Anda di halaman 1dari 58

1.

0 SOALAN TUGASAN

2.0 PENGHAR GAAN


2

(A) MENGUMP UL DAN


3

MEMBUAT RINGKASA N

3.0 PENGURUS AN GRAFIK


5

3.1 UJIAN FORMATIF

DEFINISI Penilaian yang dilaksanakan secara berterusan dalam proses P&P iaitu sebelum dan semasa pengajaran.

TUJUAN Mengesan kemajuan murid dan sejauh mana objektif pengajaran tercapai serta keputusannya bukan untuk tujuan pengredan tetapi bertujuan untuk membantu guru merancang aktiviti berikutnya.

UJIAN FORMATIF

Guru boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat.

Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. LANGKAH/ PROSEDUR PENILAIAN

Menyatakan aspek dan tahap pencapaian bagi sesuatu topik pembelajaran Menentukan topik pembelajaran Menghubungkaitkan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap topik

Mencadangkan langkah susulan

Membentuk soalan ujian

3.2 UJIAN SUMATIF

10

TUJUAN Untuk memperoleh pencapaian murid dan pemberian gred dan sijil.berikutnya

DEFINISI Penilaian yang dilaksanakan di hujung semester atau penggal

Penilaian secara berpusat: UPSR, PMR, SPM dan STPM yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Majlis Peperiksaan Malaysia

UJIAN SUMATIF

Memberikan nilai yang membezakan pencapaian seseorang murid dengan murid lain dan sering digunakan untuk membuat pemilihan

LANGKAH/ PROSEDUR PENILAIAN


Menggubal soalansoalan yang berkaitan dengan isi dan perlakuan yang ingin diuji Menyediakan arahan yang jelas tentang apa yang seharusnya murid lakukan dalam menjawab setiap soalan yang dikemukakan Menganalisis item yang telah ditadbir secara rintis bagi mengetahui aras kesukaran item, daya diskriminasi item, ketunggalan item, kesahan dan kebolehpercayaan berkenaan serta memastikan pilihan jawapan yang disediakan (distraktor) dapat berperanan dengan baik.

Mengumpul item secara sistematik Membentuk jadual penentuan ujian yang mengandungi maklumat yang lengkap berkaitan objektif, bentuk item, jumlah item, tempoh penilaian, kandungan dan sebagainya

Menyiapkan skema pemarkahan bagi tujuan penyemakan kertas ujian

11

Menguji item tersebut terlebih dahulu melalui ujian rintis kepada sampel pelajar bagi memastikan ujian yang bakal dijalankan itu benar-benar sah dan boleh dipercayai serta dapat membaiki kelemahankelemahan yang wujud pada item berkenaan

3.3 TAKSONO MI BLOOM

12

13

14

3.4 JADUAL SPESIFIKA SI UJIAN

15

16

4.0 PERBEZAA N

17

ALAT ALAT UJIAN

18

Perbezaan Alat - Alat Ujian

Ujian Formatif

Ujian Sumatif

Maklum balas kepada murid dan guru Untuk mengukur kemajuan dan mengenal pasti kelemahan Sepanjang pengajaran dan pembelajaran

Fungsi

Pensijilan atau penggredan

Masa

Pada akhir unit/ kursus

Kognitif, psikomotor dan afektif Terhad kepada tugasan Berubahubah Dibentuk khas Rujukan kriteria Kemahiran proses sains Kemahiran manipulatif Nilai murni dan sikap saintifik

Penekanan

Kognitif

Sifat

Beraneka jenis

Kesukaran Alat

Senang sukar Peperiksaan akhir tahun Rujukan norma Soalan objektif Soalan struktur

Jenis Ujian

Penilaian

PE KA

Contoh Ujian

UPSR Ujian Bulanan

19

(B) MERANCA NG DAN MELAKSAN


20

AKAN UJIAN

5.0
21

JADUAL SPESIFIKA SI UJIAN

22

Jadual Spesifikasi Ujian (Soalan Objektif)

ARAS KEMAHIRAN BIL. TOPIK PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH ITEM

PERATUS ITEM (%)

Menyiasat Bahan 1. Keadaan Bahan 1.1 Memahami bahan wujud dalam keadaan bentuk pepejal, cecair atau gas. Mengelaskan objek dan bahan kepada tiga rupa bentuk Menyatakan ciri-ciri pepejal Menyatakan ciri-ciri cecair Menyatakan ciri-ciri gas 1.2 Memahami bahan wujud dalam keadaan bentuk pepejal, cecair atau gas. Membuat kesimpulan air wujud dalam tiga bentuk Mengenalpasti proses terlibat bila bahan berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air 1.3 Memahami kitaran air. 1 1 5

2 3 4 5

1 1 1

1 1 1

5 5 5

10

23

ARAS KEMAHIRAN BIL. TOPIK PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH ITEM

PERATUS ITEM (%)

Memerihalkan bagaimana hujan terbentuk 1.4 Menghargai kepentingan sumber air Memerihalkan cara untuk mengekalkan kebersihan sumber air 2. Asid dan alkali 2.1 Memahami sifatsifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus Mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali Membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral JUMLAH

10

20

11

12

25

20

100

24

Jadual Spesifikasi Ujian (Soalan Subjektif)

ARAS KEMAHIRAN BIL. TOPIK PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH ITEM

PERATUS ITEM (%)

1.2 Memahami bahan wujud dalam keadaan bentuk pepejal, cecair atau gas. 1 (a) Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air 2. Asid dan alkali 2.1 Memahami sifatsifat bahan berasid, beralkali dan neutral. Mengenalpasti bahan berasid, beralkali dan neutral menggunakan kertas litmus Mengenalpasti rasa makanan berasid dan beralkali Membuat kesimpulan sifat-sifat bahan berasid, beralkali dan neutral JUMLAH 1 2 (d) 2 (a) 2 28.57 1 (b (i) (ii) ) 1 (c) 3 42.86

2 (b)

14.29

2 (c)

14.29

100

25

6.0 KERTAS UJIAN

26

7.0 PERATURA N PEMARKA HAN


27

Peraturan Pemarkahan

Bahagian Bahagian A Bahagian B

Masa 35 minit 25 minit

Bilangan Soalan 20 soalan 2 struktur

Markah 20 markah 10 markah

Skema Jawapan

Bahagian A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C D C D B D A D B C

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C C C B A C C C D

Bahagian B

1.

(a)

(b)

Untuk menyiasat hubungan antara saiz bekas dengan kuantiti air yang tinggal. (2 markah) 1. Saiz bekas 2. Kuantiti air yang tinggal (ml)
28

(c)

(2 markah) Semakin besar/ bertambah saiz bekas, semakin berkurang kuantiti air yang tinggal (ml) (1 markah) Air masak, minyak, air gula, air garam atau jawapan yang bersesuaian (2 markah) Bahan neutral (1 markah) Bahan R (1 markah) Air limau, cuka atau jawapan yang bersesuaian (1 markah)

2.

(a) (b) (c) (d)

29

8.0 ANALISA
30

SKOR UJIAN

31

9.0 INDEKS KESUKARA N DAN INDEKS DISKRIMIN


32

ASI BERSERTA ANALISA

33

INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI Pengiraan Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi INDEKS KESUKARAN Formula INDEKS DISKRIMINASI Formula

T : Murid kumpulan skor tinggi yang menjawab dengan betul R : Murid kumpulan skor rendah yang menjawab dengan betul NT : Jumlah bilangan murid dalam kumpulan skor tinggi NR : Jumlah bilangan murid dalam kumpulan skor rendah

Indeks Kesukaran Lebih daripada 0.80 0.30 0.80 Kurang daripada 0.30

Pentafsiran Item Soalan Item terlau mudah Item sederhana Item terlalu sukar

Keputusan Ubah suai Terima Ubah suai

Indeks Diskriminasi Lebih daripada 0.40 0.20 0.40

Pentafsiran Item Diskriminasi positif yang tinggi Diskriminasi positif yang sederhana Diskriminasi positif yang rendah Diskriminasi negatif, prestasi kumpulan skor rendah lebih baik daripada kumpulan skor tinggi

