Anda di halaman 1dari 7

 

BAHAGIAN TEKNIK DAN VOKASIONAL


KEMENTERIAN PEDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 5 DAN 6, BLOK E14, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA

PENTAKSIRAN PRAKTIKAL 2
SEMESTER SEMESTER 1 SVM SESI 2017 / 2018

JABATAN JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK & ELEKTRONIK

PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK / SVM

KOD / KURSUS ETN1023 PEMASANGAN KELENGKAPAN PERALATAN UJIAN

KOMPETENSI
1. Mengenalpasti alat ukur dan alat uji serta cara kendalian
2. Menyediakan aktiviti untuk pemasangan dan kendalian alat ukur dan alat uji
KOMPETENSI UNIT 3. Pemasangan alat ukur dan alat uji
4. Melaksanakan kerja merekod dan menanda alat ukur dan alat uji
5. Laporan aktiviti pemasangan dan kendalian alat ukur dan alat uji
Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat :
 Mengenalpasti alat ukur dan alat uji serta cara kendalian
HASIL  Menyediakan aktiviti untuk pemasangan dan kendalian alat ukur dan alat uji
PEMBELAJARAN  Pemasangan alat ukur dan alat uji
 Melaksanakan kerja merekod dan menanda alat ukur dan alat uji
 Laporan aktiviti pemasangan dan kendalian alat ukur dan alat uji
PENTAKSIRAN PRNILAIAN PRAKTIKAL PERATUS KESELURUHAN 10%

TARIKH MASA 1 JAM


MARKAH MARKAH PERATUS
NO KOD ETN1023 / K01 / NK 01 - 06
PENUH DIPEROLEH DIPEROLEH
EE-021-2:2012-C01
EE-021-2:2012-C02
NO KOD JPK EE-021-2:2012-C03
EE-021-2:2012-C04
EE-021-2:2012-C05
MAKLUMAT CALON

NAMA

ANGKA GILIRAN MUKA : 01 DARIPADA 06

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH : KEPUTUSAN PENILAIAN

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN
…………….…………………………. ……………….……………………….

TARIKH : TARIKH :

(KETUA JABATAN/KETUA
PROGRAM/PENYELARAS (SILA TANDAKAN  PADA
(PENTAKSIR) KURSUS) RUANGAN YANG DISEDIAKA)
 

Arahan :

1 Anda dinasihati membaca dan mengkaji tugasan ini dengan teliti sebelum 
memulakan ujian amali.

2 Anda   akan   diberi   bahan   dan   peralatan   oleh   pegawai   penilai.   Pastikan   anda
mendapat bahan seperti disenaraikan dengan betul dan mencukupi.

3 Anda diberi masa selama 2 jam untuk menjalankan ujian amali ini. Tiada masa
tambahan akan diberi. Jika anda dapat menyelesaikan tugasan ini lebih awal, anda
hendaklah memaklumkan kepada pengawas.

Senarai Bahan :

Bahan / Komponen /
Bil. Nilai Kuantiti
Peralatan

1. Perintang Karbon 1/4W 1 KΩ 2

2. Perintang Karbon 1/4W 2 KΩ 2

3. Papan Projek - 1

4. Wayar Penyambung - secukupnya

5. Bekalan Kuasa DC dan Alat Tambah 30V 1

6. Meter Pelbagai - 1
 

Tugasan

Tajuk  :  Litar Siri Selari

I1 R2 = 2K Ω
R1 = 1K Ω R4 = 1K Ω

A B R3 = 2K Ω C D
IJ

+ -
10 V

Rajah 1

1. Anda dikehendaki memasang satu litar siri selari pada papan litar projek
seperti dalam Rajah 1

2. Buat pengukuran rintangan litar seperti dalam jadual 1.

3. Sambungkan litar yang telah dipasang ke punca bekalan kuasa 10 V DC.

4. Buat pengukuran nilai arus litar seperti dalam jadual 2.

5. Buat pengukuran nilai voltan litar seperti dalam jadual 3.

6. Buat pengiran seperti dalam jadual pengiraan yang disediakan.


 

7. Patuhi langkah keselamatan yang sesuai dan tunjukkan sikap serta kerja
yang baik dan selamat semasa anda melaksanakan kerja tersebut.

Jadual 1 : Pengukuran Rintangan

Titik Ukuran Multimeter Pengiraan

Rintangan AD

Rintangan AB

Rintangan BC

Jadual 2 : Pengukuran Voltan

Titik Ukuran Multimeter Pengiraan

Voltan AD

Voltan AB

Voltan BC
 

Jadual 3 : Pengukuran Arus

Titik Ukuran Multimeter Pengiraan

Arus Jumlah (IJ)

Arus (I1)

KERTAS SOALAN TAMAT
PERATURAN PEMARKAHAN AMALI

Nama: ................................................ Nama Kertas: ...................................

No. Kad Pengenalan: ........................... Kod Kertas  : ...................................

Skala Wajaran
Bil. Aspek Dinilai Markah Peratus
0 1 2 3 (1 – 3)
1 Proses Kerja (50%)

(a) Memasang komponen


i. R1 1
ii. R2 1
iii. R3
1
iv. R4
v. Punca Positif 1 /39x50%
vi. Punca Negatif 1
1
(b)Melakukan kerja penyambungan 1
     bekalan kuasa
(d) Melakukan kerja pengukuran
      (i)  Rintangan 1
      (ii) Voltan 1
      (iii) Arus 1
(e)Melakukan kerja pengiraan
(i) Rintangan 1
(ii) Voltan
1
(iii) Arus
1
Jumlah
 

2 Hasil Kerja (40%)
(a)Nilai rintangan.
(i) AD 1
(ii) AB
1 /27x40%
(iii) BC
1
(b) Nilai voltan.
   (i) AD 1
  (ii) AB 1
  (iii) BC 1

(c) Nilai arus
   (i)  IJ 1
   (ii) I1 1
 
(d) Susun atur kemasan 1

Jumlah

3 Keselamatan dan Nilai (10%)
(a) Keselamatan
(i) Personel 1
(ii) Rakan kerja
1
(ii) Alat
(iii) Bendakerja 1 /24x10%
1
(b) Nilai
(i) Persediaan diri
(ii)Pengurusan peralatan
1
(iii)Kekemasan kawasan kerja
(iv)Ketepatan masa 1
1
1

Jumlah

Jumlah Keseluru1han (1+2+3)

Keputusan
 

Tandatangan Pentaksir

Nama Pentaksir

Tarikh

Ulasan

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT