Anda di halaman 1dari 26

CABARAN & PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

Click to edit Master subtitle style

Ainil Husna, Nurhidayatul Asyikin, Rashidatul Kamilah PISMP Sem 3 SAINS/PJK/PSV 3/13/12 IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat,

Sub Topik

Cabaran dan implikasi

- Cabaran sosial, ekonomi dan politik kepentingan antara etnik - Cabaran nilai antara etnik (hubungan etnik) - Cabaran globalisasi - Implikasi kepada hubungan etnik
3/13/12

Pemupukan hubungan etnik dalam

CABA RAN HUBU NGAN ETNIK DAN IMPLI KASIN YA

Cabaran Sosial FAKTOR 1


3.

1.

Cabaran Ekonomi

4.

Cabaran Politik

Pemisahan Fizikal 2. Sistem Pendidikan yang Berasingan Polarisasi dalam Kalangan Pelajar 1. Penguasaan Kontrak sosial Ekonomi 2. Perbezaan Pekerjaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

FAKTOR 2

Cabaran Nilai Antara Etnik (Hubungan Etnik)

FAKTOR 3 3/13/12

Cabaran Globalisasi

1. PEMISAHAN FIZIKAL

Wujud akibat kesan dasar pecah dan perintah yg diamalkan oleh British. Kesannya: Pemisahan kelompok etnik berdasarkan kegiatan ekonomi.

1.

2.

Pemisahan fizikal disebabkan keadaan geografi di Sabah dan Sarawak yg terlalu luas 3/13/12 mengakibatkan kesukaran untuk

Implikasi
1.

Merenggangkan hubungan dan interaksi antara etnik. Memperkuatkan lagi perasaan kekitaan dan etnosentrisme (etnik mereka adalah lebih baik dan hebat daripada etnik lain). Menimbulkan prasangka, stereotaip dan mengekalkan kejahilan dalam etnik lain terhadap etnik yang lain.

2.

3.

3/13/12

2. SISTEM PENDIDIKAN YANG BERTERUSAN

Sistem persekolahan yg memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda.


Kaun Orang Melayu Orang India Orang Cina Jenis Sekolah Sekolah Melayu Sekolah Tamil Sekolah Cina Bahasa yang digunakan Bahasa Melayu Bahasa Tamil Bahasa Mandarin

Kesan:
3/13/12

1.

Memupuk jurang integrasi dan

Implikasi
1.

Semua etnik akan mempertahankan bahasa ibunda mereka dan tidak akan menerima bahasa ibunda kaum yang lain. Mewujudkan anggapan adalah tidak wajar dan tidak penting untuk mempelajari bahasa kaum yang lain.

2.

3.

Memberikan impak yang kurang 3/13/12 elok kepada penstrukturan negara

3. POLARISASI DALAM KALANGAN PELAJAR

Dalam kalangan pelajar masih lagi wujud keterasingan pada peringkat sekolah rendah, kerenggangan pada peringkat sekolah menegah dan institut pengajian tinggi awam (IPTA) serta institut pengajian tinggi swasta (IPTS). Ini menyukarkan lagi proses hubungan etnik di Malaysia.
3/13/12

Implikasi

Pemupukan semangat kekitaan pada negara Malaysia tidak dapat diterapkan dengan berkesan kerana masih lagi terdapat jurang di antara semua kaum.

3/13/12

4. KONTRAK SOSIAL

Merupakan persetujuan yang dicapai semasa kemerdekaan dalam merangka perlembagaan. Antara isu yang sering dibangkitkan: - Kedudukan istimewa orang Melayu - Kedudukan agama Islam - Keistimewaan Bahasa Melayu - Isu kemasukan pelajar ke IPTA
3/13/12

Implikasi

Membawa kepada kerenggangan hubungan etnik di Malaysia.