Keputusan Amat sesuai, diterima Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali Tulis item atau soalan semula Item atau soalan itu buruk dan harus dibuang, ubah aras soalan

0 0.19 Kurang daripada 0

34

Item Ujian

Indeks Kesukaran (IK)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan) Sederhana (Terima)

Indeks Diskriminasi (ID)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan) Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

1 Pengetahuan

2 Pengetahuan

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang tinggi (Amat sesuai, diterima)

3 Kefahaman

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang tinggi (Amat sesuai, diterima)

4 Sintesis

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

5 Penilaian

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

6 Pengetahuan

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang rendah

35

Item Ujian

Indeks Kesukaran (IK)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan)

Indeks Diskriminasi (ID)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan) (Tulis item atau soalan semula)

7 Aplikasi

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang tinggi (Amat sesuai, diterima)

8 Pengetahuan

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang rendah (Tulis item atau soalan semula)

9 Kefahaman

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

10 Aplikasi

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

11 Pengetahuan

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang tinggi (Amat sesuai, diterima)

12 Pengetahuan

Sederhana (Terima)
36

Diskriminasi positif yang sederhana

Item Ujian

Indeks Kesukaran (IK)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan)

Indeks Diskriminasi (ID)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan) (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

13 Pengetahuan

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

14 Kefahaman

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

15 Kefahaman

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang tinggi (Amat sesuai, diterima)

16 Kefahaman

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

17 Aplikasi

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang tinggi (Amat sesuai, diterima)

37

Item Ujian

Indeks Kesukaran (IK)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan) Sederhana (Terima)

Indeks Diskriminasi (ID)

Aras Kesukaran Item dan (Keputusan) Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

18 Aplikasi

19 Penilaian

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang tinggi (Amat sesuai, diterima)

20 Analisis

Sederhana (Terima)

Diskriminasi positif yang sederhana (Ubah suai item/ soalan dan cuba sekali)

Analisis Indeks Kesukaran Indeks kesukaran (IK) digunakan bagi menunjukkan sama ada soalan yang dibina adalah dalam 3 kategori item terlalu sukar, item sederhana dan item yang mudah. Mengikut kajian, ttem ujian atau soalan yang baik yang sesuai untuk sesuatu ujian adalah pada IK antara 0.30 sehingga 0.80 iaitu pada aras kesukaran yang sederhana. Namun, untuk aras kesukaran yang telalu sukar dan terlalu mudah iaitu pada IK kurang daripada 0.30 dan melebihi daripada 0.80, item ujian atau soalan perlu diubah suai semula untuk pelaksanaan ujian yang lebih berkesan. Merujuk kepada pengiraan yang telah dilakukan daripada data yang dikumpul, kesemua item ujian atau soalan yang dibina adalah pada aras sederhana dengan indeks kesukaran adalah antara 0.30 sehingga 0.80, iaitu item ujian 1 (0.70),
38

