Anda di halaman 1dari 8

KOLEJ VOKASIONAL KUCHING ( K05042 )

JALAN KOLEJ, BATU LINTANG


93200 KUCHING,
SARAWAK

PENILAIAN PRESTASI
(PERFORMANCE ASSESSMENT)

EE-320-3:2012 PEMASANGAN PENYELENGGARAAN


KOD UNIT KOMPETENSI
ELEKTRIK- TIGA FASA

TAJUK UNIT KOMPETENSI C01 : LUKISAN TIGA FASA

NO.KOD EE-320-3:2012/CO1/PA(2/16)
NAMA CALON
NO KAD PENGENALAN
MASA
TARIKH
TERAMPIL/BELUM TERAMPIL
MARKAH : %

Arahan kepada calon / Instruction to candidate

1. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
2. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
3. Baca arahan dengan teliti. Rujuk kepada pegawai penilai (PP) sekiranya terdapat
kekeliruan.
4. Sebarang kerosakkan peralatan / bahan perlu dimaklumkan kepada Pegawai Penilai
(PP).
5. Dilarang membawa keluar kertas soalan.
6. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh yang
ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 9 MUKASURAT BERCETAK

ARAHAN:
Pelatih dikehendaki menerangkan secara ringkas berkaitan dengan melakar, melabel dan
mengukur lukisan bentangan, peranti perlindungan dan juga mengira jumlah beban tersambung
dan juga permintaan maksimum berpandukan maklumat yang diberi.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL : Dilampirkan

PERALATAN / PERKAKASAN / BAHAN :

1. Gambarajah skematik.
2. Gambarajah blok
3. Alat melukis huruf
4. Lengkuk tak sekata
5. Pensel lukisan
6. Pemadam lukisan
7. Kertas lukisan
8. Pensel lukisan
9. Pembahagi sudut

BUTIRAN
i. Lakar lukisan bentangan.
a) pelan bentangan domestik

b) pelan bentangan susunatur

c) pelan bentangan industri


Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi :

NAMA CALON/CANDIDATE NAME : NO. K/P/NRIC NUMBER :

MASA MULA/TIME START : TARIKH/DATE :

MASA TAMAT/TIME END :

SKALA PEMARKAHAN:

0=Tidak dilakukan/ Salah; 1=Tidak memuaskan;

2=Memuaskan; 3=Sangat memuaskan

BHG. KRITERIA PENILAIAN MARKAH


Perkara kritikal (60%)

1. Litar berfungsi sepenuhnya.*


BHG. KRITERIA PENILAIAN MARKAH
(* Kriteria Kritikal: Markah 3 diberi bagi litar yang berfungsi dan 0 jika litar
tidak berfungsi sepenuhnya.)
Hasil kerja (10%)

3. Jumlah markah diberi


3.1 Pemasangan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.
Jumlah
3.2 Komponen peralatan elektrik markah
telah penuh
disusun dan diatur dengan
kemas dan teratur.
3.3 Pemasangan yangJumlah
dibina Markah
adalah Bahagian 1 (60%)
betul sebagaimana arahan
yang diberikan.
Proses kerja (25%)
3.4 Penamatan kabel dilakukan dengan kemas.
2.
2.1 Bahan dan peralatan diperiksa.
3.5 Susunan wayar penyambungan adalah betul dan teratur.
2.2 Lakaran litar dibuatJumlah
mengikut gambarajah
markah diberiyang diberikan.
2.3 Komponen elektrik Jumlah
disusun markah
dan diatur mengikut lakaran litar.
penuh
2.4 Komponen elektrik
Jumlah dipasang
Markahmengikut
Bahagiansusunan.
3 (10%)
2.5 Kerja-kerja pengujian dilakukan.
Sikap/Keselamatan/Persekitaran (5%)
2.6 Bahagian litar yang tidak perlu telah diputuskan bagi mengelakkan
4. 4.1 Hadir penilaian tepat pada masa yang ditetapkan.
litar pintas.
2.7 lebihan kabel dipotong dengan kemas semasa pemasangan bekalan ke
4.2 Maklumat
palam 3 pin.dikumpul, diolah dan diaplikasi mengikut keperluan.

2.8 peralatan dikendalikan


4.2 Peralatan elektrik yang mengikut
telah siap teknik
dibinayang
diuji. betul dan selamat
serta disusun kemas selepas
Jumlah digunakan.
markah diberi
4.3 Berpakaian kemas mengikut prosedur keselamatan.
Jumlah markah penuh
4.4 Persekitaran kerja dibersih dan dikemaskan selepas kerja
dilaksanakan. Jumlah Markah Bahagian 2 (25%)
Jumlah markah diberi

Jumlah markah penuh

Jumlah Markah Bahagian 4 (5%)

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

(Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)


KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT
TERAMPIL / BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE : %
COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSOR COMMENTS :

Tarikh/Date :
Tandatangan Pegawai Penilai/
Assessor’s Signature

Nama/Name :

Anda mungkin juga menyukai