Anda di halaman 1dari 15

SMK.

SERI ISKANDAR
GEOGRAFI TINGKATAN 3

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 10 : Pengurusan Sumber

1. Apakah kaedah yang diusahakan untuk memelihara sumber hutan?


A Kempen kesedaran
B Penebangan terpilih
C Pendidikan alam sekitar
D Mewujudkan estet hutan

2. Alternatif bagi menggantikan kayu keras yang semakin merosot ialah


A kayu pokok kopi
B kayu pokok getah
C kayu pokok pinang
D kayu pokok kelapa sawit

3. Undang-undang Asas Bagi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar 1 993 digubal di Jepun adalah untuk
A mengawal pencemaran air
B menetapkan piawai kualiti air
C mengawal keselamatan dan kualiti bekalan air
D memberi penekanan ke atas pembangunan
sumber air

4. Antara berikut, yang manakah tujuan penanaman semula hutan?


I Menjamin keseimbangan ekosistem
II Menggelakkan kekurangan bekalan kayu balak
III Meluaskan kawasan hutan simpan dan taman
negara
IV Mengurangkan bahaya hakisan tanah dan
banjir lumpur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

5. Dasar Perhutanan Negara diperkenalkan pada tahun 1978 untuk


A memelihara sumber hutan dan mengekalkan
kepentingan ekologi
B menggalakkan sumber hutan diteroka
C melindungi kawasan pembalakan
D mengawal sumber hutan

6.

Bagaimanakah sumber di atas dapat digunakan dengan bijak?


I Penggunaan secara jimat
II Penyelenggaraan terhadap sumber
III Mengharamkan terus penggunaannya

1
IV Pencarian tenaga alternatif sebagai ganti
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

7.

Apakah peranan yang dimainkan oleh agensi di atas dalam pengurusan sumber?
I Mengawal kejadian tumpahan minyak
II Mencari gali kawasan petroleum baru
III Mengawal pengeluaran petroleum
IV Mengawal harga minyak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

8. Pemeliharaan sumber meliputi perkara-perkara seperti


I pembelaan
II perawatan
III penjagaan
IV pemurnian
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

9. Apakah tugasan yang dijalankan oleh FRIM?


A Memberi pendidikan konservasi hutan
B Menjaga taman negara dan hidupan liar
C Menjalankan penyelidikan dan pembangunan
hutan
D Mengawal kegiatan pembalakan melalui
pemberian lesen

10. Sumber hutan semakin berkurang disebabkan oleh aktiviti


I pembalakan
II pemburuan
III perkhemahan
IV pertanian pindah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

11.
Dasar Perhutanan Negara 1978
Dasar di atas merupakan satu usaha kerajaan bagi memastikan hutan dipelihara untuk tujuan
I rekreasi
II pendidikan
III penyelidikan
IV pengurusan air
A I, II dan III C I, III dan IV

2
B I, II dan IV D II, III dan IV

12. Antara berikut, kaedah yang manakah digunakan untuk menghalang hakisan yang digunakan dalam kegiatan
pertanian di Malaysia?
A Menanam atas cerun
B Kemudahan pengairan
C Menggunakan baja kimia
D Menanam di cerun berteres

13.

Apakah tujuan utama Majlis Perhutanan Negara meluluskan penubuhan hutan simpan kekal di Semenanjung
Malaysia, Sabah, dan Sarawak?
A Mengawal kegiatan pembalakan
B Mengehadkan kegiatan pertanian pindah
C Memastikan kawasan hutan dipelihara
selamalamanya
D Menjamin bekalan kayu balak di negara
Malaysia tidak berkurangan

14.
Apakah peranan yang dimainkan oleh agensi di atas dalam usaha mengatasi masalah pencemaran alam sekitar?
I Memberikan penerangan kepada orang ramai
tentang isu-isu alam sekitar
II Mengadakan kerjasama dengan agensi lain
dalam usaha menangani pencemaran
III Mengeluarkan saman kepada mana-mana
pihak yang menyebabkan pencemaran
IV Mengadakan kerjasama dengan syarikat
televisyen untuk mengesan pesalah yang
melakukan pencemaran
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah pemuliharaan sumber hutan?
I Estet hutan
II Rawatan silvikultur
III Penghutanan semula
IV Pemeliharaan in-situ
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

16. Kerajaan Jepun menguruskan sumber air melalui


I penyelidikan
II pembinaan empangan

3
III perundangan
IV mencari gali air bawah tanah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

17. Antara berikut, langkah-langkah yang manakah dijalankan untuk mengekalkan sumber hutan?
I Penanaman semula hutan
II Meningkatkan eksport hasil hutan
III Mengadakan kawasan hutan simpan
IV Menjalankan penebangan secara terpilih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah spesies pokok yang cepat tumbuh?
I Batai
II Cengal
III Yemane
IV Akasia mangium
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Antara berikut, pokok yang manakah cepat matang dan ditanam sebagai usaha memajukan hutan yang telah
musnah?
I Cengal batu
II Oak Malaysia
III Akasia mangium
IV Gmelina arborea
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20.