item ujian 2 (0.47), item ujian 3 (0.63), item ujian 4 (0.50), item ujian 5 (0.30), item ujian 6 (0.40), item ujian 7 (0.43), item ujian 8 (0.40), item ujian 9 (0.37), item ujian 10 (0.60), item ujian 11 (0.77), item ujian 12 (0.47), item ujian 13 (0.77), item ujian 14 (0.70), item ujian 15 (0.57), item ujian 16 (0.53), item ujian 17 (0.43), item ujian 18 (0.57), item ujian 19 (0.50) dan item ujian 20 (0.30). Rumusnya, aras kesukaran keseluruhannya adalah pada item ujian atau soalan yang baik dan diterima serta tiada pengubahsuaian yang perlu dilakukan. Analisis Indeks Diskriminasi Indeks diskriminasi (ID) digunakan untuk menunjukkan sama ada tiap-tiap satu soalan atau butiran itu boleh membezakan pencapaian di antara murid yang pandai dengan murid yang lemah. Terdapat 4 pembahagian iaitu ID lebih daripada 0.40 (diskriminasi positif yang tinggi dan diterima), ID 0.20 hingga 0.40 (bagi indeks diskriminasi positif yang sederhana dan item perlu diubah dan dicuba sekali), ID 0 hingga 0.19 (iaitu diskriminasi positif yang rendah dan item soalan perlu ditulis semula) dan ID yang kurang daripada 0 (diskriminasi negatif dan perlu digugurkan serta diubah aras soalan). Mengikut kajian, item ujian atau soalan yang baik dan sesuai digunakan untuk sesuatu ujian biasanya mempunyai ID lebih daripada 0.40. Berdasarkan pengiraan yang dilakukan daripada data yang dikumpul, terdapat tiga daripada empat jenis pentafsiran item atau soalan bagi indeks diskriminasi yang tersenarai di dalam ujian yang dibina ini iaitu kesemuanya adalah diskriminasi positif; diskriminasi positif yang tinggi, diskriminasi positif yang sederhana dan diskriminasi positif rendah. Untuk pentafsiran item atau soalan bagi indeks diskriminasi positif yang tinggi yang lebih daripada 0.40 dapat dilihat pada item ujian 2, item ujian 3, item ujian 7, item ujian 11, item ujian 15, item ujian 17 dan item ujian 19. Ini menunjukkan bahawa hanya 7 daripada 20 item ujian sahaja yang menetapi ciri diskriminasi yang baik dan amat sesuai untuk sesuatu ujian manakala item selebihnya perlu dilakukan ubah suai semula.

39

Secara keseluruhannya daripada 20 item ujian yang dibina, kebanyakan item ujian dan soalan perlu diteliti semula kerana tergolong dalam ciri diskriminasi positif yang sederhana iaitu pada indeks diskriminasi 0.20 hingga 0.40. Item ini perlu diubah suai semula item atau soalan dan dicuba sekali bagi mencapai indeks diskriminasi yang amat baik dan sesuai untuk sesuatu ujian. Berdasarkan data yang dikumpul, terdapat 11 item soalan yang perlu diteliti semula untuk tujuan ubah suai iaitu item ujian 1, item ujian 4, item ujian 5, item ujian 9, item ujian 10, item ujian 12, item ujian 13, item ujian 14, item ujian 16, item ujian 18 dan item ujian 20. Manakala terdapat 2 item ujian yang perlu ditulis semula item atau soalannya iaitu item ujian 6 dan item ujian 8 yang menunjukkan pentafsiran item bagi indeks diskriminasi positif yang rendah iaitu antara 0 hingga 0.19. Kesimpulan daripada 20 item ujian atau soalan, 7 item ujian atau soalan mempunyai diskriminasi yang tinggi dan amat sesuai dan baik untuk sesuatu ujian, manakala 13 item ujian atau soalan lagi perlu diteliti semula dan diubah suai semula item atau soalan untuk tujuan pembinaan sesuatu ujian yang baik dan dapat membezakan prestasi murid dalam kalangan skor rendah dan murid dalam kalangan skor tinggi. Selain itu, pembinaan ujian ini menunjukkan tiada diskriminasi negatif yang menunjukkan prestasi murid dalam kalangan skor rendah lebih baik daripada murid kumpulan skor tinggi yang mana jika terdapat item ujian atau soalan ini, pentadbir ujian perlu menggugurkan item ujian atau soalan tersebut dan mengubah aras soalan untuk kesesuaian sesuatu ujian yang berkesan kepada murid kumpulan skor tinggi dan rendah.

40

10.0 DISTRAKT OR / JAWAPAN YANG TIDAK


41

BETUL BERSERTA ANALISA

42

DISTRAKTOR/ JAWAPAN YANG TIDAK BETUL Jadual Distraktor Item Ujian 1 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor D A 3 1 : Pilihan B C* 0 3 C 12 9 Jumlah D 0 2 15 15

Rumusan Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 2 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor C A 2 2 :

Pilihan B C 0 5 D 1 6

Jumlah D* 12 2 15 15

Rumusan Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 3 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan A 1 3 :

Pilihan B C* 0 4 C Rumusan
43

Jumlah D 1 2 15 15

13 6

Distraktor A Distraktor B Distraktor D

Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 4 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor C A 1 2 :

Pilihan B C 2 2 D 2 6

Jumlah D* 10 5 15 15

Rumusan Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 5 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor C Distraktor D A 8 5 :

Pilihan B* C 4 5 B 2 5

Jumlah D 1 0 15 15

Rumusan Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini.

