Anda di halaman 1dari 1

MAZMUR TANGGAPAN III (Malam Paskah) Kel 15:1-6.

17-18; R1a

BERSYUKURLAH KEPADA TUHAN


Do = Bes, 1/2

Solis/Koor
J5j j j 6 ) ! . ) ! j6j j j ! ) @ . )
1. Ber- syu - kur lah ke - pa - da Tu - han,
2. Ha- nya Di- a me- nger - ja- kan kar- ya a- gung,
3. Pe- ne - rang yang be - sar di- bu- at - nya,
4. Yang mem - bu- nuh a- nak su - lung Me - sir,
5. Di- a yang mem- be - lah La- ut Me- rah,
6. Yang me - mim- pin u- mat - Nya ke pa- dang gu- run,
7. Di- be - ri - kan- Nya ta - nah me - re- ka,
8. Ber- syu - kur lah ke - pa - da Tu - han,

U: v#b b Âj.b@b b m# ) ! . ) v@b b Âj.b!b m@ ) 7 . ) 0


kar’ - na ke - kal ka - sih Al - lah,

J7 7 ) 7 . ) 5 j6 7 ) ! . )
1. pa- da Al - lah se - ga - la de - wa- ta,
2. de- ngan a - rif men - cip - ta- kan la- ngit,
3. sur- ya yang me- ngu - a - sa- i si- ang,
4. dan mem - be - bas- kan u- mat I- sra - el,
5. yang me - nye- be- rang- kan u- mat I- sra - el,
6. ke- ra - ja- an be- sar di- tak- luk- kan - Nya,
7. ke - pa- da I- sra - el ham- ba - Nya,
8. pem - be- bas ki- ta da - ri pe - nin- das,

U: v@b b Âj.b!b b m@ ) 7 . ) v!b b Âj.b7b m! ) 6 . ) 0


kar’ - na ke - kal ka - sih Al - lah,

J6 6 ) 6 . ) 2 j3 4 ) 5 . )
1. pa- da Tu - han se - ga- la peng- u - a- sa,
2. mem-ben - tang- kan bu- mi di a- tas la- ut,
3. bu- lan, bin - tang, ca - ha - ya ma- lam,
4. de- ngan ta- ngan ku- at dan le- ngan per - ka- sa,
5. dan me - num- pas Fir- a - un dan las- kar - nya,
6. ra- ja - ra- ja mas- yhur di - bu- nuh - Nya,
7. ke- ma - lang- an ki- ta di- in- dah- kan - Nya,
8. dan se - ga- la makh- luk di- be- ri- Nya ma- kan,

U: v!b b Âj.b7b b m! ) 6 . ) v7b b Âj.b6b m7 ) 5 . ) 0


kar’ - na ke - kal ka - sih Al - lah.