Pilih kombinasi yang benar.

4
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

21. Pilih pernyataan yang benar tentang langkah – langkah pengurusan hutan.
A Pemeliharaan in situ dijalankan untuk
mengelakkan kepupusan badak sumbu
Sumatera
B Rawatan silvikultur dijalankan bagi pokok yang
subur
C Aktiviti pertanian dalam kawasan estet
dibenarkan
D Hutan simpan diwujudkan untuk tujuan
pembalakan

22. Negara-negara yang terbabit dalam pelaksanaan penyediaan Pelan Pengurusan Mapan Hutan Paya Gambut di
Selangor dan Pahang ialah
I Korea Selatan III Jerman
II Denmark IV Jepun
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23. Antara berikut, langkah-langkah yang manakah boleh diambil untuk menjamin pengekalan sumber mineral di
Malaysia?
I Mempelbagaikan penggunaan sumber
II Menguatkuasakan undang-undang
III Usaha cari gali di kawasan baru
IV Mencari sumber gantian
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

24. Antara berikut, kaedah yang manakah dapat mengurangkan masalah hakisan tanah di cerun?
I Pembenihan hidro
II Tanaman tutup bumi
III Meratakan cerun
IV Menutup cerun dengan plastik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah pengurusan sumber?


I Pemeliharaan
II Pemuliharaan
III Penyepaduan

5
IV Pendidikan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26.

Agensi di atas banyak memberikan khidmat dalam usaha memastikan hutan berkekalan, iaitu dalam bentuk
I latihan
II kepakaran
III kemahiran
IV program kesedaran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

27. Aktiviti penanaman semula dijalankan untuk


A meluaskan kawasan hutan
B mempelbagai spesies pokok
C mengekalkan bekalan kayu balak
D memaksimumkan hasil pengeluaran kayu balak

28.

Taman perlindungan yang dimaksudkan ialah


A I C III
B II D IV

29.

Kawasan yang bertanda X ialah taman perlindungan bagi haiwan

6
A tapir
B seladang
C orang utan
D badak sumbu Sumatera

30. Rawatan silvikultur merupakan satu kaedah untuk I merawat pokok-pokok


II membaja pokok-pokok yang kurang subur
III mengalihkan pokok-pokok yang kurang subur
IV menebang pokok-pokok yang mengancam
pokok yang bernilai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31. Pilih pernyataan yang benar mengenai langkahlangkah pengurusan sumber.


I Taman negara terdapat di Sabah dan Sarawak
sahaja
II Aktiviti pembalakan tidak dibenarkan di
taman negara
III Taman negara diwartakan untuk memelihara
tumbuh-tumbuhan semula jadi
IV Akta Perhutanan Negara 1985 diwujudkan
untuk mewartakan kawasan taman negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32. Tujuan konsep 3R diperkenalkan adalah untuk


I memulihara sumber alam
II menghasilkan barang yang boleh dikitar
semula
III mengelakkan pembaziran sumber
IV mengurangkan penerokaan sumber baru
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33.

7
Pilih lokasi taman negara yang benar.
AI C III
B II D IV

34. Antara berikut, kesan yang manakah akan timbul jika pengurusan sumber tidak diusahakan secara sistematik?
I Kepupusan sumber
II Pencemaran alam
III Pembaziran sumber
IV Peningkatan eksport
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35. Mengapakah sumber petroleum perlu diuruskan dengan baik?


I Mengelakkan pembaziran
II Mengelakkan kehabisan rizab petroleum
III Kekurangan bahan tenaga yang lain
IV Merupakan sumber yang tidak boleh
diperbaharui
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) terdapat di kawasan yang bertanda


A I C III
B II D IV

37.

Apakah tujuan Pensijilan Balak diperkenalkan di negara Malaysia?


A Mengawal penebangan balak
B Mengelakkan kecurian kayu balak
C Mengekalkan kawasan hutan simpan
D Menguruskan kawasan hutan secara mapan

38. Apakah peranan Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)?


I Mengawal hutan
II Mengumpulkan dana
III Menyedarkan masyarakat tentang kepentingan
hutan

8
IV Memboikot penggunaan hasil hutan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39.

Agensi X dalam rajah tersebut ialah


A Jabatan Alam Sekitar
B Jabatan Perhutanan Malaysia
C Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
D Jabatan Perlindungan Liar dan Taman Negara

40. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

41. Antara berikut, langkah yang manakah telah diambil untuk mengurus sumber air di Jepun?
I Membina terusan
II Kawalan perundangan
III Membina loji memproses air
IV Penyelidikan penyahgaraman air laut
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42. Rawatan silvikultur dijalankan terhadap pokok-pokok supaya


I pokok cepat membesar
II senang mengukur diameternya
III mudah memilih pokok yang perlu ditebang
IV dapat memusnahkan pokok yang menumpang
pada pokok lain
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengelakkan hakisan permukaan tanih?