Item Ujian 6 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan A 1 4 :

Pilihan B C 5 5 D Rumusan
44

Jumlah D* 7 5 15 15

2 1

Distraktor A Distraktor B Distraktor C

Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R. Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini.

Item Ujian 7 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor B Distraktor C Distraktor D A* 10 3 :

Pilihan B C 2 7 A 0 0

Jumlah D 3 5 15 15

Rumusan Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang tidak baik kerana tiada murid yang memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 8 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor C A 1 3 :

Pilihan B C 6 4 D 2 2

Jumlah D* 6 6 15 15

Rumusan Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini. Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R.

Item Ujian 9 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan A 7 4 :

Pilihan B* C 8 3 B Rumusan
45

Jumlah D 0 6 15 15

0 2

Distraktor A Distraktor C Distraktor D

Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 10 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor D A 2 2 :

Pilihan B C* 1 4 C 11 7

Jumlah D 1 2 15 15

Rumusan Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 11 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor B Distraktor C Distraktor D A* 15 8 :

Pilihan B C 0 1 A 0 4

Jumlah D 0 2 15 15

Rumusan Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 12 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan A 1 6 :

Pilihan B C* 3 4 C Rumusan
46

Jumlah D 1 1 15 15

10 4

Distraktor A Distraktor B Distraktor D

Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R.

Item Ujian 13 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor D A 0 0 :

Pilihan B C* 0 2 C 13 10

Jumlah D 2 3 15 15

Rumusan Distraktor yang tidak baik kerana tiada murid yang memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 14 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor D Item Ujian 15 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A A 1 0 :

Pilihan B C* 1 4 C 13 8

Jumlah D 0 3 15 15

Rumusan Distraktor salah kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Pilihan A B* C D 0 1 : 12 5 B 2 2 1 7 Jumlah 15 15

Rumusan Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.
47

Distraktor C Distraktor D

Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 16 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor B Distraktor C Distraktor D A* 10 6 :

Pilihan B C 1 3 A 1 3

Jumlah D 3 3 15 15

Rumusan Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R.

Item Ujian 17 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor D A 1 5 :

Pilihan B C* 2 4 C 10 3

Jumlah D 2 3 15 15

Rumusan Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 18 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A A 1 1 :

Pilihan B C* 4 4 C 10 7

Jumlah D 0 3 15 15

Rumusan Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R.
48

Distraktor B Distraktor D

Distraktor lemah kerana tiada beza dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 19 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor B Distraktor D A 2 4 :

Pilihan B C* 0 4 C 12 3

Jumlah D 1 4 15 15

Rumusan Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Item Ujian 20 Kumpulan T Kumpulan R * Jawapan Distraktor A Distraktor C Distraktor D A 4 5 :

Pilihan B* C 7 2 B 1 3

Jumlah D 3 5 15 15

Rumusan Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini. Distraktor yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.

Analisa Distraktor Jadual di atas menunjukkan jadual distraktor bagi 20 item ujian (soalan objektif) yang telah digubal dalam ujian formatif ini. Dan meliputi 2 topik utama iaitu keadaan bahan dan asid dengan alkali. Setiap soalan mempunyai pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D.

