2019 balik pinjaman dan Rumus untuk pinjaman dengan
bayaran ansuran, dengan faedah sama rata:
pelbagai kadar faedah A = P + Prt
dan tempoh pinjaman A = jumlah bayaran balik
yang berbeza. P = prinsipal (principal)
r = kadar faedah (rate)
t = masa (time)
Pinjaman dengan faedah sama
rata adalah seperti pinjaman
kereta, pinjaman peribadi dan
pinjaman barangan pengguna.
Faedah atas baki perlu
dibincangkan.
3.2.6 Menyelesaikan masalah Nota:
yang melibatkan Situasi yang memerlukan murid
pinjaman. membuat keputusan yang bijak
serta memberi justifikasi perlu
dilibatkan.

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

STANDARD STANDARD
MINGGU CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
MINGGU 24 4.1 Lukisan 4.1.1Mengkaji dan menerangkan Nota:
9-14 JUN 2019 Berskala
MINGGU 25
hubungan antara ukuran sebenar
objek dan lukisan pelbagai saiz Konsep kadaran
16-21 JUN 2019
objek tersebut, dan seterusnya perlu ditegaskan.
menerangkan maksud lukisan Situasi kehidupan
berskala. sebenar perlu
dilibatkan

Grid pelbagai
4.1.2Mentafsirkan skala suatu saiz perlu
lukisan berskala. dilibatkan

4.1.3Menentukan skala,
ukuran objek atau
ukuran lukisan berskala.

4.1.4 Melukis lukisan berskala Grid pelbagai saiz


bagi suatu objek dan
perlu dilibatkan.
sebaliknya.
4.1.5 Menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti:
yang melibatkan lukisan
berskala. Kerja projek
digalakkan

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
MINGGU 26
23 - 28 JUN 5.1 Sinus, 5.1.1 Mengenal pasti sisi
2019
Kosinus dan bertentangan dan sisi
MINGGU 27
30 Jun - 5 Tangen bagi bersebelahan berdasarkan
JULAI 2019 Sudut Tirus suatu sudut tirus dalam Nota:
dalam Segi Tiga segi tiga bersudut tegak. Perkaitan dengan
Bersudut Tegak konsep kadaran perlu
dibuat.
5.1.2 Membuat dan
menentusahkan konjektur
tentang hubungan antara
sudut tirus dan nisbah sisi
segi tiga bersudut tegak, dan
Nota:
seterusnya mentakrifkan
Kesan perubahan perlu
sinus, kosinus dan tangen.
dijelaskan dengan
menggunakan nisbah sisi
segi tiga bersudut tegak.
5.1.3 Membuat dan
Sudut 0 dan 90 perlu
menentusahkan konjektur
dilibatkan.
tentang kesan perubahan saiz
sudut terhadap nilai sinus,
kosinus dan tangen
Nota:
sin θ
5.1.4 Menentukan nilai sinus, Hubungan tan θ = 𝑘𝑜𝑠 θ
kosinus dan tangen suatu perlu diteroka
sudut tirus.

5.1.5 Menentukan nilai sinus,


kosinus dan tangen sudut Nota:
30 , 45 dan 60 tanpa Bentuk surd perlu
menggunakan kalkulator. dilibatkan.

5.1.6 Melakukan pengiraan Nota:


yang melibatkan sinus, Tatatanda sin-1, kos-1 dan
kosinus dan tangen. tan-1 perlu digunakan.

5.1.7 Menyelesaikan masalah Nota:


yang melibatkan sinus, Masalah termasuk yang
kosinus dan tangen. melibatkan objek
geometri 3D
, sudut dongak dan
sudut tunduk.
7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
6.0 Sudut dan 6.1.1 Membuat dan Nota:
tangen bagi menentusahkan konjektur Pelbagai kaedah
MINGGU 28 bulatan tentang hubungan antara termasuk penggunaan
7-12 JULAI 2019 (i) sudut-sudut pada lilitan, perisian dinamik perlu
MINGGU 29
6.1 Sudut pada (ii) sudut pada lilitan dan sudut digunakan.
14-19 JULAI
2019 Lilitan dan Sudut pusat 6.1.1 (ii) melibatkan
Pusat yang yang dicangkum oleh lengkok ‘sudut dalam
Dicangkum oleh tertentu, dan seterusnya semibulatan’.
Suatu Lengkok menggunakan hubungan
tersebut untuk menentukan nilai
sudut dalam bulatan.
6.1.2 Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sudut dalam
bulatan.
6.2 Sisi Empat 6.2.1 Mengenal dan
Kitaran memerihalkan sisi empat
kitaran.
6.2.2 Membuat dan Nota:
menentusahkan konjektur Pelbagai kaedah
tentang hubungan antara sudut- termasuk penggunaan
sudut pada sisi empat kitaran, perisian dinamik perlu
dan seterusnya menggunakan dilibatkan.
hubungan tersebut untuk
menentukan nilai sudut pada
sisi empat kitaran.
6.2.3 Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sisi empat
kitaran.
6.3 Tangen 6.3.1 Mengenal dan
kepada Bulatan memerihalkan tangen kepada
bulatan.
6.3.2 Membuat dan Nota:
menentusahkan konjektur Pelbagai kaedah
tentang termasuk penggunaan
(i) sudut di antara tangen perisian dinamik perlu
dengan jejari bulatan pada titik dilibatkan.
ketangenan, Pembinaan geometri
(ii) sifat-sifat berkaitan dengan perlu dilibatkan untuk
dua tangen kepada suatu menentusahkan
bulatan, konjektur.
(iii) hubungan sudut di antara
tangen dan perentas dengan
sudut dalam tembereng selang-
seli yang dicangkum oleh
perentas itu,
8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

dan seterusnya melakukan


pengiraan yang berkaitan.
6.3.3 Menyelesaikan masalah Nota:
yang melibatkan tangen kepada Masalah tangen
bulatan. sepunya perlu
dilibatkan.
6.4 Sudut dan 6.4.1 Menyelesaikan masalah
Tangen bagi yang melibatkan sudut dan
Bulatan tangen bagi bulatan.

