Anda di halaman 1dari 14

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi
tiap-tiap soalan.

Unit 14 : Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

1. Dalam rantaian makanan, tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan dinamakan


A pengurai primer
B pengeluar utama
C pengguna primer
D pengeluar primer

2.

Kedua-dua tempat di atas berperanan sebagai


A pusat penyelidikan
B kawasan pembalakan
C kawasan ekopelancongan
D tempat pembiakan hidupan laut

3. Antara berikut, taman negara yang manakah terletak di Sarawak?


I Taman Negara Bako
II Taman Negara Mulu
III Taman Negara Kinabalu
IV Taman Negara Tunku Abdul Rahman
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4. Interaksi antara organisma hidup dengan habitatnya dikenali sebagai


A ekopelancongan C ekosistem
B akuakultur D ekologi

5. Antara berikut, agensi yang manakah bertanggungjawab dalam menjalankan penyelidikan tentang pelbagai
jenis tumbuh – tumbuhan semula jadi di Malaysia?
A RRIM
B FRIM
C MARDI
D PERHILITAN

6. Kayu balak yang terdapat di dalam hutan hujan tropika Malaysia ialah
I pyinkado
II cengal
III meranti
IV kayu jati
A I dan II
B II dan III
C III dan IV

1
D I dan IV

7.

Barangan di atas diperbuat daripada hasil hutan


A buluh C nibung
B nipah D mengkuang

8.

Negeri bertanda yang manakah diliputi hutan hujan tropika yang paling luas?
AI
B II
C III
D IV

9. Antara berikut, kawasan yang manakah boleh dikaitkan dengan ekopelancongan?


A Muzium Negara
B Tugu Negara
C Batu Caves
D KLIA

10.

Haiwan di atas merupakan salah satu daya tarikan untuk menarik pelancong ke negeri
A Sarawak C Johor
B Pahang D Sabah

2
11.

Gambar rajah di atas menunjukkan kepentingan hutan sebagai


A legeh sungai
B satu ekosistem
C kawasan tadahan
D kawasan pembalakan

12. Antara berikut, yang manakah dapat menerangkan kepentingan utama tumbuh-tumbuhan semula jadi di
kawasan bercerun curam?
A Punca sumber air
B Mengawal hakisan
C Sumber perubatan
D Habitat fl ora dan fauna

13.

Hutan Simpan Sepilok terletak di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

14. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3
15. Pokok bakau digunakan untuk membuat
I cerucuk
II perabot
III jambatan
IV arang kayu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

16. Bagaimanakah tumbuhan dapat mengimbangkan gas rumah hijau?


A Proses fotosintesis
B Rantaian makanan
C Pembalakan
D Transpirasi

17.

Senarai di atas penting sebagai


A bahan masakan
B sumber makanan
C barang perhiasan
D ubat-ubatan tradisional

18. Hasil sampingan hutan hujan tropika dapat mengembangkan industri


A kayu arang C makanan
B kraf tangan D cerucuk binaan

19. Kayu-kayan yang menjadi eksport utama Malaysia ialah


I jelutong
II balau
III maple
IV pain
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

20.

4
Tumbuhan yang boleh digunakan untuk membuat cerucuk bangunan boleh di dapati di kawasan bertanda
AI
B II
C III
D IV

21.

Pernyataan di atas merujuk kepada


A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air tawar
D hutan paya air masin

22. Antara berikut, yang manakah merupakan komponen ekosistem hutan hujan tropika?
I Haiwan
II Air laut
III Udara
IV Tanih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23.

Antara berikut, yang manakah kepentingan kawasan X?


A Kawasan tadahan hujan
B Industri ekopelancongan
C Kegiatan pertanian pindah
D Sumber ubat-ubatan tradisional

24. Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang terdapat dalam hutan Malaysia?
I Badak
II Landak
III Harimau
IV Orang utan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25. Antara berikut, yang manakah komponen benda hidup?

5
I Tanih
II Udara
III Rumput
IV Belalang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

26.

Tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas dapat ditemui di


A hutan paya
B hutan gunung
C hutan sekunder
D hutan hujan tropika

27. Ekosistem hutan terdiri daripada


I udara III manusia
II tanih IV tumbuhan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

28.

Kawasan bertanda yang manakah menghasilkan kayu untuk kegunaan di atas?


AI C III
B II D IV

6
29.

Antara kawasan berlorek dalam peta di atas, hutan yang manakah membekalkan sumber kayu balak utama di
Malaysia?
AP CR
BQ DS

30. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?


I Habitat hidupan liar
II Kawasan pertanian pindah
III Pengembang eko pelancongan
IV Sumber ubat-ubatan tradisional
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31.

Dalam rajah rantaian makanan di atas, X ialah


A nutrien
B bakteria
C pengurai
D pengeluar

32. Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang dilindungi di Hutan Simpan Sepilok, Sabah?
A Ular
B Harimau
C Orang utan
D Badak Sumatera

33. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dapat membantu dalam meningkatkan kualiti udara melalui proses
A pereputan
B kitaran air
C perpeluhan
D fotosintesis

7
34.