49

Setiap item ujian mempunyai 1 pilihan jawapan yang betul dan dicatatkan dengan menggunakan simbol (*) seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Pilihan selain daripada pilihan yang betul dikenali sebagai distraktor atau jawapan salah. Salah satu perkara yang menentukan kualiti soalan keseluruhan adalah penganggu atau distraktor iaitu pilihan-pilihan lain yang salah dalam soalan yang sama. Distraktor yang baik boleh menarik minat yang lebih dalam kalangan murid lemah untuk memilihnya manakala untuk murid pandai seharusnya tiada masalah dalam mengenal pasti bahawa distraktor itu salah. Dalam jadual di atas, item ujian 1, jawapan item adalah pilihan C dan secara keseluruhan distraktor adalah baik dan berkesan untuk menguji murid skor kumpulan tinggi (Kumpulan T) dan murid skor kumpulan rendah (Kumpulan R) kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor B dan D. Namun bagi distraktor A pula adalah salah kerana murid kumpulan T lebih memilih distraktor ini berbanding murid kumpulan R. Oleh itu, distraktor B dan D diterima manakal distraktor A pula harus diubahsuai. Bagi item ujian 2 pula, terdapat kelemahan dalam distraktor A kerana berdasarkan data yang ditunjukkan tiada perbezaan dalam pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan R dan murid kumpulan T namun bagi distraktor B dan C ianya adalah baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R membuat pilihan tersebut dan menganggu murid ini memilih jawapan yang betul iaitu pilihan D. Oleh itu, distraktor A mestilah diubah semula dan bagi distraktor B dan C adalah diterima dan dikekalkan sebagai penggangu pilihan. Item ujian 3 secara keseluruhan adalah sangat baik dan berkesan sebagai penganggu untuk jawapan yang betul iaitu pilihan C kerana lebih murid kumpulan R memilih ketiga-tiga distraktor ini. Oleh itu, distraktor A, B dan D dikekalkan dan diterima sebagai penggangu yang baik. Seterusnya, bagi item ujian 4, terdapat satu distraktor yang lemah kerana murid kumpulan T dan murid kumpulan R menunjukkan tiada perbezaan dalam membuat pilihan B dan distraktor ini harus diubah suai semula. Manakala pengekalan terhadap distraktor A dan C adalah perlu kerana ianya penganggu yang baik kerana lebih murid kumpulan R memilih distraktor ini.
50

Bagi item ujian 5, secara kesuluruhan distraktor A dan D perlu digugurkan dan diganti dengan distraktor lain kerana lebih murid kumpulan T memilih distraktor ini berbanding murid kumpulan R. Ini menunjukkan distraktor ini adalah penggangu yang tidak baik kerana tidak dapat menarik minat yang lebih dalam kalangan murid kumpulan R. Hanya distraktor C sahaja yang dikekalkan dan diterima sebagai penggangu yang baik kerana lebih menarik minat murid kumpulan R memilihnya. Item ujian 6, sama seperi item ujian 5, hanya pilihan A sahaja yang diterima sebagai distraktor yang baik kerana lebih menarik minat murid kumpulan R memilih penganggu tersebut manakala bagi distraktor B dan C perlu mengalami proses ubah suai bagi menjadikan distraktor ini sebagai penggangu yang baik untuk diuji kepada murid. Bagi item ujian 7 pula, distraktor ini perlu diubah suai kerana tiada murid memilih distraktor ini sama ada bagi murid kumpulan R ataupun murid kumpulan T. Untuk pilihan A dan D ianya boleh dikekalkan sebagai penggangu yang baik kerana berjaya membuatkan murid R lebih memilih penggangu tersebut berbanding jawapan yang betul pada pilihan A. Item ujian 8, secara keseluruhannya perlu diubah suai terutama untuk pilihan B dan C kerana tidak bertindak sebagai penggangu yang baik untuk menarik lebih murid kumpulan R untuk memilih distraktor tersebit sebagai jawapan yang betul. Hanya pilihan A dikekalkan sebagai penggangu yang baik sebagai pilihan distraktor murid kumpulan R. Seterusnya item ujian 9, secara keseluruhan, pilihan C dan D adalah distraktor yang baik dan berkesan serta boleh dikekalkan sebagai penganggu untuk murid kumpulan R untuk membuat pilihan sebagai jawapan yang betul. Namun bagi pilihan A ianya perlu diubah kerana terdapat murid kumpulan T yang lebih memilih pilihan ini dan ini menunjukkan penggangu ini adalah lemah kerana tidak menarik minat yang lebih kepada murid kumpulan R. Bagi item ujian 10, secara keseluruhannya juga menunjukkan distraktor yang baik bagi pilihan B dan D kerana berjaya menjadi penggangu untuk murid kumpulan R membuat pilihan sebagai jawapan yang betul. Hanya pilihan a yang perlu diubahsuai bagi menjadikan ketiga-tiga pilihan adalah penggangu yang baik.
51

