Anda di halaman 1dari 2

JURNAL MINGGU KE-4

Bilangan Jurnal : 4

Minggu Praktikum : Minggu keempat

Tarikh Peristiwa / Kejadian : 27 OGOS 31 OGOS 2018

Tajuk Jurnal : Masalah murid tidak mengamalkan amalan keselamatan semasa amali
dijalankan.

1. Masalah / peristiwa
Masalah yang telah saya hadapi pada minggu ini ialah murid tidak
mempraktikkan nilai keselamatan semasa melakukan amali pertanian. Murid
berebut untuk mendapatkan peralatan pertanian iaitu sudip tangan.

2. Analisis
- Masalah timbul kerana kurangnya peralatan peralatan iaitu sudip tangan di
sekolah tersebut menyebabkan murid berebut untuk mendapatkannya.
- Murid terlampau teruja untuk melakukan amali penyemaian biji benih
sehingga mereka berebut untuk mendapatkan sudip tangan.

3. Cadangan Tindakan Susulan


- Saya perlu berbincang dengan guru pembimbing bertanyakan tentang
masalah kekurangan peralatan sebelum memulakan pengajaran.
- Saya perlu meminjam peralatan di IPG untuk mengelakkan berlakunya
kekurangan peralatan pertanian.

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan


Semasa menjalankan rancangan persediaan mengajar, saya akan memikirkan
inisiatif lain untuk menyelesaikan masalah kekurangan peralatan pertanian.
Saya akan berusaha cuba untuk menyelesaikan masalah kekurangan perlatan
sudip tangan ini dalam tempoh masa seminggu.
Pandangan / komen Pensyarah/ Guru pembimbing

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................

Tarikh : ............................................. Tandatangan : .............................................

Nama : .........................................................