3/13/12

1. PENGUASAAN EKONOMI

Setiap etnik berusaha mendapatkan hak dan keuntungan lebih besar dari peluang ekonomi yang ada dan mewujudkan jurang pendapatan. Kebanyakan orang Melayu menguasai sektor pertanian yang memerlukan tenaga sumber manusia manakala orang Cina umumnya menguasai sektor perniagaan dan kaum India pula banyak terlibat dengan perladangan di estet getah dan kelapa sawit. Perpaduan tidak dapat dipupuk jika sebahagian besar penduduk kekal miskin 3/13/12

Implikasi

Persaingan dalam ekonomi untuk berusaha mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar. Penguasaan ekonomi yang berbeza serta jurang pendapatan yang tidak seimbang mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat majmuk. Justeru, mengakibatkan 3/13/12 ketidakpuasan hati bagi semua

2. PERBEZAAN PEKERJAAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI


Penguasaan ekonomi mewujudkan pengenalan pekerjaan mengikut etnik.

Ketara semasa penjajahan British, Melayu dalam pertanian, nelayan, dan kakitangan awam. Orang Cina dalam perniagaan dan pelombongan dan orang India buruh di estet. Kini semakin berkurangan walaupun 3/13/12 masih wujud perbezaan.

Implikasi

Mengukuhkankan semangat perkauman. Menghalang interaksi antara kaum.

3/13/12

CABARAN POLITIK

Penyuaraan kepentingan etnik tertentu melalui politik akan mewujudkan politik perkauman. Isu perkauman yang selalu diperalat oleh sesetengah pihak untuk mendapat sokongan seperti bahasa, agama, dan kerakyatan akan memecah belahkan masyarakat.
3/13/12

Implikasi

Menimbulkan perasaan kurang senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika sesuatu tindakan diambil tanpa mendapat kata sepakat oleh semua pihak. Akibatnya semua etnik akan saling berusaha untuk mengekalkan identiti kaumnya sendiri dan mempertahankan untuk mendapatkan hak yang sama rata. 3/13/12

CABARAN NILAI ANTARA ETNIK (HUBUNGAN ETNIK)

Setiap kaum dalam masyarakat majmuk memiliki agama, bahasa, dan kebudayaan masing-masing. Perbezaan ini akan menjadi sukar jika setiap kaum memiliki sikap etnosentrisme. Sikap negatif ini akan mewujudkan polarisasi antara etnik dan memberi kesan buruk kepada perpaduan.
3/13/12

Implikasi

Anggota etnik lebih mengutamakan anggota daripada etnik yang sama dalam memilih sahabat, mendapatkan perkerjaan. Setiap etnik tidak mempunyai perasaan hormat menghormati dengan agama dan budaya etniketnik yang lain. Masalah untuk berkomunikasi dalam 3/13/12 bahasa yang difahami oleh semua

CABARAN GLOBALISASI

Proses globalisasi atau pembaratan corak hidup berpaksikan ekonomi dan politik barat merupakan cabaran untuk rakyat Malaysia. Globalisasi merupakan cara penjajahan halus dan terselindung dalam mengikis nilai luhur sekaligus menerima nilai pemikiran barat. Melalui globalisasi, barat membawa 3/13/12 pengaruh dari segi ideologi,

Implikasi

Sudut positif, bergerak maju melalui pendedahan menggunakan teknologi yang tinggi serta pentadbiran yang sistematik. Sudut negatif, wujud budaya kuning ini banyak memberikan nilai-nilai yang negatif seperti terlibat dalam kancah jenayah, pemakaian yang kurang sopan serta pergaulan yang melampaui batas. 3/13/12

PEMUPUKAN ETNIK DALAM MASYARAKAT MALAYSIA

Hubungan etnik, perpaduan, dan integrasi nasional adalah amat penting bagi masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk. Usaha-usaha perlu diambil bagi mengukuhkan lagi perpaduan dalam masyarakat. Antara nilai yang perlu diterapkan ialah persefahaman, bekerjasama, 3/13/12

CONTOH AKTIVITI DALAM MENERAPKAN NILAI PEMUPUKAN ETNIK

3/13/12

3/13/12

3/13/12

TERIMA KASIH
:) Click to edit Master subtitle style

3/13/12