Item ujian 11, secara keseluruhannya ketiga-ketiga pilihan distraktor diterima dan dikekalkan kerana berjaya menarik lebih murid R memilihnya sebagai jawapan yang betul. Ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga pilihan tersebut adalah ciri-ciri penggangu yang baik. Untuk item ujian 12 pula, hanya distraktor D yang perlu diubah suai kerana terdapat kelemahan dalam pemilihan jawapan dan menyebabkan murid kumpulan T dan murid kumpulan R pada tahap yang sama dan tiada perbezaan dalam pemilihan penggangu. Manakala distraktor A dan B diterima sebagai ciri-ciri penggangu yang baik dan dikekalkan dalam item ujian. Bagi item ujian 13 dan item ujian 14, kedua-dua item ini mempunyai ciri-ciri distraktor yang sama iaitu secara keseluruhan, kedua-dua distraktor B dan D boleh diterima dan dikekalkan kerana mempunyai ciri-ciri penggangu yang baik dan berkesan kerana lebih murid kumpulan R memilih penggangu ini sebagai jawapan pilihan untuk jawapan yang betul. Manakala distraktor A perlu diubah suai semula kerana tidak mempunyai ciri-ciri yang baik kerana tiada murid kumpulan R memilihnya sebagai pilihan jawapan yang betul. Item ujian 15 pula dan item ujian 16, distraktor C bagi item ujian 15 dan distraktor D bagi item ujian 16 perlu digugurkan dan diganti dengan pilihan yang lain kerana memperlihatkan tiada perbezaan antara pemilihan distraktor ini bagi murid kumpulan T dan kumpulan R. Manakala untuk kedua-dua pilihan yang lain diterima dan dikekalkan kerana berfungsi sebagai penggangu yang baik dan berkesan kerana menyebabkan lebih murid kumpulan R memilihnya sebagai pengganti jawapan yang betul. Seterusnya item ujian 17 menunjukkan secara keseluruhannya ketiga-ketiga pilihan A, B dan D adalah penggangu yang baik dan berkesan dan dikekalkan dalam item ujian kerana berjaya menarik minta murid kumpulan R untuk memilihanya. Bagi item ujian 18 pula, pilihan A dan B perlu diubah kerana berdasarkan data ianya telah memperlihatkan kedua-duanya sebagai penggangu yang lemah dan tidak baik kerana tidak berjaya menarik minta murid kumpulan R untuk memilihnya malah menunjukkan tiada perbezaan antara murid kumpulan R dan murid kumpulan T.
52

Berikutnya bagi item ujian 19 dan item ujian 20, ketiga-ketiga pilihan distraktor diterima sebagai penggangu yang baik dan berkesan kerana mempunyai kecenderungan yang lebih untuk menarik minat murid dalam kalangan kumpulan R memilihnya sebagai jawapan pilihan yang betul. Rumusnya, bagi distraktor yang lemah, tidak baik dan salah, pengubahsuaian item ujian atau soalan perlu dilakukan untuk mencapai keboleh percayaan dan kesahan ujian yang dilaksanakan. Manakala bagi distraktor yang baik dan berkesan, item ujian atau soalan tersebut perlu dikekalkan bagi mengekalkan keberkesanan yang diharapkan dalam pelaksanaan ujian ini.

53

11.0 LANGKAHLANGKAH PEMBINAA N UJIAN


54

LANGKAH-LANGKAH PENTADBIRAN UJIAN

Menentukan tujuan dan isi ujian

Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Membina dan menyemak item soalan atau ujian

Merujuk guru pembimbing untuk semakan item soalan soalan atau ujian

Membina dan menyemak skema

Merujuk guru pembimbing untuk semakan skema

Mentadbir ujian

Memeriksa item soalan atau ujian

Menganalisis item soalan atau ujian

Melapor

55

12.0 REFLEKSI

56

13.0 RUJUKAN

57

14.0 LAMPIRAN

58