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
MINGGU 30 7.1 Unjuran 7.1.1 Melukis unjuran ortogon. Pandangan dari
21 - 26 JULAI Ortogon pelbagai arah bagi
2019
kefahaman. satah mencancang dan
MINGGU 31
28 JULAI - 2 satah mengufuk perlu
OGOS 2019 dilibatkan.
Bahan konkrit dan alat
7.1.2 Membanding dan teknologi seperti
membeza antara objek dan perisian dinamik perlu
unjuran ortogon yang sepadan. digunakan untuk
membina

Panjang, sudut dan


bentuk perlu dilibatkan.
7.2.Pelan dan 7.2.1 Melukis pelan dan Bahan konkrit dan alat
Dongakan dongakan suatu objek mengikut teknologi seperti
skala. perisian dinamik perlu
digunakan untuk
membina kefahaman.
Melukis pelan dan
dongakan dalam satu
gambar rajah dengan
menunjukkan garis
binaan perlu digunakan.
Contoh:

Objek gabungan dan


objek asal yang
dikeluarkan sebahagian
perlu dilibatkan.

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

7.2.2 Mensintesis pelan dan Jenis garis perlu


dongakan suatu objek dan ditegaskan:
melakar objek tersebut. (a) garis padu tebal
(untuk sisi yang
nampak).
(b) garis sempang
(untuk sisi terlindung).
7.2.3 Menyelesaikan masalah (c) garis padu halus
yang melibatkan pelan dan (untuk garis binaan).
dongakan.
Teknologi seperti
perisian dinamik perlu
digunakan untuk
membina kefahaman.

Kerja projek yang


melibatkan perkara
berikut perlu
dilaksanakan:
(a) pembinaan model
seperti model bangunan
dan perabot.
(b) pengiraan seperti
kos, luas dan isipadu.
(c) pembentangan.
Pengintegrasian elemen
STEM boleh
dilaksanakan seperti
berikut:
S – kestabilan dalam
pembinaan struktur
bangunan
T – menggunakan
perisian untuk melukis
pelan dan dongakan
E – mereka bentuk
model bangunan
M – pengiraan kos, luas
dan isi padu

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
8.1 Lokus 8.1.1 Mengenal lokus dalam Aktiviti penerokaan
situasi kehidupan sebenar, dan yang melibatkan lokus
seterusnya menerangkan maksud dua dimensi dan tiga
lokus. dimensi (seperti sfera
dan silinder) perlu
dijalankan.

Lokus ialah satu set


titik yang
kedudukannya
memenuhi syarat
tertentu.
MINGGU 32 8.2 Lokus dalam 8.2.1 Memerihal lokus bagi titik Aktiviti hands-on perlu
4 - 9 OGOS 2019 Dua Dimensi yang dijalankan.
(i) berjarak tetap dari satu titik
tetap, Pelbagai kaedah
(ii) berjarak sama dari dua titik termasuk penggunaan
tetap, perisian dinamik perlu
(iii) berjarak tetap dari satu garis digunakan.
lurus,
(iv) berjarak sama dari dua garis
lurus yang selari, dan
(v) berjarak sama dari dua garis
lurus yang bersilang, dan
seterusnya membina lokus
tersebut.

8.2.2 Menentukan lokus yang


memenuhi dua atau lebih syarat.
Masalah termasuk
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan syarat
yang melibatkan lokus. jarak yang lebih atau
kurang daripada nilai
tertentu.

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2019
(KSSM)

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


KANDUNGAN
MINGGU 34 9.1 Garis Lurus 9.1.1 Membuat perkaitan antara Meneroka pelbagai graf
18-23 OGOS persamaan, y = mx + c, dengan fungsi linear dengan dan
2019
kecerunan dan pintasan-y, dan tanpa penggunaan
seterusnya membuat perisian dinamik.
generalisasi tentang persamaan Persamaan garis lurus
garis lurus yang selari dengan
paksi-y dan selari
9.1.2 Menyiasat dan mentafsir dengan paksi-x perlu
persamaan garis lurus dalam dilibatkan.
bentuk lain seperti ax + by = c
Nota:
dan , serta
menukarkan kepada bentuk y = Bagi ,a≠0
mx + c dan sebaliknya. dan b ≠ 0.

9.1.3 Menyiasat dan membuat Nota:


inferens tentang hubungan Titik yang tidak terletak
antara titik pada garis lurus pada garis lurus
dengan persamaan garis lurus berkenaan perlu
tersebut. dilibatkan.

9.1.4 Menyiasat dan membuat


inferens tentang kecerunan
garis selari.

MINGGU 35 9.1.5 Menentukan persamaan y = mx + c


25-30 OGOS suatu garis lurus.
2019

9.1.6 Menentukan titik Nota:


persilangan bagi dua garis Penentuan titik
lurus. persilangan perlu
diterokai dengan dan
9.1.7 Menyelesaikan masalah tanpa penggunaan
yang melibatkan garis lurus. perisian dinamik.
Kalkulator hanya
dibenarkan untuk
menyemak jawapan.
Pelbagai kaedah
termasuk penggantian,
penghapusan dan graf
perlu dilibatkan.

12