9
I Pembenihan hidro
II Pembinaan longkang
III Tanaman tutup bumi
IV Penutupan permukaan tanah dengan
hamparan plastik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

44.

Apakah sumber tenaga alternatif tersebut?


I Tenaga solar
II Tenaga hidro
III Tenaga biomas
IV Tenaga ombak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Pilih kombinasi yang benar mengenai langkah-langkah pengurusan sumber hutan.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

46. Sungai-sungai di negara Jepun yang pendek dan deras sesuai untuk
A sumber bekalan air bersih
B kegiatan perikanan air tawar
C penjanaan kuasa hidroelektrik
D perhubungan dan pengangkutan

47. Keseimbangan ekosistem perlu dikekalkan supaya

10
I kualiti udara dapat ditingkatkan
II rantaian makanan sentiasa berterusan
III aliran tenaga dapat dikurangkan
IV komponen – komponen dalam ekosistem tidak
berinteraksi antara satu sama lain
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48. Pengurusan sumber diadakan di negara kita untuk


I mengelakkan kepupusan
II mengekalkan keseimbangan ekosistem
III menjamin bekalan sumber berterusan
IV meningkatkan pengeluaran sesuatu sumber
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan


A pemuliharaan hutan
B pemeliharaan hutan
C penyelidikan hutan
D kempen kesedaran

50. Pembinaan empangan di Jepun bertujuan untuk


I mengawal banjir
II menjana kuasa hidroelektrik
III membersihkan air
IV menternak haiwan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.

Pilih pasangan yang benar.

11
I Pulau Redang
II Taman Pulau Tiga
III Pulau Payar
IV Taman Tunku Abdul Rahman
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

52. Kerajaan Malaysia menjalankan pengurusan bekalan sumber bagi memastikan


I bekalan sesuatu sumber sentiasa berterusan
II operasi industri berjalan lancar
III hasil eksport bahan mentah ditingkatkan
IV sumber digunakan secara maksimum
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

53. Pilih pasangan yang benar tentang sumber dan akta di bawah.

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

54.

Pemeliharaan sumber di atas terletak di bawah kuasa


A Jabatan Kesihatan
B Jabatan Perhutanan
C Jabatan Alam Sekitar

12
D Persatuan Pencinta Alam

55.
Apakah tujuan utama kempen di atas dilancarkan?
A Memberi maklumat tentang sungai
B Menggalakkan orang ramai mengunjungi
sungai
C Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang
penjagaan sungai
D Menarik minat orang ramai mengenali sungai

56. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha kerajaan Jepun bagi menangani masalah pencemaran?
I Melakukan pemeriksaan sungai
II Menguatkuasakan undang-undang
III Mendirikan kilang di kawasan pedalaman
IV Mendirikan pusat penapisan air dan pusat
pembuangan sampah moden
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

57.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?


I Mengenakan denda
II Mewujudkan estet hutan
III Pembenihan hidro
IV Mewartakan taman negara
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58.

Pembinaan empangan di atas di Jepun bertujuan untuk


I mengawal banjir
II mengairi kawasan pertanian
III menjana kuasa hidroelektrik
IV menggalakkan kegiatan perikanan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

59.

13
Rajah di atas mungkin sekali dapat dikaitkan dengan
I air
II bahan besi
III kertas
IV minyak pelincir
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60. Kaedah penebangan terpilih dijalankan dengan


I pokok yang muda sahaja ditebang
II mengehadkan bilangan pokok yang ditebang
III menebang pokok yang telah dikenal pasti
IV pokok bersaiz kurang daripada 40 cm diameter
boleh ditebang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

14
Jawapan Unit 10

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


1 B 11 A 21 A
2 B 12 D 22 D
3 B 13 C 23 D
4 C 14 A 24 B
5 A 15 B 25 B
6 D 16 A 26 D
7 B 17 C 27 C
8 A 18 C 28 D
9 C 19 D 29 D
10 D 20 D 30 B

Question No: Answer: Question No: Answer: Question No: Answer:


31 D 41 D 51 D
32 D 42 D 52 A
33 A 43 C 53 A
34 A 44 A 54 C
35 B 45 D 55 C
36 B 46 C 56 B
37 C 47 A 57 B
38 B 48 A 58 B
39 B 49 D 59 A
40 D 50 A 60 B

15