Antara berikut, yang manakah benar menerangkan kedudukan taman negara?


A I – Taman Negara Pahang
B II – Taman Negara Niah
C III – Taman Negara Bako
D IV – Taman Negara Kinabalu

35. Antara berikut, yang manakah benar tentang hasil hutan dan kegunaannya?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Apakah kepentingan bahan-bahan yang disenaraikan di atas?


I Sumber eksport negara
II Sumber serat dalam pemakanan
III Menyediakan peluang pekerjaan
IV Mengembangkan industri perkayuan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37.

Apakah produk X?
I Kertas III Tilam
II Perabot IV Makanan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV

8
D III dan IV

38.

Apakah kepentingan tumbuhan dan beluncas dalam rajah di atas?


A Membekalkan oksigen kepada burung
B Sebagai pengurai dalam rantaian makanan
C Membekal sumber makanan kepada
pengguna
D Meggalakkan proses fotosintesis dalam
tumbuhan

39. Antara berikut, kegiatan yang manakah dibenarkan dilakukan di taman negara?
A Memburu binatang
B Melihat hidupan liar
C Mengumpul hasil hutan
D Mengambil tumbuhan herba

40. Apakah kepentingan hutan kepada hidupan liar?


I Sumber makanan
II Tempat pembiakan
III Kawasan memburu
IV Tempat perlindungan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan taman negara diwujudkan?
I Menjadi kawasan tarikan pelancong
II Memelihara flora dan fauna
III Menyediakan ladang hutan
IV Menjadi tempat rekreasi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42. Hutan paya air masin amat penting sebagai tempat pembiakan hidupan seperti
I arnab
II udang
III siput
IV ikan belacak
A I, II dan III C I, III dan IV

9
B I, II dan IV D II, III dan IV

43.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar bagi pernyataan di atas?

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

44.

Senarai di atas boleh dikaitkan dengan


I pusat pemuliharaan orang utan
II kawasan perlindungan hidupan liar
III kawasan pembalakan utama di Sarawak
IV kawasan pemeliharaan tumbuh- tumbuhan
semula jadi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

45. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang fungsi tumbuhan semula jadi sebagai penghalang
hakisan tanah?
A Akar – mencengkam lapisan tanah
B Kanopi – mempercepatkan titisan air hujan
C Rumput – melonggarkan struktur tanah
D Daun kering – memudahkan larian air
permukaan

46. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?


I Sumber hasil kayu
II Kawasan tadahan air
III Pencegah hakisan tanih
IV Kawasan pemburuan binatang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47.

10
Senarai di atas menerangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi iaitu
A penghalang hakisan tanih
B mengimbangi ekosistem
C bekalan ubat tradisional
D habitat hidupan liar

48.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar menunjukkan kedudukan taman negara di Malaysia?

49. Apakah kepentingan ekosistem hutan?


I Mengekalkan pelbagai jenis sumber tumbuhan
II Menghasilkan sumber kayu-kayan
III Membantu meningkatkan kualiti udara
IV Mewujudkan ketidakseimbangan ekosistem
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Apakah hasil hutan yang dapat digunakan dalam bidang perubatan tradisional?
I Rotan
II Rafflesia
III Periuk kera
IV Pokok setawar
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

51. Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi hutan sebagai kawasan tadahan air?
I Sebagai span yang menyerap air hujan

11
II Sebagai punca aliran sungai
III Menakung air dalam hutan
IV Menapis air yang kotor
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52.

Antara berikut, tumbuhan semula jadi yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?
A Rotan
B Tongkat ali
C Kayu cengal
D Pokok nipah

53.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tumbuhan dalam gambar rajah di atas?
I Pembiakan hidupan laut
II Pusat perlindungan haiwan
III Menghalang hakisan ombak
IV Membuat cerucuk bangunan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54.

Apakah persamaan bagi kawasan P dan kawasan Q?


I Kawasan taman negara
II Kawasan pembalakan
III Hidupan liar dilindungi
IV Menjadi kawasan ekopelancongan

12
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan utama hutan di negara kita?
I Kawasan tadahan hujan
II Membekalkan sumber protein
III Menyederhanakan suhu tempatan
IV Mengekalkan keseimbangan ekosistem
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

13
Jawapan Unit 14

QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER:


1 D 11 C 21 B
2 C 12 B 22 C
3 A 13 A 23 A
4 C 14 B 24 C
5 B 15 D 25 C
6 D 16 A 26 D
7 A 17 D 27 B
8 A 18 B 28 A
9 C 19 A 29 B
10 A 20 B 30 C

QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER: QUESTION NO: ANSWER:


31 D 41 B 51 B
32 C 42 D 52 B
33 D 43 C 53 A
34 A 44 C 54 C
35 B 45 A 55 C
36 C 46 A
37 A 47 B
38 C 48 A
39 B 49 A
40 B 50 C

14